تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
شعر و ادبیات

اشعار کردی و لکی

صفحه  صفحه 63 از 103:  « پیشین  1  ...  62  63  64  ...  102  103  پسین »  
#621 | Posted: 2 Apr 2014 11:06
بێ قه‌ رارم ،وام لێ مه‌ که‌ ،ئه‌ ی فریشته‌ ی شاری دڵم هه‌ وای بینین له‌ سه‌ رمایه‌
خۆتم لێ مه‌ شاره‌ وه‌ گوڵم
خۆ ده‌ زانی ، بۆ هه‌ واری گیانم بارانی
بۆ چاوه‌ کانم ترۆسکه‌ ی چرای شه‌ وگاری ره‌ شی
تۆ ،به‌ له‌ می ڕزگاریمی له‌ ده‌ ریای پڕ شه‌ پۆلی ژیانمدا
بۆچی ئه‌ مه‌ نازانی؟
ئه‌ ی ئاشنای دانه‌ دانه‌ ی رێزه‌ گیانداره‌ کانی ناو جه‌ سته‌ م
باش بزانه‌ ،یادت گیانه‌ و
پێوه‌ ده‌ ژی مه‌ لی به‌ سته‌ م
رۆحم له‌ ره‌ وانی ده‌ که‌ وێ تۆی تیا نه‌ بیی
خه‌ ست ئه‌ بێت خوێنم
ناگاته‌ دڵی شکه‌ سته‌ م
ئای له‌ یلی ،وای له‌ یلی ،چاوێک بگێڕه‌ بۆ مه‌ جنوونت
دێوانه‌ ته‌ ،وه‌ کۆ بێچوه‌ مامز
که‌ دایکی لێ ڕا بکا ،ده‌ که‌ ویه‌ شوونت
چۆن( مه‌ م )له‌ شوێنی (زین)ساتێ وه‌ ستانی نییه
ده‌ خیلتم ،ئه‌ ی گیانی جه‌ سته‌ ی شه‌ که‌ تم
بڕژه‌ گیانم ،ببه‌ عیسام، گه‌ ر فۆی گیانبه‌ خشی خۆت نه‌ بێ
دڵنیا به‌ ،گیانم ده‌ مرێ، جه‌ سته‌ م هێزی هه‌ ستانی نییه‌ !
چۆن به‌ هارێک، که‌ شه‌ خته‌ ناکاو ده‌ م بنێته‌ ناوی ده‌ می
خنکاووم و سه‌ رمای دووریت بزه‌ ی له‌ بزه‌ م گرتووه‌
راست نابێته‌ وه‌ قامه‌ تی به‌ هاری ژینم
هه‌ موو پێویستێکی هه‌ بێ
گیان ناگرێ ،چۆن تۆی لێ که‌ می
به‌ ڵێنی من هه‌ ر تازه‌ یه‌ و ،گیانم ئاماده‌ ی فیدا بوونته‌
بێی و تۆیش وابه‌ ،شه‌ ماڵی گوڵی نه‌ پشکاوی دڵم به‌
له‌ ژاکاندایه‌ و لێو ناکاته‌ وه‌
ڕه‌ ش هه‌ ڵگه‌ ڕاوه‌،ڕه‌ شپۆشی چوونته‌.


‌امجد محمدی
     
#622 | Posted: 2 Apr 2014 11:06
غوربه‌ ت نیشتمان باسی غه‌ ریبی من و تۆ قه‌ د نابڕێته‌ وه‌
دووری باڵی کشاوه‌ به‌ سه‌ ر ئاسمانی ژیانمدا
گرێیه‌ کی کوێر له‌ هیواما ماسیوه‌
ده‌ ترسم هه‌ تا مردن بۆم نه‌ کرێته‌ وه‌
کانی له‌ دڵی چیاو که‌ شتا چاوی له‌ ناو چاومه و‌
به‌ ژنی دار بی و باڵای چنار چۆکی پێ داداووم
من ڕۆحی باڵنده‌ م و به‌ شنه‌ ی ئه‌ وانه‌ وه‌ به‌ ستراووم
نازانم ،به‌ ره‌ و ڕۆژهه‌ ڵات برووم یان ڕۆژئاوا؟
له‌ باشۆردا هه‌ وای نیشتمان سه‌ رمای ده‌ ره‌ کی لێداوه‌
باکۆریش دارستانه‌ که‌ ی چه‌ په‌ ڵه‌ و پڕ له‌ بزه‌ ی قاڵاوه‌
چی به‌ خۆم که‌ م،چی به‌ دڵ که‌ م؟
هه‌ وای غوربه‌ ت له‌ سه‌ رما هه‌ ڵساوه‌
جانتاکه‌ ی شانیشم پڕه‌ له‌ وشه‌ ی، ئاخۆ له‌ کوێ بگرسێمه‌ وه‌
وادیاره‌ ته‌ نانه‌ ت خوایش له‌ زمانی من تێ نه‌ گات و
له‌ ماڵی بێگانه‌ دا سیینگم له‌ نرکه‌ بکه‌ وێ و
بۆن نه‌ نێمه‌ بۆنی خاکی نیشتمانه‌ وه‌ و
به‌ و حه‌ سره‌ ته‌ مێژوویه‌ وه‌،سه‌ ر بنێمه‌ وه
خراوترین خنکان ئه‌ وه‌ یه‌، چاوت بۆنی نیشتمانی لێ حه‌ رام بێت
ئێسقانی جه‌ سته‌ ی به‌ هارت به‌ ددانی ڕه‌ گه‌ ز په‌ رستی پاییزانه‌
بکرۆژن و
له‌ غوربه‌ تێکی بێ کۆتاییدا ده‌ نگی شکانیان بێته‌ گوێت.
یان گڕی ره‌ گه‌ ز په‌ رستی به‌ رده‌ نه‌ جه‌ سته‌ ی دارستانی کۆترنشین
تۆ له‌ غه‌ ریبیدا ،گوێت لێیان بێت، که‌ ئه‌ ڵێن:
نیشتمانی که‌ س نابێ ببێته‌ جێ ئاگر و قین.
زۆر ده‌ ترسم له‌ م غوربه‌ دێرینه‌ ، که‌ دوور له‌ دایکم بم خنکێنێ
من بکات به‌ خۆڵ و هیوام له‌ خاکدا ، هه‌ تا هه‌ ستانی دوایی
له‌ نێو تاریکی غه‌ ریبیدا هه‌ ر بمێنێ !


امجد محمدی
     
#623 | Posted: 2 Apr 2014 11:07

هه‌ ناسه‌ !


ئێمه‌ له‌ گرووی چینی خودا نیین با بسۆتین، با بڕۆتین،له‌ به‌ ر چاوی خه‌ ڵکی دنیا چیین؟
زمانی چی ؟ کێ ده‌ زانێ ئێمه‌ یش دایکمان هه‌ یه؟
ناوی چی؟ هیوای چی؟
که‌ ی که‌ س چاوی له‌ گڕی ئێمه‌ یه‌؟
با بسۆتین له‌ سه‌ ر هه‌ ناسه‌ کێشان
برینمان با بێنه‌ سۆ ،بمرین له‌ ئێشان
بێ ئاوه‌ زین،ئازار پڕ پێستی ژینمانه‌
شادمانی به‌ ئێمه‌ چی؟
کات ،وه‌ رزی شینمانه‌
زه‌ ماوه‌ ند له‌ کیژی وڵاتی ئێمه‌ حه‌ رامه‌
ئه‌ و کچه‌ ی وا له‌ سه‌ ر سینگی دایکی خۆی وچان بدا
و بحه‌ سیه‌ وه‌
من نابینم ،گه‌ ر شکی ده‌ به‌ ی ،کامه‌؟
کێ نه‌ ی دیوه‌ مه‌ ل چۆن باوه‌ ش ده‌ کاته‌ هێلانه‌ که‌ یدا؟
ده‌ جریوێنی و خۆ ئه‌ نوێنێ
هه‌ ر وایه‌ ،وا،ئه‌ و سه‌ ر به‌ رزه‌ له‌ ماڵی خۆیدا
به‌ ڵام، ئه‌ ی من، ئه‌ ی خوشکی من، ئه‌ ی دایکی من
له‌ گه‌ ڵ ئێوه‌ مه‌ ،وا ئه‌ ڵێن :
لایه‌ نگه‌ ری ماڤی مرۆڤن
ئه‌ وانه‌ ی وا ده‌ رزێنه‌ خاک ،ده‌ مرن بێ باک
شێتی ناو و ناوبانگی زۆر نین
به‌ ڵام په‌ پووله‌ ن و بۆ رووناکی ده‌ گه‌ ڕن وئه‌ بنه‌ فیدای ژین !


امجد محمدی
     
#624 | Posted: 2 Apr 2014 11:08

ئاره‌ زوو !بۆ کوێ ده‌ چی بۆکوێ ده‌ چی ؟ بۆ بینینت چاوه‌ ڕوانم
چۆن بۆیته‌ په‌ ریه‌ که‌ ی ناو خه‌ ون ؟
له‌ گه‌ ڵ یادت ده‌ س له‌ ملانم
له‌ گه‌ ڵ تۆمه‌ ئه‌ ی سه‌ ر به‌ رزی
ناوت ده‌ به‌ م زیڕه‌ ده‌ که‌ م
ئاخۆ ئه‌ ر بێت وتۆ بڕویت
من په‌ نا بۆ لای کێ ببه‌ م
له‌ و شه‌ وه‌ ی شه‌ وار ه‌ مه‌ وه‌
یادت ده‌ که‌ م ،له‌ دوێت وێڵم
وه‌ خته‌ هه‌ رچی جاڕی دڕک و داڵه‌
بۆ گه‌ یشتن به‌ تۆزی پێت بکێڵم
ئاره‌ زوو له‌ دڵما وه‌ ک چرۆی دار
نه‌ رم و ناسک به‌ چاوی پڕ له‌ تاسه‌ وه‌
به‌ لشکرێک ته‌ نووری گڕ‌
تۆی ئه‌ وێ ،ده‌ ر چێ له‌ ئازار


امجد محمدی
     
#625 | Posted: 2 Apr 2014 11:17
[b]یه که م ڕۆژی به هاره و دڵم خانه ی خه مانه

گووڵ ڕازاوه به خه نده دڵــــــم پڕ ئێش و ژانه


سروشت خه مڵیوه ئه مڕۆ به رگی تازه ی کرده به ر

به شی من له م به هــــــــــاره شین و ڕۆ ڕۆ گریانه


له هه ر لایه ک شادییه ده نگه ده نگ و پێکه نین

به ڵام ئه مڕۆ په ژاره له ماڵــــــــــــــی دڵ میوانه


سه رخۆش و مه ستی ئه شقن ئاشقانی دوور له خه م

به ڵام بـــــــــــــــــۆ منی ئاشق هه ر شین و قووڕ پێوانه


ده ڵێن ئه مڕۆ به هاره و کاتی جه ژن و شادییه

که س نازانێ که بۆ من هه روا چله ی زستانه


نه م دی جوانی به هار و نه م کرد بونی گووڵێ من

بێ تۆ به هــــــــــاری ژینم ، جێگام سوچی زیندانهجمال ملّا ۱/۱/۹۳
[/b]

     
#626 | Posted: 2 Apr 2014 12:27
به‌ م ئازاره‌ وه‌


به‌ م ئازاره‌ وه‌! وه‌ ک داری له‌ یلاخ وا له‌ ده‌ ستی به‌ فره وه‌
پشتی چه‌ مابێ
چۆن کۆتری جێماو له‌ گه‌ لی کۆتران
که‌ واشه‌ ده‌ وره‌ ی دابێ
سه‌ رم ناسره‌ وێ له‌ تاوی خه‌ مان
شه‌ ماڵ جێمی هێشت که‌ وتمه‌ داو نه‌ مان
وه‌ ک کوێرێک که‌ گۆچانی لێ دزرابێ
وه‌ ک کانییه‌ ک وشکه‌ ساڵی ده‌ وره‌ ی دابێ
چۆن مامزێک خێڵی دوژمنی له‌ ته‌ نشتدابێ
غه‌ می کۆنم هاتۆته‌ وه‌ به‌ رچاوو
ئاخ!هه‌ ر چه‌ ند ده‌ که‌ م که‌ له‌ کۆڵم بێته‌ وه‌
له‌ سه‌ ر ڕووحم سواره‌ و لێم جیانابێ!


امجد محمدی
     
#627 | Posted: 2 Apr 2014 12:27
له‌ دووریت!


له‌ دووری تۆ که‌ بۆم ده‌ رده‌ ،به‌ فر سه‌ ر شاخه‌ کانی گرت
به‌ و چاوانه‌ ی که‌ زۆر که‌ یلن،
به‌ و په‌ نجانه‌ ی خولیای له‌ یلن
ته‌ مه‌ نمیان گشت چه‌ پاو کرد!
ڕه‌ گه‌ کانم ته‌ نگن له‌ خه‌ م
خوێنبه‌ ره‌ کان ده‌ به‌ ن ماته‌ م
دوو دیده‌ م پاسه‌ وانی شه‌ و،به‌ شکه‌ م ئه‌ مجاره‌ شه‌ و بڕوات
چی بکه‌ م ده‌ وره‌ یان لێ داووم
دڵ به‌ چی ئه‌ م خه‌ مه‌ بشوات؟
ئێسقانم گشت ده‌ که‌ ن زیڕه‌
چاوانم وێڵی دوای ئاشتین
قه‌ دم ده‌ ستی بردبۆ گۆچان
په‌ ژاره‌ ده‌ مکا باوه‌ شێن
بڵێم وه‌ ک چیت به‌ لامه‌ وه‌،وه‌ ک کوێستان به‌ شه‌ مامه‌ وه‌
وه‌ ک کانی بۆ شوانی مه‌ ڕان
وه‌ ک هه‌ نگوێنی به‌ تامه‌ وه‌
له‌ م شه‌ وانه‌ ی بێ ئه‌ ستێره‌،
غه‌ ریبم
تینگۆی ژیانه‌ وه‌ م
ده‌ ستی ئاشتیم بۆبکه‌ چرا
دره‌ ختێکی مردووم بۆ ئاو
به‌ بزه‌ ت ئه‌ م شه‌ وتۆ بمدێره‌!


ئه‌ مجه‌ د موحه‌ مه‌ دی
     
#628 | Posted: 2 Apr 2014 12:28
به‌ م زستانه‌!


زستانه‌ ،ده‌ وه‌ ره‌ به‌ ڵای سه‌ رمام له‌ سه‌ ر ده‌
رکه‌بۆ به‌ هار ده‌ گریم ،هه‌ ناسه‌ م سه‌ رده‌
شه‌ ماڵ به‌ ،ده‌ ستم له‌ ده‌ ستی سه‌ هۆڵ به‌ رده‌
که‌ ره‌ م که‌ ،با پشتم نه‌ شکێ له‌ ژێر به‌ فرا
به‌ مه‌ یلت به‌ فری غه‌ مان بتاوێنه‌ وه‌
گه‌ ر نه‌ هاتی ،دڵنیام سه‌ رمای دووریت
من ده‌ کوژێت!
که‌ ره‌ م که‌ ئه‌ گه‌ ر ڕێت که‌ وته‌ ده‌ شتی مه‌ رگم
به‌ سووزێکی پاییزانه‌ بملاوێنه‌ وه‌!


ئه‌ مجه‌ د موحه‌ مه‌ دی
     
#629 | Posted: 2 Apr 2014 12:33
ئه لین فرمیسکی هه ور بارانه
گوایه گریانی شینی یارانه

کوا؟ئه گه ر هه ور وابگریایه
ئه شیا بارانی هیچ نه وه ستایه

چونکه چوار ساله ئه م سه ر زه مینه
تیگرا به خوینی کوژراو ره نگینه

ئیمه که خومان یه کتر بکوژین
هه وروئاسمان بوچ بومان بگرین

ئه م قره قره و قری انسانه
راستت پی بلیم فیتی شه یتانه

خواستی خواییه ئه بی بیته جی
بو ئه وه ی زه مین به فه ساد نه چی


پیره میرد
     
#630 | Posted: 2 Apr 2014 12:33
قێبله م فێراقـت ، قێبـله م فێراقـت
ئارام لێم سه نده ن سه ودای فێراقت

دڵ قه قنه س ئاسا جه ئێشتیـاقت
تاقه ت تاق بیه ن په ی ئه بروی تاقت

دووری قـامـه تـت قیـامـه ت خـێزه ن
هێجرت شه راره ی جه حه ننم بێزه ن

کارێ پێم که رده ن مه حروومی رازت
مه گێران وه جه رگ نیم نێگای نازت

قه دری عافیه ت سوحبه ت نه زانام
شۆ کرانـه ی شۆکری رازت نه وانـام

ها خه م کوی شادیم وه باد مه شانو
ته مام ئێنتقام وه سڵت لێم سانو


ميرزا عه بدولقادر پاوه يی
     
صفحه  صفحه 63 از 103:  « پیشین  1  ...  62  63  64  ...  102  103  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / اشعار کردی و لکی بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites