خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
علم و دانش انجمن لوتی / علم و دانش /

مهندسی عمران


صفحه  صفحه 9 از 11:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  پسین »
arminaghtecady مرد #81 | Posted: 19 Apr 2013 18:52
کاربر

 
تعاريف راه سازي

آبرو
هر سازه ای، غیر از پل، كه برای تخلیه آب از زیر راه ساخته میشود.

آسفالت حفاظتی
پخش قیر در راههای خاكی شنی، آسفالتی و بتنی و بلافاصله پخش سنگدانه بر روی آن، یا قیرپاشی بدون سنگدانه، و یا پخش آسفالت اسلاری سیل، و یا آسفالت متخلخل، آسفالت حفاظتی نامیده میشود.

آسفالت سرد
آسفالت سرد از اختلاط مصالح سنگی یا قیرهای محلول، یا قیرآبه ها و یا قطران در دمای محیط تهیه و در همین دما پخش و متراكم میشود.

آسفالت متخلخل
آسفالت متخلخل از اختلاط قیر با سنگدانه های شكسته دارای دانه بندی باز، در كارخانه آسفالت تهیه میشود.

اساس
قشری از مصالح سنگی با مشخصات فنی و به ضخامت معین كه بر روی بستر آماده شده راه و یا لایه زیراساس، به منظور تحمل بارهای وارده از لایه های بالاتر روسازی قرار گیرد، قشر اساس نامیده میشود.

اساس شنی
عبارت است از مصالح شكسته شنی با مشخصات فنی معین كه به ابعاد هندسی مورد نظر بر روی قشر زیراساس و یا بستر روسازی قرارگیرد.


اساس قیری
مخلوطی از مصالح سنگی و قیر با مشخصات فنی و به ضخامت معین كه بر روی بستر آماده شده راه و یا لایه زیراساس، به منظور تحمل بارهای وارده از لایه های بالاتر روسازی قرار گیرد، قشر اساس قیری نامیده میشود.

اساس ماكادامی
مخلوطی از سنگ كوهی و یا سنگهای رودخانه ای شكسته به اندازه های مشخص و پخش آن بر روی قشر آماده شده سطح راه برابر ابعاد، اندازه ها و ضخامتهای مشخص شده در نقشه ها.

اندود سطحی (تككت)
پخش یك لایه بسیار نازك قیر محلول یا قیرآبه روی سطح آسفالتی یا بتنی به منظور آغشته نمودن سطوح مزبور و ایجاد چسبندگی با قشر آسفالتی كه متعاقباً روی آن پخش میشود، اندود سطحی یا تككت نامیده میشود.

اندود نفوذی (پریمكت)
پخش یك لایه قیر محلول با كندروانی (ویسكوزیته) كم یا متوسط در سطح شنی راه (بستر روسازی راه یا زیراساس و یا اساس)، اندود نفوذی یا پریمكت نامیده میشود.

اندودهای آببند (سیلكت)
اجرای آسفالتهای حفاظتی بر روی انواع رویه های آسفالتی و یا بتنی موجود، به منظور آببندی، افزایش خاصیت نفوذناپذیری، اصلاح آسیب دیدگیهای سطحی، بهسازی موقت و افزایش عمر بهره برداریها، اندود آببند یا سیلكت نامیده میشود.

بازیابی روسازی آسفالتی
بازیابی روسازی آسفالتی، استفاده مجدد از آسفالتهای قدیمی است كه قبلا كاربرد اولیه خود را به انجام رسانده است. این عمل معمولاً پس از انجام پارهای فعل و انفعال بر روی آسفالتهای قدیمی صورت میگیرد.

بتن آسفالتی با دانه بندی باز
عبارت است از مخلوط قیر و مصالح سنگی با دانه بندی باز كه مناسب برای بالا بردن اصطكاك روسازی مرطوب میباشد.

بتن آسفالتی با دانه بندی متراكم
عبارت است از مخلوط قیر و مصالح سنگی با دانه بندی پیوسته مناسب برای شرایط محلی با كاهش فضای خالی و افزایش مقاومت و عمر بیشتر.

بستر روسازی راه
سطح تمام شده خاكی راه كه مصالح لایههای روسازی بر روی آن قرار میگیرد.

بهسازی و روكش آسفالتی
مرمت و اصلاح انواع آسیب دیدگیهای سطحی و سازه ای روسازیهای آسفالتی، شامل: تعمیرات سطحی، اجرای روكشهای تقویتی، بازیافت و یا تركیبی از این عملیات بهسازی نامیده میشود.


پل
سازه فلزی یا با مصالح ساختمانی برای عبور راه، راه آهن و یا پیاده از روی آب یا مسیر راهی دیگر.

پیكنی ابنیه فنی
پیكنی ابنیه فنی عبارت است از كندن محل پی پایه ها، دیوارها، زهكشیها، با دست و یا بیل مكانیكی (یا وسایل مشابه) طبق رقوم مندرج در نقشه های اجرایی و به دستور دستگاه نظارت.

تخلیه آبهای سطحی
عبارت است از احداث نهرها، و آبروهای باز و یا بسته، لوله گذاریهای سطحی، انحراف و تنظیم و كنترل جریان آب انهار و رودخانه ها و اجرای سایر كارهای تكمیلی، طبق نقشه های اجرایی و دستورات دستگاه نظارت.

خاك مسلح
خاك مسلح عبارت است از مجموعه خاك و جوشنها كه به صورت نوارهای افقی در خاك قرار میگیرند و پوسته كه بتنی یا فلزی است و نمای خاك مسلح را تشكیل میدهد.

داربست
سازه ای موقت است كه برای نگهداری قالببندی، سكوهای كار و تحمل بارهای حین اجرا برپا میشود. مشتمل بر شمعبندی، پایه های قائم، صفحات افقی، بادبندها، زیرسریها و نظایر آن.

راه انحرافی
راهی موقت برای عبور ترافیك در زمان قطع عبور از بخشی از راه.
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
      
arminaghtecady مرد #82 | Posted: 19 Apr 2013 18:52
کاربر

 
روسازی
روسازی راه سازهای است كه بر روی آخرین لایه متراكم شده خاك زمین طبیعی، خاكریزیها یا كف برشهای خاكی و یا سنگی كه به طور كلی بستر روسازی نامیده میشود، قرار میگیرد.

زهكشی
زهكشی عبارت است از لوله گذاریهای سطحی و زیرزمینی، مصرف زههای سنگی و یا خرده سنگی، انحراف و تنظیم و اجرای سایر كارهای تكمیلی، طبق نقشه های اجرایی و دستورات دستگاه نظارت.

زیراساس
قشری از مصالح سنگی (و یا مخلوطی از مصالح سنگی و مواد افزودنی) با مشخصات فنی معین و به ضخامت مشخص كه بر روی بستر راه (سابگرید) به منظور تحمل بارهای وارده از قشرهای بالای روسازی قشر اساس قرار گیرد، قشر زیراساس نامیده میشود. زیراساس معمولاً اولین لایه از ساختمان روسازی راه را تشكیل میدهد.

زیراساس شنی
مصالح شنی با مشخصات فنی معین تهیه و بر روی بستر روسازی راه حمل و به ضخامت مورد نظر پخش و سپس طبق شرایط فنی آبپاشی و كوبیده میگردد. قشر حاصله، زیراساس شنی نامیده میشود.

سنگ پشت كار
قطعه سنگی است كه در پشت نما به كار میرود و مستقیماً در برابر عوامل جوی قرار ندارد.

سنگ توكار
قطعه سنگی است كه در داخل بنا به كار برده میشود.

سنگ دوكله و یا سرتاسری
قطعه سنگی است كه تمام ضخامت بنا را در بر میگیرد.

سنگ راسته
قطعه سنگی است كه طول اصلی آن در امتداد نمای بنا قرار میگیرد.


سنگ كله
قطعه سنگی است كه طول اصلی آن در داخل بنا قرار میگیرد.

سنگ نبش
قطعه سنگی است كه در گوشه بنا به كار برده میشود.

سنگ نما
قطعه سنگی است كه در نمای بنا به كار برده میشود. این قطعه باید دارای ریشه كافی بوده تا در ضمن مقاومت در برابر عوامل جوی، استحكام بنا را هم تامین نماید.

شانه راه
آن قسمت از كف راه كه برای توقف اضطراری وسایل نقلیه اختصاص داده شده است.

شیب عرضی
عبارت است از شیب عرضی سطح راه و در مسیرهای مستقیم اغلب معادل 2% میباشد.

شیب عرضی روكش
حداقل شیب عرضی روكش در مسیرهای مستقیم 5/1% و حداكثر 3% ولی حداقل شیب عرضی برای مسیرهای بیش از دو خط عبور در یك جهت 2% میباشد. شیب عرضی جاده خاكی و یا بدون روسازی 5/2% تا 5% است.

طاقهای با دور تمام
طاقهایی كه انتهای قوس طاق به حالت عمودی روی پایه ها قرار گرفته باشد.


طاقهای نیمخیز
طاقهایی كه با طاق به حالت مایل و با شیب 1و 2 روی پایه قرار گرفته باشد.

عملیات خاكی
عبارت است از كلیه كارهای لازم برای تمیز كردن بستر و حریم راه، خاكبرداری و خاكریزی خاك، سنگ و یا سایر مصالح، از و یا در مسیر و یا محدوده راه در منطقه عملیات طرح، طبق نقشه های اجرایی و یا برابر دستورات دستگاه نظارت.

قالب
سازهای موقت برای در بر گرفتن بتن قبل از سخت شدن و كسب مقاومت كافی برای تحمل بار بتن.

قرضه جانبی
قرضه ایست موجود در حریم قانونی راه و در صورت بلامانع بودن در نزدیكی و مجاورت حریم راه.

قرضه موضعی
قرضه ایست كه از منابع مناسب موجود در طول راه و با رعایت حداقل فاصله حمل تعیین میشود.

قرضه منتخب
قرضه ایست متشكل از مصالح رودخانه ای و یا كوهی و یا مصالحی با مشخصات معین كه از منابع خاص تأمین میشود.

كنترل فرسایش
عبارت است از ایجاد فضای سبز و یا تثبیت خاك با قیرآبه و یا پوشش با بتن پاشیده و شیببندی به منظور كاهش از دست رفتن خاك به علت آب یا باد.

مدیریت روسازی راه
عبارت است از تمامی فعالیتهای مربوط به طراحی، ساخت، نگهداری، ارزیابی مداوم، ترمیم، بهسازی و یا بازسازی روسازی شبكه راه ها. مدیریت روسازی راه مجموعهای است از ابزار و روشها كه علاوه بر سازماندهی به شبكه روسازیها به تصمیم گیری برای دست یافتن به برنامه های درازمدت مؤثر و اقتصادی برای نگهداری روسازیها در سطحی قابل قبول، كمك میكند.

مجموعه قالببندی
مجموعه ای كه برای نگهداری بتن در شكل مورد نظر به كار میرود، مشتمل بر رویه قالب، بدنه قالب، پشتبندها، كلافها، چپ و راستها و نظایر آن.

میانه راه
آن قسمت از عرض راه كه در حد فاصل (بین) مسیر رفت و برگشت قرار گرفته و مسیرهای رفت و برگشت را از هم جدا میكند.
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
      
arminaghtecady مرد #83 | Posted: 19 Apr 2013 18:54
کاربر

 
اصول آرماتوربندی

اصول آرماتوربندی
ذکر چند مطلب در خصوص آشنايي با نکات اجرايي آرماتوربندي الزامي است زیرا آرماتوربندي کاري تخصصي ميباشد و دقت و نظارت جدي بر آن الزامي است. در برخي شرايط تمام مقاومت پي را آرماتورها تامين مي کنند. مهندسين ناظر موظف هستند قبل از اجراي بتن ريزي از آرماتوربندي فونداسيون بازديد به عمل آورده و تا پايان بتن ريزي نظارت مستمر و مستقيم داشته باشند.

1- به هيچ عنوان از آرماتورهاي زنگ زده و يا آغشته به روغن نبايد استفاده شود در صورت آلودگي آرماتورها به روغن يا زنگ زدگي آنها، بايد قبل از اجراي آرماتوربندي به پاکسازي آنها اقدام و بعد از تاييد دستگاه نظارت به بتن ريزي اقدام گردد.

بياموزيم: آرماتورها دو دسته طولي (آرماتورهاي اصلي) و عرضي (خاموت) هستند. خاموتها وظيفه نگهداري آرماتورهاي طولي و جلوگيري از کمانش آنها در هنگام فشارهاي زياد و چند

کاربرد بسيار مهم ديگر دارند. لذا اهميت رعايت ضوابط خاموت گذاري کمتر از آرماتورهاي اصلي نيست.
2- فاصله خاموتها از يکديگر بايد حداکثر 20 سانتي متر باشند و دستگاه نظارت موظف است که در صورت عدم رعايت از سوي پيمانکار از اجراي بتن ريزي جلوگيري نمايد.

شکل: فاصله خاموتها از هم 20 سانتي متر است و مشاهده مي کنيد که نحوه اندازه گيري آن به راحتي قابل اندازه گيري است.

3- خاموتها بايد مطابق بوسيله سيم آرماتوربندي به تمام ميلگردهاي طولي مهار شوند اين امر الزامي است و ميبايست توسط پيمانکار رعايت گردد و در صورت عدم توجه دستگاه نظارت موظف است از ادامه کار پيمانکار تا رفع نواقص فوق جلوگيري نمايد.

4- تمام ميلگردها بايد توسط قيچي مخصوص بريده شود و جدا از بريدن ميلگردها به کمک دستگاه هوا برش خودداري شود . توجه داشته باشيد که حرارت موجب افت کيفيت ميلگردها ميگردد.

5- از خم کردن آرماتور در دماي پايين تر از 5 درجه سانتيگراد خودداري شود و از باز و بسته کردن خمها به منظور شکل دادن مجدد ميلگردها جدا خودداري شود در صورت مشاهده چنين مواردي بايد به مهندس ناظر اعلام گردد تا مطابق ضوابط اقدام شود .

6- تمام ميلگردها بايد به صورت سرد و تا حد امکان با دستگاههاي مکانيکي خم شوند از خم کردن آرماتورها و بولتهاي صفحه هاي ستون به کمک حرارت ( هوابرش ) جدا خودداري شود.

کل: نحوه صحيح خم کردن آرماتورها به صورت سرد و در دماي معمولي.

7- توجه داشته باشيد که آرماتوربندي را که توسط مهندس ناظر تاييد شده است نبايد قبل از بتن ريزي تغيير داد (خصوصا از خارج کردن ميلگردها جدا خودداري نماييد و در صورت مشاهده سريعا به مهندس ناظر گزارش دهيد.)

8- فاصله بين ميلگردها تا سطح قالب بندي حداقل بايد 5/2 سانتي متر باشد تا پوشش بتني روي ميلگردها داراي ضخامت مناسبي باشد و علاوه بر ايجاد پيوستگي بين بتن و ميلگرد، محافظت ميلگردها در برابر خوردگي و زنگ زدگي انجام شود.

مهم: رعايت نکردن فاصله بين ميلگردها و جداره قالب باعث از بين رفتن سريع پي مي شود. مهم: فاصله مناسب بين ميلگرد و ديواره قالب باعث استحکام و بالارفتن عمر پي و در نتيجه سازه و بالا رفتن مقاومت در برابر زلزله خواهد شد
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
      
arminaghtecady مرد #84 | Posted: 19 Apr 2013 18:56
کاربر

 
آشنایی با چگونگی ساخت سازه های ماکارونی

سازه هاي ماكاروني به سازه هايي اطلاق مي شود ، كه مصالح استفاده شده در آنها تنها ماكاروني و چسب مي باشد . اين سازه ها در مقياس كوچكتر نسبت به سازه هاي واقعي طراحي و توسط ماكاروني و چسب ساخته مي شوند و پس از ساخت مورد بارگذاري قرار مي گيرند .
در واقع اين سازه ها به عنوان ماكت ساخته نمي شوند و سازه اي كه بار بيشتري را تحمل مي كند ، موفق تر خواهد بود . پل ( تحت بارگذاري يكنواخت ، متمركز و متحرك ) ، Towercrain ، انواع قاب هاي ساختماني و ستون هاي فشاري از جمله رايج ترين سازه هاي ماكاروني مي باشند .

هر ساله در اين راستا مسابقات بزرگي در دانشگاه هاي معتبر دنيا بين دانشجويان رشته مهندسي عمران برگزار مي گردد . اين دانشگاه ها از سالها پيش در اين زمينه سرمايه گذاري كرده تا ذهن خلاق دانشجويان را فعال سازند و از طرحها و پژوهش هاي آنها در عمل استفاده كنند .
هر ساله در اين راستا مسابقات بزرگي در دانشگاه هاي معتبر دنيا بين دانشجويان
رشته مهندسي عمران برگزار مي گردد . اين دانشگاه ها از سالها پيش در اين زمينه
سرمايه گذاري كرده تا ذهن خلاق دانشجويان را فعال سازند و از طرحها و پژوهش هاي آنها
در عمل استفاده كنند . طراحي و ساخت پل و ستون هاي فشاري رايج ترين رشته هاي
اين مسابقات مي باشند . بطور مثال طراحي و ساخت پل خرپايي تنها با استفاده از 750
گرم ماكاروني ( معادل يك بسته ماكاروني ) كه مي تواند وزن زيادي را تحمل نمايد . طول دهانه
پل يك متر و حداكثر ارتفاع پل نيم متر مي باشد . پل روي دو تكيه گاه كه از يكديگر يك متر
فاصله دارند قرار مي گيرد و تكيه گاهها فقط قادر به وارد كردن عكس العمل عمودي مي باشند
و هيچ عكس العمل افقي در تكيه گاهها بر پل وارد نمي شود . ركورد كسب شده در اين
رشته ( پل خرپايي ) معادل 176 كيلو گرم مي باشد ، كه اين ركورد تقريبا 230 برابر وزن خود
سازه مي باشد . همچنين طراحي و ساخت سازه هاي فشاري كه قادر به تحمل بار هايي
بيش از نيم تن مي باشند ، از ديگر نمونه هاي اين سازه ها هستند . اينجا يك سئوال
ممكن است مطرح مي گردد ، آيا جنس ماكاروني در دست يافتن به ركورد هاي بالا موثر است ؟

در اين زمينه تحقيقاتي روي محصول هاي مختلف شركت هاي ماكاروني دنيا انجام گرفته و ماكاروني شركت Rose ايتاليا به عنوان بهترين ماكاروني براي اين هدف شناخته شده است .

البته لازم به ذكر است كه قدرت و مهارت طراح در ارائه يك طرح موفق ، بسيار مهم تر از جنس ماكاروني در رسيدن به ركورد هاي بالا مي باشد .
هدف از استفاده از ماكاروني به عنوان عنصر سازه اي :

1- در واقع ماكاروني بر خلاف فولاد و بتن عنصر سازه اي ناشناخته اي مي باشد . اين بدان معني است كه خصوصيات ماكاروني شامل حداكثر تنش كششي ، حداكثر تنش فشاري ، مدول الاستيسيته ، نحوه كمانش ماكاروني و ديگر خصوصيات ماكاروني كه مورد نياز براي طراحي و تحليل سازه مي باشند ، ناشناخته مي باشد و تنها راه بدست آوردن اين ويژگيها ايجاد وابداع آزمايش هاي ساده و دقيق مي باشد .

2- ماكاروني بر خلاف بتن و فولاد داراي ضعف هاي زيادي مي باشد و اين ضعف ها كار را براي طراح مشكل تر مي كند و اينجاست كه ابداعات و خلاقيت هنر نمايي مي كنند و براي رسيدن به ركورد هاي بالا بهينه سازي سازه ها مطرح مي گردد .

3- ارزان بودن ماكاروني نسبت به مصالحي چون فولاد وبتن .اهداف كلي طرح :

1- اين طرح در وهله اول به عنوان يك طرح آموزشي مي تواند بسيار مفيد و سودمند براي دانشجويان رشته مهندسي عمرانو معماري ايفاي نقش نمايد ، زيرا اين امكان را به دانشجويان مي دهد كه ، با استفاده از مصالح ارزان ، سبك و قابل دسترس ( ماكاروني به جاي بتن و فولاد ) دست به طراحي و ساخت سازه هاي مختلف زده و با اين كار كليه دروس فراگرفته در رشته سازه را به عمل تجربه نمايند .

2- دانشجويان مي بايست با استفاده از مسائل تئوريك فرا گرفته در دروس مقاومت مصالح و آزمايشگاه هاي مربوط به آن تلاش نمايند تا خصوصيات عنصر سازه اي جديد را كشف نمايند .

3- دانشجويان مي بايست با استفاده از تحليل سازه ها و با بكارگيري نرم افزار هاي كامپيوتري به طراحي و آناليز سازه مورد نظر بپردازند.

4- طراحي و ساخت يك سازه بهينه كه تحت عنوان بهينه سازي سازه ها مطرح است .

معرفي انواع مختلف سازه هاي ماكاروني


سازه هاي فشاري :

نوعي پل با دهانه كوتاه ، كه اكثر اعضاي آن در فشار مي باشند . از مزيت هاي اين رشته از مسابقات طراحي اعضاي فشاري و بررسي پديده كمانش در آنها مي باشد .

Tower Crain - 2

دراين نوع از سازه هاي ماكاروني ، هدف طراحي جرثقيلهايي است كه بر روي برجهاي بلند به كار گرفته مي شوند .

اين سازه ها بايد قادر باشند با داشتن ارتفاع معين شعاع خاصي را تحت پوشش قرار دهند .

3-پل با بار متمركز :

اين سازه از به هم پيوستن دو خرپاي دوبعدي به وجود مي آيد و بارگذاري از وسط دهانه صورت مي گيرد .

اين نوع پل هر سه نوع عضو فشاري ، كششي و خمشي را دارا مي باشد .
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
      
arminaghtecady مرد #85 | Posted: 19 Apr 2013 18:56
کاربر

 
-پل با بار گسترده 4

پل به شكل ظاهري خرپا مي باشد ، كه بارگذاري به صورت گسترده و يكنواخت در تمام طول دهانه صورت مي گيرد . در عمل مي توان چنين فرض كرد كه تمام وسايل نقليه به دليل ترافيك به صورت ثابت بر روي پل قرار گرفته اند .
پل با بار متحرك :

اين نوع از سازه ماكاروني در واقع پيشرفته ترين و كامل ترين حالت از سازه ها مي باشد ، كه در آن طراحان اقدام به طراحي يك پل واقعي مي كنند .

بار قرار گرفته بر روي پل به صورت متحرك مي باشد ، كه اين امر با عبور دادن يك وسيله نقليه كوچك با سرعت معين ، كه بر روي آن وزنه قرار داده مي شود ، صورت مي گيرد .
آئين نامه سازه هاي فشاري:
سازه هاي فشاري :

اين نوع از سازه ها در واقع نوعي پل با دهانه كوتاه هستند ، با اين تفاوت كه اكثر اعضاي سازه نيروي فشاري را تحمل مي كنند . هدف از طراحي اين سازه ها رسيدن به بالاترين بار تحمل شده در قبال كمترين وزن سازه مي باشد.

هر گروه تنها قادر به ساخت يك سازه مي باشد. هر گونه كوتاهي و قصور در مورد نحوه چسباندن اعضا به يكديگر بر عهده خود شركت كنندگان مي باشد .
نوع مصالح :

تمام گروه هاي شركت كننده ملزم به استفاده از يك نوع ماكاروني، با مقطع دايره اي، به قطر خارجي حداكثر 4 ميلي متر مي باشند ، كه نوع ومارك شركت توليد كننده متعاقبا اعلام خواهد شد. همچنين چسب به كار رفته در سازه مي تواند از سه نوع چسب :

1.حرارتي

Epoxy 2. ( دوقلو )

Supper glow 3 .( قطره اي ) باشد.

ابعاد :

1. حداقل دهانه پل برابر 15 سانتي متر مي باشد.

2. .عرض عرشه پل حداقل برابر 10 سانتي متر مي باشد و سطح زيرين عرشه پل بايد حداقل 5/7 سانتي متر بالاتر از سطح زمين باشد.

3. طول پل بين 15 تا 45 سانتي متر و عرض آن بين 10 تا 20 سانتي متر باشد.

4. حداقل ارتفاع تراز بالاي عرشه پل تا سطح زمين 75/8 سانتي متر مي باشد.
قوانين :

1. حداكثر تعداد اعضاي گروه 3 نفر مي باشد.

2. هرگونه تغييردر جنس ماكاروني از قبيل ( پركردن ماكاروني با چسب يا مواد ديگر ، حرارت دادن ماكاروني و غيره ) پذيرفته نخواهد شد.همچنين شركت كنندگان فقط از چسب در محل اتصالات مي توانند استفاده نمايند.

3. بريدن ، قطع كردن و شكستن ماكاروني قانوني مي باشد.

4. حداكثر وزن پل 450 گرم مي باشد.

5. شركت كنندگان حداكثر مجاز به چسباندن 2 رشته ماكاروني به يكديگر و تشكيل پروفيل جديد هستند.

6. به كار بردن هر ماده ديگري به غير از ماكاروني و چسب مجاز نمي باشد.
7. شركت كنندگان قادر هستند از ديگر منابع براي كمك در طراحي سازه بهينه كمك بگيرند.

8 . قبل از بارگذاري تمام سازه ها چه از نظر نوع مصالح وچه از نظر ابعاد مورد بازبيني قرار مي گيرند و هرگونه تخلف از قوانين به معناي عدم پذيرفته شدن سازه در مسابقات مي باشد.
نحوه بارگذاري سازه ها :

1. پل ها روي سطوح صافي قرار مي گيرند.

2. يك صفحه فلزي يا چوبي به ابعاد 10 در 15 سانتي متر روي عرشه پل قرار مي گيرد.

3. بار به صورت مداوم روي صفحه فلزي يا چوبي كه روي عرشه پل قرار دارد، اضافه مي گردد، تا آنجا كه پل بدون هرگونه شكستگي در كل يا قسمتي از آن قادر به تحمل بار باشد . همچنين در هنگام بارگذاري حداكثر خيز قابل قبول براي پل 2 سانتي متر مي باشد.
عوامل موثر در گزينش بهترين سازه:
1.كارآمدي سازه:

حداكثر نسبت بار تحمل شده به وزن سازه.

2. ارائه مقاله:

ارائه مقاله در مورد چگونگي طراحي ، بهينه سازي و ساخت سازه فشاري توسط نرم افزار power point)( .
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
      
arminaghtecady مرد #86 | Posted: 19 Apr 2013 18:57
کاربر

 
چگونه شروع كنيم ؟
براي وارد شدن به اين رشته شما بايد داراي خصوصيات اخلاقي چون كنجكاوي ، خلاقيت ، صبر ، همت و تلاش فراواني باشيد .

اين خصوصيان به اين علت مطرح گرديد كه در ساخت و طراحي يك سازه موفق علاوه بر آگاهي از علوم مهندسي به اين ويژگي ها نيازمند هستيد . چرا كه ممكن در طراحي و ساخت يك سازه شما روز ها و هفته ها تلاش نماييد ، ولي در نهايت به دليل يك اشتباه كوچك در طراحي يا ساخت ، سازه شما به حداقل ركورد مورد نظر نرسد .

هيجان انگيزترين بخش كار شما مربوط به زمان بارگذاري سازه مي باشد ، كه سازه اي كه مدت زيادي براي طراحي و ساخت آن صرف كرده ايد در نهايت در جلوي چشمان شما منهدم مي گردد ، ولي آيا ركورد مورد نظر بدست مي آيد يا خير ؟
بطور خلاصه براي ساخت يك سازه شما بايد مراح زير را در پيش گيريد :

1-كشف خصوصيات عنصر سازه اي جديد با انجام آزمايش هاي ساده ولي دقيق . اين مرحله شامل آزمايشهايي براي رسيدن به خصوصياتي چون حداكثر تنش كششي ، حداكثر تنش فشاري ، مدول الاستيسيته، حداكثر بار بحراني در كمانش و غيره مي باشد .

2-كار بر روي خصوصيات عنصر سازه اي جديد ( ماكاروني ) و دست يافتن به نقاط ضعف و يا قدرت آن .

3- آشنايي با يك نرم افزار رايانه اي براي تحليل و طراحي سازه . ( بطور مثال : sap 2000 )

4- تحليل سازه هاي ساخته شده در گذشته و رسيدن به نقاط ضعف و يا قدرت آنها .

5- طراحي سازه با توجه به اطلاعات بدست آمده.

6- تلاش براي رسيدن به بهينه ترين طرح ( بهينه سازي ) .

7 - ساخت سازه توسط ماكاروني و چسب .
تكنيك هاي ساخت سازه ماكاروني :

ماكاروني :

اين عنصر سازه اي در برابر كشش و فشار ( اگر طول آن كوتاه باشد و دچار كمانش نگردد ) مقاومتي خوبي از خود نشان مي دهد ، ولي مقاومت آن در برابر خمش بسيار كم است . به همين علت بايد تا حد امكان سعي نمود ، تا سازه ها به گونه اي طرح شوند كه اعضاي آن كمترين خمش ممكن را تحمل نمايند .

در واقع تابع هدف در بهينه سازي سازه خمش و وزن سازه مي باشد . يعني سازه ها بايد به گونه اي طرح شوند ، كه كمترين خمش در آنها به وجود آيد و در عين حال با كمترين وزن بيشترين مقاومت را از خود نشان دهند .

يك نكته مهم در مورد سازه هاي ساخته شده توسط ماكاروني اين است ، كه در هنگام ساخت و يا بعد از آن نبايد در مكاني كه در آن رطوبت و گرماي هوا بالا است قرار گيرد ، زيرا در اين صورت ماكاروني ترك مي خورد .

چسب :

براي ايجاد اتصالات در اعضاء ، آنها را به صورت سر به سر قرار داده و سپس در محل گره ها از چسب استفاده نماييم .

1- اتصال مفصلي :

براي به وجود آوردن چنين اتصالي بايد از چسب حرارتي ( چسب تفنگي ) استفاده نمود . زيرا اين چسب علاوه بر چسباندن اعضاء به يكديگر ، آنقدر انعطاف پذير است ، كه به اعضاء اين اجازه را مي دهد تا در محل گره ها تا اندازه اي دوران نمايند .
2-اتصال صلب :

براي ايجاد اتصالات صلب مي توان از دو چسب :

· دوقلو (epoxy )

· قطره اي (supper glue )

اگر از چسب دوقلو استفاده مي كنيد ، اين چسب اين قابليت را دارد ، كه فضاي خالي بين اعضاء در محل گره ها را پر نموده و نيازي نيست كه شما ماكاروني ها را تراش داده و در كنار هم قرار دهيد . اما عيب اين چسب اين است ، كه وزن تمام شده سازه بالا مي رود.

ولي چنانچه از چسب قطره اي استفاده مي كنيد ، اعضاء در محل گره ها بايد تراش مناسب داده شوند ، تا سطح تماس افزايش يابد ، چراكه اصولا اين چسب فضاپركن نمي باشد و فقط در سطوحي كه اعضاء تماس مستقيم با هم دارند اتصال ايجاد مي نمايد . ولي در مقابل ، اگر از اين چسب استفاده نماييد ، وزن تمام شده سازه كمتر خواهد شد .
چگونگي ساخت :

بعد از آنكه طراحي نهايي را انجام داديد ، مي توانيد براي ساخت ، طرح نهايي را در ابعاد واقعي بر روي يك كاغذ پوستي بكشيد و سپس كاغذ را توسط چسب شيشه اي به يك سطح شيشه اي صاف بچسبانيد . سپس اعضاء را طبق نقشه از ماكاروني توليد كرده و در روي نقشه روي خط مربوط به خود بگذاريد و براي جلوگيري از لغزيدن ماكاروني مي توانيد از خمير بازي براي محكم كردن عضو بر روي كاغذ پوستي استفاده نماييد . سپس در محل گره ها از چسب استفاده نماييد . بدين ترتيب مي توانيد ، آن قسمتهايي از سازه را كه به صورت صفحه اي هستند ، را با دقت بالايي توليد نماييد.
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
      
arminaghtecady مرد #87 | Posted: 19 Apr 2013 18:58
کاربر

 
چگونه شروع كنيم ؟
براي وارد شدن به اين رشته شما بايد داراي خصوصيات اخلاقي چون كنجكاوي ، خلاقيت ، صبر ، همت و تلاش فراواني باشيد .

اين خصوصيان به اين علت مطرح گرديد كه در ساخت و طراحي يك سازه موفق علاوه بر آگاهي از علوم مهندسي به اين ويژگي ها نيازمند هستيد . چرا كه ممكن در طراحي و ساخت يك سازه شما روز ها و هفته ها تلاش نماييد ، ولي در نهايت به دليل يك اشتباه كوچك در طراحي يا ساخت ، سازه شما به حداقل ركورد مورد نظر نرسد .

هيجان انگيزترين بخش كار شما مربوط به زمان بارگذاري سازه مي باشد ، كه سازه اي كه مدت زيادي براي طراحي و ساخت آن صرف كرده ايد در نهايت در جلوي چشمان شما منهدم مي گردد ، ولي آيا ركورد مورد نظر بدست مي آيد يا خير ؟
بطور خلاصه براي ساخت يك سازه شما بايد مراح زير را در پيش گيريد :

1-كشف خصوصيات عنصر سازه اي جديد با انجام آزمايش هاي ساده ولي دقيق . اين مرحله شامل آزمايشهايي براي رسيدن به خصوصياتي چون حداكثر تنش كششي ، حداكثر تنش فشاري ، مدول الاستيسيته، حداكثر بار بحراني در كمانش و غيره مي باشد .

2-كار بر روي خصوصيات عنصر سازه اي جديد ( ماكاروني ) و دست يافتن به نقاط ضعف و يا قدرت آن .

3- آشنايي با يك نرم افزار رايانه اي براي تحليل و طراحي سازه . ( بطور مثال : sap 2000 )

4- تحليل سازه هاي ساخته شده در گذشته و رسيدن به نقاط ضعف و يا قدرت آنها .

5- طراحي سازه با توجه به اطلاعات بدست آمده.

6- تلاش براي رسيدن به بهينه ترين طرح ( بهينه سازي ) .

7 - ساخت سازه توسط ماكاروني و چسب .
تكنيك هاي ساخت سازه ماكاروني :

ماكاروني :

اين عنصر سازه اي در برابر كشش و فشار ( اگر طول آن كوتاه باشد و دچار كمانش نگردد ) مقاومتي خوبي از خود نشان مي دهد ، ولي مقاومت آن در برابر خمش بسيار كم است . به همين علت بايد تا حد امكان سعي نمود ، تا سازه ها به گونه اي طرح شوند كه اعضاي آن كمترين خمش ممكن را تحمل نمايند .

در واقع تابع هدف در بهينه سازي سازه خمش و وزن سازه مي باشد . يعني سازه ها بايد به گونه اي طرح شوند ، كه كمترين خمش در آنها به وجود آيد و در عين حال با كمترين وزن بيشترين مقاومت را از خود نشان دهند .

يك نكته مهم در مورد سازه هاي ساخته شده توسط ماكاروني اين است ، كه در هنگام ساخت و يا بعد از آن نبايد در مكاني كه در آن رطوبت و گرماي هوا بالا است قرار گيرد ، زيرا در اين صورت ماكاروني ترك مي خورد .

چسب :

براي ايجاد اتصالات در اعضاء ، آنها را به صورت سر به سر قرار داده و سپس در محل گره ها از چسب استفاده نماييم .

1- اتصال مفصلي :

براي به وجود آوردن چنين اتصالي بايد از چسب حرارتي ( چسب تفنگي ) استفاده نمود . زيرا اين چسب علاوه بر چسباندن اعضاء به يكديگر ، آنقدر انعطاف پذير است ، كه به اعضاء اين اجازه را مي دهد تا در محل گره ها تا اندازه اي دوران نمايند .
2-اتصال صلب :

براي ايجاد اتصالات صلب مي توان از دو چسب :

· دوقلو (epoxy )

· قطره اي (supper glue )

اگر از چسب دوقلو استفاده مي كنيد ، اين چسب اين قابليت را دارد ، كه فضاي خالي بين اعضاء در محل گره ها را پر نموده و نيازي نيست كه شما ماكاروني ها را تراش داده و در كنار هم قرار دهيد . اما عيب اين چسب اين است ، كه وزن تمام شده سازه بالا مي رود.

ولي چنانچه از چسب قطره اي استفاده مي كنيد ، اعضاء در محل گره ها بايد تراش مناسب داده شوند ، تا سطح تماس افزايش يابد ، چراكه اصولا اين چسب فضاپركن نمي باشد و فقط در سطوحي كه اعضاء تماس مستقيم با هم دارند اتصال ايجاد مي نمايد . ولي در مقابل ، اگر از اين چسب استفاده نماييد ، وزن تمام شده سازه كمتر خواهد شد .
چگونگي ساخت :

بعد از آنكه طراحي نهايي را انجام داديد ، مي توانيد براي ساخت ، طرح نهايي را در ابعاد واقعي بر روي يك كاغذ پوستي بكشيد و سپس كاغذ را توسط چسب شيشه اي به يك سطح شيشه اي صاف بچسبانيد . سپس اعضاء را طبق نقشه از ماكاروني توليد كرده و در روي نقشه روي خط مربوط به خود بگذاريد و براي جلوگيري از لغزيدن ماكاروني مي توانيد از خمير بازي براي محكم كردن عضو بر روي كاغذ پوستي استفاده نماييد . سپس در محل گره ها از چسب استفاده نماييد . بدين ترتيب مي توانيد ، آن قسمتهايي از سازه را كه به صورت صفحه اي هستند ، را با دقت بالايي توليد نماييد.
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
      
arminaghtecady مرد #88 | Posted: 26 Apr 2013 18:31
کاربر

 
استفاده از عدد پی در ساخت تخت جمشید

مهندسان هخامنشی راز استفاده از عدد p3.14 دو هزار و 500 سال پیش کشف کرده بودند. آنها در ساخت سازه های سنگی و ستون های مجموعه تخت جمشید که دارای اشکال مخروطی است، از این عدد استفاده می کردند. عدد پی ( ۳/۱۴)در علم ریاضیات از مجموعه اعداد طبیعی محسوب می شود. این عدد از تقسیم محیط دایره بر قطر آن به دست می آید. کشف عدد پی جزو مهمترین کشفیات در ریاضیات است. کارشناسان ریاضی هنوز نتوانسته اند زمان مشخصی برای شروع استفاده از این عدد پیش بینی کنند. عده زیادی، مصریان و برخی دیگر، یونانیان باستان را کاشفان این عدد می دانستند اما بررسی های جدید نشان می دهد هخامنشیان هم با این عدد آشنا بودند. و مسئول بررسی های مهندسی در مجموعه تخت جمشید در این باره،* گفت: «بررسی های کارشناسی که روی سازه های تخت جمشید به ویژه روی ستون های تخت جمشید و اشکال مخروطی انجام گرفته؛ نشان می دهد که هخامنشیان دو هزار وپانصد سال پیش از دانشمندان ریاضی دان استفاده می کردند که به خوبی با ریاضیات محض و مهندسی آشنا بودند. آنان برای ساخت حجم های مخروطی راز عدد پی را شناسایی کرده بودند دقت و ظرافت در ساخت ستون های دایره ای تخت جمشید نشان می دهد که مهندسان این سازه عدد پی را تا چندین رقم اعشار محاسبه کرده بودند. شاه کرمی در این باره گفت: «مهندسان هخامنشی ابتدا مقاطع دایره ای را به چندین بخش مساوی تقسیم می کردند. سپس در داخل هر قسمت تقسیم شده، هلالی معکوس را رسم می کردند. این کار آنها را قادر می ساخت که مقاطع بسیار دقیق ستون های دایره ای را به دست بیاورند. محاسبات اخیر، مهندسان سازه تخت جمشید را در محاسبه ارتفاع ستون ها، نحوه ساخت آنها،* فشاری که باید ستون ها تحمل کنند و توزیع تنش در مقاطع ستون ها یاری می کرد. این مهندسان برای به دست آوردن مقاطع دقیق ستون ها مجبور بودند عدد پی را تا چند رقم اعشار محاسبه کنند. هم اکنون دانشمندان در بزرگ ترین مراکز علمی و مهندسی جهان چون «ناسا برای ساخت فضاپیماها و استفاده از اشکال مخروطی توانسته اند عدد پی را تا چند صد رقم اعشار حساب کنند. بر اساس متون تاریخ و ریاضیات نخستین کسی که توانست به طور دقیق عدد پی را محاسبه کند،«غیاث الدین محمد کاشانی» بود.این دانشمند اسلامی عدد پی را تا چند رقم اعشاری محاسبه کرد. پس از او دانشمندانی چون پاسکال به محاسبه دقیق تر این عدد پرداختند. هم اکنون دانشمندان با استفاده از رایانه های بسیار پیشرفته به محاسبه این عدد می پردازند. شاه کرمی با اشاره به این موضوع که در بخش های مختلف سازه تخت جمشید، مقاطع مخروطی شامل دایره، بیضی، و سهمی دیده می شود، گفت: «به دست آوردن مساحت، محیط و ساخت سازه هایی با این اشکال هندسی بدون شناسایی راز عددپی و طرز استفاده از آن غیرممکن است
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
      
arminaghtecady مرد #89 | Posted: 26 Apr 2013 18:32
کاربر

 
تاثیر وجود آرماتور در مقاومت مغزه گیری بتن
مقدمه
امروزه در همه پروژه های عمرانی بتنی که اجرا می شوند جهت کنترل یکنواختی بتن تولیدی بچنگ ها ، بتونیرها و ... و نیز اطمینان از حصول حداقل مقاومت مورد نیاز اقدام به تهیه نمونه های بتنی می شود . این نمونه ها ، پس از عمل آوری مناسب و رسیدن به سن مقاومت مشخصه مطابق با استانداردهای معتبر مورد آزمایش قرار می گیرند . نتیجه این آزمایش ملاک مناسبی برای تعیین مقاومت بالقوه بتن می باشد و اگر مراحل آزمایش بر اساس توصیه های استاندارد های معتبر انجام شود ارزیابی قابل قبولی رادر این زمینه می تواند ارائه دهد .
مغزه گیری از بتن و عوامل موثر :
همانگونه که اشاره شد پس از نمونه گیری از بتن و شکستن نمونه ها در سن مورد نظر ، مقاومت فشاری بتن مشخص می شود . حال اگر در طی انجام مراحل این آزمایش خطاهایی وجود داشته باشد ، مثلا نمونه ها در نقل وا نتقالات اولیه ضربه بخورند و یا به نحو مناسبی عمل آوری نشوند . طبیعتا نمی توانند «مقاومت بالقوه بتن » را که هدف و منظور اصلی آزمایش مقاومت فشاری بوده است را تعیین کنند .بنابراین در چنین مواقعی جواب ها معتبر نبوده و قابل استناد نیست . در این موارد و نیز در مواقعی که اساسا نمونه قابل اطمینانی تهیه نشده باشد باید مقاومت بتن را به طریق دیگری تعیین نمود . در این هنگام یکی از روش های متداول ، تهیه مغزه (کر) از سازه بتنی اجرا شده می باشد . مغزه ها به وسیله مته دستگاه کرگیر بریده شده و بصورت نمونه استوانه ای شکل بدست می آید . ابتدا و انتهای این مغزه بوسیله دستگاه مخصوص بریده شده و با توجه به آنکه ممکن است سطوح انتهایی این استوانه ناصافی هایی داشته باشد جهت بارگذاری یکنواخت مراحل کلاهک گذاری (کپنیگ) انجام شده و در نهایت مغزه توسط جک شکسته می شود و مقاومت بتن تعیین می گردد مقاومتی که از این طریق بدست می آید صرفا بیانگر مقاومت بالقوه بتن نیست ، چرا که نحوه عمل آوری و تراکم بتن در سازه اصلی نیز بر مقاومتی که نشان داده می شود تاثیر گذار است و این مورد یک تفاوت اصلی ومهم بین نتایج مقاومت مغزه و نتایج مقاومت نمونه های آزمایشگاهی محسوب می شود . به عبارت دیگر نمونه های آزمایشگاهی بواسطه آنکه بتن آنها کاملا متراکم می شوند و در شرایط استاندارد آزمایشگاهی عمل آوری می شوند ، مقاومت بالقوه بتن را بهتر نشان می دهند. علاوه بر این مورد ، عوامل دیگری نیز در مقوامت مغزه ها تاثیر گذارند . یکی از مهمترین این عوامل که قصد داریم در این گزارش آن را مورد بررسی قرار دهیم «تاثیر وجود آرماتور در مغزه» می باشد . در اکثر استانداردها توصیه شده است مغزه گیری به نحوی انجام شود که آرماتور در داخل مغزه وجود نداشته باشد و یا در صورت وجود آرماتور در مغزه اولیه ، سعی می شود هنگام بریدن مغزه قطعه ای از آن را که دارای آرماتور نیست تهیه کرده و آزمایش را بر روی آن انجام دهند .
اگر چه وضعیت در بسیاری از موارد عملی است و معمولا می توان مغزه بدون آرماتور تهیه کرد اما در برخی موارد به دلیل فشردگی آرماتوربندی سازه این امکان فراهم نمی شود . نمونه این موارد را در تیرهای پروژه جم شاهد هستیم . در این تیرها به دلیل نزدیک بودن آرماتورها عملا امکان تهیه مغزه بدون آرماتور فراهم نمی شود . در غالب مغزه هایی که قبلا توسط آزمایشگاه مکانیک خاک وزارت راه از این تیرها تهیه شدند آرماتور وجود داشت . بعضا دربرخی مغزه ها چندین آرماتور افقی و یا مورب نیز مشاهده شد حتی در برخی موارد مغزه های گرفته شده مشاهده می شود که وزن آرماتور موجود در مغزه بیشتر از وزن بتن موجود در مغزه می باشد .
عکس های تهیه شده در هنگام کرگیری موید این مطلب می باشد .
در تحقیق حاضر تلاش شد با کمک امکانات آزمایشگاهی شرایطی فراهم شود که بتوان عامل «وجود آرماتور در مغزه» را مورد ارزیابی قرارداد .جهت رسیدن به این مقصود ابتدا باید سایر عوامل موثر در مقاومت مغزه نظیر عمل آوری و تراکم و ... را حذف کرد ، به نحوی که تنها عامل تاثیر گذار ، آرماتور موجود در مغزه باشد . شرح فعالیت های انجام شده در ادامه مطلب خواهد آمد .
شرح فعالیت های آزمایشگاهی:
به منظور مقایسه تاثیر آرماتور در مقاومت مغزه ، دو دسته نمونه بتنی در آزمایشگاه ساخته شد . در یک دسته از نمونه ها از آرماتور استفاده شد و دسته دوم بدون آنکه در آنها از آرماتور استفاده شود تهیه شدند . بتن هر دو دسته مشابه یکدیگر می باشد . شرایط تراکم ، عمل آوری ، سن آزمایش و ... در مورد هر دو دسته مشابه یکدیگر فراهم شد . لازم به ذکر است که جهت ساخت نمونه ها از قالب های آزمایش مقاومت خمشی کمک گرفته شد . ابعاد این نمونه های اولیه ۱۵*۱۵*۶۰ سانتیمتر می باشد .
از مهمترین این قالبها می توان به ثابت بودن ارتفاع مغزه ها ذکر کرد زیرا در هنگام مغزه گیری مغزه از طرف عرض قالب خمشی گرفته می شود این روش باعث می شود که نمونه نیازی به کلاهک گذاری (کپینگ )نداشته باشد .
پس از آنکه نمونه ها به سن ۲۸ روز رسیدند هر دو دسته نمونه را از آب خارج کرده و از آنها مغزه هایی با قطر چهار اینچ تهیه گردید . بدیهی است در مغزه های نمونه های مسلح آرماتور وجود دارد ودر دسته دوم آرماتوری موجود نیست . بنابراین تنها تفاوت موجود در این دو دسته صرفا وجود آرماتور در دسته اول می باشد و سایر خصوصیات و شرایط کاملا شبیه به یکدیگر است .
طبیعتا اگر مغزه های تهیه شده از این دو دسته را بوسیله دستگاه جک بتن شکن بشکنیم مقاومت هر یک مشخص خواهد شد. حال با مقایسه نتایج مقاومت مغزه های مسلح (حاوی آرماتور) با مغزه های غیر مسلح (بدون آرماتور) که از یک نوع بتن ساخته شده اند می توان به میزان تاثیر وجود آرماتور در مغزه پی برد .
پس از تهیه بتن طبق طرح اختلاط مشخص در محل آزمایشگاه ، یک عدد قالب ۱۵*۱۵*۶۰ سانتیمتر بدون آرماتور و سه عدد قالب بصورت مسلح تهیه گردید . در قالب های مسلح از آرماتورهای مختلف f10, f12, f20 , f32استفاده شد . برای نوع بتن نیز ۳ حالت در نظر گرفته شد . در واقع این تحقیق ۳ مرتبه انجام شده است و در هر مرتبه از یک نوع بتن استفاده شده است . مجموعا ۱۲ قالب با ابعاد ۱۵*۱۵*۶۰ سانتیمتر تهیه شده و از این قالب ها ۲۳ عدد مغزه تهیه گردید . آرماتورهای مورد استفاده نیز کنترل شدند و از آنهایی استفاده شد که زنگ زدگی نداشته باشند .
نتایج آزمایش ها
پس از آنکه سن نمونه ها به ۲۸ روز رسید اقدام به مغزه گیری از آنها نموده و مغزه ها توسط جک شکسته شد . نتایج مقاومت فشاری بدست آمده در ادامه مطلب آمده است . ضمنا همه مغزه های تهیه شده دارای قطر ۱۰ سانتیمتر و ارتفاع ۱۵ سانتیمتر می باشند و لذا ضریب تصحیح نسبت طول به قطر برای همه مغزه ها یکسان می باشد .
شکست نامنظم مغزه از محل اتصال آرماتور و بتن در شکل زیر مشاهده می شود .
حضور آرماتورهای بیشتر به شدت بر مقاومت مغزه ها اثر می گذارد .
در بسیاری از پروژه ها پس از ریختن بتن معمولا آب انداختن آن نیز مشاهده می شود . این آب به سطح بتن آمده و نهایتا تبخیر می شود . در بتن های مسلح در مسیر بالا آمدن آب ، مقداری از آن در زیر آرماتورهای افقی محبوس می شود . در نتیجه اتصال قسمت زیرین آرماتورهای افقی به بتن ضعیف تر از قسمت بالایی است و این محل یک موضع ضعف محسوب می شود .
بررسی نتایج
از بررسی نتایج آزمایش می توان موارد زیر را استنباط نمود :
۱- مقاومت کلیه مغزه های حاوی آرماتور از مغزه های بدون آرماتور مشابه کمتر می باشد .
۲- مقاومت مغزه های مسلح در بهترین حالت ۲۴% و در بدترین وضعیت ۶۳% نسبت به مغزه های غیر مسلح با بتن یکسان کاهش نشان می دهد .
۳- به نظر می رسد اساسا حضور هر گونه آرماتور در مغزه باعث تضعیف آن شده و یکپارچگی بتن را بر هم می زند .
۴- محل اتصال آرماتور و بتن جزء ضعیف ترین قسمت های مغزه محسوب می شود به نحوی که شکست مغزه ها عمدتا در این قسمت اتفاق می افتد .
۵- پراکندگی نتایج مقاومت مغزه های حاوی آرماتور بسیار زیاد است .
نتیجه گیری :
همانگونه که مشاهده می شود علیرغم آنکه در آزمایش های فوق از بتن های با مقاومت نسبتا بالا ومناسبی استفاده شده بود و شرایط تحت کنترل و کاملا شناخته شده ای را فراهم کردیم ، نتایج مقاومتی که از کرهای دارای آرماتور گرفته شد اعداد پائین و نامناسبی را نشان می دهد . بنابراین طبیعی است هیچگاه نمی توان به این نتایج به عنوان مقاومت بتن استناد نمود . در پروژه جم نیز همین وضعیت اتفاق افتاده است ، مغزه هایی که از تیرها گرفته شد حاوی تعداد زیادی آرماتور بود و در نتیجه مقاومت های بدست آمده در ظاهر اعداد پائینی را نشان داد . این در حالی است که بر روی همین تیرهایی که به ظاهر تصور می شود ضعیف است باری را که در طراحی در نظر گرفته شده بود اعمال نمودیم و این تیرها توانست به راحتی آنها را تحمل نماید .
از تیرهای جدیدی که در محل کارگاه جم تولید می شود ونمونه های آزمایشگاهی بتن آنها قابل قبول بوده است نیز مقداری مغزه تهیه کردیم . همانگونه که پیش بینی می شد مقاومت مغزه ها به مراتب کمتر از نمونه آزمایشگاهی آنها بدست آمد . این مطلب به روشنی موید آن است که مغزه گیری از تیرهای جم بواسطه فشردگی بیش از حد آرماتورها به هیچ وجه روش مناسبی جهت تعیین مقاومت بتن آنها نیست و نمی توان از مغزه گیری این تیرها نتیجه معتبر و قابل استنادی تهیه نمود .
پیشنهاد نهایی
با توجه به موارد فوق و تحقیقات فراوانی که به بخشی از آنها در این گزارش اشاره شد می توان با اطمینان گفت مقاومت بتن تیرهای تولید شده قبلی به مراتب بیشتر از حدودی است که تصور می شود . این تیرها به سهولت می توانند بارهای وارده را تحمل نمایند . لذا پیشنهاد می شود گزینه استفاده از تیرهای قبلی تهیه شده مجددا مورد بررسی قرار گرفته و در صورت امکان از آنها استفاده شود
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
      
arminaghtecady مرد #90 | Posted: 26 Apr 2013 18:36
کاربر

 
کاربرد روش المان مجزا در تحلیل روسازی‌ها

با توجه به ارزش راه‌ها و نقش کلیدی روسازی راه، مهندسین همواره به دنبال روش‌هایی بودند تا تصویر واقع‌بینانه‌تری از عکس‌العمل روسازی را تحت تأثیر عوامل مختلف بدست آورند.

در این راستا، به روش‌های تجربی و آزمایشگاهی متفاوتی متوسل شدند که در نوع و زمان خود ارزش قابل ملاحظه‌ای داشتند. با افزایش سرعت، شدت و میزان بار ترافیکی، بشر شاهد اثرات منفی خرابی روسازی‌ها روی تعاملات اقتصادی، اجتماعی و نظامی بوده است. لذا محققین پس از مدت‌ها تحقیق و مطالعه، روش‌های تحلیلی مدرن را بدست آوردند تا به کمک آنها، در عین صرفنظر از بعضی عوامل مؤثر، دید مناسبی را جهت طراحی روسازی در اختیار بگیرند.

پس از ظهور کامپیوتر و گسترش آن در جامعه، روش‌های تحلیل عددی که زاییده تفکر انتزاعی ریاضیدانان بودند، وارد میدان شده و توانایی‌های خود را در رفع نقایص روش‌های مدرن و تحلیل مسائل فیزیکی با دقت بالا به اثبات رساندند. در میان روش‌های عددی موجود، روش المان محدود و روش المان مجزا تطابق خاصی با خصوصیات روسازی‌ها داشته و توانستند نظر مهندسین را جلب کنند. روش المان محدود نسبت به روش المان مجزا توان محاسباتی کمتری را می‌طلبد؛ در مقابل برای یک سری مسائل خاص مانند تحلیل روسازی‌های بلوکی بتنی، تحلیل روسازی‌های دارای ترک‌های متعدد، بررسی رفتار ذرات دانه‌ای مصالح و در کل در شرایط محیطی ناپیوسته، دقت مورد انتظار را ارائه نمی‌دهد. در چنین مواردی دقت روش المان مجزا به مراتب بیشتر از روش المان محدود بوده و جواب‌هایی با دقت کافی بدست می‌دهد.

از این رو، در این مقاله به کاربرد روش المان مجزا برای استفاده کاربران در تحلیل روسازی‌ها پرداخته شده است.
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
      
صفحه  صفحه 9 از 11:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  پسین » 
علم و دانش انجمن لوتی / علم و دانش / مهندسی عمران

جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا