تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
داستان و خاطرات سکسی

خاطرات سكسی پیرمرد(زیر شلواری)

صفحه  صفحه 3 از 11:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  پسین »  
#21 | Posted: 1 Jan 2011 18:03
(سكس خانوادگي) قسمت ششم


ادامه داد هربار كه ميبينم نسترن و نسرين با چه حسرتي ميگن خوش به حالت بيشتر خوشم مياد و بخودم ميبالم دوست دارم كوس هاي اونا رو هم پاره كني بخار حموم و عرق بدن لاله باهم قاطي شده بود ديدم داره پرواز ميكنه گفت بكوب كه اين كير حق داره دو سه تا تلمبه ديگه زدم كه ديدم لرزيدو ارضا شد گفتم به اين زودي گفت اين روش سرپائي كوس براي آدم نميزاره و يه بوس از لباي من كرد و گفت شب بخير عزيزم خوش بگذره هنوز مستي از سرش نپريده بود تا از حموم دراومد!
ديدم نسترن اومد تو گفتم شما امشب چتونه گفت ساكت باش ببينم اين روش سرپائي چه جوريه گفتم بايد سوارش شي خانوم خوشگله گفت لاله چيزي برام گذاشته يا نه گفتم اوني كه ميخواي با من ! گفت از تو برام چيزي نمي مونه مگه اين لاله به فكر من باشه ! فقط يه شورت تنش بود تو اون فضاي مه آلود حموم دستاشو انداختم دور گردنم و از لاي شورت كيرمو گذاشتم دم كوسه نسترن يهو گفت بدجنس خشك خشك گفتم آب كوس لاله رو كيرمه گفت جوون اين كير هنوز رمق داره چقدر داغه جوون بكن امير دارم ميميرم دوسه تا تلمبه زدم تو كوس نسترن كه نالش رفت به هوا گفتم يواش تر دختر بقيه ميشنون گفت بزار بشنون اون جنده ها همه عاشق اين كيرن تو بايد محكمتر بزني تا مامان هم بشنوه ! يهو داد زد مامان دارم كوس ميدم ! جنده بيا بين چه كيره جوون بكوب امير! جوون چه كيره دو سه تا تلمبه قوي زدم تو كوس نسترن يهو گفت خودشه دق و دلي كوس لاله رو از كوس من داري در مياري جوون بكوب تازه داره خوشم مياد گفتم نسترن كير من بهت بيشتر حال ميده يا كير شوهرت گفت باوركن امير مال اون بنده خدا با اين قابل مقايسه نيست بعدشم كمر اون اينقدر قوي نيست خيلي بزنه ده تا تلمبه آبش اومده من باخودم بازي ميكنم تا ارضا ميشم ولي تو كه ميزني تو كوسم درجا ارضا ميشم ادامه به تو كه ميدم همينجوري ازم آب ميره تا آخرش ديگه به اوج ميرسم خودم حس ميكنم از تو كوسم آب ميزنه بيرون اون موقع در حال پروازم ! هميشه به لاله حسوديم ميشد كه لاله هم يه سهمي از اين كير بمن داد ! گفت محكم تر بزن ميخوام همه بفهمن بكوب امير جوون چه كيريه ديدم خانوم مثل خواهرش لرزيد و اومد پائين گفت خيلي دوستت دارم با يه بوس آب دار و دستشو كشيد به كيرم اونو ليسيد و يه چشمكي به من زد و رفت بيرون باز من موندمو اين كير سيخ شده آبكي تا اومدم برم زير دوش ديدم نسرين اومد تو گفت كجا آقاهه همه دارن از روش سرپائي حرف ميزنن اونم فقط يه شورت پاش بود.دستاشو آروم انداخت دورگردنم گفتم شما شيطونا خواب ندارين گفت تا كمر شمارو خالي نشده نه! گفتم قرار گذاشتين امشب همه كوس بدين گفت براي اينكه همه عاشق اين كير تو شدن حتي خاله ! ادامه داد ازاين به بعد با عجله كوس نكن !آروم از زيرو لاي شورت به روش نسترن كيرمو گذاشتم تو كوسش با ناله كش داري گفت جوون خشك خشك بزن عين كونم كوسم ام پاره ميكني آقاهه ! گفتم آب كوس نسترن روشه بره تو حالت جا مياد گفت بزن هر جوري بزني من با اين كير حال ميكنم ادامه داد بازم به اين شاه كير دارم كوس ميدم چه بخاري داره چقدر داغه ! بزن امير بزن كه اين كير بيشتر از اينا حق داره من با اين جنده ها شرط بستم آبتو درآرم گفتم خيلي جنده اي نسرين گفت باز بي ادب شدي كوسم تو دهنت گفتم بخورمش اونم گفت فعلا بكنش صدامو بردم بالا گفتم نسرين چه كوسيه داري جنده ! چه حالي ميده ! گفت خيلي بدجنسي همه كير تو نميكني تو دوست دارم پارم كني و آبتو در آرم! گفت اگه شرط رو ببرم چي بهم ميدي گفتم هرچي تو بخواي جنده من گفت منم برات يه سورپريز دارم به شرطي كه تموم كوسمو پر آب كني! گفتم آخر من زير اين كوس مي ميرم ! نسرين گفت جوون تازه موتورت روشن شده بكوب عزيزم ! گفتم ديگه كمر برام نمونده گفت هول نشو! دوست دارم سنگ تموم بزاري بكوب امير! ادامه داد الهه رو برات رديف كردم گفتم چه جوري گفت روش كاركردم هي از كير تو گفتم الان آماده آماده است همزمان من تلمبه ميزدم كه ديديم داره نسرين مي لرزه و كوس نسرين داغ داغ بود. دلم مي خواست كسش پاره كنم. كيرم همين طور بالا بود و تكون كه مي خوردم بيشترحشري مي شدم. در گوشم گفت امشب فوق العاده اي امير اگه بقيه اجازه مي دادن مي خواستم تا صبح بهت كوس بدم گفتم ديگه براي بقيه جون ندارم گفت اي كلك الان الهه بيايد براش بال بال ميزني!تا اسم الهه رو آورد دوسه تلمبه به ياد اون كوبيدم تو كوس نسرين ! گفت جوون باز هول كردي به موقع اونم ميكني امير جوون گفتم از كوس الهه بگو جنده !نسرين گفت اون مارمولك از همه ما حشري تره دائما شورتش خيس خيسه امير يه كوس پف كرده داره كه بايد جرش بدي تا حالا به نادر سي چهل بار داده كاملا اوپنه ! بايد جوري جنده اش كني كه مثل من عاشقت بشه شاكرد خودمه عاشق كيره ! اينقدر از كيرت گفتم كه ديونه كيرته مثل خودم هرچي ازاين الهه مي گفت منو بيشتر حشري ميكرد با تموم وجودم تلمبه زدم ديدم دارم منفجر ميشم سريع از تو كوسش كشيدم بيرون با فشار تموم آبمو ريختم رو تنش نسرين و بوسيدم و اونم خم شد كيرم انداخت تو دهنش و هرچي آب داشت با ملچ و ملوچ خورد دوسه تا ليس ديگه زد و گفت امير هرچي ميخورم سير نميشم دوستت دارم عزيزم دوباره بغلم كرد و يه بوس سكسي ازم گرفت و رفت زير دوش يه آبي روش ريخت و يه ليفي و دوش گرفت و از حموم رفت بيرون من ديگه نا نداشتم يه دوش گرفتم و اومدم بيرون ديدم خونه سوت وكوره انگارهيچ كس تو خونه نيست خودمو نيمه خشك كردم و ولو شدم رو تخت رو تخت..... و خوابم برد.

در این جا چار زندان است
به هر زندان دو چندان نقب،
در هر نقب چندین حجره،
در هر حجره چندین مرد در زنجیر …
     
#22 | Posted: 1 Jan 2011 18:04
(سكس خانوادگي) قسمت هفتم


هرچي ازاين الهه مي گفت منو بيشتر حشري ميكرد با تموم وجودم تلمبه زدم ديدم دارم منفجر ميشم سريع از تو كوسش كشيدم بيرون با فشار تموم آبمو ريختم رو تنش نسرين و بوسيدم و اونم خم شد كيرم انداخت تو دهنش و هرچي آب داشت با ملچ و ملوچ خورد دوسه تا ليس ديگه زد و گفت امير هرچي ميخورم سير نميشم دوستت دارم عزيزم دوباره بغلم كرد و يه بوس سكسي ازم گرفت و رفت زير دوش يه آبي روش ريخت و يه ليفي و دوش گرفت و از حموم رفت بيرون من ديگه نا نداشتم يه دوش گرفتم و اومدم بيرون ديدم خونه سوت وكوره انگارهيچ كس تو خونه نيست خودمو نيمه خشك كردم و ولو شدم رو تخت رو تخت..... و خوابم برد.دم دماي صبح بود با ماساژ سرشونه هام بيدار شدم ديدم مادرزنم جلو رومه گفت داماد تنبل بلند شو خيلي خوابيدي خوابالو گفتم ساعت چنده مامان گفت ساعت هفت ونيمه گفتم لاله اينا گفت همه رفتن سركاراشون گفت بلند شو تو هم يه آبي بزن به خودت! بلند شو تنبل خان! بلند شدم خواستم برم به طرف حموم خانوم تو ديشب لخت خوابيدي اوه اين ملافه و هارو كثيف كردي امير همه اينا رو بايد بشورم گفتم مامان عذرميخوام گفت نميخواد عذربخواي خودتو جمع كن همه چيزو ريختي بيرون نمي گي زن مردم هوس ميكنه ! گفتم مامان شما هم ! به شوخي سينه من زد و گفت اگه تو بخواي چرا كه نه ! بعد يه نگاه خريدارانه اي به من كرد وگفت حق دارن اين دخترا همينجوري دل همو ميبري واي به حالي كه طرف مست هم بشه ناقلا وعده به ما ميدي و دختراي مردم و پاره ميكني گفتم مامان جواب داد مامان و زهر مار گم شو تو حموم و هولم داد تو حموم گفتم مامان خوشكله يه حوله اي اگه زحمت نيست برام بيار گفت تا تو خودتو خيس كني منم برات حوله ميارم رفتم تو حموم و زير دوش و آب گرمو باز كردم و يواش يواش بخار آب حموم وگرفت تني به آب زديمو ليفي به بدن زدم ياد ماجراهاي شب افتادم بيشتر از همه كوس نسرين بود كه به من مزه داده بود حتي كوس الهه هم لذت سكس با نسرين برام نداشت . غير ارادي دستم رفت رو كيرم و با ليف صابوني شروع كردم به كشيدن رو كيرم كاملا كيرم كف صابوني شده بود دوسه بار از بالا تا پائين كشيدم دودستي شروع كردم به جلق زدن و مي گفتم جوون نسرين پاره شدي حيف شد جنده تا سعيد بياد ميخواستم دوباره آبت بدم شدت رفت آمدم و زياد كردم و يكي يكي اسم دخترا رو مي بردم تو فانتزي سكسي رفته بودم باوركنيد بيشتر از موقع كردن اونا لذت ميبردم چون موقع كردن كوس و كون يه احساس مسئوليت خاصي همراه آدم هست كه موقع جلق زدن اين حس مسئوليت نيست و آدم راحترو خودش و خودش و رويا و تصوير ذهني طرف مقابل نمي خوام تبليغ جلق زدن و بكنم ولي براي هر مردو زني اين موقعيت ها پيش مياد و به نوعي همه دوستان با اين وضعيت آشنا هست .بگذريم تو حال خودم بودم و يكي يكي اسم دخترارو ميبردم دوسه بار از سر تا ته كيرم دو دستي ميكشيدم و با يه جوون گفتن مي رفتم سراغ اون يكي يواش يواش صدامو بردم بالا و گفتم جوون لاله كوس پاره خيلي خانومي خيلي كوسي خواهر جنده اتم كوسه جوون بكنمت نسترن شاه كوسي ادامه دادم الهه مزه كيرم چشيدي به اين ميگن كير اوني كه از نادر خواهر جنده خوردي دوله جوون ! نسرين كوس تو بخورم حيف كوست پاره شده مي خواستم دوباره بكنمت ديگه تو اوج بودم تند تند جلق ميزدم تا رسيدم به مريم ( اسم مادرزنمه ) گفتم كوس مريم از همه سرتره كوسم كوس مريم جوون بپر روش مادرزن خوشكلم آخ چه مزه اي ميده اين كوس داد ميزدم جوون اين كوس مريم چه كوسي بكنمت مامان خوشكل بايد بخوري تا بدوني كير به اين ميكن نه به كير ناصر! جوون بايد سير بكنمت مامان خوشكلم مادرزن عزيزم كه يهو كيرم منفجر شد و تمام آب كمرم با فشار از اون خارج شد اصلا متوجه موقعيت خودم نبودم سرم زير دوش آب بردم و اومدم كه چشمامو بازكنم ديدم مادرزنم جلوي روم واستاده يكم دقت كردم ديدم تمام آبمو رو تيشرت وشلوار اون خالي كردم موقع ارضا شدن چشمام بسته بوده و اون قبل از ارضا شدن با صداهاي من اومده تو حموم جلوي روم واستاده ! ديگه كار از كار گذشته بود. سرمو انداختم پائين و گفتم عذر ميخوام مامان ببخشيد شرمنده ! گفت امير تو خجالت نمي كشي ! گفتم ببخشيد مامان ! گفت ببين چكارم كردي تمام لباسمو كثيف كردي پسر تو سيرموني نداري! من هي تكرار ميكردم عذر ميخوام مامان شرمنده شمام! يهو گفت خيلي رسمي شدي چند دقيقه پيش كوس منو پاره ميكردي و پاك مريمو ( خودشو ميگفت ) جنده كردي كيرتو به رخ ناصر مي كشيدي حالا مريم شد مامان ! ديدم لحن اون عوض شده نرمتر از قبل و از سر تا پا داره نگام ميكنه ! دستم و گرفت و كشيد به طرف خودش گفت اين همه تعريف از كيرت ميكردي كو اين كيرت با شرمندگي سرمو انداختم پائين و يه دستي به كير مبارك من كشيد و گفت با اين ميخواستي كوس مريم و پاره كني اينكه حالي براش نمونده يكي ميخواد اينو جمع كنه اينجوري دختراي منو پاره كردي! از يه طرف يه جور استرس و شرمندگي از يه طرف شهوت سكس با يه زن ميان سال مونده بودم تو دوراهي كه مريم منو به خودم آورد گفت هي آقاهه چي شد نطقت بريد بخشكي شانس اين داماد ما هم حالي براش نمونده سرمو بالا آورد و گفت ديشب موقع رقصيدن يه وعده اي به ما دادي و رفتي خوشكل پسر اينجوري ميخواهي كوسمو بكني من جواب ناصر و چي بدم نميگه چرا اين تشرت و شلوار چرا كثيف شده ! آروم لبشو گذاشت رو لب من و گفت نه يه حرارتي اون زير هست با دو سه فوت آتش اين پسره روشن ميشه! سريع تيشرت و شلوارشو در آورد و يه دست منو گذاشت رو سينه اش و گفت مشغول شو خوشكل پسر ميخوام برات كولاك كنم دخترا كه كوس نميدن كوس مريم و نكردي ببيني كوس مزه اش چيه ! يه دست خودشم گذاشت رو كير من و با دوسه با نازو نوازش اونو بيدار كرد و گفت نگران اين نباش اينم بيدار ش ميكنم تا حالا وصف اين كوچولو رو خيلي شنيدم و يه چند باري هم دزدكي اونو موقع عمليات ديدم ! يواش يواش روم باز شد و دستامو دورگردن مريم آويزون كردم يه بوس عشقي ازش گرفتم و اون گفت هول نشو خوشكل پسر شرط داره ! گفتم هرچي شما بگين قبوله مامان! گفت اولا مامان نه و مريم دوما يه ست كامل لباس بايد برام بگيري و يه سور مشتي هم بخاطر ازدواج خودمون بدي! گفتم به روي چشم مامان يهو گفت......... ادامه دارد!

در این جا چار زندان است
به هر زندان دو چندان نقب،
در هر نقب چندین حجره،
در هر حجره چندین مرد در زنجیر …
     
#23 | Posted: 1 Jan 2011 18:06
سكس خانوادگي) قسمت هشتم


تيشرت و شلوارشو در آورد و يه دست منو گذاشت رو سينه اش و گفت مشغول شو خوشكل پسر ميخوام برات كولاك كنم دخترا كه كوس نميدن كوس مريم و نكردي ببيني كوس مزه اش چيه ! يه دست خودشم گذاشت رو كير من و با دوسه با نازو نوازش اونو بيدار كرد و گفت نگران اين نباش اينم بيدار ش ميكنم تا حالا وصف اين كوچولو رو خيلي شنيدم و يه چند باري هم دزدكي اونو موقع عمليات ديدم ! يواش يواش روم باز شد و دستامو دورگردن مريم آويزون كردم يه بوس عشقي ازش گرفتم و اون گفت هول نشو خوشكل پسر شرط داره ! گفتم هرچي شما بگين قبوله مامان! گفت اولا مامان نه و مريم دوما يه ست كامل لباس بايد برام بگيري و يه سور مشتي هم بخاطر ازدواج خودمون بدي! گفتم به روي چشم مامان يهو گفت اومدي نسازي بايد ادب شي ! جريمه داري پسر خوشكله ! گفتم ببخشيد مريم جون ! گفت حالا شد! پس چرا موندي يه كوس ناب جلوت واستاده توهم عين اين منگ ها موندي شروع كن ببينم ! دوسه بار دست به كيرم كشيد و اونو بيدار كرد گفت اين از تو سرحال تره زود باش ! دو سه تا با كف دست سيلي به كيرم زد و اونم عين فنر بلند شد يهو گفت نه بابا تعريف كردني هم است اين كير مال آدم نيست مال اسبه چقدر كلفته و جوون داره دراز ميشه واي چه قدي كشيد هي قربون صدقه كيرم مي رفت ادامه داد اين منو ميكشه امير جواب ناصرو بايد خودت بدي من ميكم هوسي شدم امير رحم نكرد گولم زد جوون سه تاي كير ناصره ! لاله حق داره به اين كيربنازه جوون اگه احتياط كني قول كونم ميدم فقط پارش نكني ديوونه!
((از مريم بگم اون 45 سالشه و خيلي دوسش دارم. اون 25 سالي ميشه که ازدواج کرده گفتم كه شوهرش ( ناصر ) هم تو كارشناس شرکت نفته که بيشتر اوقات جزيره خارکه و بنادر جنوبي به صورت ماموريت كار ميكنه.! هر دوسه هفته اي به تهران ميادو يه هفته استراحت ميكنه و يه سري به فاميل ميزنه ميره زندگي آرومي داره وضع مالي شم خوبه كلا خانواده خون گرمي هستن! خوب زياد حاشيه نريم اندام مريم خيلي با حال بود حدود 75 کيلو وزن داشت و قدش بلند حدود 175 کمرباريک با کوني گنده رونهاي نيمه چاق واقعاً سکسي . من که هر وقت نگاش مي کردم حال ميكردم.))
دستم و گذاشتم روی سینه هاش واقها زیبا بود هر کس ببینه فکر میکنه باورش نميشه اون پا به سن گذاشته شايد هم اینکه ارثی بود هم اینکه با ورزش نگهش داشته بود. خیلی آروم دستم و لای سینه هاش میکشیدم و یواش یواش. سوتینشو از تنش در آوردم. يواش يواش روم باز شد.يه نگاهش كردم. با لای سینه هاش بازی کردم و خیلی آهسته سر سینه هاشو لای لبام گذاشتم و یواش فشارشون میدادم. شهوت و میشد توی چشاش دید. دستم و گذاشتم لای پاش و بلندش کردم بردم بيرون تو اتاق خواب و گذاشتمش روی تخت درازكشيد خیلی آرام از روی شرت لای پاشو نوازش کردم. با دندونام خیلی یا احتیاط و آهسته شورتشو از پاش در اوردم کوچکترین مویی روی بدنش نبود و گلبرگاش کاملا به هم چسبیده بود و بوی عرق از لای اونها به مشام میرسید اين بو منو ديوونه ميكرد عرق معرف لاي پا گيرايش از ودكا بالاتره و منو به شهوت ميرسونه برخلاف دختراش كاملا آروم بود خوب ميشه گفت بقول معرف دو سه كوس بيشتر از اونا پاره كرده بود اين جنده كوس پاره!
محیط خیلی آرام بود حتی صدای نفس کشیدنمون شنیده نمیشد. خیلی آرام لب مو گذاشتم روی پیشانی غنچش و یک بوس کوچیک کردمش و تو دلم آرزو کردم که این غنچه قشنگش شکفته بشه و من توشو ببینم. يه لحظه ياد كوس لاله و بلافاصله نسترن افتادم عين كوس دختراش اونم غنچه اي بود. خوب کم کم بوسه هامو پایین تر آوردم و به روی چوچولش رسیدم با دندونهای جلوم یواش از اون تو کشیدمش بیرون و با زبونم باهاش بازی میکردم. دیگه صدای نفس های مريم شنیده میشد. و صدای ناله هاش بلند و بلند تر میشد. با یک دست سینه هاشو میمالیدم و با دست دیگه بین بهشتشو و ورودی باسنش و میمالیدم و کم کم لباي كوسشو باز كردم . زبونمو بردم تو مزه گس و مايل به شوري با هر زبون زدن شوري اون تبديل به شیریني ميشد. دیگه مريم داشت ناله میکرد و میگفت بکن امير بکن جرم بده... امير میخوام...
ولی با اینکه خیلی حشری بودم اما ميخواستم شهوتي اش كنم جلوی خودمو گرفتم و با یک دست بازش کردم و با دست دیگه از یک انگشت شروع کردم کردم توش تا اینکه به چهار انگشت رسیدم که دیدم مريم داره ميلرزه. نمیتونست خودش و نگه داره بدنش همش میلرزید. بعد کم کم بوسش کردم تا رسیدم به لباش بعد از یک لب حسابی از روش بلند شدم. صورتش سرخ سرخ شده بود و از تمام بدنش عرق میریخت. مريم چشاشو باز کرد و گفت : امير چرا نکردی؟ گفتم : هنوز زوده میخوام برات سنگ تموم بزارم ميخوام يادگاري بكنمت خوشكل خانوم!
كير مبارك هم بزرگتر از همیشه ایستاده بود. يه لحظه چشم مريم افتاد به كير سيخ شده من وبا تعجب گفت واي ي ي ي ميكشه منو امير
از جاش پاشد و با شهوت زیاد بهش نگاه میکرد بعدشم سریع اومد جلو و گرفتش کردش تو دهنش. انگار نه انگار که الان ارضا شده بود. داغ داغ و حشری بود. منم دیگه نتونستم خودم و کنترل کنم. مريم و بلندش کردم و بردمش روی تخت درازش کردم و پاهاشو دادم بالا و با آخرین قدرتی که داشتم فشار دادم توش. چون قبلا آبش اومده بود خیلی راحت و سریع رفت تو. كلاهك و رد كردم و سريع كشيدم بيرون يه صداي لقي داد!
با دندونام سینه هاشو گاز میگرفتم و با دستام باسنش و میمالوندم. یواش از روش بلند شدم و دستامو گذاشتم روی پاهاش و خیلی سریع شروع کردم به تلمبه زدن البته خيلي رتميك تا نصف بيشتر نمي كردم. شاید حدود 10 دقیقه ادامه دادم صداي لق لق ادامه داشت احساس کردم دو مرتبه مريم خودشو خيس كرد. از اونجائي که میدونستم لوله های رحمش رو بسته از هر لحاظ خیالم راحت بود. دوسه تلمبه ديگه زدم و از پشت با پنجه هام باسنش و گرفتم كشيدم اونو رو كيرم سرپائي شروع كردم به تلمبه زدن دستاشو آويزون گردنم كرده بود و شر شر ازش آب مي رفت ادامه دادم.............................ادامه دارد

در این جا چار زندان است
به هر زندان دو چندان نقب،
در هر نقب چندین حجره،
در هر حجره چندین مرد در زنجیر …
     
#24 | Posted: 1 Jan 2011 18:07
(سكس خانوادگي) قسمت نهم


یواش از روش بلند شدم و دستامو گذاشتم روی پاهاش و خیلی سریع شروع کردم به تلمبه زدن البته خيلي رتميك تا نصف بيشتر نمي كردم. شاید حدود 10 دقیقه ادامه دادم صداي لق لق ادامه داشت احساس کردم دو مرتبه مريم خودشو خيس كرد. از اونجائي که میدونستم لوله های رحمش رو بسته از هر لحاظ خیالم راحت بود. دوسه تلمبه ديگه زدم و از پشت با پنجه هام باسنش و گرفتم كشيدم اونو رو كيرم سرپائي شروع كردم به تلمبه زدن دستاشو آويزون گردنم كرده بود و شر شر ازش آب مي رفت ادامه دادم سرشو آوردم بالا بهش گفتم چطوره مريم جون گفت عالي عاليه تند تند تلمبه ميزدم گفتم نمي دونستم توام كوسي بودي براي خودت گفت بكوب خوشكلم گفتم من موقع سكس دوست دارم با كوسي كه ميكنم حرف بزنم و انو حال بيارم ! گفت هرچي دوست داري بگو گفت راحت شدي گفت هميجور داره ازم آب ميره گفتم امير كوچيكه اندازه اش خوبه گفت كوچيك نيست و خيلي هم كنده است همش ميترسم تا ته بكني جر بخورم . گفتم تازه مزه اش شو ميفهمي جنده ! گفت زبونت دراومده خجالت بكش!گفتم ساكت باش كوس پاره با يه تلمبه دو سوم كيرمو فرستادم تو كوس مادرزنم ! گفت جوون يواش تر ! گفتم در چه حالي كوس پاره گفت دارم پرواز ميكنم چه كيري داري امير خوش بحال لاله ! گفتم مادرش هم داره اونو ميخوره ! گفت آره دارم جر ميخورم اين كير نيست! گفتم نسترن هم همينو ميگه گفت اي بدجنس ميدونم براي اونم كوس نمونده البته حق داره دخترم كير اين فريبرز كير نيست كه گفتم بگو جنده داره تازه كيرم جون ميگيره ! كوس الهه هم بد كوسي نيست! گفت اي بدجنس اونم گشاد كردي من به نادر چي بگم گفتم خواهر نادرم جنده خودمه واي به حال زنش! گفت كوسم تو دهنت پاره شدم ديگه نا ندارم ! گفتم كوس نسرين يه چيز ديگه ايه! گفت خيلي بي ذوقي كدوم مادرزن به دامادش كوس ميده جلوي من از كوس دخترا ميگي نميگي حسوديم مشه! اينجوري ميخواي سنگ تموم بزاري ديگه بهت كوس نميدم بي ذوق ! آروم خوابوندمش روتخت يهو گفت تموم اش كن ! ديگه بهت كوس نميدم ! گفتم خودت خواستي پاره شدي نگي نگفتم گفت اينقدر به كيرت نناز بزن تا آخرش بينم چي داري آبتو خالي كن تو كوس مادرزنت اگه حال كنم هميشه اين كوس و همه كوس هاي دخترا را در اختيارت ميزارم گفتم اونا كه پاره شدن از كوس خودت مايه بزار جنده خانوم گفت بي تربيت خيلي پرو شدي ! با يه ضربه محكم تا ته كيرمو فرستادم تو تا ته كوس مريم ! با فشاري كه بهش دادم طاقت نداشت يه صدائي از باسنش در اومد گفتم جوون مريم جوون ناله كونت ام در اومد گفت مردم امير خيلي بدجنسي يواش تر گفتم حالا مونده تازه اولش و خوردي گفت جر خوردم بسه گفتم يه كاري ميكنم كه هميشه بخوابي زيرش گفت بسه مردم تلمبه بعدي رو دوباره محكمتر زدم دو سه تا تلمبه مشتي ديگه راحت ازش باددر ميشد و اشك از چشاش روان شدگفتم به گوز گوز افتادي جند ه من با صداي ناله ضعيفي گفت مردم امير تلمبه هاي پي در پي و صداي لق لق كوسش از يه طرف و گوز گوز كونش منو بيش از بيش شهوتي كرد ديگه هيچي نميشنيدم تند تند تا ته كوس مريم ميزدم احساس ميكردم كيرم به ته كوسش ميخوره ديگه صداي ازش نمي اومد يه مكثي كردم و ديدم چشماشو باز كرد گفت امير بسه هر موقع خواستي بهت ميدم الان بسه مردم خواهش ميكنم بسه ادامه دادم تلمبه هاي پي در پي گفتم جنده از صداي لق لق كوست خوشم مياد دوست دارم پشت سر هم بكوبم و تو بگوزي دوباره تلمبه هاي پي در پي داشتم به اوج ميرسيدم يهو با فشار زیاد تمام آبم و توش خالی کردم. وقتی تونستم چشام و باز کنم و از روی مريم بلند شم دیدم چشماش شو بسته و عين يه تيكه گوشت افتاده روتخت. رفتم حموم يه دوش گرفتم و اومدم بیرون خیلی خالی شده بودم اصلا حال راه رفتن نداشتم و اومدم کنار مريم رو تخت خوابیدم.
ساعت ده بودكه بیدار شدم و دیدم مريم حسابی آرایش کرده و بالاي سرم منتظر منه. بعد از سلام یک لب ازش گرفتم و گفتم چطوري خوشكله گفت عالي بعدا سر فرصت حسابتو ميرسم گفتم توام جنده اي بودي ما نميدونستيم گفت بي ادب خيلي پررو شدي گفتم مامان خوشكل مني مريم كوس پاره گفت بسه هرچي گفتي پيش خودمون باشه جلوي بچه ها سوتي ندي امير گفتم شرط داره گفت چه شرطي گفتم سر فرصت يه كون حسابي بايد بهم بدي به شوخي زد رو كيرمو گفت به شرطي كه با اين پارش نكني گفتم به روي چشم مريم گلم گفت بلند شو بسازمت كه خيلي كارداريم يه صبحانه درست كرد و خورديم بعد من يه سري به شركت زدم و كارهاي روزمره و يك ساعت زودتر از دخترا اومدم خونه بعد دخترا از سركاراشون برگشتن ..... همه مشغول كار خونه شدن لاله يه چندباري دور بر من چرخيد و گفت شيري يا روباه گفتم سرما خوردم جلو نيا نسترن و نسرين هم تو يه فرصت همين سوال رو ازم كردند يه جورائي نقش بازي كردم و نسرين به طعنه ميگفت سرما خوردگي با يه لحاف و تشك و يه ناز تو بغل با تب مشتي از بدن آدم خارج ميشه امير جان البته كار ما نيست آدم خودشو ميخواد! مريم هم ميگفت تو بهتره بلند شي بري شورت و كرست خودتو جمع كني رفتم اميرو بيدار كنم ديدم كرست هاي همتون تو اتاق خواب ولوو! نسرين ساكت شد و بقيه هم صداشون در نيومد لاله گفت امير نميخواي بري خونه مريم گفت توام انگار اينجا خونه نيست چه خبرته ! چكارش داري دامادمو جون نداره بنده خدا ! لاله گفت مامان اينقدر لوسش نكن ! مريم گفت خوبه خوبه بنده خدارو مريض اش كردي امشب همين جا مي مونه پيش خودمه ! همه زدن زير خنده كه مريم بلافاصله گفت چيه نيش همتون وا شده ! نسترن گفت مامان توام ! مريم گفت من چي تك تك تون ديشب با آه و ناله هاتون خوابرو از چشم من گرفتين! نسرين گفت خاله ! مريم گفت كوفت خاله توكه يه چيز كلفت ميبيني آب از لب و لوچت راه مي افته ! بلند شين كه جوني براي اين امير من نمونده ! يه آب پرتغالي براي من آورد و منم يه فيلمي بازي كردم و اداي مريض سرما خورده رو درآوردم البته هنوز سردرد خفيفي تو سرم بود يكي دوتا بروفن و مسكن ديگه اونا رو كم كم مجاب كرد كه يه خبري هست ............

در این جا چار زندان است
به هر زندان دو چندان نقب،
در هر نقب چندین حجره،
در هر حجره چندین مرد در زنجیر …
     
#25 | Posted: 1 Jan 2011 18:09 | Edited By: bita
(سكس خانوادگي) قسمت دهم


نسترن گفت مامان توام ! مريم گفت من چي تك تك تون ديشب با آه و ناله هاتون خوابرو از چشم من گرفتين! نسرين گفت خاله ! مريم گفت كوفت خاله توكه يه چيز كلفت ميبيني آب از لب و لوچت راه مي افته ! بلند شين كه جوني براي اين امير من نمونده ! يه آب پرتغالي براي من آورد و منم يه فيلمي بازي كردم و اداي مريض سرما خورده رو درآوردم البته هنوز سردرد خفيفي تو سرم بود يكي دوتا بروفن و مسكن ديگه اونا رو كم كم مجاب كرد كه يه خبري هست بعد از يه شام مختصري كه دسته جمعي خوردن پچ پچ دخترا شروع شد مريم خودشو جدي نشون ميداد اونا فكر ميكردن هنوز اتفاقي نيفتاده و بايد فرصتي به اون بدهن اونم يه حالي بكنه نسرين بلند شد و يه چشمكي به من زد و رفت پائين نسترن هم پشت سر اون لاله اومد درگوشم گفت من تورو مي شناسم جونور تو از كوس نمي گذري كاري كردي گفتم يه نيمچه كاري كردم گفت خيلي پرروئي امير گفتم مادرت تو بي انصاف تا مزه كيرو چشيده نمي بيني به در و ديوار ميزنه تا عصباني نشده برو كه يهو ديدي جلوي تو لخت شد ! لاله گفت امير خيلي بي حيائي گفتم جوون! تو چقدر باگذشتي لاله مادرت تشنه ست دختر يه ويشگون ازم گرفت و رفت پائين خونه نسرين دوباره من و مريم تنها شديم. با رفتن دخترا دیدم مريم باز داره شروع میکنه.از سکس صبج خیلی رازی بود و میگفت با پدر خانومم که بوده هیچوقت بیشتر از یک بار ارضاء نشده.. مريم لباساشو عوض كردو یک پيراهن خواب خیلی سکسی پوشید که واقعا خواستنی شده بود. تمام بدن اون از تو پيراهن ميشد کاملا لخت ديد. یک دو بار که جلوی من خم راست شد دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم و از پشت گرفتمش و به خودم چسبوندمش. بعدم شورت خودمو در آوردم و کوچولو رو گذاشتم لای باسنش گفت چه عجله ايه آروم باش امير دخترا .....يواش چقدر تو هولي پسراون مي گفت تا حالا توی عمرش از پشت سکس نداشته اما به من اجازه داد براش افتتاحش کنم. وقتی نگاه کردم دیدم واقعا هم تنگه حتا انگشتم به جور توش جا میشد. گفتم اين كون آكه آكه جنده گفت دوباره پررو شدي بدجنس زبون باز من دو شكم زائيدم گفتم اونا از كوسن! سريع گفتم يه گرم آوردو یکم به سوراخ اون زدم و یکمی هم به خودم. بعد با انگشت شروع کردم به بازی با سوراخش. با اون دست دیگه هم چوچولشو میمالوندم. زود تر از اون چیزی که فکرش و بکنم سوراخش باز شد و خواستار كير من شد. همچنان پيراهن مريم هنوز تنش بود من و خیلی حشری تر میکرد. اين كيرمبارك آروم رو گذاشتم تو سوراخش و خیلی آهسته دادم تو. مريم خیلی حرفه ای بود مثل دختراش لوس بازي درنمي آورد خیلی صبورانه صبر کرد تا دردش تبدیل به لذت بشه و واقعا میدیدم داره لذت میبره منم خیلی آرام کارو انجام دادم تا اینکه تا نصف كيرو تو کردم مريم با یک لحن شهوت انگیز میگفت بکن بیشتر بده بياد... بقیشم بکن تو! حدود 5 دقیقه بیشتر نکرده بودم که متوجه حضور لاله شدم يواشكي اومده بود بالا تا منو ديد يه علامت هيس رو لبش نشون داد و اشاره كرد ادامه بده آروم با يه رتمي داشتم كون مريمو مي گائيدم داشتم لذت مي بردم كه صداي اونم در اومد ميگفت بكوب امير حال ميكني نه گفتم آره جنده كون آك بندي داري ناصر اينو براي من گذاشته چه كونيه جوون ! گفت تازه دارم حال ميكنم خوش به حالت لاله چه كيري نصيبت شده جنده خانوم كوفتت بشه ! دوسه تلمبه محكمتر زدم كونش هوا كشيد و دوباره صداش دراومد با صداي گوز مريم كيرم تحريك ميشد مريم ميگفت بسه امير دارم پاره ميشم گفتم جوون بايد پاره بشي طاقت داشته باش داره خوشم مياد صداي نالش بالاتر رفت گفتم دخترا ميشنون جنده يواشتر گفت دارم ميميرم بسه دوتا تلمبه ديگه زدم تا ته كيرم و فرستادم تو يهو دادزد كوش كش داري چكار ميكني پاره شدم گفتم ساكت باش جنده پتي ياره دارم ميشم نكشي بيرون طاقت داشته باش كولي بازي نيار جنده اشك از چشاش رونه شده بود تموم هيكلش تو دستام و كيرم تا ته تو كونش بود تلمبه هاي بعدي رو تند تند كردم يه شالاپ شالاپي راه انداخته بودم كه نكو با صداي خانوم نسرين و الهه هم اومدن پيش نسرين و لاله ديگه به التماس افتاده بود ميگفت بسه امير مردم دوباره تلمبه هارو سرعت دادم و چند تا جانانه زدم ديدم تازه مزه داده به خانوم خوشش اومده ميكفت بكوب كوس كش بكوب صداشو برد بالاتر ميكفت لاله شوهرت كونمو داره پاره ميكونه جنده با اين كير چه حالي ميكوني بكوب امير مزه ميده بكوب كون نسترن هم با اين پاره كردي جوون ! من نا نداشتم اون يه ريز ناله شهوتي سر ميداد و ميكفت نسرين خاله بيا بيبن اينجوري كون ميدن جوون الهه كونم تو دهنت كجايي عمه گفتم جنده همه رو خبر كردي طاقت بيار دارم منفجر ميشم كه يهو گفتم مريم دارم ميشم! مريم قبلش خالی شده بود. فهمید كيرم متورم شده و وقته شه میخواد آبم بیاد گفت بریز روی سینهام براش خوبه خیلی آرام در آوردم و آب مو روی سینهاش خالی کردم اونم با دست به تمام بدنش مالید. لباس خواب توري ليموئي خانم با آب مني چسبيده بود به سينه هاش هي اونا رو مالش مي داد و ليس ميزد بلند شد يه بوس ازلبم گرفت و گفت دوباره احساس جووني ميكنم خوشگل پسر!.................. ادامه دارد

در این جا چار زندان است
به هر زندان دو چندان نقب،
در هر نقب چندین حجره،
در هر حجره چندین مرد در زنجیر …
     
#26 | Posted: 1 Jan 2011 18:11
(سكس خانوادگي) قسمت يازدهم


كجايي عمه گفتم جنده همه رو خبر كردي طاقت بيار دارم منفجر ميشم كه يهو گفتم مريم دارم ميشم! مريم قبلش خالی شده بود. فهمید كيرم متورم شده و وقته شه میخواد آبم بیاد گفت بریز روی سینهام براش خوبه خیلی آرام در آوردم و آب مو روی سینهاش خالی کردم اونم با دست به تمام بدنش مالید. لباس خواب توري ليموئي خانم با آب مني چسبيده بود به سينه هاش هي اونا رو مالش مي داد و ليس ميزد بلند شد يه بوس ازلبم گرفت و گفت دوباره احساس جووني ميكنم خوشگل پسر! بلند شدم كه برم به طرف دستشوئي دستمو گرفت و به حالت التماس گفت كجا نميزارم بري من هنوز ميخوام گفتم دارم ميرم دستشوئي خوشكله و راه افتاديم دستشو انداخت دورگردنم گفت ممنون امير خيلي دوست دارم تو حال خودش نبود يه نگاهي به چشماش كردم هنوز چشماش پر آب بود ولي يه جور خاصي شده بود به قول معروف چشما شهلائي وشهوتي دوباره لب تو لب شديم بعد خوردن لباش احساس كردم تنش داره ميلرزه مريم دوباره منو بغل كرد و لبامو بوسيد وگفت امير من سير نشدم گفتم باشه عزيزم من هميشه دراختيار توام هر موقع بخواي گفت الان ميخوام دوباره بوسيدمش و نگاهم افتاد به چشاش و ديدم هنوز مردمك چشاش نشون ميده كه شهوتيه بردمش تو اتاق خواب گفتم تو آماده شي من از دستشوئي برگشتم رفتم دستشوئي يه شست وشو دوباره اسپري سر كننده و يه آبي هم به سر و صورت زدم و برگشتم اثري از دخترا نبود رفتم تو اتاق خواب ديدم خانوم رو تخت دراز كشيده و چشماش رو بسته آروم خم شدم رو صورتش به لب از لبش گرفتم چشماشو وا كرد گفت امير خيلي بدجنسي گفتم چرا من كه اومدم گفت اگه نمي اومدي من مي اومدم از بغل اون جنده ها ميكشيدمت بيرون امشب مال خودمي! گفت پس چي چرا بدجنسم گفت ديوونه ام كردي امير عاشقم كردي ميدوني چكارم كردي هر لحظه ميخوام نميدونم چم شده ميترسم امير گفتم از چي خوشكله ديگه ترسي نداره توام راحت شدي منم ! گفت ميترسم چند سال زندگيم بهم بخوره و ناصر بفهمه ! گفتم خوشكل خانم اگه اينجوريه من رفتم اگه هوسه يباربسه! بلند شد و بغلم كرد گفت امير من به تو احتياج دارم گفتم پس چرا اينجوريش ميكني ! از تو بعيده من كه مجبورت نكردم خانوم ! گفت خيلي ديوونه اي نميفهمي من عاشق تو شدم گفتم حالا بعد اين همه سال ول كن مامان ! گفت دفعه آخرت باشه به من ميگي مامان گفتم پس چي بگم گلم ! گفت هرچي بادا باد بغلم كرد و منو انداخت رو تخت ! بوسيدمش گفتم من كه گفتم آماده شو پس چرا لباس خوابتو عوض نكردي گفت اينجوري راحترم دوباره لب تو لب شديم گفتم حالا شدي يه دختر خوب و ماماني ! گفت قرار نشد اسم مامان و بياري ! گفتم هرچي تو بگي مريم خوشكله ! گفت تازه داري منو درك ميكني ! گفتم كردنش منونده تازه اول درك ام خوشكل خانوم ! آروم آروم رفت سراغ شينه هاش و گفتم خودمونيم الحق كه سينه هاي خوش فرمي داري همزمان داشتم سينه هاشو مي مالوندم از روي پيراهن توري پستوناش تو سوتين يه فرم و جلوه خاصي داشت ! گفت امير خيلي رسمي شدي دوست دارم مثل لاله بامن رفتار كني فكركن من لاله ام همون جوري بايد منو بدوني ! گفتم آخه تو از لاله خوشكلتري گفت اي بدجنس باز شروع كردي ! تو اين زبون نداشتي چكار ميكردي گفتم تو ميكردم گفت منو با اين زبون رام كردي والا من زن شوهر دار كجا و تو كجا گفتم زبون كه نميكنه تو جنده مني جنده اين كيري !
دستمو بردم از زير شورت شو درآوردم گفت وحشي شدي چيه ! گفتم اينبار روش عوض شده بايد سريع كوس رو بدي و دستمو بردم لاي پاش از پشت روي كونش يه فشار آوردم و يه مالش!گفت توام سير نشدي دوباره كون ميخواي ! گفتم اونم به موقع خودش ودستمو كشيدم آوردم رو لباي كوسش و يه مالش ديگه گفت اونم ميخواي گفتم اون اسم داري جنده خانوم ! گفت اسمش چيه گفتم من بهش ميگم كوس ! گفت كوس خالي ! گفتم نه چنده من كوس آب دار! نالش دراومد گفت جوون ! كوسم تو دهنت! دوباره يه يورش بردم به طرف لاي پاش و پيراهن خواب توري رو زدم كنار و با كف دست كوبيدم رو كوس مريم ! گفت آخ مردم چرا ميزني ! گفتم دارم ادبش ميكنم بي تربيت شده ! بايد باد كنه گفت جوون ! بزن داره باد ميكنه ! صورتمو بردم پائين و يه بوس سكسي از كوسش كردم گفت نه به اون زدنت نه به اين نازكردنت ! داري دو هوا ئيش ميكني ! گفتم خواستم از چشمه كوس يه لبي تر كنم خيلي تشنمه ! گفت بخور امير بخور دارم مي ميرم افتادم به جون كوس خانوم و وحشيانه خوردم! داد مي زد خيلي وحشي شدي ! گفتم جنده خانوم تشنه ام آب كوس ميخوام ! يه حالي شده بود نيم خيز شد و دستاشو گذاشت رو كوسش و لبه هاي كوسش وا كرد و ميگفت بخور اينم كوس آبش هم الان مياد ليس بزن ديوونه مگه تشنه ات نيست بخور ! زبونم كه ميخورد به لباي كوسش بدنش ميلرزيد مي گفت جوون ديگه حال خودش نبود با خوردن لباي كوسش با دستاش سرمو مي چسبوند به كوسش يهو داد زد جوون بخور بخور كوس كش ديگه كاملا شهوتي شده بود ! سرمو آوردم بالا ديديم با يه حالت التماسي با تموم وجودش درخواست ميكرد امير ميخوام كير ميخوام ! پاهاشو از هم باز كردم و وبغلش كردم بدون معطلي سر كير مباركو گذاشتم رو كوس مريم و هول دادم تو كوسش و كلاهك رو رد كردم و نصف كيرمو هول دادم و شروع كردم تند تند تلمبه زدن سرعتمو بردم بالا وحشيانه ميزدم 10 تا 15 تلمبه پشت سر هم با گفتن جوون چه كوسي مريم تازه حال اومده كيرمو كشيدم بيرون بلافاصله پنجه هامو انداختم دور كمرش و سريع كشيدمش بالا ! سرمو بردم جلو لاي پاش ! داد ميزد وحشي يواش تر ! كوس مريم داشت آروم آروم دل ميزد يه مايع لزجي ازش خارج ميشد اونه خوردم و مريم داشت ميلرزيد دوباره هولش دادم عقب و كيرمو گذاشتم تو اينبار كاملا آماده بود سريع كردم تو كوسش تا دو سوم كيررفته بود تو كوس مريم از حال رفته بود و يه صداي ضعيفي ناله ميكرد 7 تا 8 تلمبه زدم و دوباره ديدم داره ميلرزه كيرمو كشيدم بيرون و دوباره كوسشو كشيدم جلوي دهنم و آب كوسشو با شهوت تمام ميخوردم دوباره يا ناله اي ميگفت وحشي كشتي منو مردم

در این جا چار زندان است
به هر زندان دو چندان نقب،
در هر نقب چندین حجره،
در هر حجره چندین مرد در زنجیر …
     
#27 | Posted: 30 Jan 2011 13:49
(سكس خانوادگي) قسمت دوازدهم


بلافاصله پنجه هامو انداختم دور كمرش و سريع كشيدمش بالا ! سرمو بردم جلو لاي پاش ! داد ميزد وحشي يواش تر ! كوس مريم داشت آروم آروم دل ميزد يه مايع لزجي ازش خارج ميشد اونه خوردم و مريم داشت ميلرزيد دوباره هولش دادم عقب و كيرمو گذاشتم تو اينبار كاملا آماده بود سريع كردم تو كوسش تا دو سوم كيررفته بود تو كوس مريم از حال رفته بود و يه صداي ضعيفي ناله ميكرد 7 تا 8 تلمبه زدم و دوباره ديدم داره ميلرزه كيرمو كشيدم بيرون و دوباره كوسشو كشيدم جلوي دهنم و آب كوسشو با شهوت تمام ميخوردم دوباره يا ناله اي ميگفت وحشي كشتي منو مردم!امير!براي بار سوم هولش دادم عقب دوباره كيرمو فرستادم تو كوس ! تا آخر كيرم رفت تو ! صداي جيغ مريم بلند شد ! آخ خ خ خ كش دار واي ي ي ي مردم كوس كش مردم كوس كش بسه امير ! تموم اتاق رو گذاشته بود رو سرش هي داد ميزد مردم كوس كش ! بدون توجه به صداي مريم شروع كردم به تلمبه زدن وحشيانه خودم احساس ميكردم داره جر ميخوره صداي لق لق كوسش تبديل به يك آهنگ سكسي شده بود كه منو بيشتر حشري ميكرد تمام بدنش در اختيارم بود پاهاشو با شونه هام خوابوندم رو شكمش خم شدم رو صورتش اشك از چشماش روان بود محكم تر ادامه دادم پشت سر هم ميلرزيد و آبي بود كه ازش ميرفت موقع لرزيدنش ماهيچه هاي كوسش سفت ميشد و كوسش كاملا مي چسبيد به دور كيرم يه احساس عجيبي وجودم و ميگرفت با تموم قدرت تلمبه هاي پي درپي ميكوبيدم داشتم منفجر ميشدم كيرمو كشيدم بيرون و آبم با فشار ريختم رو كوس مريم منظره زيبائي بود با دست كيرمو گرفته بودم با فشار ازش آب ميزد بيرون داشت تمام ستون فقرات كمرم داشت از هم وا ميرفت و چندين بار با فشار آب از كيرم بيرون ريخت و اونا رو رو سينه و صورت مريم پاشيده ميشد دوسه بار دستمو از ته كيرم كشيدم تا سر كيرمو قطره هاي آخر آبمو ازش خارح شد تموم پيراهن خواب مريم چسبيده بود به بدنش انگار كه يه دوش گرفته تموم اتاق پر شده بود از بوي آب مني صورتمو بردم جلوي سر مريم و لباشو غرق در بوسه كردم آروم آروم چشماشو وا كرد با صداي ضعيفي بريده بريده گفت امير خيلي وحشي شدي دوباره بوسيدمشو گفت ممنون عزيزم خيلي نازي مريم به اوج رسوندي منو ممنون مامان گلم ! لبخند ميلحي رو لبش نشت و دوباره با صداي آروم گفت وحشي مگه قرار نبود بگي مامان ! گفتم كوس نازي داري مريم ! يه بوس ديگه ازلبش گرفتم و گفتم خيلي دوست دارم حسوديم ميشه با ناصر ! گفت مودب شدي امير ديگه جنده نميگي! گفتم ببخشيد مامان كنترل نداشتم شرمنده ! لبمو بوسيد گفت دوست دارم بهم بگي تحريك ميشم ميگي جنده دوباره خيس ميشم ! گفتم خيلي جنده اي ! لبمو بوسيد و گفت توام خيلي كوس كشي ! بوسيدمش گفتم جنده من ! اون بوسم ميكرد و ميگفت كوس كش! يهو با صداي لاله بخودمون اومديم لاله گفت چه خبره چكار كردين مادرش بدون حركت گفت خوش بحالت لاله اين امير خيلي كوس كشه ! لاله بلافاصله گفت مامان ! گفت باور كن سي چهل بار آبمو درآورد شاه كيري داره كه هميشه منو ديوونه ميكرد و تو حسرت اون بودم باور كن دوسه بار خواستم بهت بگم روم نميشد تا اينكه ديشب دلو زدم به دريا البته امير با مشروب كمكم كرد! تو چرا واستادي دوست دارم خودم شاهد كوس دادنت باشم من سير شدم نوبت تو ايه لاله كنار مادرش دراز كشيد و صداي نسترن بلند شد يهو تا خيسي پيراهن مريمو ديد گفت چه كردي مامان آبي مونده تو كمر اين شاه داماد مادرش گفت هول نشو اول نوبت لاله ست ميخوام شاهد سكس اون باشم نسترن گفت منم هستم و هر جفتشون خوابيدن كنارم دراز كشيد از پشت دست انداخت يه انگشت كرد تو كون من در گوشم گفت خيلي بي حيا شدي حالا مامان منو ميكني گوشمو گاز گرفت و مريم شنيد و در جواب گفت دختر كوس و كون برام نگذاشته موندم جواب باباتونو چي بدم آروم بوسيدمش گفتم مامان باز شروع كردي! آروم بلند شد و گفت به تو رو ميدادم تا صبح ميخواستي جرم بدي بدجنس! گفتم جون من دررفته خانوم ناراحته جنده خانوم و دستشو گرفتم گشيدمش رو خودم افتاد رو شكمم تازه احساس كردم وزنش چقدره ! سريع پيراهن خوابو از تنش در آورد سينه هاش از كرست زده بود بيرون خيس آب مني سوتين شو چرخوند اون باز كرد وانداخت اون طرف و پستوناشو مالوند به صورتم و يكي از پستوناشو كرد تو دهنم مزه آب مني همراه با عرق بدن مريم و بزاق دهن من و فشار پستون اون منو داشت تحريك ميكرد منم مشغول شدم جاي پستوناشو عوض كرد و اون يكي رو كرد تو دهنم من عين تشنه ها با عطش تمام مشغول بودم مريم گفت لاله چرا معطلي بلند لخت شو داره بلند ميشه بلافاصله گفت نسترن تو چرا معطلي اين كير خوردن داره آمادش كن براي كوس لاله احساس كردم نسترن شروع كرد ي حسي عجيبي اومد سراغم امشب ديگه واقعا عقيم ميشم اين مادر و دخترا ديگه چيزي برام نميزارن و از اون طرف يه حس ديگه اي وجودمو گرفت امشب يه سكس گروهي رو اين مادر و دخترا تجربه ميكنن برام جالب بود كه مريم روش جلوي دختراش باز شده و لخت رو من نشسته و دختراشو داره هدايت ميكنه ! همچنان نسترن داشت برام ساك ميزد يهو ديدم كيرمو نسترن داره ميكوبه به كمر مادرش و داد زد حاضره مامان چه قدي كشيده جوون! اين كير نميكونه جر ميده ! مريم كمرشو راست كرد و پستوناشو از دهنم در آورد و رو دوزانو بلند شد و دستشو گرفت به كيرمو سرشو ماليد به لباي كوسش يه چرخشي و كيرمو كرد تو كوسش آروم آروم نشت روش با ناله اي بلند گفت آخ خ خ و ادامه داد واي ي ي ي تازه لاله رو ديدم خم شد رو صورت من گفت درچه حالي شوهر خوشگلم گفتم عاليه ! لبمو بوسيد گفت كوس مامان چطوره گفتم محشره! گفت خوشت مياد زنت برات كوس مياره ! گفتم جبران ميكنم ! هرچي تو بخواي ! گفت من فقط كير تو رو ميخوام ! الان مامان آمادش كنه كردم تو كوسم! همزمان مريم داشت آهسته آهسته تلمبه ميزد منظره جالبي بود نسترن از زير دو دستي كيرمو مشت كرده بود مادرش تا دو سوم كيرمو ميكرد تو كوس شو با بالا پائين شدن مريم پستوناش بالا و پائين ميشدن و تاب ميخوردن البته جون قبلش مريمو سيراب كرده بودم كيرم سيخ سيخ نشده بود! ... ادامه دارد
     
#28 | Posted: 30 Jan 2011 13:59
(سكس خانوادگي) قسمت سيزدهم


لاله رو ديدم خم شد رو صورت من گفت درچه حالي شوهر خوشگلم گفتم عاليه ! لبمو بوسيد گفت كوس مامان چطوره گفتم محشره! گفت خوشت مياد زنت برات كوس مياره ! گفتم جبران ميكنم ! هرچي تو بخواي ! گفت من فقط كير تو رو ميخوام ! الان مامان آماداش كنه كردم تو كوسم! همزمان مريم داشت آهسته آهسته تلمبه ميزد منظره جالبي بود نسترن از زير دو دستي كيرمو مشت كرده بود مادرش تا دو سوم كيرمو ميكرد تو كوس شو با بالا پائين شدن مريم پستوناش بالا و پائين ميشدن و تاب ميخوردن البته جون قبلش مريمو سيراب كرده بودم كيرم سيخ سيخ نشده بود! مثل ماهي كه از دمش بگيري سرش خم ميشد و ميرفت تو كوس مريم و در ميومد ولي مريم آب از كوسش راه افتاده بود و چشمه اون جوشان بود وآب كوس اون يه لزجي دوركيرمو مي پوشوند و بقيه آب با رفتن كيرم تو كوس مريم چلونده ميشد رو دست نسترن ! لاله بلند شد و پاهاشو از هم باز كرد و دوزانو نشست رو صورت من و كوس لاله جلوي دهنم بود گفت امير كوسم تو دهنت ! بخور كوس بخور داره نوبت من ميشه با دوسه زبون زدن به كوس لاله چشمه اونم شروع كرد به آب دادن يه ليسي زدم و قورت دادم ديديم لرزيد گفت جون ! چه كوس ليسيه اين امير ! يهو مادرش گفت داره سيخ ميشه جوون تازه داره موتور روشن ميشه يه چند تا تلمبه تند تند زد و كير منم دو سه دل دل زد و تازه داشت تو كوس مريم جا باز ميكرد كه مريم گفت نسترن دستاتو وردار دارم ميشم نسترن دستاشو تا از دور كيرم برداشت مريم يهو آروم نشت رو كيرم تا ته اونو كرد تو داد زد آخ زجر خوردم جوون همزمان داشت ميلرزيد ديدم دور كيرم با ماهيچه هاي خانوم سفت گرفته شد دوسه بار خودشو جمع كرد و شل شد كه لاله اونو هول داد عقب گفت بلند جنده خانوم نوبت منه كير مفت گير آوردي داري خودتو خفه ميكني مادرش بلند شد آبي بود كه كوسش داشت چيكه ميكرد ولو شد و دراز كشيد پهلوي من با بلند شدن مريم لاله خم شو دور كيرم دودستي گرفت و كرد تو دهنش و دو سه بار ليس زد دو زانو خودشو كشيد رو كيرم و با دستاش دو تا مچ پامو گرفت انگار تو توالت نشسته ساق هاي پاهاش و چسبونده بود رو تخت !نسترن پريد دوباره دودستي كيرمو مشت كرد و لاله هم مثل مادرش شروع كرد به تلمبه زدن البته ريتم تلمبه هاي لاله تند تر از كار مادرش بود مريم تازه حال اومده بود لبمو بوسيد و گفت چطوره كوس لاله حال ميده دختر خودمه ! گفتم استعدادش خوبه فقط يكم هوله گفت اين كير همه رو هول ميكنه اون كه جاي خود داره! لاله ازش شر شر آب مي رفت و مثل مادرش ميلرزيد و اتاقو گذاشته بود رو سرش مي گفت جوون دارم كوس ميدم مامان دارم كوس ميدم ! چه كيره ايه آدم سير نميشه دوست داره جر بخوره امير جوون! دارم ميشم مامان دارم ميميرم جوون ! تند وتند تلمبه هاشو ادامه داد انگار كه يهو چائيده باشه تمام بدنش لرزيد و داد نسترن آماده شو من ديگه نا ندارم ! نسترن دستاشو از دور كيرم برداشت و لاله تمام كيرمو كرد تو كوسش و يه جيغي گشيد گفت آخ مامان مردم خودشو انداخت رو پاهاي من همچنان كيرم تو كوسش بود نسترن اونو بلند كرد و هول داد انداخت يه طرف و مادرش لاله رو گرفت و خوابوند كنار من و خودشم كنارش دراز كشيد كار افتاد دست نسترن كيرمو گرفته بود دودستي داشت تاب ميداد و يهو ليز خورد به عقب و كوسشو گذاشت رو دهنم نيم خيز خم شده بود رو كيرم و اونه ميكوبيد به صورتش و ميگفت بخور كوس كش چرا معطلي مشغول خوردن كوس خانوم شدم بلند شد بحالت لاله نشست رو دهن من كاملا چاك كوس نسترن رو دهنم بود دو سه زبون به كوسش زدم خيس بود و اونو چسبوند به دهنم و بلندش كرد دوباره بازبونم يه ليسي زدم و خوشش اومد و خودشو كشيد جلو ادامه ليس من و زبونم خورد به چاله كونش و با زبونم يه چرخ ليسي دور چاله كونش زدم ويهو نسترن كفت مامان امير كون ميخواد ! مامان دامادت داره از كونم ميخوره ! ديدم خوشش اومده يكم عقب ميومد آب كوسش و ميخوردم و خودشو جلو ميكشيد و كونشو جلوي دهنم ميگذاشت دو سه ليس ديگه زدم وگفت ميدم امير اگه حالي برام بمونه كونم بهت ميدم ! بخور ميدونم عاشق كوني ! كون نسرينو پاره كردي ! كون لاله رو گشاد كردي ! كون مامان منم پاره كردي چه كوني ميخوره مامان ! يهو بلند شد و برگشت رو صورت من يه لب جانانه ازم گرفت و دستشو گرفت به كيرمو سرشو چرخوند دور كوسش و اونو به لبه هاي كوسش ميزد و آروم آروم كرد تو كوسش با گفتم آخ مامان داغه داغه داره حرارتش كوسمو ميسوزونه اين چيه لامصب آروم آروم كامل اونو هدايت كرد تا ته كوسش ويهو داد زد مامان مردم و شروع كرد به آروم تلمبه زدن صورتش جلوي رو صورتم بود خم شده بود تا ته نميگذاشت بره داشت با كوسش كيرمو ميشكوند خم شد رو صورت من گفت با كوسم حال ميكني يا نه كوسش داشت دل دل ميزد منم با تموم قدرت كيرمو تو كوسش باد مي دادم و اون قربون صدقه من و كيرم ميرفت افتاده بود رو صورت من و زبونشو كرده بود تو دهنم و داشت پشت سر هم ميلرزيد آبي بود كه ازش ميرفت فكر كردم داره ميشاشه دستامو از پشت كمرش گرفتمو خواستم بلند شم كه مادرش نگذاشت گفت بخواب آقاهه اين دختره كوسو لازم داره نميخواد پاره بشه! نسترن سينه شو صاف كرد و دستاشو گذاشت رو سينه من و چند تا تلمبه مشتي زد تا ته كيرمو ميكرد تا ته كوسش و ميكشيد بالا دوباره حركت قبلي رو تكرار ميكرد صداي ناله هاي شهوتي اون تبديل به داد و فحش شده بود و ميگفت مامان كوسم پاره شد جنده كوسم پاره شد اين كير آدم نيست كير اسبه ديگه گشاد شدم لق لق كوس نسترن در اومده بود كه خم شد رو صورت من و لباشو چسبوند به لبم و مشغول خوردن لباش شدم ديدم بدنش لرزيد تموم ماهيچه هاي كوسش سفت شد و خودشو سفت چسبوند به بدن من و كيرمو با آب كوسش داغ كرد و خودشو انداخت رو من اونو بوسيدم و گفت خسته نباشي جنده من توكه ميخواستي كون هم بدي وا رفتي كه دختر خيلي آروم گفت امير جوون ندارم مردم تو هنوز سير موني نداري بدجنس سه تا كوس كردي هنوز اين دسته بيل تو سيخه سيخه نميخواهي بشي يهو گفت آخ خ خ و آروم بلند شد و مادرش ماجرا رو ديد با يه حالتي گفت نسترن بلند شو همه جارو كثيف كردي دختر به خودت هم رحم نداري همه جا رو خون برداشت آروم پيراهن خوابش رو برداشت و گذاشت رو كوس دخترش و گفت بلند شو اين كار شما نيست موقع بلند شدن نسترن كيرم و خم كرد به روي شكمم و گفت آخرش اين دسته بيل كوسمو پاره كرد و بلند شد . ادامه دارد
     
#29 | Posted: 5 Feb 2011 13:10
(سكس خانوادگي) قسمت چهاردهم


اين دسته بيل تو سيخه سيخه نميخواهي بشي يهو گفت آخ خ خ و آروم بلند شد و مادرش ماجرا رو ديد با يه حالتي گفت نسترن بلند شو همه جارو كثيف كردي دختر به خودت هم رحم نداري همه جا رو خون برداشت آروم پيراهن خوابش رو برداشت و گذاشت رو كوس دخترش و گفت بلند شو اين كار شما نيست موقع بلند شدن نسترن كيرم و خم كرد به روي شكمم و گفت آخرش اين دسته بيل كوسمو پاره كرد و بلند شد كوس نسرين داشت خون ريزي ميكرد لاله خواب از سرش پريد و گفت چكار كردي دختر مال مفت و دل بي رحم به خودت رحم كن من كه اين كيرو از تو دريغ نكردم بلند شو و زير بغل نسترن رو گرفت و برد بيرون با رفتن دخترا دوباره مادرزنم كارو گرفت دستش گفت نگفتم امشب مال خودمي يه تف انداخت كف دستش و اونو ماليد به كيرم و چند بار با دست تلمبه زد و گفت منو پاره نكني با اين دسته بيلت امير آروم نشست روش تا ته كيرمو كرد تو كوسش با صداي بلندي گفت آخ كوس كش اين چيه تو داري كوسا رو پاره ميكنه و خم شد رو صورت من گفت امير قول بده هر شب اينجا اومدي مال من باشي گفتم بايد با دخترت كناربياي گفت اون با من دوست دارم قول بدي رو اين تخت مال من بشي گفتم شوهرت بود چي گفت تو باشي جاي براي اون نيست گقتم قبوله ! گفت دوست دارم بهم بگي جنده ! اومدم بلند شم نگذاشت دشتاشو گذاشت رو سينه من از زير يه تلمبه زدم و دردش گرفت و شل شد داد زد امير نه ! وحشي نشو ! امير پاره مرفت و مي اومد شول تر شد گشيدم رو خودم و برشگردوندم خانوم رو گرفتم در اختيار داد ميزد امير وحشي نشو يواش آخ يواش پاره ام ميكني كوس كش يواش دستامو از بغل پاهاش رد كردم پاهاشو جمع كردم رو سينش خم شدم رو صورتش و محكم شروع كردم به تلمبه زدن داشتم منفجر ميشدم گفتم مي خوام جنده خودم بشي داشت ميلرزيد به التماس گفت امير رحم كن ديوونه هر موقع بخواي بهت ميدم پاره ميشم ها مرتب سرعت تلمبه هام رو بردم بالا كوبيدم وكوبيدم لق لق كوسش در اومد مرتب ميلرزيد آب كوسش روان بود احساس كردم دور كيرم داغ شد آب داغي از كنار كيرم بيرون زد و ريخت رو تخمام مريم داد ميزد مردم امير پاره شدم بسه آخ سوختم بسه امير سوختم واي ي ي ي مردم بسه كيرمو كشيدم بيرون و با دستم گرفتم و جلوي فشار پاشيدن آب مني رو ميگرفتم تمام سر و صورت مريم خيس شد بقيه آب كيرمو رختم رو پستوناي مريم ديگه نا نداشتم افتادم رو مريم يه بوس از لبش گرفتم و گفتم مرسي خانومي ديگه نا ندارم به ارومي گفت كار خودتو كردي بلند شو تمام تخت پر خون شده يه دست به كوس مريم بلند شد و رفت به سمت حموم افتاده بودم رو تخت يكمي كه حالم جا اومد بلند شدم رفتم حموم درو باز كردم مريم زير دوش بود آب داغ دوش حالمو جا آورد تازه ديدم چه كردم يه گوشه پيراهن خواب مريم پر خون افتاده بود و كنارم مريم خودشو ليف ميزد و نگاهم افتاد به روي بهشت خانوم ديدم خون آبه ازش جاري شده مريم دستشو ميكشيد روش آب ميگرفت و اونو ميشد تو اون حال به فكر من بود گفت امير سرما ميخوري برو تو كمد حوله است خودتو خوش كن يه آبي به تنم زدم ورفتم بيرون از تو كمد حوله برداشتم و خودمو خشك كردم و رفتم سراغ عسلي و ميز توالت و كشوي هاي اونو واكردم نواربهداشتي پيدا كردم يه شورت و كرست مشگي و اومدم طرف حموم صدا زدم مريم جوون اومد بيرون عين عروس برام ناز ميكرد حوله رو انداختم روش و خشكش كردم جلوي در حموم شورت رو پاش كردم با يه ناز خاصي پاهاشو بلند مي كرد و مي گذاشت تو شورت و كشيدمش بالا نوار بهداشتي گذاشتم لاي پاي خانوم و شورت كشيدم بالا كرست و انداختم رو پستوناش با مالشي و با عشوه اي اونو تن اش كرد و برگشت ازپشت گيره اونو بستم دوباره برش گردوندم حوله رو انداختم رو شونه هاش و بردمش تو اتاق خواب گفت امير ببين چه كردي گفتم معذرت ميخوام عزيزم سريع رو تشكي رو جمع كردمو انداختم اونور يه پتو از كمد برداشتم و انداختم رو تخت و آروم دراز كشيد چسبيدم بهش كفتم عروسيت مبارك مريم من منو بوسيد گفت مرسي داماد گلم ! واقعا عروس شدم امير ممنون عزيزم تا صبح لخت تو بغل هم خوابيديمو با صداي دخترا كه آماده ميشدن برن سر كاراشون بيدارشديم نسرين ميگفت اين عروس داماد بيدارنشدن الهه گفت چكارشون داري تا صبح پدر همديگه رو در آوردن خسته و كوفته ان بريم بعد نيم ساعتي مريم لبامو بوسيد گفت بلند شو تنبل خان تو نميخواي بري سر كار بلند شدم لباس پوشيدمو يه صبحونه اي مختصري رفتم شركت مشغول كارهاي روزمره قبل از ظهر بود كه لاله زنگ زد وحال و احوال و گفت درچه حالي گفتم شما بهتري گفت اي بدجنس خوب خودتو زدي به موش مردگي و ترتيب همه رو دادي گفتم واقعا كه به شما خانوما خوبي نيومده جوون و وقت و مال بده آخرم اين حرفهارو بشنو ! لاله گفت خيلي بي چشم و روئي گفتم شوخي كردم ناز خانوم عالي بود عالي يه شب رويائي رويائي ممنون عزيزم يكي طلب شما! گفت فقط يكي بدجنس چوب خط ات پر شده ! گفتم چطور گفت نسرين دوتا گفتم چرا دوتا ! گفت از جلو وپشت تازه شانس آوردي چون شوهرمي باهات ارزون حساب كردم چون خانوما پشت و دوبله حساب ميكنن ! گفتم خوب حالا توهم ! گفت خيلي پروئي مامان و برات سه تا زدم و نسترن هم دوتا خودم هم كه هفت تا جمعا ميشه چهارده تا بدهي ! گفتم خيلي بي انصافي لاله آخرش تو منو ورشكست ميكوني با اين حساب و كتابت ! گفت خيلي پروئي من اگه نبودم كه هيچي برات نبود! گفتم قبوله ناز خانوم منكه تا اينجا باهات اومدم تا آخرش باهات هستم هر جور كه تو حساب كني ! گفت حالا شدي پسر خوب همه اينا رو يه سفر شمال پاك ميكنه گفتم حتما مامان و خواهرو دختر خاله نسرين هم هستن گفت مامان و شايد ولي اوناي ديگه نمي دونم! گفتم قبوله اونم به روي چشم ! گفت حالا كه پسر خوبي شدي منم برات يه خبري دارم گفتم خيره گفت براي تو كه خيره خيره ! گفتم چطور گفت به دخترا مزه كرده ! به مامان كه بيشتر گفتم نه ه ه ! گفت هول نشو امروز تولد مامانه ميخواهيم براش جشن بگيريم يادت نره يه هديه براش بگيري! و گفتم باشه خانوم هر چي تو بگي خدا حافظي كرد و منم مشغول كارام شدم بعد تلفن لاله نسترن زنگ زد بعد سلام و احوال پرسي گفت چه خبره اين تلفن شما چقدر اشغاله گفتم لاله بود گفت پس خبرا رو داري گفتم آره گفت داستان شمال چيه گفتم خواهرت گذاشت گردنمون گفت چطور گفتم حساب تو و نسرين و مادرتو خواهرت با يه سفر شمال صاف كرد گفت شانس آوردي خيلي باهات راه اومده من كمتر از دبي و تركيه راضي نمي شدم پس ما هم افتاديم گفتم چيزي از اومدن شما نگفت ! گفت غلط كرده اگه منو نبرين جفت تون و ميكشم گفتم منو كه تا چند بار كشتي گفت حساب تو كه جاي خود حالا كه اينجوريه امشب همه رو ميزارم تو خماري گفتم نسترن خيلي بي بي معرفتي گفت خودتو لوس نكن تو از همه بدتري گفتم نسترن گناه من چيه ! اصلا توهم بيا بابا ما كه خراب توايم همه جوره ! گفت حالا شدي امير خودم لاله گور خونده منو اون تو همه چي شريك ايم! شب خودم ميتركونم ! ... ادامه دارد
     
#30 | Posted: 5 Feb 2011 13:16
(سكس خانوادگي) قسمت 15

مامان و شايد ولي اوناي ديگه نمي دونم! گفتم قبوله اونم به روي چشم ! گفت حالا كه پسر خوبي شدي منم برات يه خبري دارم گفتم خيره گفت براي تو كه خيره خيره ! گفتم چطور گفت به دخترا مزه كرده ! به مامان كه بيشتر گفتم نه ه ه ! گفت هول نشو امروز تولد مامانه ميخواهيم براش جشن بگيريم يادت نره يه هديه براش بگيري! و گفتم باشه خانوم هر چي تو بگي خدا حافظي كرد و منم مشغول كارام شدم بعد تلفن لاله نسترن زنگ زد بعد سلام و احوال پرسي گفت چه خبره اين تلفن شما چقدر اشغاله گفتم لاله بود گفت پس خبرا رو داري گفتم آره گفت داستان شمال چيه گفتم خواهرت گذاشت گردنمون گفت چطور گفتم حساب تو و نسرين و مادرتو خواهرت با يه سفر شمال صاف كرد گفت شانس آوردي خيلي باهات راه اومده من كمتر از دبي و تركيه راضي نمي شدم پس ما هم افتاديم گفتم چيزي از اومدن شما نگفت ! گفت غلط كرده اگه منو نبرين جفت تون و ميكشم گفتم منو كه تا چند بار كشتي گفت حساب تو كه جاي خود حالا كه اينجوريه امشب همه رو ميزارم تو خماري گفتم نسترن خيلي بي بي معرفتي گفت خودتو لوس نكن تو از همه بدتري گفتم نسترن گناه من چيه ! اصلا توهم بيا بابا ما كه خراب توايم همه جوره ! گفت حالا شدي امير خودم لاله گور خونده منو اون تو همه چي شريك ايم! شب خودم ميتركونم !! سريع خداحافظي كرد و گوشي رو گذاشت بعد يه نيم ساعتي دوباره تلفن زنگ زد ديدم مريمه ( مادرزنم ) گفتم به به عروس خانوم حال و احوال چطوره خانوم خانوما گفت لوس نشو امير يكم زودتر بيا و يه خورده ميوه هم تو راه بخر هيچي نداريم تو خونه گفتم به روي چشم خانوم خانوما خبريه گفت دخترا امشب خودشونو دعوت كردن يعني تو نميدوني گفتم چرا لاله يه چيزاي گفت مريم گفت راستي مشروب ياد نره! ! گفتم رو شم عروس خانم حرف حرف شماست . گفت راستي شمال بدون ما !گفتم واقعا كه اين لاله نميزاره ما گوشي رو بزاريم گفت حالا من شدم غريبه گفتم نه مامان شما كه عزيز مني ! گفت ديشب نگفتم اينا حرف تو دهنشون نمي مونه گفتم نه باوركن مامان خواستيم يه دفعه ذوق زده ات كنيم گفت تو منو ديشب ذوق زده كردي ديوونه دائم شورتم خيسه خيسه نمي دونم چي ريختي اون تو كه همين جوري داره برات گريه ميكنه ! گفتم مريم گلم ! گفت ياد نره هيچي نداريم و خدا حافظي كرد و گوشي و گذاشت و پيش خودم گفتم تا نسرين زنگ نزده من پيش دستي كنم زنگ زدم بعد سلام و احوال پرسي گفت خبرا رو دارم خيلي از دستت دلخور شدم حالا بدون من گفتم ديوونه زنگ زدم دعوت ات كنم گفت امير خيلي دوست ات دارم منم تلافي ميكنم گفتم ازشما به ما رسيده گفت ميخوام مثل خودم توام ديوونه من بشي ! فعلا كار دارم دوست ات دارم گوشي رو گذاشت نزديك ظهر بود كه نادر زنگ زد بعد اينكه خودشو معرفي كرد گفت خيلي بي معرفتي امير !خواستم كه از خودم دفاع كنم گفت باوركن ازصبح تا حالا دارم شمارت رو ميگيرم تازه موفق شدم باهات صحبت كنم پسر تو نميگي ما رفيقيم !مثلا باهم صيقه برادري داريم و قسم خورديم كه هميشه با هم باشيم يهو پريدي ورفتي بي معرفت ! گفتم نادر دوباره شروع نكن اولا منو تو هنوزم رفيقيم و هرچي تو بگي ولي رويا ! پريد تو حرفم گفت حرف من و تو يه و حرف رويا رو من نزدم اصلا ولش كن ميخوام ببينمت اينو كه ميتونم ازت بخوام گفتم من در خدمتم باشه فردا يا پس فردا يكم سرم خلوت شه ميام مي بينمت ! گفت تو شركت منتظرم! و خداحافظي كرد و گوشي رو گذاشت و من موندم و دعوت نادرو فلش بك به گذشته و ياد آوري خاطرات گذشته هر چي خواستم خودمو از اون فضا بيارم بيرون نشد كه نشد بلند شدم خودمو مشغول كردم با كاراي شركت و دست و دلم به كار نميرفت كارها رو هماهنگ كردم و زدم بيرون يه سري به ساقي قديمي مشروب زدم و يه سري جين و ويسگي ازش خريدم وگفتم قوي چي داري گفت هرچي بخواي گفتم چيز كاردرست ميخوام گفت مهندس تا حالا از من چيز ناجور گرفتي گفتم نه عرق توپ چي داري گفت مكزيكي دارم سفارش يه كسي مثل خودت عرق مكزيكي اصل گفتم يه بطر ازاون بيار خلاصه بار كرديم و آورديم تو ماشين سر راه سفارش ميوه و كيك و شيريني و مخلفات جشن تولد رو هم انجام دادم رفتم و از يه بوتيك يه كادو براي مريم گرفتم يه لباس شب خيلي ناز فروشنده يه سري پيراهن هاي خواب و تو طرحهاي مختلف رو هم ريخت جلوي من و من حال و هواي شب گذشته اومد تو خاطرم جور گير شدم لباس زير ها رو كه يه دست كامل فري سايز تو رنگ هاي مختلف بود و برداشتم! خانوم فروشنده يه نيش خنده اي مي رفت كه نگو حوسي شده بود و خركيف كه يه دفعه مشتري مثل من به تورش خوره بود كلي شورت و كرست جلوم ريخت انواع مختلف لامبادائي مرئي و نامرئي بندي و غير بندي ما هم بار كرديم دست آخر هم رسيد به كاندم و انواع اون چون بعضي از شورت و سوتين ها همراه شون بود بقيه رو هم خانوم رو كرد ما هر چي آورد خريديم همه رو كادو پيچ كردو آخر سرم كلي چراغ داد كه اونم آره شماره و آدرس ازش گرفتم و گفتم مزاحمت ميشم يه ساعتي دختره معطلم كرد ديدم ساعت حدود 1.5 ظهره خودمو رسوندم به خونه مادرزنم وسايل و بردم تو ! اومد جلو و بلغم كرد گفت امير كولاك كردي گفتم يه خورده ميوه و شيريني بخر نه اينقدر چكار كردي گفتم اين هم كادو شماست گفت محشري امير راضي به زحمت نبودم گفتم من كه بودم ناز خانوم گفت تا دخترا بيان ميخوام جبران كنمو بهت يه حال حسابي بدم و درجا لخت شد و دست منو گرفت و رفتيم تو اتاق خواب خانومو يه سرويس توپ سفارشي كرديم چند باري ارضا شده بود و گفت بدجنس بهت خوش گذشته نه گفتم اي بد نبود ولي اصل كاري مونده گفت امير باز م ازپشت گفتم عاشق اين ناز كردنتم ولي انصافا خوب كوني داري جنده من گفت نوش جونت بلاخره منم جنده خودت كردي! ديگه راه افتاده بود يه حال سير بهم داد داشتم منفجر ميشدم كشيدم بيرون و ريختم رو كمر خانم آب مني از چاك كونش ريخت رو كوس خانوم ! منظره جالبي بود با دستم كير مباركو داشتم خفه ميكردم بقيه آب و رو سينه هاش پاشيدم يه دست از زيز لاي پاش بود و يه دست ديگش رو تنش و سينه هاش انگار كه داره رو تنش پماد و گرم نرم كننده مي ماله همه آب مني رو بدنش ماليد و بلند شديم رفتيم حموم و كلي تو حموم از سينه هاش خوردم كف حموم خوابيد دوباره كير مبارك بلند شد اونم مثل خودم تعجب كرده بود مونده بود تو كار كمر من ميگفت حالا حالاها اين كمرتو آب داره هر بار كه ميزني منو تشنه تر ميكني دوباره با ريتم آهسته از كوس و كون كردمش دوباره كمر خالي شد ديگه نا نداشتم كامل بدنمو ليف كشيد و منو شست از حموم اومدم بيرون افتادم رو تخت بعد از نيم ساعتي منو بيداركرد و گفت بلند شو تنبل خان ناهار حاضره از بس كه گرسنه بودم كلي غذا خوردم از مريم تشكر كردم گفت بخور بايد تقويت بشي بايد كامل بسازمت يكي دو پيك از مشروب و باهم ديگه زديم و تازه گرم شده بوديم به صحبت دخترا يكي يكي پيداشون شد... ادامه دارد
     
صفحه  صفحه 3 از 11:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  پسین » 
داستان و خاطرات سکسی انجمن لوتی / داستان و خاطرات سکسی / خاطرات سكسی پیرمرد(زیر شلواری) بالا
این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2018 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites