تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
شعر و ادبیات

Simin Behbahani | سیمین بهبهانی

صفحه  صفحه 4 از 24:  « پیشین  1  2  3  4  5  ...  20  21  22  23  24  پسین »  
#31 | Posted: 12 Jul 2012 10:56
فرشته ی آزادی


سال ها پیش از این ، فرشته ی من
بند بر دست و مهر بر لب داشت

در نگاه غمین دردآمیز
گله ها از سیاهی شب داشت

سال ها پیش از این ، فرشته ی من
بود نالان میان پنجه ی دیو

پیکرش نیلگون ز داغ و درفش
چهره اش خسته از شکنجه ی دیو

دیو ، بی رحم و خشمگین ،‌او را
نیزه در سینه و گلو کرده

مشتی از خون او به لب برده
پوزه ی خود در آن فرو کرده

زوزه از سرخوشی برآورده
که درین خون ، چه نشئه ی مستی ست

وه ، که این خون گرم و سرخ ،‌ مرا
راحت جان و مایه ی هستی ست

زان ستم های سخت طاقت سوز
خون آزادگان به جوش آمد

ملتی کینه جوی و خشم آلود
تیغ بگرفت و در خروش آمد

مردمی ، بند صبر بگسسته
صف کشیدند پیش دشمن خویش

تا سر اهرمن به خاک افتد
ای بسا سر جدا شد از تن خویش

نوجوان جان سپرد ومادر او
جامه ی صبر خویش چک نکرد

پدرش اشک غم ز دیده نریخت
بر سر از درد و رنج خاک نکرد

همسرش چهره را به پنجه نخست
ناشکیبا نشد ز دوری ی دوست

زانکه دانسته بود کاین همه رنج
پی آزادی فرشته ی اوست

اینک اینجا فتاده لاشه ی دیو
ناله از فرط ضعف بر نکشد

لیک زنهار !‌ ای جوانمردان
که دگر دیو تازه سر نکشد
     
#32 | Posted: 12 Jul 2012 11:02
گمشده


به زیبنده و نازنین کودکی
پلیدان ناکس نظر دوختند

ربودند او را به افسون و رنگ
به ناکس تر از خویش بفروختند

پدر رنج برد و به هر سوی گشت
ز گمگشته اما نشانی ندید

ببارید مادر بسی خون ز چشم
بسی جامه از تاب دوری درید

بر این داستان روزگاری گذشت
پژوهیدن و جستن از یاد رفت

که خویشان گمگشته پنداشتند
که آن نوگل تازه بر باد رفت

در آن ناامیدی در آمد کسی
که دارم ز گمگشته کودک نشان

بتابید از این مژده از نو فروغ
به غمخانه ی تیره ی خامشان

پدر ، شادمان ،‌ همره رهنما
شتابان به دیدار کودک دوید

به بیغوله یی دید فرزند را
چه دیدن !‌ که ای کاش هرگز ندید

پسر ، لیک چون دختران ، دلفریب
دو رخ پرز گلگونه ، چون دلبران

دو لب بوسه جوی و ز نخ بوسه بخش
دو گیسو فروهشته چون دختران

پسر را نگه بر پدر اوفتاد
در آن تیره روزی پدر را شناخت

برافروخت رخسارش از تاب شرم
ولی آشنایی هویدا نساخت

پدر را مگر خوار و ننگین نخواست
که بر خورد او با پدر سرد بود

نگاهش ، ولی داستان ها سرود
که جانسوز ، از نغمه ی درد بود

مرا تا برقصم بر ناکسان
به مشت و به سیلی فرو کوفتند

مرا ،‌ تا بخوانم به بزم خسان
به دشنام و تندی برآشوفتند

به خون دلم ، بر رخ زدند
که سوی فرومایگان رو کنم

مرا خار کردند بستر ، مگر
به همبستری با خسان خو کنم

پدر خواند افسانه ی درد را
ز چشمان افسانه پرداز او

دلش خون شد از رنج آن داستان
که انجام او بود ،‌ آغاز او

به او مهر او گفت :‌ چهرش ببوس
از این دام ننگین ، رهاییش ده

دگر باره بیگانه اش کن ز بند
به آزادگی آشناییش ده

به او خشم او گفت :‌ خونش بریز
که این مایه ی زردی ی روی توست

گواهت به پستی بر دشمنان
همین کودک روسبی خوی توست

پدر خسته جان ،‌ شرمگین ،‌ دردمند
نه یارای مهر و نه پروای خشم

نبینند تا اشک اندوه او
بتابید روی و بگرداند چشم

پسر را همان گونه بر جا نهاد
وز آنجا غمش را به همراه برد

به آن رهنما گفت : فرزند من
نه این است .... او دیرگاهی ست ... مرد
     
#33 | Posted: 12 Jul 2012 11:02
بستر بیماری


همراز من !‌ ز ناله ی خود هر چند
چشم تو را نخفته نمی خواهم

یک امشبم ببخش که یک امشب
نالیدن نهفته نمی خواهم

بر مرغ شب ز ناله ی جانسوزم
امشب طریق ناله بیاموزم

تب ، ای تب !‌ از چه شعله کشی در من ؟
آتش به خرمنم ز چه اندازی؟

شب ،‌ ای شب !‌ از سیاهی تو آوخ
من رنگ بازم و تو نمی بازی

مردم ز درد ، رنجه مرا بس کن
بس کن دگر ، شکنجه مرا بس کن

عمری به سر رسید ، سراسر رنج
حاصل ز عمر رفته چه دارم ؟ هیچ

امشب اگر دو دیده فرو بندم
از بهرکودکان چه گذارم ، هیچ

این شوخ چشم دختر گل پیکر
فردا که را خطاب کند مادر ؟

راز درون تیره ی من داند
این سایه یی که بر رخ دیوار است

این سایه ی من است و به خود پیچد
او هم ، چو من ،‌ دریغ که بیما است

آن پنجه های خشک ، چه وحشت زاست
وان گیسوی پریش ، چه نازیباست

پاشدیه ام به خاک و ، نمی دانم
شیرین شراب جام چه کس بودم

بس ‌آرزو که در دل من پژمرد
آهنگ ناتمام چه کس بودم ؟

در عالمی ز نغمه ی پر دردم
آشوب دردخیز به پا کردم

حسرت نمی برم که چرا جانم
سرمست از شراب نگاهی نیست

یا از چه روی ، این دل غمگین را
الفت به دیدگان سیاهی نیست

شد خاک ، این شرار و به دل افسرد
وان خاک را نسیم به یغما برد

زین رنج می برم که چرا چون من
محکوم این نظام فراوان است

بندی که من به گردن خود دارم
دیگر سرش به گردن ایشان است

آری !‌ به بند بسته بسی هستیم
از دام غم نرسته بسی هستیم

همبندهای خسته و رنجورم !
پوسیدنی است بند شما ، دانم

فردا گل امید بروید باز
در قلب دردمند شما ،‌ دانم

گیرم درخت رنگ خزان گیرد
تا ریشه هست ، ساقه نمی میرد
     
#34 | Posted: 12 Jul 2012 11:06
زن در زندان طلا


مرا زین چهره ی خندان مبینید
که دل در سینه ام دریای خون است

به کس این چشم پر نازم نگوید
که حال این دل غمدیده چون است

اگر هر شب میان بزم خوبان
به سان مه میان اخترانم

به گاه جلو و پاکوبی و ناز
اگر رشک آفرین دیگرانم

اگر زیبایی و خوشبویی و لطف
چو دست من ،‌ گل مریم ندارد

اگر این ناخن رنگین و زیبا
ز مرجان دلفریبی کم ندارد

اگر این سینه ی مرمرتراشم
به گوهرهای خود قیمت فزوده

اگر این پیکر سیمین پر موج
به روی پرنیان بستر ، غنوده

اگر بالای زیبای بلندم
به بالا پوش خز ، بس دلفریب است

میان سینه ی تنگم ، دلی هست
که از هر گونه شادی بی نصیب است

مرا عار ‌اید از کاخی کهدر آن
نه آزادی نه استقلال دارم

مرا این عیش ، از اندوه خلق است
ولی آوخ زبانی لال دارم

نه تنها مرکب و کاخ توانگر
میان دیگران ممتاز باید

زن اشراف هم ملک است و این ملک
ظریف و دلکش و طناز باید

مرا خواهد اگر همبستر من
دمادم با تجمل آشناتر

مپندار ای زن عامی مپندار
مرا از مرکب او پربهاتر

چه حاصل زین همه سرهای حرمت
که پیش پای کبر من گذارند ؟

که او فردا گرم از خود براند
مرا پاس پشیزی هم ندارند

لبم را بسته اند اندیشه ام نیست
که زرین قفل او یا آهنین است

نگوید مرغک افتاده در دام
که بند پای من ، ابریشمین است

مرا حسرت به بخت آن زن اید
که مردی رنجبر همبستر اوست

چننین زن ، زرخرید شوی خود نیست
که همکار و شریک و همسر اوست

تو ، ای زن ای زن جوینده ی راه
چراغی هم به راه من فراگیر

نیم بیگانه ، من هم دردمندم
دمی هم دست لرزان مرا گیر
     
#35 | Posted: 13 Jul 2012 06:40
ای زن


ای زن ، چه دلفریب و چه زیبایی
گویی گل شکفته ی دنیایی

گل گفتمت ، ز گفته خجل ماندم
گل را کجاست چون تو دلارایی ؟

گل چون تو کی ، به لطف ، سخن گوید ؟
تنها تویی که نوگل گویایی

گر نوبهار ، غنچه و گل زاید
ای زن ،‌ تو نوبهار همی زایی

چون روی نغز طفل تو ، ایا کس
کی دیده نو بهار تماشایی؟

ای مادر خجسته ی فرخ پی
در جمع کودکان به چه مانایی؟

آن ماه سیمگون دل افروزی
کاندر میان عقد ثریایی

آن شمع شعله بر سر خود سوزی
بزمی به نور خویش بیارایی

از جسم و جان و راحت خود کاهی
تا بر کسان نشاط بیفزایی

تا جان کودکان تو آساید
خود لحظه یی ز رنج نیاسایی

گفتم ز لطف و مرحمتت اما
آراسته به لطف نه تنهایی

در عین مهر ، مظهر پیکاری
شمشیری و نهفته به دیبایی

از خصم کینه توز ، نیندیشی
و ز تیغ سینه سوز ،‌نپروایی

از کینه و ستیزه ی پی گیرت
دشمن ،‌ شکسته جام شکیبایی

بر دوستان خود ، سر و جان بخشی
بر دشمنان ، گناه نبخشایی

چون چنگ نغمه ساز ، فرو خواندی
در گوش مرد ، نغمه ی همتایی

گفتی که : جفت و یار تو ام ، اما
نی بهر عاشقی و نه شیدایی

ما هر دو ایم رهرو یک مقصد
بگذر ز خود پرستی و خودرایی

دستم بگیر، از سر همراهی
جورم بکش ،‌ به خاطر همپایی

زینت فزای مجمع تو ، امروز
هر سو ،‌ زنی است شهره به دانایی

دارد طبیب راد خردمندت
تقوای مرمی ،‌دم عیسایی

چونان سخن سرای هنرمندت
طوطی ندیده کس به شکرخایی

استادتو ، به داتش همچون آب
ره جسته در ضمایر خارایی

بشکسته اند نغمه سرایانت
بازار بلبلان ز خوش آوایی

امروز ، سر بلندی و از امروز
صد ره فزون به موسم فردایی

این سان که در جبین تو می بینم
کرسی نشین خانه ی شورایی

بر سرنوشت خویش خداوندی
در کار خویش ، آگه و دانایی

ای زن !‌ به اتفاق ، کنون می کوش
کز تنگنای جهل برون ایی

بند نفاق پای تو می بندد
این بند رابکوش که بگشایی

ننگ است در صف تو جدایی ، هان
نام نکو ،‌به ننگ ، نیالایی

تا خود ز خواهشم چه بیندیشی
تا خود به پاسخم چه بفرمایی
     
#36 | Posted: 13 Jul 2012 06:41
من با توام


من با تو ام ای رفیق ! با تو
همراه تو پیش می نهم گام

در شادی تو شریک هستم
بر جام می تو می زنم جام

من با تو ام ای رفیق ! با تو
دیری ست که با تو عهد بستم

همگام تو ام ،‌ بکش به راهم
همپای تو ام ، بگیر دستم

پیوند گذشته های پر رنج
اینسان به توام نموده نزدیک

هم بند تو بوده ام زمانی
در یک قفس سیاه و تاریک

رنجی که تو برده ای ز غولان
بر چهر من است نقش بسته

زخمی که تو خورده ای ز دیوان
بنگر که به قلب من نشسته

تو یک نفری ... نه !‌ بیشماری
هر سو که نظر کنم ، تو هستی

یک جمع به هم گرفته پیوند
یک جبهه ی سخت بی شکستی

زردی ؟ نه !‌ سفید ؟ نه !‌ سیه ، نه
بالاتری از نژاد و از رنگ

تو هر کسی و ز هر کجایی
من با تو ، تو با منی هماهنگ


     
#37 | Posted: 13 Jul 2012 06:41
سنگ گور


ای رفته ز دل ، رفته ز بر ، رفته ز خاطر
بر من منگر تاب نگاه تو ندارم

بر من منگر زانکه به جز تلخی اندوه
در خاطر از آن چشم سیاه تو ندارم

ای رفته ز دل ، راست بگو !‌ بهر چه امشب
با خاطره ها آمده ای باز به سویم؟

گر آمده ای از پی آن دلبر دلخواه
من او نیم او مرده و من سایه ی اویم

من او نیم آخر دل من سرد و سیاه است
او در دل سودازده از عشق شرر داشت

او در همه جا با همه کس در همه احوال
سودای تو را ای بت بی مهر !‌ به سر داشت

من او نیم این دیده ی من گنگ و خموش است
در دیده ی او آن همه گفتار ، نهان بود

وان عشق غم آلوده در آن نرگس شبرنگ
مرموزتر از تیرگی ی شامگهان بود

من او نیم آری ، لب من این لب بی رنگ
دیری ست که با خنده یی از عشق تو نشکفت

اما به لب او همه دم خنده ی جان بخش
مهتاب صفت بر گل شبنم زده می خفت

بر من منگر ، تاب نگاه تو ندارم
آن کس که تو می خواهیش از من به خدا مرد

او در تن من بود و ، ندانم که به ناگاه
چون دید و چها کرد و کجا رفت و چرا مرد

من گور ویم ، گور ویم ، بر تن گرمش
افسردگی و سردی ی کافور نهادم

او مرده و در سینه ی من ،‌ این دل بی مهر
سنگی ست که من بر سر آن گور نهادم
     
#38 | Posted: 13 Jul 2012 06:44
آنجا و اینجا


آنجا نشسته دخترکی شاداب
با گونه های چون گل نسرینش

لغزیده بر دو شانه ی او آرام
انبوه گیسوان پر از چینش

زان دیدگان شوخ و سیه ریزد
افسون دلستانی و دلداری

وان لعل نوش بار سخن گوید
از عشق و اشتیاق و وفاداری

نزدیکتر ، عروس فریبایی است
اما دریغ !‌ شاد و سخنگو نیست

آزرده ، سرفکنده ز غم در پیش
افسرده ، لب گزیده که این او نیست

آهسته آنچنان که نبیند کس
اشکی نشسته بر سر مژگانش

وان اشک را زدوده به انگشتان
تا کس نداند از غم پنهانش

اینجا زنی است خامش و سنگین دل
کز سرد و گرم دهر خبر دارد

خود را ز یاد برده که اینک او
یک ناز دختر و دو پسر دارد

بر کنده چشم های هوس کز پی
چشمی به کرده ها نگران دارد

بنشانده شعله های هوا در دل
کاین دل ، سپرده ی دگران دارد

قلب خموش و سینه ی آرامش
تابوت عشق و گور جوانی هاست

اما از آن گذشته ی بی حاصل
در خاطرش هنوز نشانی هاست

زن نیست او ، که شمع شب افروزی ست
روشن چو روز کرده حریمی را

از عمر خویش و عمر شبی تاریک
آرام و نرم کاسته نیمی را

گردش چهار تن همگی دلبند
شادان که شمع خانه برافروزد

غافل که شمع بر سر این سودا
از جان خویش کاهد و تن سوزد

     
#39 | Posted: 13 Jul 2012 06:46
بازیچه


دیشب به یاد روی تو سر کردم
آن شکوه ی نیافته پایان را

در دامن خیال تو بگشودم
از چشم ، چشمه های خروشان را

در پیش پای جور تو نالیدم
کاوخ چه سست مهر و چه بدخویی

بر چهره ام ، ز لطف ، نمی خندی
با من سخن ، به مهر ، نمی گویی

چشم تو خیره شده به من و در وی
افسانه شگفتی و حیرت بود

کان اشتیاق و مهر و محبت را
نادیدنم چگونه مروت بود ؟

من شرمسار ماندم و ، از پاسخ
درماند این لبان سخن پرداز

اما کنون اگر تو ببخشایی
من با تو آشکار کنم این راز

در من نهفته کودک بیماری ست
هر دم بهانه های عجب گیرد

خواهد که شعله های جنون گردد
در دامن سیاهی ی شب گیرد

چشم تو همچو دیگر چشمان است
او رازدار و فتنه گرش خواند

لبهات گرمتر ز لب کس نیست
او آتشین و پر شررش داند

من تشنه کام درد و غمم ، دردا
دردا که رنگ آب نمی بینم

در سوز عشق و محنت نکامی
جز جلوه ی سراب نمی بینم

با من مورز مهر و مکن یاری
من ، از تو جز شکنجه نمی خواهم

دیوانه ام ،‌ چه چاره کنم ؟ دل را
جز دردمند و رنجه نمی خواهم

گر زانکه خواهمت ،‌نه تو را خواهم
خواهم که خون به ساغر دل ریزم

افکندمش به پیش رهت زین روی
تا خاک درد بر سر دل ریزم

شادی ازین فسانه ، که پنداری
معشوق نازپرور سیمینی

ای کور دل ، دلم به تو می سوزد
بازیچه ی منی و نمی بینی
     
#40 | Posted: 13 Jul 2012 06:47
آرزو


اه ، ای تیر ای تیر دلدوز
باز در زخم جانی نشستی

آه ، ای خار ای خار جانسوز
باز در دیدگانم شکستی

.ای ، ای گرگ ای گرگ وحشی
چنگ و دندان به جانم فشردی

این جگرگاه بود ،‌ آن جگر بود
این که بشکافتی ، آن که خوردی

آتش ای آتش ای شعله ی مرگ
سوختی ، سوختی پیکرم را

مشت خاکستری ماند از من
سوختی باز خاکسترم را

ای توانسوز ،‌ درد روانکاه
رفت جانم ، ز جانم چه خواهی ؟

ناله ام مرد در ناتوانی
از تن ناتوانم چه خواهی ؟

غیرت و رشک او آتشم زد
جان پر مهر من کینو جو شد

آرزویش به دل مرد و زین پس
مرگ او در دلم آرزو شد

دیده ی دیده بر دیگرانش
سرد و خاموش و بی نور ، خوشتر

لعل خندیده بر دمشنانش
بسته در تنگی ی گور ، خوشتر

     
صفحه  صفحه 4 از 24:  « پیشین  1  2  3  4  5  ...  20  21  22  23  24  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Simin Behbahani | سیمین بهبهانی بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2019 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites