تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها  
داستان و خاطرات سکسی

Incest Sexy Story ^ داستان های سکسی با محارم

صفحه  صفحه 84 از 85:  « پیشین  1  ...  82  83  84  85  پسین »  
#831 | Posted: 15 Sep 2015 09:04
امار میده
با محسن نشستیم مهشیدم چای تعارف کرد و در حال صحبت بود که بابا زنگ زده و گفت رفتن هتل..تنم دوباره داغ شده بود خواهرم چه دافی شده بود من متوجه نبودم...به این فکر میکردم که اگه بهزادمون مهشید اینجوری میدید چه غوغایی به پا میکرد .مهشید همینطور داشت حرف میزد که دقت کردم دیدم موهاش نصفش بیرونه...اخه تو فامیل کلا دخترا و زنهای فامیل همه روسری سر میکردن مثلا حجاب دارن.داشتم چای میخوردم که محسن با پاش زد به پام
و اشاره کرد که برم منم با گفتن من میرم بخوابم حرکت کردم سمت اتاقم...اتاق من به پذیرای دید داشت منم از لای در داشتم اونارو نگاه میکردم مهشید
پشتش به من بود ولی محسن منو میتونست ببینه محسن داش صحبت میکرد ولی خیلی اروم مهشیدم فقط میخندید و کمتر حرف میزد مهشید از جاش پا شد استکان چاییو جمع کنه من خودمو کشوندم تو اتاق تا منو نبینه یه لحظه دیدم مهشید بلند خندید و به محسن گفت مرسی...بعد از چند دقیقه محسن اومد سمت اتاقم من که کیرم راست بود تا محسن دیدم در اتاق قفل کردم سریع شلوار محسنو دراوردم و خوابوندمش رو تختم که محسن تو کارم مونده
بود دست زدم به کیرش دیدم زود راست کرد تازه داشتم حس میکردم کیر محسن از پارسال بزرگتر شده.به محسنم گفتم قمبل کنه بعد کیرم تف زدم و با سواراخش تنظیم کردم و هول دادم او تو و در حال تلمبه زدن از محسن پرسیدم چی بهش گفتی محسن گفت بهش گفتم من از تو خوشم میاد دوستت دارم ولی میترسیدم بهت بگم ولی ایندفعه دیگه به خاطر تو اومدم ایجا خواهرتم فقط میخندید و یه بار گفت منم از تو خوشم میاد بعد پا شد که بره اشپزخونه گفتم عجب هیکل خوبی داری تو خوشگلترین دختری هستی که میشناسم...بعد اونم خندید گفت مرسی...بعد مخسن گفت مهرداد چقدر تیپ مهشید عوض شده عمو اینا بهش چیزی نمیگن گفتم جلوی اونا جرات نمیکنه اینطور لباس بپوشه منم چون چند بار دید هیچی نمیگم بهش اونم سواستفاده میکنه هر چی دوست داره میپوشه کیرم تو کون محسن بود هنوز ولی دیگه تلمبه نمیزدم اصلا دیگه حسشو نداشتم فقط دوست داشتم در مورد مهشید حرف بزنیم..بعد محسن گفت تو ناراحت نشدی من با مهشید قرار گذاشتم و دارم باهاش دوست میشم گفتم نمیدونم بعد به محسن گفتم باید مواظب رفتارمون باشیم تا کسی چیزی نفهمه ..و احساس کردم کیرم تو کون محسن خوابیده درش اوردم بیرون و دادم به محسن که برام جق بزنه و من در مورد مهشید حرف میزدم که اگه خودش میخواد دیگه من چی بگم وای کیرم راست بود ولی استرس داشتم و به محسن گفتم ولش کنه...دیگه فقط دوست داشتم
کرده شدن مهشید ببینم و محسن دیگه بهم حال نمیداد..و رفتم خوابیدم
صبح بلند شدم برم دستشویی دییدم مهشید تو اشپزخونه هست و گفت سلام داداشی جونم گفتم سلام مهشید خانم خوش پوش ..رفتم صورتمو شستم برگشتم سمت مهشید که ببینم چیزی احتیاج نداره که همزمان اونم داشت میومد بیرون برای چند صدم ثانیه از روبرم خوردم بهش و مهشید با مالوندن خودش بهم از کنارم رد شد وای خواهرم عجب سینه هایی داشت چه حسی داشتم من اول صبحی دوست داشتم کون و سینه های خواهرمو بمالم براش ولی دوست نداشتم بکنمش...نمیدونم شاید دوست داشتم اول ببینم اهل دادن هست ؟خواهرم شلوار صورتی تو تنش بود با یه تیشرت گشاد سفید بهش گفتم مهشید لباس سرمه ای که دیشب پوشیده بودی همونی نبود من برات اورده بودم گفت چرا داداشی گفتم به خدا من نمیدونستم انقدر تنگه !!ولی خیلی بهت میومد مهشید گفت مرسی اتفاقا این لباسا باید چسبون باشن...گفتم ولی بابا اینا ببین بهت گیر میدن گفت حواسم هست جلوی اونا نمیپوشم
یه دفعه گفت مهرداد تو خیلی خوبی امروزی فکر میکنی بابا داداش بهزاد همش بهم گیر میدن من باتو خیلی راحتم بعد اومد سمتم یه ماچ از لپم کرد بعد
گفت داداشی میری نون داغ بخری گفتم چشم ابجی خوشگل بعد اومدم سمت اتاقم دیدم محسن هنوز خوابه لباسمو پوشیدم رفتم سمت در که برم دیدم مهشید دوباره رفته لباس سرمه ای پوشیده رفتم سمت مهشید یه بوس از صورتش کردم گفتم واقعا خیلی بهت میاد اونم خودش انداخت تو بغلم گفت مرسی دادشی من تو رو نداشتم دق میکردم..وای دوباره سینه هاشو حس میکردم دوست داشتم همچنان تو بغلم باشه گفت دادشی برو الان نانوایی شلوغ میشه..

بستنی
     
#832 | Posted: 15 Sep 2015 10:10
امار میده
رفتم نون گرفتم برگشتم دیدم محسن پشت میزه نهار خوری و مهشید روبروش
وای چی میدیدم مهشید روسری افتاده بود رو گردنش موهاشو دم اسبی بسته بود تا منو دید روسریشو درست کرد و اومد سمت من نون گرفت من نشستم کنار محسن گفتم ابجی یه چاییم برای ما بریز مهشید که دید بابت روسری بهش چیزی نگفتم انگار خیالش راحت شده بود گفت چشم داداشی منم اروم دستم از زیر میز رسوندم به کیر محسن دیدم راسته راسته و با هاش بازی کردم داشتم به این فکر میکردم که این کیر چند وقته دیگه میخواد بره تو کون خواهرم خود به خود کیرم راست میشد...نزدیکهای ظهر شد مهشید منو صدا کرد گفت داداشی دیدم تیپ زده میخواد بره بیرون ولی تیپش از دیشب بهتر بود
یعنی اونقدر تابلو نبود گفت من میرم خونه دوستم کتاب بگیرم زود بر میگردم
گفتم خوب وایستا بعد نهار برو گفت من نهار خونشون دعوتم بعد برای تو محسنم کتلت درست کردم گفتم باشه برو به تیپش توجه کردم دیدم اون پالتو قرمز پارسالشو با روسری مشکی و یه شلوار لی تنگ و چکمه قهوه ای پوشیده بد نشده بود ولی دیشب خواهرم خیلی کس شده بود..خلاصه ساعت نزدیک 2بود که محسن گفت من برم سر قرار بعد حگفتم منم از دور حواسم به شما هست ..محسن رفت سر کوچه ای قرار داشت وایستاد منم از دور نگاه میکردم که دیدم خواهرم با یه دختره دیگه اومدن سمت محسن ..وای این دیگه کیه اینجا چیکار میکنه خواهرم با محسن دست داد بعد معلوم بود دوستشو معرفی میکنه بعد به سمت خیابون رفتن که دوست مهشید خداحافظی کرد رفت.اصلا معلوم نبود اونو واسه چی اورده بود دوباره برگشتن سمت کوچه..اون کوچه خیلی خلوت بود خواهرم نمیدونم از کجا اینجارو بلد بود من جلوتر نمیتوستم برم همونجا تو پله های یه ساختمون نشستم چون فاصلم با اونا کم بود و هم اونا منو نمیدیدن هم خیلی به کوچه مسلط بودم ..هنوز چهل متر از کوچه رو نرفته بودن که دیدم مهشید دستشو حلقه کرد تو دست محسن ...نمیدونید چه حالی داشتم داشت کیرم میترکید و رفتن بالاتر بعد نیم ساعت قدم زدن اومد سمت خیابون من خودمو سریع رسوندم پشت دیوار از کنارم رد شدن دیدم مهشید به محسن میگفت زود برگردم خونه الان مهرداد از باشگاه میاد. محسن بهش گفت عشق من بار اول با هم داریم قدم میزنیم تازه مهرداد به من گفت ساعت سه نیم برم پیشش بعد دست مهشید از تو بازوش دراورد گرفت تو دستش مهشیدم بهش گفت محسن بریم ته کوچه خلوتره و من دیگه صداشون نمیشندم بعد از دور دیدم اونا هم تو پله های جلوی ساختمونی نشستن و خیلی بهم چسبیده بودن ساعت نزدیک سه ربع بود به محسن زنگ زدم
محسن مهشید با هم خداحافظی کردن مهشید اومد سمت خیابان دوباره رفتم پشت دیوار منو نبینه اومدمدتا از رفتنش مطمءن بشم که نزدیکهای سر خیابون
بود که دیدم یه پسره همسن من به مهشید چیزی گفت مهشیدم خندید وپسره هم راهشو کج کرد رفت دنبالش وای مهشید ما چقدر اب زیر کاه بوده ما خبر نداشتیم...حالا پسره تو خیابون خودشو رسوند به مهشید نمیدونم چی میگفت به مهشید ولی من داشتم کلی کیف میکردم کیرم دوباره راست شده بود که ابحیم خواهان زیاد داره یه دفعه مهشید با خنده راهشو کج کرد رفت سمت یه تاکسی و نشست تو تاکسی پسره هم دست از پا دراز تر برگشت وقتی داشت از کنارم رد میشد برگشتم دیدم قیافش بد نیست همزمانم سرمو برگردونم خوب براندازش کنم دیدم محسن داره تو دلم گفتم خاطر خواه خواهرمو نگاه کن..محسن اومد تو راه برگشت به خونه برام تعریف کرده که مهشیدم گفت منم تو رو میخواستم و دوستت دارم به فرشته رو نده ..رسیدیم خونه مهشید تو اتاقش بود اومد بیرون سلام کرد چقدرم موهاش بیرون ریخته بود بعد گفت من برم درسمو بخونم ...ما هم با محسن اومدیم تو اتاقم و لباس عوض کردیم کنار هم دراز کشیدیم وبا کیر هم بازی میکردیم و درمورد استیل بدن مهشید حرف میزدیم...که یه باره فکری اومد تو سرم...

بستنی
     
#833 | Posted: 15 Sep 2015 15:06 | Edited By: gt2022
ایولخیلی خوب می نویسی.یه حسی بهم می گه از این ببعد هم خودتو می کنه هم خواهرتو.منتظر ادامش هستیم.
     
#834 | Posted: 15 Sep 2015 16:47
امار میده
به محسن گفتم راستی اون دختره کی بود مهشید با خوش اورده بود گفت هیچی
همکلاسیش بود میخواست بهش بگه که دوست پسر داره! اه این دخترا سر چه چیزایی به هم حسودی میکنم ...به محسن گفت به مهشید اس بده ببین خوابه..محسن اس داد مهشید سریع جواب داد نه..بعد نوشت مهرداد خوابه...محسنم گفت اره بعد محسن یه کم در مورد هیکل مهشید نوشت ازش تعریف کرد..از مهربونیش نوشت...مهشیدم در مورد دوست داشتنش..به محسن گفتم به مهشید بنویسه با اون ساپورت براقه بیاد پذیرایی محسن گفت الان وقتش نیست...خواهرت خودش منو لخت میکنه اینو بهت قول میدم مهشید حشری تر از این حرفهاست...با گفتن این حرف محسن کیرم راست شد و رفت روی محسن دراز کشیدیم محسن داشت هنوز با اس ام اس با خواهرم لاس میزد
منم داشتم از رو شلوار کیرم به کونش میمالوندم...نمیدونستم من اونو میکنم بهتره یا اون میخواد خواهرم بکنه؟فقط اینو میدونستم دوست نداشتم من جای کسی دیگه بودم چون این تجربه جدید خیلی داشت بهم حال میداد به یاد کرده
شدن مهشید هر روز جق میزدم..من چند تا دوست دختر داشتم ولی تنها حالی که تا اون سن کرده بودم لب گرفتن از یکی از دوست دخترام بود که اونم همیشه دهنش کاکاءیویی بود چون عاشق شکلات بود به من خیلی حال میداد
هم مزه شکلات میداد دهنم هم لب گرفته بودم...ولی اینی که بدونی خواهر میخواره و به پسرا امار میده و ای تا حالا همچین تجربه نداشتم یه حال بخصوص داشتم کمتر پشیمونی میومد سراغم اونم فقط موقع جق وقتی ابم
میومد یه احساس پشیمونی کوچک میکردم...ولی هر روز راغب تر میشدم تا سکس مهشیدو ببینم...امروز یه بارم به خاطر دیدن اون پسره که به مهشید متلک گفت جق زدم تصور اون که یه پسر غریبه داره خواهرمو میکنه برام لذت بخش بود...وای من چرا اینجوری شده بودم من تو خانواده ای با تعصب تربیت شدم نمیدونم چرا اینطوری شدم...زمانی که اولین بار محسن کردم به شدت احساس پشیمونی میکردم حتی رفتم توبه کردم...اما بار دوم محسن دیدم خودش اومد سمتم منم گفتم خودش راضی منم راضی کون لق نا راضی
اما تجربه مهشید فرق میکردم نمیدونم چه حسی بود ولی انقدر خوب بود و بهم حال میداد ..که غیرتم یادم رفته بود یا شاید به خاطر این بود که من محسن میکنم حالا اون با مهشید لاس بزنه چه اشکالی داره اون چاقال خودمه...ولی نه اینم نبود چون امروز با خندیدن مهشید ویه جورایی امار دادن به اون پسره
کیرمو چنان راست کرد که وقتی رسیدم انقدر تو فکرم اونو با مهشید تجسم کردم که جق زدم..پس این فکر اومد تو سرم که مهشید به جز محسن با کسی دوست هست ...و باز این فکر که ممکنه با کس دیگه هم دوست باشه؟فردا پجشنبه بود تعطیل بود ولی من بازم ساعت 2میخواستم برم باشگاه محسن با مهشید هماهنگ کرد که با من میاد باشگاه بعد میگه حوصلم سر رفته برگرده خونه .خونه ما یه طبقه بود از این خونه حیاط دارا معمولی ...ساعت 2شد با محسن هماهنگ کردم که من برم زیرزمین پنهان بشم و محسنم بیرون یه چرخی بزنه بعد بیاد خونه...وای بازم اون حال اومد سراغم من خداحافظی کردم اومدم از در راهرم بیرون و یواشکی رفتم سمت چپ حیاط به سمت زیر زمین و محسنم رفت بیرون در محکم بست منم تو راه پله های پایینی زیرزمین منتظر شدم..بیست دقیقه بعد صدای در راهرو اومد سرمو یواش بلند کردم ببینم چه خبره دیدم ابجی ما یه ساپورت سفید با یه تیشرت قرمز وه بیشتر شبیه تاپ بود تا تیشرت و بدون روسری رفت در حیاط باز کرد واز لای در تو کوچه رو دید میزد معلوم بود اونم خیلی تو کف محسنه!بعد دوباره برگشت بالا چند دقیقه بعد محسن به من زنگ زد شانس اوردم گوشی تو دستم بود سریع جوابشو دادم چون یادم رفته بود سایلنتش کنم محسن گفت مهرداد مهشید اس داده زودتر تو رو بپیچونم برم تو خونه پیش اون تا زمان بیشتری باهم تنها باشیم منم گفتم خوب الان کجایی زود برگرد گفت سر کوچه؟
ادمه داره

بستنی
     
#835 | Posted: 15 Sep 2015 19:16
امار میده
چند دقیقه بعد دیدم پاهای محسن از زیر در معلومه ..صدای در راهرو اومد مهشید بود دیگه از بالا در باز نکرده بود خودش اومده بود استقبال محسن ..منم سریع سرمو دزدیدم جوری تو راه پله خودمو تنظیم کرده بودم که هیچکدوم من نبینن نه محسن نه مهشید البته محسن میدونست من اونجام...مهشید در وا کرد محسن اومد داخل مهشید از لای در بیرون نگاه کرد..بعد محسن از پشت بهش چسبید در بست گفت عشقم چه ناز شدی مهشید سریع برگشت گفت به خاطر تو عزیزم.. بعد سراغ منو از محسن گرفت ...محسن گفت به مهرداد گفتم من حوصله ام سر رفته میرم خونه اونم گفت چهار تا از تمریناش مونده تو برو من خودم میام...مهشید گفت فکر میکنی کی بیاد مهردا گفت یه ساعت دیگه... بعد با خنده مهشید با هم رفتن بالا منم سریع خزیدم پشت پنجره پذیرایی وای چه جای بدی هم پرده مزاحم بود هم اگه خودمو صاف میکردم ممکن بود منو ببینن رفتم گوشه تر اه میدمشون جقدر نزدیک هم نشسته بودن این اولین بار بود خواهرمو بدون روسری پیش یه مرد غیر خانواده خودمون میدیدم البته اون نحوه لباس پوشیدنش اصلا سابقه نداشت یعنی جراتش نداشت .برادرم قبل ازدواج خیلی کس باز بود دو سه بار هم دختر اورده بود تو خونه و بابام یه بار مچشو گرفته بود ولی چیزی بهش نگفته بود شاید به خاطر اینکه پسره ولی یادم میاد درست چند روز بعدش مهشید وقتی اول راهنمایی بود با مانتو مدرسه و یه شلوار استرج قرمز که از زنگ ورزش پوشیده بود و باهمون برگشته بود یه غوغایی تو خونه راه انداخته بود که پدرم ازش حمایت کرد بیچاره مهشید تا یک ماه وقتی بهزاد تو پذیرایی بود جرات نمیکرد بیاد بیرون...و من حالا چرا اینهمه احساس شهوت میکنم به خواهرم
محسن دستش انداخت تو گردن خواهرم وای مهشید شونه هاش داشت میلرزید شایدم همه تنش اخه اونا رو مبل دونفره که بودند پشتشون به پنجره پذیرایی بود مهشید دست محسن از گردنش برداشت اومد به سمت در راهرو وای اگر در وا میکرد منو میدید منم وقت تکون خوردن نداشتم فقط داشتم سریع با خودم تصمیم میگرفتم به محض دیدنش چی بگم اه تف به این شانس...وهیچی تو ذهنم نیومد مهشید نزدیکتر شد سرمو دزدیدم ...دیدم مهشید پرده یه کم کنار زد تا در حیاط ببینه دوباره برگشت پیش محسن ..محسنم اینبار با صدا بلند گفت بیا اینجا عزیزم نهشید رفت سمت محسن ...محسن اروم دستاش باز کرد مهشید بغل کنه مهشید رفت توبغلش محسن دست میکشید به سرش وای چی میدیدم خط کون مهشید وای چقدر سفید بود از رو شلوار لی تنگم که کیرمو مالیدم چون راست شده بود و تو اون شلوار داشت اذیت میشد...بازم دیدم مهشید سر تاپاش داره میلرزه دوباره خودش از محسن جدا کرد واومد سمت در راهرم بازم درو باز نکرد پرده رو زد کنار و منم سرمو دزدیدم...و دوباره برگشت اینبار میلاد رفت رو مبل روبرویی مهشید هم رفت کنارش ...کیرم تو کونت میلد با این وضیعت من چطور دید بزنم من دوباره خم شدم رفتم سمت در حیاط

بستنی
     
#836 | Posted: 16 Sep 2015 01:43
امار میده
دیگه نمیتونستم دید بزنم اعصابم خورد شد برگشتم سمت زیرزمین ساک باشگاه برداشتم اهسته اومدم سمت در حیاط و اونو باز کردم بعد محکم بستمش و یه کم معطل کردم بعد اومدم داخل خونه تو پذیرایی کسی نبود اومدم تو اتاقم دیدم محسن اونجاست و یه کم دمقه گفت مهرداد چرا زود اومدی مگه قرار نبود دیرتر بیای ..جریانو بهش گفتم ...با پرویی تمام گفت خو دندون رو جیگر میزاشتی تا من راه لب گرفتن از مهشید باز میکردم بعدا فردا هم هماهنگ میکردیم بعد من جایی میشستم تو راحت تر دید بزنی..گفتم دیوونه فردا جمعه است مهشید میدونه من جمعه باشگاه نمیرم..بعد گفتم من برم یه سر بهش بزنم
محسن یه دفعه گفت مهرداد دیدیش چه گوشتی شده بود خواهرت چه کونی داره ادم نفسش میره...با این حرف محسن دوباره کیرم راست شد ولی با یه نیشخند جوابشو دادم اومد بیرون رفتم سمت اتاق مهشید دیدم مهشید دوباره لباساشو عوض کرده و اینبار یه شلوار گشاد با یه تیشرت سبز که معمولا تو خونه میپوشید..سلام کرد گفتم سلام ابجی گلم مهشید شام برام کتلت درست میکنی هوس کردم..گفت فعلا درس دارم کو تا شب ببینم چی میشه...گفتم کاری نداری..گفت نه ...گفتم راستی چرا اون یکی لباس شلوار که برات اوردم نمیپوشی...از اون خوشت نمیاد گفت نه اتفاقا خیلی قشنگه ولی جریان داره گفتم خوب چه جریانی ..گفت خوب یه کم تابلو بهش گفتم منظورت چیه میخوای پسش بدم گفت نه تو مهمونی دخترونه میشه پوشید ولی کاشکی رنگش کرم بود دادشی اخه کرم به من خیلی میاد گفتم اتفاقا همه رنگ داره اصلا میخوای با هم بریم اگه خواستی مدلشو عوض کن گفت نه مدلشو دوست دارم گفتم پس بعد امتحانت میام دنبالت بریم هر چی دوست داشتی بردار..گفت مرسی مهردادرتو خیلی خوبی ..گفتم پرو نشو بعد از اتاقش داشتم میومدم بیرون که گفت امشب برای دادشم خوشمزه ترین کتلت دنیارو میپزم
تو راه اتاقم با خودم فکر کردم این محسن چقدر پرو شده برم یه دست بکنمش
اومد سمت اتاقم یه کم با محسن در مورد مهشید پرسیدم گفتم چرا انقدر میلرزید محسن گفت خواهرت همش نگران بود که تو بیای و چون اولین بارش بود با یه پسر تنها شده بود گفتم باریکلا چه اطلاعاتی داری تو گفت اخه منم بار اول میخواستم بهت کون بدم اینجوری بودم بعد برام عادی شد..گفتم پی الان برگرد طبق عادت بکنمت گفت چشم اقا مهرداد کونم در خدمت شماست
محسن خیلی زبون باز بود میخواست مهشید از دست نده منم شلوارمو در اوردم رفتم سراغش یه کم با کیرش بازی کردم بعد برش گردوندم کردمش اینبار همه فکرمو جمع کردم تا کیرم دیگه نخوابه ولی نمیشد اصلا تمرکز نداشتم ولی با این جمله محسن که گفت مهشید رو دستم نشسته بود ابم یه دفعه خالی شد تو کونش...اونم گفت جووون مهرداد چه حالی داد بعد اومدم با کیرش بازی کنم تا ارضا بشه گفت نمیخواد میرم دستشوی جق میزنم ..منم رفتم سمت حموم یه دوش گرفتم اومدم بیرون دیدم مهشید تو اشپزخونه داره شام درست میکنه و محسن داره تلوزیون نگاه میکنه که محسن تا منو دید گفت مهرداد من باید بر گردم اصلا موندم چی بگم فکر کردم با مهشید حرفش شده
صداش کردم گفتم بیا تو اتاقم میخوام موهامو خشک کنم ببینم تو چی میگی
اومد تو اتاقم بهش گفتم با مهشید حرفت شده گفت نه بابا خواهرت که نفسمه تازه الانم که فهمید میخوام برم کلی ناراحت شده و بهم گفته بفهم به فرشته رو دادی چشمات در میارم ..گفت مادرم زنگ زده که برگردم چون خالم بچه ش داره به دنیا میاد فردا میخواد بره بیمارستان پیشش و بابام سرکاره و میلاد خونه تنها هست ..شهرستان پدریم تا تهران 2ساعت راه بود ولی فقط تو کل روز 2تا ماشین داشت هم از اونجا تا تهران هم از تهران تا اونجا ساعت حرکتشونم یکی بود8صبح یکی هم 10شب پس گفتم باشه نشستیم شامو خوردیم محسنم جمع جور کرد داشت لباساشو میپوشید که بهش گفتم مهشید برات اس داد برام بفرست گفت همشو گفتم مهم ماشو گفت فهمیدم خیالت راحت...رفتیم پذیرایی منتظر مهشید ...بازم مهشید تیپ اون شبشو زده بود
ولی اینبار خیلی خفن ارایش کرده بود..دافی شده بود..کلا مهشید ادم سواستفاده گری بود وقتی دید بهش گیر نمیدم هی خفن ترش میکرد و با جمله داداشی من پیش تو راحتم و خیلی خوبی خرم میکرد خلاصه زنگ زدیم اژانس و حرکت کردیم سمت ترمینال تو راه رفت هیچ اتفاق خاصی نیفتاد جز چند تا لاس زدن محسن و مهشید ..ولی وای موقع برگشت چه اتفاقاتی که نیفتاد...

بستنی
     
#837 | Posted: 16 Sep 2015 10:24
امار میده
من اونوموقع 18سالم بود وموقع خدمتم و مهشید تقریبا 15ولی کلا دختر توپری بود و خیلی کردنی ...وادامه ماجرا محسن سوار ماشین کردیم که خواستم برگردیم که مهشید یه دفعه بلند صدام کرد گفت داداشی بیا بریم اومد جلو گفتم چرا داد میزنی گفت ببخشید..بعد من سرمو برگردوندم سمت اتوبوس محسن که براش دست تکون بدم دیدم دوباره گفت داداشی بریم یه چایی بخوریم..من گفتم این چرا انقدر داداشی میکنه یه لحظه به سمت چپم نگاه کردم دیدم یه خانواده پر جمعیت نزدیک ما نشستن و یه پسر خیلی خوشتیپ که عین این بازیگرای خارجی میموند !سنشم تقریبا به 25سال میخورد داشت خواهرو مارو دید میزد
خوب پیش خودم گفتم این مهشید با این سنش این تیپو زده کیرو همه رو راست میکنه..راه افتادیدیم سمت سالن ترمینال که توش یه کافی شاپ بود
موقع حرکت دیدم مهشید یکی دوبار برمی گشت پشت سرشو نگاه میکرد
موقعی که خواستیم بپیچیم سمت سالن انتظارات یه لحظه برگشتم اوه دیدم اون پسره دنبالمونه وای این پسره پیش خودش چی فکر کرده با اون سنش افتاده دنبال مهشید به بهانه بستن بند کفشم یه لحظه وایستادم گفتم مهشید وایستا بند کفشمو ببندم اینبار بلند گفت چشم داداشی..گفتم چته امشب بلندگو قورت دادی ..نشستم از زیر پاهام داشتم امار میگرفتم دیدم پسره
نزدیک ده متری ما وایستاده و خودشو الکی با موبایلش سرگرم کرده...اه حالا دوزاریم افتاده مهشید چرا هی بلند میگه داداشی...میخواست به اون پسره حالی کنه من برادرشم..پسره انصافا خیلی خوشتیپ بود ...
بلند شدم رفتیم سمت سالن اتنظار با خودم گفتم این مهشید که میخواره خجالت نمیکشه حالا خوبه محسن همین چند دقیقه پیش رفته یاد حرف محسن افتادم که گفته بود خواهرت زیاد امار میده نگو مهشید ما از هرکی خوشش بیاد امار میده اما این پسره حداقل ده سال از مهشید بزرگتر بود ..گفتم شاید بخواد یه لاس بزنه بره رفتیم تو سالن نشستیم کافی شاپ سالن ترمینال شلوغ بود سه چهار تا میز داشت اونم پر بود و همه اونجا سفارش میدادن و میگرفتن میومدن تو سالن انتظار میخوردن با مهشید اومدیم بیرون گفتم تو یه اینجا بشین تا من تو سفارش بدم چی میخوری گفت نسکافه داداشی اومدم برم تو دیدم اون پسره خیلی خودوشو نزدیک کرده به مهشید سالن شلوغ بود و اونم فکرشو نمیکرد من امارشو داشته باشم مهشیدم خیلی میخوارید به جای اینکه همون صندلی اول بشینه همون ردیفه رفت صندلی اخر که به پسره نزدیک بود نشست و حواسش به من بود که من برم تو...وای کیرم دوباره راست شده بود وای ما چه خواهر داشتیم خیلی میخوارید چرا تا حالا نفهمیده بودم..رفتم داخل خیلی شلوغ بود وایستاده بودم تا نوبتم بشه از تو لای اون شلوغی یه جوری داشتم از شیشه کافی شاپ بیرون نگاه میکردم و مهشید میدیدم ولی اون منو نمیدید شاید به خاطر اینکه هم اونجا شلوغ بود هم حواسش به در کافی شاپ بود..یه لحظه دیدم پسره داره به مهشید نزدیک میشه اومدم برم بیرون تا نتونه مخه مهشید بزنه بگم مهشید شلوغه بریم اخه سنش پسره خیلی زیاد بود از من معلوم بود خیلی بزرگتره چه برسه مهشید اومدم خودمو از توجمعیت بکشم بیرون دیدم دوباره کیرم راست شده بود گفتم خوب بزار ببینم چی میشه بعدا یه فکری میکنم وای دوباره اون استرس اومد سراغم این حال چقدر دوست داشتم تو این چند وقت دیگه بهش عادت داشتم ولی این پسره هم سنش زیاده ومهشید با اینکه در مقابلش بچه ست ولی داشت بهش امار میداد پسره خودشو رسونده بود به صندلی پشتی مهشید ...خواهرم سرشو چرخوند با پسر چشم تو چشم شده بود پسره انگار سلام کرد چون مهشیدم با خنده جوابشو داد سریع برگشت زل زد به در کافی شاپ و پسره هم گوشی دستش بود و داشت با گوشی صحبت میکرد یه لحظه مهشیدو دیدم داره با خودش حرف میزنه...اوه این پسره عجب زرنگ بود بله اون دوتا داشتن با هم صحبت میکردن وای استرسم خیلی زیاد شده بود و عجب حالی داشتم دیدم اقا کافی شاپ منو صدا میکنه میکه اقا نوبت شماست وای دوست نداشتم نوبتم بشه میخواستم زمان وایسته سفارشمو گرفتم برگشتم به سمت سالن.

بستنی
     
#838 | Posted: 16 Sep 2015 17:36
امار میده
مهشید تا منو دید خیلی عادی پا شد اومد سمت من و زیر زبونش یه حرفی زد فکر کنم با پسره بود چون پسره نشست رو صندلی پشتی که مهشید نشسته بود مهشید اومد سمتم لیوان رو از دستم گرفت و اومد بره سمت دیگه سالن که سکو داشت بشینیم یه لحظه برگشت تا دید پسره اونجا نشسته گفت داداشی بریم اونجا بشینیم البته سالن شلوغ بود ولی ردیف صندلی پسره 2پیرزن نشسته بود و تا چند تا صندلی خالی بود و پسره هم صندلی اخر نشسته بود مهشید خیلی اوضاعش خراب بود معلوم بود خیلی استرس داره وبه هیچ وجه هم نمیتونست از اون پسره گذشت کنه...من مونده بودم واقعا تابلو بود پسره سنش خیلی بیشتر از اونه ولی خواهرم داشت امار میداد تا حرکت کردیم به سمت صندلی ها نمیدونم چی شد خانمرموذب شد گفت داداش تو اونجا بشین منم اینجا من دقیقا صندلی قبلی مهشید جلوی پسره نشستم مهشیدم کنارم ...داشتم نسکافه رو هم میزدم دیدم مهشیدم گوشیشو اورده بیرون وداره با هاش الکی بازی میکنه اوه نثل اینکه میخواستن شماره بعم بدن که من مزاحم شده بودم پسره ولی از این بچه پروها بود...نمیدونم این ابجی ما چقدر پاهاش تکون میداد شاید از استرس زیاد گفتم باید تنهاش بزارم پس اومدم که برم دیدم پسره پا شد رفت بالاتر و سمت ردیف صندلی ما وایستاد که به مهشید مسلط باشه مهشید یه دفعه گفت داداش من دستشویی دارم بریم سمت دستشویی وای این دختره چه نقشه کشیده دوباره یه لحظه دیدم دستشویی تقریبا اخرای ترمیناله دستشویی زنونه جلو بود مردونه پشت فکری زد به سرم گفتم منم دستشویی دارم خو ب البته کارم طول میکشه در حین حرف زدن بودم که مهشید برگشت پشت سرمون نگاه کرد بعد گفتم پس اگه تو کارت زودتر تموم شد برو دم اون کیوسک وسط ترمینال چون زشته کنار دستشویی منتظر باشی رفتیم دستشویی مهشید رفت زنونه منم سریع پیچیدم پشت دیدم پسره اونجا وایساده منم کل دستشویی دور زدم از مردونه هم رد شدم اومد زاویه بغل دستشویی زنونه دیدم مهشید بیرونه و انقدر تیپش خفن بود همه داشتن نگاش میکردن..رفت سمت دستشویی مردونه ببینه من رفتم یا نه بعد دیدم پسره داره میاد سمت مهشید ...و مهشید داشت با دست بهش اشاره میکرد که نیاد بعد مهشید رفت سمتش وای داشتم دیوونه میشدم دیدم مهشید نزدیکای پسره بود که پسره بهش چیزی گفت و رفت سمت حاشیه ترمینال که با شمشاد پر شده بود اونجا خلوت ترین جای ترمینال بود هوا هم سرد بود وبیشتر جمعیت تو سالن بودن پسره عجب جایی رو انتخاب کرده بود رفت پشت شمشاد ا رو جدول نشست هم با مهشید راحت تر بود هم اگه من از دستشویی میومدم میتونست منو ببینه مهشید هم یواش یواش داشت میرفت سمتش و گاهی هم پشتشو نگاه میکرد منم که خودمو رسونده بودم به پشت ترمینال به اونا دید کامل داشتم و لی میخواستم برم نزدیک اونحایی که پسره بود چون شمشاد بلندی داشت من هم میتونستم به اونا بیشتر مسلط باشم پس از گوشه دیوار که اصلا دید نداشت خودمو رسوندم جای که نشون کرده بودم وای چه جای خوبی بود سریع گوشیمو سایلنت کردم نشستم مهشید به پسره نزدیک شده بود که پسره پا ش گفت وای خانم خوشگله بالاخره تنها شدیم مهشید گفت زود بگو چیکارم داشتی الان داداشم میاد پسره بهش گفت بیا یه دقیقه اینجا بشین ما به اونجا دید داریم اگه داداش اومد میتونی ببینش ...مهشید هم با استرس اومد کنار پسره نشست نفسم در نمیومد که متوجه حضور من نشن..پسر گفت خانم خوشگله نگفتی افتخار اشنایی با کیو دارم بعد خواهرم گفت مهشیدم پسره دستش گرفت طرف خواهرم گفت منم اردلانم خوشوقتم مهشدم با هاش دسن داد گفت خوشبختم که اردلان دست مهشید کشید بیشتر طرف خودش گفن من بیشتر با همیچین دختر خوشگلی اشنا شدم منم پشت اونا داغ کرده بودم ..که اروم کاپشنمو از تنم دراوردم ...
ادامه دار...
اگه نظربدید خوشحال میشم

بستنی
     
#839 | Posted: 16 Sep 2015 17:57
امار میده
باتشکر از همه دوستان چون اینجا جای داستان سریالی نیست و با کمک مدیران به بنده یه تایپک دادن به نام تربیت یک داف ادمه داستان در اونجا میزارم
مرسی

بستنی
     
#840 | Posted: 18 Sep 2015 03:27
واقعا چرا این تاپیک اینطوری شده؟
گناه بقیه چیه که عاشق سکس با محارم هستن؟
خیلی وقته که این تاپیک اصلن داستان جالب نمیذارن،خب یکی داستانی بذاره-من عاشق داستانای خواهرو مادرم و لذت میبرم
     
صفحه  صفحه 84 از 85:  « پیشین  1  ...  82  83  84  85  پسین » 
داستان و خاطرات سکسی انجمن لوتی / داستان و خاطرات سکسی / Incest Sexy Story ^ داستان های سکسی با محارم بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2015 Looti.net. The Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites