خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
علم و دانش انجمن لوتی / علم و دانش /

Birds | پرندگان


صفحه  صفحه 22 از 36:  « پیشین  1  ...  21  22  23  ...  35  36  پسین »
rajkapoor #211 | Posted: 30 Dec 2014 15:36
کاربر

 
باقرقره ی شکم بلوطی ( کوکر شکم بلوطی )


foto upload
باقرقره ی شکم بلوطی ( کوکر شکم بلوطی )

نام علمی : Pterocles Exustus

نام انگلیسی: Chesnut bellied Sandgouse

نام فارسی: باقرقره ی شکم بلوطی ( کوکر شکم بلوطی)


مشخصات ظاهری: این پرنده، 32 سانتیمتر طول دارد و اندکی کوچکتر از با قرقره ی شکم سفید است. پرواز با شکوهی دارد و هنگام پرواز به واسطه ی زیر تنه و زیر بال های بلوطی رنگش تیره دیده می شود. در پرنده ی نر، این تیرگی، تا حدود سینه قهوه ای کمرنگ است، امتداد یافته و با رنگ سر، که نخودی زرد است. تضاد خاصی را نشان می دهد. نوار سیاه و باریکی نیز در سینه دیده می شود. در پرنده ی ماده شکم و زیر دم قهوه ای بلوطی با راه راه سیاه عرضی است،که به سینه ی قهوه ای راه راه ، منتهی شده و در حد واسط آنها نوار نخودی پهنی وجود دارد. در پرنده ی نر، روتنه و بال های قهوه ای مایل به زرد باخال های درشت روشن و در پرنده ی ماده خال های تیرخ ی قهوه ای رنگی که به صورت نوارهای عرضی کاملا پشت بال ها را پوشانده است، دیده می شود. دم درهر دو جنس بلند و پاها ازپرهای روشنی پوشیده شده است .

صدا: صدای این پرنده، در پرواز و روی زمین کوتاه و نارک شبیه «که ویت – که ویت- که ویت اوروه- که ویت توروه » و به تدریج بلندتر و آهنگین شده به صورت «گه تار- گه تار» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق نیمه بیاباین با پوشش گیاهی پراکنده و عمدتا از کنار اراضی کشاورزی به سر برده و بر روی زمین آشیانه می سازد. در ایران، در مناطق جنوب شرقی فراوان و درسایر نقاط، به نسبت کمتر، دیده می شود.
حفاظت: با وجود اینکه آخرین حد گسترش این پرنده در مناطق جنوبی تا مرکزی ایران است، اما در جمعیت های نسبتا فراوان دیده شده و چنانچه از شکار بی رویه ی آن جلوگیری شود و کم و بیش تحت کنترل قرار گیرد مشکل حفاظتی ندارد.
Signatureخوش به حال مسافرکشان میدان آزادی که آزادانه فریاد میزنند: آزادی...
آزادی... آزادی... و عابران خسته میپرسند آزادی چند؟
و من عابری را دیدم که از راننده سوال کرد آزادی کجاست؟
راننده گفت: رد کردی... آزادی قبل از آنقلاب بود...
      
rajkapoor #212 | Posted: 30 Dec 2014 15:40
کاربر

 
باقرقره دم دراز ( کوکر دم دراز )


kostenlos bilder hochladen
باقرقره دم دراز ( کوکر دم دراز )

نام علمی : Syrrhaptes Paradoxus

نام انگلیسی: Pallas's Sandgouse

نام فارسی: باقرقره دم دراز ( کوکر دم دراز )

مشخصات ظاهری: این پرنده، 36 سانتیمتر طول دارد. بال هایش بلند و باریک و در محل خم بال خمیده است. در میان با قرقره ها بلندترین دم را داراست . در هر دو جنس، زیرتن و زیر بال ها نخودی خاکی رنگ است که در عقب آنها نوار پهن سیاهی دیده می شود. بهترین مشخصه ای این پرنده در پرواز، زیر تنه ی نخودی با لکه های فراوان وبلند با حاشیه ی سفید، گردن آبی خاکستری است. د ر پرنده ی ماده، پس گردن خالدار و در پرنده ی نر، نوار سینه ای کمرنگی آن را از پایین سینه جدا می سازد. صورت نارنجی مایل به زرد است.
صدا: صدای این نپرنده در پرواز، کوتاه و شبیه «کو-رو،کو-رو- کو –تو-رو » یا «کوکه ریک – کوکه ریک» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق نیمه بیابانی ، استپی و اراضی بایر و کشاورزی به سر می برد در ایران، زمستان ها، ندرتا در شمال شرقی (ترکمن صحرا) دیده می شود.

حفاظت: شکار این پرنده باید تحت کنترل کامل باشد.
Signatureخوش به حال مسافرکشان میدان آزادی که آزادانه فریاد میزنند: آزادی...
آزادی... آزادی... و عابران خسته میپرسند آزادی چند؟
و من عابری را دیدم که از راننده سوال کرد آزادی کجاست؟
راننده گفت: رد کردی... آزادی قبل از آنقلاب بود...
      
rajkapoor #213 | Posted: 30 Dec 2014 15:42
کاربر

 
کوکر خالدار


bilder upload
باقرقره ی خالدار (کوکر خالدار)

نام علمی : Pterocles Senegallus

نام انگلیسی: Spotted Sandgouse

نام فارسی: باقرقره ی خالدار (کوکر خالدار)


مشخصات ظاهری: این پرنده، 32 سانتیمتر طول دارد بدن کشیده، به رنگ خاکی، دم بلند و نوک تیز است و پرواز، روی بال ها نسبتا کمرنگ با حاشیه های تیره و نامشخص و زیر بال ها خاکی رنگ است، که در تضاد با پرهای پرواز (خصوصا شاهپرهای ثانویه) قرار دارد. تا حدودی شبیه کوکر گندمی است و بهترین شاخص اختلافشان، وضیعت روی بال هاست. در پرنده ی ماده ، خال های روتنه و سینه به پرهای پوششی بال و در پرنده ی نر، به شانه محدود می شود. زیر تنه و شکم بلوطی رنگ است که د رپرواز به خوبی دیده می شود.
صدا: صدای این پرنده در پرواز به صورت تکرار « وی –دوو » شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق بیابانی ، شنزار؛ نیمه بیابانی و سنگلاخی با پوشش گیاهی پراکنده نیز در بوته های نسبتا ضخیم و خشک به سر می برد. در ایران؛ در مناطق جنوب و جنوب شرقی بومی و نسبتا فراوان است.
حفاظت: با توجه به جمعیت نسبتا فراوان و گستردگی و دور از دسترس بودنش، به طور کلی؛ خطر چندانی این پرنده را تهدیده نکرده و در حال حاضر، تنها کنترل میزان شکار آن؛ کافی به نظر می رسد.
Signatureخوش به حال مسافرکشان میدان آزادی که آزادانه فریاد میزنند: آزادی...
آزادی... آزادی... و عابران خسته میپرسند آزادی چند؟
و من عابری را دیدم که از راننده سوال کرد آزادی کجاست؟
راننده گفت: رد کردی... آزادی قبل از آنقلاب بود...
      
rajkapoor #214 | Posted: 30 Dec 2014 15:45
کاربر

 
کوکر گندمی


bilder kostenlos
با قرقره گندمی (کوکر گندمی)

نام علمی : Pterocles Coronatus

نام انگلیسی: Crowned Sandgrouse

نام فارسی: با قرقره گندمی (کوکر گندمی)
مشخصات ظاهری : این پرنده ، 28 سانتیمتر طول دارد و اندازه اش متوسط وحد واسط میان با قرقره ی راه راه و با قرقره ی شکم سیاه، با دم کوتاه و رنگ روشن تر است. در پرنده ی نر، سر و گردن زردنخودی با تارک صورتی مایل به قهوه ای ، خط پشت چشم خاکستری و پیشانی و چانه، در اطراف منقار، با خط سیاهی دیده می شود. پرنده ی ماده به رنگ شنی نخودی با حالت قرمز کمرنگ دیده شده و سر و گردن و گلو بدون لکه و زرد رنگ است. در پرواز سیاهی روی پرهای پرواز در تضاد با زیر تنه و پرهای پوششی بال ها، که به رنگ خاکستری روشن است، قرار دارد. همچنین سیاهی زیر پرهای پرواز، در تضاد با پرهای سفید پوششی بال قرار دارد. ( خصوصا هنگامی که دم برای نشستن پهن شده است). تفاوت پرنده ی ماده با مادهی با قرقره ی راه راه، در سر آنهاست، که در با قرقره ی راه راه فاقد رنگ زرد سر است، صبح ها برای نوشیدن آب، به صورت گروه های کوچک در کنار منابع آب جمع می شوند.صدا: صدای این پرنده عموما در پرواز و هنگام رفت و آمد برای نوشیدن آب و شبیه «کاآ- کاتا- کاتا» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق بیاباین، سنگلاخی و کوهستانی، زمین های پوشیده از گدازه های آتشفشانی و دره های خشک به سر برده وروی زمین ، بین سنگ ها آشیانه می سازد. در ایران بومی و نسبتا فراوان است.
حفاظت: این پرنده در سطح وسیعی از مناق شرق و جنوب شرقی ایران پراکنده است، بنابراین، تنها جلوگیری از شکار آن، هنگام تولید مثل و حفاظت از مناطق تولید مثل برای بقایش کافی است و درحال حاضر خطر جدی آن را تهدید نمی کند.
Signatureخوش به حال مسافرکشان میدان آزادی که آزادانه فریاد میزنند: آزادی...
آزادی... آزادی... و عابران خسته میپرسند آزادی چند؟
و من عابری را دیدم که از راننده سوال کرد آزادی کجاست؟
راننده گفت: رد کردی... آزادی قبل از آنقلاب بود...
      
rajkapoor #215 | Posted: 30 Dec 2014 15:51 | Edited By: rajkapoor
کاربر

 
کبوترسانان


bilder hochladen kostenlos

کبوترسانان (Columbiformes) راسته‌ای از پرندگان در زیرردهٔ نومرغان و فرورده نوآروارگان است که شامل کبوترها. قمری‌ها، یاکریم‌ها، فاخته و باقرقره‌ها می‌شود. این پرندگان اغلب دانه‌خوار و حشره‌خوار هستند. دو تیرهٔ اصلی آن تیرهٔ باقرقره‌ایان (باقرقره‌ییان) و تیرهٔ کبوتریان است.


تیره‌هاکبوترسانان شامل دو تیره کبوتریان و باقرقره‌ییانکبوتریان

کبوتریان شامل دو سرده کبوترها و قمری‌ها • کبوتر چاهی Columba livia
 • فاخته (کبوتر کوهپایه) Columba oenas
 • کبوتر جنگلی (فاخته) Columba palumbus
 • کبوتر خاوری Columba eversmanni
 • کبوتر تاجدار Goura victoria
 • قمری معمولی Streptopelia turtur
 • قمری خانگی Streptopelia senegalensis
 • قمری خاوری Streptopelia Orientalis
 • یاکریم Streptopelia dacaocto
 • یاکریم طوقی Streptopelia tranquebarica


باقرقره‌ییان

گاه باقرقره‌ییان نیز جزو کبوترسانان دسته بندی می‌شوند. • باقرقره گندمی (کوکر گندمی) Pterocles coronatus
 • باقرقره دم دراز (کوکر دم دراز) Syrrhaptes paradoxus
 • باقرقره خالدار (کوکر خالدار) Pterocles senegallus
 • باقرقره راه راه (کوکر راه راه) Pterocles lichtensteinii
 • باقرقره شکم بلوطی (کوکر شکم بلوطی) Pterocles exustus
 • باقرقره شکم سفید (کوکر شکم سفید یا کوکر طلایی) Pterocles alchata
 • باقرقره شکم سیاه (کوکر شکم سیاه) Pterocles orientalis


Signatureخوش به حال مسافرکشان میدان آزادی که آزادانه فریاد میزنند: آزادی...
آزادی... آزادی... و عابران خسته میپرسند آزادی چند؟
و من عابری را دیدم که از راننده سوال کرد آزادی کجاست؟
راننده گفت: رد کردی... آزادی قبل از آنقلاب بود...
      
rajkapoor #216 | Posted: 30 Dec 2014 15:56
کاربر

 
کبوتر چاهی


picupload
کبوتر چاهی یا کبوتر کوهی (Columba livia) یک گونه از رده پرندگان و خانواده کبوترسانان است. که در اصطلاح عامیانه به آن کبوتر نیز می‌گویند. گونهٔ کبوتر چاهی نیای زیرگونه‌های کبوتر اهلی و کبوتر فراری (کبوتران اهلی وحشی شده) است.

کبوترهای چاهی رنگ‌های متنوعی دارند ولی همه آنها دو خط سیاه بر روی هر بال خود دارند. تشخیص نر و ماده آنها از هم مشکل است.

کبوترها در محیط‌های باز و نیمه باز از جمله مزارع کشاورزی و شهرها زندگی می‌کنند. جمعیت وحشی بر لبهٔ صخره‌ها و کوه‌ها آشیانه می‌سازند.
Signatureخوش به حال مسافرکشان میدان آزادی که آزادانه فریاد میزنند: آزادی...
آزادی... آزادی... و عابران خسته میپرسند آزادی چند؟
و من عابری را دیدم که از راننده سوال کرد آزادی کجاست؟
راننده گفت: رد کردی... آزادی قبل از آنقلاب بود...
      
rajkapoor #217 | Posted: 30 Dec 2014 15:59 | Edited By: rajkapoor
کاربر

 
فاخته


picuploadفاخته (نام علمی: Cuculus canorus)، که کوکوی معمولی یا کوکوی اروپایی نیز نامیده می‌شد، پرنده‌ای از خانواده کوکو راسته کوکوسانان است که در اروپا، آسیا، و آفریقا زندگی و مهاجرت می‌کند. فاخته رنگ شبیه کبوتر و کمی کوچک تر از آن که دور گردنش طوقی سیاه دارد.

آواز فاخته نرم و حزن انگیز و شبیه کلمه «کو کو» است. این آواز اغلب در آغاز فصل بهار شنیده می‌شود. بیشتر مردم تصور می‌کنند پرندهٔ ماده آواز می‌خواند، ولی اینطور نیست، و پرندهٔ نر آواز می‌خواند. فاخته نر و ماده شیبه هم نیستند. رنگ فاخته نر مایل به خاکستری سیاه است، درحالی که پرندهٔ ماده پرهای خاکستری فاتح رنگ با لکه‌های سفید دارد. فاخته ماده نمی‌تواند آواز بخواند.

فاخته از نظر اندازه جزو پرندگان متوسط و جزو حیوانات کوچک طبقه‌بندی می‌شوند. برخی کبوتران مانند کبوتر جنگلی و کبوتر کوهپایه نیز در برخی منابع فاخته نامیده شده‌اند.

فاخته تخم خود را در آشیانهٔ پرندگان دیگر می‌گذارند تا پرندهٔ صاحب لانه، جوجه را بزرگ کند. کاری که جوجه‌گذاری انگلی نامیده می‌شود. غذای این پرنده را حشرات و از جمله کرم ابریشم پشمالو، که برای پرندگان دیگر طعمه دل‌انگیزی نیست، تشکیل می‌دهد. او همچنین گاه اقدام به خوردن تخم پرندگان و جوجه‌هایشان می‌کند.

فاخته و فرهنگ عامهادبیات فارسی

آن قصر که بر چرخ همی زد پهلو
بر درگه آن شهان نهادندی رو
دیدیم که بر کُنگُره اش فاخته‌ای
بنشسته و می‌گفت که: کوکو کوکو؟
فرهنگ اروپاییدر غرب فاخته کنایه‌ای است از افراد مجنون. پرواز بر فراز آشیانه فاخته، نمونه‌ای از آثار ادبی در این مورد است. همچنین، از آنجا که فاخته در لانه دیگر پرندگان تخم می‌گذارد، به مردانی که همسر خود را به رابطه جنسی با مردان دیگر وادار یا تشویق کنند نیز گفته می‌شود که معادل دیوث در فارسی است.
Bilder hochladen
فرهنگ عربنام فاخته از کلمه عربی فَختِ گرفته شده است. کنار میوه درخت سدر است. این درخت در ایام بهار در خوزستان میوه می‌دهد. مردم عرب خوزستان در فرهنگ عامه خود بر این باورند که فاختهٔ مادر هنگام رسیدن میوه درخت ُکنار، می‌خواهد در دهان جوجه اش میوه کنار بگذارد. فاختهٔ کوچک به دلیل وجود یک دانهٔ درشت در گلویش نمی‌تواند کنار را ببلعد. مادر این پرنده هر چه سعی می‌کند به جوجه اش غذا بدهد به نتیجه نمی‌رسد، به همین دلیل در رثای جوجه اش شروع به نالیدن می‌کند که این ناله در بین مردم به صورت شعری کوتاه حفظ شده است. (یا فاختی، یا فاختی، یا بنتی، طاح النبگ ما ذگتی).

این قطعه کوتاه را کوچک و بزرگ از پیرزن کهنسال کنار درب تکیدهٔ خانه نشسته تا کودک آوازه خوان هنگام بازگشت از مدرسه و مادری برای نوزاد شیرخواره اش به عنوان لالایی می‌خوانند.

پرنده مادر شعری را به صورت آواز برای فاخته کوچکش می‌خواند. پرنده مادر این شعر را به عربی این گونه تکرار می‌کند (یا فاختی، یا فاختی، یا بنتی، طاح النبگ ما ذگتی) به معنای ای فاخته، ای فاخته، ای دخترم، میوه کنار رسید و تو آن را نچشیدی.

این است که همه ساله این پرنده در فصل بهار برای جوجه اش می‌خواند که نشان از توجه مردم آن زمان به طبیعت را دارد. اما این شعر در بخش‌های دیگر عرب نشین به شکلی دیگر خوانده می‌شود و در آن مناطق به جای اینکه فاخته مادر به میوه کنار اشاره بکند، به درخت نخل و میوه رطب اشاره دارد و می‌گوید: «یا فاختی، یا بنتی، طاح الرطب ما ذگتی» یعنی ای فاخته، دخترم، رطب {میوه نخل} رسید و تو آن را نچشیدی.

در لسان العرب آمده است که الفاخِته مفرد فواخت است و آن نوعی از کبوتران طوقی است. همچنین ابن بری و او از ابن جوالیقی ذکر کرده که کلمه فاخته از واژه َفختِ که به معنی نور مهتاب است گرفته شده.
Signatureخوش به حال مسافرکشان میدان آزادی که آزادانه فریاد میزنند: آزادی...
آزادی... آزادی... و عابران خسته میپرسند آزادی چند؟
و من عابری را دیدم که از راننده سوال کرد آزادی کجاست؟
راننده گفت: رد کردی... آزادی قبل از آنقلاب بود...
      
rajkapoor #218 | Posted: 30 Dec 2014 16:04 | Edited By: rajkapoor
کاربر

 
کبوتر جنگلی


picuploadکبوتر جنگلی (فاخته) (نام علمی: Columba palumbus) پرنده‌ای از راسته کبوترسانان و ردهٔ کبوتریان است. این پرنده از دیگر کبوتریان جثهٔ بزرگ‌تری دارد و طول آن حدود ۴۱ سانتی‌متر است. گردن آن خاکستری شرابی با جلای سبز و ارغوانی است و در دو طرف گردن لکهٔ سفیدی وجود دارد. روی بال نیز نوار سفیدی دارد که هنگام پرواز دیده می‌شود. این پرندگان اجتماعی هستند و معمولاً در گروه‌های بزرگ زندگی می‌کنند.

به کبوتر کوهپایه (Columba oenas) نیز فاخته گفته می‌شود. تفاوت این دو پرنده در وجود نوار سفید روی بال و لکه سفید روی گردن کبوتر جنگلی است.
مشخصات ظاهری: این پرنده، 41 سانتیمتر طول دارد از سایر کبوترها پرجثه تر و بزرگتر است. گردن خاکستری شراب با جلای سبز و ارغوانی است که د رهر طوف آن لکه ی سفیدی دیده می شود. در پرواز، روی هر دو بالش نوار پهن سفیدی به صورت اریب به چشم می خورد. روتنه خاکستری، دم خاکستری با نوار پهن و سیاهی در انتها، شاهپرهای بال تیره، سینه صورتی، شکم و زیر تنه خاکستری مایل به صورتی و منقار قرمز نارنجی با انتهای روشن تر است. پرنده ی جوان کمرنگ تر بوده و با سر خاکستری و گردن قهوه ای مایل به نخودی، بدون لکه ی سفید و طرف گردن، دیده می شود. پرواز این پرنده آرام تر و سنگین تر از سایر کبوترهاست. پرنده ای اجتماعی است و اغلب در غیر فصل تولید مثل، در گروه های بزرگ دیده می شود.bilder uploadenصدا: صدای این پرنده بلند و شبیه «کو- کو-کو- کوو- کوو» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در اغلب مناطق، پارک های جنگلی و گاهی درون شهرها، کشتزارها و مناطقی درختی به سر برده و داخل پر چین های و لانه های متروک آشیانه می سازد. در ایران، زمستان ها به وفور دیده شده و به تعداد نسبتا فراوان نیز تولید مثل می کند.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده، درحال حاضر، به جز حفاظت از مناطق تولید مثل و کنترل شکارش، نیازی به اقدامات ویژه ی حفاظتی ندارد.
Signatureخوش به حال مسافرکشان میدان آزادی که آزادانه فریاد میزنند: آزادی...
آزادی... آزادی... و عابران خسته میپرسند آزادی چند؟
و من عابری را دیدم که از راننده سوال کرد آزادی کجاست؟
راننده گفت: رد کردی... آزادی قبل از آنقلاب بود...
      
rajkapoor #219 | Posted: 30 Dec 2014 16:06
کاربر

 
کبوتر خاوری


bilder kostenlos
نام علمی : Columba Eversmammi

نام انگلیسی: Eastern Stock Dove

نام فارسی: کبوتر خاوری
مشخصات ظاهری: این پرنده، 30 سانتیمتر طول دارد و بسیار شبیه کبوتر کوهپایه است، با این تفاوت که بدن کوچکتر، دم کوچکتر و قسمت پایین تر روتنه روشن تر است. همچنین ناحیه ی کمرنگ روی شاهپرهای اولیه ی بال و مقدار سیاهی حاشیه ی بال ها کمتر، تارک و سر صورتی مایل به خاکستری (در کبوتر کوهپایه خاکستری است) و سفیدی بال ها گسترش بیشتری دارد. حلقه ی چشمی زرد و نسبتا پهنی دارد. ( که در کبوتر کوهپای تیره است). پرنده ی جوان کمرنگ تر و سینه اش زرد مایل به قهوه ای است. اغلب به واسطه ی فقدان رگه های سیاه روی شاهپرهای ثانویه( رگه ها شکسته و نامشخص است) . پیشانی صورتی و حلقه ی زرد چشمی، شناخته می شود. پرنده ای اجتماعی بوده و پروازی سریع ومستقیم دارد.
صدا: صدای این پرنده شبیه«کوه- کوه- کوه» یا «کو-گوه- کو-گوه- کو-گوه» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق جنگلی، حاشیه ی رودخانه ها- شکاف کوه ها و خرابه ها به سر برده و در سوراخ درختان یا شکاف صخره ها در کوهستان تولید مثل می کند. در ایران، به تعداد اندک، در شمال شرقی تولید مثل می کند، اما به درستی وضیعت جمعیت و پراکندگیش مشخص نیست. و باید در این باره بررسی دقیقی صورت گیرد.

حفاظت: علاوه بر حفاظت ازمناطق تولید مثل این پرنده، بررسی کاملی از وضیعت جمعیت و پراکندگی آن ضروری است.
Signatureخوش به حال مسافرکشان میدان آزادی که آزادانه فریاد میزنند: آزادی...
آزادی... آزادی... و عابران خسته میپرسند آزادی چند؟
و من عابری را دیدم که از راننده سوال کرد آزادی کجاست؟
راننده گفت: رد کردی... آزادی قبل از آنقلاب بود...
      
rajkapoor #220 | Posted: 30 Dec 2014 16:10 | Edited By: rajkapoor
کاربر

 
کبوتر تاجدار


direct upload


کبوتر تاجدار (نام علمی: Goura victoria) کبوتر بزرگی است که تا ۷۴ سانتیمتر طول و ۲/۵ کیلوگرم وزن می‌رسد.


شکل ظاهری


رنگ بدن این پرنده آبی مایل به خاکستری است. تاج‌های زیبا و تور مانند، سینه خرمایی مایل به قرمز رنگین کمانی و همچنین قسمت‌های سفید راس تاج، این پرنده را فوق العاده چمشگیر نموده‌است. عنبیه چشم این پرنده قرمز رنگ است. هیچ تفاوت ظاهری بین پرنده نر و ماده وجود ندارد.


تغذیه

غذای این پرنده عمدتا شامل میوه‌ها، دانه‌ها و بی مهرگان کوچک است.


تولید مثل

پرنده ماده معمولاً یک عدد تخم سفیدرنگ می‌گذارد و به مدت ۲۸ روز روی آن می‌خوابد.
kostenlos bilder hochladen


پراکندگی

این پرنده در بخش‌های شمالی گینه نو زندگی می‌کند. با توجه به کم شدن مساحت زندگی و شکار بی رویه آن به خاطر گوشت و پرهایش، این پرنده در لیست قرمز آی‌یوسی‌ان به عنوان پرنده در معرض خطر انقراض قرار دارد.


در باغ وحش‌های جهان

اولین بار این پرنده در سال ۱۸۴۸ به باغ وحش لندن آورده شد. اسم این پرنده نیز در انگلیسی کبوتر تاجدار ویکتوریا است که به خاطر ملکه ویکتوریای انگلستان، این نام روی پرنده گذاشته شد. در ایران از این پرنده تا سال ۱۳۸۸ دو عدد در باغ پرندگان اصفهان وجود دارد.

Signatureخوش به حال مسافرکشان میدان آزادی که آزادانه فریاد میزنند: آزادی...
آزادی... آزادی... و عابران خسته میپرسند آزادی چند؟
و من عابری را دیدم که از راننده سوال کرد آزادی کجاست؟
راننده گفت: رد کردی... آزادی قبل از آنقلاب بود...
      
صفحه  صفحه 22 از 36:  « پیشین  1  ...  21  22  23  ...  35  36  پسین » 
علم و دانش انجمن لوتی / علم و دانش / Birds | پرندگان

جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا