تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
علم و دانش

همه چيز درمورد مواد مخدر

صفحه  صفحه 4 از 19:  « پیشین  1  2  3  4  5  ...  15  16  17  18  19  پسین »  
#31 | Posted: 22 May 2012 21:49
اگر فرد معتاد مجرد باشد , آرامشپدر و مادر را به هم مي زنند و زندگي خواهران و برادران را نابودمي كند و باعث رنج و اندوه آنها مي شود معاشرتهاي خود را با ديگران محدود مي كنند و در نتيجهفعاليتهاي اجتماعي , شغلي و تحصيلي افراد خانواده دچار ضرر و زيان مي شود و در مجموع پيامدهايي همچون عدم احساس مسئوليت در تامين مخارج خانواده, وارد ساختن ضرر و زيان به اقتصاد خود و خانواده و جامعه , انگل خانواده و اجتماع بودن ,‌ اقدام به سرقت و جرائم ديگر باهدف تهيه هزينه هاي اعتياد , بي نظمي خانوادگي و عدم احساس مسئوليت و غيرت خانوادگي و ناموسي و فروپاشي خانوداه و انحراف آنها . به هر صورت به فرمودة خداوند متعال در قرآن كريم سورة اعراف آيه ١٥٧ « و يحل لهم الطيبات و يحرم عليكم الخبائث » طيبات براي مردم حلال و خبائث بر آنها حرام است . پيامدهاي اجتماعي اعتياد :ميان اعتياد به مواد مخدر و ارتكاب جرم رابطه نزديكي وجود دارد و تاثير اعتياد بر ميزان جرائم بسيار زياد است در پژوهشهاي مختلفي كه در اين خصوص انجام شده است مشخص شده است كه فرد معتاد جهت تهيه مواد مصرفي خود نياز به پول گزافي دارد كع عمدتاً براي بدست آوردن به پول كافي اقدام به جرائمي همچون خريد و فروش مواد مخدر , سرقت , كلاهبرداري و حتي قتل مي نمايند . اعتياد از مهمترين ناهنجاريهاي روحي و رواني و فروپاشي خانواده او و بزهكاريهاي اجتماعي و مفاسد اجتماعي است و اعتياد بلايي بسيار بزرگ و مصيبتي تاسف بار است و آسيبهاي اجتماعي عديده اي را به دنبال دارد , سلامت فرد و خانوده وجامعه را به خطر مي اندازد و تحرك و پويايي جامعه را به سكون , توقف و سيه بختي و واماندگي بدل نمايد . عدم علاقه به فعاليتهاي اجتماعي و موقعيت هاي محيطي , قانون شكني , گسترش جرم و جنايت ,‌سرقت , فحشا , فساد , قاچاق مواد مخدر و قتل عوامل ضد اجتماعي مي باشند كه در صد قابل توجهي از آنها ره آورد مواد مخدر مي باشند و موجب ترويج مفاسد اجتماعي عديده اي شدهو به لحاظ بي تفاوتي آنها در مقابل مسائل اخلاقي , ‌ديني , سياسي , اقتصادي و اجتماعي عاملي براي گسترش آسيبهاي اجتماعي و امنيتي خواهند بود . به هر حال ناكار آمدي نيروي انساني و بي اثري و بي غيرتي و بي ارادگي وزيانبخش بودن معتادين از دردناكترين و خطرناكترين بيماري تاريخ بشر و عوارض و پيامدهاي نامطلوب اعتياد مي باشد . پيامدهاي اقتصادي اعتياد :با هزينه هايي كه معتادان براي اعتياد خويش مصرف مي كنند سرمايه هاي كشور نيز به هدر مي رود .

زندگیبه من آموخت هر چیز قیمتی دارد...پنیر مجانی فقط در تله ی موش یافت می شود
     
#32 | Posted: 22 May 2012 21:50
اين سرمايه ها به جاي اينكه صرفسرمايه گذاري و سازندگي و آباداني كشور شوند به جيب باندهاي قاچاق مواد مخدر و در راستاي اهداف و خواسته هاي دشمنان,‌ هزينه مي گردد . كه مبالغ هنگفتي از بودجه كشور بصورت پنهان و آشكار از بين رفته و سود و ثروت بسيار زيادي نسيب شبكه هاي مافيايي و سنديكاهاي جنايي توليد و‌ ترويجوتوزيع مواد مخدر مي گردد . هزينه هاي نگهداري زندانيان مواد مخدر,‌هزينه هاي درماني بيماريهاي ناشي از مصرف مواد مخدر , هزينة پرداختي براي تهيه مواد مخدر توسط معتادان , درمان ناشي از مشكلات روحي و رواني و اجتماعي و رفتارهاي نابهنجار معتادين , ‌هزينههاي مرتبط با عوامل بازدارنده و برخورد كننده با رفتارهاي ضد اجتماعي , دارو و .. مرگ سرمايه هاي تلف شدة اقتصادي بسيار زيادي است كه مي تواند منشاء تحولي بزرگ در زمينه هاي اقتصادي شود . پيشگيري از اعتياد به مصرف مواد مخدر عمده ترين شيوه و راهكار مبارزة با مواد مخدر و پيامدهاي ناشي از آن خواهد بود و هر اقدام و عمل حساب شده و هماهنگ و سيستمي در افراد , خانواده و مسئولين اجتماعي عناصر فرهگني و مطبوعات و جرايد براي تضمين سلامت جسمي , روحي و رواني و فردي و خانوادگي و اجتماعي كار ساز و موثر خواهد بود . مصونيت در مقابل ابتلا به مفاسد و اعتياد به مواد مخدر نيازمند خود آگاهي و تعميق شناختها و باورهاي ديني تبليغ و ترويج امر به معروف و نهي از منكر و بستر سازي براي فعاليتو كار و كوشش و تلاش توام با نشاط و سازندگي در زمينه هاي مختلف فرهنگي ,‌ ورزشي , علمي , توليدي و .. بسيار موثر خواهد بود .

زندگیبه من آموخت هر چیز قیمتی دارد...پنیر مجانی فقط در تله ی موش یافت می شود
     
#33 | Posted: 22 May 2012 21:52
دكتر"علی دلاور" پژوهشگر و مجری این طرح تحقیقاتی گفت : این طرح سال جاری روی۴۲۳ دانش آموز پسر و۴۴۰ دانش آموز دختر توسط پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در برخی مدارس متوسطه تهران انجام شده است . ویكه در همایش "یافته های پژوهشی در آموزش و پرورش " سخن میگفت ، افزود : دانش آموزانی كه یكی از والدین و یاهر دو دچاراختلال عاطفی و رفتاری هستند، نسبت به دانش آموزانی كه یكی یا هر دوی والدین شان دچار اختلال نیستند، نگرش مثبت تری نسبت به موادمخدر(اثرات ، مصرف و خطرات استفاده ازآن ( دارند. "دانش آموزانی كه یكی یاهردو والدین شان از موادمخدراستفاده میكنند،نسبت به دانش آموزانی كه والدین شان مصرف كننده موادمخدر نیستند، نگرش مثبت تری به موادمخدر دارند ."

زندگیبه من آموخت هر چیز قیمتی دارد...پنیر مجانی فقط در تله ی موش یافت می شود
     
#34 | Posted: 22 May 2012 21:53
دكتر دلاور اظهارداشت : نتایج این تحقیقات نشان میدهدهمچنین دانش آموزانی كه یكی یاهردو والدین شان نگرش مثبتی به موادمخدردارند،نسبت به دانش آموزانی كه والدین شان مصرف كننده موادمخدرنیستند، نگرش مثبت تری به موادمخدر دارند.وی افزود : درعین حال دانش آموزانی كه والدین شان مانع مصرف موادمخدر توسط آنها میشوند، نسبت به دانش آموزانی كه والدین شان مانع آنها نمیشوند، نگرش مثبت تری به موادمخدر دارند." "براساس یافته های این تحقیقات ،بین ناایمنی دركانون خانواده و نگرش نسبت بهمواد مخدر رابطه مثبت وجود دارد ."
پژوهشگر و مجری این طرح تحقیقاتیافزود : دانش آموزانی كه تمایل دارند خود، خانواده ، دوستان شان و تمام افراد جامعه موادمخدر مصرف كنند نسبت به دانش آموزانی كه چنین تمایلی ندارند، نگرش مثبتتری به مواد مخدر دارند .
دكتر دلاورتصریح كرد : دانش آموزانی كه تجربه استعمال موادمخدر دارند، نسبت به دانش آموزانی كه چنین تجربه ای ندارند،نگرش مثبت تری به موادمخدر دارند.وی گفت : براساس این تحقیق ، در خرده مقیاس اثرات و خطرات ، تفاوتی بین نگرش دانش آموزان دختر و پسر وجود ندارد، اما در خرده مقیاس مصرف ، پسران
بیش از دختران به استفاده از مواد مخدر تمایل دارند. این تحقیق نشان میدهد كه محل تولد ومحل سكونت تاثیری بر نگرش دانش آموزان به مواد مخدر ندارد و همچنین با افزایش تحصیلات والدین نگرش دانش آموزان
نسبت به خطرات مواد مخدر منفی تر میشود. وی تصریح كرد :

زندگیبه من آموخت هر چیز قیمتی دارد...پنیر مجانی فقط در تله ی موش یافت می شود
     
#35 | Posted: 22 May 2012 21:54
باافزایش تعداد افراد خانوار سطح ناایمنی خانواده افزایش پیدا كرده و نگرش نسبت به اثرات ، مصرف وخطرات استفاده از مواد مخدر نیز
مثبت تر میشود. دكتر دلاور خاطر نشان كرد : همچنین باافزایش سطحدرآمد خانواده ،نگرش نسبت به اثرات مواد مخدر مثبت تر شده اما نگرش نسبت به خطرات مواد مخدر تغییر نكرده است . وی افزود :این تحقیقات نشان میدهد كه باافزایش سن دانش آموزان ، آنها نسبت به مصرف و خطرات استفادهاز مواد مخدر مثبت تر و با افزایشمعدل تحصیلی نگرش نسبت به مصرف و خطرات استفاده از موادمخدر منفی تر شده است .

زندگیبه من آموخت هر چیز قیمتی دارد...پنیر مجانی فقط در تله ی موش یافت می شود
     
#36 | Posted: 25 May 2012 06:52
منظور از پيش گيري در ارتباط با مصرف مواد مخدر عبارت است از:
1) پيش گيري از آشنايي فرد آسيب پذير با مواد مخدر و استعمال آن
2) پيش گيري از استعمال مجدد آن درمورد فردي که با ماده مخدر آشنا شده و مصرف کرده ولي هنوز اعتياد پيدا نکرده است.
3) پيش گيري از ازدياد مقدار مصرف و معالجه معتاد و جلوگيري از تسري اعتياد معتاد به افراد ديگر.
لذا پيش گيري شامل سه مرحله اساسي مي باشد.
مرحله اول
مهم ترين مرحله و هدف، آن است که نفي از مواد مخدر و زيان آن با فرهنگ اصيل ما آن چنان آميخته شود که جامعه آزمودن آن را آزمودننيش عقرب بداند، اقدامات و آموزشهاي اقشارآسيب پذير به نحوي صورت گيرد که افراد هرگز رغبتيبه استعمال مواد مخدر از خود نشان ندهند، همان طوري که رغبتي به خوردن مردار ندارند.
مرحله دوم
جلوگيري از معتاد شدن است و بايد با پي بردن به نخستين بار مصرف مواد مخدر بلافاصله اقدامات لازم را (با توجه به ويژگي هاي مصرف کننده و شناخت عوامل رو آوري او به مصرف مواد مخدر) انجام داد تا از تکرار مصرف جلوگيري و از سقوطاو به دام اعتياد جلوگيري شود.
مرحله سوم
اين مرحله، در حقيقت بازپروري معتاد است که بتواند به زندگي عادي قبل از اعتياد برگردد و بازتواني تحقق يابد، اين پيش گيري يا بازپروري موجب مي شود که آثار و علايم به تدريج کم شود مثلا از زياده طلبي جلوگيري مي کند، از بروز آثار محروميت به تدريج کاسته مي شود و وابستگي جسماني معتاد در وهله اول و سپس وابستگي رواني او با به کارگيري شيوه هاي ويژه از بين مي رود، ولي بايد دانست در اين مرحله که در واقع معالجه بعدي اعتياد بايد ناميد چه بسا لازم مي شود از جايگزين استفاده شود و پس از انقطاع وابستگي جسماني ضرورت دارد ترک اعتياد داده شده،مدت ها تحت نظارت مراکز خاصي قرار گيردو مراقبت هاي ويژهبه عمل آيد تا بر اثر عدم انقطاع، قطع وابستگي رواني فرد مجددا به مصرف مواد مخدر روي نياورد و از عود جلوگيري شود.
يکي از ويژگي هاي فردي، که انسان ها را به دام اعتياد مي کشاند اين است که تمام کساني که به طرف مصرف مواد مخدر مي روند يک، دو يا چند بار آن را مصرف مي کنند، تصورشان اين است که هر وقت بخواهند مي توانند مصرف مواد را کنار بگذارند و فکر مي کنند، آن که معتاد مي شود ديگري است نه او، و اين بزرگ ترين اشتباه است، زيرا ماده اي که اعتياد آور است، خاصيتش معتاد کردن فردي است که آن را مصرف مي کند افراد بدون آن که بخواهند متوجه شوند به دام اعتياد اسير مي شوند، خاصيت عقرب ، نيش زدن است و اگر کسي با آن تماس پيدا کند مسلما بايد عواقبسوء و حتي کشنده بودن زهر عقرب را پذيرا شود، اين باور بايدجزو فرهنگ جامعه تلقي شود که هر کس مواد مخدر مصرف کنددر سراشيبي سقوط به دام اعتياد قرار گرفته و تنها راه جلوگيري ازسقوط، دوري از مصرف مواد مخدر است.

زندگیبه من آموخت هر چیز قیمتی دارد...پنیر مجانی فقط در تله ی موش یافت می شود
     
#37 | Posted: 27 May 2012 06:34
اصول ترک و درمان اعتیاد به مواد مخدر
در ابتدا لازم است بدانیم که از دیدگاه روان پزشکی و پزشکی ، فرد معتاد یک بیمار است و بیماری وی مانند سایر بیماری ها نیاز به درمان و مراقبت های ویژه خود دارد. علاوه بر این باید بدانیم کهدر پیشگیری اولیه چگونه فرزندان خود رااز همان دوران کودکی تربیت نماییم تا در نوجوانی ، جوانی و سنین دیگر گرفتار اعتیادبه مواد مخدر نگردند ؛ همان گونه که کودکان خود را در برابر بعضی بیماری های مسری واکسینه می کنیم و یا با رعایت اصول بهداشت جسمی ، خانوادگی ، محیط و ... سعی می نماییم که فرزندان خود را از ابتلا به بعضی بیماری ها ایمنسازیم . این پیشگیری اولیه است ؛ اما پیشگیری ثانویه به مفهوم واقعی آن یعنی انجام اقدامات لازم و پیگیری های درمانی است که وقتی بیمار کاملاً بهبود یافته ، با رعایت توصیه های پزشکی – بهداشتی از بازگشت بیماری جلوگیری نموده و دیگران نیز با رعایت همان اصول ، مراقب سلامت خود باشند تا اطرافیان و یا افراد جامعه از ابتلاء به آن بیماری مصونیت یابند. بنابراین بیماری اعتیاد مانند بسیاری از بیماری ها نیازمند توجهات ضروری در پیشگیری اولیه و ثانویهاست .
بر پایه آنچه که توضیح داده شد بیماری اعتیاد را باید از چند دیدگاه و از نظر عوامل گوناگون وعوارض آن مورد بررسی قرار داد :
1- عوامل روانی
2- عوامل جسمی
3- عوامل خانوادگی
4- عوامل اجتماعی
5- عوامل اقتصادی
6- عوامل سیاسی
1- عوامل روانی
f یشتر معتادین دچار نوعی مشکل و یا اختلال روانی هستند و به دلیل همین اختلال به اعتیاد روی آورده و وابستگی روانی به مواد مخدر در آنان به وجود می آید . چون استفاده از مواد مخدر موجب می گردد که تا حدودی و به طور موقت اختلال روانی آنان فروکش کرده و یا به قول خودشان تخدیر شده و درد روانی آنان تسکین یابد . اما در صورت عدم دسترسی و یا عدم استفاده از ماده مخدر ، اختلال روانی آنان آشکارتر می شود.

زندگیبه من آموخت هر چیز قیمتی دارد...پنیر مجانی فقط در تله ی موش یافت می شود
     
#38 | Posted: 27 May 2012 06:35
این همان نکته مهمی است که در درمان بیماران معتاد مورد توجه و نظر روان پزشکان است . دانستن این نکته که چه نوع اختلال روانی عامل اولیه رویکرد فرد به استفاده از مواد مخدر میگردد کار چندان مشکلی نیست . با مروری بر روند زندگی گذشته بیمار معتاد از دوران کودکی به بعد ، چگونگی رشد روانی جسمی وی ، نوع بافت خانواده ، بررسی مشکلات روانی – شخصیتی – اجتماعی – اقتصادی افراد خانواده، چگونگی محیط اجتماعی ، شرایط زیستی و ... می توان نوع اختلال و یا اختلالات روانی را مشخص و درمان های لازم روان پزشکی را آغاز نمود . در صورتی که معتاد و یا در صورت لزوم خانواده ویتحت درمان های ضروری روان پزشکی قرار نگیرند و به سفارش های روان پزشک معالج عمل نکنند ، موفق به ترک و درمان اعتیاد نخواهند شد .

زندگیبه من آموخت هر چیز قیمتی دارد...پنیر مجانی فقط در تله ی موش یافت می شود
     
#39 | Posted: 27 May 2012 06:36
2- عوامل جسمی علاوه بر وابستگی روانی به مواد مخدر ، وابستگی جسمی نیز عامل مهم دیگری است که در ترک اعتیاد و درمان بیمار معتاد ، جایگاه خاص درمانی خود را دارد . هنگامی که وابستگی جسمی به وجود آید و در صورت عدم دسترسی فرد معتادبه ماده مخدر، علایمی در وی بروز می نماید که او برای جلوگیری و رهایی از آن علایم با هر ترفندی سعی مینماید که ماده مخدر مورد نیاز خود را تهیه و از آن استفاده نماید . متأسفانه در چنین حالتروانی – جسمی است که بیمار معتاد ممکناست به هر کار خلافی دست بزند تا بتواند ماده مخدر را تهیه نماید واین رفتارهای خلاف اخلاق و قانون است که بسیاری از خانواده ها و دیگر افراد جامعه را درگیر مشکلات اقتصادی ، رفتاری و اخلاقی معتادین نموده است . تکرار چنین اعمال و رفتارهای خلاف قانون و ضد اجتماعی موجب می گردد که معتاد ، روز به روز از نظر روانی و اخلاقی ، بسیاری از خصوصیات و صفات خوب و انسانی را از دست بدهد و در نهایت به فردی خلاف کار و بی احساس مبدل گردد.
برای درمان عوارض جسمی ناشی از ترک اعتیاد ، روش های گوناگون درمانی وجود دارد که بیمار بتواند با استفاده از داروهای تجویز شده توسط روانپزشک معالج ، این مرحله ترک اعتیاد را به شکلی بگذراند که عوارض جسمی کمتری داشته و بتواند دوره بحرانی ترک را راحت تر بگذراند .
بارزترین علایم جسمی ناشی از ترک ماده مخدر ( و یا در صورتیکه بیمار معتاد نتواند به ماده مخدر دسترسی یابد ) عبارت اند از : دردهای شدید عضلانی که فرد را بی قرار وپرخاشگر می نماید ، دل پیچه های شدید توأم با بیرون روی ، تهوع ، استفراغ ، عرق کردن ، بی خوابی و....

زندگیبه من آموخت هر چیز قیمتی دارد...پنیر مجانی فقط در تله ی موش یافت می شود
     
#40 | Posted: 27 May 2012 06:37
3- عوامل خانوادگی:عوامل خانوادگی مانند: عدم توجه مادر و پدر به چگونگی تربیتفرزندان ، نبودن نظارتهای لازم و ضروری از جهات رفتاری ، عدم توجه به رشد روانی و سالم فرزندان ، نبودن فضای آرام و شاد خانوادگی ، وجود رابطههای بیمارگونه بین پدر و مادر و فرزندان ، اعتیاد پدر و یا مادر ، کمبودهای عاطفی فرزندان و بسیاری از عوامل دیگر در اعتیاد فرزند یا فرزندان نقشدارند. به همین دلایل است که در درمان اعتیاد فردی از افراد خانواده ، تمامی افراد خانواده باید مورد بررسی های لازم روان پزشکی قرار گیرند . علاوه بر جلسات روان درمانی خواه قبل از ترک و خصوصاً بعد از ترک و درمان که برایبیمار معتاد توصیه می شود ، گاهی ضروری به نظر می رسد که جلسات روان درمانی ، برای افراد خانواده به صورت گروهی و یا انفرادی در نظر گرفته شود و اگر فردی از افراد خانواده دچار نوعی اختلال روانی باشد ، وی نیز درمان گردد. بنابراین در ترک و درمان بیمار معتاد ، همه افراد خانواده بایدهمیاری و همکاری لازم را با روان پزشک معالج بنمایند . در غیر این صورت نمی توانانتظار داشت که فرد معتاد در ترک و درمانموفق گردد.

زندگیبه من آموخت هر چیز قیمتی دارد...پنیر مجانی فقط در تله ی موش یافت می شود
     
صفحه  صفحه 4 از 19:  « پیشین  1  2  3  4  5  ...  15  16  17  18  19  پسین » 
علم و دانش انجمن لوتی / علم و دانش / همه چيز درمورد مواد مخدر بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites