تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
داستان و خاطرات سکسی

ماجرای زندگی من و مامانم سمیرا

صفحه  صفحه 2 از 2:  « پیشین  1  2  
#11 | Posted: 7 Feb 2017 16:50
قسمت ۳

تا یکی دو روز بعد کونم درد می کرد و موقع راه رفتن و نشستن درد می گرفت که مامانم پرسید چی شده منم گفتم تو فوتبال زمین خوردم و اینجوری شده زود خوب می شه. خلاصه دو سه روز گذشت که دردش خوب شد و منم کونم شروع به خارش کرد و دوست داشتم یه چیزی بره تو کونم. دوباره همون جوری که محمد گفت کونم و تمیز کردم و یه خیار از تو یخچال برداشتم اول با آب گرم شستمش و خوب چربش کردم و گذاشتم روی سوراخ کونم و آروم فشار دادم داخل دیدم دردش از اون باری که محمد من و کرد کم تر شده بود ولی لذتش مثل کیر نبود. یکی دو روز دیگه این کار و کردم اما دیدم حال نمی ده . فرداش که می شد تقریبا یه هفته از اون ماجرا گذشته بود زنگ زدم به محمد و گفتم بیاد خونمون. اونم گفت می دونستم کونی خودم شدی و دوباره هوس کیرم و کردی، بعدش گفت خوب کونتو تمیز کن نیم ساعت دیگه اونجام.
منم رفتم تو دستشویی و خودم و تمیز کردم و یکم با خیار با سوراخم ور رفتم تا باز بشه.
محمد رسید خونه در رو روش باز کردم.تا اومد داخل کونم و یه چنگ زد و زد روش گفت جووووون. منم خجالت و گذاشتم کنار و کیرش و از رو شلوار مالیدم. بغلم کرد و در و بست این بار من و برد تو اتاق مامانم انداخت رو تخت و سریع لخت شد و منم لباسام در آوردم و کیرشو می مالیدم و آروم بردم تو دهنم شروع کردم براش ساک زدن چند بار رو خیار تمرین کردم و ساک زدنم بهتر شده بود . ۱۰ دقیقه ای براش ساک زدم که بلندم کرد و گفت برگرد و قمبل کن. منم قمبل کردم،اونم انگشتش و گذاشت تو دهنم و گفت خیسش کن. منم مثل کیر براش خوردم. انگشتش از دهنم درآورد کرد تو کونم ،منم چون با سوراخم قبلا با خیار بازی کرده بودم. سوراخم گشاد شده بود اونم فهمید یه تف انداخت رو کونم و دو انگشتی کرد توش منم داشتم لذت می بردم. انگشتش و در آوردو آروم آروم کیرش کرد تو سوراخم وقتی تا آخر رفت تو چند دقیقه صبر کرد تا سوراخم جا باز کنه. بعدش کیرشو کشید بیرون و دوباره کرد تو این کار رو چند بار انجام داد.بعدش شروع کرد محکم تو کونم تلمبه زدن. می زد رو کونم و می گفت چی کار داری می کنی منم می گفتم دارم کون می دم . من کونی تو ام . محکم تر بزن . یه ۱۰ دقیقه ای من و اینجوری کرد که گفت خسته شدم . رو تخت دراز کشید و گفت بیا رو کیرم بشین . منم بلند شدم و رو کیرش نشستم و بالا و پایین می کردم و آخ و اوخم خونه رو پر کرده بود . ۵ دقیقه همین کار و کردم که حس کردم آبشم تو کونم اومد . آروم نشستم روش تا کیرش خوابید و از کونم اومد بیرون . اونم برام جق زد و آبم اومد . با هم رفتیم تو حموم اون من و شست و سوراخ کونم و تمیز کرد و بوسید وقتی اومدیم بیرون یه کرم زد روش و گفت اینجوری دردش بعدا خیلی کم میشه. رفتیم تو اتاق مادرم که لباسامون بپوشیم. که دید کامپیوتر مامانم روشنه. گفت بریم ببینیم توش فیلمی داره یا نه .
لباسامون و پوشیدیم نشستیم پشت کامپیوتر.
کامپیوتر مامانم رمز نداره آخه مامانم خیلی فراموش کاره و یادش میره. به همین خاطر رمز روش نمیذاره. خلاصه نشستیم پشت کامپیوتر و رفتیم تو درایواش. توی یه درایو فولدری بود به اسم مامانم. محمد گفت بریم توش ببینیم چیه من گفتم نه. حتما شخصیه و مال مامانمه که اسمش روشه. اونم گفت شاید فیلم هاش و اینجا گذاشته. زنی که شوهر نداره حتما فیلم سوپر داره. رفتیم تو فولدر یه سری عکس لباس زیر زنونه بود. عکس اول و باز کرد و زد جلو تا بقیه عکس ها رو ببینه. و همزمان کیرشو می مالید. منم همین کار و داشتم می کردم که نا رسید به یه عکس از یه زن که صورتش مشخص نبود ولی لباس زیر تنشه و رو تخت دراز کشیده. رو عکس که دقت کردم دیدم تخته همون تخت مامانم اون زنه هم مامانمه. تا خواستم از تو عکس ها بیام بیرون که محمد و دیدم که با چه ولعی داره به عکس مامانم نگاه می کنه منم از این صحنه لذت بردم و پشیمون شدم و گذاشتم که ببینه. رفت سراغ عکس بدی که دیدم مامانم این بار قمبل کرده و یه شرت توری مشکی پوشیده. موع عکس مشخص بود که یه نفر دیگه عکس گرفته اما اون کیه؟؟
همین جوری عکس ها رو رد کرد تا رسید به یه عکسی که مامانم داشت ساک می زد و صورتش قشنگ مشخص شده بود تو عکس. محمد یه نگاه به من کرد و دید دارم با لذت نگاه می کنم یه جووونی گفت و گفت مادرتم حوب کسیه هاااا. منم هیچی نگفتم اونم جدات پیدا کرد و از اون عکس به بعد همش از هیکل مامانم تعریف می کرد و قربون صدقه اش می رفت و می گفت بالاخره یه روز می کنمش.
وقتی عکس ها تموم شد
من و بلند گرد گفت باید لباس زیر مامانم و بپوشم و من و اونجوری بکنه. من می گفتم نه ولی اون قبول نمی کرد. تا بالاحره راضی شدم ک لباس های مامانم و پوشیدم اونم من وخیلی وحشیانه می کرد و تو طول سکس همش از مامانم صحبت می کرد و منم لذت می بردم و منم سمیرا صدا می کرد. وقتی آبش اومد سریع رفت لباسش و پوشید و رفت .منم لباس های مامانم در آوردم مرتب سر جاشون گذاشتمشون و رفتم حموم خودم و تمیز کردم و دوش گرفتم اومدم بیرون. کونم درد می کرد،رفتم تو اتاقم و گرفتم خوابیدم.
مامانم اومد خونه رفت تو اتاقش و پشت کامپیوترش نشست و منم غاقل از این که مامانم وب کم رو حالت فیلمبرداری گذاشته بود و همه چی رو دیده. ساعت ۸ بود که از خواب بیدار شدم دست و صورتم و شستم که مامانم صدام زد و گفت بیا تو اتاقم که کارت دارم.
ادامه دارد.....
     
صفحه  صفحه 2 از 2:  « پیشین  1  2 
داستان و خاطرات سکسی انجمن لوتی / داستان و خاطرات سکسی / ماجرای زندگی من و مامانم سمیرا بالا
این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2019 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites