خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
علم و دانش انجمن لوتی / علم و دانش /

دایناسور


صفحه  صفحه 3 از 7:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  پسین »
yashark23 مرد #21 | Posted: 19 Jun 2011 01:45
کاربر

 
قديميترين دايناسور شناسايي شده، اوراپتور است كه دايناسوري گوشتخوار بوده و 228 ميليون سال قبل مي زيسته است.تا كنون، حدود 500 جنس و تعداد خيلي بيشتري گونه از دايناسور شناسايي شده است. تقريبا چند ماه يكبار(گاهي اوقات چند هفته يك بار) فسيل جديدي از زير خاك بيرون مي آيد.
هر حکومتی که شادمانی را از مردمان بگیرد شکست خواهد خورد و برانداخته خواهد شد.
cyrus the great.king of persia ************************** امپراطور ایران.کوروش بزرگ
      
yashark23 مرد #22 | Posted: 19 Jun 2011 07:34
کاربر

 
"انواع دایناسورها چگونه نام گذاری شدند؟
دیرینه شناس دانشگاه بریستول روند کشف بقایای جدید دایناسورها در جهان را سالانه 25 تا 30دایناسور می داند که تا کنون در 700 یا 800 خانواده مختلف نامگذاریشده و به ثبت رسیده اندمایک بنتون" استاد علوم زمینی، پالئوبیولوژی وتنوع زیستی دانشگاه بریستول در گفتگوییبا ایندیپندنت درباره انواعدایناسورها و روند کشف بقایای این هیولاهای ما قبل تاریخ توضیحاتی دادهاست.کشف دایناسوها به گفته بنتون کشف دایناسورها همیشه در حال انجام است. سالانه 25 تا30کشف جدید از بقایای دایناسورها صورت می گیرد. همه انتظار دارند میزانسرعتاین کشفها کاهش پیدا کند اما تا کنون این سرعت تقریبا ثابت بوده وتغییری نکرده است. به اعتقاد بنتون بر اساس این واقعیت که تا کنون گونههای جدیدی در اروپا کشف نشده، انسانها اکنون در مسیر کشف تمامی گونه هایدایناسورها در نیمه راه قرار دارند. گونه های جدید از دایناسورها در بیشتردر مناطقی مانند جنوب آمریکا و چین یافت میشوند.
هر حکومتی که شادمانی را از مردمان بگیرد شکست خواهد خورد و برانداخته خواهد شد.
cyrus the great.king of persia ************************** امپراطور ایران.کوروش بزرگ
      
yashark23 مرد #23 | Posted: 19 Jun 2011 07:35
کاربر

 
پیشرفتهای علمی
دو دلیل برای بالا بودن میزان کشف دایناسورها طی دو دهه گذشته
وجوددارد. دلیل اول افزایش متخصصان و محققان دیرینه شناسدر زمینه دیرینهشناسی و دلیل دوم کشف و ورود به مناطق ناشناخته و دست نخورده ای است که بهتازگی فرصت مطالعه و جستجو در آنها به وجود آمده است.در عین حال آزاد شدنفضای سیاسی نیز در این میان بی تاثیر نبوده است. به گفته بنتون در زمانآغازفعالیتهای وی ایده برقراری ارتباط با دیرینه شناسان چینی امری غیرممکن بود. اما به تدریج محققان دریافتند کلید یافتن گونه های جدید ورود به قلمروهای جدید است.
هر حکومتی که شادمانی را از مردمان بگیرد شکست خواهد خورد و برانداخته خواهد شد.
cyrus the great.king of persia ************************** امپراطور ایران.کوروش بزرگ
      
yashark23 مرد #24 | Posted: 19 Jun 2011 07:36
کاربر

 
کشفیات مهم
جدیدترین کشف مهم در تاریخ دایناسورها، کشف دایناسور پردار بود که درچین صورت گرفته است. این رویداد کشف گونه ای جدید به شمار نمی رود، بلکهکشف وجود پر بر روی بدن این دایناسورها نکته مهم به شمار رفته و تحولبسیار بزرگی را در دیدگاه محققان درباره دایناسورها به وجود آورد.به اعتقاد بنتون کشف"آلکسااروس" نیز بسیار جالب توجه بوده است زیرااین دایناسور به گروهی جدید اختصاص دارد، جانداری بسیار عجیب با چهره ای خارق العاده که از پاهایی بسیار کوتاه و پهن، بازوهای بلند، پنجه های جارومانند و سر کوچک و بی خطر یک گیاهخوار برخوردار بوده است. پیش از این نیزبقایای این دایناسور یافته شده بود اما اولین "آلکسااروس" کامل گروهی جدیداز دایناسورها را به محققان معرفی کرد.
هر حکومتی که شادمانی را از مردمان بگیرد شکست خواهد خورد و برانداخته خواهد شد.
cyrus the great.king of persia ************************** امپراطور ایران.کوروش بزرگ
      
yashark23 مرد #25 | Posted: 19 Jun 2011 07:37
کاربر

 
با وجود سالانه 30 کشف جدید، بقایای تازه کشف شده می توانندبسیار پراهمیت باشند زیرا آنها در مناطق غیر عادی و دور از انتظار کشف می شوند،اما همه این بقایا می توانند به 40 تا 50 خانواده از دایناسورها تعلقداشته باشند. مشابه دایناسوری که در رومانی کشف شده است، این دایناسورمشابه یک "ولوسیرپتر" است که گروه چندان جدیدی به شمار نمی رود اما کشف آندر رومانی جلب توجه است، در کشوری اروپایی که تا کنون سابقه مشاهده چنینبقایایی در آن وجود نداشته است.این روند کمی به کشف گونه های جدید سنجابها شباهت دارد. گونه های جدیدسنجابها به واسطه تفاوتهای بسیار ظریفی از گونه های شناخته شده جدا میشوند، این تفاوتها به میزان اطلاعات و درک ما از این جانداران می افزایند،اما این جانداران یکی از شگفتی های جهان هستی به شمار نمی روند.
هر حکومتی که شادمانی را از مردمان بگیرد شکست خواهد خورد و برانداخته خواهد شد.
cyrus the great.king of persia ************************** امپراطور ایران.کوروش بزرگ
      
yashark23 مرد #26 | Posted: 19 Jun 2011 07:37
کاربر

 
انتخاب نام
برای نامگذاری گونه های جدید دایناسورها قوانین رسمی چندانی وجودندارد. هیچ هیئت یا کمیته ایبرای انتخاب و اختصاص دادن نامهای جدید وجودندارند و از این رو به گفته بنتون می توانید در این زمینه تا می خواهیدخیالپرداز باشید. همچنین می توان از منبعی محلی، تاریخ کشوری که بقایا درآن یافته شده و یا از افسانه شناسی در انتخاب نام دایناسور جدید استفادهکرد. همچنین می توان به راحتی از نامی لاتین مانند "تیرانوسائوروس رکس"استفاده کرد که به لاتین به مفهوم "پادشاه مستبد" است.
هر حکومتی که شادمانی را از مردمان بگیرد شکست خواهد خورد و برانداخته خواهد شد.
cyrus the great.king of persia ************************** امپراطور ایران.کوروش بزرگ
      
yashark23 مرد #27 | Posted: 19 Jun 2011 07:39
کاربر

 
یک کشف واقعی
تا کنون بیش از 700 تا 800 گونه از دایناسورها نامگذاری شده اند کهکاملا با یکدیگر متفاوتند و در حدود دو برابر این میزان نیز در تاریخنامگذاری شده اند. در صورتی که به این اعداد به شکلی خوشبینانه فکر کنیدمی توانید به متعدد بودن گونه های این جانداران پی برد.زمانی که نوبت به طبقه بندی کشفها به عنوان گونه ای جدید می رسد بایدشکاک بودن و ظریف بینیرا به خاطر سپرد. به عنوان یک دانشمند باید بقایایبه دست آورده را بارها و بارها مورد آزمایش قرار داد. دندانها، شکل جمجمهو استخوانها و دیگر ویژگی های آناتومی برای طبقه بندی نمونه های کشف شده وجود دارند. در نهایت برای قرار دادن گونه جدید در میان یک خانواده ازدایناسورها، باید از نمونه های موجود  برای یافتن نشانه ای جدید در بقایایبه دست آمده استفاده کرد.به گفته بنتون هرچه بقایای یافته شده تکه تکه تر باشند، دقت دانشمندباید افزایش پیدا کند. در صورتی که تنها یک دندانکشف شده نمی تواناطلاعات زیادیاز آن به دست آورد، در صورتی که بقایای کشف شده یک جمجمهاست، این نمونه ای بسیار کارآمد است و در صورتی که کل اسکلت دایناسور کشف شده بستری مناسب برای انجام مطالعات جدید فراهم آمده است.بنتون می گوید شاید همیشه نتوان به اندازه کافی دقیق بود. نمی توانانکار کرد در طول تاریخ علم افراد مختلف همیشه در پی دستیابی به اکتشافاتبزرگ بوده اند. اما یافتن نمونه های جدیدتنها نیمی از وظایف یک دیرینشناس است، بخش دیگر درک حیات گذشته است که در واقع بخشی اندیشمندانه تر بهشمار رفته و نیازمند مطالعات بیشتر است.
www.konjkav.com
هر حکومتی که شادمانی را از مردمان بگیرد شکست خواهد خورد و برانداخته خواهد شد.
cyrus the great.king of persia ************************** امپراطور ایران.کوروش بزرگ
      
yashark23 مرد #28 | Posted: 19 Jun 2011 07:42
کاربر

 
لت مرگ دايناسورها چه بود؟
دايناسورها ان حيوانات عظيم الجثه 65 ميليون سال قبل نابود شدند ولي هنوز علت واقعي اين حادثه مكشوف نگرديده عده اي بر اين باورند كه سرماي شديد عامل ان بودهعده اي برخورد شهاب سنگ را به زمين علت ان مي دانند و عده اي خشكسالي را بهانه قرار ميدهند وليايا واقعا علت نابودي انها اين بوده است؟ اخرين دايناسور روي زمين رو ميتوان اركئو پتريكس ناميد كه بعدها تغيير شكل داد و به پرندگان امروزي تبديل شد ديگر جانداران كه تغيير كرده اند عبارتند از: لاك پشتها ميمونها مارمولك ها مارها افتاب پرست ها و...
ايا ميدانيد مخوف ترين موجودات روي زمين كدام جانور است؟ در دوران كنوني اژدهاي كمودور و در دوران ما قبل تاريخ 2 دايناسور به نامهاي : تيرانوزروس و داينو نيكوس دوستاني كه بازي داينو كريسيس 1 رو روي پلي استيشن 1 انجام داده اند با داينو نيكوس اشنايي دارند برادر بزرگتر اين جانور داينو كايروس نام دارد و به دست خوفناك مشهور است چرا كه چنگالهايي به بلندي كارد قصابي داشته است.دايناسورها همگي خونسرد بودهاند ولي دانشمندان اكنون سنگواره اي رايافته اند كه ثابت كرده 1 نوع دايناسور بر خلاف بقيه خونگرم بوده است به هرحال هگي نابود شدند و علت ان كشف نشد.
هر حکومتی که شادمانی را از مردمان بگیرد شکست خواهد خورد و برانداخته خواهد شد.
cyrus the great.king of persia ************************** امپراطور ایران.کوروش بزرگ
      
yashark23 مرد #29 | Posted: 19 Jun 2011 07:43
کاربر

 
انواع دایناسورها

داينو نيكوس ملقب به : چنگال خوفناك
قد: 4 متر اندازه ساعدها : 3 متر بعد از تيرانوزروس و الو زروس جزو وحشي ترين دايناسورهاي دوران كرتاسه(عصر زمين شناسي سوم) ميباشد به اين علت به چنگال خوفناك معروف شد كه در پاهايش 3 انگشت داشت كه انگشت وسط را بالاتر از سطح زمين نگاه ميداشت سرعت او در ان دوران باور نكردني بود شايد چيزي مثل سرعت پلنگ چيتا او به پشت قربانيان خود خيز بر ميداشت گلويشان را ميدريد يا تكه اي گوشت از بدنشان جدا ميكرد ان هم با سرعتيباورنكردني چنگال وسط رو براي خيز برداشتن به سوي قرباني استفاده ميكرد و براي اين بالاتر از سطح زمين بود كه يكوقت در اثر اصطكاك كند نشود.
هر حکومتی که شادمانی را از مردمان بگیرد شکست خواهد خورد و برانداخته خواهد شد.
cyrus the great.king of persia ************************** امپراطور ایران.کوروش بزرگ
      
yashark23 مرد #30 | Posted: 19 Jun 2011 07:44
کاربر

 
تيرانو زروس ملقب به:ركس
قد:13 الي 14 متر اندازه دندانها: هركدام 5 سانتيمتر اين دايناسور پادشاه عصر كرتاسه(عصر زمين شناسي سوم) ميباشد و مخوف ترين دايناسور روي كره زمين نام گرفته است چرا كه هيچ جانداري قدرت و توان مقابله با ان را نداشت تي ركس به هيچ كدام از جانداران رحم نميكرد وبراي همين جانداران ان دوره يا درون اب زندگي ميكردند يا زرهي سخت بر پشتشان داشتند ولي امان از زمان تخم گذاري كه مجبور بودند از اب خارج شوند تيرانوزروس ها اغلب به دايناسورها حمله ميكردند و گلويشان را مي دريدند و با دندانهاي محكم خود استخوانهاي قرباني را خرد ميكردند و بعد از خوردن غذا اندكي چرت ميزدند تا غذا هضم شود اين دايناسور ساعد هاي كوچكي داشت كه ذه درد نمي خوردند چرا كه چنگالهاي پاها به اندازه كافي تيز و مقاوم بودن اين دايناسور در حدود 60 ميليون سال پيش از بين رفت و اينك پژوهشگران با استفاده از فسيل اين دايناسور كه در مغولستان يافت شده درباره اين جانور اطلاعاتزيادي رو براي ما قرار داده اند
هر حکومتی که شادمانی را از مردمان بگیرد شکست خواهد خورد و برانداخته خواهد شد.
cyrus the great.king of persia ************************** امپراطور ایران.کوروش بزرگ
      
صفحه  صفحه 3 از 7:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  پسین » 
علم و دانش انجمن لوتی / علم و دانش / دایناسور

جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا