تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
شعر و ادبیات

Gilak Poems | اشعار گيلكى

صفحه  صفحه 11 از 12:  « پیشین  1  ...  9  10  11  12  پسین »  
#101 | Posted: 8 Jun 2014 21:46
اشعار گیلکی


پرنده پرا گیفته ، ترسانا

.سچمه ، تره خالا بشکنه

، توفنگه گوره

.پاییزا ، هرای بزهترجمه:


ندارد


محمد بشرا


*****


اشعار گیلکی


ئی جرگه توسه ، کوله مرزه سر

.به پا ئیساده خاکا زه

بجارانه بترک واترکه لب

.جوکوله بویا دس به دس فداد
ترجمه:


ندارد


محمد بشرا
     
#102 | Posted: 8 Jun 2014 21:53
اشعار گیلکی


صبه سر
چی چی نی جیز نوکوده
آسمان گوره خوله
،ئی دفه
،جیره سر مردکان
،تک و توک
،دو تا سه تا
،بال به بال
،کله گب
،فوش و فلاکت
،قیله قال
.گردنه رگ به جهانه جه غضب
،دیمه پر
،آله شال
،پا برانده
.بی کولا
اییدی جه کومانه خوله بیرون


ترجمه:


ندارد


محمد بشرا
     
#103 | Posted: 8 Jun 2014 21:54
اشعار گیلکی


دازه هیمه وارجینی
رمشه اجار پایه
گرده خاله بشکنه
.تبر و داره اوشانه دس عصا
کراچی
خالخالی
خنه خا
،همه تان
سیا تمش ، سیفیده تمش
پوشت به کومه ، رو به بست
دوویدی را روخانانا بی هوا


ترجمه:


ندارد


محمد بشرا
     
#104 | Posted: 8 Jun 2014 21:55
اشعار گیلکی


هیچی ا ، اوساده سیله غضبه
.حریف نی یه
نه زناکه ایجگره
دخترانه گوم گومه
جغلانه پیچ پیچی
لیلیکی داره تمش
نه چپر
نه رمش
امنیه توفنگ کونه
کیخودا مرداکانه ریش سیفیدی
ترسه جان
ترسه مال


ترجمه:


ندارد


محمد بشرا
     
#105 | Posted: 8 Jun 2014 21:56 | Edited By: sepanta_7
اشعار گیلکی


چی بو بو
?چی خبر
،هیچی ، دیشب پریشب
مشته موسا قاوه خانه دورونی
رضالی غورصه گولی ، داد بزه
،هن موسلملنی یه کی میرزا حسن پیش فاکشه
،میرآبا
پولو دو تا لیشه مره
می بوسوخته دو خفیس و نیم بجاره
آبه نوبه ببره؟
می زاکان ریزه ییدی
می زنانه پا به ما
اونه خانه زندیگی
.رو به را
سگ هرزه لاب بوکون "
"ببره آخر اوره خو سر جر


ترجمه:


ندارد


محمد بشرا
     
#106 | Posted: 8 Jun 2014 21:58
اشعار گیلکی


صبه سر
چی چی نی جیز نوکوده
آسمان گوره خوله
جیره سر مردکان
پوشت به خانه ، رو به بست
تبره داره به دس
.دوویدی را روخانانه بی هوا
.دوویدی را روخانانه بی هواترجمه:


ندارد


محمد بشرا
     
#107 | Posted: 8 Jun 2014 22:01
نی گیدی!


تا نچایه دس پا ،سرمایا ، سرما نی گیدی
کـــال کفتک کونوسا، گیلان خورما نی گیدی

دس براری ناوره زردی شـهال و ســـک ره
پره کش گاجمه خوسا،لوسمان و مالا نی گیدی

کولکاپیس بولبولی یم کی بخانه ، کولکاپیسه
روجـا گیر آب درس کاسی یا ، دریا نی گیدی

سلی کی آب نداره ، لانتی یو سونبور نخایه
زیزایا هر چی وزم پی بگه ، ورزا نی گیدی

نیـزه کارا خورکا تیر نوکــونه ، واخبابو
هیکسـا علم واسی ، حضرت والا نی گیدی

ایجگره زئنه مرا، گوزکا نیبه آوازه خوان
آل دوموج مرغا یقین، بولبول شیدا نی گیدی

کالیبی نیمه ، گب امـرا نیبه الله تی تی
کیشکا بر پیره الوغا ، پیله عنقا نی گیدی

جین جیر موسا هیکس دونخانه هرگز کالگن
گئس و ریش نانه واسی هرکسا میرزا نی گیدی

پف نمه امرا دانی روستوم دستان نشا بون
هر تا عمامه به سر آدمـا ، مــولا نی گیدی

چل دوخوس ئیسپیله هرگز مایی آزات تانه بون؟
لش خــــوره پیس کلاچــا ، آلیمالا نی گیدی

خیلی چیزان خوایه تا هر کسا "درویش" گفتن
هر تا یا هو کشــه غولا ، گول مولا نی گیدی


ترجمه:


ندارد


محمد بشرا
     
#108 | Posted: 17 Aug 2014 14:23 | Edited By: sepanta_7
بیه مرا یاری بدَناگر دینی همش خدا خدا می حرفه / تی عشق وستیه که همه جا می حرفه

بیه مرا یاری بدَن / می دیلِ دیلداری بَدَن

کی زندیگی همش غمه / ای دونیا غم می همدمه

نَنی چوجور غم دَرَمه / تَرَه می وَر کم دَرَمَه

می آرزو می دیل خوشی / هَنَه که تو بایی نیشی

اَ حَرفِه باز بوگوفتمه، فارَس مرا بوسوختَمِه بوسوختَمِه، چَرَه نایی تو

بایی دوباره پا گیرم، تی دستانه حنا گیرم ... حنا گیرم ... اگر بایی تو

بیه مرا یاری بَدَن / می دیلِ دیلداری بدَن

کی زندیگی همش غمه / ای دونیا غم می همدمه...ترجمه:


اگه می بینی همش خدا خدا حرفمه / بخاطر عشق توست که همه جا حرفمه

بیا منو یاری بده، دلمُ دلداری بده

که زندگی همش غم ئه، یه دنیا غم همدمم ئه

نمیدونی چه جور غم دارما... تو رو پیشم کم دارما

آرزوم و دل خوشیم اینه که تو بیای، نری

اگه بیای تو این حرفُ باز گفتما، برس به من، سوختما

بیای دوباره پا میگیرم، دستاتُ حنا میگیرم

چرا نمییای تو؟

چرا نمییای تو؟متن آهنگ بیا با صدای شاهین نجفی
     
#109 | Posted: 22 Dec 2014 00:19
بهار اَمَدَره(بهار می آید)


بَدی بَهار بَمَه
هَلی دار ، تی تی بوده
می تاج سر بیرون بَمَه
بَدی
چیشنَک زاکون
هوا دَرَن
دامون دَرَن
واز واز کونَن
آواز خَوانَن
بَدی
می شهر مئن
می قلب ِ مئن
بهار بَمَه
بَدی
او چیشکنه ی
او شوکوله ی
بیرون بَمَه
بَدی
او وَرفونَم او بَودَره
بَدی
می قلب ِ مئن شو خوتَره
اوُ گیله مرد اوُ گیله زن
بهار اَمَدَره
وقتُ کار اَمَدَره


ترجمه:
می بینی بهار آمد
درخت آلوچه ( گوجه سبز) شکوفه زده
تاج سر من دوباره متولد شده
می بینی
بچه های گنجشک
پرواز می کنند
در جنگل
خوشحالند و آواز می خوانند
می بینی
شهر مرا
قلب مرا
بهار را می بینی
می بینی
آن گنجشک را
آن سنجاب را
بیرون می آیند
می بینی
برف ها آب می شوند
می بینی
دوباره فصل تازه در پیش است و فصل کهنه به خاطرات می پیوند
ای مرد گیلانی ، ای زن گیلانی
بهار آماده است
وقت کار آماده استشاعر:کاوه مولایی
     
#110 | Posted: 15 Feb 2015 04:28
تو گیلکی ره، گیلکی گب بزنتی اصلیت تَرَ فراموش نَبه امی زبان مادری نمیره، خاموش نَبه
تا دور بوبوستی تو از اَ حوالی میگی مَرا تی گب نمی شه حالی؟!
تی زاکَ یاد دیهی لهجه ی فارسی هَسَ بوبوست گیلکی بی کلاسی؟
نسل جدید در اَمی مورد چی گه؟ آیندگانِ هویت پس چی به؟
چِره باید کاری کودن اشتباه نا ببه گیلکِ اصالت تباه؟
هَ خاکِ گیلان امی پِر و ماره گیلکی هم امی پیله براره
برار مگر برارَ از بین بره؟ به عاقبت فکر بوکودی هی ذره؟
به روزی که گیلکی از بین بشه؟ جواب آینده یَ پس کی دِهه؟
زبان گیلکی می افتخاره از امی تاریخ ایتا یادگاره
تاریخی که پُر از دلاوران بو میرزا کوچک ایرانِ قهرمان بو
شیون اَمی شاعرِ شاعران بو محمودِ نامجو پیله پهلوان بو
اوشان که گیلکانه افتخارید مایه ی عزت امی دیارید
تو هم بیا با هم همه دست به دست امی گیلانَ چکونیم بی شکست
بیا اَمی زبانَ حرمت بَنیم کوچی زاکانَ گیلکی یاد بَدیم
حفظ بوکونیم اصالت و فرهنگَ اَ نسلِ رو نَنیم اَ لکّه ننگَ
فردا زاکان نیگید امی پِر و مار هیچی جه تاریخ نَنَیید یادگار
با هم اراده بوکونیم چه راحتشاعر: بابک نجفی
     
صفحه  صفحه 11 از 12:  « پیشین  1  ...  9  10  11  12  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Gilak Poems | اشعار گيلكى بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2019 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites