| تالارها  | ثبت نام | نظرسنجی |  پاسخ | جستجو | موقعیت | قوانین | آخرین ارسالها |    
Sexology - سکسولوژی انجمن لوتی / Sexology - سکسولوژی /

آیا اندازه آلت تناسلی برای دختران مهم است ؟

صفحه  صفحه 36 از 40:  « پیشین  1  ...  35  36  37  38  39  40  پسین »  
#351 | Posted: 18 Apr 2014 02:17
با سلام
بنده روانشناس سکسولوژی و ارتباط هستم و این مسئله رو از روی نکته نظرهای پزشکی و روانشانسی براتون مطرح میکنم.
اﻧﺪازه آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺮداﻧﻪ آﯾﺎ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ ؟
ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎﯾﺎن اﻧﺪازه آﻟﺖ ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮدان اﯾﺮاﻧﯽ اﺻﻞ را رھﺎ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺐ اﻣﺮ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ. آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﻧﺪازه آﻟﺖ ﻣﺮداﻧﮕﯽ
ﺗﺎﺛﯿﺮی در ﮐﯿﻔﯿﺖ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪارد.
اﻧﺪازه ﻃﺒﯿﻌﯽ آﻟﺖ ﻣﺮداﻧﻪ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
* اﺿﻄﺮاب در ﺧﺼﻮص اﻧﺪازه آﻟﺖ
رﺷﺪ آﻟﺖ و اﻧﺪازه آن ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺸﻮﯾﺶ و اﺿﻄﺮاب در دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ.ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻤﯿﻞ
ھﺎ و ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺮح اﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان روز اﻓﺰون آﮔﮫﯽ ھﺎی ﺗﺠﺎری
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ-ﺑﻮﯾﮋه در ﺳﻄﺢ وب-ﻣﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ در رﺧﺘﮑﻦ ھﺎی ورزﺷﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻪ آﻟﺖ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ ﺗﺴﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدان ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺪازه آﻟﺖ از ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪ
داﯾﻤﯽ و ھﻤﯿﺸﮕﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و دارد ﮐﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺟﻨﺴﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ آﻟﺖ اﺳﺖ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪازه آﻟﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮑﯽ
از آن ھﺎﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ، ﺑﺰرﮔﯽ آﻟﺖ ﻣﻌﺎدل رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
*ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﻤﺎﯾﻼت و ﺗﻮﺟﮫﺎت ﺑﻪ اﻧﺪازه آﻟﺖاﮔﺮﭼﻪ اﻧﺪازه آﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪ ھﺎی آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ
ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده ،اﻣﺎ ﮔﺮاﯾﺶ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ھﺴﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در روم ﯾﺎ ﯾﻮﻧﺎن ﻗﺪﯾﻢ آﻟﺖ ﺑﺰرگ ﻣﺎﯾﻪ ﺧﻨﺪه و ﺗﻤﺴﺨﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ آﺛﺎر آن در ﻣﻮزه ھﺎ
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
* ﭼﻪ ﭼﯿﺰی اﻧﺪازه آﻟﺖ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
اﻧﺪازه آﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻓﺮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.اﻧﺪازه آﻟﺖ در ﻃﯽ ﺑﻠﻮغ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
رﺷﺪ آﻟﺖ ﺑﯿﻦ ﺳﻨﯿﻦ ١٠ ﺗﺎ ١۴ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن در ﺑﻌﻀﯽ ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ ھﺎ زودﺗﺮ
و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﺮﺗﺮاﺳﺖ.
در اﺑﺘﺪا ﺑﯿﻀﻪ ھﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﮐﺮده و روﯾﺶ ﻣﻮ ھﺎی ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.رﺷﺪ
آﻟﺖ اﺑﺘﺪا در ﻃﻮل وﺳﭙﺲ درﻗﻄﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻟﺖ اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ در ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ(ﺷﻞ) ﺑﯿﻦ۶ ﺗﺎ ١١ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای آﮔﺎھﯽ از اﻧﺪازه ﻗﻄﻌﯽ آﻟﺘﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ
١ﺗﺎ ٢ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ ﻗﺪی ﺧﻮد ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
*اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻟﺖ
اﺑﻌﺎد ﺑﺪن ﻓﺮد ،ﻃﻮل آﻟﺖ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ.اﮔﺮ ﻓﺮدی ﭼﺎق و ﺳﺘﮕﯿﻦ وزن ﺑﺎﺷﺪ آﻟﺖ او
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ،ﭼﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻓﺖ ھﺎی ﺑﺪن اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه و ﮔﺎھﯽ در ﭼﺮﺑﯽ ھﺎی ﺑﺪن ﻓﺮو
ﻣﯿﺮود.اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در اﺻﻄﻼح ﭘﺰﺷﮑﯽ آﻟﺖ ﭘﻨﮫﺎن ﺷﺪه ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﻌﺪادی از ﺣﺎﻻت ﻃﺒﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻧﺪازه آﻟﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.اﯾﻦ ھﺎ در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ آﺷﮑﺎر
ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻃﺒﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﯿﮑﺮوﭘﻨﯿﺲ (ﻃﻮل آﻟﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ٣/١ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ)ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼل ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﯾﺎ ھﻮرﻣﻮﻧﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.آﻟﺖ ﺷﺒﮑﻪ ای(ﭘﺮده دار)،آﻟﺖ ﭘﻨﮫﺎن ﺷﺪه و آﻟﺖ ﺗﻠﻪ دار ھﻤﻪ ﺣﺎﻻﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺪازه
آﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ.اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﺑﺪون آﻟﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ(١ﻣﻮرد از ھﺮ ٢٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﺴﺮی
ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯿﺸﻮد).
*اﻧﺪازه ﻃﺒﯿﻌﯽ آﻟﺖ
ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﻃﺒﯿﻌﯽ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ(در ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻞ ﯾﺎ
راﺳﺖ ﺷﺪه) ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺎرھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺳﺮﺷﻤﺎری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻣﺎری وﺟﻮد دارﻧﺪ، اﻣﺎاﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻪ آﻣﺎرھﺎ ﺑﺪون ﻧﻘﺺ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻨﺪان واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻏﻠﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮔﺰارش ﻓﺮدی اﺳﺖ،و اﯾﻦ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺮدان در ﻣﻮرد
اﻋﻼن اﻧﺪازه آﻟﺘﺸﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ادﻋﺎھﺎی اﻏﺮاق آﻣﯿﺰ اﺳﺖ.وﻗﺘﯽ از
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺧﻮدﺗﺎن را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮔﻔﺖ؟آﯾﺎ اﻧﺪازه ھﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
*اﻧﺪازه آﻟﺖ در ﺣﺎﻻت ﺷﻞ و راﺳﺖ ﺷﺪه
اﻧﺪازه آﻟﺖ ﺷﻞ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻧﺪازه آﻟﺖ در ﺣﺎﻟﺖ راﺳﺖ ﺷﺪه ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدان اﻧﺪازه آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻞ و راﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ،اﻣﺎ
اﻏﻠﺐ ﻣﺮدان آﻟﺘﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻞ دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ راﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اﻧﺪازه آﻟﺖ در ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻞ، ﻣﺮدان را ﻧﮕﺮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ!
ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺟﮫﺖ رﻓﻊ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺧﯽ آﻣﺎرھﺎی ﺧﺎﻟﺺ و ﮐﻠﯽ را در اﯾﻦ ﺟﺎ ذﮐﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ:
*ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺪازه آﻟﺖ در ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻞ در ﻣﺤﺪوده ۶ ﺗﺎ ١١ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
* ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺪازه آﻟﺖ در ﺣﺎﻟﺖ راﺳﺖ ﺷﺪه در ﻣﺤﺪوده ١٠ ﺗﺎ ٢٠ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
.ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎ و ﺧﺴﺘﮕﯽ اﻧﺪازه آﻟﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
* ﺗﻌﺪادی از ﺳﻮاﻻت راﯾﺞ و ﭘﺎﺳﺦ آن ھﺎ:
١-آﯾﺎ ﻗﺮص ھﺎ،ﺷﺮﺑﺖ ھﺎ،ﻟﻮﺳﯿﻮن ھﺎ وروﻏﻦ ھﺎ اﺗﺪازه آﻟﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﻨﺪ؟
ھﯿﭻ ﻣﺪرک ﻣﻌﺘﺒﺮﻋﻠﻤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻗﺮص ھﺎ،ﺷﺮﺑﺖ ھﺎ،ﻟﻮﺳﯿﻮن ھﺎ وروﻏﻦ ھﺎ اﺛﺮ داﯾﻤﯽ در
ﺑﺰرگ ﮐﺮدن آﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻟﻄﻔﺎ ﭘﻮل ﺧﻮد را ﭘﺲ اﻧﺪاز ﮐﻨﯿﺪ!
٢-آﯾﺎآﻟﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر داﯾﻤﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﺷﻮد؟
ﺑﻠﻪ!آﻟﺖ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ-ﮐﮫﻨﺴﺎﻟﯽ- ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﺷﻮد.ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻮاھﺪی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪن اﻧﺪازه آﻟﺖ ﺷﻮد.وﻗﺘﯽ ﻓﺮدی ﭼﺎق و
ﺳﻨﮕﯿﻦ وزن اﺳﺖ ،آﻟﺘﺶ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ و ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ.ﻣﻌﻤﻮﻻ وﻗﺘﯽ وزن ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
اﻧﺪازه آﻟﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد.
٣- آﯾﺎ روش ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮای ﺑﺰرگ ﮐﺮدن آﻟﺖ وﺟﻮد دارد؟
ﺑﻠﻪ!ﺗﻌﺪادی ﺗﮑﻨﯿﮏ ھﺎی ﺟﺮاﺣﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﻄﺮ و ﻃﻮل آﻟﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ دھﻨﺪ.ﺑﺎ آزاد
ﮐﺮدن رﺑﺎﻃﯽ(ﻟﯿﮕﺎﻣﻨﺖ)ﮐﻪ آﻟﺖ را در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﯽ داردﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺗﺎ ﺣﺪ ۵/٢ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﮐﺮد.
اﺑﻤﭙﻠﻨﺖ ھﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻃﻮل و ﻗﻄﺮ آﻟﺖ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻣﻮرد ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺪاﺧﻼت ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮﺧﻄﺮات آن ﻏﻠﺒﻪ دارد ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ آن ارزش ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ.
اﮐﺜﺮ اوروﻟﻮژﯾﺴﺖ ھﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺪﺷﮑﻠﯽ(دﻓﻮرﻣﯿﺘﯽ)ﯾﺎ ﻋﻠﺖ ﻃﺒﯽ ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد دارد
،اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
۴- آﯾﺎ ورزش آﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ دراز ﺷﺪن آن ﺷﻮد؟
آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ھﯿﭻ ﻋﻀﻠﻪ ای ﻧﺪارد ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ھﯿﭻ ورزﺷﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل آن ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ.
۵-آﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه واﮐﯿﻮم، آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ را ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی واﮐﯿﻮم اﻧﺪازه آﻟﺖ را ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ(ﺣﺪاﮐﺜﺮ ٢۴ ﺳﺎﻋﺖ).
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻮﯾﮋه اﮔﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻮارﺿﯽ ھﻤﭽﻮن
ﺗﺮﮐﺎﻧﺪن ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ درد و ﺗﻮرم ﻣﯽ ﺷﻮد

امیدوارم مفید واقع بشه

دنیا دنیا آرامش با رسیدن به تمام لذت های زندگی
روانشناس سکسولوژی و ارتباط
سوالات خودتون رو بپرسید با کمال میل جواب میدم
nima_taktaz_2008 آیدی یاهو
     
#352 | Posted: 22 Apr 2014 13:19
به نظرم زیاد فرقی نمیکنه ولی بزرگ بودنش باعث ازارشون میشه
     
#353 | Posted: 22 Apr 2014 14:03
بله خیلی مهمه
     
#354 | Posted: 26 Apr 2014 19:25
اتفاقن کیرکوچیک واسه کون ک خوبه!!!مثلاکیر۱۰سانت واسه کون خوبه ک نازک هم باشه.من دوس پسرم کیرش۱۳سانته کلفت هم نیست ولی شاید چون اولین کیره ک از جلو میکنه خیلیم باهاش حال میکنم و رویایی ترین سکسارو داریم

شاید وجودم به کسی آرامش نده
اما همین که اعصاب بعضیا رو میگاد ، بهم انگیزه میده !
     
#355 | Posted: 30 Apr 2014 23:54
دخترا با انگشت خودشون ارضا میشن
پس زیاد مهم نیسسس
     
#356 | Posted: 4 May 2014 16:12
اکثر خانمها کلفت و بزرگ دوست دارن
     
#357 | Posted: 7 May 2014 17:48
من یک کیر ۱۶ سانتی دارم و وقتی فهمیدم کلفت هست که از زبان روسپیانی که باهاشون در ارتباط بودم شنیدم. همشون بلا استثنا به کلفتیش اعتراف کردند و یکیشون لقب باتوم به کیرم داد.
نظر چند تا خانوم محترم رو خوندم و اکثرشون گویا کیر کلفت دوست دارن اما چرا من با این کیرم دچار مشکل میشم. یک روسپی با اینکه شغلش سر و کله زدن با انواع و اقسام کیر هست چرا با یکسری حرکات باید مانع از ورود کامل کیر من بشه ؟ یکیشون که اینقدر اذیتم کرد که میخواستم قهر کنم برم

الان هم که سه سال هست ازدواج کردم این مشکل را با همسرم دارم. همیشه آخرش بیرون میمونه . همسرم قد بلند هست و علی القاعده باید طول مهبلش بیشتر از یک زن قد کوتاه باشه.
برای سکس مقعدی با همسرم که هر بار میخوام این کار را بکنم انگار که اولین باره. واسه همین بندرت این اتفاق میفته.

نتیجه میگیریم که همیشه کیر کلفت خوب نیست. حداقل واسه من اینجوری بوده
البته از نظر خودم خیلی کلفت نیست . کسی واسه کاهش قطر کیر (و نه طولش) پیشنهادی داره؟
     
#358 | Posted: 7 May 2014 17:56
من الان داغم فرقی نداره
     
#359 | Posted: 8 May 2014 21:21
کلفت بیشتر دوس دارن
     

#360 | Posted: 15 May 2014 12:56
سلام
من تا موقعی که زن نداشتم نمیدونستم ولی من از دهن زنم شنیدم که کیر کلفت و درازو بیشتر دوست داره فقط رنگشو دوست نداره/اخه کیر من مدل کیرای سیاه امریکایی هست

ساسان
     
صفحه  صفحه 36 از 40:  « پیشین  1  ...  35  36  37  38  39  40  پسین » 
Sexology - سکسولوژی انجمن لوتی / Sexology - سکسولوژی / آیا اندازه آلت تناسلی برای دختران مهم است ؟ بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List    YouTube URL  Image Link  URL Link   
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums

Copyright © Looti.net 2009-2014.