تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
داستان و خاطرات سکسی

ماجرای من و مامانم

صفحه  صفحه 7 از 12:  « پیشین  1  ...  6  7  8  ...  12  پسین »  
#61 | Posted: 3 Oct 2017 15:41
قسمت ۱۱
مامانم که رفت دوباره اومدم پشت در ببینم چی میشه.
از لای در تو پذیرایی رو میدیدم که مامانم داشت دیلدوها رو نشون نگار میداد .
نگار چشماش برق میزد. مامانم برای این که شهوتی ترم کنه، نگار رو اورد وسط پذیرایی خودشم روبروش نشست.
اول اون دیدلو بزرگه رو دوتایی گذاشتن تو دهنشون وای چه ساکی میزدن کیرم بد راست شده بود.
دوتایی دوسر اون دیلدور می کردن تو دهنشون و یه دستشونم رو کسشون بود.
‌مامانم دیلدورو از دهنش در اورد و دستشو اورد پایین همزمان نگارم همینکارو کرد چریخدن و حالت سگی پشت به همن شدن و وای اون دیلدو رو کردن تو کسشون.
دوتاشون پشت به هم و هماهنگ کمرشونو حرکت می دادند، معلوم بود خیلی این کار رو کرده بودند. دیلدو تو کس جفتشون عقب جلو میرفت.
آه نگار و مامانم خونه رو برداشته بود.
من دستم رو کیرم بود و میمالیدم دیدن اون صحنه و شنیدن ناله های اون ها به اوج لذت رسونده بود منو.
اون دوتا همینجوری داشتن ادامه میدادن مامانم گفت بسه بریم سراغ این دیلدو کمربندی این مخصوصه.
دیلدو دوسرو که از کسشون در اوردن روش پر از ترشح کسشون بود.مامانم دیلدورو اورد جلو نگار و سرشو گزاشت تو دهن نگار وای چقد حشری بودن این دوتا زن نگار همینجوری ساک میزد مامانم گفت بسه حالا میخوام ببندم به خودم نگار خوابید و پاشو باز کرد مامانم گفت این دیلدو مخصوص کونه پاشو .
مامانم سرش و چرخوند و به در اتاق خودش نگاه کرد، تا من و دید یه لبخند زد و یکی زد روی کون نگار و کشیدش جلوتر، نگار هم کونشو داد بالاتر. عجب حالی میداد مامانم یه لحظه بلند شد و رفت کنار، منم قشنگ از فرصت استفاده کردم و کس تپل نگارو میدیدم که از لای پاش خود نمایی میکرد .
مامانم دیلدو رو بست به خودشو اومد پشت نگار نشت و دولا شد رو کونش معلوم بود که داره کون نگارو خیس میکنه از آهی گه نگار میکشید معلوم بود اماده دادنه.
مامان بلند شد و دیلدو رو گذاشت در کون نگار با چند تا فشار، فرستاد تو کونش چه ناله هایی میزد نگار،مامان همونجوری که تو کون من تلنبه می زد محکم تو کون نگار هم می زد. نگار دیگه ناله هاش شهوتی شده بود مامانم گفت چقدر بی جنبه ای من پسرمو بااین دیلدو میکنم یه اخ نمیگه. گفتم که این دیلدو مخصوصه اونه. روزی چند بار میره تو کونش. نگار گفت اون کونی مادرجنده زیر کیر دکتر حال کرده. اون کیر من و دزدیده. منم با همین دیلدو میکنمش کونی رو.
مامانم همینجوری که توکون نگار تلنبه میزد گعت واقعا میخوای بکنیش.
نگار سرشو برگردوند گفت هم تو رو هم اون کونی مادرجنده رو میکنم حالا ببین .
من دیگه به اوج رسیده بودم مخصوصا با حرفای نگار همونجوری که کیرمو میمالیدم ابم اومد و کیرم خوابید رفتم یه دستمال برداشتم خودمو تمیز کردم .
صداشونو می شنیدم مامانم گفت اگه همین الان بیاد میکنیش؟ نگارهمونجوری که داشت کون میداد گفت جفتتونو میکنم.
مامانم گفت اون کونی هست ولی بکنم هستا.
بعدشم دیلدو رو از کون نگار کشید بیرون و از خودش باز کرد نگار بلند شو دستشو گذاشته بود در کونشو میمالید، گفت: عیب نداره من اونو می کنم اونم تو رو.
مامان گفت حالا بیا فعلا مادرشو بکن تا ببینیم.
نگار دیلدو رو بست و رفت پشت مامانم که مثل خودش جلو مبل دولا شده بود جوون هرچی کس و کون مامانمو میدیدم سیر نمیشدم.
نگار یه کاندوم از کیفش در اورد کشید رو دیلدو و گذاشت توکون مامان. وای چه ناله ای میکرد مامانم نگار داشت تلافی میکرد مامانم گفت پسرمم میخوای همینجوری بکککنی؟ اون دردش نمیاد کلی حال میکنه.
نگار گفت اگه اینجا بود که جرررش میدادم.
مامان همینجوری که کون میداد یهو گفت اینجاست صداش کن بیاد.
نگار یه لحظه مکس کرد، اول با تعجب به مامانم نگاه کرد، وقتی دید که مامانم داره جدی بهش ممیگه یه لبخند شیطانی زد و داد زد اهای کونی اینجایی؟ منم هم تو شک حرف مامانم بودم که صداشو بلند تر کرد و دوباره محکم تو کون مامانم تلنبه میزد. مامانم گفت مانی جون بیا ولی من هنوز تردید داشتم. نگار یهو برگشت و دید لای در بازه همونجوری دیلدو رو از کون مامان کشید بیرون و حمله کرد به طرف اطاق سینه هاش تکون میخورد منم هم مبحوط خشکم زده بود درو محکم باز کرد و چنگ انداخت بازوی منو گرفت کشوند تو پذیرایی.
منو هول داد افتادم کنار مامانم.
من هنوز گیج بودم از دادایی که میزد و فحش می داد.اهای کونی مادرجنده داشتی کون دادن منو میدیدی پسرم که کونتو جر داده اون دکترم که مادر جندتو کرده تورم کرده حالا نشونت میدم.
مریم تو چرا گذاشتی ببینه ؟ جفتتونو جر میدم.
اومد جلوم وایساد با دستش دیلدو رو نگه داشته بود اورد جلو صورتم مالید به صورتم میگفت میبینی تو کون من رفته تو کون مامانتم رفته، تو کونم تو هم می ره ولی اول باید بخوریش کونی.
من تا دهنمو باز کردم تا ته حلقم فشار داد هوق میزدم ولی اوم با دستاش سرمو نگه داشته بود و فشار میداد اب دهنم روی دیلدو اویزون بود.
مامانم گفت خفه کردی بچمو نگار یواشتر نگار ولی گوشش بدهکار نبود من دستمو از پشت گذاشتم رو باسن نگارو همونجوری ساک میزدم و باسنشو نوازش میکردم که یکم ارومتر شد.
نگار به مامانم گفت تو خونه کاندوم خاردار داری؟ برو بیار مامانم رفت از تو اطاق اورد و کشید رو دیلدو.
نگار گفت حالا جفتتون کنار هم کونتونو بدین بالا نگار اومد پشت من از زیر کیرمو گرفت تو دستش ولی هنوز خوابیده بود گفت کونی داشتی چکار میکردی ابت اومده.
مامانم گفت حتما داشته مارو میدیده تحریک شده.
نگار گفت حتما چون منم اونروز که پدرام داشت این کونی رو میکرد تحریک شدم.
من و مامانم اماده شدیم نگار گفت مریم تو رو که کردم فقط ببین پسرت چجوری جر میخوره زیر من مامانمم شوخیش گرفته بود گفت اره دیگه یه جنده میخواد یه کونیو جر بده نگار گفت نه یه جنده میخواد یه مادرجنده رو جر بده.
من تازه فهمیدم چرا مامانم میگفت نگار بد دهنه.
نگار دیلدو رو گزاشت دهن مامانم که خیسش کنه مامانم خوب ساک زد بعدشم نگار گزاشت در کونمو با یه فشار محکم کرد تو کونم یه اخی گفتم و رفتم جلو نگار گفت جنده خانم توکه می گفتی این کون تحمل داره پس اخ گفتنش چی بود من گفتم کاندومه خار داره شما هم محکم کردی.
نگار گفت پدرام که محکمتر میکرد تو کونت حالا دارم برات که دید زدی و شروع کرد تلنبه زدن من تحریک شدمو کیرم دوباره راست شد نگار همینجوری محکم تلنبه میزد روناش همچین میخورد به باسنم که صدای شالاپ میداد من داشتم کیف میکردم.
نگار مهربونتر شده بود و داشتیم لذت میبردیم مامانم هم جلوم طاق باز دراز کشیده بود و سرم و روی کوسش داشت فشار می داد . نگار گفت خوبه دیگه شما میتونید راحت کنار هم سکس کنید.مامان گفت حالا تو صبر کن واسه پدرامم برنامه دارم.
نگار یکم که منو کرد از کونم کشید بیرون به مامانم گفت حالا توبیا پسرتو بکن وقتی رفت عقب کیر راست شده منو دید با دستش گرفت گفت یعنی داشتی میدادی اینجوری سفت شد مامانم گفت یکم دیگه میکردیش آبشم میومد.
من گفتم نه مامام حالا حالاها نمیاد چون تازه اومده.
مامانم گفت خوبه پس امروز تو هم به یه نون و نوایی میرسی نگار گفت مگه نگفتی تو قبلا هم بهش دادی .مامان گفت منظورم کس و کون خودته .خودت و پسرت کونش گزاشتید حالا باید جبران کنی.
نگار گفت اول تو بکنش اگه ابش نیومد باشه.
خودش اومد رو سبل جلو من نشست و پاهاشو باز کرد کس تپلش جلو صورتم بود مامان دیلدورو بست و اومد پشتم منو یکم داد جلو گفت کسشو بخور که اماده بشه منم زبونمو کشیدم لای کس نگار همزمان دیلدو رو تو کونم حس کردم از تکونایی که مامانم میداد سر منم رو کس نگار فشار داده میشد خود نگارم با دستاش سرنو رو کسش فشار میداد منم کسشو میک میزدم صدای اه دوتاییشون بلند بود .
مامانم گفت کون دادن بسته حالا نوبت کردن تو شده.
دیلدو رو باز کرد نگارو از رو مبل بلند کرد وسط پذیرایی رو هم حالت ۶۹ خوابیدن .
من یه نگاه به مامانم کردم اون زیر خوابیده بود نگارم روش.
مامان گفت توکه منو کردی امروز نوبت نگار کیر پسرمو بکنه تو کس و کونش.
صورت مامان زیر کس و کون نگار بود نگارم داشت کس مانمو لیس میزد من اومدم اول مانمو بوسیدم و بعدشم زبونمو گزاشتم رو سوراخ کون نگار.مامانمم داست کسشو لیس میزد مامانم گفت بسه دیگه بکن توش من دوس داشتم اول کسشو بکنم کیرمو گزاشتم دم کسش مامانم از زیر زبونشو کشید رو کیرم منم گزاشتم تو دهنش یکم ساک زد بعد کردم تو کس نگار اخ که چه حالی میکردم چنتا تلنبه میزدم در میوردم مامان ساک میزد دوباره میکردم تو کس نگار مامانم گفت این نگار همونه که دنبال کونش بودی تا ابت نیومده بزار توش خودشم از زیر لای کون نگارو باز کرد جوووون چه کونی بود از کون مامانم بهتر بود اینو خود مامانمم میگه من کیر خیسمو گزاشتم در کون نگار و مثل خودش با یه فشار کردم تو به جیغ کشیدو دوباره فحش دادناش شروع شد.
چه خبره کونی پسرم کونت گزاشته تلافیشو سر من درمیاری؟
مامانم گفت خودت که بدتر کردیش منم اروم شدمو ملایمتر تو کونش تلنبه زدم اونم دیگه داشت لذت میبرد هم به من کون میداد هم مامانم کسشو لیس میزد هم کس مامانمو لیس میزد صدای ناله هاش تبدید به اووووففف اوووففف شده بود و با چنتا تکون ارضا شد از شل شدنش منم فهمیدمو ازش کشیدم بیرون اونم رو مامان ولو شد خیلی مهربون شده بود گفت مانی جون خودت چی مامانم گفت تو نگران نباش عزیزم خودم میارمش .
مامانم گفت برو از اونور کسم منتظر کیرته منم رفتم جلو صورت نگار اونم با اینکه ارضا شده بود کیر منو گزاشت تو دهنشو خوب خیسش کرد بعد گزاشت رو کس مانم و از روش خواست بلند شه مامانم گفت همینجوری بمون.
کیس مامانم خیس بود با یه فشار اروم تمام کیرم رفت تو کوسش. جلو صورت نگار کیر من میرفت تو کس مامانم و میومد بیرون نگارم بالای کس مامانمو میمالید احساس کردم ابم داره میاد همزمان مامانم ارضا شد من که کیرمو کشیدم بیرون ابم پاشید رو صورت نگار ازش معذرت خواهی کردم نگار گفت عیب نداره عزیزم من و مامانت کم اب کیر نخوردیم.
خیلی لذت داشت اونروز هنوزم که هنوزه وقتایی که با همیم یاد اونروز میفتیم.
     
#62 | Posted: 3 Oct 2017 15:54
مینا این و بخون
پیام شما ارسال نشد، به دلیل: پیام خصوصی کاربر مورد نظر پر شده است.
     
#63 | Posted: 3 Oct 2017 19:24
Parham231
خوب بود، اول جدی نگرفتم، اما الان دوباره خوندم به نظرم جذاب اومد، مرسی
     
#64 | Posted: 3 Oct 2017 20:16
عالیییی
     
#65 | Posted: 4 Oct 2017 01:28
دمت گرم
باحاله خیلی
منتظریم
لایکککککککک
     
#66 | Posted: 4 Oct 2017 10:16
قسمت 12
بعد اون سکس دل چسبی که داشتیم من بلند شدم رفتم سمت اتاقم و با حوله ولباس اومدم بیرون، سمت حموم که، مامانم گفت مگه قانونمون رو فراموش کردی؟؟؟ گفتم نه ، قانون این بود که، وقتی تو خونه تنها هستیم باید لخت بگردیم، اما الان نگار خانم هست. مامانم گفت از این به بعد نگارم زیاد میاد اینجا مشتری ها هم میان اینجا، جلوی اون هم باید لخت باشیم. منم گفتم باشه و لباس عا رو انداختم روی مبل و با حوله رفتم تو حموم. وقتی اومدم بیرون شنیدم که نگار گفت خوش بحالت مریم راحتی، کاش میشد پدرامم مثل مانی اوکی بشه.
مامانم گفت حتما، برای پسرتم برنامه هایی دارم به موقع.
همون موقع تلفن خونه زنگ خورد پدرام بود. مامانم گفت نگار تو مگه جنده نبودی چه بچه حلال زاده ای داری. زدیم زیر خنده من گوشی رو برداشتم، مامانم گفت بزار رو آیفون. پدرامم که نمیدونست چه خبره اینجا از همون اول شروع کرد و گفت، کون خوشگله من چطوره؟ گفتم خوبم. اونم گفت مامانم نیست بیا اینجا که کیرم بدجور هوس کونت و کرده. من تو دلم گفتم کجایی که بدونی که تازه کس و کون مامانتو خوردم و کردم توش. مامانم اشاره کرد بگو اون بیاد منم بهش گفتم تو بیا اینجا. اونم چون باهام خیلی راحت بود، گفت مگه مامان جنده ات خونه نیست؟ گفتم هست میریم تو اطاق من اونم گفت باشه پس میام خونتون، خودت و مامانتم رو با هم می کنم.
گوشیو قطع کردم و نشستیم مامانم گفت من و نگار میریم تو اطاق خودم. پدرام اومد ببرش تو اطاق خودت .تا پدرام بیاد شروع کردیم صحبت من پرسیدم چظوری با هم آشنا شدید؟
مامانم گفت دوسال قبل با نگار میرفتیم باشگاه ایروبیکT اونجا با هم دوست صمیمی شدیم.
همه جیک و پوکمونو به هم می گفتیم.
یه روز نگار گفت یه عفونت زنونه داره و باعث خارش میشه هرچی دکتر میره درست نمیشه.
من بهش گفتم بیاد دکتر زنان که من میرم ولی دکترش مرده. نگار اولش نه و نو کرد ولی از بس خارشش اذیت میکرد قبول کرد.
من بهش گفتم یه روز که خودم وقت معاینه دارم میبرمت که سختت نباشه اونم قبول کرد.
اونروز با دکترم هماهنگ کردم که با دوستم میام. وسط هفته بود و مطبشم خلوت شده بود با هم رفتیم تو مطب. من با دکتر دست دادم و نگارم دست داد، قرار شد اول من معاینه بشم بعد نگار. دکتر گفت اول سینه هاتونو معاینه میکنم من لباسمو در اوردم و به نگار گفتم سوتینمو باز کنه. قشنگ معلوم بود دستاش میلرزید یجورایی ترسیده بود یا خجالت می کشید.
دکتر از پشت میزش بلند شد و سینه های من و تو دستش گرفت دورتا دورشو با دوتا انگشتاش معاینه کرد بعد گفت دستامو ببرم بالا زیر بغلمم معاینه کرد و گفت سالم سالمه..
دکتر به من گفت برم پشت پرده که صندلی مخصوص معاینه بود آماده بشم. من به نگار گفتم اگه میخوای تو هم بیا اونم اومد. یکم روش باز شده بود. من لباسمو کامل در اوردم و خواستم برم رو صندلی دکتر اومد گفت بزار زیر اندازو عوض کنم.من لخت وایساده بودم دکتر دوباره رفت، نگار گفت من جات خجالت کشیدم، منم گفتم چیه حالا الان میخواد بیاد معاینه کنه دیگه.
رفتم روصندلی دوتا پایه داشت که پاهامو باز کردمو انداختم رو پایه هاش تا کوسم در دسترس باشه واسه معاینه، بعدشم به دکتر گفتم من آماده ام. دکتر که اومد یه دستکش لاتکس دستش کردو زیر شکمم و دور تادور کوسم و معاینه کرد انگشتشو کرد تو کسمو یکم چرخوند بعد یه وسیله برداشت یکم روان کنتده ریخت لای کوسم و اونو کرد تو یه پیچ داشت که می چرخید و وسیله باز می شد. کوسم و باز می کرد بعدشم با دوتا انگشت توی کوسم و معاینه کرد که کیست نداشته باشه بعدشم با یه چوب معاینه از دیواره کسم ترشحاتمو ریخت روی یه لام که ببرم آزمایشگاه. معاینه که تموم شد روی کوسمو یکم مالید و گفت هیچ کیستی نداری این آزمایشم همونیه که هر ۶ ماه باید بدی. نگار همینجوری نگاهش به دست دکتر بود که داشت کوسم و میمالید. دکتر به نگار گفت شما برید آماده شید اول سینه هاتونو معاینه کنم. نگارم رفت تو اطاق کنار میز. دکتر به من گفت فقط بعد معاینه دوستت، خودت برگرد که باهات کار دارم. آخه همیشه تنها میومدم پیشش و آخر کار باهاش سکس داشتم. دکتر بلند شد رفت منم فقط شورتمو پوشیدم و اومدم بیرون به نگار گفتم لباستو دربیار خودمم کمکش کردم. من نگارو با شورت و سوتین دیده بودم زیاد ولی اون روز وقتی سوتینشو باز کردم سینه های و سفتشو خودم لمس کردم، حس عجیبی داشتم. نگارم متوجه کارم شد. اینجا نگار گفت اون روز وقتی دکتر داشت معاینه ات می کرد، کوسم خیس شده بود. دوباره مامانم ادامه داد، دکتر سینه های نگار رو معاینه کرد و با نگاهی که به من کرد، فهموند که دلش این و می خواد. بعدشم گفت برو رو صندلی معاینه، اول خود دکتر روکش صندلی رو عوض کرد. نگار گفت پیشم بمون من سختمه منم موندم نگار لباسشو در آورد و رفت رو صندلی پاهاشو باز کرد. اوففف چه صاف کرده بود من که زنم همونجا دلم میخواست بخورمش، دکتر رو صدا زدم و اومد. نگار از خجالت چشماشو بسته بود. دکتر معاینه رو شروع کرد و همون کارایی که برای من کرده بود کرد. وقتی دکتر انگشتشو از کوس نگار در آورد پر از ترشح بود . دکتر انگشتشو به من نشون داد و یه چشمک زد دوباره انگشتشو کرد تو کس نگار و میچرخوند یه لحظه نگار رو نگاه کردم دیدم لباشو داره گاز میگیره و چشماشو به هم فشار می ده دستشو گرفتم سفت دستمو گرفت و فشار می داد. من فهمیدم داره تحریک میشه به دکتر نگاه کردم اونم گرفته بود. بعد از همون دستگاه گذاشت برای نگار توشو دید و به من گفت بیا ببین اینجای واژن قرمزه ترشحاتشم قارچیه یه پماد میدم شب ها بزنه تو واژن یه قرصم روزی سه تا دو هفته دیگه برای معاینه بیارش. به نگارم گفت اگه خواستی سکس کنی حتما کاندوم استفاده کن. دکتر که معاینه اش تموم شد رفت بیرون نگار هنوز چشماش بسته بود من یکم کوسشو مالیدم که درد دستگاهه کم بشه بهش گفتم چشماتو باز کن دیگه دکتر بیرونه خودمم رفتم صورتشو بوسیدم اونم منو محکم بوسید. نگار که لباسشو پوشید من گفتم نگار جون تو برو بیرون دکتر منو کار داره .با یه چشمک گفتم باید هزینه ویزیت رو پرداخت کنم. نگارم می دونست من یه شیطونیایی میکنم گفت هزینه رو خودت حساب میکنی اگه زیاده وایسم برای خودم رو حساب کنم. بهش گفتم تو برو با شوهرت حساب کن، نگار گفت خودت میدونی چه بلایی سرم اومده تو معاینه. بزار خودم حساب کنم اونجا دیگه فهمیدم نگارم پایه خوبیه. بهش گفتم پس دوبارو بشین رو صندلی. دکترو صدا زدم وقتی اومد گفتم نگار میخواد تشکر کنه ازتون کاندوم دارید دیگه؟ دکتر گفت تا دلت بخواد . نگار که دیگه خجالتش ریخته بود گفت ویزیت مریم جونم من میدم که دکتر گفت هرچی شما بگید و روپوشش و پیرهنشو در آورد. منم نشستم جلوشو زیپ شلوارشو باز کرد نگار که رو صندلی بود کیر دکترو دید که حسابی راست شده بهش گفتم مطمئنی اونم گفت اوهههوووم. من کیر دکترو گزاشتم تو دهنمو براش ساک زدم دکتر گفت بسه میخوام این کوس و بکنم از لحظه ای که سینه هاشو معاینه کردم برنامه ریختم. یه کاندوم کشید رو کیرشو وایساد جلو صندلی کیرشو گذاشت در کوس نگار و سینه هاشو میم الید و جوووون میگفت بعدش آرووم کیرشو تا ته کرد تو .صدای ناله و اوووففف اوووف نگار در اومده بود. دکتر همینجوری تلنبه میزد و سینه های نگارو می مالید منم رفتم کنار نگارو لبمو گزاشتم رو لبش تکون های شدید نگار شروع شد و با چندتا تکون و آه ارضا و شل شد. دکتر هنوز تموم نکرده بود ولی چون می دید نگار اذیت میشه کیرشو از کوس نگار در آورد پر از ترشح سفید بود. کاندوم و در آورد و با یه پد الکلی دور کیرشو تمیز کرد حالا نوبت من بود که کارشو تموم کنم روی میز کنار صندلی خم شدم و کونم و آماده کردم چون می دونستم عاشق کونمه. نگار تو فضا بود، خیلی حال کرده بود من و دید که کنارشم دکتر یه کاندوم دیگه گذاشت و کیرشو گذاشت، در کونم با دستشم کونمو باز کرده بود که نگار بتونه ببینه. با چندتا فشار آروم همون کیری که چند دقیقه قبل تو کوس نگار بود تا ته رفت تو کون من. دکتر داشت همینجوری تلمبه می زد، نگار گفت تو کونته؟ دکتر گفت آره تا ته تو کونشه. نگار گفت درد نداری یعنی؟ گفتم اولش درد داره ولی بعد حال میده. سینه هام همینجوری زیرم تکون می خورد. دکتر گفت شما هم دفعه بعد اومدی امتحان کن، خوشت میاد. من دیگه داشتم ارضا میشدم که دکتر آبش و تو کاندوم خالی کرد و کشید بیرون. منم دیگه ارضا شده بودم.
و اولین روز آشنایی سکسی من و نگار بود.
تعریفای مامانم که تموم شد نزدیک اومدن پدرام بود. مامانم گفت منو نگار می ریم تو اطاق من. شما هم برید تو اطاق خودت ولی یاد باشه اگه می خوای بهش کون بده ولی امروز تو باید پدرام رو بکنی. من که با تعریفای مامان از کس و کون دادن خودش ونگار کیرم راست شده بود، اونم بعد دوباراومدن آبم، گفتم چشم. من شلوارک و تیشرتم و پوشیدم همون موقع پدرامم زنگ خونه رو زد. در رو باز کردم و اومد بالا. در و که باز کردم گفت مامانت کجاست؟ گفتم دوستش اومده تو اطاقشن، ما هم رفتیم تو اطاق من.
     
#67 | Posted: 4 Oct 2017 10:18
ادامه این تاپیک با همکاری minasahar68 نوشته میشه
     
#68 | Posted: 4 Oct 2017 10:36
Parham231:
ادامه این تاپیک با همکاری minasahar68 نوشته میشه

     
#69 | Posted: 4 Oct 2017 12:50
عالی داستان ادمه بدین
     
#70 | Posted: 4 Oct 2017 16:59
عالی بود زودی ادامه بده
     
صفحه  صفحه 7 از 12:  « پیشین  1  ...  6  7  8  ...  12  پسین » 
داستان و خاطرات سکسی انجمن لوتی / داستان و خاطرات سکسی / ماجرای من و مامانم بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2018 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites