| تالارها  | ثبت نام | نظرسنجی |  پاسخ | جستجو | موقعیت | قوانین | آخرین ارسالها |    
داستان و خاطرات سکسی انجمن لوتی / داستان و خاطرات سکسی /

Incest Sexy Story ^ داستان های سکسی با محارم

صفحه  صفحه 40 از 83:  « پیشین  1  ...  39  40  41  ...  82  83  پسین »  
#391 | Posted: 14 Oct 2012 15:16

مامان حمیرا

قسمت دوم


مامان کرده بودم. باورم نمی شد که تونسته بودم مامانو بکنم. تا یادش می افتادم دوباره کیرم شق می شد. اینقدر ماجرای اون روزو تو ذهنم مرور کردم که دیگه داشتم منفجر می شدم. آخه بازم دلم می خواست. هی با خودم ور رفتم، دیدم نمیشه، هیچ راهی ندارم. فقط مامان می تونه آرومم کنه. ساعت 12 بود. رفتم تو اتاق خواب مامان و بابا. دیدم مامان به پهلو خوابیده. یه شورت و کرست فقط تنش بود. منم رفتم کنارش دراز کشیدم. دیدم مامان بیداره. تا متوجه شد یکی اومده رو تخت برگشت، دید منم. گفت: تویی عزیزم؟ چی شده؟ چرا نخوابیدی؟ گفتم: مامان خوابم نمی بره. همش جریان سکس امروز میاد تو ذهنم، نمیزاره بخوابم. مامانم گفت: یعنی از این که با مامانت سکس کردی ناراحتی و عذاب وجدان داری؟ گفتم: نه بابا، من آرزوشو داشتم. عذاب وجدان چیه؟ مامان گفت: پس چیه؟ دوباره پسون می خوای؟ و خندید. منم بغلش کردم و گفتم: آره، کیرم یک ساعته همین جوری شقه. چیکارش کنم؟ مامانم گفت: نه عزیزم، تو امروز دوبار آبت اومده. اگه اینجوری پیش بری خیلی ضعیف میشی. برات ضرر داره. ولی چون تا اینجا اومدی دست خالی نری بهت یه کم پسون میدم. بعد چرخید و رو پهلو چپش خوابید رو به من، یکی از سینه هاشو با دستش انداخت بیرون و مالید به صورتم. منم دوباره شروع کردم به مکیدن و بوسیدن و لیسیدن. آخ که چه حالی میده سینه های مامان. بعد از چند دقیقه مامان گفت: خب دیگه، تا پوست اینا رو نکندی برو بخواب. ولی من سیر نمی شدم. گفتم: مامان یه ذره دیگه. گفت: نه. منم دیگه هیچی نگفتم. مامان سینشو دوباره گذاشت تو کرستش و جابه جاش کرد. بعد طاقباز خوابید. منم همینطور. بعد من گفتم: مامان. گفت: جانم. گفتم: خیلی دوست دارم بدونم سکستون با حمید چه جوری شروع شد. تو خواستی یا اون؟ مامانم گفت: حالا توام نصف شبی وقت گیر آوردی؟ ازش خواهش کردم. اونم شروع کرد تعریف کردن: (از زبان مامان) حدود سه چهارماه پیش اون روز قرار بود تو بعد از مدرسه بری خونه دوستت و حمیدم گفته بود میرم خونه عزیز اینا با دایی کار دارم. باباتم زنگ زد و گفت که زن یکی ازهمکاراش مریضه ومی خواد که جاش اضافه کاری وایسه. منم تو خونه تنها بودم و طبق معمول حشری. نمی دونستم چه جوری خودمو خالی کنم. همش سینه هامو می مالیدم و تو ذهنم با اونایی که دوست داشتم سکس کنم برا خودم تو ذهنم سکس می کردم. (منم سریع گفتم کیا مثلا مامان؟ گفت: حالا بعدا میگم) ولی ارضام نمی کرد یه دفعه یاد یه فیلم سوپر افتادم که توش زنه داشت با یه خیار خودشو ارضا می کرد. منم همین جوری لخت لخت رفتم سر یخچال و دوتا خیار یکی بزرگ و یکی کوچیک برداشتم و با آب گرم شستم. بعد رفتم رو تخت و شروع کردم خیارا رو مالیدن به کس وکونم. خیلی حال می داد. بعد کرمو برداشتم و خیار کوچیکه رو چرب کردم. سوراخ کونمم همین جور. شروع کردم با خیاره کونمو گاییدن. نصف بیشتر خیارو می کردم تو و در می آوردم. بعد به حالت سجده خوابیدم. سرم رو بالش بود و کونم رو به هوا. یکی از خیارا رو کردم تو کونم اون یکیم تو کسم و با دوتا دست تو کس و کونم جلو عقب می کردمشون. من مشغول بودم و سرم رو بالش از همه جا بی خبرکه یه دفعه تلفن زنگ زد. منم یه دفعه از جا پریدم، دیدم حمید کیر به دست دم در وایساده و داره منو نگاه می کنه. نه من می تونستم حرفی بزنم نه اون. خشکمون زده بود. بعد من گفتم: تو اینجا چیکار می کنی؟ اونم زود رفت تو اتاقش. بعد از این که تلفنو جواب دادم یه تاپ بدون کرست و یه دامن بدون شورت پوشیدم رفتم تو اتاق حمید. دیدم هنوز داره با کیرش ور میره. تا منو دید قایمش کرد. منم رفتم جلو. طفلکی ترسیده بود. و فکر می کرد الان دعواش می کنم. منم که بدتر از اون حشری بودم یه کیر درست و حسابی دیده بودم. گفتم هرچی باشه از خیار که بهتره. به حمید گفتم: داشتی چیکار می کردی شیطون؟ اونم گفت: هیچی به خدا. منم گفتم: چرا ترسیدی عزیزم؟ تو که کار بدی نکردی. منم داشتم همین کارو می کردم. از کی پشت در اتاق بودی؟ سرش پایین بود. بعد من گفتم: خب حالا که هم من به تو احتیاج دارم هم تو به من پس بهتره با هم راحت باشیم. بعد دستمو بردم سمت شلوارش و گفتم: ببینم اینجا چی داری که اینجوری گرفتیش. و کیرشو گرفتم. خیلی کلفت بود نسبت به سنش. یه کم که مالیدم براش شل شد و راحت دراز کشید رو تخت. بعد منم دستشو گرفتم گذاشتم رو سینم. اونم شروع کرد به مالیدن. بعد شلوار و شورتشو از پاش در آوردم و شروع کردم براش ساک زدن. یه کم که خوردم بلند شدم بهش گفتم: تو نمی خوای مامانو لخت کنی؟ گفت: اجازه هست؟ منم گفتم: راحت باش عزیزم. هر کاری دوست داری بکن. اونم دامن و تاپمو درآورد. منم خوابیدم رو تخت و پاهامو براش باز کردم. گفتم: توام بخور عزیزم. کس مامانو بخور. حمیدم مثل قحطی زده ها می لیسید. دیوونم می کرد با اون کس خوردنش. بعد سرشو آوردم بالا و بهش گفتم که بخوابه رو من. خیلی بدنش داغ بود. داشت می سوخت. داغی بدنشو رو نوک سینه هام احساس می کردم. بعد کیرشو گرفتم گذاشتم جلو کسم و بهش گفتم: بکنش تو. حمیدم یه دفعه تمام وزنشو انداخت رو من و همه کیرش رفت تو کسم. یه آخ بلند گفتم. اونم فهمید که دردم گرفته ازم عذرخواهی کرد و آروم شروع کرد به عقب جلو کردن. اگه قبلش کسمو با خیار آماده نکرده بودم که دیگه هیچی واقعا جر می خوردم. یه کم که منو کرد کسم جا باز کرد و آب کس من با پیش آب حمید باعث شد حرکت کیرش تو کسم روون و لذتبخش بشه. بعد از چند دقیقه حمیدو خوابوندم و رو کیرش نشستم. شروع کردم به بالا پایین کردن. این قدر محکم رو کیرش بالا پایین می کردم که پستونام پرت می شد بالا. حمید گفت: مامان داره آبم میاد. منم این قدر بالا پایین کردم که احساس کردم تو کسم پر آب شده. حمید تخلیه شد. منم چون لوله هامو بستم خیالم راحت بود. ولی من هنوز کیر می خواستم. یه کم کنار هم دراز کشیدیم. حمید که حالش جا اومد گفت: مامان من عاشق کونتم. می زاری از کون بکنمت؟ منم دیدم هنوز ارضا نشدم و حمیدم دوباره کیرش داره بلند میشه، گفتم: برو از تو اتاق من کرم و خیارا رو بیار. اونم رفت آورد. منم پشتمو کردم بهش. حمید شروع کرد کونمو دست مالی کردن و بوسیدن. بعد بهش گفتم که چیکار کنه. اونم با کرم هم خیارو هم کونمو چرب کرد و خیار کوچیکه رو کرد تو کونم. بعد از این که چند بار جلو عقب کرد گفتم: حالا اون یکی رو بکن تو ولی آروم. حمیدم خیار کلفته رو چرب کرد و یواش یواش اونم کرد تو کونم. من که دیگه طاقت نداشتم گفتم: بسه دیگه. کیرتو چرب کن و بکن تو کونم. حمیدم مثل برق پرید کیرشو حسابی کرم مالید و کرد تو کونم. خیارا حسابی کونمو آماده کرده بودن و راحت کیر کلفت حمید می رفت تو کونم و بیرون می اومد. حمید داشت داد می زد: وای ی ی. مامان عجب کونی داری. کیرم داره می ترکه. چقدرتنگه. وای ی ی. چقدر لیزه. کیف میده. منم هم از این که دارم از کون میدم لذت می بردم هم از این که حمید داره این جوری کیف می کنه. بعد از هفت هشت دقیقه من دیگه به اوج لذت سکسی رسیده بودم. اونم به خاطر احساس واقعی و لذت بردن شدید حمید از کس و کونم بود که با چندتا جیغ ارضا شدم و بی حال. حمیدم بعد از من چندتا تکون دیگه داد و اونم آبش اومد و کیرشو از کونم کشید بیرون و ریخت رو کمرم. من به همون حالت خوابیدم. حمیدم کیرش لای کپلای من بود و روی من درازکشید. همش منو می بوسید و ازم تشکر می کرد. منم ازش تشکر کردم. آخه چند سالی بود کسی اینجوری ارضام نکرده بود. (منم گفتم: کسی؟ مامان گفت: حالا....) بعد مامان گفت: این جوری بود که حمید شد شوهر دوم من. حالا راحت شدی شوهرسوم؟ منم گفتم: آره، خیلی حال داد. حتی از شنیدنشم حال کردم. حالا یه شب دو نفری یه حالی بهت میدیم که از اون دفعه هم بیشترحال کنی. مامانم گفت: جون، من که از خدامه. منم همون جا پیش مامان خوابم برد .

.What's life? Life is love
.What's love? A kissing
.What's kissing? Come here and I'll show you


SH-M

استمراری ترین حضور روزگار منی
و من به گرمای آغوش تو از آن سوی فاصله ها
دل باخته ام
     
#392 | Posted: 14 Oct 2012 15:23

مامان حمیرا

قسمت سوم

صبح که بیدار شدم دیدم مامان خیلی ناز به پهلو خوابیده و پستونای گندش افتادن روهم. کونو که نگو. چون ملافه از روش رفته بود کنار یه کم سردش شده بود و خودشو جمع کرده بود که باعث شده بود کونشم قلمبه بزنه بیرون. یه چند دقیقه با خیال راحت نگاه کردم. بعد رفتم سمت دستشویی. وقتی برگشتم دیدم حمید تو اتاق مامان داره مامانو دید می زنه. منم رفتم پیشش. تا منو دید گفت: خوب خودتو پیش مامان جا کردی ها. شبانه روزی حال می کنی. منم گفتم: نه بابا، دیشب کاری نکردیم. یعنی مامان نذاشت. همش داشتیم صحبت می کردیم. حمید گفت: درباره چی؟ گفتم: درباره چطور شروع شدن سکس تو با مامان حالا قرار شده یه بار با هم از خجالت مامان در بیاییم. (من و حمید با هم خیلی راحت بودیم. همیشه با هم فیلم سوپر می.دیدیم یا درباره کس و کون زنای فامیل با هم حرف می زدیم.) حمیدم گفت: جدی؟ مامان اینو خواست؟ منم گفتم: آره. گفت که از خداشه. حمیدم کیرشو یه فشار داد و گفت: خوب پس معطل چی هستی؟ شروع کنیم دیگه. منم با کمال میل قبول کردم. جفتمون لخت شدیم و رفتیم رو تخت. حمید گفت: یه لحظه صبر کن من الان میام. بعدش رفت و از تو اتاقش یه اسپری آورد زد به کیر من و خودش گفت: اینم برا محکم کاری که حالا حالاها مشغول باشیم. منم رفتم سراغ سینه های مامان، حمیدم رفت سراغ کونش. شروع کردیم به بوسیدن ولیسیدن. مامان سریع چشاشو باز کرد، ما رو لخت و کیر به دست دید، یه لبخند رضایت زد و گفت: شمایین بچه ها؟ چی شده صبح ناشتا هوس سکس کردین؟ بعد طاقبازخوابید، دستشو گذاشت زیر پستوناش یه تکون بهشون داد و گفت: خوب حالا بیاین شیر صبحانتونو بخورین تا بعد. ما هم شروع کردیم. کرست مامانو کشیدیم زیرپستوناش و شروع کردیم به خوردن. مامانم با دستای مهربونش دست می کشید رو سرِ ما و سرِ ما رو فشار می داد رو سینه هاش. بعد حمید کیرشو گرفت دستش، می مالیدش به شکم و بدن مامان. منم خوشم اومد. داغ شده بودم. کیرم شده بود مثل لبو. منم شروع کردم. وای چه حالی می داد. پوست نرم مامان با بدن گوشتیش کیرمو شق تر می کرد. مامان دیگه صداش در اومده بود. همش آخ جون آخ جون می کرد وکسشو می مالید. حمید کیرشو مالید به صورت مامان. اونم مثل وحشیا یه لقمش کرد، همشو کرد تو دهنش. بعد به من گفت: توام بیکار نشین. برو پایین مشغول شو. منم شورت مامانو درآوردم. کسش آب انداخته بود. شروع کردم لیسیدن. چه مزه توپی داشت. اشتهامو باز کرد. منم دیوانه وار می خوردم و صورتمو فشار می دادم لاپاش. فکرشم نمی تونستم بکنم الان کیرمو می کنم تو این کس نرم و آبدار. آخه مامان تو حموم نذاشت کسشو بکنم. منم تشنش بودم. مامان همچنان کیر حمید تو دهنش بود. حمیدم با سینه های مامان بازی می کرد. مامان دیگه طاقتش تموم شد و با التماس ازم خواست بکنمش. منم مثل برق پریدم، یه تف رو کیرم انداختم و کردمش تو. مامان انقدر خوشش اومد که نفسش بند اومده بود. اگه کیر حمید تو حلقش نبود اون رو می ذاشت رو سرش ولی حرکاتش که تشکو چنگ می زد و هی کمرشو از زمین بلند می کرد که بیشتر کیرم بره تو معلوم بود چقدر داره حال می کنه. منو که نگو، مثل خرگوش داشتم تلمبه می زدم. بعد حمید کیرشو از دهن مامان در آورد و گفت: برو کنار من برم سر پست خودم. فهمیدم منظورش چیه ولی دوست نداشتم اصلا از کس مامان جدا بشم. مامان دستمو گرفت کشید طرف خودش. گفت: بیا اینجا ببینم شیطون. بعد یه لب با حال ازم گرفت و شروع کرد کیرمو ساک زدن. این قدر حشری بود و محکم می مکید که تو دلم خالی می شد. حمیدم یه بالش گذاشت زیر کمر مامان و پاهاشو داد بالا، طوری که زانوهاش جمع شد تو شکمش وشروع کرد کس و کون مامانو لیس زدن و کون مامانو انگشت کردن. منم بیکار نموندم. با پستونای گنده مامان ور می رفتم. چقدر خوش فرم بودن تو این حالت. پستونای نرم گنده که پهن شدن رو قفسه سینش و مثل بادکنکی که توش آب کردی تکون می خوره. مامانم داشت مثل چی حال می کرد. آخه هم از کس و کون هم پستون داشت تحریک می شد. کیر منم که تو دهنش بود داشت خودشو خفه می کرد. ولی این تازه اولش بود. هنوز به برنامه اصلی نرسیده بودیم. مامان همچنان مشغول ساک زدن بود که حمید خواست کیر نکرشو بکنه تو کون مامان که مامان سریع هلش داد عقب گفت: مگه می خوای شکنجم کنی که الان می خوای کونمو بکنی؟ حمید گفت: خوب پس چی کار کنم؟ تو که می دونی من عاشق کونتم. مامان منو با دست هل داد گفت: بزار حامد اول شروع کنه، چون کیرش باریک تره کونم جا بازکنه. حمیدم گفت: نه، یک ساعته دارم آمادش می کنم حالا حامد اول بکنه توش؟ مامانم گفت: انقدر خودخواه نباش. به منم فکر کن چی می کشم. اونم قبول کرد. منم مامانو ماچ کردم و مثل برق پریدم جای حمید. به به! دستش درد نکنه. واقعا حمید جون سنگ تموم گذاشته بود ولی مامان چون هم حمید حال کنه هم خودش بیشتر کیف کنه گفت: حامد تو بخواب. بعد اومد نشست رو کیر من و کیرم خیلی راحت تا ته رفت تو کون مامان. من فکر کنم مامان زیادی ادای سوراخ تنگا رو در می آورد. شایدم کیر من خیلی کوچیکه. بعد یه چند لحظه که کیرم قشنگ نشست تو کونش به حمید گفت: حالا تو بکن تو کسم عزیزم. مامان می گفت تا حالا این حالتو تجربه نکرده و همیشه آرزوشو داشته. همش می گفت: زود باشین دیگه، مردم، زودتر. من زیاد از این حالت خوشم نیومد. چون نمی تونستم با پستونای مامان بازی کنم. آخه پشتش به من بود ولی خوب بهتر از هیچی بود. حمیدم بالاخره کیرشو جا کرد تو کس مامان و شروع کرد به تکون دادن. منم همین طور. مامانو که نگو، خونه رو گذاشت رو سرش: وای چه حالی میده، دارم می میرم. آخ بکنین. کس و کونمو یکی کنین. من که عاشق این حرفای مامان بودم. اون جوری حرف زدنش کیر پیرمردو سنگ می کنه، من که جای خود. یه چند دقیقه که این جوری مامانو کردیم حمید بلند شد. مامان صداش در اومد: چرا بلند شدی؟ داشتم حال می کردم. حمید به من گفت: خوب حالا جاها عوض. ولی مامان گفت: نه من دستم خسته شده. من می چرخم تو بکن تو کونم، حامدم تو کسم. آخ که من قربونتون برم. نمی دونین چقدر دوست داشتم مثل زنای تو فیلم سوپرا این جوری گاییده بشم. بعد یه تف رو کیر من و حمید انداخت، چند بار بالا پایین کرد و دوباره نشست رو کیر من. ولی این بار کرد تو کسش. خیلی گشاد شده بود ولی بازم حال می داد، چون پستونای گنده مامان آویزون می شد تو صورتم. حمیدم از پشت کیرشو آروم جا کرد تو کون مامان ولی این بار مامان حال کرد. چون کونش آماده بود و به حمید غر نزد. مامانم خودشو خم کرد و خوابید رو من تا کیر حمید قشنگ بره تو کونش. حمیدم که به کون مورد علاقش رسیده بود مثل یاغیا تلمبه می زد. چون حرکتش خیلی سریع بود مامان پرت می شد جلو، سینه هاشم می خورد تو صورت من. کیرمم تو کسش بالا پایین می شد. منم حال می کردم. وای که دوست داشتم مامانو تو حالتی بینم که داره با دوتا کیر کرده میشه. مامان داشت دیگه پرواز می کرد. گفت: خوب بچه ها، حال می کنین؟ حمید که همش می گفت: جون، عجب کونی. مال خودمه. نرم ترین وگرم ترین کون دنیاس. بعد گفت: تو چی حامد، خوش می گذره بهت؟ چرا هیچی نمیگی؟ منم گفتم: من دارم خفه میشم. ببین چه چیز گنده ای تو دهنمه. نمی تونم حرف بزنم. اونم خندش گرفت. گفت: نوش جونت عزیزم. بخور. ما هم از جلو عقب تو کس و کون مامان تلمبه می زدیم و اونو به آرزوش می رسوندیم. همون جور که اون این کارو برای ما کرده بود. مامان دیگه داشت ارضا می شد. می گفت: بچه ها تورو خدا یه کاری کنین یه خورده دیگه طول بکشه. من دیگه دارم میام. منم گفتم: خیالت راحت. حمیدم با شنیدن این حرف مامان که داره ارضا میشه تلمبه زدناشو شدیدتر کرد. منم همین طور مامان دیگه داشت عربده می زد چندتا آه بلند کشید و ارضا شد و بی حال به پهلو افتاد کنار من. بیچاره نا نداشت حرف بزنه. من و حمیدم نگاش می کردیم. خیلی صحنه جالبی بود. یه خورده که حالش جا اومد گفت: وای چه حالی کردم. هیشکی تو عمرم اینجوری بهم حال نداده بود. (مامان باز از اون حرفا زد. من دیگه مطمئن بودم مامان با کسای دیگه هم سکس داره.) بعد گفت: ببینم شماها که مثل خروس بودین چطور هنوز آبتون نیومده؟ حمیدم از کنار تخت اسپری نشونش داد و خندید. مامان فهمید جریان چیه. زود بلند شد کونشو طرف من قمبل کرد و گفت: می خوام آبتونو تو کس و کونم با هم حس کنم. منم یه تف به کون مامان زدم و کردم توش. هی کیرمو کامل می کردم توش و در می آوردم. حمیدم داشت ما رو نگاه می کرد و جق می زد. به مامان می گفت: مامان چقدر حال میده کون دادنتو می بینم. چقدر باحال میشی وقتی یکی داره کونتو میگاد. حدود ده بارکه این کارو کردم حس کردم داره آبم میاد. به مامان گفتم: مامان داره میاد. داره میاد. اونم گفت: جون، عزیزم بزار بیاد. کون مامانو سیراب کن عزیزم. آبتو بریز تو کونم. منم با تمام قدرت کیرمو کردم تو کونش و تمام آبمو توش خالی کردم. اونم هی قربون صدقم می رفت. بعد طرف حمید قمبل کرد و گفت: خُب، تو که ضربه فنی شدی. حالا حمید تو بیا کس مامانو سیراب کن. منم افتادم گوشه تخت. حمید کیرشو کرد تو کس مامان و با قدرت تمام که از روی شهوتش بود می کرد تو کس مامان. اونم حال می کرد. حمید راست می گفت. منم وقتی دیدم مامانم داره کس میده یه حالی شدم. خوشم اومد. دیدن مامان تو اون حالت یعنی گاییده شدن خیلی با حال بود. یه دفعه صدای نعره حمیدو شنیدم و مامان که می گفت: آخ جون، کسم پر شد. عجب کمری داره پسرم. کس و کونم داره شالاپ شالاپ صدای آب کیر میده. حمید و مامانم کنار من ولو شدن. منم که یه خورده حالم جا اومده بود سریع رفتم حموم. وقتی برگشتم دیدم حمید پشت دره و می خواد بره دوش بگیره. اومدم بیرون دیدم مامان هنوز دراز کشیده رو تخت و آب کیر من و حمید از کس و کونش زده بیرون. عجب بوی آب کیری می داد اتاق. رفتم مامانو بوسیدم. گفتم: چیه مامانی؟ چرا بلند نمیشی؟ چیزیت شده؟ مامان دست انداخت گردنم منو کشید رو خودش گفت: نه عزیزم، هنوز تو کمام. حسشو ندارم بلند بشم. ولی شیطون امروز خوب مامانو ناکارکردی ها! کس و کونم داره می سوزه ولی من عاشق این سوزششم. فقط خدا کنه الان که بابات میاد از گشاد گشاد راه رفتنم من و بوی تابلو اتاق چیزی نفهمه. بعد حمیدم از حموم اومد بیرونو مامانم رفت تا بابا نیومده یه دوش بگیره ولی بیچاره راست می گفت ، نمی تونست درست راه بره. وقتی برگشت دید من و حمید صبحانه رو آماده کردیم. اومد نشست سرمیز. گفت: به به، دستتون درد نکنه. امروز حسابی مامانو تحویل گرفتینا. اون از سکستون که سنگ تموم گذاشتین، اینم از صبحانه. آخه من همیشه کون گشادیم میاد صبح که از خواب پا میشم صبحانه درست کنم. البته با بلایی که امروز سرم آوردین دیگه به معنای واقعی کون گشاد شدم. بعد صبحانه رو خوردیم و هرکی رفت سرِ کارِ خودش. بابامم اومد. من ترسیدم نکنه الان شک بکنه ولی تا اومد یه سلام کرد و رفت تو اتاق خوابید. هیچیم نگفت. مامان بیچاره گفت: می بینین؟ انقدر به من توجه داره که نگفت زن چته؟ مگه پاره شدی این جوری راه میری؟ منم تو دلم گفتم: واقعا اگه مامان با کسای غریبه سکس کنه حق داره. آخه این که نشد زندگی. فقط کار. اونم برای یه زن حشری مثل مامان من که بیست و چهار ساعته کیر می خواد. البته بعد سکس اون روز تا چند روز حرفشم نزد .

.What's life? Life is love
.What's love? A kissing
.What's kissing? Come here and I'll show you


SH-M

استمراری ترین حضور روزگار منی
و من به گرمای آغوش تو از آن سوی فاصله ها
دل باخته ام
     
#393 | Posted: 14 Oct 2012 15:39

مامان حمیرا

قسمت چهارم


بعد از ماجرای سکس سه نفره مون مامان خیلی شیطون تر شده بود. فردای اون روز با این که به قول خودش هنوز کامل جاش خوب نشده بود و هنوز دور سوراخ کونش می سوخت و پریودم شده بود ولی می گفت که خیلی حال کرده و بازم دلش می خواد ولی حیف که نمیشه. آخه این رویاش بوده که هم زمان با چندتا کیر شق حشری بکننش. تازه من که بچه حساب می شدم و اون جوری که باید نمی تونستم مامانو راضی کنم. من هر فرصتی که پیش می اومد می چسبیدم به مامان و می مالیدمش. اونم هیچی نمی گفت ، خوششم می اومد. ظهرکه با هم تنها بودیم بهش گفتم: مامان سایز سینه هات چنده؟ گفت: تو به سایزش چیکار داری؟ می خوای با هاشون حال کنی خوب بیا جلو. گفتم: نه، بگو کار دارم. (برای شما می خواستم دوستان) گفت: معلوم نیست. روی هر سوتین یه سایز نوشته. رو بعضیا نوشته نود. رو بعضی نودوپنج. من سایزش برام مهم نیست، چون همون جا پرو می کنم. هر کدوم که راحت باشه بر می دارم. آخه می دونی که چقد بهشون حساسم. منم گفتم: فروشندش مرده یا زن؟ مامانم با یه عشوه گفت: حالا مگه تو فضولی؟ منم با التماس گفتم: مامان تو رو خدا. مامانم گفت: قول میدی به هیشکی نگی؟ غیرتی بازییم در نیاری؟ منم گفتم: قول میدم به هیشکی نگم. غیرتیم نشم. بعد مامان گفت که از یه فروشگاه که تو خیابون ولیعصر خرید می کنه. دو طبقس و طبقه بالاش لباس زیر زنونس. برا همین راحت میشه پرو کرد. گفتم: اون تیشرت تنگه رو هم از اونجا خریدی و گفتی فروشندش خیلی ازت تعریف کرده؟ اونم گفت: آره عزیزم. توام خیلی تیزی ها. بعد گفتم: وقتی میری کرست هم بخری نشونش میدی نظرش چیه؟ بعد گفت: راستشو بگم؟ منم گفت: آره، خواهش می کنم مامان. خیلی برام جالبه. درسته من سنم کمه ولی اینو می فهمم که اگه توام کاری کردی از رو کمبود بوده و تقصیر تو نیست. تقصیر باباس. مامانم بغلم کرد و منو بوسید. گفت: قربونت برم عزیزم که اینقدر فهمیده ای. باشه همشو میگم برات. یه روز که رفته بودم خونه یکی از دوستام موقع برگشتن از جلو همون مغازه رد می شدم یه تیشرت دیدم خوشم اومد رفتم تو قیمتشو بپرسم. فروشندش یه پسر خوش تیپ بیست و چهار پنج ساله بود. تا منو دید نگاهش قفل شد رو سینه هام. منم برام عادی بود. دیگه اکثر مردایی که منو می بینن همین جوری میشن. قیمتشو گفت، آورد دیدم. بعد گفتم: ممنون، بعدا مزاحمتون میشم. خواستم برم که پسره گفت: اگه لباس زیرم بخواین می تونین از طبقه بالا فروشگاه دیدن کنین. منم خیال داشتم که لباس زیرم بخرم. از پله ها رفتم بالا. متوجه سنگینی نگاه پسره می شدم که داشت منو می خورد. وقتی رفتم بالا و چشمم به فروشنده خورد تعجب کردم. چون معمولا فروشنده های لباسای زیر زنونه زن هستن ولی این یکی مرد بود. همسن و سال همون پسره. خواستم برگردم ولی دیگه اومده بودم و زشت بود اگه برمی گشتم. گفتم یه نگاه می ندازم وسریع میرم. پسره تا منو دید آب از لب و لوچش راه افتاد. از جاش بلند شد کلی تعارف کرد که خوش اومدین و... بعد گفت: چی لازم دارین بدم خدمتتون؟ منم با یه کم خجالت گفتم: یه سوتین خوب. پسره با یه حس حشری گفت: چه سایزی هستین؟ منم گفتم: نمی دونم سایزای اینا که معلوم نیست. پسره گفت: نخیر، ما کارامون استاندارده. اجازه بدین. بعد اومد کنار من و از بغل یه نگاه دقیق به سینه هام کرد، بعد گفت: فکر می کنم نود مناسب باشه. تو نگاهش می شد شهوتو دید. بیچاره داشت پس می افتاد. منم دیگه خجالت نمی کشیدم و یه کمم کرمم گرفته بود که بیشتر تحریکش کنم. اون که نمی تونه تو مغازه خفتم کنه. یه جیغ بکشم همه می ریزن اینجا پدرشو در میارن. منم با عشوه گفتم: اگه تنگ بود چی؟ پس می گیرین؟ پسره گفت: نه، ولی اگه بخواین می تونین پرو کنین. منم یه خورده من و من کردم. پسره گفت: خیالتون راحت باشه. اینجا یه مغازه معتبره. مشکلی نداره. اکثر مشتری های ما پرو می کنن. منم قبول کردم. وقتی پسره اومد در اتاق پرو رو باز کنه کیرشو دیدم که زیر شلوار جین تنگش تابلو باد کرده بود. دروغ نگم منم یه جورایی بدم نمی اومد بیاد به زورم که شده منو بکنه ولی اونجا مغازه بود، اگه یکی می اومد چی؟ بالاخره رفتم تو مانتو و تیشرتمو در آوردم و کرستمم با اونی که پسره داده بود عوض کردم. خیلی تنگ بود. درش آوردم. فروشنده رو صدا کردم. دستمو از لای در درازکردم، گفتم: این تنگه برام. اونم سریع یه سایز بزرگتر بهم داد. پیش خودم می گفتم: الان با سوتینی که من پوشیدم داره چه حالی می کنه. و همین فکرا خودمم کرمکی کرده بود و دلم می خواست بیشتر تحریکش کنم، چون دیگه خیالم راحت بود که این کاره نیست. اگه بود تا در اتاق باز شد می اومد خفتم می کرد. دومی رو هم پوشیدم. اونم کش زیرش زیر سینه هامو اذیت می کرد و درش آوردم و به پسره گفتم: اینم کشش زیر سینه هامو اذیت می کنه. فکر کنم وقتی اینو شنید یه بار آبش اومد. چون اصلا انتظار نداشت من این جوری باهاش صحبت کنم. بعد منم مخصوصا کرست خودمو دادم بهش گفتم: یکی مثل اینو می خوام. تو این راحتم. کرستم حسابی بوی عطرمو می داد. حالت گردی سینه هامم روش مونده بود. حس کردم وقتی اومد کرستمو بگیره دستش می لرزید از هیجان. منم همش کیر شقشو تو ذهنم تجسم می کردم که الان چه جوریه. بی اختیار دستم رفت رو کسم و شروع کردم از رو شلوار کسمو مالیدن. با اون دستمم سینه هامو می مالیدم. یه چند لحظه این جوری گذشت. صدای اونم در نمی اومد. فکر کنم اونم داشت کرستمو می مالید به کیرش و حال می کرد. چون می دونست من نمی تونم بیرون بیام. صداش که کردم با دستپاچگی گفت: بله الان یکی دیگه میدم خدمتتون. یه سوتین قرمز توری خوشگل داد دستم. خیلی نرم ولطیف بود مثل ابریشم. وقتی پوشیدم نرمیش نوک سینه هامو ناز می کرد. دیگه حسابی حشری شده بودم. دیگه دلو زدم به دریا و الکی گفتم: ای بابا، خسته شدم. اینم مثل قبلیه اندازش خوبه. سینه هام توش راحته ولی کش زیرش سینه هامو اذیت می کنه. پسره گفت: من که دیگه نمی دونم شما چی می خواین. این بهترین نوع سوتین بود که داریم. منظورتونو نمی فهمم. اذیت می کنه یعنی چی؟ منم درو باز کردم گفتم: اگه می خوای بیا خودت ببین. پسره گفت: چی؟! من بیام؟ منم گفتم: آره، چیکارت کنم دیگه؟ بعد اومد تو اتاق. منو که دید ماتش برد. رنگش شده بود مثل گچ. گفتم: چیه؟ مگه روح دیدی؟ بیچاره زبونش بند اومده بود. گفت: نه خانم، یه فرشته دیدم با سینه های بزرگ. از رو مانتو معلوم نبود که اینقدر بزرگ و قشنگن. منم گفتم: تازه خیلیم نرم و لطیفن. برا همین همش میگم این کرستا اذیتشون می کنه. بعد دستشو گرفتم گذاشتم رو سینه ام. هم من و هم اون یه نفس عمیق کشیدیم. گفت: اجازه هست یه کم سینه های بزرگتونو لمس کنم؟ منم گفتم: باشه. و کیرشوگرفتم، گفتم: توام چیز بزرگ داری ولی رو نمی کنی ها. بعد زیپشو کشیدم پایین، کیرش افتاد بیرون. وای چقدر خوشگل و گرم بود. وقتی تو دستم فشارش دادم جونش داشت در می اومد. منم بدتر از اون. آخه خیلی قشنگ دست می کشید رو سینه هام و نوکشونو می مالید. هیچ کدوممون نمی دونستیم داریم چیکار می کنیم. نمی دونم چی شد که پسره سینه منو ول کرد زیپشم کشید بالا و رفت پایین. منم همین جوری مونده بودم تو خماری. و تو دلم بهش فحش می دادم: پسره جقی بی لیاقت. همین جوری منو گذاشت و رفت. کرستی که بهم داده بود رو درآوردم که لباسامو بپوشم برم که یه دفعه اومد بالا گفت: کجا خانومی؟ تازه رفتم بالا رو امن کردم که کسی نیاد. من تازه فهمیدم حق با اون بوده. من باز حشری شدم کنترلمو از دست دادم، بی احتیاطی کردم. منم که بالا تنم لخت لخت بود و کار اونو راحت کرده بودم. اومد و افتاد به جون سینه هام تا جایی که می تونست می کردشون تو دهنش و می چلوندشون. گفتم: چه خبرته؟ من شوهر دارم. کبودشون نکنی که جوابی برا شوهرم ندارم. اونم یه کم آروم شد و مثل بچه آدم خیلی آروم و با احساس می بوسید و می مکیدشون. منم خوشم اومده بود. دوباره کیرشو در آوردم و می مالیدم. بعد گفت: اجازه هست کستم بخورم؟ منم بدم نمی اومد بیشتر حال کنم. دگمه شلوارمو براش باز کردم. اونم خودش بقیه کارا رو کرد. شورتمو کشید پایین و جانانه کسمو می خورد و لیس می زد و چوچولمو می مکید و دوتا انگشتشو می کرد توکسم و می چرخوند. منم حال می کردم ولی نمی تونستم حتی یه جون کوچولو بگم. آخه صدا می رفت پایین. بعد گفت: برگرد کونتم ببینم. منم برگشتم. اول آروم دست کشید روی کون و رونای پام. خیلی حال کرده بود. می گفت: چقدر نرم و گوشتیه. بعد با دودست کپلای تپل کونمو باز کرد و صورتشو به زور کرد لاش. به زور زبونشو رسوند به سوراخ کونم. وای چه حس قشنگی بود. تا حالا کسی این کارو برام نکرده بود. خیلی خوشم اومد. بعد دستاشو از رو کپلای کونم برداشت و صورتش گیر کرد لای کپلام. دستشو آورد جلو و چوچولمو می مالید. بعد صورتشو آورد بیرون. یه نفس کشید گفت: خم شو. منم خم شدم. بعد گفت: وای، وقتی قمبل می کنی چقد کونت گرد و تحریک کننده میشه. انگشت وسطی شو کرد تو دهنش و کرد تو کونم. بعد جلو عقبش می کرد. با اون دستشم کسمو می مالید. بهش گفتم: دوتا انگشتتو بکن تو. اونم یه تف انداخت رو سوراخ کونم، بعد دوتا انگشتشو کرد توکونم. خیلی لذت داشت. بعد یواش یواش می کرد تو و در می آورد. از پشت رونای تپلمو می بوسید. دوباره برگشتم. اونم افتاد به جون کسم. داشت آب ازش سرازیر می شد. پسره می گفت: چقدر ترشحاتت زیاده. سیل راه افتاده تو کست.، دیگه داشت آبم می اومد. با دستم سرشو فشاردادم رو کسم. پاهامو به بغلای سرش فشار دادم. بیچاره داشت خفه می شد ولی هیچی نمی گفت و می خورد. منم نفسمو حبس کردم. چندتا تکون خوردم و ارضا شدم. پاهام شل شد. اونم تونست بیاد بیرون. یه نفس عمیق کشید و گفت: آخی، داشتی خفم می کردی ها. منم ازش معذرت خواستم و گفتم که دست خودم نبود. بعد گفت: مهم نیست. منم خیلی خوشم اومد. عجب کس آبداری داری. اجازه هست بکنم توش؟ خیلی پسر مودبی بود. هر کاری می خواست بکنه اجازه می گرفت. منم بهش گفتم: کاندوم داری؟ گفت: نه، آخه تا حالا اینجا از این برنامه ها نداشتم که برا همچین روزی بزارم کنار. منم گفتم که پس نمیشه ولی چون حال دادی منم یه حال اساسی بهت میدم کیرش هنوز شق شق بود دوست داشتم اونو بکنه تو کسم ولی ترسیدم. من که اونو نمی شناختم. از مریضی و ایدز و این چیزام خیلی می ترسم. برا همین نشستم یه تف گنده انداختم رو کیرش با دست براش بالا پایین کردم. چشماشو نگاه کردم باز نمی شد. از این که دارم این جوری حال میدم و هنوز می تونم یه مردو این قدر حشری کنم خوشحال بودم. بعد کیرشو تا ته کردم تو دهنم وبا زبون سرشو می مالیدم براش. گفت اگه میشه بزارش لای سینه های خوشگلت. منم گذاشتم یه چند بار بالا پایین کردم. اونم از اون بالا یه تف گنده انداخت لای سینه ام خیلی روون شد. منم حال می کردم یه کیر گنده و داغ می خورد به پوست نرم و نازک پستونام. بعد با دوتا دست سینه هامو گرفتم در حالی که کیرش هنوز لای سینه هام بود یه تفم من انداختم لاش و با سرعت زیاد پستونامو بالا پایین می کردم. یه خورده که ادامه دادم دیدم داره به خودش می پیچه فهمیدم می خواد آبش بیاد. منم گذاشتم خودشو خالی کنه رو پستونام. وای چه آب داغ و سفیدی. خیلیم زیاد بود. ازچاک پستونام سرازیر شد تا شکمم. بعد از چند لحظه که بی حرکت بود به خودش اومد و معذرت خواهی کرد که آبشو ریخته روی سینه هام. منم گفتم که اشکالی نداره. بعد بلند شد خودشو جمع و جور کرد، برام دستمال کاغذی آورد که سینه هامو تمیز کنم. همش ازم تشکر می کرد و می گفت با این که سکس کامل باهات نکردم ولی تا حالا هیچ زنی این جوری بهم حال نداده بود. خیلی سکسی و نازی. مخصوصا سینه هات تکه. منم از این حرفاش خوشم می اومد. احساس غرور می کردم. داشتم لباسامو می پوشیدم که دیدم موبایلشو آورد گفت: میشه یه عکس از سینه های سکسیت داشته باشم؟ منم سریع گفتم: چیکار می کنی؟ مگه من جنده ام؟ من که گفتم شوهر دارم. حالا می خوای عکس سکسی ازم بگیری. گفت: خواهش می کنم. قول میدم به هیشکی نشون ندم. تازه از گردن به پایین می گیرم. می تونی خودت بعدش چک کنی. منم دلم براش سوخت. گفتم: بزار دلشو نشکنم. عکسم که از گردن به پایینه نمی تونه برام مشکل درست کنه. گفتم: باشه ولی گردن به پایین باشه ها. گفت: باشه. منم دستمو گذاشتم زیرسینه هام، دادمشون بالا. اونم عکس گرفت. گفت: میشه یکی دیگه هم از بغل بگیرم که هم گردی کون هم سینه هات از بغل معلوم بشه؟ اخه کونتم خیلی سکسیه. منم جلو تعریفاش نمی تونستم چیزی بگم. به پهلو وایسادم، اونم یه عکس دیگه گرفت. بعد لباسمو پوشیدم و خودمو مرتب کردم. گوشیشو دیدم. راست می گفت. از گردن به پایین گرفته بود. گوشیش مدل بالا بود. عکسای با کیفیتیم گرفته بود. دوباره ازش قول گرفتم که به هیشکی نشون نده. اونم همش می گفت: چشم، چشم. قول میدم. بعد دو دست از همون شورت و کرست قرمزه برام گذاشت تو جعبه و گفت: قابلی نداره. منم گفتم: چقد میشه؟ پسره گفت: اصلا حرفشم نزن. بزرگترین حال زندگیمو بهم دادی حالا برا این دوتا تیکه لباس پولم بگیرم. منم گفتم: من برای پول این کارو نکردم. همین جوری کرمم گرفت یه کم اذیتت کنم که کار به جاهای باریک کشید وگرنه اون اول که دیدم فروشنده مَرده می خواستم برم ولی گفتم الکی قیمت می کنم که نگن طرف اُمُل بود، تا دید طرف مَرده فرار کرد ولی دیگه کار به اینجاها کشید. ولی بازم نگفت پولش چقدر میشه. بهش گفتم من هنوز اسمتو نمی دونم آقای خوش تیپ. اونم گفت: من کوچیکتون سعید هستم و شما؟ منم نخواستم اسم اصلیمو بگم بهش و گفتم همون فرشته که گفتی. اونم گفت واقعا که اسمت بهت میاد. منم تشکر کردم و رفتم سمت پله ها. سعید گفت: بازم به ما سر بزن. خوشحال میشم باز ببینمت فرشته جون. منم لبخندی زدم و گفتم باشه حتما و رفتم پایین. فروشنده پایینی مشتری داشت. با این که مطمئن بودم می دونسته اون بالا چه خبر بوده ولی خیلی عادی برخورد کرد و محترمانه ازم خداحافظی کرد و اونم گفت: بازم تشریف بیارین. منم گفتم: چشم. و اومدم خونه دیدم بابات خونس. منم که حسابی حشری بودم و کامل ارضا نشده بودم خوشحال شدم. رفتم پیشش گفتم: سلام عزیزم کی از خواب بیدار شدی؟ گفت: الان. منم بغلش کردم گفتم: خوب پس الان حسابی سر حالی. دوس دارم یه سکس درست حسابی با هم بکنیم. خیلی احتیاج دارم ولی اون با بی حوصلگی گفت: الان حالشو ندارم. تازه الانه که بچه ها پیداشون بشه. منم حسابی ضد حال خوردم. تا شب موقع خواب که باز توجه نکرد و مثل همیشه گرفت خوابید. منم موندم .

.What's life? Life is love
.What's love? A kissing
.What's kissing? Come here and I'll show you


SH-M

استمراری ترین حضور روزگار منی
و من به گرمای آغوش تو از آن سوی فاصله ها
دل باخته ام
     
#394 | Posted: 14 Oct 2012 15:49

مامان حمیرا

قسمت پنجم


بعد مامان گفت: چی شد؟ خوابت برد برات قصه گفتم یا ناراحت شدی که این حرفارو زدم؟ منم گفتم: نه مامان جون من که گفتم ناراحت نمیشم خیلیم برام جالب بود و حال کردم. مامانم کیرمو گرفت گفت: آره معلومه. بعد گفت: یعنی ناراحت نشدی که من گفتم با یه غریبه حال کردم، براش ساک زدم، اونم منو دستمالی کرد؟ منم گفتم: نه، آخه نه از من چیزی کم میشه نه تو. فقط این وسط مامان جونم یه حال اساسی کرده و حسابی بهش خوش گذشته. حالا من باید از اینکه مامانم خوش گذشته بهش و حال کرده ناراحت باشم یا خوشحال؟ مامانم گفت: نمی دونم. اگه این جوری فکر می کنی که خیلی ماهی عزیزم. من فکر می کردم ناراحت بشی. حمید که مطمئنم اگه بفهمه قیامت به پا می کنه. بعد گفتم: مامان یه لحظه لخت میشی؟ کارت دارم. مامان گفت: نه حامد جون، هنوز آمادگیشو ندارم. بزار برای بعد. باشه؟ منم گفتم: نه، می خوام اندازتو بگیرم. گفت: برا چی؟ می خوای برام لباس بخری؟ گفتم: حالا. می خوام بدونم دور سینت، باسنت، کمرت چنده. اونم گفت: باشه من که نمی فهمم این کارا برا چیه. منم رفتم مترو از تو میز چرخ خیاطی آوردم. مامانو لخت کردم، دیدم همون شورت و کرست قرمزش تنشه. گفتم: مامان این هموناس؟ اونم خندید گفت: اره عزیزم هموناس که آقا سعید هدیه داده بهم. قشنگه؟ منم گفتم: آره، خیلی. اگه بدونی من چقد با اینا جق زدم. مامان گفت: آخ الهی. خوب می گفتی من اصل کاریشو می دادم بهت عزیزم. بعد مترو انداختم دور کون مامان. (دور کونش 115 سانت.) (دور رونش 75 سانت.) ( دورکمرش 90 سانت.) (دور سینه هاشم 116 سانت البته آزاد و بدون کرست.) که فکر می کنم برای یه زن 45-44 ساله خیلی آمار خوبی باشه. نزدیک ترین بدنی که تو این هنرپیشه های سکسی دیدم نسبت مامان یه مدل سکسی که اسمشو یادم نیست. سینه ها و بدن مامان مثل اونه (البته سینه های مامان یه خورده کوچیک تره. توسایتش که رفتم اندازه دور سینه انو زده بود 122مال مامان من 116 یه خورده هم جمع و جورتره. مال اون خیلی آویزونه. مال مامان این قدر آویزون نیست و خوشگل تره. من فکر کنم اگه اسپانسرش مامان منو ببینه اونو دیگه آدم حساب نکنه.) یه کمم قیافش شبیهه. بعد مامان گفت: اندازه گیریتون تموم شد؟ کی لباس منو می خری؟ منم گفتم: روزمادرخوبه؟ مامانم گفت: باشه، خوبه. اومد لباساشو بپوشه که بهش گفتم: مامان یه خورده لخت جلوم راه میری؟ خیلی دوست دارم کون لختتو وقتی راه بری ببینم. اونم گفت: خوب منو کردی مترسک خودتا! هر کاری می خوای برات می کنم. منم گفتم: خوب توام هر کاری بگی من برات می کنم. بعد مامان برگشت و شروع کرد لخت تو خونه راه رفتن. ازقصد با قر راه می رفت تا قشنگ کپلاش بالا پایین بشن. وای نمی دونین چقدر قشنگ رونای تپلش می مالید به هم. کونشو که نگو مثل دمبه می لرزید و کپلاش همدیگرو می مالیدن. تا ته اتاق که رفت من داشت جونم درمی اومد. وقتی هم که برگشت دیگه نوبت پستوناش بود. خیلی آروم می لرزیدن و چپ و راست می رفتن. مامانم دید من خیره شدم بهش اومد جلوم خم شد و با دست پستوناشو می مالید به صورتم. گفت: خوبه؟ حال کردی؟ منم گفتم: عالی بود. مخصوصا کونت. اونم برگشت جلوم قمبل کرد. سوراخشو قشنگ می تونستم ببینم. صورتمو کردم لای کپلاش. می بوسیدمشون. بعد مامان لباساشو برداشت که بپوشه. گفتم: مامان بازم رفتی پیش اون پسره سعید؟ مامان یه خورده من و من کرد گفت: آره، ولی اونو دیگه نمیگم. منم فهمیدم که بالاخره آقا سعید کیر مبارکو تو کس و کون مامان جون جا کرده که مامان روش نمیشه بگه. منم گفتم: مامان داشتیم؟ الان که کسی نیست. منم که می دونی چجوریم. تورو خدا بگو. مامان گفت: آخه نمیشه. منم گفتم: با این حرفات معلومه بالاخره باهات سکس کرده. منم می خوام بدونم چه جوری. شنیدن این حرفا از دهنت برام از سکس کردن جالب تره. مامانم گفت: باشه، حالا که گیر دادی اینقدرم دوست داری، تازه برام لباسم می خوای بخری میگم ولی بازم قول بده که بین خودمون بمونه. منم گفتم: قبوله. بعد مامان گفت: بعد از جریان اون روزخودشم تو خماری کیر سعید مونده بوده و بدش نمی اومده که دوباره یه سری به سعید بزنه. بعد گفت: یک هفته بعد یه روز که خیلی حشری بودم و نمی دونستم چیکار کنم یه دفعه یاد سعید افتادم. اولش ترسیدم. گفتم: حالا پیش خودش میگه این زنه جندس. خودش می خاره ولی بعدش گفتم به درک هرجور می خواد فکر کنه. من که دارم می میرم از حشریت. بلند شدم یه آرایش غلیظ کردم و اون مانتو کوتاه تنگه رو هم پوشیدم و رفتم مغازه سعید اینا. تا وارد شدم فروشنده اولیه که بعدا فهمیدم اسمش منصوره منو دید ولی باز مشتری داشت و عادی برخورد کرد. منم مثل یه مشتری عادی گفتم: شما لباس زیرم دارین؟ اونم گفت: بله، تشریف ببرین طبقه بالا. منم رفتم بالا. سعیدو دیدم که مثل اون دفعه خیلی خوش تیپ و جذاب پشت ویترین بود. تا منو دید مثل فشنگ از جاش پرید، اومد جلو باهام دست داد، تعارفم کرد که بشینم. بعد گفت چه عجب از این ورا. منم گفتم: خودت گفتی بازم به ما سربزن، منم اومدم سر بزنم. سعیدم گفت: کار خوبی کردی. قدم رو تخم چشم ما گذاشتین. بعد گفت: چقدر خوشگل کردی امروز! عجب مانتویی! سینه هات چه خود نمایی می کنه. بی انصاف فکر اون مردایی که از روبروت رد میشن هم بکن. راستشو بگو تا اینجا اومدی چقدر قربون صدقت رفتن؟ منم خندیدم، گفتم: این حرفا عادیه برام. مهم نیست. بعد سعید گفت: سوتینا خوب بود؟ دیگه کشش اذیت نکرد سینه های نازتو؟ راستی نمی دونی چقدر با اون عکسا حال کردم. از دیدنشون سیر نمیشم. منم که باز یکی ازم تعریف کرد و خر شدم گفتم: ای بابا، خجالتم نده دیگه. بعد گفت: خوب، باز سوتین می خوای؟ پرو می کنی یا همین جوری می بری؟ ما پس نمی گیریم ها. منم رفتم سمت اتاق پرو گفتم: کاندوم داری؟ گفت آره، دیگه برای روز مبادا چندتا نگه می دارم تو کشو. منم گفتم: پس پرو می کنم. وقتی صدات کردم زود بیا. اونم رفت که باز به منصور بسپاره کسی نیاد بالا. منم رفتم تو اتاق پرو لخت شدم. سعید که اومد بالا تا درو باز کرد آب از لب و لوچش راه افتاد. آخه منو لخت لخت ندیده بود. اون دفعه همش از بس هول بودیم و می ترسیدیم لباسامون نصفه کشیده شده بود پایین و این جوری نبود. سعید یه به به گفت و وقتی داشت لباساشو در می آورد دوباره شروع کرد از کس و کون و پستونای سکسیم تعریف کردن. هنوز دست به کیرش نزده بودم داشت پوستشو پاره می کرد. منم لذت می بردم وقتی می دیدم هنوز این قدر جذاب هستم که یه مرد با دیدنم این جوری حشری بشه. آخه همیشه فکر می کردم دلیل این که بابات نسبت به سکس با من بی تفاوته اینه که من دیگه پیر شدم و براش جالب نیستم ولی از این که داشت خلافش ثابت می شد منم سر حال اومده بودم و دوست داشتم زودتر منو بکنه. بعد اومد جلو و یه لب حسابی ازم گرفتو وای وقتی کیر داغش می خورد به شکمم آتیش می گرفتم. خیلی داغ بود. داشت می سوخت. پیش خودم می گفتم اگه این الان بره تو کسم من دیوونه میشم. منم داغ شده بودم. مخصوصا سینه هام. منم سینه هامو چسبوندم به بدنش تا اونم داغی منو حس کنه. تا این کارو کردم جواب داد. گفت: وای چقدر تو داغی فرشته جون. اونم خودشو می مالید به من. بعد سرشو آوردم پایین و شروع کرد آروم سینه هامو خوردن. منم با کیرش ور می رفتم. یه خورده که خورد من هوس کیرشو کردم. رفتم پایین و کیرشو کردم تو دهنم. براش که ساک می زدم نمی تونست از شدت لذت چشماشو باز نگه داره. بعد منو بلند کرد. از تو جیبش یه کاندوم در آورد داد دستم، گفت: زحمتشو بکش. منم با سرعت هرچه تمام این کارو کردم. دیگه طاقت نداشتم. دوباره یه لب ازم گرفت و با دست راستش پای چپمو گرفت بالا و کیرشو کرد تو کسم. وای وقتی کیرش رفت تو کسم انگار میله داغ کردن توم. آتیش گرفتم. محکم بغلش کردم. اونم فهمید چقدر خوشم اومده. در گوشم گفت: چیه؟ خوشت اومد؟ منم دارم از شدت لذت پس می افتم عزیزم. عجب کس تنگی داری. اصلا به سنت نمی خوره. خیلی تنگ و داغه. و همین جورتلمبه می زد تو کسم. منم دیگه به نفس نفس افتاده بودم ولی صدامم نمی تونستم در بیارم. محکم بغلش کرده بودم و با ناخونام پشتشو چنگ می زدم. همین جوری تو حال خودم بودم که یه دفعه یکی زد به در و می گفت: سعید...سعید اونجایی؟ من قلبم داشت وامیساد. سعید گفت: نترس بابا، منصوره. بعد درو باز کرد. منصور مثل ندید بدیدا نگام می کرد. تو اون اتاق کوچیکم جای نبود که خودمو قایم کنم. بعد سعید بهش گفت: چی شده؟ چرا اومدی بالا؟ منصور اصلا انگار صدای سعید رو نمی شنید. به من گفت: به به، فرشته خانم! سعید گفته بود خیلی باحالی ولی تا وقتی ندیده بودم باورم نمی شد. الان بهم ثابت شد. عجب سینه هایی. الکی نبود تا دیدمت چشمام خیره سینه هات شد. منم گفتم: ساکت. چی میگی برا خودت؟ برو بیرون. بعد سعید بهش گفت: چی شده؟ چی می خوای؟ اونم گفت: خوب معلومه چی می خوام. منم گفتم: خواهش می کنم برو بیرون. سعیدم گفت: تو برو. حالا یه وقت یکی میاد بالا، آبرو ریزی میشه ها. اونم گفت: باشه، ولی منم بازی بدین. به خدا منم پسر خوبیم فرشته خانم. بعد سعید به زور بیرونش کرد و درو از تو قفل کرد. من دیگه تمام حسم پریده بود. خیلی ترسیده بودم. به خودم گفتم: عجب غلطی کردم اومدم اینجا ها. کاش نیومده بودم. بعد سعید دوباره چسبید بهم. گردنمو بوسید. با دو دستش لمبرای کونمو چنگ می زد. منم یه خورده بعد دوباره حشری شدم. عالم و آدم یادم رفت. خودمو می مالیدم به بدن داغ سعید. منو خم کرد جلوش منم دستمو گذاشتم رو آینه جلوم. سعیدم دوباره کیرشو کرد تو کسم. هنوز کسم پر آب بود. کیرش با یه فشار محکم رفت تو و تلمبه هاش شروع شد. با هر تلمبش سینه هام پرت می شد جلو و می اومد عقب. سعیدم از تو آینه داشت نگاه می کرد. گفت: سینه هات چقدر قشنگ جلو عقب میشه. آدمو بیشتر حشری می کنه. با همین حرفاش کیرشو بیشتر تو کسم فرو می کرد و تلمبه هاش محکم تر می شد. منم داشتم به اوج لذت می رسیدم. خیلی وقت بود این جوری حال نکرده بودم. بعد صدای نفس نفس سعید اومد. فهمیدم می خواد بیاد. کیرشوکشید بیرون، کاندومشم درآورد. کیرشو گذاشت لای لمبرای کونم و بالا پایین کرد و آبشو خالی کرد همون لا. وای! عجب آب داغی بود. وقتی آبش سرازیر شد رو به پایین می ریخت رو سوراخ کونم. وای چقدر خوب بود. دوست داشتم یه دورم کون بدم بهش. ولی نه وقتش بود نه من کونم آماده بود. بعد سعید خودشو کشید عقب. پاهاش سست بود از بس فعالیت کیرش زیاد بود. شده بود مثل یه تیکه گوشت بی جون. بهش گفتم: سعید پس من چی؟ من هنوز نیومدم سعید گفت: خوب چیکار کنم؟ من کمرم خیلی سفته ولی نمی دونم چرا جلوی تو اینقدر کم دوام آوردمر می بینی که چه شکلی شده. اگه ناراحت نمیشی و بهت بر نمی خوره بگم منصور بیاد. از خداشم هست. منم گفتم: نه، خجالت می کشم ازش. گفت: خجالت چیه؟ اونم مثل من پسر خوبیه اگه الانم بی ادبی کرد بی اجازه اومد بالا برای این بود که دیگه نتونسته خودشو کنترل کنه. منم دیدم هنوز ارضا نشدم و مثل اوندفعه برم خونه تو کف کیر می مونم، گفتم: باشه بگو بیاد. سعیدم منو بوسید و ازم برای حالی که بهش دادم تشکر کرد و رفت پایین که ایندفعه اون کشیک بده. منم تو اتاق پرو داشتم با خودم ور می رفتم و منتظر یه کیر سر حال بودم که یکی زد به در و با صدای آروم گفت: فرشته خانم، اجازه هست؟ منم درو از تو باز کردم گفتم: بیا تو. باز تا منو دید خشکش زد. اول از این که منو ترسونده کلی معذرت خواهی کرد. بعدشم گفت که نتونسته خودشو کنترل کنه و اومده بالا. منم گفتم: عیبی نداره، مهم نیست. بعد آروم اومد طرفم. یه دستی به سینه هام کشید و گفت: وای، عجب چیزیه. من که باورم نمیشه بالاخره تونستم سینه های ناز و گنده تو تو دستم بگیرم. همین جوری که داشت سینه هامو دست مالی می کرد، دیدم کیرش داره تو شلوارش خفه میشه. منم دستمو کشیدم روش. اونم سریع درش آورد. از مال سعید یه کم گنده تر بود. خیلی خوشم اومد. سرشو فشار دادم به پایین. اونم فهمید چی می خوام. رفت پایین و کسمو لیس می زد. چوچولمو می مکید و زبونشو می کرد تو کسم. می گفت: سعید آبشو تو کست خالی کرده یا این آب خودته؟ منم با صدای حشریم گفتم: مال خودمه. اونم گفت: جون، باید خیلی حشری باشی که اینقدر ترشحاتت زیاده. الان خودم خنثات می کنم عزیزم. منم گفتم: خب، زود باش دیگه. خسته شدم. اینجا که نمیشه خوابید. جا نیست دراز بکشم. منم دیگه خسته شدم. منصور گفت: ای به چشم، الان می رسم خدمتتون. از تو جیب شلوارش یه کاندوم در آورد. بعد لخت شد. منم خیلی حشری بودم. گفتم: زود باش دیگه مردم. منصور فوری اومد پشتم یه کم کسمو مالید، بعد کیر باد کردشو کرد تو کسم. وای، تمام کسمو پر کرد. کیرش داشت او تو می ترکید از بس کسم بهش فشار می آورد. هم درد داشت هم خوشم می اومد. اونم حشری شده بود، دیگه ملاحظه منم نمی کرد. فقط با قدرت تمام خودشو می کشید عقب و می کوبید به من. منم دوباره داغ شده بودم و خسته. بعد من چهار دست و پا قمبل کردم طرفش. اونم پشتم زانو زد و گفت: از کون بکنم؟ گفتم: نه، الان نمیشه. آماده نیست. اون بره توم جر می خورم. حالا منصور عوضی بازیش گرفته بود. می گفت: چی بره توت جر می خوری؟ منم گفت: کیرت، کیر گندت. اونم دیوونه شد. بعد گفت: چشم، همون کستو عشقه! بعد دوباره کیرشو کرد تو کسم و محکم تلمبه می زد. منصور بهتر از سعید حال می داد. خیلی قوی بود. با هر تلمبش پرت می شدم جلو. منم کمکش می کردم و خودمو می کوبیدم بهش. ازش خواستم همین جوری ادامه بده که دیگه دارم میام. اونم سرعتشو بیشتر کرد. دیگه نمی تونستم خودمو کنترل کنم. مانتوم جلوم افتاده بود. صورتمو کردم لای لباسم. چندتا جیغ کوچک زدم که صدا بیرن نره و ارضا شدم. منصورم خوابید رو کمرم، سینه هامو جمع می کرد تو دستش و درگوشم گفت: چطور بود فرشته جون؟ خالی شدی؟ منم برگشتم به نشانه تشکر یه لبخند بهش زدم. اونم گفت: خب، حالا می تونی منم خالی کنی؟ منم که هنوز اون کیر گنده رو مزه نکرده بودم دوباره جون گرفتم. منصور بلند شد. منم برگشتم، جلوش زانو زدم، کیرشو کردم تو دهنم. چون خیلی بهم حال داده بود منم چنان کیرشو می مکیدم که داشت کنده می شد. بعد همون تکنیکو که سر سعید پیاده کرده بودم اجرا کردم یعنی کیرشو گذاشتم لای پستونام، یه تفم انداختم لاش و بالا پایین کردم. جلوی این کارم دیگه نتونست طاقت بیاره. چند بار که بالا پایین کردم آبش زد بیرون، ریخت رو پستونام. موهامو چنگ می زد و به خودش می پیچید. آخه اونم نمی تونست صداشو بلند کنه، آبروریزی می شد. همه آبش که اومد دوباره کیرشو یه لیس زدم که چیزیش نمونه و رفت عقب به دیوار تکیه داد. منم آب داغشو می مالیدم به همه جای سینه هام. منصور می گفت: نکن اینجوری، من دوباره حشری میشم. منم گفت: خوب چه بهتر. من حاضرم. اونم گفت: نه بابا، شوخی کردم. همین جوری نمی تونم رو پا وایسم. بعد لباساشو پوشید. من که دیگه داشتم وا می رفتم مانتو روسریمو پوشیدم اومدم نشستم رو صندلی تا یه خورده حالم جا بیاد. بعد منصور اومد بالا. شیرموز برام گرفته بود. گفت: بیا بخور. بهتر میشی. بعد نشست روبروی من. منم پهن شده بودم رو صندلی. فقط دگمه وسط مانتومو بسته بودم. زیرشم هیچی. دیدم منصور باز خیره شده به من. گفتم: چیه؟ هنوز سیر نشدی؟ خودت گفتی دیگه جون نداری. اونم گفت: آره، دیگه آب که برام نموند ولی خداییش خیلی هیکل گوشتی و سکسی داری. آدم سیر نمیشه. منم برا این که سر به سرش بزارم لاپامو باز کردم یه دست به کسم کشیدم. منصور نتونست خودشو نگه داره. باز اومد جلو صندلی من زانو زد، دست می کشید رو رونای پام. می گفت: عجب رونای پر و تپلی داری. مثل کون و سینه هات همه جات قلمبس. آدمو دیوونه می کنه. بعد سرشو آورد و رونای پامو لیس می زد ومی بوسید. صورتشو فشار می داد لای پام. خودشم نمی دونست چیکار کنه که راحت بشه ولی سیر نمی شد. منم پاهامو باز کردم. اومد جلوتر. یه زبون به کسم کشید. باز من یه جوری شدم. دستمو گذاشتم پشت سرش و محکم فشار دادم رو کسم. اونم می خورد و می لیسید. منم سینه هامو می مالیدم. نمی دونم من چرا اینجوری شده بودم. سیر نمی شدم. خلاصه اینقدر خورد که باز من آبم اومد. اونم دیگه سیر شده بود. گفت: فرشته جون، کستم حرف نداره. من دیگه ترسیدم اونجا بمونم. زود خودمو جمع و جور کردم. اونم رفت پایین. منم رفتم لباسامو پوشیدم. اتاق پرو خیلی تابلو بوی آب کیر می داد. درشو بستم. اومدم نشستم شیرموزمو تموم کردم. سعید اومد بالا گفت: چطوری؟ خوش گذشت؟ منم گفتم: آره، دستون درد نکنه. خیلی خوش گذشت. اونم گفت: دست تو درد نکنه. ما هم خیلی حال کردیم. منصور که خودشو خفه کرده. بعد اومد پشت من گفت: بزار یه کم ماساژت بدم. شروع کرد شونه هامو مالیدن. آخی، بعد یه سکس حسابی چه حالی می داد. بعد دستشو گذاشت رو پستونام. گفتم: نه سعید، دوباره حالی به حالی میشم. اونم گفت: خب من الان که از این بالا دارم نگاشون می کنم حالی به حالی شدم. از رو لباس خیلی قشنگ تر وخوش فرم تره. مخصوصا با این مانتو تنگت. بزار یه کم بمالمشون. منم خودمو شل کردم تا کارشو بکنه. از پشت سر سینه هامو می مالید و صورتمو می بوسید. یه خورده که این کارو کرد من از جام بلند شدم. گفتم: کافیه دیگه. من برم. دیرم میشه. الان شوهر و بچه هام میان. سعید گفت: باشه، راستی چیزی لازم نداری؟ گفتم: نه، ممنون. خوش گذشت. بعد رفتم پایین. منصورم تا منو دید گفت: میری؟ حالا می موندی فرشته جون. گفتم: نه دیگه، دیرم میشه. باید برم. اونم گفت: باشه، بازم بیا پیش ما. البته اینجا که خیلی کوچیک و دست و پا گیره. نمی دونم اگه دعوتت کنم خونه رو حساب بی ادبی نمی زاری؟ منم گفتم: نه شما خیلیم با ادبین. می دونم منظورت چیه. نه، ناراحت نمیشم. من که نمی تونم شمارمو بدم شما شمارتونو بدین. من تماس می گیرم. اونم شماره خودش و سعیدو داد و گفت: منتظرم. منم خداحافظی کردم، اومدم خونه. دیدم هنوز هیشکی نیومده خونه. رفتم حموم. به اتفاقات صبح فکر می کردم و لذت می بردم. پیش خودم می گفتم اگه برم خونشون می تونم به آرزوم برسم و با چندتا کیر همزمان حسابی حال کنم. آخه مطمئن بودم فقط خودشون که نیستن. حتما یکی دوتا از دوستاشونم میارن، منو میزارن تو عمل انجام شده. منم به آرزوم می رسم. ولی خیلی می ترسیدم اگه یه بلایی سرم می آوردن چی؟ اون جام که بهشون اطمینان کردم مغازه بود، نمی تونستن کاری بکنن. برا همین منصرف شدم. یکی دو بار دیگه بهشون زنگ زدم و پیششون رفتم برای خرید. (همون تیشرت تنگه.) دوباره یه کاراییم کردیم اونا هم پیشنهاد خونه خالی دادن ولی هر دفعه یه بهونه آوردم و نرفتم. خب قصه ما هم تموم شد آقا حامد. پاشو که سینه هام کبود شد از بس مالیدی. از اون اول که خوابیدی پیش من داری با پستونام ورمیری. پوستش کنده شد. منم خندیدم. مامان گفت: خب، راحت شدی از فضولی؟ دیگه پاشو منم کار دارم. به مامان گفتم: با کس دیگه ام غیره سعید و منصور سکس کردی تا حالا؟ اخم کرد و گفت: دیگه داری پرو میشی ها. دوباره خواهش کردم. گفت: حالا. من فهمیدم یعنی آره (عجب مامان اهل حالی داشتیم و خبر نداشتیم.) گفتم: کی مامان؟ گفت: اگه بگم حالا گیر میدی چی شد که سکس کردین؟ تو چی گفتی؟ اون چی گفت؟ چه جوری کردت؟ منم دیگه حوصلشو ندارم. گفتم: نه، فقط بگو کی بوده. از فامیل یا از آشناهاست. مامان گفت: نه بابا، من اصلا تو فامیل یا آشناها به هیشکی رو ندادم. گفتم: پس کیه؟ باز یه کم ناز کرد و گفت: دکتر ماماییم. خیلی وقت پیش موقع پریود شدن مشکل داشتم. از درد می مردم و زنده می شدم. هر دکتریم می رفتم فایده نداشت. حرفاشون تکراری بود. تا این که این شبنم خانم که همسایه طبقه سوم ماست یه دکتر بهم معرفی کرد گفت: کارش حرف نداره. اسم و آدرسشو گرفتم. گفتم: این که مرده، من نمیرم. اونم گفت: خب باشه، دکتر محرمه ولی کارش درسته. دکتر منم هست. مطمئنه. بگو از طرف من اومدی. تحویلت می گیره. منم رفتم مشکلم حل شد. خداییش کارش حرف نداشت ولی آدم دله ای بود. دست درازی کرد و کار به جاهای باریک کشید. بعدا فهمیدم با خود شبنمم برنامه داره. بعد گفت: خب، راحت شدی فضول خان؟ گفتم: آره ولی قول بده بعدا برام تعریف کنی. مامانم گفت: باشه و رفت تو آشپزخونه. قول میدم به محض این که برام تعریف کرد منم برای شما تعریف کنم .
فردای اون روز بابام خونه بود. اونم که رفت بیرون، حمید مزاحم بود و مامان نمی تونست جلوی اون حرفی از سکس با غریبه ها بزنه. خلاصه اصلا نتونستم با مامان خلوت کنم که برام جریان سکس با دکترش رو تعریف کنه. پس فرداش که ظهر از مدرسه اومدم دیدم مامان تنهاست. به خودم گفتم دیگه بهتر از این فرصتی پیش نمیاد. حدود یه هفته بود که از آخرین سکسم با مامان یعنی همون دفعه که با حمید مامانو کردیم می گذشت. منم از یه طرف دلم برای کس و کون مامان تنگ شده بود، از یه طرفم داشتم از فضولی و خماری جریان سکس مامان و دکترش می مردم. من عاشق داستانای سکسیم و خودم یکی از طرف دارای ثابت سایتای داستانای سکسیم. حالا وقتی مامان برام داستان سکسی خودشو می گفت مثل این که بهترین سکس دنیا رو کردم. خلاصه تا اومدم تو خونه دیدم مامان تو آشپزخونس، داره ناهار درست می کنه. منم یواشکی رفتم پشت سرش طوری که نفهمید من اومدم. دیدم یه دامن گشاد با تاپ تنشه. خواستم یه خورده باهاش شوخی کنم. رفتم نزدیکش و دامنشو کشیدم پایین. مامان یه جیغ زد و نشست رو زمین. منم زدم زیر خنده. مامانم عصبانی شد. گفت: مرض، این چه کاری بود بی مزه؟ ترسیدم. منم گفتم: فکر کردی دزده اومده خونه رو بدزده، تو رو که دیده همه چی یادش رفته اومده بکندت؟ از این حرفا که بهش زدم خوشش اومد، عصبانیتش یادش رفت. گفت: آقا دزده غلط کرده منو بکنه. منم دیدم مامان مثل این که همچین بدش نیومد. (دیگه فهمیده بودم که مامان عاشق فانتزی های جور واجور سکسیه و از چیزایی که گفتم خوشش اومده.) بعد گفتم: مامان حالا فکر کن من همون آقا دزده ام اومدم بکنمت. مامانم خندید گفت: خل شدی؟ الان موقع نمایشه آخه؟ ازش خواهش کردم، اونم قبول کرد. گفتم: حمید و بابا نمیان؟ مامانم گفت: نه به این زودیا نمیان. دوباره رفتم بیرون و آروم اومدم پشت سرش. دستمو به زور رسوندم به دهن مامان. (آخه قدش از من بلندتره.) گفتم: اگه هر کاری میگم بکنی کاریت ندارم. اونم سرشو به علامت باشه تکون داد. منم مثل همیشه از همون پشت شروع کردم سینه هاشو مالیدن. بعد دستمو از جلو دهنش کشیدم کنار و کسشم می مالیدم. کیرمم می مالیدم به رون و کونش. هم من خوشم اومده بود هم مامان. بعد دامنشو کشیدم پایین و رونشو می لیسیدم. شورتشم در آوردم. از پشت صورتمو چپوندم لای پاش. اونم همراهی می کرد. خم شد تا کس قلمبش بزنه بیرون. منم می لیسیدم براش. زبونمو از کسش می کشیدم تا چاک کونش و زبونمو به زور می رسوندم به سوراخش. خیلی تحریک می شد وقتی زبونم می خورد به سوراخ

.What's life? Life is love
.What's love? A kissing
.What's kissing? Come here and I'll show you


SH-M

استمراری ترین حضور روزگار منی
و من به گرمای آغوش تو از آن سوی فاصله ها
دل باخته ام
     
#395 | Posted: 14 Oct 2012 16:00

مامان حمیرا

قسمت آخر

همشو ریختم تو کونش. بعد کیرمو کشیدم بیرون. مامان هنوز نیومده بود. برگشت خوابید رو میز. منم افتادم به جون کسش. انقدر خوردم که آب مامانم اومد. بعد پاشد. دیدم آبم از کونش داره میاد بیرون. مامان می گفت: وقتی آب کیر می ریزه تو کونم خیلی حال می کنم. وقتیم که از کونم می زنه بیرون و از رونم سرازیر میشه خیلی حال می کنم. مورمورم میشه. منم کپلای کونشو گرفتم و می لرزوندمشون و می گفتم: عجب الماسای درشتی. جون میده برا دزدیدن. مامانم گفت: نه، اینا همین جا می مونه. شما هر وقت خواستی می تونی باز بیای اینجا ببینیشون. بعد برگشت دامنشو پوشید. گفت: چه عجب این دفعه به پستونام گیر ندادی. منم گفتم: نترس گذاشتم برا وقتی که جریان سکست با دکترتو برام تعریف می کنی، اون موقع می خورمشون. مثل کسی که داره فیلم می بینه چیپس و ماست می خوره. بعد هردو خندیدیم و ناهار خوردیم. بعد ناهار به مامان تو شستن ظرفا کمک کردم. مامان گفت: چی شده؟ قبلنا از این کارا نمی کردی. منم گفتم: می خوام زودتر تموم بشه بریم تا برام تعریف کنی. چند روزه موندم تو خماریش، دارم می میرم. مامانم شیطنتش گل کرد. گفت: حالا کی گفته من می خوام برات چیزی تعریف کنم؟ منم با یه لحن التماس گفتم: مامااااااااااااااااان. اونم خندید و گفت: باشه عزیزم. حالا که اینقدر پسر خوبی شدی، ظهرم خوب به مامان از کون حال دادی منم به قولم عمل می کنم. بعد رفتیم تو اتاق. مامان گفت: صبرکن این کرستمو دربیارم، کوچیکه اذیت می کنه. گفتم: خوب چرا اینو می پوشی؟ مامان گفت: خوب دلیل داره. کرست کوچیک باعث میشه سینه هام قلمبه تر بشه. بعد درش آورد و دوباره تیشرتشو پوشید. نوک پستوناش از زیر تیشرت معلوم بود. منم گفتم: این جوری که خیلی باحال تره. وقتی تکون می خوری پستوناتم می لرزه. آدم خوشش میاد. مامانم کرستشو انداخت گوشه اتاق و اومد پیش من. بعد گفت: حامد چرا اینقدر دوس داری من جریان سکسامو برات تعریف کنم؟ منم گفتم: خوب خوشم میاد دیگه. برام جالبه مامانم با آدمای غریبه چه جوری سکس کرده یا می کنه. وقتی تعریف می کنی مثل اینکه دارم از نزدیک می بینم و خیلی حال میده. بعد مامان گفت: یعنی دوست داری یکی منو بکنه تو نگاه کنی؟ منم گفتم: آره، بدم نمیاد یه فیلم سوپر زنده ببینم. مامان بغلم کرد گفت: تو چقدر اخلاقت عجیب غریبه بچه. بعد گفت: چهار یا پنج سال پیش بود که اون مشکل برام پیش اومد. (پریود با درد شدید) وقتی شبنم دکترشو به منم معرفی کرد رفتم پیشش. دیدم با اینکه دکتر مامایی مرده ولی خیلی سرش شلوغه. معلوم بود کارش درسته. وقتی نوبتم شد روم نمی شد برم تو. منشیش چند بار تکرار کرد تا بلند شدم. وقتی رفتم تو دیدم یه مرد میانسال حدود 45 ساله، خیلی شیک، کروات زده و با ادب گفت: بفرمایین بشینین عزیزم. منم نشستم رو صندلی جلو میزش. بعد گفت: مشکلتون چیه؟ منم با خجالت گفتم: دکتر یه مدتیه موقع قاعدگیم خیلی درد دارم. پیش هر دکتریم رفتم نتونسته کاری برام بکنه تا اینکه شبنم خانم شما رو به من معرفی کرد. دکتره گفت: کدوم شبنم؟ گفتم: شبنم عامری. دکتره زود شناختش. گفت: پس شما رو ایشون معرفی کردن. بله می شناسمشون. خانوم خوش برخورد و خوشگلیم هستن. من از تعریف غیرعادی دکتر جا خوردم ولی به روی خودم نیاوردم. بعد دکتره گفت: بفرمایین لباستونو در بیارین و پاهاتونو رو تخت باز کنین. منم یه خورده معطل کردم. دکتره فهمید چمه: خواهش می کنم بفرمایین. تمام خانومایی که دفعه اول میان اینجا اینطورین ولی عادی میشه. منم رفتم پشت پرده. دکتر گفت: کامل لباستونو در بیارین فقط با یه شورت و کرست و اون لباس یه سره که اونجا آویزونه رو بپوشین. من دیگه داشتم آب می شدم. آخه تا اون موقع پیش هیچ مردی غیر بابات لخت نشده بودم. با تمام کمبودا و احتیاجاتی که داشتم سمت هیچ مردی نرفته بودم. مثل لبو سرخ شده بودم. بعد اومدم بیرون و رفتم رو تخت دراز کشیدم، پاهامو گذاشتم رو پدالای بغل تخت. پاهام کامل باز شده بود و تا ته کسم معلوم بود. دکتره اومد یه دستی به کسم کشید و گفت: خیلی خوب کردین که اصلاحش کردین. این جوری راحت تره. با این حرفاش من بیشتر خجالت می کشیدم. بعد یه دستکش کرد تو دستش. شورتمو داد کنار و انگشتش رو کرد تو کسم و به دیواره های کسم فشار می آورد. من یه حس عجیبی داشتم. هم خیلی خجالت می کشیدم هم کسم به خارش افتاده بود. یه چند بار دستشو کرد تو و فشار داد ازم می پرسید درد دارم یا نه. منم جواب می دادم ولی دیگه صدام داشت عوض می شد. دکترم فهمید و یه خورده دیگه الکی طولش داد. منم اعتراضی نکردم ولی هیچ کدوم به روی خودمون نیاوردیم وگذاشتیم به حساب معاینه. بعد گفت: ظاهرا مشکل خاصی نداری. آخرین بار کی چکاپ کامل شدین؟ منم گفتم: پارسال. گفت: پس یه چکاپ کاملم باید بشین. بعد یه سری دارو برام نوشت و یه رژیم غذایی هم بهم داد که رو کمتر شدن درد قاعدگی تاثیرداشت. بعد گفت: شما سینه های بزرگی دارین. دکتر قبلیتون بهتون توضیح داده چجوری ازشون مراقبت کنین؟ باز خجالت کشیدم و گفتم: بله یه چیزایی گفته. دکتر گفت: از چه کرمی استفاده می کنین برای سینه هاتون؟ منم گفتم: کرمی استفاده نمی کنم. گفت: پس چه دکتری بوده که شما پیشش می رفتین؟ من یه کرمم براتون می نویسم یک روز در میون استفاده کنین و سینه هاتونو باهاش کامل ماساژ بدین. من یه نمونشو دارم اگه بخواین می تونم بهتو نشون بدم. بعد گفت: هر ماه تست سرطان سینه می کنین؟ منم گفتم: هر ماه که پیش دکترم نمی رفتم ولی وقتایی که می رفتم بله. بعد گفت: پس اجازه بدین من یه معاینه بکنم. بعدش دوباره اومد سراغم. لباسه مثل لباسای تیمارستانی بود. از پشت بند داشت. اومد پشتم بندشو باز کرد و کمک کرد کرستمو دربیارمو حس می کردم قلبم می خواد کنده بشه. خیلی هیجان داشتم. بعد دکتر اومد خیلی آروم سینه هامو گرفت تو دستش و گفت: ببینین چقدر حالت خودشو از دست داده و آویزون شده. اگه از اون کرم استفاده کنین هم تا اندازه ای به حالت عادیش بر می گرده هم این ترکا که به خاطر بزرگی زیاد سینه هاتونه از بین میره. بعد با انگشت فشار می داد که ببینه توده چربی داره توش یا نه. من دیگه حالی به حالی شده بودم گه گاهی کنترلمو از دست می دادم و لرزهایی می کردم که دکترم فهمید من حالم خراب شده ولی بازم هیچی نگفت. قشنگ که سینه هامو دست مالی کرد گفت: آخرین پریودتون کی بوده؟ منم گفتم: حدود دو هفته پیش. دکترم گفت: خوب پس شما این داروها رو دو هفته استفاده کنین مطمئن باشین این دفعه درد معمولی خواهید داشت مثل همه. منم گفت: واقعا دکتر اگه اینجوری بشه که واقعا ممنونتون میشم. بعد دکتره یه خورده تعارف کرد و گفت: بعد از قاعدگی بافت سینه نرم تر میشه. اون موقع بهتر میشه تست سرطان سینه کرد. دو هفته دیگه بیاین هم نتیجه رو به من بگین هم یه چکاپ کامل بکنم. منم رفتم لباسامو پوشیدم، از دکتر تشکر کردم و رفتم بیرون. ولی هنوز یه جوری بودم. حشری شده بودم ولی نمی خواستم قبول کنم که توسط یه مرد غریبه تحریک شده بودم. وقتی این جوری فکر می کردم از خودم خجالت می کشیدم ولی واقعا خیلی تحریک شده بودم وقتی اومدم خونه کلی با خودم ور رفتم تا ارضا شدم .
فردای اون روز شبنم منو تو راهرو دید. گفت: چی شد؟ رفتی پیش دکتره؟ منم گفتم: آره یه سری دارو جدید داد گفت مشکل جدی نیست، با همین داروها حل میشه. شبنم گفت: اگه اینجوری گفته حتما حل میشه. اون الکی حرفی نمی زنه. منم گفتم: خدا کنه. بعد گفت: بهت نگفت که باید یه چکاپ کلی بشی. منم گفتم: آره، اتفاقا گفت. چطور مگه؟ شبنمم یه خنده مرموز کرد و گفت: هیچی آخه منم که رفتم پیشش همینو بهم گفت. حدس زدم به توام بگه. بعد خدافظی کرد و رفت. (یکمم از شبنم براتون بگم. یه زن تپل مپل مامانی که حدود ده سالی از مامانم کوچیک تر بود. کون داره دو برابر مامان. از روی چادرم میشه حرکتشو دید. تصور کنین لختش چیه. با پستونای قلمبه از مال مامان کوچیک تر ولی معلومه گردتر وتازه تره. خوب هرچی باشه یه ده سالی کوچیک تره. تنها ایرادش شکمشه. یه کمکی شکم داره. من خودم یه چند باری وقتی خونه ما بود و من سرزده می اومدم وقتی می دوید سمت چادرش دیده بودمش. در کل خوب کسیه. مبارک شوهرش باشه) یه چند روزی داروهامو خوردم ولی همش یه حس عجیبی داشتم. از این که یه دکتر مرد سینه ها و کسمو مالیده بود، کرمکی شده بودم. ولی چون دفعه اولم بود از خودمم خجالت می کشیدم ولی به خودم که نمی تونستم دروغ بگم. از دکتره خوشم اومده بود. اون پمادیم که دکتره داده بود و می مالیدم به پستونام خیلی چرب و لیز بود. وقتی با اون پستونامو می مالیدم بیشتر حشری می شدم. خلاصه همین جوری گذشت تا موقع پریودم. دکتره راست می گفت. دیگه از اون درد وحشتناک خبری نبود. یه درد خفیف داشتم که اونم عادی بود. خیلی خوشحال شدم. به شبنمم گفتم که دیگه درد ندارم وخیلیم ازش تشکر کردم. فردای اون روز باید می رفتم پیش دکتر. خیلی تو دلم آشوب بود. نمی دونم چرا. اولش گفتم نمیرم ولی بعدش گفتم نه حالا برای چکاپم که نرم برای تشکرم که شده باید برم. بالاخره فردا شد. منم رفتم. وارد اتاق دکتر که شدم دیدم با همون چهره مهربون و آرومش پشت میزشه. تا منو دید بلند شد بهم گفت: خوب مشکلتون حل شد یا نه؟ منم گفتم: بله دکتر حل شد. خیلی ازتون ممنونم. واقعا کمک بزرگی کردین. دکترم یه خورده تعارف کرد وگفت: خب، برین لباستونو دربیارین که چکاپتونم امروز انجام بدم. منم که منصرف شده بودم از چکاپ ولی روم نشد به دکتر بگم. یه جوراییم باز کرمم گرفته بود. دکتر گفت: چرا پس معطلین؟ یه خورده طول می کشه. پس زود باشین تا صدای مریضای دیگه در نیومده. نمی دونم چی شد منم به حرفش گوش کردم. رفتم پشت پرده و لخت شدم. دکترگفت: لباس زیرتونم دربیارین. منم در آوردم، رفتم رو تخت. حالا لخت لخت جلوی دکتر خوابیده بودم. دوست داشتم اونم لخت بشه بیفته روم. منم یه کمک فیلم بازی کنم که نکن... که نگه طرف از خدا خواسته بود، بعد منو بکنه. تو این فکرا بودم که دکتر دستشو گذاشت رو پستونم و آروم می مالیدشون. می گفت: الان خیلی نرم تر شده، راحت میشه معاینشون کرد. بعد پستونامو خیلی آروم و با حوصله می مالید، مثلا معاینه می کرد. منم کنترلمو از دست داده بودم. نفس عمیق می کشیدم و چشمامو می بستم. دکترم دیگه فهمیده بود. گفت: از اون کرم که گفتم استفاده می کنین؟ منم گفتم: بله. دکتر گفت: بهتره این کارو شب ها شوهرتون انجام بده چون هم برای سینه های شما خوبه هم می تونه مقدمه کار باشه. من خیلی خجالت کشیدم. گفتم: اون از این کارا نمی کنه. گفت: چرا؟ منم دیگه روم باز شده بود، حشریم شده بودم گفتم: از این کارا خوشش نمیاد. زود میره سر اصل کاری و زودم می خوابه. دکتر دیگه معاینش تموم شده بود. منم حالم خراب تر. گفت: از اون دفعه که جلوتون رو معاینه کردم یه چیزایی متوجه شدم که نسبت به سنتون یه ده سالی عقب تره، یعنی مثل یه زن سی سالس. اون کرمی که من دادم زیادم تاثیر نداره. بیشترین تاثیر با تحریک مداومه. چون تو اون حالت گردش خون شما بیشتر میشه و باعث میشه سینه هاتون خیلی دیر حالت خودشونو از دست بدن. حالا اگه شوهرتون این کارو نمی کنه شما خودتون بکنین. بعد گفت: بلندشین برای آزمایش، نمونه ادرار و مدفوع شما رو لازم دارم. بعد دوتا کاسه شیشه ای بزرگ آورد و گفت: لطفا تو این ادرار کنین. ولی من نمی تونستم. دکتر گفت: اینجا دیگه جای خجالت نیست. زودتر لطفا. منم رفتم رو ظرف و سعی کردم بشاشم ولی متوجه شده بودم که دکتر یه جور خاصی نگاه می کنه. نمی دونم ولی مثل این که از دیدن شاشیدن من خوشش می اومد. برای همین این کارو ازم خواست بکنم، وگرنه می تونست موقع رفتن دوتا ظرف آزمایش بده و منم برم تو دستشویی مطب، ولی منم چون تونسته بودم یه کاری بکنم که دکتر خوشش بیاد راضی بودم و هیچی نگفتم. بعد گفت: روی تخت چهار دست و پا بشینین تا این مایع رو بفرستم تو پشتتون و شما با زور خارجش کنین که هم نمونه بردارم هم تمیز بشه برای باقی چکاپ. منم رفتم رو تخت قمبل کردم. با گفتن اون حرفا که از سکس با شوهرم راضی نیستم دکتره یه جوره دیگه شده بود. بد نگام می کرد. بعد یه چیزی شبیه سرم که لوله پلاستیکی سرش بود رو کرد تو سوراخ کونم و مایع رو با فشار فرستاد تو کونم. حس می کردم دارم پر آب میشم. بعد مثل شاشیدن خودمو خالی می کردم تو اون یکی ظرفه. چند بار این کارو انجام دادیم. بعد دکتر گفت: خب، بخوابین رو تخت. منم خوابیدم. یه دستکش دستش کرد و دوتا انگشتشو کرد تو کسم و مثلا معاینه می کرد. منم چشمامو می بستم و سعی می کردم خودمو کنترل کنم ولی نمی شد. دکترم می دونست چقدر حشریم ولی نمی دونم چرا هیچ کاری نمی کرد. شاید می ترسید من آبروریزی کنم. منم پیش خودم گفتم: پس باید یه چراغ سبز نشونش بدم. بعد همین طور که انگشتشو می کرد تو و در می آورد من یه آه ه ه ه ه ه کشیدم. دیدم دکتر سرشو سریع بلند کرد گفت: دردتون اومد؟ منم گفتم: نه و یه مکث کردم که خودش گرفت چه نوع آهی بوده. دکتر دیگه مطمئن بود منم می خارم و بدجور حشریم. گفت: خوب تقریبا تموم شد. فقط یه نمونه برداری مونده. اونم اسپرم. منم مخصوصا گفتم: یعنی باید چیکار کنیم؟ دکتر گفت: شما باید یه جوری خودتونو ارضا کنین و یه مقدار اسپرم به من بدین. منم گفتم: آخه نمیشه، یعنی نمی تونم. دکترم دیگه جسارت پیدا کرده بود و گفت: خب، اگه ناراحت نمی شین منم می تونم کمکتون کنم. بعد من با یه لبخند گفتم: یعنی چه جوری دکتر؟ گفت: سرتو بزار رو بالش، باسنتو بده بالا تا بهت بگم. فهمیدم که دکترجون چشش دنبال کون من بوده. بعد یه کرم آورد زد به کونم و انگشتشو کرد تو. گفت: خیلی تنگه. تا حالا از کون سکس نداشتی؟ منم گفتم: نه. گفت: دوست داری داشته باشی؟ منم گفتم: بدم نمیاد. همین طور که انگشتشو عقب جلو می کرد گفت: جوووون، این تا حالا کیر توش نرفته این جوریه، اگه کیر بره توش جا بازکنه وگنده تر بشه چی میشه؟ بعد آروم انگشت دومشم کرد تو. من که دیگه طاقت نداشتم. گفتم: خوب حالا از جلو مشغول شو تا عقبم آماده بشه. اونم گفت: چشم. زود شلوارشو کشید پایین. کیرش خیلی باریک ولی دراز بود. یه کاندوم کشید سر کیرش. منم تو همون حالت مونده بودم و منتظر کیر. باورم نمی شد دارم با یه مرد دیگه غیر شوهرم سکس می کنم. ولی تو اون لحظه فقط کیر می خواستم. بعد دکتر اومد پشتم. کیرشو می مالید به کسم که ازش آب راه افتاده بود. خم شد روی من و در گوشم گفت: تو که این قدر سکسی و حشری هستی چرا تا الان این قدر خودتو عذاب دادی؟ حیف این کس و کون نیست بی مصرف بمونه؟ بعد کیرشو با کسم تنظیم کرد و آروم کیرشو کرد تو کسم. کسم پر آب بود. دکتر می گفت: چقدر آب ازت راه افتاده. خوب زودتر می گفتی کیر می خوای. من که مردم از شق درد. کیرش داغ بود. خیلی خوشم اومده بود. نفسم در نمی اومد. دکترم دیگه داشت تلمبه زدناش تندتر می شد. از یه طرف کیرشو می چپوند تو کسم از یطرف دوتا انگشتشو کرده بود تو کونم و هر دو رو عقب جلو می کرد. من دیگه نالم در اومده بود. دکتر می گفت: چیه؟ خوشت اومده؟ حال می کنی؟ دوست داری بازم بکنمت؟ من با حرکت سر جوابشو می دادم. بعد انگشت سومشم کرد تو کونم. نمی دونم چی زده بود به سوراخ کونم. انگشتش لیز می خورد می رفت تو. من دیگه داشتم منفجر می شدم از لذت. تا بالاخره ارضا شدم. دیگه جون نداشتم رو پام وایسم. خوابیدم رو تخت. دکتر گفت: چی شد؟ آبت اومد؟ تازه کجاشو دیدی. هنوز کون آکبندت مونده. بعد دکتر از روم بلند شد. کیرشو کشید بیرون. یه چیز شبیه گوش پاک کن آورد منو برگردوند، پاهامو از هم باز کرد و اونو کرد تو کسم و چرخوند. گفت: چطور بود؟ خوب کمکت کردم که آبت بیاد؟ منم گفتم: آره خیلی خوب بود. دکتره کلا عوض شده بود. نه به اون با ادبی اولش نه به این حرفاش. ولی منم از حرفاش خوشم می اومد. دوست داشتم باهام این جوری حرف بزنه. بعد دوباره پاهامو باز کرد و شروع کرد به لیسیدن کسم و دوباره انگشتاشو کرد تو کونم. دوباره حشری شدم. سینه هامو می مالیدم و کمرمو بلند می کردم. کسمو فشار می دادم تو صورتش دکتر که دید باز من حشری شدم. گفت: برگرد به صورت چهار دست وپا شو. منم برگشتم. یه خورده کپلامو چنگ زد و بوسید. بعد دوباره از اون کرمه به سوراخ کونم و کیر خودش زد و گفت: آماده ای کونتو افتتاح کنم؟ منم سرمو تکون دادم. اصلا نمی تونستم حرف بزنم. نمی دونم از خجالت بود یا حشری بودن. ولی صدام در نمی اومد. دکتر خیلی آروم و حرفه ای سر کیرشو کرد تو کونم و یه مکث طولانی کرد و گفت: هر وقت دیدی جا باز کرده خودت بیا عقب. منم همین کارو کردم. یه چند دقیقه ای طول کشید تا تونستم کیرشو کامل تو کونم جا بدم. برخلاف خیلی ها که اولین تجربه سکس از کونشون با درد و بدون لذت بوده مال من خیلی راحت و با لذت بود. شاید به خاطر کارکشتگی دکتر بود. دیگه دکتر شروع کرد خیلی آروم به تلمبه زدن. منم کمکش می کردم. دکتر می گفت: وای، عجب کونی داری! خیلی وقته همچین کون تنگی به پستم نخورده. تا حالا کجا بودی تو؟ دیگه کونم گشاد گشاد شده بود و دکتر با تمام زورش که از روی شهوتش بود کیرشو تو کونم فرو می کرد. منم حال می کردم. بعد کیرشو کشید بیرون و گفت: خوشت میاد از کون می کنمت؟ منم باز سرمو تکون دادم که یعنی آره. گفت: نه، این جوری به درد نمی خوری. التماس کن تا باز بکنمت. منم گفتم: بکن دیگه، زود باش. دکتر می گفت: نه، بازم بگو چیکار کنم. من دیگه داشتم می مردم از حشریت. دیگه زبونم باز شده بود. گفتم: بکن تو کونم. بازم از کون بکن منو. بیشتربکن. همه کیرتو بکن تو کونم. دارم حال می کنم. دارم کون میدم. اینا رو که گفتم دکتر دیگه دیوونه شد. کیرشو یه دفعه کرد تو کونم و مثل وحشی ها تلمبه می زد. طوری که پرت می شدم جلو. پستونام مثل تاب جلو عقب می شد. یه چند دقیقه با سرعت بالا منو از کون کرد تا این که هردو با هم آبمون اومد. دکتر سریع بلند شد، خودشو جمع و جورکرد و گفت: زودتر خودتو مرتب کن. ویزیتم خیلی طول کشید. بیرون کلی مریضه که الان شک می کنن این تو چه خبره. منم تا اینا رو شنیدم تازه یادم افتاد کجام و چیکار کردم. زود پا شدم و خودم و جمع و جور کردم. تو کونم احساس سوزش می کردم. به دکتر گفتم. اونم زد رو کپلای کونم. گفت: عادیه، چند بار دیگه که کیر بره توش عادت می کنی. خوشتم میاد. کمک کرد شورت و کرستمو پوشیدم. بعد منو چسبوند به دیوار، گفت: خوشت اوم. منم گفتم: آره خیلی وقت بود اینجوری حال نکرده بودم. دکترم گفت: هر ماه که میای برای معاینه بیین این فاصله اگه کس و کونت به خارش افتاد بیا دوات پیش خودمه. بعد یه لب آبدار ازم گرفت. منم بغلش کردم. دیگه خجالت نمی کشیدم. ازش تشکر کردم و لباسامو پوشیدم. احساس می کردم دوباره تو حجله بودم. موقع راه رفتن سوزش کونم بیشتر می شد. برای این که تابلو نشه خودمو کنترل کردم تا مریضای دیگه بویی نبرن که دکترجون چه حال اساسی به کس و کونم داده. اون روز تا شب یه جور دیگه بودم. احساس خوبی داشتم. دوست داشتم بازم فردا برم دکتر چکاپم کنه ولی نمی شد. فردای اون روز شبنم اومد خونمون. بعد گفت: خب، حالت چطوره؟ خوب شدی؟ منم گفتم: آره، خیلی ازت ممنونم. خیلی دکتر عالی بود. بعد شبنم گفت: این نظر برای قبل چکاپ یا بعدش؟ من تعجب کردم. سریع خودمو لو دادم. اول فکر کردم دکتره با شبنم با برنامه این کارو با من کردن. بعد شبنم چهره متعجب منو که دید گفت: نترس بابا، من دهنم قرصه. تازه خودمم یه پام پیش دکتر و تجربش تو سکس گیره. اون روز که گفتی برات یه چکاپ کامل در نظر گرفته پیش خودم گفتم: به به حمیراجون نمی دونی چه ضیافتی در انتظارته. این دکتره روشش همینه. از هر زنی که خوشش بیاد یه چکاپ براش می نویسه. بعدم این قدر الکی باهاش ورمیره که طرف خودش با التماس بگه منو بکن. تخصصشم کونه. ناصر شوهرم از سکس از کون خوشش نمی اومد. منم تا اون موقع تجربش نکرده بودم. دکتر رام انداخت. الان دیگه حرفه ای شدم. یه مرد بده دستم با کونم آبی ازش می کشم که چاهش خشک بشه. من که ماتم برده بود. این واقا همون شبنم نجیب و چادری همسایه ما بود که مثل جنده های کار کشته حرف می زد؟ بعد مامان پاشد، گفت: خوشت اومده ها هر روز برات قصه سکسی میگم! منم ماچش کردم. گفتم: آره، چه جورم. خیلی ماهی مامان. بعد از اون دیگه اتفاق تازه ای نیفتاده که براتون تعریف کنم. اگه ماجرایی پیش اومد براتون میگم. خلاصه مامان حمیرای عزیز من الان شش تا شوهر داره. یعنی دکتر- سعید- منصور- داداش حمید- من و آخر از همه بابام که دوره ای با هر کدوم که بخواد سکس می کنه. ولی می دونم سیر بشو نیست .

.What's life? Life is love
.What's love? A kissing
.What's kissing? Come here and I'll show you


SH-M

استمراری ترین حضور روزگار منی
و من به گرمای آغوش تو از آن سوی فاصله ها
دل باخته ام
     
#396 | Posted: 15 Oct 2012 23:35

کردن کون خواهر زنم زهرا

اسم من حسینه 30 ساله متاهل
داستان ما از اونجا شروع شد که یه روز با کلی داستان چند تا فیلم سوپر گیر آورده بودم تا تنهایی تماشا کنم. زن و بچم رو به یه بهونه فرستادم خونه پدر زنم و خلاصه فیلم سوپر رو گذاشتم تو کامپیوتر و لخت شدم واسه جق زدن، فیلمه خیلی محرک بود منم تصمیم داشتم اون شب سه بار جق بزنم. داشتم به اوج میرسیدم که یه هو موبایل زنگ خورد. وحشت کردم چون زنگ موبایل زنم بود. طبق روال جا گذاشته بود. بلند شدم جواب بدم دیدم خواهر زنم زهراست. هر چی فحش رکیک بود بهش دادم که تمرکزم رو بهم ریخته بود. سایلنتش کردم و دوباره مشغول شدم. چند ثانیه نگذشته بود که تلفن خونه به صدا در اومد. دوییدم بر دارم دیدم زهراست گفتم ببین حالا کونی رو اونوقتی که ما میخوایم بکنیمش نیست حالا که تو حال خودمونیم هی مزاحم میشه. اومدم سراغ فیلم و خلاصه خودمو راحت کردم.
چند دقیقه ای شل و بی حال افتاده بودم که اس ام اس اومد واسه گوشی زنم. زهرا بود دوباره. نوشته بود ذهره جان خونه اید امشب بیام اونجا. راجع به زهرا بگم یه دختر 24 ساله دانشجوی حسابداری دانشگاه شمال. حسابی سکسی و خوشگل و کردنی ولی به ما پا نمیداد به خاطر خواهرش. بزرگترین آرزوم کردن کونش بود. البته یه چند باری بازیگوشی میکرد و یه دفعه با سر باز و لباس تنگ میومد جلوم بعد یه دفعه با یه جیغ کوچیک در میرفت مثلا نمیدونسته من اونجام. ما هم که کیرمون راست میشد و...خلاصه خونه ما کرج بود و سر راه دانشگاهش. بعضی وقتا که دیر میشد میومد خونمون شب میموند و فرداش میرفت خونشون تو رسالت. اول که اس ام اس رو دیدم گفتم اه کاش زنم رو دنبال نخود سیاه نمیفرستادم خونه باباش امشباین خانوم خوشگله رو میدیدیم. ولی بعد یه هو یه فکر شیطانی تو سرم اومد دست و پام شروع کرد به لرزیدن. سریع از قول زنم با گوشیش اس ام اس دادم خواهش میکنم عزیزم تشریف بیارین ما شام منتظریم. جواب داد چرا جواب تلفنم رو نمیدی، جواب دادم دستم بنده عزیزم بیا صدای قشنگتو از نزدیک میشنویم. گفت : نه ذهره جان شما با حسین آقا شامتون رو بخورین من یه کم دیر میام. دوزاریم افتاد که با دوست پسرشه دیر نمیتونه بره خونه میخواد شب بیاد پیش ما. فقط دعا دعا میکردم که زنم از خونه باباش زنگ نزنه بهش. سریع رفتم حمام و خودم رو اصلاح کردم و صد تا نقشه واسه کردنش کشیدم چند تا عکس سکسی و فیلم سوپر ریختم تو دسکتاپم. ساعت شد حدود 11 شب زنگ زدم به زنم گفتم کارم طول کشیده نمیتونم بیام اونجا اون بنده خداهم قبول کرد. سریع یه اس ام اس از گوشی زنم دادم به زهرا که بیا خونه دیگه دیره، رسیدی زنگ نزن دارم سعید رو میخوابونم. از خوا ب میپره. سعید پسرم بود 3 ساله. جواب داد باشه نزدیکم. ساعت 11.30 بود که اس داد در رو باز کن. قلبم مثه سگ داشت میزد.در و باز کردم جاش رو تو پذیرایی انداخته بودم و برقها رو هم خاموش کرده بودم که داستان عملی بشه. در واحد رو باز کردم و یه جفت کفش زن وبچم رو گذاشتم دم در که شک نکنه. صدای پله ها که میومد صدای قلب منم تند تر میزد. خلاصه رسید بالا. چی میدیدم چه کوسی شده بود. سینه ها سفت و گنده. کون گنده. شلوار روشن لی تنگ. مانتو آبی آسمونی چسب. موهای مش کرده وآرایش صورت در حد عروس. در رو باز کردم آروم گفتم بفرمایین تو کفشاشم برداشتم. کم قد بلند بود 15 سانتی هم پوشیده بود.خلاصه دستش پر بود از کیف و کتاب و گل و هدیه و ... همین که دولا شد از جلوی در برشون داره کون خوشگل و گندش نمایان شد باورم نمیشد این همون زهراییه که 9 ماهه دانشگاه قبول شده. معلوم نبود اونجا دانشگاهه یا باشگاه بدنسازی؟ اومد تو و گفت چرا آروم حرف میزنین گفتم سعید تازه داره خوابش میبره، ذهره هم پیشش خوابیده. گفت اهههه میخواستم ببینمشون . گفتم حالا فردا هم وقت هست. منم خیلی خسته ام ببخشید تنهاتون میزارم. ذهره جاتون رو انداخته و لباس هم براتوون گذاشته. اگه شام هم نخوردین شام هنوز گرمه. گفت مرسی خوردم. شب بخیر گفتم و رفتم تو اتاق خواب که مثلا با زن و بچم بخوابم. در اتاق خواب ما طوریه که مشرفه به کل حال به جز آشپزخونه. رفتم پشت سوراخ در اتاق نشستم. بند و بساطش رو گذاشت زمین و روسریش رو در آورد و دگمه های مانتوش رو باز کرد و در آورد. وای خدای من چه کوسی شده بود سینه هاش داشت تاپش رو میترکون. رفت تو آشپزخونه و از رو اوپن لباسایی رو که مثلا زنم براش گذاشته بود برداشت و شروع به عوض کردن کرد. ولی دیگه من هیچی نمیدیم. خلاصه با یه شلوار پارچه ای سفید نازک گشاد و همون تاپش اومد پشت در اتاق گفت : ذهره، ذهره جان. من سریع در رو تا نصفه باز کردم و گفتم یواش سعید بیدار میشه. ذهره میگه چی کار دارین. گفت هیچی شب بخیر... فقط رمز کامپیوترتون رو میگین میخوام ایمیلهامو چک کنم. بهش گفتم اونم رفت. رفت سراغ کامپیوتر و اینترنت رو باز کرد. چون رو صندلی نشسته بود دیگه فقط موهاش معلوم بود. منم که دو لا جلو سوراخ در، دستم به کیرم منتظر که کارش تموم شه .یک ساعتی تو اینترنت و فیس بووک و ... چرخید تا خلاصه خسته شد و اومد کامپیوتر رو خاموش کنه که چشمش به عکسا خورد. داشت نگاشون میکرد و کیر من دیگه راست شده بود. همش برمیگشت در رو نگاه میکرد و دوباره کامپیوتر رو نگاه میکرد. چون صندلی رو چرخونده بود به در مسلط باشه، من تموم جونش رو داشتم میدیدم. ترسیده بود و هر دو سه ثانیه در اتاق رو نگاه میکرد. شروع کرد نگاه کردن فیلم سوپرا دور تند زد رفت جلو تا آخر هنوز استرس داشت.منم فیلمایی انتخاب کرده بودم که چند نفری وحشیانه از کون میکنن و دست به کس طرف نمیزنن. خلاصه من که داشتم جق میزدم با دیدن این صحنه ها و زهرا تنها تو خونمون آبم دوباره اومد. زهرا هم سریع رفت دستشویی و اومد تو آشپزخونه و یه ناخنک زد به میوه و شام و رفت بخوابه. خلاصه انتظار ما شروع شد تا زهرا جونم خوابش ببره. من که از یه طرف دوبار آبم اومده بود و نا نداشتم یه نیم ساعتی صبر کردم و بعد آروم اومدم بیرون و رفتم تو آشپزخونه و یه چند تا میوه و یه کم شام چند بار گرم شده دیشب و هفت هشت تا خرما و یه لیوان شیر و خلاصه دادم بالا انرژی بگیرم. زهرا هم خوابیده بود و تکون نمیخورد. حتما اگه بیدار بود میومد ببینه کیه تو آشپزخونست. آروم برق رو خاموش کردم و برق هالوژن حال رو روشن کردم که نور کمی تو پذیرایی میتابوند. آروم نشستم پیشش قلبم مثه سگ میزد.به پهلو خوابیده بود و رو خودش یه چادر سفید کشیده بود. دستم رو گذاشتم رو باسنش .... وای چقدر نرم بود.آروم کشیدم رو رونای پاش. صدای قلبم رو میشنیدم و دستام میلرزید. اگه بیدار شه و عصبانی بشه و آبروم بره چی...آروم باسنش رو از رو چادر بوسیدم و آروم آروم تا زانو و بعد هم تا نوک پاش . یه کم جرات گرفته بودم این دفه دو دستی و محکم تر نوازشش کردم. بعد دستم رو از زیر چادری که روش کشیده بود. بردم تو آروم آروم بردم سمت کسش. وای دستم که بهش خورد دیدم نمناکه. آروم چادر رو از رو کونش برداشتم یه ذرش زیرش گیر کرده بود واسه همین نتونستم کامل بلندش کنم. کمرش معلوم بود آروم دستم رو گذاشتم رو کمرش و نوازش کردم. یه هو چرخید سمت من و منم از ترس خودم رو پرت کردم رو زمین و خودم رو زدم به خواب. 10، 20، 30 ثانیه گذشت و هیچ صدایی نیومد گفتم حتما الان بیدار شده و نشسته و داره منو با عصبانیت نگاه میکنه، آروم سرم رو چرخوندم دیدم به اون پهلو خوابیده و روش به سمته منه و چادر هم به کل رفته کنار. آروم بلند شدم رفتم پشتش و دوباره نشستم و شروع کردم به مالیدن کونش. وای چی بگم که چه حالی داشتم. فقط اونایی که دزدکی کسی رو مالوندن میدونن من چی میگم. خوابیدم کنارش و آروم خودم رو چسبوندم بهش. کیرم آروم خورد به کون خوش فرمش آخه منم شورت پام نبود فقط یه شلوار نازک. جرات کردم و دستام رو آرو گذاشتم رو سینه هاش. وای چقد سفت بود. آخه سوتین داشت. دستم رو آروم بردم سمت کسش. خیسه خیس شده بود دیگه فهمیدم بیداره. آروم شلوارش رو کشیدم پایین. چون به پهلو بود فقط یه طرفش اومد پایین و شورت صورتی نازکی که تنش بود هر کیری رو راست میکرد. آروم تاپش رو زدم بالا و بدنش رو بوسیدم و آروم دگمه سوتین رو باز کردم. انگار که سینه هاش اون تو احساس خفگی داشت. چون تا دگمه سوتین رو باز کردم سوتینه کامل باز شد ودیگه نمیشد بستش. دستم رو گذاشتم رو سینش وای زهرا کونتو گائیدم که عجب سینه هایی داشتی وای. هنوز یه طرف شلوارش بالا بود و یه طرفش پایین. آروم شورتش رو کشیدم پایین که یه هو دوباره تکون خورد. این دفه دیگه من فقط نگاش کردم و نترسیدم. دمرو خوابید. دیگه فرصت ندادم و بلند شدم و با آرامش شلوار و شورتش رو با هم کشیدم تا پایین کونش. وای چی میدیدم کون زهرا کسی که چند سال به عشق کونش جق زده بودم. دستم رو گذاشتم رو کونش و مالیدم و آروم پاهاشو از هم باز کردم دیگه طاقت نیاوردم و شروع کردم لیسیدن سوراخ کونش. کم کم پاهاش شل تر شد و منم زبونم رو بیشتر رو سوراخ کون زهرا جونم میچرخوندم. زهرا دمرو خوابیده بود و صورتش رو گذاشته بود روی بازوهای دستش تا منو نبینه. منم از خدا خواسته کیرم رو در آوردم و خوابیدم روش. سریع خودشو جمع کرد و منم دستم رو بردم زیرش و سینه هاش رو نوازش کردم. نوک سینه هاشو که میگرفتم پاهاش شل تر میشد. یه دستم رو بردم زیرش و رسوندم به کسش. صدای آه آهش در اومده بود ولی آروم. تاپش رو تا سرش کشیدم بیرون ولی کامل در نیاوردم و صورتش تو لباسش بود . اومدم سراغ کونش و شروع کردم به لیس زدن و کسش رو هم همراه با کونش از پایین تا بالا لیس میزدم. شلوارش رو با شورت کامل در آوردم و پاهاشو باز کردم دیگه تو حال خودم نبودم و به کیرم تف زدم و خوابیدم روش و از زیر سینه هاش رو گرفتم و شروع کردم به خوردن بدنش. میبوسیدمش و حی میگفتم کیرم تو کونت زهرا جوون تاپش رو کامل از سرش دراوردم و از صورتش بوسیدم و شروع کردم به خوردن لاله گوشش. یه دستم زیرش روی کوسش رو میمالوند و یه دستم زیر سینه هاش بود و کیرم رو سوراخ کونش. بعد فشارم به کونش رو زیاد کردم که یه هو چمشاشو وا کرد و گفت چی کار میکنی؟ آروم تر. صدات میره تو اتاق ذهره بیدار میشه. گفتم چه عجب عزیزم بیدار شدی اگه میدونستم اینقد خوابت سنگینه تا حالا 100 بار کرده بودمت. موهاش رو مش کرده بود و بسیار خوشبو شده بود. اندامش فوق العاده سکسی. خوشگلم که بود لامصب. گفتم نگران نباش به ذهره یه قرص خواب آور دادم خورده حالا حالاها بیدار نمیشه. تو راحت باش. گفت ببین چی کار میخوای بکنی. گفتم نگران نباش پرده کوست رو نمیزنم فقط با کونت کار دارم بخواب و آروم باش.خیلی مودبانه گفت بسه بیا تمومش کن. با صدای بلند گفتم لاشی کونی کس شعر نگو من همه چیزو از دست دادما، کلی نقشه کشیدم، کلی تو کفت بودم، میدونی چه قدر بخاطر تو ویتامین از دست دادم، بخواب حالمون رو خراب نکن. هم خودت حال میکنی هم من. ناراحت چی هستی. سرش رو مثه بچه آدم گذاشت زمین و دیگه هیچی نگفت. بازیش بود جنده خانوم خودش خیلی وقت بود که همش یه جورایی سینه و کون و کس و... هم جاشو بهم نشون میداد. البته از رو لباس ولی چه لباسی تنگ تنگ کی کیر ادمو دیونه میکنه. چند بار هم که اتفاقی بدنامون با هم تماس داشت. خلاصه رفتم یه قالب کره دست نخورده آوردم و شروع کردم لیسیدن سوراخ کونش. خوشمزه ترین چیزی بود که تو عمرم خوردم. با یه دستمم آروم با کوسش بازی میکردم. کره رو گذاشتم رو سوراخ کونش یه دفه یخ کرد و تکون خورد. گفتم نترس راه کردنتو بلدم آب تو دلت تکون نمیخوره. کونشو چرب کردم و انگشتامو که ناخناشو تا ته گرفته بودم کم کم فرو کردم تو کونش. به نظرم تا حالا به کسی کون هم نداده بود شاید فقط مالونده بودنش. خلاصه تا یه کم فشارم بیشتر میشد. آخ و اوخ میکرد. سریع پریدم کامپیوتر رو روشن کردم و یکی از اون فیلم سوپرای وحشیانه که چند نفر از کون میکنن رو گذاشتم که بفهمه من چقدر دارم بهش حال میدم. خلاصه برش گردوندم و شروع کردم خوردن سینه هاش انگار دوای درد من سینه هاش بود. چشاشو بسته بود و داشت لذت میبرد. لنگشو داده بودم بالا و انگشتم رو کرده بودم تو کونش و داشتم سینه هاشو میمکیدم. فوق العاده بود.هر از چند گاهی یه لیسی هم به کوسش میزدم تا آروم شه. خلاصه انگشت اشارم رو تا ته تو کونش کردم وشروع کردم به چرخوندن. بعد اومدم بالا سرش و کیرم رو گرفتم جلوی دهنشو گفتم بخور گفت نه من نمیخورم بدم میاد. گفتم کس شر بگی کوست رو جر میدما . بعد خودم به حال 69 رفتم سراغ کوسش و کونشو میخوردم و کیرم دم دهن زهرا جونم بود.بعد چند باری که بهش گفتم شروع کرد زبون زدن بهش، وای چه زبونی داشت. باورم نمیشد زهرا با اون کلاس و قیافه داره کیر منو میخوره. خیلی بد میخورد همش میخورد به دندوناش منم که هم کوسش رو میخوردم هم یک از انگشتامو چرب کرده بودم تو کون زهرا. تنگ تنگ بود قطعا اولین کیری بود که به خود میدید. برگشتم به پشت خوابیدم رو زمین و بهش گفتم بخوابه روم برعکس کیرم رو بخوره. اونم بهتر میخورد ولی لاشی هی با تاپش آب دهنش رو پاک میکرد انگار کیر ما کثیف بود. منم دو تا از انگشتامو کم کم داشتم میکردم تو کونش که یه هو کیرمو گاز گرفت و صدامو درآورد. سریع دستشو گذاشت جلوی دهنشو گفت ببخشید دردم گرفت. میدونست که اگه ذهره بیاد قطعا باور نمیکنه که من زوری اون رو کردم و با اختیار داره بهم میده واسه همین خیلی میترسید . خوب خیال میکرد تو اتاقه . طوری فیلم بازی کرده بودم که اصلا شک نمیکرد. دمرو خوابوندمش و کره رو که تقریبا نصف شده بود کم کم با فشار کردم تو کونش طوری که تو کونش پر شده بود از کره، بعد دو تا انگشتم با هم کردم تو کون زهرا . خوابیدم رو زهرا و کیرمو گذاشتم دمه سوراخ کونش . من که اصلا باورم نمیشد کیرم بره تو کون تنگ زهرا آخه کیر من کوتاهه ولی کلفت. هر چی زور زدم نرفت که نرفت . دوباره بلند شدم و رفتم سر یخچال یه خیار نازک ورداشتم و کم کم کردم تو کون زهرا. خیار رو در اوردم و سه تا انگشتم رو کردم تو شروع کردم به چرخوندن. سرتون رو درد نیارو نیم ساعت داشتم با انگشت و خیار و کره ولیسیدن .. کونشو وامیکردم. دو تا انگشت اشاره دو دستم رو به پشت کردم تو کونشو شروع کردم کشیدن به سمت مخالف که صداش دراومد که حسین اقا تو رو خدا دارم میمیرم از درد. منم که صدای فیلم سوپر رو کم کرده بودم با اشاره دستم بهش گفتم اگه قرار بود بمیری الان همه اینا مرده بودن. نترس من که مثه اینا وحشیانه کونتو جر ندادم 1 ساعته دارم با کونت ور میرم. گفتم آب تو دلت تکون نمیخوره. خلاصه بهش گفتم سگی بشینه و کیرم رو گذاشتم دم سوراخش که دیگه قرمز قرمز شده بود. هی عقب و جلو کرد و هی عقب و جلو کردم تا اینکه یه هو فرو کردم توکه یه جیغ کوتاه کشید و دیدم متکا رو گاز گرفته. کیرم رو در اوردم نگاه کردم دیدم خونیه سریع با دستمال پاکش کردمو کونشم پاک کردم گفتم هیچی نشد تازه داری راه میافتیا. دمرو خوابید رو زمین و من کیرم رو گذاشتم تو کونش کم کم فشار دادم تا دوباره داشت میرفت تو گفت تو رو خدا مردم خیلی درد داره. گفتم شل کن الان تموم میشه .کیرم تا نصفه رفته بود تو کون زهرا و زهرا داشت گریه میکرد .منم بیشتر حال میکردم آخه خیلی مغرور و با کلاس بود ادم میخواست چنان بکنتش که صدای سگ بده خداصه.دیدم داره مقاومت میکنه یه دستم رو اوردم زیر کوسش و انگشتم رو یه کم کردم تو گفتم کونی جنده اگه مقاومت کنی کست رو جر میدما لاشی. دستم که به کوسش خورد خودشو چنان جمع کرد که نصفه دیگه کیرمم رفت تو. کیرم تا ته تو کون زهرا بود. باورم نمیشد کیرمو تو کون اون ببینم. داشت نفسش بند می اومد تا یه دفه کشیدم بیرون تا به خودش بجنبه دوباره کردم تو کونش. این دفه راحت تر رفت. در اوردم و از اون کره ای که ته کاغذش بود زدم به کیرم. کیرم هم خونی هم انی شده بود حالم داشت به هم میخورد . دوباره کیره روغن زدم رو کردم تو کون زهرا. دیگه راحت تر میرفت تو ولی هر بار که در میاوردم زهرا میگوزید و کلی هوا از کونش خالی میشد. طوری که بوش اونجا رو ورداشته بود. شروع کردم با همون کیر انی تلمبه زدن تو کون زهرا. آخ که چه داغ بود و لذت بخش. موهاشو به حالت دم اسبی گرفتم انگار سوار اسب شده باشم. موهاشو میکشیدمو کیرمو تو کونش عقب و جلو میکردم. شرع کردم لب گرفت ازش امتناع میکرد. هیچ لذتی که نمیبرد درد هم میکشید همونی که من میخواستم. کیرمو که از کونش در می اوردم سوراخش تا چند لحظه باز میموند بعد بسته میشد.منم یه هو میکردم تو کونش. تو این چند سال ازدواجمون منوخیلی عذاب داده بود با این کوس و کون و سینه و ناز و اداش. بزرگترین ارزوم کردن کون زهرا بود که به این مهم رسیده بودم. ولی ابم نمیومد چون دوبار قبلش اومده بود. خلاصه برش گردوندمو پشت به زمین خوابوندمش چند بارم با دستم به سینش ضربه زدم. چشاشو بسته بود و گریه میکرد. همیشه تو فکر این بودم که با چند تا از دوستام دست و پاهاشو با دهنشو ببندمو بعد اینطوری که میخوام بکنمش و حالا بدون این چیزا داشتم میکردمش. لنگشو اوردم بالا گفتم با دستات بگیرو زانو زدم جلوش کیرم رو از جلو گذاشتم تو کونش . کسش رو میدیدم که تر و تازه است ولی کونش قرمز و گشاد و درب و داغوون. شروع کردم تلمبه زدن و گاز گرفتن سینه هاش.یه لیس میزدم بعد با کف دست محکم میزدمشون . شروع کردم لب گرفتن ازش که لب نمیداد منم به زور چنان لب گرفتم که لبش باد کرد. یه کم موهاشو کشیدمو کیرمو در اوردم بزارم دهنش که همین که دید انیه امتناع کرد منم گیر ندادم.بهش گفتم بلن شو واسا وایساده بکنم تو کونت. بلند شد عین یه برده به همه حرفام گوش میکرد. دستشو گذاشت رو میز ناهار خوری و کردم تو کونش دیگه داشت آبم میومد که سینه هاشو چنان سفت گرفتم گه جای چنگام روش موند. همونطوری سرپا همه ابم رو خالی کردم تو کونش. با اینحال که ابم داشت میومد هنوز داشتم تلمبه میزدم .تا دلم میخواست هم فحش سکسی بهش میدادم. اون اخر، زمانی که داشتم ابم رو تو کونش خالی میکردم متوجه شدم که خودشم داره عقب جلو میکنه و تازه خوشش اومده.دیگه دست و پام داشت از شدت ضعف میلرزید. افتادم زمین و زهرا سریع لباسشوورداشت و دستشو گرفت جلوی کونش و رفت دستشویی. منم که لخت افتادم رو زمین خلاصه بعد از 10 دقیقه از دستشویی اومد بیرون و گفت پشتم جر خورده بدبخت شدم خون اومد. منم گفتم ببین(فیلم سوپر) اونا رو ببین هر روز دارن میدن از کون. ببین اون زنه رو که دو تایی میره تو کونش. پس اون باید مرده باشه. یه روزم من با یکی دیگه باید دوتایی بکنیم تو کونت. دیگه.پاشدم بوسیدمش گفتم ناراحت نباش عزیزم یه هفته دیگه خوب میشی. اونم که از من متنفر بود فقط میخواست من زود لباسمو بپوشمو برم تو اتاق تا ذهره از خواب بیدار نشده. منم لباسمو ورداشتم و رفتم تو اتاق خواب. ساعت 11 صبح بود که از خواب بیدار شدم سریع اومدم بیرون اگه هست بازم بکنمش دیدم مرغ از قفس پریده و رفته. تازه چون من در اتاق رو باز گذاشته بودم همه چیزو فهمیده بود و کلی فحش و اس ام اس نفرینی برام فرستاده بود. از اون تاریخ تا حالا نه تنها با هم تنها نشدیم بلکه از چند متری منم رد نمیشه و با من خیلی سر سنگینه. ولی من یه بار تو اشپزخونه پیش مامانش انگشتم رو از پشت کردم تو کونش و با اون دستم سینشو گرفتم. هر وقت میبینمش کیرم راست میشه و میخوام بکنمش.


دوستت دارم:
هدیه ایست که هرقلبی، فهم گرفتنش را ندارد،
قیمتی دارد که هرکسی، توان پرداختنش را ندارد،
جمله ی کوتاهیست که هرکسی، لیاقت شنیدنش را ندارد،
بی شک تو همیشه لایق این هدیه کوچک من هستیL♥VE YѼU aredadash
     
#397 | Posted: 16 Oct 2012 01:57

katayooonam
به اون داش کله خرت بگو بیاد مث آدم فعالیت کنه و هی کرم نریزه تا بقیه به مشکل برنخورن ما که نتونستیم آدمش کنیم ببینیم تو میتونی یا نه

.What's life? Life is love
.What's love? A kissing
.What's kissing? Come here and I'll show you


SH-M

استمراری ترین حضور روزگار منی
و من به گرمای آغوش تو از آن سوی فاصله ها
دل باخته ام
     
#398 | Posted: 16 Oct 2012 10:06

katayooonam:
سکسی جان الان منظورت ایزد بود؟
مگه کاری کرده جدیدا؟

هر آی پی که بن میشه زیر سر اونه اگه مث یه آدم فعالیت کنه و هر دفعه کرم نریزه هیچ آی پی بن نمیشه
هر کی به مشکل میخوره تو آی پی مقصر اون بیمار روانیه
katayooonam:
پس بیاد کاریش ندارین دیگه نه؟

هه هه ایشون با کلی آیدی اینجا فعاله تو واقعن نمیدونی یا نمیخوای لوش بدی؟

.What's life? Life is love
.What's love? A kissing
.What's kissing? Come here and I'll show you


SH-M

استمراری ترین حضور روزگار منی
و من به گرمای آغوش تو از آن سوی فاصله ها
دل باخته ام
     
#399 | Posted: 18 Oct 2012 16:34

زندایی مریم

من رضا 29 سال با قد 185 وزن 170 پوسته سبزه چشم عسلی یک جور شبیه هندیها از اونجای که یادمه ما با خانواده مادری زندگی می کردیم تا اینکه پای عشق ما باز میشه به خونه ما تو اون چند سال من اصلا فکر هم نمی کردم به مریم تا اینکه بچه دار شد و به قول خودمون استخوان ترکوند محبتش هم روز به روز به من بیشتر می شد تا اینکه تو مهمونیها من با هاش شوخی می کردم یا هر موقع می رقصید نگاهش می کردم چند باری که رفتم مسافرت براش سوغاتی آوردم که دور از چشم دایم منو از لبم بوس کرد که من داشتم راست می کردم از مریم براتون بگم یک کوس ناز 32 ساله موها خرمای چشم خمار عسلی پوست مثل برف سفید قد 168 وزنشم 75 سینه های گرد سایز 75کون برجسته گرد بزرگ که با دیدنش راست میکنین تازه شنا هم کار میکنه یک روز که مهمانی خونشون بودم شروع کرد رقصیدن جلوی من که میرسید جوری که کسی متوجه نشه کونشو تاب میداد یا دولامی شد از یقه لباسش سینه هاشو ببینم چند وقت هم بود با دایی مامشگل پیدا کرده بود بعد از رقص خرید بهونه کرد گفت میای با من بریم تا اینجا برگردیم گفتم باشه یک مانتو تنگ چسبون پوشید ما رفتیم تو آسانسور من عقب واستادم اون جلوی من دیدم عمدا خودش میماله به من من هم کیرم راست شده بود مونده بودم چه کنم اینقدر براش جق زده بودم داستان سکسی خونده بودم یا مسافرت رفته بودم به یاد این کس کرده بودم تخمم درد میکرد و قت نبود شانس یکبار به هم رو کرده بود برای همین با هزار ترس و لرز دستم گذاشتم رو گپل کونش یک دستم سمته سینه هاش دیدم النه که برگرده یک چیز بگه که رسیدم به همکف دیدم بدون اینکه حرفی بزنه کلید زیر زمینو زد گفت یبا بریم انباری من هم گفتم الان که کونم اونجا پاره کنه رسیدیم به انباری رفتیم داخل در بست چراغ هم خاموش کرد نور چراغ راهرو از درز شیشه به داخل می زد که دیدم روسری از سرش برداشت بعد گفت دهنت محکم هست گفتم آره گفت خیلی منومی خواهی همین یکبار و می خوام بهت حال بدم اما تو هم از فکر من بایید بیای بیرون گفتم باشه پریدم بغلشکردم تند تند بوسش می کردم لباشو می خرد مدل قلوه ای قرمز خیلی شیرین بود زبانشو می زد به زبونم من هم نامردی نکردم زبونشو با دادندونم گرفتم کیر هم بهد شق شده بود دیدم دستش اومد رو کیرم دسته منم سینه هاش میمالند لاله گوششو داشتم مثل کودکی که پستونک میک میزنه میک میزدم که دیدم یک آه کشید حرکت دستم رو کسش تند تندتر کردم دیممیگه کیر بدهاونم داشت کیر منو میمالید که من لبموگذاشتم رو لبشو دیدم بدنش لرزید ارضا شد از هم تشکر کرد گفت بریم رفتیم سر خیا بان خرید کردیم برگشتیم تا کسی شک نکنه گفت تا چند وقت دیگه بران سورپرایز دارم 2 هفته بعد دای من رفت چین شب دوم بود به هم زنگ زد گفت میای خونه ما گفتم آره ساعت 9 بود رفتم دم خونشون زنگ زدم در و زد رفتم بالا در چوبی باز بود رفتم تو در و بستم بوی عطر سکس هکه جا رو پر کرده بود منم سر راه قرص ویگرا خورده بودم میدونین کسیکه جق بزنه آبش زود میاد دیگه مریمو صدا زدم گفت الان میام یک موزیک هم تودستگاه داشت برای خودش می خوند مریم اومد داشتم راست می کردم آرایش غلیظ یک تاب آبی چسبون سنگ دوزی شده که سینه هاشو بیشتر نشون می داد یک شلوارک کوتاه مشکی تنگ استرج که کونشو انداخته بود توش او مد دست داد من هم لبشو شروع کردم خوردن گفت وحشی اروم گفتم طاقت ندارم گفت اینم از سور پرایزت توعاشق رقص منی بزار برات برقصم یکم سکسی برام رقصید دیدم دارم از شق درد می ترکم بلند شدم بغلش کردم بردم اتاق خواب شروع کردم لباشو خوردن لبا سشو در آوردم اون هم ماله منو در آورد یک کرست مشکی با یک شرت مشکی تنش بود شروع کردم لباش خوردن گردنشو لیس می زدم گوششو میک می زدم اومدم رو کتفشو لیس زدم با دندونم یک گاز گرفتم گفت اوی بعد کرستشو در آوردم سینه هاش سفت سفت شده بودن نوکش صورتی بود سرش هم جوری بود که زبون می زدی بهش حسش می کردی سینه سمت چپشو لیس می زدم با دست سینه راستشو میمالدیم لای خط سینه هاشو لیس می زدم بدنش خیلی بوی خوبی می داد اومد رو شکمشو لیس زدم دور نا فشو می گفت رضا جونم دارم میمیرم کیر بده گفتم نه می خواهم بهت حال اساسی بدم اومدم با دندانم شرتشو کشیدم پائین چه کسی مثل میوه هلو همونجوری گرد با چاک صورتی با دستم روش مالیدم با انگشتم رو سوراخ کونش فشار دادم گفت آی آروم گفتم چشم افتادم به جون چوچولش لیس می زدم با دست میمالدیم بعد 69 شدیم اون اومد بالا من پائین زبمنمو می زدم لای چاکش می چرخوندم اون هم با پاهاش به سرم فشار می آورد سر کیر منم لیس می زد تخمهام از زیر میی مالید جوری لیس می زد می خورد انگار که داره بستنی قیفی می خورد داشتم لیس می زدم دیدم بدنش لرزید آبش اومد تو دهنم همشو لیس زدم خوشش اومد گفت زود باش من کیر می خوام یک تف انداختم لای سینه هاش شروع کردم لای سینه اش عقب جلو سر کیرم می خورد به زبونش اومدم پاین پاهاشو باز کردم کیرمو فشار دادم نمیرفت تو همینجوری رو کسش مالیدم کیرم آروم سرشو کردم داخل این کس تنگ کیرمداشت از درد می ترکید با فشار یک هو کردم داخل یک جیغ زد گفت جون چه کیر کلفتی جر بدم اینم کسم که می خواستی جون من هم بیشتر حشری می شدم تلمبه می زدم تخمام می خورد به در کونش از ش لب می گرفتم یک هو کیرم کشیدم بیرون گفت چی شد گفتم از پشت گفت نه خیلی کلفته گفتم پس من میرم گفت بیا بغلم کرد لب گرفتم دوباره کردم تو کسش کرم از بغل تخت برداشتم گفتم برگرد برگشت وای چه کونی شروع کردم دستم چرب کردم یک انگشتی کردم توش بعد 2 انگشتی یکم نگه داشتم جا باز کرد 3 انگشتی کیرمودادم مریم حسسابی برام خورد راست شد سرشو خوب کرم زدم سرشو فشار دادم مگه تو میرفت مریم هم میگفت درش بیار گفتم الان بالاخره با هزار مکافات رفت داخل سرش که مریم چنان گازی از دستم گرفت که دستم خون اومد یکم که نگه داشتم جا باز کرد کامل کردم داخل تند تند تلمبه می زدم از جلو کس مریم میمالندم مریم میگفت کونم حال می کنی جون چه کیری توش حرارتشو حال می کنی بکن ماله خودته منم با کسش بازی می کردم دیدم لرزید منم آبمو ریختم رو کمرش تا صبح هم چند بار سکس کردیم شرمند اگه بد بود


دوستت دارم:
هدیه ایست که هرقلبی، فهم گرفتنش را ندارد،
قیمتی دارد که هرکسی، توان پرداختنش را ندارد،
جمله ی کوتاهیست که هرکسی، لیاقت شنیدنش را ندارد،
بی شک تو همیشه لایق این هدیه کوچک من هستیL♥VE YѼU aredadash
     

#400 | Posted: 19 Oct 2012 11:33

سکس با برادر ناتنی

سلام . میخوام داستان سکس با برادرم رو براتون تعریف کنم البته برادر ناتنی ام .
من و سعید از یک پدریم یعنی بابام چند سال بعد از ازدواج با مادر سعید با مامان من ازدواج کرده و من 2-3 سالی از سعید کوچیکترم . من یک برادر بزرگ تر هم دارم و سعید هم یک برادر کوچیکتر داره که بعد ها میاد توی داستان اسمش نویده . ما توی یک محله زندگی میکنیم اما خونه هامون چند صد متری با هم فاصله داره . بابام راننده است صبح میره سر کار نصف شب برمیگرده معمولن معصومه خانم (زن اول بابام ) میاد خونمون و با مامانم حرف میزنه . یه روز وقتی از دانشگاه برگشتم خونه دیدم معصومه خانم و مامانم دارن درمورد ازدواج سعید حرف میزنن رفتم نشستم پیششون و یه کم خودشیرینی کردم . تا این که مامانم گفت شیرین جان نمیخوای لباساتو عوض کنی منم به خودم اومدم و رفتم یه دوش گرفتم و لباسامو عوض کردم که دیدم معصومه خانم داره میره خونشون منم گفتم بذارین همراهیتون کنم بعد باهم رفتیم خونه سعید اینا معمولآ زیاد به اونجا نمیرفتم شاید هفته ای یه بار . وقتی رفتیم توو دیدم نوید داره توی حیات بازی میکنه معصومه خانم تعارف کرد که بیام توو منم گفتم نه مزاحم نمیشم یهو دیدم سعید اومد بیرون یه سلامی به هم کردیم و سعید گفت چرا نمیاین توو گفتم نه مزاحم نمیشم که سعید گفت چه مزاحمتی بفرمایین تو ... با هم رفتیم تو چند دقیقه ای نشستیم که ناگهان صدایی اومد سریع رفتیم بیرون که دیدیم نوید افتاده توی حوض و داره دست و پا میزنه سعید سریع رفت و دستشو گرفت و آوردش بیرون بچه بیچاره خیلی گریه کرده بود و حسابی هم آب خورده بود معصومه خانم گفت باید ببریمش بیمارستان سعید گفت نه بابا چیزیش نیست اما معصومه خانم اروم و قرار نداشت و سریع نوید رو برد بیمارستان سعید هم گفت ای بابا این مامان ما هم دیگه خیلی بزرگش میکنه منم از فرصت استفاده کردم و بهش گفتم خبر داری داری داماد میشی سعید شاخ درآورد و گفت چی؟ گفتم همین الان از مادرت شنیدم داشت با مامانم حرف میزد . سعید گفت بیا بریم توو توضیح بده ببینم چی شده با هم رفتیم توو و سعید نشست پیشم دستمو گرفت و گفت همه چیزو از اول تا اخر برام تعریف کن . وقتی دستمو گرفت یه احساس خاصی بهم دست داد تا حالا بهم دست نزده بود منم گفتم باشه و شروع کردم براش تعریف کردن داستانی که براش تعریف کردم همش دروغ بود بهش گفتم ( مامانت گفت یک ماه دیگه عروسیته ... اخرش بهش گفتم مامانت گفت چند دفعه ای تو رو در حال جلق زدن دیده ) خودم هم نفهمیدم چرا اون حرفو زدم اما بعد از این که این حرفو زدم رووم نشد توی صورتش نگا کنم اون هم بیچاره سرخ سرخ شده بود انگار واقعآ مامانش در حال جلق زدن دیده بودتش . یک دقیقه ای همینطور سراموون پایین بود تا این که سعید گفت چی میخوری برات بیارم گفتم نه دستت درد نکنه در اون لحضه به حرفی که زده بودم فکر میکردم و یه کم حشری شده بودم تا این که دلمو زدم به دریا و گفتم: واقعآ اون کارو کردی؟ سعید هم که انگار فهمیده بود قصد من چیه گفت دیوونه شدی گفتم چرا ؟ گفت چرا این سوالو میپرسی؟ منم نمیدونستم چی بگم و دست پاچه شده بودم که ناگهان سعید دستمو گرفت و منو کشید سمت خودش انگار واقعآ حشری شده بود شروع کرد به لب گرفتن از من من اولش یه کم ممانعت کردم اما بعدش کم کم اروم شدم یه چند ثانیه ای لب گرفتیم بعد سعید بلند شد و گوشی رو برداشت و زنگ زد به مامانش : الو مامان کجایید حالش چطوره کی میای احتمالا مامانش گفت چطور مگه سعید گفت هیچی همینطوری باشه باشه خداحافظ. ازش پرسیدم چی گفت؟ گفت یک ساعت دیگه میان ... من هم که حسابی حشری شده بودم بلند شدم و سعید رو بغل کردم و شروع کردم لب گرفتن سعید گفت بریم تووی اتاق من رفتیم تووی اتاقش سعید رفت روی تخت خوابید و گفت بیا - منم رفتم و کنارش خوابیدم داشتیم لب میگرفتیم که یهو سعید دستش رو برد سمت سینه هام و شروع کرد به مالیدن دیگه در اوج حشری بون بودم بلند شدم لباسامو در اوردم فقط شرت و سینه بندم مونه بود که دیدم سعید خودشو لخت کرده کیرش شق شده بود کیرش نسبتآ بزرگ بود دوباره رفتیم روی تخت و شروع کردیم به لب گرفتن سعید یواش یواش دستشو کرد توی شرتم و شروع کرد به مالیدن چوچوله ام منم کیرش رو گرفتم و شروع کردم باهاش ور رفتن معلوم بود هر دومون از لب گرفتن سیر شده بودیم سعید بلند شد و گفت ساک میزنی؟ گفتم نه راستش از ساک زدن بدم میاد توی فیلما هم که میدیدم چندشم میشد . سعید به راست خوابید و من نشستم روش کیرش روی کسم بود یه خورده کسم رو روش مالیدم بعد خواستم کیرش رو بکنم تووی کونم که دیدم نه خیلی بزرگ بود هر کاری که میکرد نمیرفت تو تا این که با زور سرش رفت توی کونم فریاد کوچکی کردم و سعی کردم بیشتر فروش کنم سعید هم بالا پایین میکرد اما فایده ای نداشت خیلی دردم میومد واسه همین خودمو کشیدم کنار سعید گفت میخوای از کس بکنم گفتم اخه... گفت نگران نباش حواسم هست پرده ات رو پاره نمیکنم گفتم باشه نشستم روی کیرش و یواش یواش فرو کردم توی کسم اولش سعید یه کم تلمبه زد تا خسته شد و من شروع کردم به بالا پایین کردن صدای ناله ام اتاق رو پر کرده بود اما خیلی مزه داشت . سعید یه غلت زد و روم نشست پاهام رو زد کنار و فرو کرد توو کسم و همینطور که تلمبه میزد با پستون هام ور میرفت من هم همش ناله میکردم تا اینکه سعید اونقد تلمبه زد تا من ارضا شدم اما سعید هنوز ارضا نشده بود بعد از چند دقیقه سعید هم ارضا شد و منی هاشو ریخت روی کسم و من شروع کردم به مالیدن کسم سعید بلند شد و لباساشو پوشید و گفت بلند شو الان مامانم میاد منم بلند شدم خودمو پاک کردم و لباسامو پوشیدم و یه لب کوچولو از سعید گرفتم و رفتم...


دوستت دارم:
هدیه ایست که هرقلبی، فهم گرفتنش را ندارد،
قیمتی دارد که هرکسی، توان پرداختنش را ندارد،
جمله ی کوتاهیست که هرکسی، لیاقت شنیدنش را ندارد،
بی شک تو همیشه لایق این هدیه کوچک من هستیL♥VE YѼU aredadash
     
صفحه  صفحه 40 از 83:  « پیشین  1  ...  39  40  41  ...  82  83  پسین » 
داستان و خاطرات سکسی انجمن لوتی / داستان و خاطرات سکسی / Incest Sexy Story ^ داستان های سکسی با محارم بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List    YouTube URL  Image Link  URL Link   
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums

Copyright © Looti.net 2009-2014.