تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
داستان و خاطرات سکسی

عشق تو انتقام

صفحه  صفحه 2 از 2:  « پیشین  1  2  
#11 | Posted: 17 Feb 2014 18:20
میهمان


عشق تو انتقام8
چنان جیغ بنفشی کشید که تو عمرم همچین جیغ کر کننده‌ای به گوشم نرسیده بود از اونجایی که بار اولم بود سریع کیرمو با هول کشیدم بیرون برش گردوندم گفتم چی شدی؟ چرا اینجوری داد زدی؟
_خیلی دردم گرفت نباید انقدر یهو فرو میکردی
منم با شیطنت تو جوابش گفتم
_آی آی آی پدر تجربه بسوزه چندبار از اینکارا کردی که انقدر خوب واردی؟ راستشو بگو کمکت کنم
اونم با ی اخم ناز گفت...خیلی پرو ای تنت میخاره آره؟
منم برگشتم پشتمو کردم بهش یه قسمتی از کمرمو نشونش دادم_آره قربون دست و پنجولت اینجا خیلی میخاره بی زحمت بخارونش
اونم با عشوه گفت باشه عزیزم...یه شیطنت خاصی تو صداش موج میزد
یهو از بالایِ کمرم ناخوناش‌و که مثل بیل بودو یجور فرو کرد تو پوستمو کشید تا پایین که دادم رفت هوا
با هول برگشتم سمتش میخواستم بزنم له‌و لوردش کنم که دیدم خودشو مثل این گربه های ملوس جمع کرده گوشه‌ی تخت‌و دستاشو آورده دو طرف صورتش سوزشِ کمرم یادم رفتو از حالت این دختره‌ی دیوونه خندم گرفت
_چرا ترسیدی؟ نترس بابا کاریت ندارم فقط بخاطر این کارتم که شده امشب حسابی از خجالت اونی که چند دیقه پیش بیخیالش شدم در میام
از اون لاک دفاعیش اومد بیرون ذل زد تو چشمام خیلی صریح گفت _باشه فکر کردی کم میارم
خودمم یذره جا خوردم از انقدر سریع جواب دادنش با اون جیغی که اون زد گفتم امشب باید بیخیال سکس شم
بعد چند ثانیه که تو فکر بودم به خودم اومدم بهش گفتم خب این خوابید باید زحمت راست کردنشو بکشی...اومد جلو کیرمو با دستش گرفت یذره عقب جلو کرد دوباره راست کردم
_خب حالا برگرد
اونم برگشت به پشت خوابید دوباره کیر خودمو کون اونو چرب کردم این سری خیلی آروم کیرمو کردم تو کونش یذره آخ و اوخ کرد ولی نه مثل دفعه قبل!
وقتی همشو جا کردم خوابیدم روشو با زبونم با گوشش بازی میکردم
وقتی مطمئن شدم که جا باز کرده شروع کردم آروم تلمبه زدن بعد چند دیقه کیرمو کشیدم بیرون غزل‌و برگردوندم پاهاشو گذاشتم رو شونمو از جلو کردم تو کونش میشد دردو از جمع کردن صورتش فهمید ولی بعد گذشت چند دیقه دیگه اون‌ آثار درد تو‌ صورتش نبود همش زیر لب ی چیزایی میگفت
همین طور که تلمبه میزدم با دستمم کس غزل‌و میمالیدم بعد حدود پنج دیقه مالیدن ارضا شد منم دو سه دیقه بعد ارضا شدن غزل آبم اومد و همشو خالی کردم تو کونش‌و بی حال افتادم بغلش.
به محض اینکه حالم یذره جا اومد برگشتم نگاش کنم که دیدم یه جفت چشم عسلی که تو اون‌نور کم برق میزد با لبخند ذل زده بهم بهش خندیدم دستمو بردم زیر پاش اون یکی دستمم گذاشتم زیر گردنش یهو رو دستام بلندش کردم اونم یه جیغ کوچیک کشیدو بعد خندید تو بغلم بردمش سمت حموم...بعد دوش گرفتن اومدیم بیرون هر دوتامون لباسامونو پوشیدیم همدیگرو بغل کردیم خوابیدیم انگار که هیچ اتفاقی نیوفتاده!!
صبح با صدای پچ پچ بالا سرم بیدار شدم زیر چشمی نگاه کردم دیدم محمدو سمیرا بالا سرمن دارن باهم پچ پچ میکنن‌و هی به ما نگاه میکنن
سمیرا–هه ببین این همونه که دیشب فاز یاس گرفته بودا
محمد–خب چیکار کنه بچم جیگری مثل غزلو بغل مرده‌اَم بذاری آنتنش بلند میشه اونوقت چه توقعی از این بچه داری؟
چشمامو باز کردم نگاشون کردم از حرفای محمد خندم گرفته بود سمیرا اومد دوباره یچیزی بگه که حرفشو قطع کردم
_خوبه خوبه پشت سر ما حرف نزنید میبینید که لباس تنمونه ما فقط مست کردیمو بعد تو بغل هم خوابیدیم همین
سمیرا_ تو گفتی منم باور کردم
اومدم جواب سمیرا رو بدم که محمد پرید تو حرفم
_یعنی خاک دو عالم تو سرت پسر تا صبح فقط خوابیدی؟! مطمئنی تو مردی بیا جلو چک کنم ببینم
من پاشدم برم سمت محمد دستمو گذاشت دو طرف شلوارم که بکشم پایین
محمد پرید وسط گفت
_هو چیکار میکنی؟
_هیچی میخوام به تویِ انتر ثابت کنم که مردم
آب دهنشو قورت داد گفت:داداش تو ثابت شده ای
از لحن بامزش هم من هم سمیرا زدیم زیر خنده،صدای خنده‌ی یکی دیگه‌اَم به گوشم اومد برگشتم دیدم غزل بیدار شده داره به ما میخنده...
چهار تایی رفتیم تا صبحونه بخوریم سر میز سمیرا از غزل پرسید غزل دیشب چی شد؟
_مهدیار که گفت هیچی
من_اِ پس تواَم بیدار بودی؟
محمد_جفتتون کم دارید
من_ هو
بعد اینکه تنها شدیم به محمد گفتم:
_ممد کی بریم دنبال اون پسره
_کدوم؟
_همون آشغالی که...
پرید وسط حرفم نزاشت بقیشو بگم فکرکنم حرفام اونقدر تکراری شده بودن که همه از بر بودنشون _باشه گرفتم کیو میگی،هرموقع دوس داری بریم
_اگه الا بیکاری الا بریم چون این آدمای بی درد تا لنگ ظهر میخوابن اگه قرار باشه برن دنبال کارو زندگی تازه الانا میرن
محمد با چشمایی که از تعجب گرد شده بود ذل زده بود بهم
_هان چیه؟چرا عین بز نگام میکنی؟
_مرتیکه یجور میگی انگار خودت از این دسته آدما نیستی توکه از اونم بی درد تری
_خب تواَم حالا یبار ما اومدیم ادا این بلدارو دراریما
     
#12 | Posted: 21 Feb 2014 01:22
میهمان


عشق تو انتقام9
_آهان از اون لحاظ میگی؟پس حله،آره خاک برسرا خجالتم نمیکشن نمونش این امیر هست، کون گشاد میگیره تا لنگ ظهر میخوابه بعدم میره دنبال کس‌کلک بازیش
_کدوم امیرو میگی؟!
_کس خل باباتو میگم دیگه
واقعا به حرفای این پسر نمیدونستم بخندم یا جدی بگیرمش _هوو راجب بابام درست صحبت کنا
انگاری جک گفته باشم هرهر زد زیر خنده_دست خر رو آب بخندی چه مرگته؟مگه جک گفتم
_نه جون داداش عین نیوشا تو فیلم توفیق اجباری گفتی...خودش لوس کرد بعد ادا منو درآورد _راجب بابام درست صحبت کنا
_تواَم کم داریا
تا دم خونه‌ی آرمین محمد همش چرت‌و پرت میگفت
همونجایی پارک کردم که دیروز کشیک میدادیم همین که پارک کردم یهو محمد گفت:اِ مهدی اونجا رو اومد
سریع سرمو برگردوندم ولی بازم هیچکسی جز چندتا بچه دبیرستانی ندیدم_چرا چرت میگی کجا اومدش؟
_بابا دختر دیروزی‌رو میگم
_همون که بهت پا نداد اصلا مگه ما دنبال اونیم خب بیاد یا نیاد چه فرقی داره
_نکبت یجور میگه پانداد انگاری مثلا خودش بره بهش پا میده
حس رقابتم شدید گل کرد اونم با محمد که سر هرچیزی کل کل داشتیم باهم_پس چی که پا میده اصلا شرط میبندی اگه داد چی؟
_اگه نداد؟
_اگه داد؟
_سر یه ست کامل آدیداس
بی چونو چرا گفتم:قبوله
صدای متعجب محمد بلند شد_ بچه میبازی ضایع میشیا
_برو بابا... سریع در ماشینو باز کردم رفتم دنبال دختره حالا که پیاده شده بودم نمیدونستم چی به دختره بگم اه لعنت به دهنی که بد موقع باز میشه اگه به محمد که اندازه موهای سرش دوس دختره داشته پا نداده من چه توقعی دارم به منی که تاحالا دوتا دوس دختر بیشتر نداشتم پا بده
خودم با خودم حرف میزدم یجورایی انگار به دوتا نیمه تقسیم شده بودم که اون دوتا باهم درحال بحث بودن
چرا دوتا؟... پس چندتا؟ یکی،پس غزل چی؟ ولی اون که دوس دخترم نیست فقط یه شب باهم بودیم تموم شدو رفت اون یکی صدا گفت خیلی آشغالی دیگه صدایی از اون یکی قسمت در نیومد!منم گفتم بهتر چون دیگه نزدیک دختره شده بودم که داشت میرفت تو ساختمونشون
_خانم،خانم ببخشید یه لحظه
دختر_آقا لطفا مزاحم نشید
_خانوم مزاحم چیه؟ من کجام شبیه مزاحماست
_پس اسم کار شما چیه؟
_خانم بخدا من فقط یه ارض کوچیک داشتم
_دوستتونم دیروز همینو اولش گفت ولی بعدش میخواست شماره بده
_خب من بجای دوستم از شما عذر میخوام
_خواهش میکنم،خب حالا امرتون
_خانم ما یه شرکت تبیلغاتی زدیم دنبال چندتا مدلیم شمااَم شرایطتون عالیه واسه این کار...واقعا خودمم نمیدونستم این دروغو از کجام آوردم
_درهرحال علاقه‌ای ندارم
_خانم این شماره‌ی منه اگه دوس داشتید خوشحال میشم باهم همکاری کنیم
دستم تو هوا مونده بود اونم داشت به دستم نگاه میکردم بعد چند لحظه با اکراه دستشو آورد بالا
_مرسی خانم روزتون بخیر(واقعا خودمم از طرز حرف زدنم خندم گرفت اولین باری بود که ابنجوری صحبت میکردم) اونم روشو گرفت با یه خدافظی کوچیک رفت...
وقتی برگشتم تو ماشین درو باز نکرده
محمد تند تند رگبار سوالاشو شروع کرد
_چی شد؟چجوری دادی؟ چی گفتی رازی شده شمارتو بگیره چ...
_ آروم واسا منم برسم نکبت پاشو گذاشته رو گاز همینجوری داره میره اولا که بده عمته دوما بریم تو ست آدیداسی که باختی رو بخر بعد بهت یاد میدم...یه چشمکم زدم بهش
_ خفه شو بابا ازگل عوضی معلوم نیست چه ۴تایی واسه دختر مردم اومده که راضی شده شمارشو بگیره...بعدم چشماشو تنگ کرد گفت:خداوکیلی التماس نکردی که شمارمو بگیر جلو رفیقم ضایع نشم
گناه دارم!!؟
_زر نزن حالا که زنگ زد میبینی تو فعلا هیچی نگو بریم شرطی که باختی رو بده
_عمرا تا وقتی زنگ نزنه هیچی نمیدم
_میدونستی خیلی لاشی؟
_آره
_خوبه که میدونستی...
تقریبا نیم ساعت دیگه گذشت ولی خبری از اون پسره که نشد هیچ دیگه خرم تو خیابون پر نمیزد
محمد_خداوکیلی منو تو چقدر بیکاریم پا میشیم میایم اینجا
_پ‍ ن پ‍ فک میکردی خیلی کار داریم
_د ن د بردار من شما شاید بیکار باشی ولی من کلی کار دارم راه بیوفت بریم منو برسون خونه امروز بعدازظهر قرار دارم... خودمم دیگه خسته شده بودم اینجوری نمیشد آمار این پسررو گرفت یهو یه جرقه تو ذهنم خورد اون دختره تو همون ساختمون زندگی میکرد که اون پسره الدنگم خونشون اونجا بود
بعدازظهر همون روز غزل زنگ زد گفت بابام قبولش کرده کلیم ذوق میکرد.بابام همون شب نرسیده خونه جلو همه لومون دادوگفت: چه دختر خوبی بود هم خوشگل هم با شخصیت بچسب به همین
منم اصلا تو فکر غزل نبودم فقط میخواستم یجوری کمکش کنم قسط دیگه‌ایم نداشتم(آره جون خودت)...اصلا نمیدونم چرا هرموقع میرفتم تو فکر غزل این صدای تو وجود مااَم هی تیکه مینداخت اس‌ام‌اسای عاشقانه‌ی غزلم مزین بر علت شده بود که بدتر عذاب وجدان بگیرم
یه چندوقتی گذشته بود منم بیخیال زنگ زدن اون دختره شده بودم میخواستم دوباره خودم برم دنبال اون پسره که گوشیم زنگ خورد
     
#13 | Posted: 24 Feb 2014 16:44
میهمان


عشق تو انتقام 10
فکر کردم محمد سیریشه که حتما گیر داده بیا باهم بریم سر قرار
بدون نگاه کردن به شماره دکمه answer زدم جواب دادم
با حالت تندی گفتم
_باز چیه؟
–الو سلام...وای پرام ریخت این دیگه کی بود این که دختر بود ای جونم چه صداییم داشت
نمیدونم چرا هول شدم با لکنت حرف زدم_سل...سلام
_ببخشید با آقای تهرانی کار دارم
وا این دیگه کی بود اصلا چرا منو به اسم فامیل صدا زد..._خودم هستم امرتون؟
_آرمیتا هستم
_ببخشید بجا نیاوردم
_همونی که شماره دادید
از تعجب یهو چرخیدم حواسم نبود لبه تخت خوابیدم یهو با دماغ افتادم رو پارکتِ کف اتاق چنان آخی گفتم که دختره‌ی بدبخت از پشت تلفن ترسید
آرمیتا_چی شد؟
_آخ...آخ هیچی نشد خوردم زمین
_چیزیتون نشد که
_نه
_خداروشکر
_خوب هستید؟ خانواده خوبن؟
_بله مرسی،ببخشید زنگ زدم بگم واقعا راست گفتید دنبال مدل میگردید؟
_راستیتش نه از دروغ بدم میاد درسته اون روز دروغ گفتم ولی اگه شماررو نمیگرفتید بدجور ضایع میشدم
_پس حدسم درست بود همش فیلم بود
_خیلی عذر میخوام بابت دروغی که گفتم
هینجوری که با آرمیتا حرف میزدم بلند شدم رفتم جلو آینه ببینم چه بلایی سر این دماغ بیچارم اومده به محض اینکه خودمو تو آینه دیدم بی اختیار بلند گفتم وای آخه از دماغم خون راه افتاده بود
آرمیتا_دوباره چی شد؟
_هیچی خیلی دماغ خوش فرمی داشتم بدترم شد،داره هینجوری خون ریزی میکنه‌...اونم با حول گفت:چی شد؟ خون میاد؟میخوای بیام ببرمت دکتر
از حرفش پقی زدم زیر خنده اونم وقتی دید دارم میخندم...گفت:ببخشید چیز خنده داری گفتم؟
_نه آخه خیلی بامزه گفتید بعدشم مگه من بچه چارساله‌ام منو ببرید دکتر چیزی نشده که الا میشورمش خوب میشه
_شما چقدر سهل‌انگارید شاید شکسته باشه
_فداسرتون اون بلاهایی که سر من اومده این در مقابلش هیچی نیست ببخشید من برم صورتمو بشورم بهتون زنگ میزنم فعلا کار ندارید؟
_نه مواظب خودتون باشید فعلاً بای
_چشم حتما خداحافظ
رفتم صورتمو شستم خداروشکر مادرم خونه نبود وگرنه سرمو میکند که چرا مواظب خودت نیستی و از این حرفا که همه‌ی مادرا میزنن اونقدر تو این چندوقت به وجود نازنینش عادت کردم که باورم نمیشه چجوری بدون اون یه مدت زندگی کردیم بابامم که دیگه سفرای کارییشو خودش نمیرفت بیشتر خونه میموند تقریبا همشم به عشق دختر کوچولوی خوشگلش،مهنااَم عاشق بابام شده بود جوری که شبا بدون اون خوابش نمیبرد
دوباره زنگ زدم به آرمیتا قرار گذاشتیم فردا بعد مدرسه همدیگرو ببینیم‌و بیشتر باهم آشنا شیم،احساس میکردم کوه کندم که با این دختر حرف زدم داریوشو پلی کردم دراز کشیدم
ای به داد من رسیده تو روزای خود شکستن
ای چراغ مهربونی تو شبای وحشت من
ای تبلور حقیقت توی لحظه‌های تردید
تو شبو از من گرفتی تو منو دادی به خورشید
اگه باشی یا نباشی برای من تکیه گاهی
میون این همه دشمن تو رفیقی جون پناهی...
نمیدوم چرا بی دلیل دلم واسه فرشته تنگ شد
رفتم پای سیستم پوشه‌ی عکساشو باز کردم...با خودم حرف میزدم آخ دختر کجایی که دلم واست لک زده دارم میمیرم بدون تو یعنی الا حالت خوبه؟ تواَم به من فکر میکنی یا منو یادت رفته؟
سرمو گذاشتم رو میز کامپیوتر واسه خودم بی‌صدا اشک میریختم نفهمیدم کی خوابم برد با زنگ موبایل از جام بلند شدم گوشی رو نگاه کردم غزل بودش این دیگه چی میگفت...آخ گردن درد گرفتم چجوری من اینجا خوابم برد!
_بله؟
_سلام خوبی مهدی؟
_سلام آره تو چطوری؟
_خوبم چرا صدات گرفتس؟
_چون خواب بودم
_ببخشید از خواب بیدارت کردم
_خواهش
_زنگ زدم بگم شب تولد یکی از دوستای قدیمیمه مهمونی گرفته من کسی رو ندارم باهاش برم زنگ زدم به تو با تو برم
_غزل بخدا حالم گرفتس حس هیچی ندارم
_چرا؟ چیزی شده؟
_نه
_مطمئنی؟
_آره
_باشه ولی پا میشی میای من این حرفا حالیم نیست اگه نیای منم نمیرما
_باشه بابا میام خدایا این دل مهربونو از من نگیر
_آخ جون پس آماده میشم بیا دنبالم
_باشه فقط کی باید بریم؟
_دوساعت دیگه
_باشه پس میام دم خونه دنبالت فعلا کار نداری؟
_نه میبوسمت خدافظ
_مواظب خودش باش فعلا
وای ساعت ۶ بود من ۲ ساعت رو این میز خوابیده بودم کامپیوترو که حالا رو standby بودو خاموش کردم یه‌چیزی خوردم رفتم حموم موهامو درست کردم آماده شدم برم مثل اینکه من نبودم خانواده‌ی محترم تشریف آورده بودن
_به سلام خانواده
بابام_به‌به آقا مهدیار ستاره‌ی سهیل شدی بابا نیستی؟پیش ما بیا
مامان_آره دیگه با ما بهش خوش نمیگذره
_نگید اینجوری بعدا میام حرف میزنیم فعلا عجله دارم
بابا_دیدی خانم نیومده داره میره
_پرو بازی درنیار امیر جون اوه راستی سوئیچ‌تو بده دارم میرم بیرون
_با غزل؟
_دمت گرم تو خیلی آمار داری آدرسم بده
_یادداشت کن
_قربونت برم
_بچه حواست باشه گواهینامه نداری زودتر برو کارای گواهینامتم بکن
_چشم فعلا خداحافظ
با بنز بابام راه افتادم برم دنبال غزل...
     
#14 | Posted: 6 Mar 2014 02:51
میهمان


عشق تو انتقام11
طبق عادت همیشه که هرکی منتظرم بود که برم دنبالش ۵ دیقه قبل اینکه برسم زنگ میزدم طرفم بیاد که معطل نشم به غزلم زنگ زدم که بیاد جلو در ،وقتی رسیدم دیدم غزل جلو در منتظرم وایساده رفتم بغلش نگه داشتم بوق زدم روشو برگردوند فکر کرد یکی مزاحمش شده
یه چند ثانیه وایسادم دیدم نه مثل اینکه نگاه نمیکنه
_خانم شما آژانس خواسته بودید؟
غزل_آقا لطفا برو مزاحم نشو
_مزاحم عمته هوی بزغاله منم
غزل برگشت با تعجب نگام کرد سریع اومد تو ماشین درو محکم کوبید روشم کرد سمت شیشه
_علیک سلام غزل خانم قدیما با ادب تر بودیا
غزل یهو برگشت سمتم_برو گمشو یذره شخصیت نداری بزغاله کیه هان؟بزنم لهت کنم؟
_خب آخه یه ساعته دارم نگات میکنم تواَم انگار نه انگار
عین بچه کوچولوها لباشو جمع کرد بازم سرشو چرخوند بیرونو نگاه کرد
_خب باشه ببخشید ‌حالا برگرد دیگه
غزل_نمیخوام
_غزل،عزیزم؟
برگشت سمتم ذل زد تو چشمام با التماس گفت:تورو خدا دیگه اینجوری صدام نکن
ابروهامو انداختم بالا با تعجب پرسیدم_چرا؟!
_چون دیگه هیچ مقاومتی دربرابرت ندارم!!!
یعنی واقعا نمیدونستم چی به این دختر بگم مثل اینکه پیش خودش فکر میکرد خبریه باید تو یه فرصت مناسب درمورد اونشب باهاش حرف میزدم که بفهمه هیچی بین ما نیست ولی امشب موقعش نبود نمیخواستم شبومونو خراب کنم.
سر راه واسه دوستش یه پلاک زنجیر نقره خریدیم که هرکاری کردم نذاشت من حساب کنم!
خونه دوستش تو یه آپارتمان شیک تو شهرک غرب بود
ماشینو پارک کردم رفتیم سمت ساختمون غزل جلوتر از من راه میرفت حالا تو روشنایی میدیدم چی پوشیده یه ساپورت مشکی بامانتو کوتاه براق که یذره پایین تر از باسنش بود که قشنگ رونای خوش تراششو نمایش میداد واقعا همه چیز این دختر عالی بود ولی نمیدونم چرا تنها حسی که بهش داشتم احساس مسئولیت بود
زنگ واحد پنجو زد بدون اینکه حتی کسی آیفونو بداره در باز شد
سوار آسانسور شدیم غزل دکمه‌ی طبقه‌ی سه رو زد هرچی بیشتر به طبقه‌ی سوم نزدیک میشدیم صدای موزیک بیشتر میشد!
چند دقیقه منتظر شدیم تا درو باز کنن وقتیم درو باز کردن انگار داشتیم وارد غار میشدیم با این تفاوت که تو این غار پر دود بود و هر چند ثانیه با نور فلش فضای خونه روشن میشد ...واقعا که خیلی خرتوخر بود نه کسی رو درست دیدم نه کسی اومد استقبالمون فقط غزل دستمو گرفت از بین جمعیتی که تو هم میلولیدن کشید برد تو یه اتاق که اونجا حداقل همه چی معلوم وگرنه صدای بیرون به همون اندازه تو اتاقم میومد غزل در اتاقو قفل کرد رفت سمت میز توالتی که گوشه اتاق بغل تخت بود کیفشو گذاشت اون رو از توش دوتا تیکه لباس مشکی براق درآورد هم چنان پشتش به من بود اصلا انگار نه انگار که منم اونجا هستم بی توجه به من اول کفشاشو درآورد بعدم مانتوشو زیرش یه سوتین مشکی پوشیده بود...نشست رو تخت حالا دقیقا روبروم بود یه چشمک بهم زد منم کلا از وقتی که وارد خونه شده بودیم تو شوک بودمو هیچ حرفی نزده بودم فقط عین جوجه اردک که دنبال مادرش میره دنبال غزل بودمو به کاراش نگاه میکردم
پاهاشو یذره آورد بالا دست انداخت دوطرف ساپورتش اونو از پاش درآورد وقتی که داشت ساپورتشو درمیاورد جفت پاهاشو چسبونده بود بهم که کسش قشنگ از بغل شرت بندی که پاش بود زده بود بیرون احساس کردم کیرم کاملا شق شده، غزلم بلند شد با همون شرتو سوتین وایساد با اون چشماش که وقعا نمیدونم توش نیاز بود یا دوس داشتن یا شیطنت
ذل زد بهم بعدشم زوم کرد رو کیرم اومد دقیقا روبروم وایساد دستشو انداخت دور گردنم تو کسری از ثانیه لباشو گذاشت رو لبام منم دستمو گذاشتم پشت کمرش آروم کمرش نوازش میکردم...اصلا تو وضعیتی نبودم که بخوام مقاومت کنم بعداز آشناییم با غزل هیچ کنترلی رو شهوتم نداشتم یعنی اصلا نمیتونستم کنترلش کنم... دست راستشو از دور گردنم برداشت برد گذاشت رو کیرم محکم فشارش داد که باعث شد یه آه بگمو لبامو از لباش جدا کنم،ذل بزنم تو چشماش کاملا برق رضایتو میشد توشون دید دستمو گذاشتم رو سر شونشو فرستادمش پایین غزلم خوب منظورمو فهمید جلوم زانو زد بعد دکمه‌های شلوار جینمو یکی یکی باز کرد اونو تا زانو کشید پایین از رو شرت کیرمو لیس میزد دستشو انداخت جلوی شرتم اونو کشید پایین سر کیرمو بدون مکث کرد تو دهنش شروع کرد به ساک زدن هر چند ثانیه یبار سعی میکرد بیشترشو بکنه تو دهنش ولی یذره بیستر از سرکیرم تو دهنش جا نمیشدو زود در میاورد...نمیدونم چقدر گذشته بود چون چشمامو بسته بودم فقط آه میکشیدم که اونم تو صدای بلند موزیک گم بود...چشمامو باز کردم دیدم داره با دستش کیرمو عقب جلو میکنه تخمام کرده تو دهنش واقعا رو این نقطه حساس بودم وقتی گرمای دهنش میخورد به تخمم از خودم بیخود میشدم چیزی نمونده بود بیام که غزل تخمامو ول کرد سر کیرمو کرد تو دهنش سریع عقب جلو کرد که باعث شد کل آبم تو دهنش خالی شه...
     
#15 | Posted: 12 Mar 2014 01:25
میهمان


عشق تو انتقام12
بالا رو نگاه کرد ذل زد تو چشمام دور و تو دهنش پر آب بود پیش خودم گفتم الانه که سرم قاطی کنه ولی در کمال نا باوری تمام آبی که تو دهنش بودو قورت داد...فکر کنم چشمام قد دوتا نلبکی شده بودن فکمم خورده بود زمین که غزل با تعجب گفت:چیه تا حالا ندیدی کسی از این کارا کنه؟
_چر..چرا دیدم ولی تو فیلما
با شیطنتی که تو صداش موج میزد یه نگاه شیطون بهم کرد _خب فکر کن اینم فیلم بود
_غزل تو بدت نیومد خوردی
_نه ولی اونقدراَم که دخترا خودشونو لوس میکنن بد نبود
_مطمئنی؟
_آره یبار امتحان کن میفهمی
_قربونت برم تو یدونه امتحان کردی بسه
رفت سمت تخت که لباساشو تنش کنه که از پشت بغلش کردم زیر گوشش گفتم: کجا مگه میذارم بری حالا نوبت تواِ
همون طوری تو بغلم کشیدمش سمت تخت خودمو انداختم رو تخت غزلم افتاد روم بعدش جامونو عوض کردم حالا اون زیر بود،من روش ذل زدم تو چشمای خوش رنگش سرمو بردم جلو باهم لب تو لب شدیم اصلا حواسم نبود چند دیقه پیش چیکار کرده بود بعدش که یادم افتاد واقعا چندشم شدم موهاشو از رو صورتو گردنش زدم کنار گردنشو بوسیدم دستمو گذاشتم رو سینه هاش از تو سوتینش کشیدموشون بیرون یکی شونو میخوردم یکی شونو با دستم میمالیدم بعد گذشت چند دیقه دست از سینه‌هاش کشیدم رفتم پایین تر بین پاهاش قرار گرفتم شرتشو زدم کنار کسش خیس بود یه گرمای خیلی باحالی داشت که آدمو حشری میکرد به محض اینکه زبونمو زدم به کسش به خوش لرزید بعد شروع کردم به خوردن کسش از ترشحات کسش که حالا با آب دهن من یکی شده بود انگشتمو خیس کردم یواش یواش کردم تو کونش هم کسشو میخوردم هم سرعت انگشتمو زیاد کرده بودم بعد چند دیقه سرمو هول داد عقب
با نفس نفس گفت: وای بسه اومدم
منم بلند شدم نشستم رو تخت اونم بعد چند دیقه بلند شد یه بوسم کرد زیر گوشم گفت مرسی و رفت سمت لباساش اونارو پوشید سریع نشست رو صندلی نذاشت درست ببینم چی پوشیده بعداز اینکه آرایششو تجدید کرد بلند شد گفت بریم حالا میدیدم چی پوشیده یه تاپ مشکی جذب با یه دامن کوتاه تا یه وجب پایین تر از باسنش بلند شدیم رفتیم تو پذیرایی موزیک قطع شده بود دی جی داشت با دو سه تا دختر لاس میزد بقیه‌ام با جفت خودشون تقریبا خونه ساکت بود تا مارو دیدن یکی از این پسرا مثلا بامزه‌ها تقریبا با داد گفت: خسته نباشی پهلوون، کمر قوت...همه به حرفش خندیدن( من تازه فهمیدم چرا منو غزل صدای همو میشنیدیم نگو موزیک قطع شده بود)
منم گفتم:درمونده نباشی خوشگل پسر، غصه نخور من فیزیکم قویه چند کله دیگه جا دارم به تواَم میرسه
بقیه بعد چند ثانیه مکث بقیه با صدای دوبرار زدن زیر خنده
اونم واسه اینکه کم نیاره حرفایی‌رو زد که واقعاً ازشون متنفر بودم
پسر_صددرصد بچه پایین شهرید که نفهمیدید تولد مکان نیستش واسه حال کردن
_اولا صدتا بچه مایدار مثل تورو همین بچه پایین شهر که جلوته میخره‌و آزاد میکنه اینم مدرک!!!...دست کردم تو جیب شلوارم سوئیچ بنزو درآوردم جلوش تکون دادم خداروشکر کردم که امشب ماشین بابامو ازش گرفتم
ثانیا منو نامزدم(دستمو انداختم دور بازو غزل که از حرفاو خنده ‌های بقیه سرخ شده بود کشیدمش تو بغل خودم)زیادی عاشق همیم نمیتونیم خودمونو کنترل کنیم سر همینه از هر فرصتی استفاده میکنیم
پسره دیگه لال شدو تا بعد تموم شدن که تکیه زده بود به کمری خودش بروبر مارو نگاه میکرد هیچ خبری ازش نشد شایدم دلیل این نگاه کردنش این بود فکر میکرد خالی بستم بنز دارم منم وقتی با ماشین از بقلش رد میشدم واسش بوق زدمو راهمو ادامه دادم غزلم که از وقتی جلو همه به عنوان نامزدم معرفیش کردم یجوری شده بود کلا کم حرف میزد واسه رقصیدنم هرچی بهش اصرار کردم بلند نشدو گفت تو مودش نیستم...وقتی رسیدیم جلوی خونشون غزل سرشو انداخت پایین هیچی نگفت منم بیشتر از این طاقت نیاوردم _غزل چیزی شده چرا تو خودتی؟
غزل_مهدیار تورو خدا دیگه جایی منو نامزدت معرفی نکن میدونم درحدت نیستم ولی دیگه اینکارو نکن بخدا از ته قلبم دوست دارم ولی میدونم قسمتت نمیشم تورو به هرچیزی که واست ارزش داره قسمت میدم الکی امیدوارم نکن بدون هیچ حرفی با چشمای خیس از اشک رفت پایین منم هنوز تو شوک حرفای غزل بودمو داشتم حرفاشو سبک سنگین میکردم نمیدونم چقدر گذشت ولی وقتی به خودم اومدم از غزل خبری نبود پامو گذاشتم رو گاز،ماشین با نعره از زمین کنده شد بازم الکی واسه خودم میچرخیدم چی فکر میکردمو چی شد؟ من به غزل بی حس نبودم ولی عاشقشم نبودم شاید از رو ترحم یذره دوسش داشتم همینو بس با خودم گفتم باید از این بعد فاصلمو باهاش حفظ کنم نباید بیشتر از این وابستش میکردم اصلا میچسبم به اون دختره آرمیتا ولی نمیدونستم که ای دل غافل همیشه همون طوری که آدم پیش خودش فکر میکنه برنامه‌هاش پیش نمیره...
     
صفحه  صفحه 2 از 2:  « پیشین  1  2 
داستان و خاطرات سکسی انجمن لوتی / داستان و خاطرات سکسی / عشق تو انتقام بالا
این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2019 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites