تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
مذهب

شیعه بر حق تر است یا سنی؟

صفحه  صفحه 41 از 45:  « پیشین  1  ...  40  41  42  43  44  45  پسین »  
#401 | Posted: 7 Oct 2016 14:57
اینهم پاسخ احمد کسروی به رویداد قدیر خم .
ﺗﻤﺎم اﺷﮑﺎﻟﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺮﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮﻓﺴﺖ. ﻋﻘﯿﺪه ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ را وﺻﯽ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد. اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ﺣﻖ او را ﻏﺼﺐ ﮐﺮدﻧﺪ. دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻢ ً اوﻻ ﻗﻀﯿﻪ ﻏﺪﯾﺮﺧﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ را ﺑﺮوی دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎﻧﺪاد و ﻓﺮﻣﻮد: «ﻣﻦ ﮐﻨﺖ ﻣﻮﻻء ﻓﻬﺬا ﻋﻠﯽ ﻣﻮﻻء» ﻫﻤﺎن روز ﻋﻤﺮ ﺑﻪ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ: «ُﺑﺦُ ﺑﺦ ﻟﮏ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ» . از ﻃﺮف ﺧﺪا ﻧﯿﺰ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ : «اﻟﯿﻮم اﮐﻤﻠﺖ ﻟﮑﻢ دﯾﻨﮑﻢ».
دﻟﯿﻞ دوم ﻗﻀﯿﻪ وﺻﯿﺖ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدن او اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺪاﺧﺖ در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﻢ و ﮐﺎﻏﺬ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ وﻻﯾﺖ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ را ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و ﺑﺪﻫﺪ. ﻋﻤﺮ ﭼﻮن ﻓﻬﻤﯿﺪ ﻧﮕﺰاﺷﺖ، ﺑﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺬﯾﺎن داد.
دﻟﯿﻞ ﺳﻮم اﺧﺒﺎر و اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎرﯾﺴﺖ ﮐﻪ از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه. از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮده: «ﻋﻠﯽ ﻣﻨﯽ ﺑﻤﻨﺰﻟﮥ ﻫﺮون ﻣﻦ ﻣﻮﺳﯽ اﻻ اﻧﻪ ﻻ ﻧﺒﯽ ﺑﻌﺪی» ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﺪ؟
ﻣﻦ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﭙﺮﺳﻢ: اﯾﻦ دﻟﯿﻠﻬﺎ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺸﻤﺎرﯾﺪ آﯾﺎ ﯾﺎران ﭘﯿﻐﻤﺒﺮﮐﻪ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آورده و در راه او ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﮐﺸﯿﺪه و ﺟﻨﮕﻬﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺲ ﭼﺸﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ را ﮔﺰارده ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ؟! ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪﻧﺪ دﯾﮕﺮ .
آری درﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻬﺎﻧﻪ ای درﺳﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ. وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺷﺮط ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ و ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ. اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ از روی اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺒﻮد. ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﺪﺳﺘﻪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﮑﺪﻓﻌﻪ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﻮﻧﺪ؟ آﺧﺮ آن ﯾﺎران ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آورده ﺑﻮدﻧﺪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﻫﻤﻪ راﺳﺘﺴﺖ و او را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺧﺪا داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ او ﮔﺮوﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﻮد در راه او از ﺟﺎن ﺧﻮد ﻣﯿﮕﺬﺷﺘﻨﺪ و ﺟﻨﮕﻬﺎ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ. ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﯾﮑﺪﻓﻌﻪ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﻮﻧﺪ و از ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺮدﻧﺪ؟!. آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯿﺴﺖ؟!. ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﺷﻤﺎ ده ﻧﻔﺮ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ دوﺳﺖ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﭼﻮن ﺷﻤﺎ را ﻣﺮد ﻧﯿﮏ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪ در راه ﺷﻤﺎ زﯾﺎن ﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ. اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﺑﯿﺠﻬﺖ ﻫﺮ ده ﻧﻔﺮﺷﺎن ﯾﮑﺪﻓﻌﻪ از ﺷﻤﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎور ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟!. آﯾﺎ ﭼﻨﺎن ﭼﯿﺰی ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ده ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺠﻬﺖ ﯾﮑﺪﻓﻌﻪ از ﺷﻤﺎ روﮔﺮدان ﺷﻮﻧﺪ؟!. ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺎور ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﺎران ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺻﺪﻫﺎ ﺗﻦ ﺑﯿﮑﺒﺎر از دﯾﻦ او ﺑﯿﺮون روﻧﺪ و وﺻﯿﺖ او را ﮔﻮش ﻧﺪاده ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ؟!
ميگوييد پيغمبر فرمود : «من كنت مولاء فهذا علي مولاء». من در شگفتم كه چرا ملايان معني اين جمله را نميدانند. در ميان عرب داستاني بنام «ولاء» بوده است. به اين معني كسي كه غلام خود را آزاد ميكرده ميانه‌ی آن غلام با آقايش رابطه «ولاء» توليد ميشده و احكامي داشته مثلاً اگر آن غلام بي‌وارث ميمرد ارث او به آقايش ميرسيد. همچنين عشاير عرب با يكديگر پيمان مي‌بستند كه بقول خودشان «حليف» يكديگر ميشدند. در ميان آنها نيز رابطه «ولاء» توليد ميشد و آن نيز احكامي داشت.
دركتابهاي فقه «ولاء» يك بابيست. پيغمبر اسلام از مردم عرب ميبود و با كساني درميانه رابطه‌ی «ولاء» ميداشت. در آن باره علي را كه دامادش ميبود جانشين خود كرده و فرموده : « من با هركسي ولاء داشتم و مولايش ميبودم پس از من اين علي مولاي او خواهد بود». بالاخره اين يك وصيت خانواده اي بوده.
من نميدانم اين جمله كجا و داستان خلافت كجاست؟!. اگر مقصود پيغمبر خليفه گردانيدن علي بودي بايستي نخست توضيح دهد كه مردم ؛ خليفه يا جانشين مرا خدا بايد معين كند. اول اين را كه خودش يك موضوع بسيار مهم بود بمردم ابلاغ كند ، پس از آن علي را نامزد جانشيني گردانيده صريح و آشكار بفرمايد «خليفه‌ی اول من علي خواهدبود. خدا او را برگزيده است».
«مولا» در زبان عربي بمعني جانشين يا سلطان نبوده. مولا جز بهمان معني «دارنده‌ی ولاء» شناخته نميشده و اينست مي‌بينيم كه هم بغلام آزاد شده و هم به آقاي آزاد كننده گفته ميشده است.
از اين گذشته ، اگر حكم اسلام اين بوده كه خليفه را خدا برگزيند ، پس چرا اين در قرآن گفته نشده؟!.. پس چرا چنين حكم مهمي در قرآن نيامده؟!.
شما آيه‌ی «اليوم اكملت لكم دينكم...» را دليل مي آوريد. اولاً بهتر است آيه را از اول بخوانيد تا بدانيد كه به اين موضوع نمي‌چسبد : «حرمت عليكم الميته و الدم و لحم الخنزير و ما اهل لغيرالله به و المنخنقه و الموقوذه و المترديه و النطيحه و ما اكل السبع الاماذكيتم و ما ذبح علي النصب و ان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلاتخشوهم و اخشون اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لا ثم فان الله غفوررحيم».
در اين آيه از آغاز تا انجام سخن از خوردنيهاي حرام رانده شده و درو آنچه نيست داستان خلافت است. معني آيه اينست : «حرام شد بشما مردار (ميته) و خون و گوشت خوك و هرچه بينام خدا سر بريده شود و آنچه خفه شده يا با زدن و افتادن و شاخ زدن مرده و آنچه درندگان پاره كرده اند. مگر آنهايي كه پاك گردانيد» (نمرده باشد و سرش ببريد) و آنچه براي بتها سربريده شده : همچنان استخاره با اَزلام (تكه چوبها). امروز كافران درباره‌ی شما نوميد شدند. ديگر از آنان نترسيد و از من ترسيد. امروز دين شما را درست گردانيدم و نيكيهاي خود درباره‌ی شما بپايان رسانيدم و اسلام را براي شما دين برگزيدم مگر كسي كه بگرسنگي افتد و ناچار باشد و قصد گناه نكند (كه ميتواند از آن گوشتها بخورد). خدا مهربان و آمرزنده است».
اين آيه كجا و داستان خلافت علي كجاست؟!. آنگاه چه شده كه خدا اصل موضوع را نگويد و منّت گزاريش را بگويد؟!. نميدانم اينها را هيچ انديشيده ايد يا نه؟!.
گذشته از همه‌ی اينها ، امام علي بن ابي طالب هنگامي كه پس از كشته شدن عثمان خليفه گرديد و معاويه كشته شدن عثمان را بهانه گرفته گردنكشي ميكرد ما مي بينيم آن امام بمعاويه نامه نوشته چنين ميگويد:
«انه بايعني القوم الذين بايعوا ابابكر و عمر و عثمان علي ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد ان يختار و لا للغائب ان يردو انما الشوري للمهاجرين و الانصار فان اجتمعوا علي رجل وسموء اماما كان ذلك لله رضي...».
معنايش اينست: «آن گروهي كه به ابوبكر و عمر و عثمان بيعت كرده بودند ، با همان شرايطي كه به آنها بيعت كرده بودند بمن بيعت كردند. بهيچ حاضري نميرسيد كه اختيار ديگري كند و بهيچ غائبي نميرسيد كه قبول نكند. زيرا شورا حق مهاجرين و انصاراست. اگر آنان بر سر مردي گرد آمدند و او را امام ناميدند رضاي خدا نيز در آن خواهد بود...».
اين نامه در نهج البلاغه هست و ما آن را در تاريخها نيز مي‌يابيم. شما ببينيد كه اولاً هيچگاه نميگويد مرا خدا برگزيده و پيغمبر روز غديرخم مرا بمردم معرفي كرده. هيچ از اين چيزها سخني نميراند. دوم آشكاره مي گويد كه مرا همان كساني كه ابوبكر و عمر و عثمان را خليفه گردانيده بودند خليفه گردانيدند و همين را دليل حقانيت خود ميشمارد. سوم تصريح ميكند كه انتخاب خليفه حق مهاجرين و انصار است. آنها چون كسي را برگزيدند رضاي خدا نيز در آن خواهد بود و كسي حق نخواهد داشت او را نپذيرد.
اين نامه را مينويسد كه خلافت خود را بمعاويه مدلل گرداند و گناه او را كه برخلاف اجتماع و اختيار مهاجر و انصار قيام كرده بود برُخش بكشد.
اكنون شما ببينيد آيا با اين نامه باز جاي آنست كه گفته شود بايستي تعيين خليفه از جانب خدا باشد؟!. باز جاي آنست كه گفته شود ابوبكر و عمر غاصب بودند؟!.. باز جاي آنست كه پنداشته شود علي به ابوبكر بيعت نميكرد و او را با زور به بيعت بردند؟!..
علي بمعاويه مينويسد : توچون بمن كه مهاجر و انصار انتخاب كرده اند بيعت نميكني ، گناهكاري ، از دين خارجي ، با تو جنگ خواهم كرد. اگر خود او با ابوبكر همين رفتار را كرده بود آيا او نيز گناهكار نبود؟!. از دين خارج نميشد؟!.
اما اينكه ميگويند : روز غديرخم عمر بيعت كرد و گفت :‌« بَخ بَخ لك يا علي اصبحت مولاي و مولا كلا مومن و مومنه» ، بيگمان اينها را ساخته اند. علي چگونه مولاي عمر شده بود؟!. اين سخن چه معني توانستي داشت؟!. دوباره ميگويم : «مولا» جز بمعني دارنده‌ی «ولاء» نبوده. اينكه مولا را بمعني «آقا » نيز مي آورند از زمانهاي ديرتر آغاز شده.»

I am leaving this website because of discrimination agaist trans genders by admin sites
     
#402 | Posted: 7 Oct 2016 15:21
amir_mashhadi:
باز هم در قضیه انذر عشیرتک الاقربین اونجا پیامبر ۳ مرتبه علی رو با کلمه خلیفه بعدی خطاب کرده که در کتب معتبر ال تسنن موجود هست

سلام بر دوست گرامی
این قضیه انذر عشیرتک الاقربین به صورتهای مختلفی ذکر شده و تنها یک شکلش به جایی میرسه که شما گفتید . در این سلسله راویان هم یکی از راویانش( عبد الغفار بن القاسم ) ظاهرا یک شیعه است و مورد قبول اهل سنت نیست یعنی باز هم این حدیث فقط به درد ما که شیعه هستیم میخوره .

نه بسته ام به کس دل نه بسته کس به من دل
چو تخته پاره بر موج رها رها رها من
     
#403 | Posted: 7 Oct 2016 18:13
nnasrin:
این شرطی که میذاری یعنی قرآن بر اساس تفسیر دلخواه من!!!

از کجای صحبت های من به این نتیجه رسیدید؟
اتفاقا من بارها اعلام کردم مفسر قرآن نیستم ، این سوال های دوستان ، نیازی به علم تفسیر نداشت
از روی معانی قرآن اگر بخوانیم ، به جواب این سوال ها میرسیم
و من هم فقط معانی قرآن رو (البته معانی درست ) رو اینجا بازگو کردم
اون دوستمون چون از قرآنی که معانی اشتباه داشت ، رفرنس آورده بود
مثال جایی که در قرآن کاملا واژه پرستیدن بت ها آمده بود ، ایشون به اشنباه واژه دوست داشتن بت ها رو به کار برده بود ، که این کلا متن قرآن و دین رو عوض میکرد

nnasrin:
در ثانی شیعه قرآن رو به تنهایی قبول نداره و عترت رو مکمل اون می دونه . حدیث ثقلین و ... گواه این مدعاست . ) البته با این توجیه که قرآن کامل هست ولی فهمش فقط با رجوع به کلام اهلبیت امکان پذیره) اگر سری به وبسایت مراجع شیعه بزنید منکر این حرف نخواهید شد . پس جواب همه ی سوالها از قرآن قابل استخراج نیست.

همه ما میدونیم که قرآن مثل قانون اساسی هر کشور میمونه ، داخل قانون اساسی معمولا تیتر وار در مورد قوانین صحبت میشه و در کتب دیگری مثل قانون مدنی ، احکام قتل نفس و .... که از طرف خبرگان قضا و اهل فن حقوق تالیف میشه ، به جزئیات اون میپردازه

ولی صحبت های ما در این تاپیک قرار نیست بر اساس روایات و احادیث باشه ، چون طرفین (شیعه و سنی) راحع به اساس این روایات اختلاف دارن
و تمام صحبت های ما با در این تاپیک با رجوع به قرآن باید باشه

حرف شما شاید درست باشه ، ولی در مورد این تاپیک صدق نمیکنه

     
#404 | Posted: 7 Oct 2016 18:27 | Edited By: limoshirin65
MaryamBanoo1385:
متاسفانه بحث کردن با شما اتلاف وقته . من هم وقت اضافی برای اینکار ندارم . شما راست میگید من مطالعه ای در مورد اسلام ندارم . این شمایید که اطلاع دارید و به دو سه تا سوال ساده در مورد مذهبی که ادعا میکنید که به آن باور دارید هم نمیتونید پاسح دهید . به عوض پاسخگویی به حاشیه میزنیئ .بحث من با شما تمامه . خوش باشید عزیز .


چرا ناراحت میشید؟
جواب سوال های شما رو دادم و اینکه اگر دوستان به جواب های صحبت های من به شما توجه کنن ، دیگه با شما بحثی نخواهند کرد

شما نه مطالعه میکنید ، نه اطلاعی در مورد دین دارید ، و نه اداب بحث رو میدونید و نه میدونید دنبال چی هستید تو این تاپیک، پس دیگه جای بحثی نمیمونه

MaryamBanoo1385:
اینهم پاسخ احمد کسروی به رویداد قدیر خم .

این که بخوایید توهین کنید به مذهبی درست نیست
شما این نقل قول رو از کتابی که تمامش چرندیات هست و هیج سندی بر اثباتش نداره ، بیان میکنید ، که هیج ارزشی نداره

MaryamBanoo1385:
موضوع بحث این هست که شیعه بر حق هست یا نه

اگر شما صرفا این سوالتون هست ، تو پست های قبلی اشاره کردم
هر دو بر حق هستن ، اگر غیر از این بود ، حتما خداوند دانا ،تو قرآن اشاره میگرد ، همونطور که در مورد آخرین و کامل ترین دین و خاتم پیامبران اشاره کرده


حالا شما که مسیحی هستید ( به گفته ی خودتون ) خدا رو هم قبول ندارید ، قرآن رو هم قبول ندارید ، اسلام رو هم قبول ندارید ، الان راجع به اصول اولیه چی مشکل دارید؟
مذهب شیعه؟؟؟؟؟؟؟
شما اول با اسلام آشنا شو ، بعد هر کدوم از مذاهب شیعه و سنی رو قبول کردی و گفتی به حقه ، ما هم قبول میکنیماز مدیران محترم هم تقاضا دارم جلوی این جور اظهار نظر های کورکورانه رو بگیرن ، چون وقتی کسی حتی نه مطالعه ایی و نه اطلاعی داره و حتی قوانین سایت رو هم مطالعه نکرده ، جز خارج کردن تاپیک از موضوع بحث ، کار دیگه انجام نمیده

     
#405 | Posted: 7 Oct 2016 22:20 | Edited By: nnasrin
سلام و عرض ادب

limoshirin65:
از کجای صحبت های من به این نتیجه رسیدید؟

لیمو جان ، از پرانتزی که در جمله ی زیر گذاشتید

limoshirin65:
و من هم فقط معانی قرآن رو (البته معانی درست ) رو اینجا بازگو کردم

چون ملاک درست و غلط بودن معمولا « من » هستم و «برداشت مطابق باور من»

نه بسته ام به کس دل نه بسته کس به من دل
چو تخته پاره بر موج رها رها رها من
     
#406 | Posted: 7 Oct 2016 23:42
سلام من تعجب میکنم شما میگین مسلط به زبان عربی هستین و سفسطه رو در لغت اشتباه مینویسین این دفعه هم غدیر خم رو اینطوری نوشتین (( قدیر خم )) واقعا شما روی چه حسابی این همه تسلط به عربی دارین؟ یا این همه از اسلام مطالعه کردین ؟ واقعا باید علماس اسلام بیان اینجا جواب شما رو بدن ؟ توی یه سایت سکسی؟ اینکه نشد عالم اسلامی؟ عزیزم اشتباه داری میگی کسی که دنبال حقیقت هست اون باید بره دنبال علما
بهتره برین اول یه مقدار فارسی و عربی رو از لحاظ دستور ادبیاتی یاد بگیرین بعد اشکالات خاص بگیرین.شما توی ایتدایی ترین مسائل عربی که یه ترجمه ساده هست موندی اونوقت داری ادعای اسلام شناسی میکنی؟ چرا نمیگی چه دینی داری؟ میخوام بهت بگم ایراد و اشکال گرفتن آسونه واسه همین جرات نداری ابراز عقیده کنی و مذهب و دینتو بگی.
قبلا گفتم در جایگاهی نیستی که بتونی ایراد و اشکال بگیری مگه اینکه همطراز یه مرجع تقلید یا یه مجتهد باشی مثالش این بود که وقتی میری دکتر قلب نمیتونی به دکتر بگی چرا این دارو رو برام نوشتی چون تو بیماری واون دکتر.
احمد کسروی مورد تایید شیعه واسلام نیست این نظردرمورد ایشونه : احمد کسروی(م 1324ش) از چهره‌های جنجالی تاریخ معاصر ایران و موضوع مناقشات بسیاری بوده است. احمد کسروی، تمام مذاهب کشور ایران را مورد هجوم قرار داد و در کتب خود بارها به این موضوع صریحاً اعتراف می‌کند که قصد وی نابودی تمام مذاهب از جمله مذهب اهل سنت می‌باشد. او موضع‌گیری‌های شدید - و گاه غیر منصفانه - در مقابل اعتقادات دینی، بویژه فرهنگ شیعی داشت.
     
#407 | Posted: 8 Oct 2016 03:29 | Edited By: limoshirin65
nnasrin:
سلام و عرض ادب

سلام

nnasrin:
لیمو جان ، از پرانتزی که در جمله ی زیر گذاشتید

nnasrin:
چون ملاک درست و غلط بودن معمولا « من » هستم و «برداشت مطابق باور من»

نسرین جان ،
باور کن من مترجم زبان عربی نیستم ، منظور من از معانی درست این بود که اون دوستمون یه اشتباه فاحش داشت

همه ما تو عربی کلاس پنجم ابتدایی خوندیم که فَاعْبُدُ یعنی پرستش ، حُبَ یعنی دوست داشتن
این دوستمون فَاعْبُدُونِ رو به دوست داشتن معنی کردن ، که اشتباه بوده

و من منظورم از ترجمه درست این بود ، از شما بعید بود نخونده قضاوت کنید !!!!!
در ضمن ملاک عمل ما در این تاپیک عینا نص قرآن هست ، ترجمه درست کلامات عربی متن قرآن ، به قدری گویا هست که نیازی به برداشت شخصی نداره

راستش من خیلی باهوش نستم و با تیکه و کنایه آشنایی ندارم

nnasrin:
چون ملاک درست و غلط بودن معمولا « من » هستم و «برداشت مطابق باور من»

همین دیگه مشکل شما اینه که فکر میکنید فقط اونی درسته که (خودتون) میگید و برداشتتون مطابق با باور (خودتون ) از موضوع هست

     
#408 | Posted: 8 Oct 2016 06:24
amir_mashhadi:
سلام من تعجب میکنم شما میگین مسلط به زبان عربی هستین و سفسطه رو در لغت اشتباه مینویسین این دفعه هم غدیر خم رو اینطوری نوشتین (( قدیر خم )) واقعا شما روی چه حسابی این همه تسلط به عربی دارین؟ یا این همه از اسلام مطالعه کردین ؟ واقعا باید علماس اسلام بیان اینجا جواب شما رو بدن ؟ توی یه سایت سکسی؟ اینکه نشد عالم اسلامی؟ عزیزم اشتباه داری میگی کسی که دنبال حقیقت هست اون باید بره دنبال علما
بهتره برین اول یه مقدار فارسی و عربی رو از لحاظ دستور ادبیاتی یاد بگیرین بعد اشکالات خاص بگیرین.شما توی ایتدایی ترین مسائل عربی که یه ترجمه ساده هست موندی اونوقت داری ادعای اسلام شناسی میکنی؟ چرا نمیگی چه دینی داری؟ میخوام بهت بگم ایراد و اشکال گرفتن آسونه واسه همین جرات نداری ابراز عقیده کنی و مذهب و دینتو بگی.
قبلا گفتم در جایگاهی نیستی که بتونی ایراد و اشکال بگیری مگه اینکه همطراز یه مرجع تقلید یا یه مجتهد باشی مثالش این بود که وقتی میری دکتر قلب نمیتونی به دکتر بگی چرا این دارو رو برام نوشتی چون تو بیماری واون دکتر.
احمد کسروی مورد تایید شیعه واسلام نیست این نظردرمورد ایشونه : احمد کسروی(م 1324ش) از چهره‌های جنجالی تاریخ معاصر ایران و موضوع مناقشات بسیاری بوده است. احمد کسروی، تمام مذاهب کشور ایران را مورد هجوم قرار داد و در کتب خود بارها به این موضوع صریحاً اعتراف می‌کند که قصد وی نابودی تمام مذاهب از جمله مذهب اهل سنت می‌باشد. او موضع‌گیری‌های شدید - و گاه غیر منصفانه - در مقابل اعتقادات دینی، بویژه فرهنگ شیعی داشت.

شما میگید مسبط به زبان عربی نیستم . بسیار خب . هر متنی را میخواهید بزراید بلافاصله براتون ترجمه میکنم .در مورد موضوع سفسته تو چند پست قبل توضیح دادم . تکرارش را غیر ضروری میدانم . من دفعه اول نیست که وارد این بحث ها میشم . اگر شما واردترین فرد را هم اینجا بیارید بهتون اطمینان میدم که بحث ما زیاد طولانی نخواهد شد چون شیعه گری موضوع چندانی برای بحث کردن نداره . در رابطه با اسلام واقعی البته میشه بیشتر بحث کرد . من وارد این بحث شدم چون فکر میکردم که حداقل چند نفر در این تاپیک فعال باشند که در مورد مذهبی که به آن معتقدند حداقل در سطح ابتدایی اطلاعات داشته باشند ضمناْ اصول بحث کردن را بلد باشن . صحبت هایی که تا به حال شده واقعاْ به نظر من ناامید کننده بوده . من آدمی نیستم که وقتم را بیهوده هدر بدم . فقط در مورد اون دکتر قلب که گفتید . البته اینها که میگم توضیح واضحته و جای تاسف داره که نیاز هست توضیح بدم . ولی آخوندها را شما (شیعیان) متخصص در این زمینه میدانید . بهتون اطمینان میدم که یک فردی که الهایات خونده باشه و یا کمی اطلاعات مذهبی داشته باشه بدون اینکه معتقد باشه اطلاعاتش در مورد اسلام از اکثر آخوندها بالاتره . من همیشه برای کسانی که عالمانه به دینی معتقد باشن (هر چی میخواد باشه) و پای اعتقادشون ایستادگی داشته باشن احترام قایل یودم . ولی دنباله رو بودن و تعصب کورکورانه چه در مورد مذاهب و چه تفکرات فلسفی را نمیپذیرم . کسی که اعتقاد مذهبیش صرفاْ در حد تعصب کورکورانه و حال کردن با قیمه محرم یا سینه زدن عاشورا باشه از دیدگاه من ارزش وقت گذاشتن نداره .

I am leaving this website because of discrimination agaist trans genders by admin sites
     
#409 | Posted: 8 Oct 2016 09:52
limoshirin65:
شما اول با اسلام آشنا شو ، بعد هر کدوم از مذاهب شیعه و سنی رو قبول کردی و گفتی به حقه ، ما هم قبول میکنیم

با عرض پوزش از لیمو شیرینه ، مریم بانو
بحث سر حق و حقیقته یه بحث عامه نگفته کدام بر مدار اسلام ناف محمدیه که سنگ محکش قرآن باشه..هر کسی تعبیر خودش از حق و حقیقت داره..حق به تعبیر شما یعنی الله و قرآنش.
     
#410 | Posted: 8 Oct 2016 10:48 | Edited By: rostam91
limoshirin65:
عرض کردم اون سوره شان نزول داشته ، و قبل از اینکه پیامبر بخواهد مرتکب فعل حرام شود ، از طرف خداوند پندی بر پیامبر نازل میشود

یکبار معنی سوره مدنظر زو بخونید کاملا متوجه میشید
البته نه اونجوری که معنی آیات رو برای ما اشتباه مینوشتید ، قرآن با معنی الهی قمشه ایی دم دست ترین قرآن موجود هست ، از روی اون یا مترجم مورد وثوق علما بخونید

دوست من ، انگار شما مطالب رو درست نمی خونید !!! خدمتتون عرض کردم بعد از اینکه فعل از پیامبر سر زده این آیات نازل شدن
یک بار دیگه اینبار از تفسیر المیزان برات می زارم


» تفسیر المیزان - خلاصه
(یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لک تبتغی مرضات ازواجک و الله غفوررحیم )ای پیامبر چرا به منظور رضایت همسرانت ، آنچه را که خدا برایت حلال کرده بر خود حرام می کنی ؟ و خدا آمرزنده و رحیم است ) خطابیست آمیخته با عتاب و سرزنش که در واقع سرزنش آن متوجه همسران رسولخدا ص بوده و آیه در صدد یاری و دلگرمی پیامبر ص بر علیه آنهاست .از ظاهر آیه استفاده می شود که پیامبر ص عملی از اعمال حلال را بواسطه اکراه همسران و اجبار ایشان بر خود حرام نموده وآنها را بوسیله سوگند بر ترک آن عمل راضی نموده وآیه شریفه پیامبر ص را از این کار توبیخ می کند.پس در آیه اولا مسأله ای اختصاصی و شخصی از رسولخدا ص مطرح است و ثانیامراد از (تحریم ) در این آیه تحریم از طرف خدا نبوده ، بلکه تحریم به وسیله نذر وسوگند بوده ، چون پیامبر اختیار این را ندارد که چیزی از حلائل خدا را بر خود یا غیرخود به نحو تشریعی حرام کند.از عایشه روایت شده که او همراه با حفصه توطئه می کنند که برای آنکه رسولخدا ص به خانه زینب (و یا سوده ) نرود به او بگویند ما از تو بوی بد مغافیرمی شنویم ، حضرت می فرماید: به گمانم بوی شربتی است که من در خانه زینب (یا سوده )نوشیده ام ، والله دیگر نمی نوشم ، و در روایت دیگر نقل شده که رسولخدا ص کنیزی به نام ماریه داشتند که عایشه و حفصه نمی خواستند آن حضرت به نزد او برود، لذا پیامبر راتحت مضیقه و آزار قرار دادند وآن حضرت به جهت رضایت آنها سوگند خورد که دیگر به نزد ماریه نرود، ولی خداوند با نزول این آیه او را از این تحریم منع کرد و برای اینکه اشاره کند، راه کفاره سوگند و شکستن قسم باز است ، می فرماید: خدا آمرزنده ورحیم است ، بنابراین نقایص بندگان را می پوشاند و به آنها رحم‌ می‌کند.
limoshirin65:
پیامبر خطایی رو مرتکب نشده ، اینکه پاسخ پیرمرد رو با مهربانی نفرموده ، خطا به حساب نمیاد، ولی خداوند کریم ، میخواستند ، بنده مخلصش ، حتی این کار رو هم نکنه و در اون آیه گوشزد میکنه

شما یا نمی خواهید بفهمید یا درست آیات رو نمی خونید
دوباره و اینبار کامل تر ،‌لطفا به جملات هبای لایت خوب دقت کنید:
» تفسیر المیزان - خلاصه
1) (عبس و تولی )چهره در هم کشید و روی گردانید) [ نظرات / امتیازها ]
2) (ان جاءه الاعمی )از اینکه مرد کوری نزد او آمد) [ نظرات / امتیازها ]
3) (و ما یدریک لعله یزکی )تو چه می دانی شاید او تزکیه شده باشد) [ نظرات / امتیازها ]
4) (او یذکر فتنفعه الذکری )و یا در برخورد متذکر شده و آن تذکر به او نفع برساند)ظاهرا مردی از بنی امیه در نزد رسولخدا ص بود که ابن مکتوم نابینا وارد شد و درجنب او نشست ، او از ورود وی ناراحت گردید، و چهره درهم کشید و روی گردانید،آیه شریفه با توبیخی شدید می فرماید: او از آمدن شخص نابینا ناراحت شد، با اینکه خبرنداشت که آیا آن نابینا مردی صالح بود و با اعمال صالح ناشی از ایمان ، خود را پاکیزه کرده بود یا نه ، شاید تزکیه شده بود و یا آمده بود تا با تذکر و گوش دادن به مواعظرسولخدا ص بهره مند شده و به تطهیر خود موفق گردد. [ نظرات / امتیازها ]
5) (اما من استغنی )اما آنکه اظهار توانگری و بی نیاز می کند) [ نظرات / امتیازها ]
6) (فانت له تصدی )تو به او روی خوش نشان می دهی ) [ نظرات / امتیازها ]
7) (و ما علیک الا یزکی )فکر می کنی اگر هم پاک نشود، مسئول نیستی ) [ نظرات / امتیازها ]
8) (و اما من جاءک یسعی )و اما آنکه شتابان به نزد تو آمده ) [ نظرات / امتیازها ]
9) (و هو یخشی )در حالیکه از خدا می ترسد) [ نظرات / امتیازها ]
10) (فانت عنه تلهی )تو از او تغافل می کنی )در توضیح ملاک آن عبوس شدن و اعراض ، خطاب به آن شخص عبوس ،می فرماید:تو بسیار به وضع مستکبران و اعراض کنندگان و توانگرانی که توانگری خود را به رخ مردم می کشند و اظهار ریاست می کنند، توجه می کنی و زیاد به وضع آنهااهتمام و اعتناء می کنی ، در حالیکه اگر آنها نخواهند خود را پاک کنند، بر تو تکلیفی نیست ، تا رهایی از آن مسئولیت تو را حریص کند به مسلمان شدن او و باعث شود که ازوضع کسانی که قبلا با طیب خاطر مسلمان شده اند غفلت کنی و از وضع آنکس که خودرا پاک کرده و از خدا می ترسد بی اعتناء باشی و کسی را که با شتاب به نزد پیامبر ص می آید تا بوسیله معارف دین و مواعظی که از پیامبر می شنود خود را پاک کند و از خدامی ترسد، به امرش توجهی نداشته باشی و خود را بکار دیگر مشغول سازی‌ . [ نظرات / امتیازها ]

این تفاسیر رو گذاشتم بدون دخل و تصرف حتی یک ویرگول تا نگید تحریف کردم.

limoshirin65:
ستم بر خویشتن در اینجا ارتباطی با گناه نداره
قتل اصطلاحا به عملی گفته می‌شود که زندگی و حق حیات را از انسانی بی دلیل سلب می‌کند.

انسان وقتی نخواد حقایق رو ببینه چه میشه کرد؟
limoshirin65:
«وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ یُنْصَرُونَ»
آنها غیر از خدا معبودانی برای خویش برگزیدند به این امید که از سوی آنها یاری شوند

معنی معبود در فرهنگ دهخدا یعنی پرستش شده

حالا یا شما معنی پرستش و دوست داشتن رو نمیدونید ، یا واقعا نمیخواید متوجه شید

باز هم همون بحث
در کل مسئله فرق نمی کنه کاری که شما میکنید هم همون پرستش به نوعی دیگره
شما میری کنار ضریح و دست به دعا میشید که " یا امام رضا من شفای دخترم ، پسرم یا.... از تو میخوام"
یا بارها طرف توی تلوزیون میگه من حاجتم رو از فلان امام گرفتم و .... در حالی که حاجت رو فلان امام یا فلان پیر نمیده ، فقط خداست که روا کننده حاجته
شما هنگامی که زور و قدرت لازمه به جای استفاده از کلمه "یا الله مدد" میگی "یا علی مدد" مشخصه که کمک از علی می خواهی نه از الله و حالا شما اگه بگی که منظورم در اصل همون یا الله هست بحثش یه چیز دیگست
اینها همه به نوعی ، پرستیدن می تونه تعبیر بشه
limoshirin65:
خدا همه جا وحود داره و برای تماس با خدا بهترین راه نماز هست که عملا با خدا صحبت میکنیم
اگر حرف های من و یا آیات قرآن رو باز بخواید عوض کنید ، دیگه پاسخی به شما نمیدم

سوال !! اگر خدا همه جا هست و همه چیز رو می شنوه ،‌چرا بجای درخواست مستقیم از خدا به سراغ واسطه میرین؟ یعنی خدا ممکنه از شما قبول نکنه ولی از واسطه( علی و حسن و سکینه و دهها امام زاده دیگه ) قبول کنه؟
limoshirin65:
اگر اونها خدا رو میپرستیدن ، خدا چرا باید در قرآن بارها از مشرکان و حتی کسانی که بهش ایمان آوردن ، بخواد که فقط خدا رو بپرستند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

دوست من اونها خداوند یکتا رو قبول داشتن ، اعتقاد به خدا سه شرط یا قاعده اصلی داره ، ربوبیت ، الوهیت و خالقیت (توضیحش از حوصله تاپیک خارجه و بحث در این باره تاپیک جداگانه و پستهای متعدد نیاز داره)
مشرکان دوبخش خالقیت و الوهیت خداوند متعال رو قبول داشتند و تنها منکر ربوبیت خداوند بودند و منکر این بودند که بعد از مردن دوباره برانگیخته میشن ، تمام ادیان الهی اومدن برای اثبات ربوبیت خداوند و الا گفتم همه بت پرستها و گاوپرستان و ... میدونن که سنگ و چوب و گاو باران نازل نمی کنن
گاوپرسته ، گاو رو نمی پرسته بلکه به واسطه احترامی که به گاو نشون میده به این نام خونده میشه همینطور بودا یا بت پرست یا ....
مثلا:

مثلاً هندوها که‌ اکنون‌ مجسّمة‌ «کرشنا» یا «رامچندر» ـ اسامی‌ شخصیّتهای‌ مذهبی‌ هنود می‌باشند ـ را عبادت‌ می‌کنند، منظورشان‌ عبادت‌ سنگ‌ و مجسّمه‌ نیست‌، بلکه‌ عبادت‌ همان‌ افراد، یعنی‌ کرشنا و رامچندر است‌. مجسّمه‌ را فقط‌ وسیله‌ای‌ برای‌ یادآوری‌ و استحضار آن‌ شخصیّتها می‌دانند و به‌ همین‌ مناسبت‌ به‌ آنها احترام‌ و تعظیم‌ می‌کنند و از آنها استمداد و استعانت‌ می‌جویند و بر گردشان‌ طواف‌ کرده‌ و برایشان‌ نذر و قربانی‌ و صدقه‌ می‌آورند.

مشرکان مکه چون به خدا اعتقاد داشتند اعمال حج رو انجام میدادند قربانی میکردند طواف میکردن مثل مسلمونا و خداوند این اعمال مشرکان رو در اسلام هم قرار داد با این تفاوت که خالص برای الله کرد یعنی قربانی رو بی واسطه به خداوند منسوب کرد نه اینکه از طریق بت به خداوند برسه یا از طریق فلان شخص به خدا
limoshirin65:
دوست خوبم ، خدای اول ، خدای یکتا و توانا هست ، خدای دوم ، خدایی پوشالی بت پرستان هست ، همونی که شما یه تفسیر نمیدونم از کجا آوردید و اون رو خدای یکتا تشبیه کردید

کاملا واضح و روشن توضیح دادم که در عربی "الله" تنها و تنها به خدای یکتا اطلاق میشه و خداوند صریح گفته مشرکان به الله ایمان داشتند
rostam91:
آیه 61 سوره مبارکه عنکبوت:
وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ
و اگر از ايشان بپرسى چه كسى آسمانها و زمين را آفريده و خورشيد و ماه را [چنين] رام كرده است‏ حتما خواهند گفت الله پس چگونه [از حق] بازگردانيده مى ‏شوند

دوست من ، اگر اینبار راضی نشدید در پست بعدی آیات متعدد براتون درباره اینکه مشرکان هم به خدای یکتا ایمان داشتند می آورم که قطعا جای شک و شبهه ای برایتان نخواهد گذاشت مگر بخواهید که در شک و شبهه بمانید.
     
صفحه  صفحه 41 از 45:  « پیشین  1  ...  40  41  42  43  44  45  پسین » 
مذهب انجمن لوتی / مذهب / شیعه بر حق تر است یا سنی؟ بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2019 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites