تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
سیاست

طنز سیاسی !!!

صفحه  صفحه 20 از 74:  « پیشین  1  ...  19  20  21  ...  73  74  پسین »  
#191 | Posted: 13 Apr 2014 14:19
اندر حکایت یارانه هااااااابی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند
سالها، هجری و شمسی، همه بی خورشیدند
     
#192 | Posted: 13 Apr 2014 14:25
اندر حکایت یارانه هااااااا


بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند
سالها، هجری و شمسی، همه بی خورشیدند
     
#193 | Posted: 13 Apr 2014 22:14 | Edited By: andishmand
کفگیر ته دیگ زده دولت تدبیر
باد بدی از جانب صندوق وزان است

دخل همه را کرده طرف خرج عطینا
این کار ز موجودی صندوق عیان است


فیکس است حقوق من و تو در همه سال
نرخ همه اجناس ولی در نوسان است

آن چیز که مفت است فقط جان من و توست
حتی چُس فیل و پفک و چیپس گران است

از فرط نخوردن چه کسی مرده بَبَم جان؟
دانید نخوردن چقدر پرهیجان است؟


ای کاش که سوراخ همه دوخته می شد
آن چاه بزرگی که مسمی به دهان است

این چرک ولی بهر فلانی شده نعمت
بابک همه جا در پی این چرک روان است

طی دو سه سالی شده در چرک شناور
دارایی او گُنده تر از حدس و گمان است

یارانه نگیرید اگر طالب فیضید
این فیض نه آن ناصر با نام و نشان است


از سوژه اگر تا به سحر شعر بگویم
از نوک قلم قافیه چون سیل روان است

جاوید ولیکن بکش آن زیپ دهان را
چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است

القصه که یارانه نگیرید ز دولت
چون عامل آلزایمر و فتق و سرطان است

بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند
سالها، هجری و شمسی، همه بی خورشیدند
     
#194 | Posted: 14 Apr 2014 20:46 | Edited By: andishmand
خلیج فارس ، خلیج فارس باقیست..

شنیدستم یکی از شب پرستان
طمع کرده بدین باغ و گلستان

ز افزونی جو او داد می کرد
به کوی و برزنش فریاد می کرد

شبی رو دل نمود و دیده است خواب
نموده ادعا بر نیلگون آب

خلیج فارس را دیده که گویی
بْدش در روزگاری ارث بابا

جمیع خر پرستان شُور کردند
خَرِ شیخ عرب را دُور کردند

گزافه گوییش را به به و چَه
گسیلش داشتند او را بدین رَه

بگفتندش برو ارثت طلب کن
گرت خواهی رطب میل رطب کن

نمیداند که بازی با دم شیر
کند او را بدین عالم زمینگیر


که این خاک مقدس لاله پوش است
سراسر عشق و ایمان باده نوش است

در این بیشه سرای پُر ز شیران
شقایق پرور و مهد دلیران

اگر خواهد چنان طوفان نماید
که خانه بر سرش ویران نماید

که ایرانی و ایران زنده باشد
خلیج فارس آن پاینده باشد

بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند
سالها، هجری و شمسی، همه بی خورشیدند
     
#195 | Posted: 18 Apr 2014 22:15
ﻧﮑﻨﺪ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺍﻱ ﭘﺸﺖ ﺻﻠﻴﺒﻢ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﮑﻨﺪ ﻣﻴﮑﺮﻭﻓﻮﻧﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺟﻴﺒﻢ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﮑﻨﺪ ﺍﻳﻦ " ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ" ﺩﺭ ﺟﺎﻳﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﺩ
ﻧﮑﻨﺪ ﮔﺮﻳﻪ ﻱ ﭘﺸﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﺿﺒﻂ ﺷﻮﺩ
ﻧﮑﻨﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺩﻋﻮﺍﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺎﺷﻴﻨﻨﺪ
ﻧﮑﻨﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﻤّﺎﻡ، ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ
ﻧﮑﻨﺪ ﺍﺳﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻫﻨﺶ ﺑﺨﺶ ﮐﻨﺪ
ﻧﮑﻨﺪ ﺭﺍﺯ ﻣﺮﺍ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﺪ
ﻧﮑﻨﺪ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﺪ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻢ !
ﻧﮑﻨﺪ ﭘﺲ ﻓﺮﺩﺍ، ﺗﻴﺘﺮ ِ ﻳﮏ ِ " ﮐﻴﻬﺎﻧﻢ "
ﻧﮑﻨﺪ ﺭﺧﻨﻪ ﮐﻨﺪ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺍﻳﻤﺎﻧﻢ ﺷﮏ
ﻧﮑﻨﺪ ﻟﻮ ﺑﺪﻫﻢ ﺍﺳﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺯﻳﺮ ﮐﺘﮏ
ﻧﮑﻨﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﻱ ﺟﻌﻠﻲ ﻣﺮﺍ ﭘُﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪ
ﻧﮑﻨﺪ ﺍﻳﻨﻬﻤﻪ ﺑﺪ، ﻗﻠﺐ ﻣﺮﺍ ﺳﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪ


ﺗﻠﺨﻢ ﻭ ﺣﻞ ﺷﺪﻩ ﮐﺎﺑﻮﺱ ﻭﺟﻮﺩﻡ ﺩﺭ ﺳﻢ
ﻏﻴﺮ ﺗﻮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻱ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻢ
ﻫﻤﻪ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﻧﺎﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﻨﺪ !
ﺩﺳﺘﺸﺎﻥ ﺣﻠﻘﻪ ﻱ ﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺑﻮﺳﻨﺪ
ﻟﺨﺖ ﺩﺭ ﺟﻴﻎ ﺗﺮﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻱ ﺗﺨﺘﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻓﮑﺮ ِ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﻦ ِ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺷﺐ ِ ﺳﺨﺘﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﺍﺯ ﺷﺐ ﻧﻔﺮﻳﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻲ ﺭﺣﻤﻲ
ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ ... ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻢ ... ﻭ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﻣﻲ ﻓﻬﻤﻲ !...
ﮐﺎﺷﮑﻲ ﺁﺧﺮ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺯ، ﺑﻬﺎﺭﻱ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﺎﺷﮑﻲ ﺩﺭ ﺑﻐﻠﺖ ﺭﺍﻩ ﻓﺮﺍﺭﻱ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﺎﺷﮑﻲ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﺨﻔﻲ ﺑﺸﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺩﻱ
ﮐﺎﺷﮑﻲ ﻭﺻﻞ ﺷﻮﺩ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺁﺯﺍﺩﻱ
ﮐﺎﺷﮑﻲ ﺑﺪ ﻧﺸﻮﺩ ﺁﺧﺮ ِ ﺍﻳﻦ ﻗﺼّﻪ ﻱ ﺑﺪ
ﮐﺎﺷﮑﻲ ﺑﺎﺯ ﺑﺨﻮﺍﺑﻴﻢ ... ﻭﻟﻲ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﺑﺪ ...


ﻧﮑﻨﺪ ﺩﺍﺭ، ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺭﺧﺘﻢ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﮑﻨﺪ ﻣﻴﮑﺮﻭﻓﻮﻧﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺨﺘﻢ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﮑﻨﺪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ ...


سید مهدی موسوی
     
#196 | Posted: 19 Apr 2014 19:36
حرف مفت_فکر مفت

     
#197 | Posted: 21 Apr 2014 15:43
فتوای مزدور وزارت اطلاعات و اپوزوسيون ساختگيه جمهوري اسلامي ابراهیم نبوی درباره ضرب و شتم زندانیان سیاسی

خادم امام رضامنبع : khodnevis.org
     
#198 | Posted: 26 Apr 2014 21:48
در شرایط عادلانه مسئولین جمهوری اسلامی چه کاره میشدند؟

     
#199 | Posted: 10 May 2014 12:53
یه نفر میره بهشت شاه رو اونجا میبینه میگه جناب شاه
ما فکر میکردیم جهنمی هستین ، شاه میگه قرار بود برم جهنم
اما یه رژیم بعد از من اومد و اینقدر ظلم کرد که همه ملت گفتن
خدا شاه رو رحمت کنه منم عفو شدم ))
شخص میگه حالا چرا
عینک آفتابی زدین؟
شاه میگه بس که گفتن نور به قبرش بباره...
نور اینجا زیاد شد مجبور شدم عینک آفتابی بزنم.
شخص میگه جناب شاه حالا تو بهشت چرا ناراحت به نظر میرسین؟
شاه میگه دو تا حوریه بهم دادن هر چی میگردم
یه آخوند نمیبینم عقدشون کنم!

     
#200 | Posted: 17 May 2014 07:13
شما خودشو ناراحت نكن!!!


اينكه ديشب مذاكرات هسته اي پنج بعلاوه يك با شكست كامل مواجه شده

اينكه ديشب حتي پيش نويس مذاكرات هم نوشته نشده

اينكه ديشب حتي تاريخ مذاكرات اينده هم مشخص نشده

اينكه دلسردي به حد بيسابقه اي بروز كرده

اينكه در چند روز اينده دلار به چهار هزار تومان خواهد رسيد

شما اصلا خودشو ناراحت نكن !!!

چرا كه يكبار ديگر مورد امتحان الهي قرار گرفته ايم و اجرش را به طور سفارشي از حضرت خميني در ان دنيا خواهيم گرفت !!!

خدايا شكرت كه در زمان سيد علي زندگي مي كنيم و هي از چپ و راست توفيق الهي به داخلمان وارد ميشود و راه رسيدن به خدا و شهادت برايمان هموارتر مي شود!!!
     
صفحه  صفحه 20 از 74:  « پیشین  1  ...  19  20  21  ...  73  74  پسین » 
سیاست انجمن لوتی / سیاست / طنز سیاسی !!! بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2019 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites