تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
شعر و ادبیات

Nastaran Khazaei | نسترن خزایی

صفحه  صفحه 2 از 6:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  پسین »  
#11 | Posted: 16 Aug 2014 17:18
تنها...

تنها

که باشی

خسته ازبودنی

روزها هفته میشود

وتودرانتظار

رفتنی
.
.
.


تنها مانده ایم...

در این جهنم سوزان


سرمابیداد می کند!!!


ازبس تنها مانده ایم
بپیچ...

از پیچ و خم زندگی گله نکن
جاده که پیچید
تو هم بپیچ
تا پیچ مسیر
آخرین پیچ زندگیت نباشد

Signatureخوش به حال مسافرکشان میدان آزادی که آزادانه فریاد میزنند: آزادی...
آزادی... آزادی... و عابران خسته میپرسند آزادی چند؟
و من عابری را دیدم که از راننده سوال کرد آزادی کجاست؟
راننده گفت: رد کردی... آزادی قبل از آنقلاب بود...
     
#12 | Posted: 16 Aug 2014 23:15
جنگل سوخته...

شیر شیر است!!!

حتی

اگربرجنگل سوخته

حکمران باشد

غرشش

سبزمیکند

جنگل سوخته به کین را!!!
.
.
.


توهم...

چه حیرانم...حیران
دراین توهم
که نامش زندگیست !
درپناه کدامین دیوار آوار خواهم شد ؟!
نمی دانم...نمی دانم؟؟؟؟
.
.
.حصار... شکستن...


حلقه های زنجیرچون میله های زندان

هارمونی

اسارتنددرحصارزندگی!!!

*************************

سالهاست

روزه دارندوصبور!!!

وای اگرعیوب بشکند

صبرشان را!!!
.
.
.

Signatureخوش به حال مسافرکشان میدان آزادی که آزادانه فریاد میزنند: آزادی...
آزادی... آزادی... و عابران خسته میپرسند آزادی چند؟
و من عابری را دیدم که از راننده سوال کرد آزادی کجاست؟
راننده گفت: رد کردی... آزادی قبل از آنقلاب بود...
     
#13 | Posted: 16 Aug 2014 23:18
حق...

زبان که سرخ شد

نمیبیند !!!

هیچ خط قرمزی را

وعبورمیکند

باسرعت

به سوی

آنچه

حق نامیده اند
.
.
.خاطره...

شمعدانی که شکست

دل من هم

شکست !!!

خاطره ای بود

لب حوض

حال

خاطره ایست

برای ماهیها

از

گربه شوخ همسایهخودکشی ازنوع هدفمند(طنز)...

یک دل سیر
نان و آب
درکنارلوله ی گاز
خودت را
به برق سه فار
نزدیک کن
!
!
!
قابل تشریح نیست !
پیکره ی سوخته درفردا !

.
.


Signatureخوش به حال مسافرکشان میدان آزادی که آزادانه فریاد میزنند: آزادی...
آزادی... آزادی... و عابران خسته میپرسند آزادی چند؟
و من عابری را دیدم که از راننده سوال کرد آزادی کجاست؟
راننده گفت: رد کردی... آزادی قبل از آنقلاب بود...
     
#14 | Posted: 16 Aug 2014 23:21
دوتمدن...

جنگ است..
جنگ گلادیاتورها
درباریان مینشینندومیبینند
زندگی دربرابر مرگ را
وچه وحشیانه
فریادشوق سرمیدهند
آنگاه که یکی دیگری رابه زانو درمی آورد
اف براین تمدن وحشیانه
حال بیاوببین تمدن ایران زمین را...
تمدن ماریشه دراعتقادات راستین ما
پندارت چون نیک گشت
گفتارت چون کردارت نیک گردد

سالهاست برده داری رابردارکرده ایم
آنچنان که منصور نفس خویش را
ومهر راستین را از دل آتش گرفتیم


خوش نشد...

پاره پاره پاره میشوم
چند پاره میشوم
همچون ابری سیاه
بعد از گریه های آسمان
ببخشید جناب خدا
آیا بعد از این شبهای سیاه
سپیده ما هم سرمیرسد ؟
هرچند دل ما به هیچ ماهی خوش نشد !خویشتن خویش...

سالهاست

غوطه می خورد

یادم در باد خاطره هایش

و من بی نیاز از مهتاب

می جویم خویشتن خویش را

در بـــــــــــــــاد ...

Signatureخوش به حال مسافرکشان میدان آزادی که آزادانه فریاد میزنند: آزادی...
آزادی... آزادی... و عابران خسته میپرسند آزادی چند؟
و من عابری را دیدم که از راننده سوال کرد آزادی کجاست؟
راننده گفت: رد کردی... آزادی قبل از آنقلاب بود...
     
#15 | Posted: 16 Aug 2014 23:24
زبان سرخ...


زن
.
.
.
مرد
.
.
.
نمیشناسد

زبان سرخ !!!

زبان که سرخ می شود

می تراود

عشق را
.
.
.دیریست...

دیریست...
ازخانه خرابان جهانیم
چون تیربه مژگانیم و
خود نمیدانیم
زخمی ترازآنیم
که بیمار بمیریم
رنجورتر از آنیم
که هوشیاربمیریمدهه ی شصت...
دهه ی شصت...
دهه ی درد وآه
آنان که آمدند به اجبار
سوختندوساختند
درپی یار وکار !
.
.
.


زخمه ی ساز...

ساز قانونشان

سخت

بدآهنگ است

چنان

زخمه ی درد

میکشند

صورت خلق را

که

قندیل میبندد

خون

برچهره ی

فسرده ی

دادرا!!!


Signatureخوش به حال مسافرکشان میدان آزادی که آزادانه فریاد میزنند: آزادی...
آزادی... آزادی... و عابران خسته میپرسند آزادی چند؟
و من عابری را دیدم که از راننده سوال کرد آزادی کجاست؟
راننده گفت: رد کردی... آزادی قبل از آنقلاب بود...
     
#16 | Posted: 16 Aug 2014 23:28 | Edited By: rajkapoor
سرزمین برین...


خوشه های

گندم راچه شده است !؟

که

مردمان

هنوز گرسنه اند

درین

سرزمین برین !!!سردار یا سر دار...


لحظه های زندگیش دربمباران
بی وفقه ی سرفه هایش
امانش راگرفته
ترکشهای وجودش
به شمار سردوشیهای افتخارش
آری اویک سردار بود
حال
سر دار زندگی آویخته!!!
.
.
.
ن.مهتاب

تقدیم به شیرمردانی که مردانه جنگیدند ولی جنگ هیچگاه برایشان تمام نشد!!!!
زنجیر...


رهایی ؟!

رهایی افسانه شد

آنگاه که زنجیرها راحلقه حلقه

پیوند دادیم بر دستان خویش

وپای بند برپاها

خود کرده را تدبیر نیست !سرزمین سایه ها...

خورشید میمیرد...!
درسرزمین سایه ها
وسایه های سنگی
طلب میکنند ابراهیم را
وچه غروب خونین است
در وداع خورشید


Signatureخوش به حال مسافرکشان میدان آزادی که آزادانه فریاد میزنند: آزادی...
آزادی... آزادی... و عابران خسته میپرسند آزادی چند؟
و من عابری را دیدم که از راننده سوال کرد آزادی کجاست؟
راننده گفت: رد کردی... آزادی قبل از آنقلاب بود...
     
#17 | Posted: 16 Aug 2014 23:32 | Edited By: rajkapoor
سمفونی...چندروزیست
کلاغها قار قار میکنند
هنوز تو نیامدی !
سمفونی نیامدنست
کلاغها هم کلاغهای قدیم...
سقف زندگی...


چشمهایمان رابخار گرفته
برف پاکن های قلبمان را روشن کنیم
چشمانی به سقف زندگیشان دوخته
خدایا امشب برف نبارد...سروش...


درپشت کدامین پنجره
تورادرقلبم قاب گرفتم
صدایت سروش غیب است مرا
درین واپسین لحظات
صدایم کن
بی تو خواهم
شکست
.
.
.


سنگ مزار من...


سایه ها برقرارند
بر برجک خیال من
همیشه بتابد کاش
خورشید برمزارمن
میان سنگ مزارمن
وقلب دوســـــت
فاصله هاســــت
چه خوب بود
قبل ازآنکه
بشکنم
بودی به یاد من...!

Signatureخوش به حال مسافرکشان میدان آزادی که آزادانه فریاد میزنند: آزادی...
آزادی... آزادی... و عابران خسته میپرسند آزادی چند؟
و من عابری را دیدم که از راننده سوال کرد آزادی کجاست؟
راننده گفت: رد کردی... آزادی قبل از آنقلاب بود...
     
#18 | Posted: 16 Aug 2014 23:36 | Edited By: rajkapoor
سوخته بود...


زمستان راسرکردم
به امیدبهار
بهار!
درعطش تابستان
نا آمده
سوخته بود...سیاهه...


سیاهه

زندگیش

تنها

قالیچه ی موروثی بود

که

موریانه ها

با تاروپودش

یکی بود یکی نبود

بازی میکردند
.
.
.


سه گانه زرتشت امروز...پندارها را کشتند!!!

تا

به گفتار نرسند

کردار

دیرزمانیست برداراست!!!


سنگسار شد...


شیطان با انسان همراه شد
آن سان شد
سنگسار شد !

Signatureخوش به حال مسافرکشان میدان آزادی که آزادانه فریاد میزنند: آزادی...
آزادی... آزادی... و عابران خسته میپرسند آزادی چند؟
و من عابری را دیدم که از راننده سوال کرد آزادی کجاست؟
راننده گفت: رد کردی... آزادی قبل از آنقلاب بود...
     
#19 | Posted: 17 Aug 2014 15:51 | Edited By: rajkapoor
شکستم...برای آنکه

تورا

فراموش کنم

تمام جناقهای

دنیارا

شکستم

اما

تنها

درخود

شکستم
سیه دل...این خانه ی خلیل است
یا تجارت خانه ی جلیل
افسوس نامشان مسلم است
این سپیدپوشان سیه دل
سیاهه...سیاهه

زندگیش

تنها

قالیچه ی موروثی بود

که

موریانه ها

با تاروپودش

یکی بود یکی نبود

بازی میکردند
.
.
.

Signatureخوش به حال مسافرکشان میدان آزادی که آزادانه فریاد میزنند: آزادی...
آزادی... آزادی... و عابران خسته میپرسند آزادی چند؟
و من عابری را دیدم که از راننده سوال کرد آزادی کجاست؟
راننده گفت: رد کردی... آزادی قبل از آنقلاب بود...
     
#20 | Posted: 17 Aug 2014 15:56 | Edited By: rajkapoor
فاصله...


دیگر فاصله ای بین ما نیست

تنها چند وجب خاک

ویک سنگ سیاه

ویک پل

به نام

صراطعلف هرز...


سالهاست
فراموش کرده ایم
ریشه مان را
تارویید
علف هرز
هر روز درهمه جا...
صاعقه...


صاعقه

خشم خداست

برسر ابری

که اطاعت نپذیرد

و

فریاد

آذرخشیست

ازخشم خدا

برسرآنکه

می آزارد

خلقش راشنبه نارس...


غروب دلگیرجمع
!
!
!
سرمای تلخ تنهایی
.
.
.
نوید می دهد
.
.
.
شنبه ی نارس را
.
.
.

Signatureخوش به حال مسافرکشان میدان آزادی که آزادانه فریاد میزنند: آزادی...
آزادی... آزادی... و عابران خسته میپرسند آزادی چند؟
و من عابری را دیدم که از راننده سوال کرد آزادی کجاست؟
راننده گفت: رد کردی... آزادی قبل از آنقلاب بود...
     
صفحه  صفحه 2 از 6:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Nastaran Khazaei | نسترن خزایی بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites