انجمن لوتی
صفحه  صفحه 2 از 338:  « پیشین  1  2  3  4  5  ...  335  336  337  338  پسین »
سیاست

پناهندگی

 مرد
#11   Posted: 14 Dec 2012 02:08


 1 Star

ارسالها: 130
> پروتكل 1967 در مورد وضعيت پناهندگان

كنوانسيون 1951 از نظر زماني به رخدادهاي قبل از اول ژانويه 1951 و از نظر جغرافيايي به قاره اروپا محدود بود، در حالي كه اساسنامه UNHCR

هيچ يك از اين محدوديت را به همراه نداشت. همين امر خصوصاً با بروز مسئله پناهندگي در اواخر دهه 1950 و اوايل دهه 1960 مشكلاتي را بوجود آورده بود كه در جلسات كميته اجرايي UNHCR

در سالهاي 1964 و 1965 مكرراً مطرح گرديد. به همين مناسبت يك گردهمايي بين‌المللي تحت عنوان «كنفرانس بررسي جنبه‌هاي حقوقي مسئله پناهندگي در كنوانسيون 1951 و اساسنامه دفتر كميسارياي عالي ملل متحد در امور پناهندگان» در آوريل 1965 در شهر بلاجيوايتاليا برگزار شد. اين كنفرانس متشكل از 13 متخصص حقوقي از كشورها و متخصصان حقوقي UNHCR

بود كه پيش‌نويس پروتكلي به منظور حذف محدوديت زماني اول ژانويه 1950 از كنوانسيون را تهيه نمود. كميسر عالي گزارش اين كنفرانس به همراه متن پيش‌نويس را به كميته اجرايي و كشورهاي عضو كنوانسيون ارسال نموده و گزارش را با اصلاحات چندي به شوراي اقتصادي اجتماعي فرستاد. شوراي اقتصادي اجتماعي در اجلاس پنجاه و يكم خود با تصويب متن پروتكل آن را به مجمع عمومي فرستاد. مجمع عمومي در 16 دسامبر 1966 قطعنامه (XXI) 2189

را در اين مورد گذراند كه حاوي بند اجرايي زير بود:
ضمن توجه به متن پروتكل پيوست به گزارش كميسر عالي ملل متحد در امور پناهندگان، از دبير كل درخواست مي‌نمايد كه اين متن را جهت الحاق در اختيار كشورها قرار دهد.
اين پروتكل براساس ماده 11 خود پس از امضاء رئيس وقت مجمع عمومي و دبيركل سازمان ملل از تاريخ 31 ژانويه 1967 جهت الحاق كشورها مفتوح شد.روش تصويب كنوانسيون خود موضوع بحث جالبي در چارچوب حقوق معاهدات است چرا كه پروتكل الحاقي به كنوانسيوني كه توسط كنفرانس نمايندگان تام‌الاختيار به تصويب رسيده است خود نيز بايد به تصويب كنفرانس نمايندگان تام‌الاختيار مي‌رسيد. هرچند مواردي نيز وجود دارد كه در آن مجمع عمومي بدون برگزاري چنين كنفرانسهايي معاهدات چندجانبه و بين‌المللي را به تصويب رسانيده است. ليكن در مورد اين پروتكل تغيير و تحولات نظامات سياسي در فاصله سالهاي 1951 تا1966 و افزايش قابل توجه تعداد كشورهاي مستقل تصويب پروتكل از طريق معمول و در يك فاصله زماني معقول را شديداً دشوار ساخته بود و لذا از روش غيرمعمول يعني تصويب مجمع عمومي استفاده شد.
سقــوط ؛
تـاوانِ پریــدن با بعضــی هـاست....
 
     
  
 مرد
#12   Posted: 14 Dec 2012 02:08


 1 Star

ارسالها: 130
تجزيه و تحليل پروتكل 1967

از اصلي‌ترين تحول در متن پروتكل 1967، در مقايسه با كنوانسيون 1951 در ماده اول كنوانسيون وجود دارد:
1. دول متعاهد پروتكل حاضر، تعهد مي‌نمايند مواد 2 تا 34 كنوانسيون را كلاً در مورد پناهندگاني كه مصداق تعريف ذيل هستند اجراء نمايند.
2. اصطلاح پناهنده در اين پروتكل ـ به استثناي موارد، اجرايي بند 3 اين ماده شامل كليه افرادي است كه مصداق تعريف مندرج در ماده اول كنوانسيون مي‌باشند مشروط بر آنكه عبارت «پس از بروز اين قبيل حوادث» مندرجه در بند 2 بخش الف ماده اول كان‌لم‌يكن تلقي گردد.
3. پروتكل حاضر توسط دول متعاهد بدون هيچگونه محدوديت جغرافيايي به مورد اجرا درخواهد آمد.
معهذا اعلاميه‌هايي كه قبلاً از طرف دولي كه تاكنون طرف متعاهد كنوانسيون شده‌اند به موجب جزء الف از بند 1 از بخش الف از ماده اول كنوانسيون صادر گرديده تحت رژيم پروتكل حاضر نيز به مورد اجرا گذارده خواهد شد مگر اينكه مسئوليت‌هاي دولت صادركننده اعلاميه طبق مفاد بند دوم از بخش ب از ماده اول كنوانسيون افزايش يافته باشد.
اين نكته نيز قابل توجه است كه پروتكل 1967 علاوه بر حذف محدوديت زماني مفاد كنوانسيون 1951 را نيز دربرمي‌گيرد هرچند كه خود يك معاهده حقوقي مستقل به شمار رفته كه پيوستن به آن لزوماً به معني پيوستن به كنوانسيون نمي‌باشد.پروتكل 1967 همچنين تأكيد مجدد بر مفاد بندهاي 35 و 36 كنوانسيون 1951 در مورد همكاري مقامات ملي با ملل متحد و اطلاعات مربوط به قوانين و آيين‌نامه‌هاي داخلي را دارد. بعلاوه اختلافات اندكي در رابطه با عضويت دول فدرال و الحاق در مقايسه با كنوانسيون مشاهده مي‌شود.
سقــوط ؛
تـاوانِ پریــدن با بعضــی هـاست....
 
     
  
 مرد
#13   Posted: 14 Dec 2012 10:06


 1 Star

ارسالها: 130
قوانین پذیرش پناهنده
http://www.2shared.com/document/cNiVLAYO/___online.html

منشور حقوق پناهندگی
http://www.2shared.com/document/Yh4MDwWM/___online.html
سقــوط ؛
تـاوانِ پریــدن با بعضــی هـاست....
 
     
  
 مرد
#14   Posted: 14 Dec 2012 10:12


 1 Star

ارسالها: 130
> مراحل پناهندگی در سوئد

[b]تحقیق در پرونده

شما در اولین فرصت پس از درخواست پناهندگی یک کارمند اداره کل مهاجرت را ملاقات خواهید نمود که در مورد دلایل شما برای اقامت در سوئد تحقیق خواهد کرد. ممکن است لازم باشد کارمند مذبور شما را چندین مرتبه ملاقات کند تا بتواند تحقیقات جامعی از دلایل شما بعمل آورد. اهمیت دارد که شما از همان ابتدا کلیه اطلاعات در مورد علل تقاضای پناهندگی خود در سوئد را ارائه نمائید و هیچگونه مطلبی را که برای رسیدگی به پرونده مهم است ناگفته نگذارید. اگر نمیتوانید اطلاعات را بطور کامل ارائه کنید بایستی علت آنرا ذکر کنید. اگر بعدا اطلاعات ارائه شده را تغییر دهید برای اداره کل مهاجرت باور مطالب ارائه شده توسط شما دشوار خواهد شد. حائز اهمیت است که طی کلیه مراحل تحقیقات آخرین آدرس خود را به اداره کل مهاجرت اطلاع دهید تا این اداره بتواند بطور مثال احضاریه برای مصاحبه تحقیقاتی را برای شما ارسال کند. در غیر اینصورت یا اگر در مصاحبه تحقیقاتی شرکت نکنید اگر از دولت سوئد کمک هزینه روزانه دریافت میکنید این کمک هزینه کاهش خواهد یافت. اداره مهاجرت پس از تکمیل تحقیقات در مورد موافقت یا مخالفت با اجازه اقامت شما در سوئد تصمیم گیری خواهد کرد.

وظیفه رازداری
اداره کل مهاجرت و کمیته اتباع بیگانه در مورد تمام مطالبی که مربوط یه دلایل پناهندگی شما باشد دارای وظیفه رازداری هستند. مترجم شفاهی, وکیل تسخیری یا نمایندخ حقوقی دیگر نیز دارای وظیفه رازداری هستند.
[/b]

مترجم شفاهی
شما میتوانید در تماسهای خود با ادارات مختلف از کمک مترجم شفاهی برخوردار شوید. مترجم بیطرف است و نماینده شما یا اداره سوئدی مربوطه نیست. مترجم عقاید سیاسی و مذهبی و سایر نظرات خود را در کار خود دخالت نمیدهد بلکه فقط اظهارات شما را ترجمه میکند.

کمک قضائی
اگر اداره کل مهاجرت تشخیص دهد که امکان اخراج شما وجود دارد میتواند در مورد برخورداری شما از کمک قضائی از طریق یک وکیل تسخیری اقدام کند. شما شخصا نیز میتوانید چنین تقاضائی بنمائید و اگر وکیل بخصوصی را مد نظر داشته باشید به خواسته شما در مورد انتخاب وکیل توجه خواهد شد. برخورداری از این کمک قضائی برای شما هزینه ای دربر نخواهد داشت. وکیل تسخیری برای کمک بشماست. او از منافع شما در مقابل اداراتی که رسیدگی به پرونده شما را بر عهده دارند دفاع میکند و مراقب است که کار رسیدگی به پرونده مطابق مقررات انجام شود. وکیل بصورت مستقل و بدون وابستگی به ادارت مربوطه کار میکند.

اثر انگشت
در رابطه با تحقیق در پرونده شما, کارکنان اداره کل مهاجرت از شما انگشت نگاری خواهند کرد. دلیل این کار اینست که کنترل شود آیا شما قبلا در سوئد تقاضای پناهندگی کرده اید و یا احتمالا در کشور دیگری تقاضای پناهندگی کرده و اجازه اقامت دریافت کرده اید. از شما عکس نیز گرفته خواهد شد. اداره کل مهاجرت از افراد زیر 14 سال انگشت نگاری بعمل نمی آورد.

هویت

مهم است که شما بتوانید هویت خود را اثبات کنید. اگر فاقد گذرنامه کشور خود هستید بایستی مدرک شناسایی دیگری ارائه نمایید. اگر نتوانید هویت خود را اثبات کنید در صورت دریافت اجازه اقامت این مطلب در مدرک سفر یا پاسپورت اتباع بیگانه که احتمالا اداره کل مهاجرت برای شما صادر خواهد کرد درج خواهد گردید.
سقــوط ؛
تـاوانِ پریــدن با بعضــی هـاست....
 
     
  ویرایش شده توسط: perspolisp22  
 مرد
#15   Posted: 14 Dec 2012 10:15


 1 Star

ارسالها: 130
بازداشت

اداره کل مهاجرت میتواند تصمیم بگیرد که در صورت نامشخص بودن هویت یک متقاضی پناهندگی او را بازداشت نماید (در اماکن ویژه ای حبس کند). اگر دلایلی دال بر اخراج یک فرد خارجی وجود داشته باشد یا گمان برده شود که وی خود را پنهان خواهد نمود یا مرتکب جرم خواهد شد, اداره کل مهاجرت سوئد میتواند در این مورد نیز تصمیم به بازداشت فرد مذبور بگیرد. معمولا فرد پناهجو بایستی 18 سال تمام داشته باشد تا بتوان او را بازداشت نمود. از تصمیم بازداشت میتوان نزد دادگاه شکایت نمود. شکایتنامه بایستی به اداره کل مهاجرت تسلیم گردد که متعاقبا به دادگاه ارسال خواهد شد.سازمانهای داوطلب

شما همچنین میتوانید از کمک و حمایت سازمانهای داوطلب موجود در سوئد برخوردار شوید. اینگونه سازمانها اغلب غیر انتفاعی و از لحاظ سیاسی مستقل هستند. مانند صلیب سرخ و سازمان نجات کودکان. کارکنان اداره کل مهاجرت میتوانند در مورد سازمانهای مختلف به شما اطلاعات بدهند.

اگر با تقاضای اقامت شما مخالفت شود

اگر اداره کل مهاجرت با تقاضای شما مخالفت کند دو راه برایتان وجود دارد:
- میتوانید تصمیم را بپذیرید و سوئد را ترک کنید. اگر برای مراجعت به وطن خود پولی ندارید اداره کل مهاجرت میتواند بشما در اینمورد راهنمائی کند.
- میتوانید ظرف مدت سه هفته از تصمیم اداره کل مهاجرت شکایت کنید. وکیل شما میتواند در اینمورد به شما کمک کند. در اینصورت اداره کل مهاجرت یکبار دیگر پرونده شما را مرور خواهد کرد. اگر اداره کل مهاجرت تصمیم خود را تغییر ندهد, پرونده را برای تصمیم گیری نهائی به کمیته اتباع بیگانه ارجاع خواهد داد. اگر کمیته اتباع بیگانه تشخیص دهد که دلایل شما کافی است حکم اخراج لغو خواهد شد و کمیته اتباع بیگانه برای شما اقامت صادر خواهد نمود. در صورتیکه کمیته اتباع بیگانه حکم اخراج را مورد تایید قرار دهد شما بایستی سوئد را ترک کنید. در اینصورت وظیفه اداره کل مهاجرت آنستکه تا زمانیکه شما فعالانه در مورد بازگشت همکاری میکنید, در بازگشت شما به وطنتان سهولت ایجاد کند. اگر داوطلبانه کشور را ترک نکنید, پرونده به پلیس ارجاع خواهد شد. مفهوم این امر آنستکه شما تحت تعقیب قرار خواهید گرفت. پلیس حق دارد برای اخراج شما از کشور متوسل به زور شود. پلیس پس از دریافت پرونده شما با اداره کل مهاجرت همکاری خواهد نمود.
سقــوط ؛
تـاوانِ پریــدن با بعضــی هـاست....
 
     
  
 مرد
#16   Posted: 14 Dec 2012 10:16


 1 Star

ارسالها: 130
اجرای فوری حکم اخراج

اگر اداره کل مهاجرت تشخیص دهد که دلیلی برای پناهندگی شما در سوئد وجود ندارد و شما نیز نتوانید به دلایل دیگری اجازه اقامت دریافت کنید این اداره میتواند ظرف سه ماه از تازیخ دریافت تقاضانامه تصمیم به اخراج فوری شما بگیرد حتی اگر شما نیز نسبت به تصمیم شکایت کرده باشید. در اینصورت حق استفاده از وکیل حقوقی را نخواهید داشت.

کنوانسیون دوبلین

شما حق ندارید کشور پناهندگی خود را انتخاب کنید بلکه بایستی با وارد شدن به اولین کشور امن تقاضای پناهندگی کنید. از این رو بین کشورهای اتحادیه اروپا قراردادی موسوم به کنوانسوین دوبلین وجود دارد. طبق این کنوانسوین, فردی که در سوئد تقاضای پناهندگی میکند به کشور در اتحادیه اروپا که اولین مرتبه به آن وارد شده بازگشت داده خواهد شد.

مراجعت داوطلبانه به وطن

اگر طی مراحل رسیدگی به پرونده شما تغییر عقیده داده و بخواهید باز گردید و برای مخارج سفر پولی نداشته باشید میتوانید مقداری کمک مالی تقاضا نمائید. برای این تقاضا میتوانید از کارمند مسئول خود در واحد پذیرشی که در آنجا ثبت نام هستید کمک بگیرید.

اگر اجازه اقامت دریافت کنید

اگر دلایل شما کافی باشد اداره کل مهاجرت برای شما اجازه اقامت صادر خواهد نمود. در صورت صدور اجازه اقامت مراتب در گذرنامه شما درج و گواهی خواهد شد. اگر پناهندگی دریافت کنید یا بعنوان سایرینی که به پناه و امنیت نیاز دارند اجازه اقامت بگیرید معمولا برای شما اجازه اقامت دائم (پی یو تی) صادر خواهد شد. مفهوم این اجازه دائم آنستکه شما حق دارید تا زمانیکه مایل باشید در سوئد اقامت داشته باشید. اگر از سوئد نقل مکان کنید اجازه اقامت شما لغو خواهد شد.

اطلاعات نادرست

اداره کل مهاجرت میتواند اجازه اقامت شما را در صورتیکه در تقاضای خود آگاهانه اطلاعات نادرست ارائه کرده باشید لغو نماید. حتی اگر چندین سال از صدور اقامت گذشته باشد نیز میتوان آنرا لغو نمود. در صورت اظهار کذب یا عدم اظهار مطلبی که از لحاظ تحقیق در پرونده حائز اهمیت باشد شخص میتواند به پرداخت جریمه نقدی یا در موارد جدی به حداکثر شش ماه حبس محکوم گردد.
سقــوط ؛
تـاوانِ پریــدن با بعضــی هـاست....
 
     
  
 مرد
#17   Posted: 14 Dec 2012 10:16


 1 Star

ارسالها: 130
گواهی پناهندگی و مدرک سفر

اگر کسی پناهنده تشخیص داده شود میتواند پس از ارائه درخواست به اداره کل مهاجرت و مطابق کنوانسیون ژنو در سال 1951, گواهی پناهندگی و مدرک سفر دریافت کند. گواهی پناهندگی مدرکی است که نشان میدهد کشور سوئد فرد مذبور را مطابق قانون اتباع خارجی پناهنده تشخیص داده است. اگر بخواهید مدرک سفر دریافت کنید بایستی آمادگی داشته باشید که گذرنامه کشور خود را تحویل دهید. از مدرک سفر میتوانید بجای گذرنامه کشورتان برای مسافرت استفاده کنید. اگر شما مطابق کنوانسیون ژنو در سال 1951 حق دریافت مدرک سفر را نداشته باشید و نتوانید گذرنامه کشور خود را دریافت کنید اداره کل مهاجرت میتواند برای شما یک گذرنامه اتباع بیگانه صادر نماید. اگر اداره کل مهاجرت با تقاضای گواهی پناهندگی و مدرک سفر شما مخالفت کند میتوانید از تصمیم این اداره به کمیته اتباع بیگانه شکایت کنید. این شکایت بایستی حداکثر سه هفته پس از دریافت تصمیم اداره کل مهاجرت صورت گیرد.

شرایط اجتماعی و مالیکارت (ال ام ای) – کارت موقت برای پناهنجویان

کلیه افرادیکه در سوئد تقاضای پناهندگی کرده اند یک کارت موسوم به (ال ام ای) دریافت میکنند. این کارت را بایستی همیشه بهمراه داشته باشید و از آن بطور مثال در موقع دریافت کمک هزینه روزانه یا مسکن, ملاقات با پزشک, پرستار یا دندانپزشک استفاده خواهید نمود. در موقع گرفتن داروهای نسخه خود در داروخانه یا سایر مواردیکه لازم باشد نشان دهید که پناهنجوی سوئد هستید و طبق قانون پذیرش پناهنده حق دریافت کمک هزینه روزانه دارید نیز به این کارت نیاز خواهید داشت. در موقع نیاز به تمدید کارت بایستی یکماه قبل از انقضای مدت آن مراتب را به واحد پذیرشی که در آن ثبت نام هستید اطلاع دهید. اگر کارت (ال ام ای) خود را گم کردید یا کارت شما بسرقت رفت مراتب را فورا به پلیس اطلاع دهید. برای دریافت کارت جدید بایستی هزینه ای بپردازید. در صورت دریافت اجازه اقامت در سوئد یا ترک این کشور بایستی کارت (ال ام ای) خود را تحویل دهید. توجه داشته باشید که کارت (ال ام ای) مدرک شناسایی محسوب نمیشود. این کارت فقط نشان میدهد که شما در سوئد تقاضای پناهندگی کرده اید.
سقــوط ؛
تـاوانِ پریــدن با بعضــی هـاست....
 
     
  
 مرد
#18   Posted: 14 Dec 2012 10:17


 1 Star

ارسالها: 130
مدت انتظار

طی مدتی که اداره کل مهاجرت به تقاضای اقامت شما رسیدگی میکند محلی برای زندگی در اختیار شما قرار میگیرد. شما خودتان هم میتوانید برای خود بطور مثال نزد خویشاوندان یا دوستان خود مسکن فراهم کنید. در اینصورت بایستی آدرس محل مزبور را ارائه کنید. آدرس صندوق پستی مورد قبول نخواهد بود. در صورتیکه خودتان شخصا مسکن فراهم کنید و پولی نداشته باشید میتوانید از اداره کل مهاجرت تقاضای کمک هزینه مسکن کنید. اگر بدلیلی نتوانستید در مسکن مزبور زندگی کنید یک محل زندگی در یکی از واحدهای پذیرش در اختیار شما قرار داده خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد پذیرشی که در آن ثبت نام هستید رجوع کنید. در صورتیکه اجازه اقامت دریافت کنید و در یکی از واحدهای پذیرش زندگی میکنید, اداره کل مهاجرت در فراهم کردن یک مسکن در یک کمون (شهر) بشما کمک خواهد کرد. اگر طی مدت انتظار مسکن را خودتان فراهم کرده باشید, پس از دریافت اجازه اقامت نیز فراهم کردن مسکن بر عهده خودتان است.

مقررات انظباطی

اگر در محل پذیرش زندگی میکنید یا در مسکن خودتان سکونت دارید بایستی مقررات انظباطی را رعایت کرده و مراعات سایرین را بنمائید. شما بایستی قوانین و مقررات جامعه را نیز رعایت کنید.


کمک هزینه روزانه
دولت سوئد برای پذیرش پناهندگان هزینه میپردازد. اگر پول ندارید میتوانید تقاضای کمک هزینه روزانه کنید. این کمک هزینه بایستی بمصرف تهیه غذا (در مورد واحد پذیرشی که در آن غذا سرو میشود صدق نمیکند), لباس و کفش, خدمات درمانی و دارو, دندانپزشکی, وسائل بهداشتی, سایر مواد مصرفی و فعالیتهای اوقات فراغت برسد. برای سایر نیازهای مهم خود میتوانید کمک هزینه ویژه تقاضا کنید. کمک هزینه روزانه در موارد زیر کسر خواهد شد:
- در صورت عدم شرکت شما در فعالیتها و دوره های آموزشی که از سوی اداره کل مهاجرت تشکیل میشوند.
- اگر با عدم اطلاع آدرس فعلی خود به اداره کل مهاجرت کار رسیدگی به پرونده خود را دشوار کنید یا از حضور در جلسه تحقیق در پرونده که به آن احضار شده اید خودداری کنید.
- در صورت عدم شرکت در مصاحبه تحقیقاتی که به آن فرا خوانده شده اید.

اگر در یک واحد پذیرش پناهندگان سکونت دارید و پول نیز دارید بایستی هزینه غذا و محل زندگی خود را پرداخت کنید. برای آنکه بتوانید از کمک هزینه روزانه برخوردار شوید در صورت تغییر وضع مالی خود بطور مثال اگر طی مدت رسیدگی به پرونده با کسی ازدواج کنید یا همخانه شوید یا کار و شغلی پیدا کنید بایستی مراتب را به اداره کل مهاجرت اطلاع دهید.
سقــوط ؛
تـاوانِ پریــدن با بعضــی هـاست....
 
     
  
 مرد
#19   Posted: 14 Dec 2012 10:18


 1 Star

ارسالها: 130
فعالیت سازمان یافته

کار و فعالیت در دوران انتظار
کلیه پناهنجویان بالاتر از 16سال بایستی در فعالیتهای سازمان یافته (او وی) که در واحدهای پذیرش یا برای پناهجویانی که در مسکن خود زندگی میکنند برگزار میشود شرکت کنند. علت این امر آنستکه بتوانید مدت انتظار را به بهترین وجه ممکن سپری کنید بدون توجه به اینکه شما اجازه اقامت دریافت کنید یا خیر. فعالیتهای سازمان یافته میتواند شامل کارآموزی در واحد پذیرش یا در محلی خارج از آن و یا یکی از فعالیتهای زیر باشد.


فعالیت خانوادگی
افراد تنها و خانواده ها میتوانند در فعالیتهای خانوادگی شرکت کنند. این فعالیتها در درجه اول برای کودکانی است که به مدرسه نمیروند ولی شامل سایر کودکان و بزرگسالان نیز میشوند. افراد بزرگسال با همکاری کارکنان مسئولیت برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای مختلف را بر عهده دارند. کودکان پناهنده میتوانند از پائیز سالی که به سن شش سالگی تمام میرسند در کلاس آمادگی شرکت کنند. کودکان میتوانند به کودکستان و مهد کودک بروند. این امر فقط در مواردی صدق میکند که هر دو والدین کار میکنند یا کودک به شرکت در اینگونه نهادها نیاز داشته باشد. کودکان میتوانند از ترم پاییز سالی که به سن چهار سالگی تمام میرسند به کودکستان بروند.

دبستان و دوره راهنمایی برای کودکان
دبیرستان برای نوجوانان 16 تا 18 ساله

برای کودکان بین 7 تا 15 ساله در اغلب واحدهای پذیرش پناهنده آموزش در سطح دبستان و راهنمائی برگزار میگردد. کودکانی که بهمراه والدینشان در مسکن خود زندگی میکنند میتوانند در همان شهر محل سکونت در آموزش دبستانی یا دوره راهنمائی شرکت کنند. نوجوانان بین 16 تا 18 سال حق دارند در دبیرستان تحصیل کنند. این امر در مواردی صدق میکند که تحصیل نوجوان قبل از رسیدن به سن 18 سالگی آغاز شده باشد. نوجوانانی که به سن 16 سالگی رسیده و مایل به تحصیل در دبیرستان نیستند بایستی در فعالیتهای سازمان یافته (او وی) شرکت کنند.

آموزش زبان سوئدی برای بزرگسالان

برای اغلب بزرگسالان امکان شرکت در کلاسهای آموزش زبان سوئدی و آشنائی با جامعه سوئد وجود دارد. این آموزش زندگی در سوئد را طی مدت انتظار آسانتر میکند و امکان ادغام آندسته از افرادی که اجازه اقامت دریافت میکنند را با جامعه افزایش میدهد. این آموزش از سوی واحد پذیرشی که در آن زندگی میکنید یا در آن ثبت نام هستید برگزار میشود.
سقــوط ؛
تـاوانِ پریــدن با بعضــی هـاست....
 
     
  
 مرد
#20   Posted: 14 Dec 2012 10:18


 1 Star

ارسالها: 130
کار

اگر مدت زمان تصمیم گیری پرونده شما از 4 ماه طولانی تر شود میتوانید در سوئد مشغول کار شوید. در اینصورت بشما یک گواهی داده میشود که شما را از داشتن برگه اجازه کار معاف میکند. اگر کمک هزینه روزانه دریافت میکنید همیشه بایستی درآمد خود را به اداره کل مهاجرت اعلام کنید.

معاینات پزشکی و خدمات درمانی

به شما امکان برخورداری از معاینات پزشکی رایگان داداه میشود. طی این معاینات از شما آزمایشهائی گرفته میشود و خواهید توانست با کارمندان خدمات درمانی صحبت کنید. اگر طی مدت انتظار بیمار شوید حق دارید از درمان پزشکی و دندانپزشکی برای موارد فوری و ضروری استفاده کنید. بابت هر نوبت ملاقات با پزشک در درمانگاه یا پرستار بایستی خودتان هزینه ای را پرداخت کنید. شما حق برخورداری از خدمات درمانی برای زایمان, خدمات درمانی پیشگیرانه برای مادران و نوزادان و نیز خدمات درمانی مطابق قانون حفاظت از سرایت بیماری در سوئد را دارید. بابت این خدمات هزینه ای پرداخت نخواهید کرد. پناهجویان زیر 18 سال حق برخورداری از خدمات پزشکی و دندانپزشکی رایگان را دارا هستند. بابت مراجعه به دندانپزشک وابسته به خدمات دندانپزشکی همگانی بایستی هزینه ای پرداخت کنید. خدمات دندانپزشکی برای کودکان زیر 18 سال رایگان است. شما بایستی بابت خدمات درمانی و دارو مبلغ معینی را خود پرداخت کنید. اگر هزینه خدمات درمانی شما زیاد باشد میتوانید بابت خدمات درمانی و دارو کمک هزینه ویژه ای درخواست کنید. در اینصورت بایستی قبض های پرداختی کلیه مخارج درمانی خود را ارائه کنید.

مفهوم نیاز به پناهپناهندگی

"منظور از پناهنده در این قانون اجازه اقامتی است که به یک فرد خارجی بعلت پناهنده بودن وی اعطاء شود. یک تقاضای اجازه اقامت که منطبق با ماده 3 باشد بایستی مانند یک تقاضای پناهندگی مورد رسیدگی قرار گیرد."
ماده 1 فصل 3 قانون اتباع بیگانه
سقــوط ؛
تـاوانِ پریــدن با بعضــی هـاست....
 
     
  
صفحه  صفحه 2 از 338:  « پیشین  1  2  3  4  5  ...  335  336  337  338  پسین » 
سیاست

پناهندگی

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید
رنگ ها List Insert YouTube video   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

 

 
DMCA/Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2023 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites

RTA