تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
داستان و خاطرات سکسی

خاطرات لز من با رویا و مامانش

صفحه  صفحه 9 از 11:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  پسین »  
#81 | Posted: 3 Oct 2017 17:35
Shahla123
عشق منی
     
#82 | Posted: 3 Oct 2017 19:04
Ebrahim930:
عشق منی

مرسی عزیزم
     
#83 | Posted: 4 Oct 2017 16:41
قسمت ۳۳

صبح زود بیدار شدیم و رفتیم برای صبحانه نسرین قرار بود بیاد دنبالمون.
توی رستوران با دختر لهستانیا خدافظی کردیم و منتظر نسرین موندیم وقتی اومد خوشم چمدون اورده بود که گفت شنیدم گروه باحالی هستید خودم باهاتون میام پاتایا .
حدودا غروب رسیدیم هتلمون تو پاتیا و اطاقمونو گرفتیم.
مرجان به مینا گفت اینجا دیگه فقط تویی و اون پسرا تا دلت میخواد بهشون بده.
مینا با خنده گفت پس خبر ندارید که نسرینم اومده کمک.
مثل اینکه پسرا ندا داده بودن بهش و اونم گرفته بود چه خبره.
شب نسرین اومد اطاقمون اونجا تازه فهمیدیم نسرینم پایه خوبیه با یه تاپ و شورت لی اومده بود سوتینم نبسته بود .
سینه خوش فرمی داشت همون اول چشم مرجان گرفتش.
تو صحبتا پرسید ماساژ مخصوص رفتید؟ مینا هم گفت حسابی ماساژ رفتیم.
نسرین گفت اینجا ماساژ بهترم داره که میتونید ازبین ماسورها انتخاب کنید زن مرد دوجنسه همه جور.
ولی امشب میریم یه کلوپ ساحلی که هم پارتی داره هم افتر پارتی که خیلی خوش میگذره.
ما هم خوشحال شدیم نسرین گفت پس من میرم به پسرا هم خبر بدم تا یه ساعت دیگه میریم.
من و رویا و بهار تاپ و دامن لی کوتاه پوشیدیم با شورت لامبادا.
رفتیم لابی دیدیم پسرا و نسرین گرم صحبتن راخ افتادیم به سمت اون کلوپ.
یه جای دنج کنار ساحل که هم تو سالن و هم بیرون میزو صندلی داشت .
ورودی گرفتن و همه چی ازاد بود یه مچبند و کلید مغناطیس هم دادن که برای کمد کوچیک بود تا وسایلمون رو بزاریم.
تو کمدها حوله هم بود.
نشستیم یه شات ویسکی خوردیم و حرف زدیم بعد بلند شدیم با هم برقصیم که نسرینم خیلی حال داد بهمون.
تا دوساعت همه جور پذیرایی کردن و همه باهم گرم گرفته بودیم پسرا هم با نسرین و مینا گرم گرفته بودن.
ساعت حدود ۱ دیگه گفتن افتر پارتی همه بریم تو ساحل بهمون زیر انداز دادن و همه نشتیم کنار هم.
مینا و نسرین کنار پسرا بودن و پسرا حسابی میمالیدنشون و با هم حال میکردن.
من و رویا و بهار هم کنار هم بودیم .
یه گوشه ساحل بودیم که تقریبا خلوت بود احسان و علی هم اومدن کنارمون.
نسرین اومد پیش ما گفت اینجا تا حدودی میتونیم راحت باشیم ولی بهتره سکس نکنیم و بقیه کارو بزاریم تو هتل.
بعدشم رفت پیش پسرا.
مرجان و مریم هم کنار ما بودن.اونطرف نگاه کردم دیدم مینا سینه هاشو در اورده پسرا دارن میمالن نسرینم با یکی از پسرا لب تولب بود و داشتن خودشونو میمالیدن به هم.
ما هم همینجوری مشغول عشق و حال شدیم بعد دی جی یه آهنگ گزاشت و همه رو دعوت به رقص کرد ما هممون بلند شدیم رفتیم وسط.
همه مست مست بودن و اون وسط به جای رقص بمال بمال بود.
پسرا هم که دیگه روشون باز شده بود با هم میرقصیدیم.
بعد از یه ساعت رفتیم هتل ولی اینقدر خسته بودیم که حال هیچی نداشتیم فقط خوابیدیم.
احسان و علی تویکی از اطاقا خوابیدن نسرین هم اومد پیش ما و تا صبح تو بغل هم خوابیدیم.
صبحونه رو که خوردیم نسرین گفت بریم یه ساحل خوب شنا کنیم .
خیلی زیبا بود ساحل جنگلی با آب تمیز مثل آب استخر.
ما بیکینی داشتیم نسرین بهمون گفت میتونید تاپلس باشید اینجا ساحل مخصوص نیکده.
خودشم اول از از همه بیکینیشو باز کرد.وای که چه سینه هایی داشت.
ما هم که قبلا جلو پسرا سکس کرده بودیم راحت بودیم و لخت شدیم رفتیم تو آب.
یکی از پسرا اسمش حمید بود رفت پیش احسان و بهش یچیزی گفت بعد احسان و علی هم مایو هاشونو در اوردن و به پسرا اوکی دادن.
همه رفتیم تو آب اولش یکم سرد بود ولی اینقدر آب تمیزی بود که اصلا دلمون نمیخواست بیایم بیرون.
پسرا یه طرف دیگه بودن میخواستن مثلا رعایت مارو بکنن که مرجان صداشون کرد بیان پیش ما اونام از خدا خواسته اومدن.
بهار مینا رو به شوخی هول داد طرف پسرا اونم تعادلشو از دست داد افتاد تو بغل یکی از پسرا هممون زدیم زیر خنده از زیر آب کیر پسره لای پای مینا معلوم بود.
هممون با هم شوخی میکردیم مرجان از پشت نسرینو بغل کرده بود و سینه هاشو میمالید نشون ما میداد.
منو رو یا و بهارم با علی و احسان بازی میکردیم.
مریمم رفته بود پیش مینا و داشتن با پسرا حسابی خوش میگذروندن.
مرجان و نسرین اومدن کنار ما مرجان گفت نسرین میگه تو این ساحل سکس آزاده پایه هستید؟ ما هم که حسابی همو مالیده بودیم.
رفتیم تو ساحل زیرانداز برده بودیم پهن کردیم.
بدنامونو روغن مالیدیم و دراز کشیدیم.
مرجان روغن ریخت رو کمر نسرین و براش مالید بهارم رفت پیششون احسان و علی هم کمر من و رویا رو میمالیدن مرجان پاهای نسرینو باز کرد همینجوری که خوابیده بود کس تپلش زیرش معلوم بود مرجان دستشو برد لای پای نسرین و گزاشت در کسش براش زیر کسشو میمالید انگشت احسان در کونم بود منم کونمو دادم بالا تا لاش بار تر بشه اونم میمالید.
آه نسرین در اومده بود مرجان دستشو که از ترشحات نسرین بود نشون ماداد و گزاشت تو دهن بهار اونم انگشتای مرجانو میلیسید.
بعدش بهار رفت جلو نسرین نشست و پاهاشو باز کرد نسرینم کس بهارو لیس میزد مرجانم از پشت انگشت میکرد تو کسش.
پسرا و مینا و مریمم که وضعیت مارو دیدن اومدن پیشمون.
مینا خوابید و روغن داد به پسرا که براش بمالن.
یکی از پسرا هم رفت جلوش نشست کیر راست شدشو گزاشت تو دهن مینا.
پسرا داشتن حسابی مینا رو میمالیدن بعد برش گردوندن و سینه هاشو میمالیدن.
نسرین گفت من میرم کمک مینا خندمون گرفت حسابی حشری شده بود واسه دادن.
بهار اومد احسانو زد کنار از پشت کون منو لیس میزد منم رو چهار دست و پا کیر احسانو گزاشتم تو دهنم.
بهار از زیرم کسمو میمالید منم فقط ساک میزدم و از لذت کونمو تکون میدادم.
مریمم از پشت کون و کس بهارو لیس میزد که دولا شده بود رو من.
هرچی حرکات مریم بیشتر میشد تحریکای بهارن بیشتر میشد مرجانم کس و کون رویا رو میمالید که داشت واسه علی ساک میزد.
اونطرف مینا نشته بود رو کیر یکی از پسرا یکیشونم داشت میزاشت تو کونش.
نسرین گفت من تاحالا کون ندادم همونجوری نشست رو کیر یکی از پسرا یکیشونم وایساد کنارش گزاشت تو دهنش.
صدای آخ اوخ مینا بلند بود کس و کونش داشت جر میخورد بین دوتا پسرا.
مریم رفت پیش نسرین و گفت کونتو اماده میکنم که تو هم بتونی کون بدی انگشتشو خیس کرو و گزاشت در کون نسرین براش میمالید نسرینم رو کیر پسره بالا پایین میرفت.
مریم یه انگشتشو کرد تو کون نسرین.
مینا گفت نسرین جون اماده باش که مریم جون کون همه ما رو باز کرده واسه توهم باز میشه.
نسرین خیلی تحریک شده بود با چنتا آه ارضا شد و رو پسره ولو شد .
مریم و نسرین اومدن کنار ما احسان و علی هم از پشت گزاشتن تو کون ما من و رویا هم کس بهار و مرجانو لیس میزدیم.
اون دوتا پسرا که داشتن مینا رو میکردن آبشون اومد و جاشونو با اون پسرا عوض کردن مینا همچنان داشت حال میکرد.
مریم نسرینو خوابوند کنار ما بهش گفت رو چهار دست و پا شه که کونش رو اماده کنه بعدشم زبونشو گزاشت رو کون نسرین و براش لیس میزد.
بعدشم با انگشت و دوتا انگشت حسابی بازش کرد معلوم بود یکم درد داره آخ و اوخ میکرد ولی حالم میکرد.
احسانم آبشو ریخت تو کون من و ولو شد علی هم تو کون رویا خالی کرد مینا داشت ارضا میشد آهش در اومده بود اونی که تو کونش گزاشته بود کشید بیرون و ابشو رو کمر مینا خالی کرد اونی که تو کس مینا گزاشته بود سرعتشو بیشتر کرد مینا هم رو کیرش تکون میخورد که پسره با دستش مینا رو داد بالا کیرشو در اورد پاشید به شکم مینا.
هممون یه حال حسابی کرده بودیم همونجوری دراز کشیدیم و بعدشم رفتیم تو آب دیگه برگشتیم هتل که هم نهار بخوریم هم استراحت کنیم.
     
#84 | Posted: 4 Oct 2017 19:42
minasahar68
عاشقتم با این داستانهات، ادامه داشته باشه
     
#85 | Posted: 4 Oct 2017 19:50
Ebrahim930:
عاشقتم با این داستانهات، ادامه داشته باشه

ممنون دوست عزیز ولی قدر شهلا جونو بدون که یدونه هست
     
#86 | Posted: 4 Oct 2017 20:41
عالییییییییییییییییی داستان برا شهلا خانومم داستانش قشنگه
     
#87 | Posted: 4 Oct 2017 20:43
marchobe:
عالییییییییییییییییی

مرسی مارچوبه جان شهلا که عشقمه
     
#88 | Posted: 5 Oct 2017 05:35
minasahar68
میناجون مثل همیشه عالی عزیزم، یه لحظه خودمو جای بهار تصور کردم
     
#89 | Posted: 5 Oct 2017 09:17
minasahar68
سلام، کاش جای احسان بودم، خیلی خوب بود ذاستانت ادامه بدید
     
#90 | Posted: 5 Oct 2017 10:55 | Edited By: minasahar68
Shahla123:
میناجون مثل همیشه عالی عزیزم، یه لحظه خودمو جای بهار تصور کردم

تو که عشق منی آخه
     
صفحه  صفحه 9 از 11:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  پسین » 
داستان و خاطرات سکسی انجمن لوتی / داستان و خاطرات سکسی / خاطرات لز من با رویا و مامانش بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2018 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites