تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
داستان و خاطرات سکسی

داستان های پیوسته و قسمت دار سکسی

صفحه  صفحه 112 از 113:  « پیشین  1  ...  110  111  112  113  پسین »  
#1,111 | Posted: 1 Nov 2017 23:03
ساعت ۱۰شب بود که رمینا اومدخونه منم توحال داشتم فیلم میدیدم که دیدم دار یه جوری از پله ها میره بالا فهمیدم ک بدجوری از کون گذاشتتش رفت تواتاقش دروکه بست من سری تلگرامو وا کردم ببینم داره چت میکنه یانه ک دیدم بعله پی ام داده که رمینا جون رسیدی رمیناهم گفت اره عوووووضی مُردم تا اومدم تواتاقم دیگه هرگز بهت از کون نمیدم
ساسان:اخ جووووون یعنی میزاری پردتو بزنم
رومینا:نخییییر
ساسان:پس چی؟؟؟؟
رمینا:فقط ساک با لاپایی میخوای بخواه نمیخوای ک دیگه نمیام بسه
ساسان گه خوردی بازم روت زیاد شد تا بهت خندیدم ک مثل اینکه دوس داری ابروتو ببرم اره
تازه فهمیدم که بععععله حدسم درست بود یه خبرایی هس ک این رمیناهرچی ساسان میگه گوش میکنه
رمینا:منو تهدیدنکناااا(استیکر اعصبی)
ساسان:مثلا اعصبیت کنم چه غلطی میخوای بکنی هاااااا
رمینا:مثل اینکه یادت رفته توام زن داری اره؟؟ میرم به زنت همه چیزومیگم
یهوانگار که ساسانو اتیش زده باشن گفت حالا که اینجوری شد دختره جنده این فیلمومیبرم به داداشیت نشون میدم حساب کار بیاد دستت اصلانم برام هیچی مهم نیس
بعد چنددقیقه فیلم اومدومن سری دان کردم یه فیلم۲۰دقیقه ای بودمن هنوز فیلمووانکرده بودم که دیدم رمینا به گه خوردن افتاد
رمینا:غلط کردم سامان توروخدا پاکش کن اصلا هرچی توبگی قبول دیگه تکرارنمیشه ببخشید
ساسان:من ک کاری به کارت نداشتم تویی ک هی پروبال میگیری من فقط ازت میخوام نیازموبرطرف کنیو هربار گفتم باهام سکس کنی همین حالا بعدش هرغلط دیگه ای میخوای بکنی مهم نیس واسم با هرکی میخوای باش یه بای هم داد که رمینا یه استیکرگریه گذاشت با چنداا بوس.من سریع رفتم سراغ فیلم تا بازش کردم یهوخشکم زدرمینا بودک با دامنو تاپ داشت واس سامان که قیافش معلوم نبود میرقصید خیلی تابلو معلوم بودکه یکی این فیلموگرفته بعدکه یکم رقصیددیدم داره دامنشودرمیاره وااااای خدای من عجب کونی داشت این دخترهمون شرط بنفش پاش بود ناخداگاه یهودستم رفت روکیرم بدجور شق کرده بودم یکم تف ریختم رودستمومالیدم به سرکیرم دیدم ساسان شلوارشو دراورده داره به کیرش اشاره میکنه چون صدای موزیک زیاد بودنمیشدصداشونوشنیدساسان یه لب ازرمینا گرفت بعد سرشوفشاردادسمت کیرش رمینا اولش یکم ناز کرد ولی بعدش تا تهشو خوردمن ک دیگه ابم داشت میومد تندتر مالیدم که زود بیاد چون واقعا دیگه داشت نفسم وایمیستاد بعد چندثانیه یهوهمه ابم اومدوریخت توشلوارم
یهو مثل برق گرفته ها گوشیوخاموشش کردمو انداختمش روتخت از خودم بدم اومدحس خجالت بهم دست داده بود من نمیتونستم اینجوری باشم سریع گوشیمو برداشتمو زنگ زدم به ساسان
من:ساسان کجایی
ساسان:مغازه
من:بمون مغازه الان میام باهات یه کارمهم دارم
قطع کردم رفتم که برم سمت مغازه ماشینوبرش داشتمو داشتم میرفتم که یهودیدم یه دختر داره اونور خیابون ردمیشه یه ماشینم پیشش داره اروم میادوباهاش حرف میزنه خوب که نگاه کردم دیدم دوستم وحید همون ک گوشی فروشی داره اون دخترم ابجیمه وای خدااین دیگه ازکجا پیداش شده بود چی میخواست ازش دیدم یه کاغذبهش دادو گازو گرفت رفت ابجیمم کاغذوگذاشت توکیفشو رفت تو پارک منم ماشینو پارک کردم رفتم توپارک جوری که از پشتش درمیومدم دیدم رمینا نشسته رونیمکتویه مَرده چهلوخورده ای ساله هم کنارش نشسته داره خیلی عادی باابجیم حرف میزنه بعددسته هموگرفتنورفتن سمت ماشینش قبل ازاینکه برسن به ماشین یهوفکری زدبه سرم که همون شماره که چندوقت پیش رمینا بهش پی ام زد که داره میره ارایشگاه رو بگیرم اخه چون پروفایل نداشت نمیدونستم کیه منم به این یاروشک داشتم واس همین شماررو گرفتم دیدم بعععععله خودشه سریع قطع کردم اونم گوشیشو اوردپایین تودلم فوش نبودکه به رمینانداده باشم اخه دختره اصلا فکرابرومون نبودهمون لحظه ساسان بهم زنگ زد که چرا پیدام نشد نمیدونم چی شد که یهوبهش گفتم منتفیه فعلا داداش بعدا میبینمتباماشین رفتم دنبالشون دیدم جلو یه پاساژ واستادن رفتن تو منم ماشنو جلوتر از پاساژ پارک کردمو رفتم تو داشتن دونفزی دست تو دست میرفتن یعنی جوری بود ک اگه هرکی نمیشناختتشون میدید فکرمیکردپدرودخترن داشتن جلومغازه لباسارومیدیدن چندتامغازه که رفتن جلو مثل اینکه از پشت ویترین رمینا از یه لباس خوشش اومده بودرفتن داخل مغازه منم رفتم جلودیدم عه اینکه معازه لباس مجلسیه رمینا یه لباس انتخابکردورفت داخل پُرو ۳۰ثانیه نشده بود که مرده هم در اتاقو واکردو داشت داخلو نگاه میکردیعنی میتونم بوون شک بگم که رومینا تازه داشت لباسشو درمیاوردبعد یارو مانتویه رمینارو گرفت دستشو داشت نگاه میکردو نظرمیدادبعد ک انگار از همون لباس خوشش اومده بود اون مرده پوله لباسوحساب کردو اومدن بیرون من ک مثل یه ربات شده بودم دیگه چون کاملا چشموگوشم کوک بود رو اونا دیگه حواسم هیچجانبود فقط داشتم میرفتم دنبالشون اوناهم بعد اینکه چندتا مغازه رفتن راه افتادن سمت ماشین بعد سر یه میدون نزدیک خونمون پیادش کردو رفت منم رفتم خونه زودتر که اگه رمینا اومد خونه من خونه باشموقتی اومد دیدم دستش پر از ساک وسایله گفتم چه خبرته بابا بانک زدی گفت نه واس عروسی پنجشنبه خرید کردم باخودم گفتم پس بگوچرا رفته بود لباس مجلسی بخره گفتم تو ک از دوستت لباس گرفتی واس جشن دیگه چرا خریدی گفت دوستم؟؟گفتم اره دیگه اون روز ک گفتی ببرمت یهو گفت اهان اون که پوشیدم سایزم نبود مجبورشدم برم اینوبخرم گفتم چی هس حالا گفت بمون الان میپوشم داداشیم ببینه بهم میاد گفتم باشه برو بپوش ببینم داشت از پله ها که بالا میرفت از پشت بهش نگاه میکردم واقعا کون قشنگو کردنی داشت بدنش نقص نداشت اصلا کمرش باریکو کونش گنده این باشگاه رفتناش حسابی ساخته بود بهشبعده چند دقیقه ک برگشت دیدم اوووووففف عجب چیزی شده یه دِکُلته مشکی که تا پایین پاش میومد بعد یه چاکم از جلو داشت ک یدونه پاشو به نمایش میزاشت یهو تا دیدمش بی اختیار اب دهنمو قورت دادمو گفتم با این میخوای بیای عروسی گفت اره دیگه داداشی اشکالی داره لباسم
گفتم نه اشکال ک نداره فقط میدونی ک جشنشون توباغه ها
اره میدونم لباسم ک بلنده ارش یه چاک کوچیک داره ک اونم همش داخله پام موقع رقصیدن گاهی وقتامیادبیرون همین
منم گفتم باشه فنچول خان
اونم اومدیه بوس از لُپم کردورفت بالا منم رفتم اتاقم موقع بالا رفتن که داشتم میرفتم اتاقم دراتاق رمینا یه کوچولوباز بود دیدم داره با گوشیش جلو اینه عکس میندازه بالباسش حدس زدم قرارواس ساسان بفرسته سریع رفتم اتاقم تلگراموواکردم دیدم بععععله حدسم درسته
ساسان:ای جوووون چه جوجویی شدی دیوث
رمینا:یعنی جوجونبودم قبلا؟؟؟
ساسان:چرا بودی ولی الان خوردنی تر شدی
رمینا:لووووس
ساسان: بیااا منوببووووس(استیکرزبون)
رمینا:خب من دیگه برم کار نداری باید برم حموم خیلی کار دارم
ساسان: جوووون دیگه گوشیتوببریه چندتا عکس بده از کسو کونت
رمینا:ساسان توروخدا اذیت نکن دیگه
ساسان:قرارنبودمگه هرچی
     
#1,112 | Posted: 2 Nov 2017 04:10
عالی بودادامه بده
     
#1,113 | Posted: 2 Nov 2017 18:26
من میگم بگی چشم
رمینااستیکرناراحت)چشم
افرین دختر خوب
ساسان:ارش کجاست
رمینا:اتاقشِ
ساسان:چندوقته نمیادپیشم خبرشو نداری کجامیره
رمینا:نه خونست بیشتر
ساسان:دیگه ماشین شاسی گرفته نبایدم باماکار داشته باشه
رمینا:نه بابا ارش اینجوری که توفکرمیکنی نیس حتما سرش شلوغه
ساسان:اوکی منم این باز ابجیشو از کس میکنم تا حواسش بیشترجمع شه(استیکر خنده)
رمینا:لووووس
ساسان:جدی گفتم جمعه میخوان از کس بکنمت
رمینا:عمرا من که گفتم از جلو نمیدم
ساسان:غلط کردی خسته شدم از بس از کون کردمت توام هی گفتی اخ در ار مردم میخوام پردتو بزنم راحتتر کارمونوبکنیم
رمینا:ساسان فکر ایندم نیستی تو اصلا مگه شوخیه من دخترماااا
ساسان:یعنی تو دوست نداری از کس بدی؟؟؟؟
رمینا:چرا دارم ولی...
ساسان:ولی چی عزیزم؟؟
رمینا: من برن حموم دیرم شده
ساسان:ای جوووون پس اوکی دیگه
رمینا:ازدسته توساسان فعلا(استیکرقلب)
ساسان:الهی من فدای اون نازو عشوت بشم ک عکس یادت تره هااا(یه عالمه استیکر بوس)داشتم میومدم از تلگرام بیرون ک یهوگوشیم زنگ خوردساسان بود گفت ارش کجایی پسر پیدات نیس تحویل نمیگیری مارو فکرنمیکردم ماشین انقدر روت تاثیربزاره گفتم واستا واستا داداش پیاده شو باهم بریم ماشین چیه تحویل چیه یکم سرم شلوغه میام پیشت گفت کی میای زنگ زدم حالتو بپرسم گفتم یه ۲یا۳روز دیگه عروسی داریم میام پیشت باید موهامودرست کنم یه سرم بهت میزنم گفت همینوبگو دیگه پس کارت گیره وگرنه نمیومدی گفتم نه والا میخواستم بیام پیشت وقت نشد حالا میبینمت صحبت میکنیم گفت باشه رفیق مراقب خودت باش گفتم باشه توام همینطور خدافظی کردیم قطع که کردم با خودم گفتم این پسره عجب رویی داره انگار نه انگار ک داره ابجیمونو میکنه هر روز خون خونمو داشت میخورد سریع رفتم تلگرام دیدم رمینا داره بایکی چت میکنه اونم از توحموم نگاه که کردم دیدم همون اقاهه که ناشناسه داره باهاش چت میکنه همشم قربون صدقه هم میرن
دیدم مرده میگه عشقم میشه سایزشونو بگی رمیناهم گفت ن بعد گفت خواهش میکنم بگو دیگه توروخدا بعد رمینا گفت اخه میخوای چیکار استیکر خجالت فرستاد مرده هم گفت اخه خیلی خوردنین دوسشون دارم رمیناهم گفت ای شیطووووون بعد گفت ۷۵خیالت راحت شد اونم گفت جوووووون میشه ببینمش رمینا اعصبانی شدو گفت بای
مرده یهوانگار اتیش گرفته بود به غلط کردن افتادو همش عذرخواهی میکرد رمیناهم جوابشو نمیداد
بعد دیدم داره با ساسان چت میکنه
ساسان:من منتظرماااا دیوث
رمینا:خب واستا دیگه
ساسان:بدو که بدجور تو کفتم
رمینا: (استیکر تعجب)حالا خوبه ما هفته ای ۲.۳باربا همیمااا
ساسان:اره ولی تو خیلی تنوبدنت نازه زودبه زود میخوامت
رمینا:لوست کردم دیگه
بعد ۲دقیقه ۸عکس با هم رفت واس ساسان
وااااااااای خدایا چی میدیدم همش مثل این پورن استارا واستاده بودکه کیرم دیگه داشت منفجرمیشد از دیدنش اخه چقدر سفید بود این دختر
باسنش از بس از کون داده بود شبیه یه توپ بسکت بود سینه هاشو ک دیگه نگو بعداینکه ساسان چندتا جون جووون کرد یه عکس از کیرش فرستاد که شق بود بعد زیرش نوشت با همین جررررت میدم جنده کوچولومن...
     
#1,114 | Posted: 4 Nov 2017 08:41
mil1356mil
سلام دوست من
اون اوایل داستانت قابل تحمل تر بود واقعا الان دقیقا فازت چیه؟اینجا همه رو کردم اونجا همه رو کردم تو خونه همه رو کردم تو کارخونه همه رو کردم تو خیابون،تو کارگاه،وسط دعواو....
این کونی بود اون جنده بود بابا دخترش رو کرد پسر مادرش رو کرد...
چیه اینا؟یکم هیجان،یکم پیچ و تاب بده به داستانت
ولی دوستانه میگم اگه سوژه نداری دیگه ادامه نده
موفق باشی

از دل نرود هر آنکه از دیده برفت
     
#1,115 | Posted: 7 Nov 2017 03:17
arashpo8
داداش پس کجا موندی

tana
     
#1,116 | Posted: 7 Nov 2017 12:34
کسی نظر نمیده منم نوشتم قسمتارو ولی نمیزارم تا بهم تایپیک ندن
     
#1,117 | Posted: 8 Nov 2017 01:50
arashpo8

داداش گلم اول باید درخواست تایپیک میدادی
حالا هم ایرادی نداره یه اسم به داستانت بزار بعد همین جا درخواست بده

ای غریبه باهاش دعوا نکن، سرش داد نزن، باهاش قهر نکن، دوستش داشته باش، اون .....؟
بخاطر تو ، منو فراموش کرد....!!!!!!
     
#1,118 | Posted: 8 Nov 2017 18:21
amirshafiei579
من درخواست دادم کسی پیگیری نکرد
داستانمم کامل میگن تا ستاره نداشته باشی بهت تایپیک نمیدیم
     
#1,119 | Posted: 11 Nov 2017 03:00
عالیه داداش ادامه اش بده

ققنوس آرام
     
#1,120 | Posted: 12 Nov 2017 00:19
ادامهههه
     
صفحه  صفحه 112 از 113:  « پیشین  1  ...  110  111  112  113  پسین » 
داستان و خاطرات سکسی انجمن لوتی / داستان و خاطرات سکسی / داستان های پیوسته و قسمت دار سکسی بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2017 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites