خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
علم و دانش انجمن لوتی / علم و دانش /

Genetics| ژنتیک


صفحه  صفحه 5 از 16:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  ...  16  پسین »
sepanta_7 مرد #41 | Posted: 27 May 2014 22:32
کاربر

 
از هم پاشیدگی

mRNAهای متفاوت درون یک سلول، دوره زندگی (پایداری) متفاوتی دارند. در سلول‌های باکتریایی، هر یک از mRNAها از چند ثانیه تا بیش از یک ساعت می‌توانند زندگی نمایند، در سلول‌های پستانداران، دوره زندگی mRNAها از چند دقیقه تا چند روز متغیر است. پایداری بیشتر mRNA سبب تولید پروتئین‌های بیشتر از آن mRNA می‌شود. دوره زندگی محدود mRNA یک سلول را قادر می‌کند تا به سرعت در پاسخ به نیازمندی‌های در حال تغییر، سنتز پروتئین را تغییر دهد. مکانیسم‌های زیادی وجود دارند که به نابود نمودن یک mRNA منجر می‌شود، تعدادی از آن‌ها در زیر بیان می‌شوند.

  • ازهم‌پاشیدگی mRNAهای پروکاریوتی


به طور کلی دوره زندگی در mRNAها کوتاه‌تر از یوکاریوت‌ها است. پروکاریوت‌ها پیام‌ها را با استفاده از ترکیبی از ریبونوکلئازها که شامل اندونوکلئازها، 3َ اگزونوکلئاز و 5َ اگزونوکلئاز می‌باشد، از بین می‌برند. در بعضی موارد، مولکول‌های کوچک mRNA یا همان [sRNA]ها که به طول ده‌ها تا صدها نوکلئوتید می‌باشد توسط جفت شدن بازها با رشته‌های مکمل می‌تواند موجب ازهم‌پاشیدگی mRNAهای خاصی شود و شکسته شدن ریبونوکلئاز را فراهم نمایند. اخیرا نشان داده شده است که باکتری‌ها گونه‌ای از[ کپ5'] را دارند که یک تری‌فسفات روی[5' end]دارد. حذف دو فسفات، یک 5َمونوفسفات بر جا می‌گذارد که سبب می‌شود تا [اندونوکلئاز] RNase E پیام را نابود کند.


  • تجدید mRNAهای یوکاریوتی

درون سلول‌های یوکاریوتی، تعادلی بین فرآیندهای[ ترجمه] و خرابی mRNA وجود دارد. پیام‌هایی که در حال ترجمه شدن هستند توسط [ریبوزوم]ها، [فاکتورهای آغازین یوکاریوتی]: [eIF-4E] و [eIF-4G ]و [پروتئین پلی(آ)-بایندینگ] گرفتار می‌شوند. eIF-4E و eIF-4G آنزیم دیکپینگ ([DCP2]) را بلاک می‌کنند و پروتئین پلی(آ)-بایندینگ، [exosome complex ] را که انتهای پیام را محافظت می‌کند، بلاک می‌کند. تعادل مابین ترجمه و خراب شدن در اندازه و فراوانی ساختارهای سیتوپلاسمی با عنوان [P-bodies ]نمود پیدا می‌کند. [دنباله پلی(آ)] از mRNA توسط اگزونوکلئاز خاصی که توسط ترکیبی از رشته‌های تنظیمی سیس بر روی RNA و پروتئین‌های ترانس مقید شده به RNA (trans-acting RNA-binding proteins) به RNAهای پیام‌رسان خاصی هدف‌گیری می‌شوند، کوتاه می‌شود. حذف دنباله پلی(آ) در نظر گرفته می‌شود که ساختار حلقوی پیام را از بین می‌برد و [cap binding complex ] را بی‌ثبات می‌نماید. پیام سپس با [exosome complex ] و یا [decapping complex ] به ازهم‌پاشیدگی مربوط می‌شود. با این روش، پیام‌های ترجمه‌ای غیرفعال می‌توانند به سرعت نابود شوند، درحالی که پیام‌های فعال، سالم می‌مانند. مکانیسمی که با آن ترجمه توقف می‌یابد و پیامی که کمپلکس‌ها را از بین می‌برد به طور کامل شناخته نشده است.
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #42 | Posted: 27 May 2014 22:37
کاربر

 
  • تجدید mRNAهای یوکاریوتی

درون سلول‌های یوکاریوتی، تعادلی بین فرآیندهای[ ترجمه] و خرابی mRNA وجود دارد. پیام‌هایی که در حال ترجمه شدن هستند توسط [ریبوزوم]ها، [فاکتورهای آغازین یوکاریوتی]: [eIF-4E] و [eIF-4G ]و [پروتئین پلی(آ)-بایندینگ] گرفتار می‌شوند. eIF-4E و eIF-4G آنزیم دیکپینگ ([DCP2]) را بلاک می‌کنند و پروتئین پلی(آ)-بایندینگ، [exosome complex ] را که انتهای پیام را محافظت می‌کند، بلاک می‌کند. تعادل مابین ترجمه و خراب شدن در اندازه و فراوانی ساختارهای سیتوپلاسمی با عنوان P-bodies ]] نمود پیدا می‌کند. [دنباله پلی(آ)] از mRNA توسط اگزونوکلئاز خاصی که توسط ترکیبی از رشته‌های تنظیمی سیس بر روی RNA و پروتئین‌های ترانس مقید شده به RNA (trans-acting RNA-binding proteins) به RNAهای پیام‌رسان خاصی هدف‌گیری می‌شوند، کوتاه می‌شود. حذف دنباله پلی(آ) در نظر گرفته می‌شود که ساختار حلقوی پیام را از بین می‌برد و [cap binding complex ] را بی‌ثبات می‌نماید. پیام سپس با [exosome complex ] و یا [decapping complex ] به ازهم‌پاشیدگی مربوط می‌شود. با این روش، پیام‌های ترجمه‌ای غیرفعال می‌توانند به سرعت نابود شوند، درحالی که پیام‌های فعال، سالم می‌مانند. مکانیسمی که با آن ترجمه توقف می‌یابد و پیامی که کمپلکس‌ها را از بین می‌برد به طور کامل شناخته نشده است.

  • ازبین رفتن عنصر AU-rich

حضور عناصر AU-rich در تعدادی از mRNAهای پستانداران سبب می‌شود تا رونوشت‌هایی که در خلال فعالیت پروتئین‌های سلولی متصل به این رشته‌ها است بی‌ثبات شوند و حذف نمودن دنباله پلی(آ) را سبب شود. نبود دنباله پلی(آ) سبب پیشرفت ازهم‌پاشیدگی mRNA توسط حمله کردن هر دوی exosome complex ] ] و decapping complex ] ] می‌شود. ازهم‌پاشیدگی سریع توسط عناصر AU-rich، یک مکانیسم حیاتی برای جلوگیری از تولید اضافی سیتوکین‌های قوی همچون فاکتور فساد تومور (tumor necrosis factor(TNF)) و فاکتور تحریک گرانولوسیت‌ماکروفاژ کولونی (granulocyte-macrophage colony stimulating factor (GM-CSF)) می‌باشد. عناصر AU-rich همچنین بیوسنتز فاکتورهای رونویسی پروتو-آنکوژنیک (proto-oncogenic transcription factors) همچون [c-Jun] و [c-Fos ]را تنظیم می‌نمایند

  • فروپاشی واسطه بی‌معنی

پیام‌های یوکاریوتی توسط فروپاشی واسطه بی‌معنی (NMD) نظارت می‌شوند که برای وقوع کودون‌های توقف نابالغ (کودون‌های بی‌معنی) در پیام بررسی می‌شوند. این‌ها می‌توانند از طریق اسپلایسینگ کامل نشده بوجود آیند:[ V(D)J recombination] در[ adaptive immune system]، جهش در DNA، خطاهای رونویسی، [ leaky scanning ]توسط ریبوزوم که سبب یک frame shift می‌شود و علت‌های دیگر. یافتن کودون توقف نابالغ سبب ازهم‌پاشیدگی mRNA به وسیله 5' دیکپینگ، حذف دنباله 3َ پلی(آ) و یا[ endonucleolytic cleavage ]می‌شود.
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #43 | Posted: 27 May 2014 22:39 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
  • RNAهای کوچک مداخله کننده

درmetazoans، RNAهای کوچک مداخله کننده ((small interfering RNAs (siRNAs) که توسط [ Dicer] پردازش شده‌اند در کمپلکسی با عنوان کمپلکس خاموشی ناشی از ((RNA-induced silencing complex (RISC) جاگرفته‌اند. این کمپلکس دارای یک اندونوکلئاز می‌باشد که به طور کامل، پیام‌های مکمل را که siRNAها به آن‌ها متصل می‌شوند را می‌شکافد. سپس بخش‌های mRNA حاصل، به وسیله اگزونوکلئاز نابود می‌شوند. siRNAها به طور معمول در آزمایشگاه‌ها برای مسدود کردن عملکرد ژن‌ها در کشت سلول‌ها به کار می‌روند وهمچنین به عنوان بخشی از سیستم ایمنی درونی به عنوان یک دفاع در برابر ویروس‌های RNA دو رشته‌ای در نظر گرفته می‌شوند

  • میکروRNA

میکروRNAها RNAهای کوچکی هستند که به طور جزئی مکمل رشته‌های در RNAهای پیام‌رسان متازون (metazoan messenger RNAs) هستند. اتصال یک miRNA به یک پیام می‌تواند ترجمه آن پیام را ازبین ببرد و حذف دنباله پلی(آ) را سرعت بخشد و بدین وسیله ازهم‌پاشیدگی mRNA را سرعت ببخشد. مکانیسم فعالیت miRNAها موضوع تحقیقات فعال می‌باشد.

  • مکانیسم‌های دیگر فروپاشی (Other decay mechanisms)

راه‌های دیگری نیز برای ازبین رفتن پیام‌ها وجود دارد که شامل فروپاشی بدون توقف (non-stop decay)، خاموشی توسط Piwi-interacting RNA (piRNA) و همچنین راه‌های دیگر وجود دارند.

پایان آران‌ای_پیام‌رسان

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #44 | Posted: 27 May 2014 22:42
کاربر

 
آران‌ای بی‌رمز

آر ان ای غیرکد کننده یا غیرترجمه شونده' (non-coding RNA) یک مولکل آر ان ای است که به پروتئین ترجمه نمیشود. گاهی مولکول‌های کوچک آر ان ای غیرکد کننده موجود در باکتریها را تحت عنوان آر ان‌ای کوچک (Small RNA) مشخش می‌کنند، و با علامت sRNA نمایش میدهند.

تعداد آر ان ای غیرکد کننده در ژ‌ن انسان معلوم نیست ولی‌ بر اساس مطالعات این رقم فراتر از هزار است.به چیدمان دی‌ان‌آیی که آران‌ای بی‌رمز از روی آن رونویسی می‌شود، ژن آران‌ای گفته می‌شود.
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #45 | Posted: 27 May 2014 22:46
کاربر

 
آران‌ای حاملThe interaction of tRNA and mRNA in protein synthesis


اران ای انتقال (tRNA) یک مولکول کوچک RNA است که نقش مبدل را بازی می‌کند، ومعمولا ۷۳ تا ۹۵ نوکلئوتید طول دارد. از tRNA در زیست شناسی، به عنوان پلی بین کدهای سه حرفی ژنتیک، و mRNA (messenger RNA) با کدهای ۲۰ کاراکتری از آمینواسیدها در پروتئین استفاده می‌شود.
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #46 | Posted: 27 May 2014 22:48 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
آران‌ای خاموشگر

آران‌ای خاموشگر که آران‌ای مداخله‌گر کوچک یا کوتاه هم می‌تواند نامگذاری شود، دسته‌ای از آران‌ای‌های دورشته‌ای هستند که ۲۰ تا ۲۵ نوکلئوتید دارند. آران‌ای‌های خاموشگر کارکردهای زیستی گوناگونی دارند که چشمگیرترین آن درگیری آن در گذرگاه آران‌ای سرکوبگر است؛ جایی که در آن در بیان ژن دخالت می‌کند.
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #47 | Posted: 27 May 2014 22:51
کاربر

 
آران‌ای ریبوزومی

آران‌ای ریبوزومی یا rRNA‏ یکی از ماده‌های سازندهٔ ریبوزوم، آران‌ای ریبوزومی است. آران‌ای ریبوزومی آنزیمی است که جایگاه پروتئین‌سازی را در یاختهها فراهم می‌کند. آران‌ای ریبوزومی جایگاهی را در ریبوزوم فراهم می‌سازد که در فرایند رمزخوانی و تبدیل آران‌ای پیام‌رسان به اسیدهای آمینه نقش دارد. همچنین در جایگاهی که آران‌ای ریبوزومی در ریبوزوم پدید آورده است، به برهم‌کنش آران‌ای پیام‌رسان با آران‌ای جابجایی در فرایند رمزخوانی کمک می‌شود.
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #48 | Posted: 27 May 2014 22:54
کاربر

 
آران‌ای سرکوبگر

آران‌ای سرکوبگر یا آران‌ای مداخله‌گر یا آران‌ای خاموش کننده (به انگلیسی:RNAi) توالی‌های اولیگونوکلئوتیدی هستند که از آنها برای سرکوب بیان ژن استفاده می‌شود. آران‌ای سرکوبگر یا آران‌ای مداخله‌گر باعث پدید آمدن فرآیندی در یاختهها می‌شود که یاخته‌ها از راه آن بیان ژنهای خود را تنظیم می‌کنند. در سال ۲۰۰۶ «آندرو فایر» و «کرایگ سی ملو» به طور مشترک جایزه نوبل کاراندام‌شناسی یا پزشکی را به خاطر پژوهش‌هایی که در زمینهٔ آران‌ای سرکوبگر بر روی کرم نماتدی به نام «سی الگانس» (به انگلیسی:C. elegans) انجام داده و در سال ۱۹۹۸ منتشر کرده بودند، برنده شدند.

در ژنتیک پزشکی از آران‌ای مداخله‌گر برای جلوگیری از پیشرفت بیماری‌ها استفاده می‌شود. آران‌ای مداخله‌گر با ورود به یاخته‌ها به بازهای نوکلئوتیدی هدف در آران‌ای می‌چسبند و با فعال کردن یک آنزیم به نام آران‌ای‌آز اچ (به انگلیسی:RNAase H) باعث شکسته شدن نوکلئوتید مورد نظر و جلوگیری از ساخته شدن پروتئین‌های نامطلوب یاخته می‌شوند. از اولیگونوکلئوتیدها برای جلوگیری از پیشرفت بیماری‌هایی نظیر سرطان آسم و ایدز استفاده می‌شود.

آران‌ای مداخله‌گر از مولکول آران‌ای که باعث خاموش کردن ژن‌ها می‌شود، استفاده می‌کند و با از بین بردن پیام‌های نامناسب که باعث ایجاد و ترجمهٔ پروتئینهای ناقص می‌شود و غیرفعال کردن ژن‌های عامل بیماری‌هایی شامل سرطان، عفونت‌های ویروسی و سایر بیماری‌ها، در پزشکی کاربرد دارد. روش‌های خاموش کردن ژن به علت توانایی آنها برای درمان بیماری‌های انسانی بسیار مورد نیازند. آنچه که آران‌ای سرکوبگر را بالاتر از دیگر رقبا قرار می‌دهد کاملاً اختصاصی عمل کردن آن در فقط از بین بردن اطلاعات ژنتیکی نامناسب است و اینکه دیگر ژن‌های سالم از تاثیر آن مصون هستند.


  • درمان به وسیله آران‌ای سرکوبگرامروزه، پس از گذشت چند سال از کشف آران‌ای سرکوبگر، این روش درمانی به تازگی در حال شکل گرفتن است. اگرچه آزمایش‌های کامل هنوز انجام می‌شود، بررسی‌ها در حال استفاده از روش‌هایی است که به تازگی روی بیماران مبتلا به ناهنجاری‌های ناتوانی چشمی صورت گرفته‌است. پزشکان بسیاری از نسخه‌های آران‌ای طراحی‌شده را وارد کره چشم بیماران مبتلا به تحلیل رفتن لکهٔ زرد شبکیه کردند. رشته‌های آران‌ای کوچک مداخله‌کننده عمل یک عامل رشد ناقص تحریک‌کنندهٔ رشد رگ‌های خونی غیرطبیعی پشت شبکیه را متوقف می‌کند و به این ترتیب آسیب را اصلاح می‌کند. موفقیت آران‌ای سرکوبگر همچنین می‌تواند منجر به درمان مورد نیاز بیشتر برای بررسی کردن ناهنجاری‌های مغزی شود. سال گذشته هیجان زیادی در مورد اینکه آران‌ای سرکوبگر می‌تواند بیماری کشنده تحلیل‌برندهٔ مغزی به نام هانتیگتون را متوقف کند، به وجود آمد. موش‌های مبتلا به این بیماری مورد تزریق ویروسی قرار گرفتند که به طور مخفیانه آران‌ای خاموش کننده را وارد یاخته‌های مغزی بیمار می‌کرد. به وسیلهٔ خاموش کردن ژن، سطوح پروتئین‌های سمی کاهش یافته و آسیب عصبی فروکش می‌کرد. هدف دیگر عفونت اچ‌آی‌وی است چیزی که واکسن و درمانی برای آن وجود ندارد. برای مبارزه با این بیماری اگرچه پزشکان نیاز دارند تا یاخته‌ها را خارج از بدن درمان کنند، پزشکان ابتدا یاخته‌های بنیادی را از مغز استخوان بیمار خارج کرده و آنها را در ظرف آزمایشگاهی درمان می‌کنند. یک ویروس بی خطر می‌تواند آران‌ای کوچک را علیه ژن‌های اچ‌آی‌وی به یاخته‌ها منتقل کند. زمانی که پیوند به بدن بیماران صورت گرفت، یاخته‌های درمان‌شده به صورت یاخته‌های مقاوم به اچ‌ای‌وی در می‌آیند که با ویروس مبارزه کرده و بیماری را در فرد ریشه‌کن می‌کنند. سرطان مغز بیماری دیگری است که می‌تواند با استفاده از این روش درمان شود. اگر راهکار هوشمندانه استفاده از آران‌ای کوچک سنجاق‌سری موفق باشد، سرطان‌ها می‌توانند بدون استفاده از ویروس‌ها که آران‌ای‌های درمانی را به مغز انتقال می‌دهند، درمان شوند. پژوهشگران در حال تلاش برای استفاده از باکتری برای انتقال این مولکول‌های آران‌ای کوچک سنجاق سری به یاخته‌های مغزی در جایی که دارو می‌تواند جذب شود، هستند. پیش از آنکه آران‌ای سرکوبگر به طور موفقیت‌آمیزی در داروها مورد استفاده باشد این باید ثابت شود که این روش موثر بوده و مهمتر از آن بی‌خطر است. پژوهشگران اطمینان دارند که درمان‌های عمومی براساس آران‌ای سرکوبگر در ده سال آینده به مرحله بالینی خواهند رسید، هر چند که تحلیل رفتن لکهٔ زرد شبکیه چشم ممکن است حتی زودتر از آن درمان شده باشد.
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #49 | Posted: 27 May 2014 22:58 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
آران‌ای کوچک سنجاق‌سریرساندن آران‌ای کوچک سنجاق‌سری و چگونگی کارکرد آران‌ای سرکوبگر در یاخته‌های پستانداران


آران‌ای کوچک سنجاق‌سری یا آران‌ای کوتاه سنجاق‌سری، چیدمانی از آران‌ای می‌باشد که مانند یک سنجاق‌سر تا خورده است. از این آران‌ای می‌توان برای سرکوب بیان ژن، از راه پدید آوردن آران‌ای سرکوبگر، به کار برد. برای پدید آوردن بیان آران‌ای کوچک سنجاق‌سری در یاخته‌ها، می‌توان پلاسمیدهای دارندهٔ ژن آنها را از راه ناقل‌های ویروسی یا باکتریایی به یاخته‌ها رساند.

آران‌ای کوچک

به آران‌ای‌های بی‌رمز در باکتری‌ها آران‌ای کوچک (small RNA یا sRNA) می‌گویند.


آران‌ای کوچک هسته‌ای

آران‌ای کوچک هسته‌ای دسته‌ای از آران‌ای‌های کوچک هستند که در هستهٔ یاخته‌های هوهسته‌ای جای دارند.
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #50 | Posted: 27 May 2014 23:05
کاربر

 
آران‌ای مداخله‌گر

آران‌ای مداخله‌گر یاRNAi توالی‌های اولیگونوکلئوتیدی هستند که از آنها برای سرکوب بیان ژن استفاده می‌شود. در ژنتیک پزشکی از آران‌ای مداخله‌گر برای جلوگیری از پیشرفت بیماری‌ها استفاده می‌شود. آران‌ای مداخله‌گر با ورود به سلول‌ها به بازهای نوکلئوتیدی هدف در RNA می‌چسبند و با فعال کردن یک آنزیم به نام RNAase H باعث شکسته شدن نوکلئوتید مورد نظر و عدم ساخته شدن پروتئین‌های نامطلوب سلول می‌شوند. از اولیگونوکلئوتیدها برای جلوگیری از پیشرفت بیماری‌هایی نظیر سرطان آسم و ایدز استفاده می‌شود.

آران‌ای مداخله‌گر از مولکول RNA که باعث خاموش کردن ژن‌ها می‌شود، استفاده می‌کند و با از بین بردن پیام‌های نامناسب که باعث ایجاد و ترجمه پروتئین‌های ناقص می‌شود و غیرفعال کردن ژن‌های عامل بیماری‌هایی شامل سرطان، عفونت‌های ویروسی و سایر بیماری‌ها، در پزشکی کاربرد دارد. روش‌های خاموش کردن ژن به علت پتانسیل آنها برای درمان بیماری‌های انسانی بسیار مورد نیازند. آنچه که RNAi را بالاتر از سایر رقبا قرار می‌دهد کاملاً اختصاصی عمل کردن آن در فقط از بین بردن اطلاعات ژنتیکی نامناسب است و اینکه سایر ژن‌های سالم از تاثیر آن مصون هستند.


  • درمان به وسیله RNAi

اکنون بعد از چند سال از کشف RNAi این روش درمانی به تازگی در حال شکل گرفتن است. اگرچه آزمایش‌های کامل هنوز انجام می‌شود، بررسی‌ها در حال استفاده از روش‌هایی است که به تازگی روی بیماران مبتلا به ناهنجاری‌های ناتوانی چشمی صورت گرفته‌است. پزشکان بسیاری از نسخه‌های RNA طراحی شده را وارد کره چشم بیماران مبتلا به تحلیل رفتن لکه زرد شبکیه کردند. رشته‌های RNA کوچک مداخله کننده عمل یک فاکتور رشد ناقص تحریک کننده رشد رگ‌های خونی غیرطبیعی پشت شبکیه را متوقف می‌کند و به این ترتیب آسیب را اصلاح می‌کند. موفقیت RNAi همچنین می‌تواند منجر به درمان مورد نیاز بیشتر برای بررسی کردن ناهنجاری‌های مغزی شود. سال گذشته هیجان زیادی در مورد اینکه RNAi می‌تواند بیماری کشنده تحلیل برنده مغزی به نام هانتیگتون را متوقف کند، به وجود آمد. موش‌های مبتلا به این بیماری مورد تزریق ویروسی قرار گرفتند که به طور مخفیانه RNA خاموش کننده را وارد سلول‌های مغزی بیمار می‌کرد. به وسیله خاموش کردن ژن، سطوح پروتئین‌های سمی کاهش یافته و آسیب عصبی فروکش می‌کرد. هدف دیگر عفونت HIV است چیزی که واکسن و درمانی برای آن وجود ندارد. برای مبارزه با این بیماری اگرچه پزشکان نیاز دارند تا سلول‌ها را خارج از بدن درمان کنند، پزشکان ابتدا سلول‌های بنیادی را از مغز استخوان بیمار خارج کرده و آنها را در ظرف آزمایشگاهی درمان می‌کنند. یک ویروس بی خطر می‌تواند RNA کوچک را علیه ژن‌های HIV به سلول‌ها منتقل کند. زمانی که الحاق به بدن بیماران صورت گرفت، سلول‌های درمان شده به صورت سلول‌های مقاوم به HIV درمی آیند که با ویروس مبارزه کرده و بیماری را در فرد ریشه کن می‌کنند. سرطان مغز بیماری دیگری است که می‌تواند با استفاده از این روش درمان شود. اگر راهکار هوشمندانه استفاده از RNA سنجاق سری شکل (hairpin-shaped RNA) موفق باشد، سرطان‌ها می‌توانند بدون استفاده از ویروس‌ها که RNAهای درمانی را به مغز انتقال می دهند، درمان شوند. محققان در حال تلاش برای استفاده از باکتری برای انتقال این مولکول‌های RNA سنجاق سری شکل به سلول‌های مغزی در جایی که دارو می‌تواند جذب شود، هستند. قبل از آنکه RNAi به طور موفقیت آمیزی در داروها مورد استفاده باشد این باید ثابت شود که این روش موثر بوده و مهم تر از آن بی خطر است. محققان اطمینان دارند که درمان‌های عمومی براساس RNAi در ده سال آینده به مرحله بالینی خواهند رسید، هر چند که تحلیل رفتن لکه زرد شبکیه چشم ممکن است حتی زودتر از آن درمان شده باشد.
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
صفحه  صفحه 5 از 16:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  ...  16  پسین » 
علم و دانش انجمن لوتی / علم و دانش / Genetics| ژنتیک

جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا