خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
علم و دانش انجمن لوتی / علم و دانش /

همه چيز درمورد مواد مخدر


صفحه  صفحه 3 از 19:  « پیشین  1  2  3  4  5  ...  16  17  18  19  پسین »
hesam32 مرد #21 | Posted: 22 May 2012 22:27
کاربر

 
برای درمان دارویی مواد مخدر روشهای زیادی وجود داردودسته بندی های متفاوتی انجام شده است ؛بعضا در مان ها را به انواع اقامتی،نیمه اقامتی،سرپایی یا به انواع دارویی وغیر دارویی و...تقسیم بندی می کنند واین درمان ها بعضاتوسط کادر درمانی وبعضا توسط گروه های خودیاری( مثلNA--کمپ های 21روزه و... )انجام می گیرد امادر آمارگیری های انجام شده در سراسر دنیا اصولا درمان هایارایه شده در مراکز تخصصی سرپایی درمان اعتیاد باموفقیت بیشتری همراه بوده استدرمان های ارایه شده در مراکز سرپایی درمان اعتیاد را به صورت کلی میتوان به دوقسم درنظر گرفت:
زندگیبه من آموخت هر چیز قیمتی دارد...پنیر مجانی فقط در تله ی موش یافت می شود
      
hesam32 مرد #22 | Posted: 22 May 2012 22:27
کاربر

 
الف.درمان های کوتاه مدت یا سم زدایی ب)درمان های بلند مدت یا نگه دارنده(البته کلیه درمان ها شامل درمان های دارویی وهمینطور غیر دارویی می شود)درواقع تفاوت اصلی وعمده این دو روش در این است که در درمان نگه دارنده بیمار مدت بیشتری ازدارو وخدمات درمانی استفاده کرده ودرنتیجه علاوه بربه تعادل رسیدن عملکرد مغزوکاهش احتمال عود ، بیمار ازنظر روحی-روانی وعملکردشغلی-اجتماعی به حالت ایده آل می رسد،درصورتی که در سم زدایی فقط وابستگی جسمانی فرد از بین می رود.برای آشنایی بیشتر به توضیحاتزیر توجه فرمایید:الف)سم زدایی به روشهایی گفته می شودکه طی یک پروسه کوتاه مدت بدن فرداز موادمخدر پاک شده وفقط علایم جسمانی ناشیاز ترک -بدون توجه به وابستگی فردازنظر روانی -کاهش می یابد) وخود به چند طریق انجاممی شود:1.سم زدایی فوق سریع یا UROD: طی این پروسه فرد بعد از بستری تحت بیهوشی قرار گرفته وطی 4الی6 ساعت با تزریق دارو، مواد مخدر از بدن وی خارج شده و بعد از 12 الی 16 ساعت مرخص می شود.(این روش درحال حاضر توسط وزارت بهداشتممنوع شده است)2.سم زدایی سریع یا RD: طی یکپروسه سرپایی و حدود 7روزه با داروهای خوراکی(با درد و خماری متوسط و همراه باتوانایی انجام فعالیت های روزمره)انجام می گیردوبا قرص بوپره نورفین یا سابوکسان وبعضا با کلونیدین ونالترکسان انجام می شود.3.سم زدایی تدریجی:طی یک پروسه سرپایی وحدودا 21 الی 28روزه با داروهای خوراکی(با درد و خماری کم و همراه باتواناییانجام فعالیت های روزمره)انجام می گیرد(معمول ترین وبهترین روش سم زدایی همین روش وبااستفادهاز قرص زیر زبانی بوپره نورفین یاسابوکسان می باشد؛(BDنکته:در حال حاضر طبق اصول علمی و پروتکل های وزارت بهداشت روش های سرپایی نسبت به روش دیگر (UROD)1.موفقیت و پاسخ دهی بالاتری داشته2.علائم خماری کمتری دارند3.فاقدعوارض بیهوشی(درUROD) می باشندو4.امکان انجام فعالیت های روزمره هم برای فرد وجود داردوالبته نهایتابراساس شرایط هربیماروبه تشخیص کادردرمانی(والبته موافقت بیمار)روش خاصی انتخاب می گرددزیراکه هربیمارشرایط خاص خودش راداردوباسایرین فرق می کند.
زندگیبه من آموخت هر چیز قیمتی دارد...پنیر مجانی فقط در تله ی موش یافت می شود
      
hesam32 مرد #23 | Posted: 22 May 2012 22:27
کاربر

 
ب)درمانهای نگه دارنده درمانهاییهستندکه به صورت بلندمدت (حداقل2 تا3سال)و معمولا توسط داروهایی که باتنظیم هورمون های مغزی روی میل مصرف ووسوسه فرد تاثیر گذارند وباهدف به تعادل رساندن عملکرد مغزی،جلوگیری از عود،بازگشت فرد به زندگی روزمره وکاهش آسیب های جسمی وروحی روانی ناشی از مصرف موادانجام می گیرندو4نوع اصلی ودردسترس آن درکشورماعبارتند از:1.درمان نگه دارنده باداروهای آگونیست (درمان نگه دارنده بامتادون(MMT)—درمان نگه دارنده باقرص زیرزبانی بوپره نورفینBMT2.درمان نگه دارنده باداروهای آنتاگونیست( نالترکسان-نالوکسان)NMT4.درمان نگه دارنده باترکیب دو دسته فوق یعنی داروی سابوکسان(که شامل بوپره نورفین به عنوان آگونیست+ونالوکسان به عنوان آنتاگونیست)نکته:درحال حاضرطبق پروتکل وزارت بهداشت از قرص سابوکسان و بوپره نورفین ( که به شکل زیر زبانی موجود است)هم برای سم زدایی (BD)وهم برای درمان نگه دارنده وبلند مدت( BMT)استفاده می شود ولی از قرصمتادون فقط برای درمانهای بلندمدت ونگه دارنده(MMT)استفاده شده وکاربردی در سم زدایی ندارد.انتخاب روش درمانی بستگی به شرایط ،شدت وابستگی و عوامل متعددی دارد اما" به صورت خیلیابتدایی "می توان گفت که روش NMTبرای وابستگی های با شدت کمتر و3روش دیگربرای وابستگی های شدید تر استفاده میشوند والبته تعیین شدت وابستگی به عوامل زیادی بستگی داشته وبهعهده پزشک می باشد.البته اکنون در اکثر کشور های دنیا گرایش به درمان با آگونیست ها(متادون—بوپره نورفین)نسبت به آنتاگونیست ها بیشتر است.اما سوال بسیار شایع درمورد داروهای اگونیست این است که آیا این دارو ها مخدر هستند ودرصورت مخدر بودن ،آیافقط برای جایگزینکردن مواد است(مواد قانونی!!!)باید گفت که این داروهامخدر هستندولی در توضیح این سوال که چرا از این ها استفاده می شود باید 3دلیل اصلی را برای مصرف آن ها مطرح کرد:1.مهم ترین و اصلی ترین توجیهاستفاده از این دارو تنظیم وبه تعادل رساندن هورمون های مغزی میباشد.برای درک بهتر این موضوع مثالی می زنم :فرض کنید پیچی را داخل یک چوب کرده ایم وشروعبه باز وبسته کردن مکرر آن می نماییم بدیهی است که بعد از مدتی جای پیچ گشاد شده وهرز می شود.در واقع با این مثال می خواهم بگویم که هرچند مرفین وهمینطور ناخالصی های مواد آسیب جدی به مغز و بدن می زنند ولی آن چیزی که بیشتر از همه باعث آسیب به مغز میشود نوسانات هورمون های مغزی است که مثل پیچی که شل وسفت می شود در حال آسیب به بافت مغز است وایننوسان که دراثر تغییر مکررحالت فرد از خماری به نئشگی وبالعکس است در واقع باعث بالا وپایین رفتن مکرر هور مو نهای مغزی شده ومثل شل وسفت شدن آن پیچ باعث آسیب به مغز می شود.حال با این توضیحات باید گفت که درواقع ما با استفاده ازاین داروها ومصرف منظم و تحتکنترل آن جلوی نوسانات هورمون های مغزی ( شل وسفت شدن پیچ) را گرفته واز آسیب به بافت مغز جلوگیری می کنیم.
زندگیبه من آموخت هر چیز قیمتی دارد...پنیر مجانی فقط در تله ی موش یافت می شود
      
hesam32 مرد #24 | Posted: 22 May 2012 22:28
کاربر

 
2.دومین علت استفاده از این داروها توجه به این موضوع مهم است که:اعتیاد مساوی نیست با وابستگی جسمانیدرواقع مشکل ما بااعتیاد بدن درد واسهال و..این مسایل نیست بلکه مشکل با اعتیاد مسایل روحی روانیورفتاری وشغلی اجتماعی است وباید گفت که این داروها هر چند وابستگی جسمانی دارند ولی در طیدرمان نه تنها مشکلات روحی روانی فرد زیاد نمی شودبلکه فرد بهبود رفتار وعملکرد شغلی اجتماعی خود را به دست می اورد.3.کاهش آسیب(harm reduction):فردی را تصور کنید که می خواهد مواد مصرف کند،ابتدا موقع خروج از خانه دروغی را می گوید وسپس به سراغ یک مواد فروش میرود،ممکن است دستگیر شود،بعد موادی را با کلی ناخالصی که آسیب به بدنمی زند مصرف میکند ،اگر اهل تزریق باشد ممکن است ایدز وهپاتیت هم بگیرد وساعت های زیادی از روز را یا مشغول تهیه مواد است یا به دنبال جایی برایمصرف یا درحالت خماری یا نئشگی مواد است وهمه این ها باعث می شود که به فعالیت های روزمره خود نرسد---اما با درمان تمام این چرخه معیوب وآسیب هایش از بین می رود.در نهایت باید گفت که این داروها هیچ عارضه نگران کننده نداشته وشایعات مربوط به آسیب به کبد و... اشتباه می باشد.
زندگیبه من آموخت هر چیز قیمتی دارد...پنیر مجانی فقط در تله ی موش یافت می شود
      
hesam32 مرد #25 | Posted: 22 May 2012 22:33
کاربر

 
افغانستان در ده سال گذشته به ارزش هفتاد میلیارد دالر مواد مخدر تولید کرده!!!!

سازمان ملل متحد گفته است که درده سال گذشته درآمد مواد مخدر در افغانستان نزدیک به هفتاد میلیارد دالر بوده است .
این سازمان گفته است که از سال 2001 تا سال 2010 میلادی درامد حاصله از مواد مخدر تولید شده در افغانستان به طور اوسط حدود 68 میلیارد دالر تخمین شده است.
اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر این سازمان می گوید: از این مقدار پول دو میلیارد دالر آن به افغانستان و 66 میلیارد دالر دیگر به قاچاقبران و حمایت کننده گان بیرونی در خارج از افغانستان تعلق گرفته است.
به گفته یی "جین لوک لیماهیو" مسول اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل در افغانستان، از میان این دو میلیارد دالر، 200 میلیون دالر به مخالفان مسلح دولت افغانستان رسیده است.
زندگیبه من آموخت هر چیز قیمتی دارد...پنیر مجانی فقط در تله ی موش یافت می شود
      
hesam32 مرد #26 | Posted: 22 May 2012 22:34
کاربر

 
این مقام سازمان ملل در افغانستان گفته است به اساس یک تحقیقیکه صورت گرفته است، 400 ملیون دالر به دهقان های افغانستان و یک میلیارد و چهار صد ملیون دالر دیگر در فساد اداری و دیگر تخلفات به مصرف رسیده است.
او همچنان عاید امسال مواد مخدر در افغانستان را تکان دهنده خواند و گفت که احتمال دارد در سال 2011دهقان های افغانستان در حدود یک میلیارد و چهار صد میلیون دالر بدست بیاورند.
او همچنان افزود پیش بینی شده است که ممکن 700 ملیون دالر نیزبه مخالفان مسلح دولت افغانستان برسد، اما این پیش بینی دقیق نیست.
زندگیبه من آموخت هر چیز قیمتی دارد...پنیر مجانی فقط در تله ی موش یافت می شود
      
hesam32 مرد #27 | Posted: 22 May 2012 22:35
کاربر

 
آقای لیماهیو میگوید که از این پول در فساد اداری نیز به مصرفخواهد رسید.
در حالیکه آمار ها نشان می دهد که هنوز هم 90 درصد مواد مخدر جهان در افغانستان تولید می گردد،حکومت افغانستان همواره تاکید می کند که کشورهای منطقه و جهان نیز در تولید و قاچاق مواد مخدر در این کشور دست دارند.
وزیر مبارزه با مواد مخدر می گویدکه تمام مواد کیماوی که در تولید مواد مخدر به کار می رود، ازکشورهای خارجی به افغانستان واردمی گردد و در این کار نهاد مختلف خارجی دست دارند.
در حالیکه گزارشهای وجود دارد که در سال جاری کشت مواد مخدردر افغانستان افزایش یافته است اما مقامات افغانستان می گویند که اینکشور دست آورد های در امر مبارزه با مواد مخدر نیز داشته است.
این مقامات می افزایند که کشت مواد مخدر در بیشتر از 20 ولایت افغانستان به صفر رسیده است.
مواد مخدر از جمله خطرناک ترین پدیده ها به شمار می رود که سالانه در حدود یک صد هزار نفر در جهان به خاطر استفاده از آن جانشان را از دست می دهند.
گفته می شود تنها درافغانستان بیشتر از یک ملیون معتاد به مواد مخدر وجود دارند و دولت افغانستان تنها امکانات تداوی یک درصد آنها را دارد.
زندگیبه من آموخت هر چیز قیمتی دارد...پنیر مجانی فقط در تله ی موش یافت می شود
      
hesam32 مرد #28 | Posted: 22 May 2012 22:46
کاربر

 
اعتیاد و مشکلات ناشی از آن برای بشر

پيامدهاي مصرف مواد مخدر

پيامدهاي مصرف مواد مخدر
نظر به عوارض و پيامدها و اهميت و تاثير خانمان برانداز اعتياد بر فرد و خانواده و اجتماع تشريح و تبين عواقب و نگون بختي هاي ناشي از اعتياد و بويژه براي جوانان , ضروري است چرا كه قوي ترين و اصلي ترين منابع , توسعة منابع انساني مي باشد و از جمله موانع و مشكلات پيشرفت و تعالي و توسعه در جوامع بشري ناتواني در ناكارآمدي , منابع انساني آن است كه وقتي افراد آن به دليل عدم اعتماد به نفس , عدم تعادل روحي و رواني , ضعف اعتقادات و باورهاي ديني و از هم گسيختگي كانونهاي گرم خانوادگي و بروز آسيبها و مفاسد اجتماعي با تزلزلهايي در نظام اجتماعي , خانوادگي و عدم تعادل روحي و راوني فردي روبرو گردند ديگر آن جامعه روي توفيق و سعادت و پيشرفت و عظمت و عزت را نخواهدديد و با توقف , ‌سكون ,‌ فقر و ايستايي و واماندگي مواجه خواهد شد كه يكي از عوامل اصليمخرب و مشكل ساز و بازدارندة توسعه در هر جامعه اي اعتياد است .
زندگیبه من آموخت هر چیز قیمتی دارد...پنیر مجانی فقط در تله ی موش یافت می شود
      
hesam32 مرد #29 | Posted: 22 May 2012 22:47
کاربر

 
در اينجا نظر به ضرورت و معرفي عوارض و پيامدهاي ناشي از اعتياد احساس شد كه مهمترين موضوع درمقابله با مصرف سوء مواد مخدر , شناساندن و معرفي و بيان خسارتهاي ناشي از مصرف مواد مخدر , پيامدهاي اعتياد و آسيبهاي ناشــــــي از آن مي باشد كه در اين مقاله به آن پرداخته ايم . عوارض و پيامدهاي فردي اعتياد :عوارض وپيامدهاي فردي اعتياد ، زيانها و ضررهاي اعتياد براي فرد بسيار زياد است از جمله اينكه : ١- فرد معتاد به هيچ وجه قدرت انديشيدن را ندارد ، ابتدا همچون شبهي از روشنايها به سوي تاريكي مي خزد و ارزشهاي اجتماعي براي او بي معني و ضد ارزش است . ٢- فرد معتاد كه وابسته به مواد مخدر مي گردد , بمب آتش زايي مي شود براي تخريب شخصيت خود و رواج انواع انحرافات اجتماعي در جامعه . ٣- از لحاظ جسمي : معتاد اولين كسي است كه از اعتياد خود زيان مي بيند , زيرا با مصرف مواد مخدر ممكن است دچار بيماريهاي خطرناك همچون ايدز , هپاتيت , انواع عفونتها و بيماريهاي تنفسي , قلبي ,‌ كبدي گردند كه برخي از علائم اين بيماريها عبارتند از لاغري , پيري زودرس , ضعف شديد , كاهش فشار خون , كم شدن قدرت بينايي و شنوايي , خواب آلودگي , رعشه دست و پا و اختلال در دستگاه گردش خون و دستگاه تنفس و ساير اعضاء حياتي انسان , تشنج , رخوت و سستي , فرسوده شدن نيروهاي دفاعي بدن و سرانجام نابودي فرد معتاد از جمله آفات و مضرات تاسف بار اعتياد است . ٤- از لحاظ رواني و ذهني : شخص معتاد ممكن است دچار بيماريهاي رواني همچون ترس شديد , ديوانگي تا مرز خودكشي , افسردگي , خوابهاي وحشتناك بي علاقگي به زندگي ,‌ نااميدي , نگراني هميشگي و .... شود . ٥- ازلحاظ رفتاري : شخص معتاد ممكن است دچارمشكلاتي همچون ضعف اراده , ‌شادي و خوشحالي موقت وزود گذر , صحبت كردن ناقص , بي صبري , از دست دادن تعادل جسمي, عصباني شدن بي مورد , خنده هاي بيجا , پرحرفي , ياوه گويي , حواس پرتي , ‌دروغگويي وعدم تمركز افكار شود . ٦- شخص معتاد به علت عدم توجه به نيازهاي خانواده مقامو منزلت خود را نزد افراد خانواده , دوستان ، آشنايان , همكاران و همسايگان از دست مي دهد , ديگركسي براي سخنان او ارزش و احترام قائل نمي شود در بسياريموارد , شخص معتاد به علت از دست دادن شغل و موقعيت خود آمادگي پيدا مي كند كه كارهاي خلاف قانون انجام دهد و در نتيجه اطرافيان او را فردي غير قابل اعتمادمي دانند. ٧- يك فرد معتاد آنچنان وابستگي جسمي و رواني به مواد مخدر پيدا مي كند كه خود ,‌ خانواده , جامعه , دين مملكت و همهچيز و همه كس را قرباني اعتيادش مي كند . ٨- معتاد براي تامين هزينه اعتياد به هر عمل مجرمانه و جنايت و خلاف كاري , خود فروشيو خيانتي دست مي زند و از همين روست كه اگر سوال شود كه دردناكترين و زيانبارترين بيماري تاريخ بشر چيست ؟ بايد گفت اعتياد ٩- پرخاشگريهاي بي مورد و بي موقع , از دست دادن احساس كفايت و امنيت و حسن احترام به خود و اطرافيان و هزاران مشكل روحيو رواني و عاطفي ديگر از پيامدها و عوارض ناشي از اعتياد مي باشد .
زندگیبه من آموخت هر چیز قیمتی دارد...پنیر مجانی فقط در تله ی موش یافت می شود
      
hesam32 مرد #30 | Posted: 22 May 2012 22:48
کاربر

 
پيامدهاي خانوادگي :اعتياد به مواد مخدر زيانهاي خانوادگي و فردي كه آبرو و عزت و شرف خود و خانواده خويش را تهديد مي نمايد .فرد معتاد نه تنها به خود زيان مي رساند . بلكه پدر , مادر و زن و فرزند و خانواده و خويشاوندان او نيز زيان مي بينند و جامعه و كشور هم از اعتياد او دچار زيان و ضرر ميشود , اگر فرد معتاد داراي همسر باشد , با معتاد شدن او كم كم زندگي شيرين و گرم خانوده رو به تلخي و سردي مي گذارد , ناسازگاري و اختلاف بين زن و شوهر زياد مي شود و علاقه زن و شوهر به هم كاهش مي يابد و سرانجام تفاهم و گذشت و همفكريكه زيربناي زندگي خانوادگي است از بين مي رود چه بسا در نهايت هم زندگي مشترك خانوادگي به جدايي و طلاق مي انجامد . در اين حال علاوه بر اينكه زن و مرد ضرر مي بينند و بچه هاي بي گناه آنها نيز زندگي گرم خانودگي را از دست مي دهند . در اين وضع بچه ها به كارهاي خلاف قانون و دين روي مي آورند و حتي خود آنها هم در دام اعتياد گرفتار مي شوند وعاقبت از زندان سر در مي آورند .
زندگیبه من آموخت هر چیز قیمتی دارد...پنیر مجانی فقط در تله ی موش یافت می شود
      
صفحه  صفحه 3 از 19:  « پیشین  1  2  3  4  5  ...  16  17  18  19  پسین » 
علم و دانش انجمن لوتی / علم و دانش / همه چيز درمورد مواد مخدر

جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا