↓ Advertisement ↓
انجمن لوتی
صفحه  صفحه 4 از 8:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  پسین »
Sexology - سکسولوژی

آموزش ارضا کردن یک زن - خیلی مهم و فوری

 مرد
#31   Posted: 13 May 2014 09:26

 1 Star

ارسالها: 133
rsi: زنان بیشتر زمانی ارضا می ششند (ازراه نزدیکی) که آلتشان در حالت تنگ باشد
بیشتر مردان عادت دارند پاهای زنان را در زاویه خیلی باز کنند و این باعث میشه اونا نتونن ارضا بشن
یه پیشنهاد
روی زن بخوابید
یعنی زن به پشت و شما به سینه روی آن
پاهای زن را جفت کنید
روی زن بخوابید و پاهای خودتان را باز کنید طوریکه زانوهایتا روی زمین باشد تا زن زیر شما نترکد
بعد آلت خودتان را وراد آلت زن بکنید
و شورع کنید
در این حالت چون چوچوله بیشتر با بدن شما تماس دارد زن زود ارضا می شه
آفرین معلومآدم دقیقی هستین که نکات مهمی رو یادآوری کردید ممنون

Azuni: من دوست دارم وقتی در حال تلنبه زدنه
چوچولمو بماله
این جوری زود ارضا میشم
عزیزم تو یکی از پستها گقته بودی دوستداری موقع تلمبه زدن چوچولت رو بماله تازودتر ارضاء بشی.انجام کم اینکار خوبه اما اگر برات به یک عادت تبدیل بشه حساسیت کس و چوچولت کم میشه و تا اونها رو نمالونن ارضاء نمیشی سعی کن با تماس طبیعی بدن شریک جنسیت ارضاء بشی تا همیشه از سکست لذت کامل ببری ممنون.

shimaaa: الان اکثر خانوم ها دیگه به این حد از عقل رسیدن که واژن خودشونو بشورن و حتی ضد عفونی کنن پس نگران نباشین و به کارتون برسین کرم های ضد عفونی و ژل ضد عفونی زیاده تو بازار
عزیزم کاملا در خصوص دقت خانمهای عزیزدر شستشو و استفاده از ژل برای ضذعفونی واژن حرفت رو قبول دارم.راستش من یکی از طرفدارهای پر و پا قرص خوردن کس و واژنم و همیشه قبل از سکس چیزی حدود لا اقل ۲۰ ذقیقه تمام نقاط کس را با حوصله می خورم اما نکته مهم اینه که با نفوذ بعضی از باکتر یهابه فضای بین لثه ودندون احتمال ایجادعفونت در لثه و یا کیست هست به همین خاطر باید به پسرها و مردها آموزش داد تا خوردن لبهای کوس یا چوچول و آب واژن را طور انجام بدهند تا فقط لبهای مرد در تماس باشه بعبارتی با دندونها لب کس یا چوچول راگازنگیرن اینجوری هم زن بیشتر حال میکنه و دردش نمی آد هم احتمال عفونت لثه به حد اقل میرسه.بهترین روش حوردن کس، چوچول استفاده ازلبهاست
با تشکر

Moeinezio: آقا این جی اسپات بی صاحب چیه؟؟؟
من زمین و زمان به هم دوختم اما آخر نفهمیدم چیه.
یکی به من بگه ای جی اسپات چیه و باید چی کار کرد تا آدم بیشتر به همسرش حال بده.
دوست عزیز نقطه جی یکی از نقاط ذاخل واژن خانمهاست که نسبت به ماساژ حساسیت داره و در افزایش سرعت اورگاسم خانمها نقش تعیین کننده ای داره .برای پیدا کردن این نقطه زمانی که همسرتان روی مبل نشسته است اگر انگشت میانی دستان ( بلندترین انگشت) را در حالیکه کف دستت به سمت بالاست داخل واژن کنید وتا انتهاداخل کنید در این مرحله بایستی انگشتتانرا جمع کنید در این حالتنوک انگشتشماروی نقطهجی هست اگر با ملایمتماساژش بدین می تونید اثر تحریکاتش رو روی خانمتان ببینید انجام بدین و اگر پیداش نکردین دویاره مشکل رو بنویسید تاکمک کنیم. موفق باشین.
 
     
  
↓ Advertisement ↓
 مرد
#32   Posted: 4 Oct 2014 00:25

 0 Star

ارسالها: 1
ﺣﺘﻰ اﮔﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﻳﮏ زن ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ ﺧﻴﻠﻰ ﺳﺨﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ آﻗﺎﻳ ﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﻣﻮرد اﻳﻨﮑﻪ آﻳﺎ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎﻳﺸﺎن ﭘﺲ از ﻳﮏ ﮐﻮرس ﺟﻨﺴﻰ ارﺿﺎ ﺷﺪه دارﻧﺪ اﻧﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ .
ﺣﺎﻻ دﻳﮕﺮ ﺧﻮاهﻴﺪ داﻧﺴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب، ﻣﻦ آﻣﺎده " ام تﺎ ﺑﺸﻤﺎ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ ﻓﻼن ﭼﻴﺰ در ﻓﻼن زﻣﺎن ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎئﻰ "...دارد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ . ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ، ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺎرتﺎن را ﺧﻮب اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪهﻴﺪ، اﻣﺎ اﻏﻠﺐ آﻗﺎﻳﺎن ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ در ﻣﻮرد ارﺿﺎى ﺧﺎﻧﻤﺸ ﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ . ﻣﻦ ﺣﺪس ﻣﻴﺰﻧﻢ اﻳﻨﮑﻪ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎﻳﺸﺎن ﺷﺪم " ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ، " ﻋﺰﻳﺰم، ﻣﻦ ﺧﻴﻠﻰ ارﺿﺎ ﻳﺎ ﻣﺪام ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﺷﺪى؟ " ﻧﻴﺴﺖ " ارﺿﺎ زﻳﺎد ﺟﺎلﺐ . در اﻳﻨﺠﺎ ﻋﻼئﻤﻰ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان واﺿﺢ را ﺑﻴﺎن ﻣﻴﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪهﻨﺪه آﻣﺎدﮔﻰ ﺧﺎﻧﻤﺘﺎن ﺑﺮاى ﺳﮑﺲ اﺳﺖ واﻳﻨﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺳﮑﺴﻰ ﺷﻤﺎ رﺿﺎﻳﺖ دارد .
-ﭘ ١ ﻧﻮک ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﺴﺘﺎﻧﻬﺎﻳﺶ سﻔﺖ ﺑﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻤﺘﺎن ﺳﺮد ﻳﺎ ﻋﺼﺒﻰ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻔﺖ ﺷﺪن ﻧﻮک ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎ، ﺑﻬﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻔﺲ ﻧﻔﺲ زدن، آره !آره !ﻣﻴﺎم " ﺑﻬﻴﺠﺎن آﻣﺪن و اداى ﮐﻠﻤﺎتﻰ ﻣﺜﻞ "! دارم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪهﻨﺪه اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻤﺘﺎن، ﻗﻄﻌﺎ، ارﺿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .
-ﻣﻴﺸﻮد ٢ اﺣﺴﺎسﺎتﻰ وﻗ ﺘﻰ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻣﻴﮕﻮﻳﻢ ﮐﻪ دوﺳﺖ دﺧﺘﺮم ﺑﻌﻀﻰ وﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺎﺷﻘﻪ ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻴﮑﻨﺪ، ﻃﻮرى ﺑﻪ ﻧﮕﺎهﻢ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﻣﻦ آدم ﻣﻮﻧﮕﻠﻰ هﺴﺘﻢ . اﻣﺎ واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎهﻰ اوﻗﺎت ارﮔﺎﺳﻢ ﻳﮏ زن ﭼﻨﺎن ﻣﻮﺟﻰ از اﺣﺴﺎس ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ هﻤﺮاه ﻣﻰ آورد ﮐﻪ او ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺮﻳﻪ ﮐﺮدن ﻣﻴﮑﻨﺪ . دراﻳﻨﺠﺎ ﻳﮏ ﻧﮑﺘ ﻪ ﻣﻬﻢ هﺴﺖ . اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻤﺘﺎن ﺑﻌﺪ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ دﭼﺎر ﺿ ﻌﻒ ﻣﻴﺸﻮد ﻳﺎ ﻣﺜﻞ ﻳﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻰ اﻓﺘﺪ ) ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻳﮏ ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺖ ( ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ؛ اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ، اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﻴﻠﻰ ﺧﻮﺑﻰ دارد و صﺪ الﺒﺘﻪ ﺧﻮب ارﺿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .
-ﻣﻴﺮود ٣ ﺑﻪ ﺧﻮاب
ﺑﺎ اﻳﻨﮑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺮ دان ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻴﺸﻮد، اﻣﺎ زﻧﺎﻧﻰ هﻢ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮتﻰ ﻣﻴﺰﻧﻨﺪ تﺎ صﺪﻣﺎت وارده از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ . ، اﮔﺮﺧﺎﻧﻤﺘﺎن روﻳﺶ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﺨﻮاب رﻓﺖ اﻳﻨﮑﺎر او را ﺑﻰ اﺣﺘﺮاﻣﻰ تﻠﻘﻰ ﻧﮑﻨﻴﺪ، ﻓﻘﻂ ﺑﺎزواﻧﺘﺎن را ﺑﻪ دورش ﺣﻠﻘﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﺷﻤﺎ هﻢ ﻣﺜﻞ او ﺑﺨﻮاﺑﻴﺪ .
-ﺻﻤﻴﻤﻰ ٤ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻏﻮش ﺑ ﺎ اﻳﻨﮑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ رﺳﻴﺪن زن را تﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﻴﮑﻨﺪ، ﻧﻴﺎز وى ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻐﻞ ﮐﺮدن ﺷﻤﺎ و اﻳﻨﮑﻪ او را در ﻣﻴﺎن ﺑﺎزوان ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ اتﻤﺎم ﮐﺴﺐ لﺬت او از تﺠﺮﺑﻪ ﺳﮑﺴﻰ ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻨﮑﻪ دﻗﻴﻘﺎ ﻣﻌﻨﻰ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﭼﻴﺴﺖ، ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﻴﺴﺘﻢ، اﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﻴﮑﻨﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ زن ﭘﺲ از اﻳﻨﮑﻪ ﮐﺎرتﺎن را اﻧﺠﺎم دادﻳﺪ ﺑﺨﻮاهﺪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺤﮑﻢ در آﻏﻮش ﺑﮑﺸﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻴﻠﻰ ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
-ﺑﺮود ٥ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ راه ﺧﺎﻧﻤﺘﺎن ﻣﻴﺨﻮاهﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد تﺎ آن تﻐﺬﻳﻪ ﺧﻮﺷﻤﺰه ﭘﺲ از ﺳﮑﺲ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻴﻠﻰ دوﺳﺖ دارﻳﺪ را آﻣﺎده ﮐﻨﺪ، اﻣﺎ او ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ ﻗﺎدر ﺑﻪ راه رﻓﺘﻦ ﻧﻴﺴﺖ، ﭼﻮن ﭘﺎهﺎﻳﺶ ﻣﻰ لﺮزد . لﺮزﻳﺪن ﭘﺎهﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﻣﻄﻤﺌﻨﻰ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﮏ ﻣﺮد وﻇﻴﻔﻪ داده تﺎن را ﺧﻮب اﻧﺠﺎم ﻣﺮد اى، ! اﮔﺮ او ﻧﻴﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن ﮐﻮتﺎهﻰ دارد تﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮاى ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﺎم ﺑﺮود و آن ﺳﺎﻧﺪوﻳﭻ ﻋﺎلﻰ را ﺑﺮاﻳﺘﺎن درﺳﺖ ﮐﻨﺪ، ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺧ ﺎﻃﺮى ﺟﻤﻊ از اﻳﻨﮑﻪ ﮐﺎرتﺎن را ﺧﻮ ب اﻧﺠﺎم داده اﻳﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﭙﺮدازﻳﺪ .
-ﻧﻤﻰ ٦ ﻧﺰﻧﺪ تﻮاﻧﺪ در ﻣﻮردش ﺣﺮف
اﮔﺮ، ﭘﺲ از اتﻤﺎم ﮐﺎر، ﺧﺎﻧﻤﺘﺎن در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺳﮑﺴﻰ ﮐﻪ ﺑﮑﺎر ﺑﺮدﻳﺪ، و اﺣﺴﺎﺳﻰ ﮐﻪ داﺷﺖ ﺑﻰ اراده ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮف زدن ﮐﺮد، ﻳﺎ ﺣﺘﻰ ﺑﻬﺘﺮ، ﮐﻠﻤﺎتﻰ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﮑﺲ ﻣﻰ ﮔﻔﺖ را تﮑﺮار ﮐﺮد ) " ﻣﺜﻼ، ﭼﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﻔﺲ زدن ﺣﻴﺮت اﻧﮕﻴﺰى، ﻧﻔﺲ ﻧﻔﺲ زدن، ﭼﻪ ﺣﻴﺮت اﻧﮕﻴﺰ ﺑﻮد، ﺧﺎرق الﻌﺎده، ﺣﻴﺮت اﻧﮕﻴﺰ، تﻮ هﻢ ﻧﻔﺲ ﻧﻔﺲ ﻣﻴﺰﻧﻰ، ﺧﻴﻠﻰ ﻋﺎلﻰ ﺑﻮد (.... ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ او ، را ﺧﻴﻠﻰ ﺧﻮب ارﺿﺎ ﮐﺮده اﻳﺪ .
 
     
  
 زن
#33   Posted: 28 Dec 2014 18:04


 1 Star

ارسالها: 1474
lovesex1985: ۲تا از انگشتای وسط، یکی عقب یکی جلو همزمان آروم عقب جلو کنیو چوچوله مک بزنی، دسته دیگه ای هم که آزاده نوک سینه هارو فشار میده،بعید میدونم به ۳-۴ دقیقه برسه ارضا شدنش(من که ندیدم)
rmeysam30: مکیدن جاهای حساس که دیگه همه میدونن و اگه طرفت و اقعا از ته دل عاشقت باشه حتما ارضا میشه من خودم با عشق بازی تونستم ارضا کنم حتی بدون دخول
amirkamran: به نظرم باید ببینی نقطه تحریک پذیریش کجاست،معمولا این نقاط در همه افراد یکسان نیست،یکی با دست زدن به گردنش - یکی با بازی کردن با لاله گوشش - و ...
HaMeDiii: انگشت کردن از عقب در حالت سکس خیلی تاثیر داره
kami_soltan: تجربه به من ثابت کرده خوردن چوچول با عمق وجود و یه بند انگشت از شصت دست راست داخل کون جرش میده نیم متر رو تخت بلند میشه موقع ارضا
لیسیدن زیر گلو و نرمه گوش ها خیلی حشری کننده هست و زن ها لذت زیادی رو میبرند،واسه اوناکه آلتشون کوچولووووی ه و خانوم ازش راضی نی .... میتونن با لیسیدن طرف رو ارگاسم کنن،اگرم بدونن جی اسپت خانوم کجاس , میتونن سریع تر و بهتر خانوم رو ارگاسم کنن.
صبحی که به جای عـــشق با یک سیگـــار شروع شود…..

یک شروع دوبـــــاره نیست…….

امتداد پایان اســــــت……

برای کســـــی که دیگر امیــــدی به ادامه ندارد…
 
     
  
↓ Advertisement ↓
 مرد
#34   Posted: 31 Dec 2014 19:07

 0 Star

ارسالها: 1
همه ایناین هایی که دوستان گفتن درسته
مهم ترین مسئله معاشقه درست و حسابی و طولانی هستش
نمیدونم ا قسمتی که داخل واژن به اسم نقطه جی هست خبر دارید یا نه
اصل ارضا شدن زن ها با همین قسمت انجام میشه
نقطه ی جی به اندازه دو بند انگشت رو داخل واژن بکنید،قرار داره
این قسمت یه نقطه ی ریز و زبر هستش که بر اساس برخورد کردن سر الت مردان به این قسمت با عث ارضا شدن اونا میشه
بهترین پوزیشن برای ارضا کردن زن ها ،داگی یا سگی هستش که در این پوزیشن الت مردان بیشترین برخورد رو با نقطه جی داره و باعث بهتر ارضا شدن اونا میشه
اینو هم بگم که ممکنه بعضی از خانم ها از این قسمت در داخل واژن برخوردار نباشن
برای ارضا میشه از دست هم استفاده کرد :به این روش که دو تا از انگشت ها رو تا بند دوم داخل واژن بکنن و زمانی که نقطه ای زبر احساس کردن شروع به مالش اون کنن

امیدوارم مفید بوده باشه
 
     
  
 مرد
#35   Posted: 10 Jan 2015 18:56

 0 Star

ارسالها: 1
لیسیدن کارو خیلی جلو میبره . نقطه جی زن فراموش نشه . اگه از طریق نقطه جی ارضا بشه ؛ زن حاضره در طول زندگی جونشم برات بده . یادتون باشه
س ک س
 
     
  
 مرد
#36   Posted: 13 Feb 2015 14:21

 0 Star

ارسالها: 2
سلام دوستان ...به نظر من بستگی به میزان تجربه در سکس بستگی داره.مثلا کسی که اولین بارش هست فوری تحریک میشه...ولی حرفه ایها انواع دلرن و باید بدونی چی میخواد طرفت....من خودم سکس هارد دوست دارم و بشده دختررا چند باار ارضا کردم بعد خودم ارضا شدم.....
مجردی عشق است
 
     
  
↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
 مرد
#37   Posted: 26 Feb 2015 19:59

 0 Star

ارسالها: 1
من با زنان زیادی رابطه جنسی داشتم و ارضا کردن خانوم ها با یکدیگر متفاوت است بعضی ها با زدن حرف های عاشقانه به همراه نوازش ملایم ارضا میشن و با فراهم کردن محیط آرام و رویایی لمس کردن نقاط حساس ، ماساژ ، مکیدن نوک سینه ، چوچول ،
 
     
  
 مرد
#38   Posted: 17 Apr 2016 08:38


 1 Star

ارسالها: 350
مثل من خانمتون و بیارین انجمن لوتی پستهای بچه های سایت ببینه بخونه هم دوست پیدا میکنه هم راحت ارضا میشه
 
     
  
 مرد
#39   Posted: 24 May 2016 22:49

 1 Star

ارسالها: 460
اول شوهرش باید داغ باشه دوم سکسش یکم طولانی باشه سوم نقاط حساسه بدن زن رو بشناسه هرزنی روی یه چیز حساسه حتی بعضی ها با خارش کف پا شهوتی میشن . معمولا مالیدن سینه به ارامی مکیدن نوک سینه و لیسیدن چوچوله زیر گردن و زیر گوش ولاله گوش و محیط مناسب برای سکس که استرس ایجاد نکنه تاثیرش زیاده همچنین شاید خانم توی بدنش مانعی هست که باعث عدم ارضا شدنش میره باید بره دکتر ببینه مهبلش استخون یا گوشت اضافه نداشته باشه بوووووووووووووووووووووس
 
     
  
↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
 مرد
#40   Posted: 7 Jul 2016 13:13

 1 Star

ارسالها: 113
ت Rahmaniff13892: من با زنان زیادی رابطه جنسی داشتم و ارضا کردن خانوم ها با یکدیگر متفاوت است بعضی ها با زدن حرف های عاشقانه به همراه نوازش ملایم ارضا میشن
تا حالا تونستی زنی که جنده است ارضا کنی؟
دیوونه سکسم
 
     
  
صفحه  صفحه 4 از 8:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  پسین » 
Sexology - سکسولوژی

آموزش ارضا کردن یک زن - خیلی مهم و فوری

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید
رنگ ها List Insert YouTube video   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

 

↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
 
DMCA/Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2021 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites

RTA