تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
داستان و خاطرات سکسی

ماجرای من و مامانم

صفحه  صفحه 13 از 15:  « پیشین  1  ...  12  13  14  15  پسین »  
#121 | Posted: 1 Apr 2018 01:17
منتظر قسمت جدیدیم
     
#122 | Posted: 2 Apr 2018 23:59
قسمت 17
اونروز دیگه کسی نیومد .
پدرام از کونی که به من داده بود درد میکشید نگاربه مامانم گفت چکار کردید با پسرم که شل شده؟ مامانم گفت تو که داشتی به مشتریت می دادی مانی هم کون پدرام گذاشته بود.
نگار بد دهنی رو شروع کرد و گفت این مادرجنده کون پدرامو جر داده خودم جرش می دم.
پدرام گفت خودش زیر کیر کامران ادب شد و خندید نگار گفت این مادرجنده رو من باید ادبش کنم که تورو کونی کرده.
بعد به مامانم گفت دیلدو کلفته رو بیار.
مامانم گفت این کون تازه زیر کیر بوده میخوای چکارش کنی بعدشم رفت دیلدورو اورد واااایییی چه بزرگ بود.
بعد به مامانم گفت بخواب جنده پسر کونیتم بخوابه روت من و مامان ۶۹ شدیم من کونم قنبل بود و کیرم تو دهن مامانم بود سرم رو کوسش و، مشغول شدیم.
نگار گفت جفتتون رو ادب میکنم که پسرمو تنها گیر اوردید و جر دادید.
به پدرام گفت بشینه جلوم و بزاره تو کس مامانم خودشم رفت پشت من و دیدلو رو گذاشت تو دهن مامانم و گفت جنده ساک بزن که قراره کون پسر کونیتو پاره کنم.
من سرم رو کس مامانم بود و کیر پدرامو می دیدم که میره تو کوس مامانم و میاد بیرون دستمو از پشت گذاشتم رو کون پدرام و فشار می دادم که، دیلدو خیس رو کونم حس کردم نگار با یه فشار دیلدورو تو کونم جا کرد. داد کشیدم نگار گفت چیه مادر جنده دردت اومد؟ مامانم گفت جنده خانم یواش تر کونشو پاره کردی بعدشم کیر منو گذاشت تو دهنش.
نگار و پدرام با شدت تو کون من و کوس مامانم تلنبه می زدن من دردم کم شده بود و با ساک زدن مامانم آرووم شده بودم که پدرام آبش اومد و تو کوس مامانم خالی کرد منم زبونمو میمالیدم رو کوس مامانمو آب پدرامو رو کوسش لیس میزدم. تو اوج لذت آبم تو دهن مامان اومد نگارم دیگه بیخیال شد و لب مامانمو میب وسید و آب منو با هم می خوردن.
رفتیم دوش گرفتیم و نگار و پدرام رفتن خونه خودشون .
فردا نزدیک ظهر من و پدرام رفتیم مغازه کامران که چندتا لباس برداریم.
بوتیک کامران توی پاساژ بود به خاطر ساعتی که رفتیم پاساژ خلوت بودو چندتا مغازه ها بسته بودن.
کامران ما رو که دید خوشحال شد و چندتا شلوار لی و چندتا تیشرت آورد و گفت پرو کن هر کدومو خواستی بردار. جلو پدرام روش نشد چیزی بگه که من خودم شروع کردم گفتم کامران خان پدرام پسر نگار خانمه همکار مامانم.
کامران بازم احتیاط میکرد که بهش گفتم دیروز که خونه ما بودی نگار و پدرامم بودن.
کامران گفت پس باید چندتا لباسم به تو بدم من گفتم بله دیگه نگار خانمم از خجالت شما در میاد هرچند نمیتونه مثل من و مامانم باشه.
کامران گفت نه اتفاقا نگار خانمم خیله عالیه که پدرام گفت ولی مثل مریم خانم کون نداده بهتون که.
کامران گفت بزارید درو ببندم انگاربه موقع اومدید.
وقتی از پشت میزش اومد بیرون کیرش داشت شلوارشو پاره می کرد.
در و بست و من رفتم تو اطاق پروو که خیلی جادار و بزرگ بود.
یه شلوار پام کردم و کامران رو صدا کردم از تو آینه می دیدم کونم افتاده تو شلوار و خودنمایی میکنه.
کامران اومد یه دست کشید رو کونم گفت مادر و پسر خوب کونی دارید. پدرامم که اومده بود گفت هم خوب کونی دارن هم خوب کون میدن.
می خواستم یه شلوار دیگه امتحان کنم با شیطونی همونجوری که اونا بودن شلوارو در اوردم و یه شلوار دیگه پوشیدم بعدشم تیشرت که دیدم دست پدرام رو کیر کامرانه. کامران گفت از بس خوش بدنی همه چی بهت میاد .
بعد به پدرام گفتم تو هم لباساتو امتحان کن اونم شلوارشو در اورد به کامران گفتم باید ازت تشکر کنیم واسه لباسا و خودم جلوش زانو زدم و کمکش کردم شلوارشو در بیاره. وای کیرش زیر شورتش علم شده یود در اوردم گزاشتم تو دهنم.
پدرامم همونجوری که ساک زدن منو میدید لباسشو پروو کرد و گفت ممنون.
من گفتم تشکر خشک و خالی نمیشه حد اقل مثل مامانت ساک بزن اونم اومد کنار من زانو زد.
من بلند شدم لباسامو در اوردمو به کامران گفتم این کون منتظرته پدرام رفت کنار و کامران اومد پشت من که زانو زده بودن و قنبل کرده بودم کیر خیسشو گزاش در کون من پدرامن اومد جلوم و کیرشو گزاشت تو دهنم داغی کیر کامرانو تو کونم حس کردم و کونمو ودور کیرش میگردوندم کامران تلنبه هاشو تند تد کرده بود پدرام آبشو ریخت تو دهنم و رفت کنار ولی کامران همچنان تو کونم تلنبه میزد به پدرام گفتم یاد بگیر به مامانتم یاد بده کون بده.
منم از شدت لذت کون دادن آبم اومد و بعد چند دیقه اب کامران تو کونم سرازیر شد خودمو تمیز کردمو لباسامو پوشیدم.
بعدشم از کامران خدافطی کردیم و رفتیم خونه.

نگارم خونه ما بود باهم نهار خوردیم مامانم به نگار گفت زود اماده شو که امروز جنتا مشتری داریم.


ما لباسارو به مامانانون نشون دادیم و من گفتم همونجا از کامران تشکر کردیم .
نگار گفت یعنی دادید بهش؟
پدرام گفت مانی بهش داد . منم گفتم اره من کون دادم پدرام فقط ساک زد براش.
مامانم گفت عیب نداره بالاخره تو و مامانتم باید کون دادنو شروع کنید.
مخصوصا نگار که بیشتر مشتریاش عاشق کونشن. ولی انگار تاحالا فقط مانی تونسته کون شما دونفرو فتح کنه .
نگار گفت خوب کیر قلمی داره وگرنه نمیذاشتم تو کونم بزاره..
عصری دوتا مشتری اومدن که دوتاشون چون کون میخواستن مامانم رفت بهشون داد.
من و نگار و پدرامم تو اطاق میدیدیم که پدرام به نگار گفت مامان تو به مانی کون دادی به منم بده نگار گفت واسه تو کلفته نمیتونم پدرام گفت پس بزار من و مانی دونفری بکنیمت اونم قبول کرد.
من اول کیرمو دادم نگار ساک زد بعد چهار دستو پا شد من گذاشتم تو کسش از پشت از جلو هم نگار کیر پدرامو میخورد بعدش پدرام به پشت خوابید و نگار نشست رو کیرش کیر پدرام راحت رفت تو کس نگار اونم خم شد رو پدرام و با هم لب تو لب شدن.
منم از پشت یکم وازلین زدم رو کون نگار و کیرمو فرستادم تو کونش فقط بهش گفتیم ناله نزن که تابلو نشه.
مشتری مامانم کارش تموم شد و رفت که مامانم اومد تو اطاق و دید نگار کس و کونش بین ما پر شده.
پدرام گفت من کون میخوام مامانم گفت بیا کون مانی بزار نگار همونجووری که کیر من تو کونش بود بلند شد پدرام از زیرش اومد بیرون و رفت پشت من.
مامانم یکم براش ساک زد و یکم اب دهنشو ریخت رو سوراخ من به پدرام گفت همینجوری که کیرمانی تو کون مامانته تو هم بکن تو کون مانی پدرامم کیرشو گزاشت در سوراخ منو با یه ضربه کل کیرشو فرستاد تو اووووففف من خودمو سفت کردم و با ضربه های پدرام که تو کونم میخورد تو کون نگار تلنبه میزدم که از اوج لذت بهد دودیقه آبم اومد نگار هم زیر من ارضا شد و همونجوری زیر من خوابید.کیر من شل شده بود و از کون نگار اومده بود بیرون با آبم لیز می خورد پدرام همچنان تلنبه میزد .
مامانم از پشت انگشتشو کرده بود تو کون پدرام و اونم تحریک میشد بالاخره کون منم پر از آب شد.سه تایی بی حال رو هم افتاده بودیم بعدش چهارتایی رفتیم دوش گرفتیم و اون شب نگار و پدرام خونه ما موندن..
     
#123 | Posted: 3 Apr 2018 15:41
عالی بود
     
#124 | Posted: 4 Apr 2018 01:16
قسمت ۱۸
صبح بعد از خوردن صبحانه من و پدرام رفتیم مطب دکتر .
منشی دکتر یه دختر اخمو بود مخصوصا که یجوری به ما نگاه می کرد.
چند نفر که رفتند. نوبت ما بود منشی منو صدا کرد رفتم جلو گفت امروز مامانت نیومده، گفتم نه.
گفت پس کارتون زیاد طول نمیکشه اینو یجوری گفت که مثل متلک بود.
بعد گفت میشه شماره موبایلتو بدی یکاری دارم باهات. منم زود شمارمو دادمو رفتیم تو مطب.دکتر بعد از حال و احوال گفت شما نفر آخر بودید منم گفتم به لطف منشی بداخلاقتون بله .
دکتر گفت خودم بهش گفته بودم صبر کنید برم بهش بگم بره.بعدشم رفت و اومد تو اتاق.
دکتر به پدرام گفت لباستو در بیار و بشین رو صندلی.
میخوام بدنت مثل مامانت بی مو بشه.
یکم کرم مالید به باسن و پاهای پدرام گفت یه نیم ساعت بمونه بیحس میشه که سوزش نداشته باشی.
همینجوری که پدرام کونشو داده بود بالا دکتر انگشتشو کرد تو کون پدرام و میچرخوند .به منم گفت لباستو در بیار منم لخت شدم دکتر گفت میخوام کونت مثل مانی بشه .
بعد خودشم لباسشو در آورد. اوووف کیر دکتر راست بود نشستم جلوشو کیرشو ساک زدم دکتر دوانگشتی تو کون پدرام عقب جلو میکرد انگار کرم اثر کرده بود که کیرشو از دهن من در اورد و رفت پشت پدرام به پدرام گفتم اماده باش که کیر دکتر بره تو کونت دکترم آرووم آرووم کیرشو تو کون پدرام جا کرد. پدرام دیگه درد نداشت. بهش گفتم دیدی تونستی اولش تعجب کرد ولی وقتی دید دکتر داره تلنبه میزنه تو کونش، فهمید چه کیری رفته تو کونش. دکتر همونجوری که میکرد می گفت فقط کون مامانت مونده پدرام گفت اونم خودم براتون جور میکنم یکم درد داره ولی حال میده.
دکتر چتد دقیقه کرد و گفت میخوام آبمو تو کون مانی خالی کنم منم زود حالت گرفتم و کونمو دادم بالا دکتر به راحتی کیرشو فرستاد تو کونم با چنتا تکون من آبم اومد، دکترم آبشو تو کونم خالی کرد.
یکم استراحت کردیم و نیم ساعت گإشته بود که دکتر لیزر پدرامو شروع کرد .
کارمون که تموم شد از مطب اومدیم بیرون و رفتیم خونه.
نهار خوردیم و مامانم گفت امروز چندتا مشتری داریم دوتاشون مشتری نگارن سه تاشونم با من میان.
مشتری اول مامانم و برد منو نگار و پدرام تو اطاق بودیم. نگار گفت مطب دکتر چه خبر؟ که پدرام گفت هیچی خوب بود من گفتم خوووب بود عالیییی دکتر کون پدرامو باز کرد نگار تعجب کرد گفت تونستی؟ پدرام گفت دکتر خیلی وارده یکم درد داشت ولی بعدش آرووم شدم به پدرام گفتم قنبل کن مامانت ببینه چه کونی ساختی. اونم قنبل کرد نگار یه دست کشید رو کون پدرام دور سوراخش یکم قرمز بود گفت معلومه این قرمزی به خاطر فشار اون کیر بزرگه .
مامانم همچنان در حال دادن بود و ما از تی وی می دیدیم رو کیر مشتریش بالا پایین می کنه. سینه های بزرگشم بالا پایین پرت می شد تا بالاخره آب طرفو آورد.
بعد از اینکه طرف رفت مامانم اومد تو اطاق و ما جریان مطبو براش تعریف کردیم.
مامانم گفت خوبه پس تو هم آماده کون دادن شدی. چند دقیقه بعد بازم مشتری اومد که این دفعه هم می خواست مامانمو بکنه.
پدرام گفت مامان من و توهم باید کون بدیم مخصوصا دکتر خیلی تو کف کونته بهش قول دادم کونتو ردیف کنم.
طرف همچنان داشت مامانمو می کرد. نگار گفت معلوم نیست چی میزنن این قدر کمرشون سفته .
بالاخره کون مامانم پر از آب شد و اونا هم کارشون تموم شد.
مامانم رفت خودشو شست و اومد تو اتاق پیش ما.
مشتری بعدی واسه نگار بود ما داشتیم می دیدیم و هوار نگار بلند بود.
یکاری میکرد که طرف زودتر تحریک بشه ابش بیاد.
طرف با چنتا تکون خالی شد نگار که اومد تو اتاق پدرام گفت مامان یجوری اه و اوه میکردی که منم داشت آبم می اومد.
مشتریای بعدیم اومدن و مامانم و نگار و گاییدن رفتن.
هممون لخت اومدیم تو پذیرایی نشستیم من و پدرام رفتیم میوه و شربت آوردیم و مشغول خوردن بودیم.
نگار به مامانم گفت پدرام خودش به دکتر کون داده قول کون منم داده.
مامانم گفت خوب کرده اصلا باید کون بدی همه به من میگن نگار چرا کون نمیده.
پدرام گفت اره مامان من که دادم مانی هم داده تازه مانی اولین کون دادنش به من بوده همینه که خوب کون میده.
مامانم گفت توکه بلدی کون بسازی، همین امروزکون مامانتو بساز .
نگار یکم نازو نوز کرد که خسته شدم امروز. مامانم گفت شانست دوتا شون تو دو دقیقه آبشون اومد تازه فقط کوس دادی الان میخوایم بریم تو کار کونت.
پدرام گفت اتفاقا دکتر یه لوبریکانت داده که کون دادن برات راحت بشه.
مامانم گفت به به دکتر داره برا کون مامانت مایه میزاره. بعدش رفتیم تو اتاق مامانم رو تخت.به نگار گفت برو چهار دست و پا شو کونتو بده بالا.
نگار پوزیشن گرفت و مامانم به من گفت یکم سوراخ کون نگارو لیس بزن خودشم واسه پدرام ساک زد بعدش یکم لوبرکانت ریخت رو کون نگار و به من گفت انگشتتو بکن تو کون نگار و بچرخون انگشتم راحت سر خورد رفت تو کون نگار. نگارم کونشو می چرخوند و آه شهوتی می کشید که مامانم به پدرام گفت حالا وقتشه.
پدرام اومد جای منو دوتا انگشت کرد تو کون مامانش ومی چرخوند.
نگار تو اوج بود و اه می کشید منم از زیر کوسشو می مالیدم.
پدرام کیرشو گذاشت در کون مامانشو آروووم شروع کرد هول دادن. منم رفتم جلوش و کیرمو گذاشتم تو دهنش ولی این قدر که امروز حال کرده بودم کیرم راست نمی شد دیگه اونم کل کیر و خایه هامو می خورد.
پدرام آروووم آروووم کیرشو تو کون مامانش جا داد و تلنبه زدنو شروع کرد.
اووووف همچین محکم می زد که نگار پرت میشد جلو و ناله می کرد.
چند دقیقه بعد پدرام گفت آبم داره میاد که مامانم گفت بریز تو کون مامانت پدرامم با یه ناله آبشو تو کون مامانش خالی کرد من که به خاطر ساک زدنای نگار بازم کیرم راست شده بود گفتم نگار جون چهارمین کیر امروزو باید قبول کنی اونم تایید کرد من رفتم پشتش.
اب کیر پدرام داشت از کون نگار بیرون میزد که من کیر راست شدمو گذاشتم در کونش و با لیزی اب کیر پدرام کیرمو هول دادم تو کون نگار.
تو کون نگار پر از آب بود و من گرمای آب پدرام و حس می کردم.
دستمو از زیر بردم رو کوس نگار و براش میمالیدم.
نگار دیگه داشت ارضا میشد که از آه و اوهش معلوم بود بالاخره آب منم اومد ولی خیلی کم بود.
اون شب نگار و پدرام خونه ما موندن و مامانم یه دیلدو گذاشت تو کون نگار گفت بزار کونت باز بشه.
بعدش رفتیم بخوابیم. مامانم و نگار رفتن تو اتاق مامانم و من و پدرام هم رفتیم تو اتاق من.
از بس خسته بودیم مامانم و نگار و پدرام درجا خوابشون برد، ولی من تو فکر منشی دکتر بودم که چرا شماره من و گرفت. تو همین فکر ها بودم که پیام ناشناس تو تلگرام برام اومد .
_ سلام
.سلام شما؟
_ منیره هستم، منشی دکتر خودتو و مامانت. امروز شمارتو گرفتم
، آها کاری داشتی با من؟
_ راستش یه موضوعی هست باید رک بهت بگم من می دونم تو و مامانت با دکتر یه کارایی می کنید یا بهتر بگم دکتر با تو و مامانت یه کارایی میکنه یه کمک ازت میخوام.
منطورتو متوجه نمیشم.
خوب میدونی چی میگم اقا مانی من م یدونم دکتر با تو و مامانت سکس می کنه.
من جا خوردم ولی دیگه کار از کار گذشته بود.
،خوب حالا من چه کمکی می تونم بکنم.
_ راستش من یه خواهر دارم دوجنسه میخوام تو بیای باهاش حال کنی و بهش حال بدی میتونی بیای خونمون آدرسمون گیشا......
منم پیام دادم که اوکی فردا بعد از ظهر میام، حضوری با هم صحبت کنیم
منیره گفت فردا مطب تعطیله منتطرتونیم.
خداحافظی کردیم و نگار عکس یه کیر برام فرستاد.
فکر سکس با یه دوجنسه همش تو ذهنم بود چه فانتزی هایی برای خودم ساخته بودم. خلاصه هر طور بود خوابم برد.
صبح پاشدیم صبحانه خوردیم و من و پدرام رفتیم مدرسه و مامانامون رفتن خرید.
انگار دیروز کاسبی خوب بوده. بعد مدرسه پدرام باهام نیومد و رفت خونه خودشون و من تنها رفتم خونه.
وقتی رسیدم خونه دیدیم مامانم خونه نیست. زنگ زدم به مامانم گفت پیش نگار و شب میاد خونه، به هم گفت از بیرون برای خودم ناهار بگیرم.
ناهار گرفتم و خوردم رفتم تو اتاقم رو تخت دراز کشیدم اینترنت و روشن کردم رفتم تو تلگرام، که منیره بهم پی ام زد و گفت تا حالا کجا بودی؟ چیکار کردی؟
گفتم مدرسه و تازه رسیدم خونه و ناهار خوردم.
گفت نوش جونت گوشت بشه به چسبه به کونت. بعدش گفت ساعت 4 منتظرتم بیا. منم گفتم باشه. یکم دراز کشیدم و استراحت کردم بعدش رفتم حموم و لباس پوشیدم و راه افتادم سمت خونه منیره.
خونه منیره توی یه آپارتمان بود، روبروی پارک گفتگو. درو که باز کرد رفتم بالا در واحدشون رو باز کردو رفتیم تو اوففف چی می دیدیم.
منیره با یه تاپ و شورت لی موهای قهوه ای روشن و آرایش توپ، به ما دست داد و دعوتم کرد تو.
خونشون دوخوابه بود، نشستم تو پذیرایی که در یکی از اتاق ها باز شد و یه دختر ناز اومد بیرون یه لباس دکلته پوشیده بود و ساپورت پاش بود منیره خواهرش میترا رو بهمون معرفی کرد اونم باهام دست داد.
سینه های منیره بزرگ بود و تو سوتین زیر تاپ خود نمایی می کرد اندامش خیلی ناز بود کمر باریک و باسن گرد و خوش فرم که تو شورت لی کیر منو راست کرده بود.
میترا سینه هاش کوچیکتر بود هیکلش چیزی بین دخترونه و پسرونه بود با یه چهره کاملا دخترونه.
نشستیم صحبت که منیره گفت این خونه رو بابام برای ما گرفته دوتامون دانشجو هستیم خانواده شیراز هستن.
بعدش به میترا گفت آبجی مانی همونیه که صحبتشو کرده بودم .
میترا روبروی من نشسته بود یه نگاهی به من کرد و گفت منیره خیلی ازتون تعریف کرده میدونی که برای چی اومدید اینجا؟
منم گفتم منیره خانم لطف دارن، بله گفتن.
منیره گفت تا حالا فقط من با میترا کار کردم ولی میترا خیلی دلش میخواد دوطرفه حال کنه منم بهش تورو معرفی کردم .
من گفتم پشیمون نمیشی و هممون زدیم زیر خنده.
بعد خوردن شربت میترا اومد کنار من نشست و گفت یعنی هم میکنی هم میدی؟ گفتم اره اونم گفت پس بریم تو اتاق.
منیره گفت تو اتاق چرا همینجا.
گفتم یعنی سه تایی؟ منیره گفت من و میترا که باهم راحتیم اگه تو مشکلی نداشته باشی؟
منیره منتظر جواب من نموند و خودش تاپشو در آورد و به ما هم گفت لخت شیم.
میترا لباسشو که در آورد زیر ساپورتش یه برجستگی بود که معلوم بود کیرش راست شده خیلی دوست داشتم زودتر کیرشو ببینم خودم با شورت بودم نشستم جلو میترا و ساپورتشو با شورتش پایین کشیدم کیرش افتاد بیرون زود با دستم گرفتمش و مالیدم و گذاشتم تو دهنم.
اوووف چه حالی میداد کیر یه دختر و می خوردم.
اونطرفم منیره لباس ها شو در آورده بود و با یک شورت وسوتین نشسته بود.
میترا دستش لای موهام بود وسرمو به کیرش فشار می داد.
بعدش ۶۹ شودیم و برای هم ساک میزدیم منیره هم داشت داشت باخودشت ور می رفت و کوسش و انگشت می کرد .میترا گفت بسه زوتر بیا بکن توش منیره گفت تاحالا فقط با انگشت کردمش ولی میترا از عقب و جلو منو میکنه . گفتم یعنی جلو اوکیه؟ منیره گفت میترا عروسم کرده.
میترا قنبل کرد و من با زبون افتادم رو سوراخ کون نازش. منیره اومد کنار میترا قمبل کرد و با دست هاش لمبرهای کونش رو می مالید و از هم باز می کرد. منیره و میترا با هم لب تو لب شدن. دوتا انگشتم کردم تو کون میترا و هم زمان کوس منیره و رو می خوردم دیگه صدای منیره در اومد که کیر می خوام . منیره خوابید زیر و پاهاشو باز کرد از هم میترا خوابید رو منیره کیرشو گذاشت تو دهن خواهرش من رفتم جلو اول کیرمو گذاشتم تو دهن میترا بعدش گذاشتم تو کوس منیره. صدای ناله منیره بلند شده بود. میترا بالای کس منیره رو لیس میزد و منیره ارضا شد.من و میترا مونده بودیم که میترا گفت میخواد منو بکنه.
من حالت گرفتمو کونمو دادم بالا میترا کیرشو خیلی راحت کرد توکونم و تلنبه زدنو شروع کرد. لامصب مثل یه پسر داشت منو میکرد که از لذت کون دادن آبم اومد اونم آبش اومد ولی خیلی کم بود. بعدش کیرش و از تو کونم درآورد اومد جلوی من قمبل کنه بکنم تو کونش که دید آبم اومده. اعتراض کرد که پس من چی دلم کیر می خواد. منیره که سره حال شده بود اومد و کیرم . گذاشت تو دهنش و شروع کرد به ساک زدن تو همون حالت کون میترا رو هم تنگشت می کرد تا بالاخره کیر من بلند شد و کردم تو کون میترا. کردن دختری که تازه من و کرده بود برام خیلی لذت بخش بود. خلاصه میترا رو یه ربعی تو چند حالت کردم که بالاخره داشت آبم می اومد که ازش پرسیدم آبم و کجا بریزم که منیره گفت بیا تو کون من بریز. میترا هم گفت آره اونجت بریز. منتم کیرم و از تو کون میترا در آوردم و کردم تو کون منیره و یعد از چندتا تلمبه آبم و تو کون منیره خالی کردم.
یکم که استراحت کردیم دوباره نشستیم صحبت که حرف مطب دکتر شد .
به منیره گفتم یعنی تا حالا با دکتر سکس نداشتی؟ گفت نه .
گفتم خوبه نداشتی چون کیر کلفتی داره. منیره گفت اره از جیغ و ناله های مامانت حدس می زدم. یبار که اومده بود مطب، مامان مانی انقدر هوار کشید که من خودمو خیس کردم.
به منیره گفتم پس باید خودت امتحانش کنی میترا گفت اره حتما اینحوری که شما می گید منم باید امتحانش کنم.
قرار شد اولین فرصت کیر دکت رو بزاریم تو کس و کون منیره.
خداحافطی کردم و رفتم خونه .
     
#125 | Posted: 4 Apr 2018 09:16
     
#126 | Posted: 4 Apr 2018 11:46
پیشنهاد میکنم جایزه تخیلی ترین داستان سال رو به نویسنده این داستان بدن.!!! آخه داداش این چیه نوشتی دیگه حیوون ها هم فکر نکنم از این کارها بکنن!!!
     
#127 | Posted: 4 Apr 2018 19:32
عالیه لطفا ادامه بده
     
#128 | Posted: 10 Apr 2018 10:40
خیلی خوبه ادامه بده تو کفم
     
#129 | Posted: 10 Apr 2018 11:54
Rbxxx218
     
#130 | Posted: 12 Apr 2018 10:35
     
صفحه  صفحه 13 از 15:  « پیشین  1  ...  12  13  14  15  پسین » 
داستان و خاطرات سکسی انجمن لوتی / داستان و خاطرات سکسی / ماجرای من و مامانم بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2018 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites