تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
علم و دانش

آيا ميدانيد كه؟؟؟؟؟؟؟؟؟

صفحه  صفحه 24 از 32:  « پیشین  1  ...  23  24  25  ...  31  32  پسین »  
#231 | Posted: 28 Feb 2012 12:37
21-تا زمـاني كـه غذا با بزاق دهـان مـخـلوط نـشـده بـاشـد مـزه اش احساس نمي گردد.23-مـردان 6,205,000 بـار در طـول سال پلك بر هـم مـي زنــند. زنان تقريبا دو برابر اين ميزان.

24-هـنـگام عطسه كردن تـمـامـي بخـشهـاي عـمـلياتي بـدن از كـار مي افتد. حتي قلب.

25-سـاخـت فـيـلم تـرميناتـور 2 هر دقيقه اش 647,000 دلار هـزيـنــه در بر داشته است.

26-كره ماه در هر سال به انــدازه 1.5 اينچ از زمين دور ميشود.

27-ضـربـان قــلب هـنـگام خميازه كشيدن ميتواند به ميزان 30 درصد افزايش يابد.

28-سـرعـت انتـقـال سـيگـنـالـهـاي عصبي از مغز و بطرف مغز معادل 275 كيلومتر در ساعت است.

29-در آمريكا هر 13 دقيقه يـك كـتاب جديد منتشر مي شود.

30-يك خرس خاكستري ميتـواند 90 متر را در مدت 4.3 ثانيه بدود.
     
#232 | Posted: 28 Feb 2012 12:37
درنده ترين ماهيهاي دريائی

ماهي آبي Bluefish آبهاي گرم اقيانوس اطلس را چرخ گوشت زنده مينامند. در سواحل دور اقيانوس اطلس ودر مجاورت ايالات متحده آمريكا بيش از يك ميليارد از اين ماهي زندگي ميكند. هر يك از اين ماهيها روزانه 10 عدد ماهي ميخوردند كه در مجموع اين ماهيها روزانه رويهم 10 ميليارد از انواع ماهيهاي ديگر را ميخورند. هر ماهي بيش از آنچه كه ميخورد ماهيهاي ديگر را ميكشد. گاهي گله هاي آنها ممكن است به گله هاي ماهي هرينگ (شگ ماهيها) حمله كرده واز آنها فقط تكه هاي كوچكي برجاي بگذارند.ماهيهاي بزرگتر كه نميتوانند بوسيله ماهي آبي بلعيده شوند به دو تكه تقسيم شده واكثراً يك تكه آنها در آب شناور ميگردد.
در هر سال اين ماهيها احتمالاً دو هزار ميليارد از ماهيهاي ديگر را از بين ميبرند. وزن آنها معمولاً بين 1 تا 2 كيلوگرم بوده ولي گاهي تا 14 كيلوگرم ممكن است برسد. طول اكثر آنها حدود 60 سانتيمتر است.
عميق ترين قسمت دريا كه در آنجا بوسيله تورماهي صيد شده است
درسال 1951 در جنوب جاوه ودر گودال دريائي سوندا ماهي از عمق 7129 متري صيد وبساحل آورده شد.
عميق ترين نقطه ايكه ماهيان زندگي ميكنند
در گودال دريائي پورتوريكو واقع در درياي كارائيب ، ماهيهائي شناخته شده اند كه در عمق 7965 متري زندگي ميكنند.

پوست كلفت ترين ماهيها

نهنگ كوسه بزرگ ممكن است داراي پوستي به ضخامت 10 سانتيمتر يا بيشتر باشد.
بزرگترين ماهي كه با قلاب گرفته شده
بزرگترين ماهي كه تاكنون با قلاب صيد شده است يك كوسه ماهي سفيد به وزن 1208 كيلوگرم بوده است.

درنده ترين ماهيهاي آب شيرين

ماهي پيراناي آمريكاي جنوبي داراي دندانهاي قيچي مانند است واكثراً گله هاي آنها ميتوانند در مدت دقيقه از يك گاو بزرگ فقط يك اسكلت برجاي گذارند.
سنگين ترين ماهي شناخته شده
بزرگترين ماهي كه تاكنون صيد شده است يك نهنگ كوسه بوزن 40823 كيلوگرم وطول 18 متر بوده است.
     
#233 | Posted: 28 Feb 2012 12:38
دهان گنده ترین :

ماهي سوف اعماق بعنوان بزرگترين قورت دهنده شناخته شده است. آرواره هاي بزرگ ، اين ماهي را قادر ميسازد كه طعمه اي تا 2 برابر اندازه خود را ببلعد . دندان هاي تيز وبطرف داخل برگشته اين ماهي اجازه فرار به هيچ طعمه اي را كه به سختي ، آن هم در آن تاريكي مطلق به دست آورده است نميدهد. معده آن هم بگونه اي است كه براحتي ميتواند يك شام مفصل و بزرگ را در خود جاي دهد.

بزرگترين ميگوي جهان:

بزرگترين ميگوي جهان ، احتمالاً گونه ميگوي غول آساي Macrobrachium carcinus است كه در رودخانه كلرادو در تگزاس آمريكا زندگي مي كند وطول آن تا 65 سانتيمتر ووزن آن تا 1350 گرم گزارش شده است.
تعداد تخم در ماهيهاي تخمگذار
ماهي آزاد 9 كيلوگرمي تا 14000 عدد تخم ميگذارد. يعني بازاء هر كيلوگرم وزن بدن حدود 1500 عدد يا بيشتر تخم توليد ميكند. تعداد تخم در برخي ديگر از ماهيها بشرح زير است :
ماهي هاداك 250000 عدد
ماهي په ليس 500000 عدد
ماهي سل 570000 عدد
كفشك ماهي 1000000 عدد
ماهي كپور تا 2500000 عدد
ماهي هاليبوت 2750000 عدد
ماهي كاد 6650000عدد
ماهي توربوت9000000 عدد

گورامي:

ماهي گورامي بوسنده بومي آسياي جنوب شرقي است كه از ماهيهاي معروف آكواريومي بحساب مي آيد. وقتيكه ماهيها دهانها را به هم نزديك مي كنند بنظر مي رسد كه همديگر را مي بوسند در صورتيكه اين كار نوعي دعوا بحساب مي آيد.
     
#234 | Posted: 28 Feb 2012 12:38
جنگجوي سيامي :

ماهي جنگجوي سيامي براي حفاظت قلمرو خود با يكديگر جنگ ميكنند. در تايلند اين ماهيها را هم براي نگهداري در آكواريم وهم براي مسابقات جنگ ماهي پرورش ميدهند. در بيشتر جاها بخصوص در تايلند مردم روي ماهيهاي جنگنده شرط بندي ميكنند. اين ماهيها بسيار زيبا هستند ولي بهتر است آنها را بطور مجزا نگهداري كرد.

شمشير تيزز

يك شمشير ماهي شناخته شده است كه شمشير آن از داخل يك ورقه مسي و102ميليمتر تخته و30 سانتيمتر چوب بلوط و3/6 سانتيمتر بلوط سخت عبور كرده است. يعني در واقع شمشير آن از حدود 47 سانتيمتر چوب وفلز عبور كرده است.

بزرگترين ماهي دريائی
بزرگترين ماهي دريائي كوسه نهنگ است كه طول آن تا 15 متر يا بيشتر ميرسد. كوسه ماهي سفيد بزرگ ممكن است تا 12 متر يا بيشتر برسد.

بزرگترين كوسه آدمخوار

بزرگترين كوسه آدمخوار، كوسه ماهي سفيد بزرگ است كه طول آن ممكن است تا 12 متر برسد.

بزرگترين ماهي رودخانه اي

ماهي آراپاي ما Arapaima كه در مناطق استوائي آمريكاي جنوبي يافت ميشود تا 2 متروبوزن 111كيلوگرم ميرسد. گفته ميشود كه اين ماهي تا 5/4 متر ميرسد. ولي اين بيشتر به افسانه شبيه است.
كوچكترين ماهي
كوچكترين ماهي دنيا نوعي گاو ماهي بنام لوزون Luzon است كه در فيليپين زندگي ميكند وطول آن تا 12 ميلي متر ميرسد.
پرعمرترين ماهيها
فيل ماهي يا بلوگاي درياي خزر تا 120 سال عمر ميكند ووزن آن از يك تن تجاوز ميكند. ماهي آبنوس تا 5 سال، ماهي كاد تا 20 سال يا بيشتر ونوعي كفشك ماهي بنام په ليس Plaice شصت سال يا بيشتر عمر ميكند.
كم عمرترين ماهيها

در رودخانه هاي آفريقا وآمريكاي جنوبي 26 نوع ماهي زندگي ميكنند كه عمر آنها به يكسال نميرسد. اين ماهيها در پايان فصل بارندگي وهنگام خشك شدن رودخانه ها ميميرند. قبل از مردن تخمهائي ميگذارند كه تحمل خشكي را دارند. اين تخمها ، هنگام شروع بارندگي به نوزاد تبديل ميگردند. بنابراين سن اين ماهيها حتي از يكسال هم كمتر است.
سريعترين ماهيها
ماهي ملوان كه قدرت شناي آن حدود 110 كيلومتر در ساعت است سريعترين ماهيهاي شناخته شده ميباشد.

حداكثر ارتفاع پرش ماهي از آب

مارماهي تارپون ميتواند تا ارتفاع 5 متر ودر قوسي بطول 9 متر از آب بيرون بجهد.
بارش ِماهي
بارش ماهيها در مناطق مختلف دنيا ديده شده است. در تشريح آن ميتوان گفت كه اين ماهيها از دريا بوسيله گردباد به هوا برده شده ومانند ابري در مناطق ديگر به زمين ميريزند.
در سال 1860 در بندر اسن Essen آلمان يك ماهي كپور 38 سانتيمتري در چنين وضعي پيدا شد. در شهر جلاپور هندوستان ماهي ديگري بوزن 7/2 كيلوگرم از آسمان به زمين افتاد.
     
#235 | Posted: 28 Feb 2012 12:38
ماهي هاي عجيب وقريب :

ـ طوطي ماهي رنگين كمان : طوطي ماهي رنگين كمان هنگام استراحت شبانه نوعي تار بنام لباس شب بدور خود مي بندد.
ـ ماهي تيرانداز ميتواند با پرتاب قطرات آب بسوي حشرات، آنها را بداخل آب انداخته وبخورد.
ـ باله هاي عقرب ماهي ، داراي شعاعهاي باله بلند وجدا از يكديگرست كه بعضي از آنها سمي مي باشند.
ـ ماهي دمنده مثل جوجه تيغي مي تواند شكم خود را باد كرده وخارهاي روي بدنش را بصورت گسترده نگهدارد تا دشمنان نتوانند آن را ببلعند.
ـ ماهي ديسكوس داراي بدن پهن است ولي بدن آن پهلو به پهلو پهن و فشرده مي باشد

نوزادان اين ماهي بطريق غير عادي از مخاط روي بدن والدين تغذيه ميكند.
     
#236 | Posted: 28 Feb 2012 12:38
خوردنیهای مناسب در شبهای امتحان

يك متخصص تغذيه، با بيان اين كه مواد حاوي كافئين نظير قهوه و انواع كولاها محرك مغز بوده و بايد از مصرف بي*رويه آن در ايام امتحانات خودداري شود، گفت: در مقابل زنجبيل با افزايش خون*رساني آثار مثبتي در افزايش مقاومت در قبال تنش*هاي عصبي و خستگي و نيز افزايش قدرت تمركز ذهني و كاهش خواب آلودگي دارد.


دكتر سيدضياء*الدين مظهري، ويتامين E را در اكسيژن*رساني به مغز و خنثي*سازي راديكال*هاي آزاد مهاجم به مغز و اعصاب موثر برشمرد و افزود: از اين رو استفاده از جوانه گندم و افزودن آن به سالاد، ماست و يا سوپ و خوراكي*هاي مختلف توصيه مي*شود.

وي با بيان اين كه سلنيوم از مواد معدني ضدسرطان و خنثي*كننده آثار سمي فلزات سنگين از جمله سرب و جيوه است، يادآور شد: اين دو فلز از طريق هواي تنفسي، آب آشاميدني، سبزي و انواع ميوه* وارد چرخه تغذيه*اي بشر شده كه تجمع آن آثار سويي را بر عملكرد مغز و اعصاب مي*گذارد.

مظهري، در ادامه توضيح داد: سرب حتي به ميزان ناچيز عامل اختلال در امر يادگيري، ايجاد بيش فعالي و كاهش بهره هوشي است و جيوه هم به علت تمايل خاص به بافت مغز، عامل مهمي در بروز افسردگي، خستگي، سردرد، فراموشي واختلال در تمركز به شمار مي*رود.

اين متخصص تغذيه، جوانه گندم، محصولات تهيه شده از غلات كامل بويژه نان*هاي تهيه شده از گندم و جو و حبوباتي نظير لوبيا، نخود، عدس، ماش و منابع حيواني نظير ساردين، ماهي تن، زرده تخم مرغ، جگر حيوانات جوان، سبزيجات داراي برگ سبز تيره و گوجه فرنگي را حاوي سلنيوم دانست و يادآور شد: سلنيوم از طريق اتصال به فلزات سنگين سرب و جيوه و فلزات سمي نظير آرسنيك و كادميم اين فلزات را از بدن دفع مي*كند.

وي گروه ويتامين*هاي B را در افزايش يادگيري موثر دانست و افزود: گنجانيدن مواد غذايي حاوي اين ويتامين*ها در تغذيه روزمره به علت نقش آن در كاهش عصبانيت، پيشگيري و درمان افسردگي و خستگي توصيه مي*شود.
دكتر مظهري، مخمر آبجو، جگر، گوشت گوساله، ماهي، مرغ، تخمه آفتابگردان، تخمه كدو، جوانه گندم، حبوبات، غلات، شير و لبنيات، گوجه فرنگي، كاهو، هويج، قارچ، انواع ميوه و دانه*ها و مغزهاي روغني را به عنوان منابع ويتامين B ياد كرد.

اين متخصص تغذيه، با تاكيد بر ضرورت وجود 16 ماده معدني ضروري در رژيم غذايي روزمره گفت: اما مواد معدني چون كلسيم، منيزيم، آهن، روي و سلنيوم نقش كليدي*تري دارند. از اثرات مفيد آنها افزايش توان يادگيري و تقويت نيروي دفاعي و سرعت بخشيدن به روند رشد قوي است. به گفته وي، گردو، ماهي، مرغ، جگر، گوشت، گندم جوانه*زده و محصولات تهيه شده از آردهاي سبوس*دار حاوي اين مواد معدني هستند.

دكتر مظهري، با توصيه به دانش آموزان و داوطلبان كنكور مبني بركاهش مصرف همبرگر، سوسيس، كالباس، كله*پاچه و مواد غذايي حاوي چربي*هاي اشباع نشده داراي فرم ترانس گفت: استفاده مناسب مصرف غذاهاي حاوي امگا 3 نظير ماهي، روغن*هاي سويا، كنجد، تخم كتان يا بذرك و گردو يا خود آنها الزامي است.
     
#237 | Posted: 28 Feb 2012 12:39
سخنی از جنس جواهر: می گویند الماس از دل زمین و فاصله ای معادل صد کیلو متر بیرون آورده می شود. بله، صد کیلو متر زیر زمین! از دو هزار سال پیش به این طرف آن را سلطان نگین های جهان دانسته اند، سلطانی که به صورت تراشیده و نتراشیده در زیور الات مورد استفاده قرار می گیرد.
... اما در میان این همه سلطان جواهر نشان ،ده الماس در سطح جهان وجود دارند که در نوع خود یگانه و منحصر به فرد هستند. ده الماسی که هر کدام برای خودشان داستانی دارند، داستانی شکل گرفته از دل تاریخ همراه با درد و رنج وخون و خنده.

کولینان یک
این برلیان (الماس تراش داده شده) بیش از 530 قیراط وزن دارد. در واقع "کولینان یک" سنگین ترین الماس جهان است که آن هم خودش از یک قطعه الماس که که بزرگترین الماس کشف شده است، تراشیده شده.
بلور الماس اولیه "کولینان یک" وزنی معادل 2106 قیراط داشته که به یاد مدیر عامل معدن کیمبرلی "کولینان" نامگذاری شده است.
این سنگ همراه با 104 قطعه برلیان ریز و درشت دیگر از همان الماس دو هزار قیراطی اولیه در آمستردام هلند تراشیده شده و در سال 1908میلادی به ادوارد هفتم، پادشاه انگلستان تقدیم گردیده.
"کولینان یک" قریب به صد سال است که در برج لندن نگهداری می شود و به دلایلی که معلوم نیست به آن" ستاره آفریقا" هم می گویند.


کوه نور
الماس" کوه نور" که ابتدا 186 قیراط وزن داشته، توسط نادر شاه افشار از هندوستان به ایران آورده شد، اما بعدها به دست کمپانی هند شرقی افتاد و در سال 1850 میلادی به ملکه ویکتوریا هدیه داده شد. کوه نور در اوایل قرن بیستم پس از تراش مجدد در تاج ملکه "مارلی" همسر "جرج پنجم" پادشاه انگلستان قرار گرفت و فعلا نیز جزو جواهرات سلطنتی انگلستان محسوب می شود و در تاج ملکه "الیزابت" در برج لندن نگهداری می گردد.

فلورتین
این برلیان 27/137 قیراط وزن دارد و از قدیم به عنوان اسطوره از آن یاد شده است. فلورتین در سال 1657 در مالکیت خانواده ای ایتالیایی در فلورانس قرار داشت، اما در قرن هیجدهم در تاج سلطنتی خاندان "هابزبورگ" دیده شد و پس از جنگ جهانی اول تا به امروز نیز مفقود شده است.

تیفانی
الماس" تیفانی" 129 قیراط وزن دارد و در سال 1878 میلادی در معدن کیمبرلی درآفریقای جنوبی کشف شده است. الماس یاد شده ابتدا 287 قیراط وزن داشت، ولی وقتی توسط تیفانی، جواهر فروش معروف نیویورکی خریداری شد، دوباره تراشیده شد. جواهر فروشی تیفانی اعلام کرده که این الماس فروشی نیست و قرار است در خانواده تیفانی نگهداری شود.

ناسک
این برلیان با وزن تقریبی 90 قیراط ابتدا در معبد شیوانا قرار داشت، اما در سال 1818 میلادی توسط انگلیسی ها به سرقت رفت و در سال 1927 مجددا در نیویورک تراشیده شد. وزن فعلی آن 44 قیراط است و در حال حاضر در اختیار مالکین خصوصی جواهر در ایالات متحده آمریکا قرار دارد.

شاه
این الماس 70/88 قیراط وزن دارد و از هندوستان به ایران آورده شد. الماس شاه به طور طبیعی تراشیده شده و دارای سه سطح حکاکی است که اسامی سلاطین صاحب آن بر روی آن سطوح نوشته شده است. این الماس در سال 1829 از طرف محمد شاه قاجار به تزار نیکلای اول هدیه شد و از آن به بعد در کاخ کرملین نگهداری می شود.

کولینان چهار
این برلیان 60/63 قیراط وزن دارد و یکی از 105 الماس بریده شده از بزرگترین قطعه الماس کشف شده در جهان (کولینان یک) می باشد.
"کولینان چهار" پیش از این در تاج مله "ماری" قرار داشت، اما اکنون در برج لندن نگهداری می شود.

سانسی
"سانسی" با وزن معادل 55 قیراط سر گذشت عجیبی دارد. این الماس در سال 1470 در مالکیت "چارلز شیر دل" بود، اما صد سال بعد یعنی در سال 1570 توسط شخصی به نام سانسی از سفیر فرانسه در ترکیه خریداری شد. الماس "سانسی" صد سال است که (از سال 1907 میلادی به بعد) در اختیار خانواده "آستار" در لندن قرار دارد.

هوپ
یک برلیان 5/44 قیراطی که در سال 1830 میلادی توسط بانکداری به نام "هوپ" در لندن خریداری شد. احتمالا در جریان انقلاب کبیر فرانسه از صاحب اصلی آن دزدیده شد و دوباره تراشیده شده است.
در حال حاضر این برلیان تاریخی در موزه "اسمیت سونین" در آمریکا قرار دارد.

درسدن
این الماس 41 قیراطی در حال حاضر در تالار سبز شهر "درسدرن" نگهداری می شود. از تاریخچه اولیه این الماس اطلاعات دقیقی در دست نیست، اما کارشناسان عقیده دارند که این برلیان در حدود 1700 میلادی در اختیار "آگوست شیر پنجه" دوک ساکسون قرار داشته است.
     
#238 | Posted: 28 Feb 2012 12:39
جوان ترین دانشجوی جهان

یک کودک 9ساله نابغه هنگ کنگی توانسته است وارد دانشگاه شود و نام خود را به عنوان جوان ترین دانشجوی دنیا به ثبت برساند.این کودک که نامش "مارچ بودبهارو" است،او چند روز بعد از ورود به دانشگاه گفت:از استادان خود چیز جدیدی یاد نگرفته ام و تمام این درس ها بسیار آسان هستند و من تمام این مطالب را یکی دو سال قبل یاد گرفته ام.

بیشترین جایز اسکار

والت دیسنی،هنرپیشه و تهیه کننده امریکایی در طول زندگی خود موفق شد 25 بار جایز اسکار دریافت کند و رکورد دار تصاحب بیشترین جایز اسکار است.

بلندترین سوزن

سوزن هایی از جنس استخوان متعلق به دوران پارینه سنگی در مناطقی از فرانسه به دست آمده است.طول آن 5/185 سانتیمتر است که در انگلستان ساخته شده و برای دوختن دکمه برروی تشک به صورت طولی مورد استفاده قرار می گیرد.یکی از این سوزن های غول پیکر در شهر فورج میل به نمایش گذاشته شده است.


ریز بافت ترین قالیچه

یک قالیچه ابریشمی به ابعاد 53/5/55×8 سانتیمتر با 655 گره در هر سانتیمتر مربع،ریز بافت ترین قالیچه به شمار می رود.این قالیچه توسط موسسه قالیبافی کاپور راک هند،طی مدت 22 ماه بافته و در سال 1992 آماده شد.

گرانقیمت ترین کفش

گرانقیمت ترین کفش جهان موسوم به کفش های سیندرلا از 565 قطعه الماس به وزن 55 قیراط استفاده شده است.قیمت آن بالغ بر دو میلیون دلار است.

بزرگترین سوسمار

بزرگترین سوسمار،اژدها سوسمار است.این جانور در اندونزی زندگی می کند.در ازای آن ممکن است از سه متر تجاوز کند و وزنش به حدود 110 کیلوگرم برسد. اژدها سوسمار می تواند یک خوک وحشی را شکار کند و همه آن را بخورد.
     
#239 | Posted: 28 Feb 2012 12:40
آماری عجیب در مورد انسان ها

بشر پر حرف ترين موجود روي زمين است. اين آمار را اخيرا از سوي پزشکان روسيه منتشر شده.

اين محققان حد متوسط عمر بشر را هفتاد سال گرفته اند که در اين مدت انسان 13 سال حرف مي زند، 6 سال غذا مي خورد و 23 سال نيز مي خوابد.

هر نفر به طور متوسط صدها تن غذا مي خورد. اگر وزن افراد را 75 تا 80 کيلو گرم بگيريم بايد گفت هر فرد در عمر خود 1250 تا 1335 برابر وزنش غذا مي خورد. در مدت يک روز يا 24 ساعت 1000 ليتر هوا تنفس مي کند وقلبش در هر 1 دقيقه 80 تا 100 بار مي زند. با اين شرايط قلب انسان در طول زندگيش دو ميليارد و58 ميليون بار بدون وقفه واغلب بدون کوچکترين مشکلي مي زند.

انسان تنها موجودي است که راست قامت است و روي دو پا راه مي رود ودر طول روز به طور متوسط 20 هزار قدم بر مي دارد يعني 7 ميليون قدم در سال. در 70 سالگي تعداد اين قدمها به 500 ميليون مي رسد يعني 500 هزار کيلومتر راه رفته. با اين محاسبات مي توان نتيجه گرفت که هر فرد در طول زندگيش مي تواند 9 بار کره ي زمين را دور بزند و با پاي پياده به کره ي ماه برود با توجه به اينکه فاصله زمين تا ماه 390 هزار کيلومتر است .....

بدن انسان به وسيله ي پوشش شگفت انگيزي محافظت مي شود. اين پوشش پوست بدن است که در هر ساعت 30 ميليون ميکروب روي آن مي نشيند و 29 ميليون آن کشته مي شود و پس از 2 ساعت از اين 30 ميليون فقط 7 هزار تاي آن باقي مي ماند.

در بدن انسان بين 2 تا 4 ميليون نقطه ي درد و جود دارد که حساسيت آن نسبت به موقعيت پوست بدن فرق دارد. بدن انسان قدرت مقاومت شگفت انگيزي دارد و مي تواند گرماي 44 تا 45 درجه را تحمل کند و حتي اگر به تدريج گرم شود در فضاي خشک مي تواند 150 تا 160 درجه حرارت را تحمل کند و بالاترين ميزان برودت که بدن قادر به ايستادگي در برابر آن است 27 درجه زير صفر است.
     
#240 | Posted: 28 Feb 2012 12:40
هفت مولکول بدن که زندگی بدون آنها ممکن نیست
یک مولکول شامل گروهی از اتم ها است که برای انجام یک وظیفه با هم پیوند ایجاد کرده اند. هزاران مولکول مختلف در بدن انسان وجود دارد که همه آنها وظایف حیاتی ای را به عهده دارند. برخی از این مولکول ها ترکیباتی هستند که نمی توانید بدون آنها زندگی کنید (نه دست کم برای مدت خیلی طولانی).

در این مطلب به مهم ترین مولکول های بدن مان نگاهی می اندازیم.آب

ما نمی توانیم بدون آب زندگی کنیم. بسته به سن، جنس و وضعیت سلامتی مان، حدود 50 تا 65 درصد بدن مان از آب است.

آب مولکول کوچکی است که از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن (H2O) تشکیل شده است اما با وجود این که مولکول های آب کوچکند اما ترکیبی حیاتی برای بدن محسوب می شوند.

آب در بسیاری از واکنش های بیوشیمیایی شرکت می کند و به عنوان واحد سازنده بیشتر بافت ها عمل می کند. آب برای تنظیم دمای بدن، جذب شوک، سم زدایی، هضم و جذب مواد غذایی و چرب کردن مفاصل استفاده می شود.

آب باید دایم جایگزین شود. بسته به درجه حرارت، رطوبت و وضعیت سلامتی مان، نمی توانیم بیش از 7-3 روز بدون آب دوام بیاوریم و می میریم.

به نظر می رسد رکوردی که در زمینه زنده ماندن از بی آبی وجود دارد 18 روز است. اما گفته می شود فردی که این رکورد را در اختیار دارد زندانی ای بوده که به طور تصادفی در سلول رها شده و گفته می شود که آبی که از دیوارها می چکیده را لیس می زده است.اکسیژن

اکسیژن یک عنصر شیمیایی است که به صورت گازی متشکل از دو اتم اکسیژن (O2) در هوا وجود دارد.

اتم اکسیژن در بسیاری از ترکیبات آلی یافت می شود و مولکول اکسیژن نقش مهمی در بدن ایفا می کند.

اکسیژن در بسیاری از واکنش ها مورد استفاده قرار می گیرد که مهم ترین آنها تنفس سلولی است. در طی فرآیند تنفس سلولی، انرژی حاصل از مواد غذایی به شکلی از انرژی شیمیایی تبدیل می شود که سلول ها می توانند مورد استفاده قرار دهند.

واکنش های شیمیایی، مولکول های اکسیژن را به ترکیبات دیگری مثل دی اکسید کربن تبدیل می کند. بنابراین اکسیژن باید دوباره جایگزین شود. در حالی که شما می توانید چند روز را بدون آب زندگی کنید، سه دقیقه هم بدون هوا زنده نخواهید ماند.DNA

DNA مخفف دی اکسی ریبونوکلئیک اسید (deoxyribonucleic acid) است. در حالی که آب و اکسیژن کوچکند،DNA مولکولی بزرگ یا ماکرومولکول است.

DNA حامل اطلاعات ژنتیکی یا برنامه کار برای ساخت سلول های جدید و یا حتی یک آدم جدید است. ما نمی توانیم بدون ساخته شدن سلول های جدید زندگی کنیم و از این نظرDNA مهم است. چراکه برای هر پروتئین بدن کدهایی دارد.

پروتئین ها، مو و ناخن، به علاوه آنزیم ها، هورمون ها، آنتی بادی ها و مولکول های نقل و انتقال را شامل می شوند. اگر تمام DNA بدن ما به طور ناگهانی از بین برود، تقریبا بلافاصله خواهیم مرد.هموگلوبین

هموگلوبین یکی دیگر از ماکرومولکول های بسیار بزرگ است که نمی توانید بدون آن زندگی کنید. این مولکول بسیار بزرگ است.

گلبول های قرمز هسته ندارند بنابراین می توانند خود را با اندازه فضایی که وجود دارد تطبیق دهند. هموگلوبین حاوی مولکول های هام (heme) حامل آهن است که با زیر واحد های پروتئین گلوبین پیوند ایجاد کرده. ماکرومولکول اکسیژن را به سلول منتقل می کند. شما برای زنده ماندن نیاز به اکسیژن دارید، اما بدون هموگلوبین قادر به استفاده از آن نخواهید بود.

وقتی هموگلوبین اکسیژن را حمل کرد سپس به دی اکسید کربن متصل می شود. در اصل این مولکول به عنوان یک نوع جمع آوری کننده زباله های بین سلولی هم عمل می کند.ATP

ATP مخفف آدنوزین تری فسفات است. ATP یک مولکول با اندازه متوسط ​​است که بزرگ تر از اکسیژن یا آب است اما بسیار کوچک تر از ماکرومولکول است. ATP سوخت بدن است. ATP داخل اندامک هایی در داخل سلول ها که میتوکندری نامیده می شوند ساخته می شود.

تجزیه گروه های فسفات مولکولATP انرژی را به شکلی آزاد می کند که بدن می تواند آن را مورد استفاده قرار دهد. اکسیژن، هموگلوبین وATP همه اعضای یک تیم هستند. اگر هر یک از این مولکول ها از دست بروند، بازی تمام می شود.پپسین

پپسین یک آنزیم گوارشی است و نمونه دیگری از یک ماکرومولکول است.

ابتدا یک فرم غیر فعال که پپسینوژن نامیده می شود، به داخل معده ترشح می شود که در آن جا اسید هیدروکلریک داخل شیره معده آن را به پپسین فعال تبدیل می کند.

آن چه این آنزیم را بسیار مهم می کند این است که قادر است پروتئین ها را به پلی پپتیدهای کوچکتر تقسیم کند. بدن می تواند برخی از اسیدهای آمینه و پلی پپتیدها را تولید کند، اما بقیه اسیدهای آمینه ضروری را تنها می توان از رژیم غذایی به دست آورد.

پپسین، پروتئین مواد غذایی را به شکلی تبدیل می کند که می تواند برای ساخت پروتئین های جدید و سایر مولکول ها مورد استفاده قرار گیرد.کلسترول

کلسترول به عنوان مولکول مسدود کننده شریان شهرت بدی پیدا کرده است، اما درواقع مولکولی ضروری است که برای ساخت هورمون ها استفاده می شود. هورمون ها مولکول های سیگنال هستند که تشنگی، گرسنگی، عملکرد ذهنی، احساسات، وزن و موارد بسیار دیگری را کنترل می کنند.

کلسترول برای سنتز صفرا استفاده می شود که صفرا هم برای هضم چربی ها به کار می رود.

اگر کلسترول به طور ناگهانی بدن تان را ترک کند، بلافاصله خواهید مرد زیرا کلسترول جزئی از ساختار هر سلولی است. بدن در واقع مقداری کلسترول تولید می کند، اما مقدار زیادی از آن را باید از مواد غذایی به دست آورد.بدن یک نوع ماشین زیستی پیچیده است، بنابراین وجود هزاران مولکول دیگر نیز ضروری است. به عنوان مثال می توان از گلوکز، دی اکسید کربن و کلرید سدیم نام برد. بعضی از این مولکول های مهم تنها از دو اتم تشکیل شده اند، اما بیشترشان ماکرومولکول های پیچیده هستند.

مولکول ها با هم از طریق واکنش های شیمیایی همکاری می کنند، بنابراین از بین رفتن حتی یکی مثل شکستن یک پیوند در زنجیره حیات است.
     
صفحه  صفحه 24 از 32:  « پیشین  1  ...  23  24  25  ...  31  32  پسین » 
علم و دانش انجمن لوتی / علم و دانش / آيا ميدانيد كه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites