فرهنگ و هنر

Ancient China | چين باستان


صفحه  صفحه 6 از 6:  « پیشین  1  2  3  4  5  6
 #51 Posted: 9 Jan 2013 15:31
Ancient China | چین باستان

براى مطالعه در پیرامون آیین بوداى آغازین باید براى ساخت ابزار زبانى لازم براى مطالعه متون پالى منتظر بمانیم. در تحقیقات سنّتى سرى لانکا روش متن شناسى باستانى را به کار بردند. افسران و مبلغان مذهبى مستعمراتى انگلیس در این نوآورى نقش داشتند; سیاحان و محققان دانمارکى نیز نقش هاى مشابهى داشتند. اگرچه این کار ارزشمند بود، اما فرقى با یک گزارش تبلیغى از آیین بودا نداشت.

این گزارش با آنکه اطلاعات بسیار مهمى را، هم درباره متن ها و هم درباره شیوه اعمال دینى امروزى به دست مى داد، به مناطقى توجه داشت که اروپاییان آیین بودا را ناقص مى دانستند و ارزیابى هاى منفى نامعقولى را منتشر مى ساخت، که با تأثیر زیادى در بعضى از محافل باقى ماند. خلاصه آنکه آیین بودا را به شکل آیینى «بدبین» و «انکارکننده»ى زندگى و مانند اینها نشان مى داد. این قضاوت کمابیش برخاسته از نگاه گزینشى آنها به بعضى از عبارت هاى متون و نادیده گرفتن اعمال و عقاید بسیار متنوع در آیین بودا است.

به دنبال این گزارش انجمن نشر آثار پالى کانون پالى را به طور کامل در دسترس قرار داد. کار رایس دیویدس، بنیادگذار آن و شمارى از محققان دیگر، عمدتاً از انگلستان، آلمان و اسکاندیناوى، موجب شد دانشگاه جدید مطالعات بودایى تأسیس شود. به عقیده اینان در متون پالى یک نسخه اصلى ِ کهن از کانون بودایى محفوظ مانده بود که معتبرتر از متون دیگر بود و اطلاعات دقیق و مفصّلى از زندگانى و آموزه هاى بودا به دست مى داد.

تصویرى نسبتاً دل پذیر از آیین بوداى ِ باستان پیدا شد که به شدت زیر تأثیر اندیشه هاى خردگرایانه و پروتستان قرار گرفت. عناصر معجزه آسا، مناسکى و پرستشى این آثار را نوآورى هاى اخیر به شمار آوردند. نفوذ سرى لانکا نقش مهمى در تأسیس این دانشگاه داشت، اما در نهایت، خود این دانشگاه بر نوگرایى بودایى به شدت تأثیر نهاد.
     
 #52 Posted: 9 Jan 2013 15:31
Ancient China | چین باستان

آیین بوداى چینى

آیین بوداى چینى. آیین بودا به هر کشور که پانهاده است زیر تأثیر فرهنگ و آداب و رسوم آن منطقه تغییر کرده است، و خود نیز به همان میزان درآن کشورها تغییراتى به وجود آورده است. اما چین یک کشور استثنایىاست. آیین بودا در این کشور پل میان دو تمدن بزرگ جهان باستان بود.آیین بودا نتوانست جاى فرهنگ موجود را بگیرد; ناگزیر بوداییان شیوه هاو آداب و رسوم چینى را قبول کردند. چینیان پرسش ها و مسائل جدیدى را مطرح کردند. دین و فلسفه چینى بومى بر آموزه هاى جدید تأثیر نهاد و با آنها به هم آمیخت.

تعبیر آیین بوداى چینى شده، تعبیر رایجى است، اما این را نباید از حد فراتر بُرد. آیین بودا حتى پیش از آنکه وارد چین شود یک سنّت دینى غنى و متنوع بود. این آیین تا این حد بى چیز نبود که اندیشه هاى دائویى یا دیگر اندیشه هاى چینى را کلا پذیرفته باشد، بلکه از منبعى غنى آن عناصرى را که به ذائقه چینى ها خوش مى آمد برگزید. طبعاً این به میزانى از همگرایى انجامید، یعنى بیشتر سنّت هاى بومى نیز به عناصرى روى آوردند که پیش از این به اندیشه ها یا روش هاى بودایى شباهت داشت.
     
 #53 Posted: 9 Jan 2013 15:32
Ancient China | چین باستان

مکتب دیانه

مکتب دیانه. سنّت هاى دیانه اى را که اَنـ شىـ کائو آغاز کرده بود، قرن ها استمرار یافت. این سنّت ها با سلسله هاى آموزه هاى جدیدى که از هند و آسیاى میانه مى آمد، مدام افزایش مى یافتند. در طول دوره خاندان تانگ، یک مکتب جدید «دیانه»، به نام چَن مى دانند،یک رهرو هندى که گویا حدود سال ۵۲۰ میلادى وارد چین شده است.

درباره زندگانى این پیران، آثار معنوى غنى و متنوعى پیدا شد. این سنّتچنان پویا بود که شمارى از سنّت هاى دیگر را در خود جذب کرد و تقریباً همه مکتب هاى بعدى دیانه چینى ادعا کردند که در سلسله اى از پیران چَنریشه دارند.
پنج تا از این سلسله ها پیش از این در پایان دوره تانگ پیدا شده بود. دوتا از مهم ترین اینها لینـ جى(۶۵۷ـ۵۹۴)، که هر دوى آنها پس از تأسیس، چند قرن استمرار یافتند.

آوازه آیین بوداى چَن بیشتر به خاطر تأکید بر خودانگیختگى و گرایش خاص به ضدیت با شمایل است. آموزگاران این مکتب نگران آن بودند که مبادا این اعمال معنوى حالت تکرارى و روزمرگى پیدا کند. به همین خاطر، براى مناسک و آثار دینى یا مدرسى، حدّ و مرز قرار دادند. تکیه بر اینها نباید از حد فراتر رود.

چَن «وابسته نبودن به متون و جدا نبودن از متون» را تعلیم داد. هدف، تقلیل وابستگى به گونه هاى دینى خاص بود; میل به از میان بردن خود گونه ها را نداشتند، چون چنین میلى خود شکلى از وابستگى است. درحقیقت، چَن درنهایت ادبیات بس عظیم خود را توسعه داد، که بر گرد تمثیل ها و اعمال استادان چَن دور مى زد.

هدف اصلى تأکید مجدد بر این اندیشه بود که بىواسطه مى توان به شهود رسید. روشن شدگى در گرو مجاهدت است و در همین زندگى به دست مى آید. آموزگاران چَن ادعا کردند که آن «یک انتقال خاصى بیرون از آموزه ها» است، یعنى یک انتقال مستقیم و بى گفتار میان استاد و شاگرد. سنّت بعدى بر این انتقال تأکید زیادى کرد. عمل را به خواندن ترجیح مى داد. چن اغلب بر روشن شدگى ناگهانى تأکید مى کند، اما در واقع مراحل مختلف یافت را معمولا تصدیق مى کرد.

گاهى مى گویند که چَن نظر جدید بنیادینى را آورده است، به حدى که حتى مى توان گفت اصلا بودایى نیست. این سخن مبالغه آمیز است. درحقیقت، تقریباً چیزى در چَن نیست که نتوان آن را با آیین بوداى هندى آغازین برابر نهاد. فرق این دو بیشتر در روش است تا محتوا. چَن گونه هاى نامتعارف و نامعمول بیان را برگزید. احتمالاً آیین دائو در اینجا سرمشق بسیار مهمى ]براى آیین بودا [بوده است، خصوصاً به خاطر سنّت ساده و بى پیرایه اش.
     
 #54 Posted: 9 Jan 2013 15:33
Ancient China | چین باستان

ساختمان قصرها و کاخ ها چین

ساختمان قصرها و کاخ ها یا به عبارت دیگر ساختمانهای دربار بناهای عطیم و پرابهت وشکوهمندی میباشند که امپراطوران بمنظور استحکام سلطه خود ، تقدم اعتبار قدرت سلطنتی و ارضای نیازمندی زندگی مادی و معنوی بنا کرده اند.

معمولا این گونه کاخها و قصرهای درباری پرابهت و مجلل و سنگفرش شده از آجرهای زراندود و مواد یشمی است و تاکنون نیز جلال و درخشندگی خاص خود را حفظ کرده است.
از دوران سلسله امپراتوری " چین " قصرها محل اقامت و زندگی امپراتور و خاندان او بوده و کاخها مکان رتق و فتق امور دولتی از طرف امپرائور گردیده بود. مقیاس ساختمان های قصر و کاخ در سالیان بعد پیوسته توسعه یافت .

خصوصیات مشخص آن گنبد بسیار بزرگ و شیروانی ان پوشیده از آجرهای کاشی زرد رنگ وهمچنین نقاشیهای پرطمطرق، سقوف گنبدی باحکاکی های ظریف و زیبا ، زیرسازی مستحکم ، پارتیشن ها،تراورزها و ستونهای سنگ مرمری و بناهای متنوع و رنگارنگ حاشیه آن میباشد.

کاخ "تای خه " در شهر ممنوعه بیجینگ از نمونه های معماری قصرها و کاخهای امپرا توری محسوب میشود. در چین باستانی در زمینه سازندگی کاخ به منظور تجسم تقدم قدرت امپراتوری بر هرچیز و نمایاندن نظام طقاتی با محوریت امپراتوری ، ترکیب بندی سخت محوری در معماری های یادشده مراعات شده است.
     
 #55 Posted: 9 Jan 2013 15:33
Ancient China | چین باستان

قصرهای باستانی بیجینگ نماینده معماری قصرهای چین بشمار می رود وشهر ممنوعه نیز نامیده می شود و قصرهای سلطنتی سلسله های "مین " و " چینگ " بوده است و جمعاً ۲۴ امپراطور در این قصرها زندگی کرده اند.این قصرهای باستانی ۷۲۰هزار متر مربع مساحت دارد و بیش از۹ هزار اطاق را شامل می شود.دیوار سرخ رنگ به ارتفاع چند متر و به طول بیش از ۳۴۰۰ متر شهر ممنوعه را احاطه کرده و بیرون این دیوار رودخانه حفاظتی جاری است.

قصرهای باستانی به دو بخش تقسیم می شود : بخش محل برگزاری مراسم مهم و بزرگ و صدور دستور توسط امپراتور میباشد و بناهای عمده آن را کاخهای" تای حه "،"چون حه" و " بایو حه" تشکیل میدهد که همه آنها بر پایه تختی به ارتقاع ۸ متر ساخته و با مرمرسفید رنگ بنا شده است . قصرهای پرجلال و شکوه همانند قصرهای ترسیم شده در افسانه ها است. بخش عقبی این قصرها که " دربار درونی" نامیده می شود ، مکانهای انجام امور سیاسی و کشورداری برای امپراتور و کاخ های اقامت زنان وندیمه های دربار می باشد .

قصرهای "چیان چینگ " و باغ امپراتوری که بناهای عمده این بخش است ، سرشار از محیط زندگی است .این کاخها با باغ ،قرائت خانه ،اتاق های متنوع وسنگهای مصنوعی در حیاط علیحده قرار دارد.

به دلیل تعویض سلسله ها ی سلطنتی و جنگها و شورش ها قصرهای باستانی معدودی باقی مانده اند .بطوریکه اکنون علاوه بر شهر ممنوعه در بیجینگ ، قصرهای باستانی "شن یان "و همچنین خرابه های قصرهای سلسله های "حان " و "تان " در شهر "سی آن" در چین به چشم می خورد.
     
 #56 Posted: 17 Jun 2015 14:54
آداب و رسوم مردم چین در آستانه نوروز و سال نو

مردم چین با داشتن فرهنگی غنی، مراسم ملی و سنتی فراوانی دارند. معروفترین آن، عید بهار یا نوروز است که از هشت روز مانده به آخر سال چینی آغاز می شود و تا پانزدهم ماه بعد ادامه می‌یابد.
پانزدهم ماه اول بهار جشن فانوس است که با این مراسم پایان عید بهار اعلام می‌شود. تقویم چینی از سال1911 به سال میلادی تبدیل شد.
قبل از تغییر تقویم به سال میلادی، گاهشماری چینی مبتنی بر حرکت ماه به دور زمین و گاه بر حرکت زمین به دور خورشید بود.
هم اکنون در تقویم‌های منتشرشده در چین به رسم سنتی، همه قراردادهای گاهشماری، سنتی و رسمی محاسبه می‌گردد.
دیوار چین/ جاذبه‌های گردشگری چین / معبد آسمانی / سنگ‌نگاره‌های دازو / تندیس عظیم‌الجثه بودای هیتونگ / شهر ممنوعه / هتل تیانزی / مسجد نیو جیه /

آداب و رسوم مردم چین باستان

روزهای هفته از دوشنبه آغاز می‌شود، ماه‌های دوازده گانه سال با تقویم قمری و شمسی که مورد توجه کشاورزان است به نام ماه اول، ماه دوم و ... یاد می‌گردد و صورت فلکی نیز مورد توجه است.
در چین باستان هر شصت سال را یک دور نجومی یا" جیازه" Jiaze می نامیدند و هر شصت سال را به پنج دوره تقسیم می کردند و هر دوره را به 12 سال و هر سال را به نام حیوانی می نامیدند و 12 سال به 12 حیوان یا صورت فلکی نام گذاری می شد و صورتها عبارتند بودند از : موش، گاو، ببر، خرگوش، اژدها، مار، اسب، گوسفند، میمون، خروس، سگ و خوک.
چینی‌ها معتقدند که قوای طبیعت همیشه بخشنده نیستند و آبادانی به تعادل و تزلزل قوای ویرانگر وابسته است که اگر مهار نشوند مصیبت بار خواهند بود. آب و هوای متغییر چین و سختی معیشت آنان را به قربانی کردن برای قوای طبیعت وا می داشت تا از خشم آنها برهند.

هنوز در حاشیه رودخانه زرد کسانی که به رودخانه می افتند نجات نمی دهند زیرا معتقدند که رودخانه قربانی می خواهد. با به هم خوردن تعادل قوای طبیعت به جهت دخالت افراد بشر ویرانی به وجود می آید. پادشاه به عنوان فرزند آسمان تعادل را برقرار می‌کرد. فرزند آسمان یک پادشاه غله بود و روزهای آخر ماه بهار که گیاه فرفیون گل می دهد و عدس آبی بزرگ می‌شود مراسم قربانی کردن را انجام می دهد.

پرستش آسمان در زمین از امتیازات فرزند آسمان بود. از مهمترین وظایف وی افتتاح سال کشاورزی بود که بر طبق تقویم چینی ها در روز اول سال اتفاق می افتاد و زمان آن مقارن با اوایل فوریه است.

کشاورزان چینی زمستان را به 9 بخش تقسیم می کنند و می گویند : نه روز اول و دوم دست از آستینها بدر نکنید. نه روز سوم و چهارم روی یخ راه می رویم. نه روز پنجم و ششم بید های کنار رودخانه جوانه می زنند. نه روز هفتم و هشتم یخ رودها آب می شود. نه روز نهم و دهم کشتزارها را شخم بزنید.

خرید نوروز در چین,عید نوروز

خرید نوروزی یکی از آداب و رسوم کشور چین به شمار می رود

مراسم عید بهار از بیست و سومین روز ماه آخر آغاز می شود این روز را روز بدرقه سال نیز می نامند. خانه تکانی از این روز آغاز می شود و می کوشند تا در نوروز همه جا پاک و درخشان و نورانی باشد، خرید پوشاک نو و غذاهای سنتی از رونقی خاص برخوردار است. شعرهای فراوان خوانده می شود و در پکن در یکی از ترانه ها برنامه کار هشت روز مانده به نوروز را چنین بیان می‌کنند:

روز بیست و سوم پختن آش شکامونی (بودا). روز بیست و چهارم خانه تکانی. روز بیست و پنجم آماده کردن دوفو (خوراک لوبیا). روز بیست و ششم فراهم کردن گوشت. روز بیست و هفتم فراهم کردن مرغ. روز بیست و هشتم آرد خمیر کردن. روز بیست ونهم عود سوزاندن. روز سی ام شب زنده داری.
آش شکامونی یا ساکیا مونی را با جمع آوری هشت نوع غله به نشانه هشت روز مانده به پایان سال به کمک یاران و همسایگان فراهم می کنند، تا از درویشانه زیستن بودا و با دیگران خوردن وی یاد آورده باشند. آجیلی هم از ذرت و لوبیای قرمز و تمبر چینی و پسته زمینی فراهم می کنند.

آداب و رسوم مردم چین در عید نوروز و تمیزی آشپزخانه

یکی دیگر از آداب و رسوم مردم چین در عید نوروز تمیز کردن آشپزخانه است.از این روز به پاکیزگی آشپزخانه می‌پردازند زیرا چنین باور دارند که خدای آشپزخانه در چهره ای خندان و تنی فربه، شکم برآمده و تنبل به آسمان می رود و گزارش آشپزخانه را به خدای آسمان ارائه می‌دهد، بنابراین پختن غذاهای شیرین و خوشمزه در تمام خانه ها رواج دارد تا خدای آسمان از آنان رضایت داشته باشد و خدی آشپزخانه با برکت و نعمت از آسمان به آشپزخانه باز آید.

در آشپزخانه چینی‌ها خاصه در پکن همیشه تصویر این خدا در حالیکه ماهی (ماهی در معابد بودایی چین جایی خاص دارد. گویند بودا بر ماهی دریای وجود نشسته و زنگ و چوبک و سنج از آن نواخته می شود که ماهی آرام نگیرد) در دست دارد و نگهبان پخت غذاها است دیده می‌شود.

در روستاها مردم با انجام رقص هایی به پیشواز سال نو می روند این رقص دسته جمعی به نام " یانگ " معروف است (رقصی که در آن کسی با سر و سینه آدمی و پای و سر اسب به میدان می‌آید). در این رقص کسانی که پوست اژدها و شیر می پوشند شادی و برکت را به جمع می‌برند.

ضیافت شام با حضور همه اعضای خانواده در شب آستانه عید چه در شمال چه در جنوب کشور لازم و ضروری است. در جنوب این شام غالباً از بیش از ده نوع خوراک تشکیل می‌شود که در میان آنها ماهی و خوراکی تهیه شده از خمیر لوبیا باید دیده‌شود.

زیرا این دو خوراک در تلفظ به چینی با " مرفعه بودن " تقریبا یکی است. در شمال این غذا را اغلب " جیا زه" یعنی گوشواره تشکیل می‌دهد. خانواده دراین شب در کنار یکدیگر به تهیه این خوراک سنتی مشغول می‌شوند.

در میان خوراک‌های سنتی عید بهار غذاهای شیرین تهیه شده از ارد برنج چسبیده به چینی " نیا گا" حتما باید باشد. زیرا این نشانگر ارتقای دائمی سطح زندگی، گردهم آمدم و سعادتمندی اعضای خانواده است.
آداب و رسوم مردم چین در آستانه سال جدید
در آستانه سال جدید به تقویم کشاورزی چین، مردم با سرور و شادی با سال گذشته وداع نموده و به پیشواز سال جدید میروند. دربعضی مناطق مردم به آتش زدن ترقه و آتش بازی هم می‌پردازند. ازاول سال نو اعضای خانواده ملبس به لباس‌های زیبا و نو به استقبال مهمانان و یا دیدار از خویشاوندان و دوستان می‌پردازند.

تبریک عید نوروز,کشور چین

آداب و رسوم مردم چین در ملاقات با یکدیگر و گفتن جمله "یا عید بهار مبارک باد"


آنان هنگام ملاقات جملات مبارکی چون " سال نو مبارک" و " یا عید بهار مبارک باد "را می‌گویند و سپس به خوردن میوه و شکلات و چای مشغول می شوند و با هم گفت و گو می‌کنند. در ایام عید بهار برنامه‌های هنری و تفریحی جالب توجه و رنگارنگ است.

در بعضی جاها اپراها و فیلم‌های ویژه عید به معرض نمایش گذاشته می‌شود و دربعضی مناطق دیگر برنامه‌های هنری عامیانه نظیر رقص شیر، یان گو و رقص با چوب پا و غیره اجرا می‌شود. به این ترتیب محیطی مملو از وجد و شعف و شادی برهمه جا حکمفرما است.

البته بیشتر مردم ترجیح می‌دهند درخانه برنامه‌های تلویزیونی اختصاصی عید بهار را تماشا ‌کنند. گفتنی است که نصب کردن تابلوهای خوش‌نویسی ونقاشی‌های ویژه عید بهار روی دیوار و روشن کردن فانوس نیز از جمله برنامه‌های عید بهار است. درایام این عید جشن فانوس نیز جلوه‌ای خاص دارد.

فانوس‌های رنگی درواقع از جمله هنرهای دستی و سنتی مردمی چین است. مردم در دست داشتن اشکال مختلف متنوع فانوس‌ها که بر روی آن شکل حیوانات، مناظر طبیعی و چهره‌های قهرمانان ترسیم شده‌است در یک جا جمع می‌شوند و شادی می کنند.

البته پابه پای ارتقای سطح زندگی مردم، آنان ضمن حفظ آداب و رسوم سنتی، برنامه‌های جدیدی به وجود آورده‌اند. برای نمونه جهانگردی و چین گردی به رسم نوین چینی‌ها در ایام عید بهار بدل شده‌است.
... الله ...
با هر چه عشق نام تو را می توان نوشت
با هر چه رود نام تو را می توان سرود
بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را‍‍
با دست های روشن تو می توان گشود
     
صفحه  صفحه 6 از 6:  « پیشین  1  2  3  4  5  6 
فرهنگ و هنر

Ancient China | چين باستان

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

 

 
Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites