تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
علم و دانش

رشته صنایع شیمیایی

صفحه  صفحه 4 از 6:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  پسین »  
#31 | Posted: 19 Jun 2012 06:39
الف – نكات ايمني در حين حمل ونقل:

1- اتاق پشت وسيله نقليه بايد به پايه ها و گيره هاي مخصوص وسيم بكسل جهت ثابت نگه داشتن سيلندرها مجهز باشد .
2- كلاهك محافظ شيرهاي سيلندرها بايد محكم درجاي خودبسته شده و به هيچ و جه تا تخليه سيلندرها ازوسيله نقليه ، نبايد از آن جدا شود .
3 - نصب علائم هشدار دهنده بر روي بدنه وسيله نقليه جهت اطلاع ساير افراد ووسائط نقليه ضروري است .
4- از قرار دادن بارهاي متفرقه و بخصوص مواد شيميايي خورنده بر روي سيلند رها بايد جداً خوداري گردد .
5- راننده وسيله نقليه حامل سيلندرهاي پر بايد از توقف طولاني درشهرها و ساير نقاط شلوغ و پر رفت وآمد خوداري نموده ودر صورت نزديك شدن به شهر حتي الامقدور از جاده هاي كمربندي استفاده كند .
6- رعايت نمودن سرعت مجاز و خوداري از اعمالــي مانند سبقت غير مجاز كه مي تواند باعث سانحه شود الزامي است .
7- درداخل وسيله نقليه بايد ماسك ضد گاز به تعداد سرنشينان موجود باشد و راننده از خواص كلر ، نكات ايمني و نحوه عملكرد در شرايط اضطراري آگاهي كامل داشته باشد .
8- از پايين انداختن سيلندرها از پشت وسيله نقليه بايد اكيداً خوداري شود . تخليه سيلندرها بايد فقط بوسيله جرثقيل يا ليفتراك با قلاب و بكسل سالم و مطمئن انجام گيرد .


ب- نكات ايمني در هنگام نگهداري سيلندرها :

1- محل تخليه گهداري سيلند ر ها بايد حتي الامقدور در فضاي باز قرار داشته باشد .اين محل حتما بايد مسقف و كف آن مسطح و هموار و هم سطح يا در صورت لزوم با لاتر از سطح زمين با شد . در صورت اجبار به نگهــداري سيلندرپردرسالن يا محيط بسته بايد تهويه مناسب بوسيله پنجره وهواكش با ظرفيت بالا تامين شده وراههاي ورودي و خروجي سالن همواره باز و قابل دسترسي با شد .
2- محل بايد به گونه اي انتخاب شود كه از همه جهات حداقل 5 متر فـضاي خالي جهت دسترسي به سيلندرها موجود باشد .
3- محل نگهداري سيلندرها بايد با فاصله كافي از معابر وسائط نقليه مانند جرثقيل ، ليفتراك قرار داشته باشد .
4- تعيين مسير باد در انتخاب محل سيلندر ها مهم است . توصيه مي شود در صورت امكان اين محل طوري انتخاب شود كه در صورت نشت گاز، بايد آ نرا به سمت نقاط غير مسكوني و خلوت هدايت نمايد .
5-از قرار دادن سيلنـدر هاي پر در مقا بل حرارت آفتاب يا سا ير منا بع حرارتي ما نند بخاري و شعله آتش بايد جداً خوداري شود چون اين كار با عث با لا ر فتن فشار دا خل سيلندر و احتمالاً تركيدن سيلندرخواهدشد . به اضافه اينكه گرم شدن بيش از حد بدنه سيلندرمي تواند باعث تركيب گاز داخل آ ن با فلز بدنه و پوسيدگي و نهايتاً سوراخ شدن آن شود .
6- از نگهداري و استفاده از مواد شيميايي خورنده يا مواد آتش گير در مجاورت سيلندرها بايـد خوداري شود .
7- قراردادن سيلندرهاي پر بر روي هم ازنظر ايمني كار درستي نيست چون اين كار دسترسي به سيلندرهاي زيرين را در صورت بروز سانحه مشكل ميكند .
8- استفاده از علا ئم هشدار دهنده و آژير خطر در محل سيلندرها تو صيه مي گردد چو ن ا ين كار باعث تو جه به خطر و دوري جستن افراد غير مسئول مي گردد.
9- مطلع نمودن سازمان آتش نشاني و ساير ارگان هاي زيربط در خصوص محل دقيق نگهداري سيلندرهاي كلر مايع مي تواند در موارد اضطراري كار ساز باشد .
10- هرگز سيلندرها ي كلر ا عم از در حا ل كار و يا غيرآن به حال خود رها نشده و سركشي و اطمينان از وضعيت و سلامت شرايط كار و نگهداري در چند نوبت در روز صورت گيرد .
11- چنانچه سيلندرهاي پر در محيط بسته نگهداري ميشوند جهت سركشي از وارد شدن سريع به اطاق خودداري نموده و در عوض به آهستگي و با اطمينان از عدم تجمع گاز در محيط به محل وارد شويد


ج- نكات ايمني در هنگام مصرف كلر :

1- گاز كلر خشك بايد از طريق شلنگ هاي سيم دار با روكش داخلي پي وي سي يا تفلون و يا لوله آهني به محل مصرف منتقل شود و فاصله محل سيلندر تا نقطه مصرف حتي الامقدور كوتاه و بيش از20 متر نباشد . توصيه مي شود لوله انتقال حتماً از نوع فشار قوي وبدون درز بوده و با رنگ زرد رنگ آميزي شود . اتصالات مورد مصرف نيز بايد قابليت تحمل فشار سيلندر را داشته و از جنس استيل آهن يا برنج ساخته شوند . از بكار بردن شيلنگ هـا ي معمولي و اتصلات ضعيف براي انتقال گاز بايد اكيدا خودداري شود .
جنس واشرها بايد از نوع مقاوم به كلر مانند آز بست فشرده يا سرب باشد كه بايد پس از هر بار مصرف با واشر نو تعويض شوند .

2-در اثر خروج گاز از سيلندر بخصوص در هواي سرد و فضاي باز ، كلر مايع داخل سيلندر بدليل تبخير سرد شده كه اين مسئله باعث برفك زدن بدنه خارجي سيلندر وتوقف يا كندي جريان گاز مي شود .براي گرم كردن سيلندر يخ زده هرگز نبايد از منابع حرارتي پر قدرت مانند شعله آتش استفاده نمود بلكه توصيه مي شود در اين حالت در صورت امكان شير سيلندر بسته شده و از سيلندر ديگري استفاده شود تا كلر مايع داخل سيلندر بتدريج ذوب شود . ولي در صورت ضرورت به ذوب سريعتر كلر مايع مي توان با ريختن آب برروي سيلندر در حــال مصرف اين عمل را تسريع نمود .
دقت شود هرگز در صورت بسته بودن شيرهاي سيلندر نبايد اقدام به گرم كردن سيلندر نمود .

3- در مواردي كه براي مصرف بيشترگاز، دو يا چند عددسيلندر بطورهمزمان و ازطريق يك لوله به محل مصرف متصل شده اند بايد دقت شود كه سيلندرها حتماً در دماي يكسان باشند . در غير اينصورت امكان برگشت گاز از سيلندرگرمتر به سرد تر و بالا رفتن بيش از اندازه فشار داخل سيلندر سرد تر وجود خواهد داشت .
البته درصورت نياز به مقادير زياد گاز بايد از دستگاه هاي تبخيركننده كلرمايع استفاده شود كه با توجه به مواردمصرف خاص اين نوع تبخير كننده ها در اين جزوه به آنها نخواهيم پرداخت .

4- آسانترين روش براي تشخيص نشت گاز كلر محلول غليظ آمونياك است كه هميشه بايد درمحل موجود باشد نزديك نمودن يك بطري كوچك حاوي محلول آمونياك به گازكلر باعث توليد دود سفيد كلرور آمونيوم مي گردد.

5- در صورتي كه سيلندركلر مستقيماً به مخزن محتوي محلول وصل ميشود ( مانند توليد آب ژاول ) بايد دقت شود كه با افت سيلندر ، محلول به داخل آن مكيده نشود .
استفاده از شير يك طرفه يا سوپاپ در مسير باعث جلوگيري از جريان معكوس محلول ميشود .

6- جهت جلو كيري از خورد گي بوسيله كلر مرطوب، بايد همواره پس از اتمام خروج گاز از سيلندر، درپوش شيرمحكم بسته شود تا رطوبت هوا بداخل شير و سيلندر نفوذ ننمايد .

7- هرگز نبايد با ضربه محكم يا نيروي زياد سعي در باز كردن شيرهايي كه گير كرده و بــــاز نمي شوند نمود .د- نحوه عملكرد در شرايط اضطراري :

همانگونه كه ذ كر شد وجود ما سك سيار اكسيژن وماسك گازدر محل نگهداري سيلندرهاي كلرضروري است . افراد غير متخصص يا غير مجهز بايد ضمن پوشيدن ماسك گازازمحوطه خطر خارج وبه محل بالاتر از سطح زمين ( مانند ساختمان بلند ) و در خلاف جريان گاز پناه ببرند .
نشت كلر در اكثر موارد موبوطه به شيرهاي روي سيلندر مي باشد كه در اثر خوردگي و يــا عوامل مختلف از آب بندي خارج شده ويا در بدترين حال در اثر ضربه با فشار مكانيكي دچار ترك يا شكستكي شده باشند .
نوع د يگر خطر مر بوط به سوراخ شد ن بدنه سيلندر در ا ثر بالا رفتن بيش از حد فشار يا پوسيدگي و خوردگي بدنه در ا ثر داغ شدن سيلندر يا ورود رطوبت زياد به داخل آن اســـت. راه هاي مقابله با موارد مختلف نشتي بشرح زير ارائه مي گردد كه به همراه آموزش عملي مي تواند در موارد خطر بسيار مفيد باشند :

1-مهم ترين كار در مهار نشتي ، قراردادن سيلندر بحالتي است كه محل نشت رو به بالا قرار گيرد . اين عمل باعث مي گردد كه فقط گاز كه هميشه در قسمت بالاي سيلندر روي مايع جمع مي شود از سيلندر خارج شود .
نشت كلر مايع به اين دليل خطرناكتر از گاز است كه يك ليتر مايع پس از تبخير به حدود 450 ليتر تبديل مي شود و اين خود باعث انتشار وسيع گاز كلر در محيط مي گردد . به اضافه اينكه تماس كلر مايع با پوست و چشم مي تواند باعث سوختگي و صدمه شديد شود .
البته واضح است با توجه به سنگيني وزن سيلندرها ي پر يك تني كه تقريباً 1300 كيلو گرم مي باشد ،بايد ليفتراك يا جرثقيل جهت جابجايي آنها هميشه در محل آماده بكار باشد .

2- همانگونه كه ذكر شد گاز كلر به دليل سنگيني در سطح زمين و نقاط گود جمع مي شود . بنابراين در موارد اضطراري بايد به نقاط مرتفع و خلاف جهت گود پناه برده شود و از پناه بردن به نقاط پا يين تر از سطح زمين بايد اكيداً خودداري شود .

3- اكثر نشتي هاي جزيي گاز از شير سيلندر را ميتوان بوسيله در پوش يا با استقاده از خمير گچ يا محكم نمودن اتصالات و پيچ و مهره ها بطور موقت مهار نموده و سپس اقدام به خالي كردن هرچه سريعتر محتويات سيلندر از شير ديگر به داخل محلول سود يا شيرآهك نمود .

4- براي مهار نشت شديد گاز در اثر ترك يا شكستگي شير سيلندر بايد از در پوش هايي كه قبلاً به همين منظور آماده شده اند استفاده شده يا در صورت امكان بوسيله كوبيدن يك تكه چوب ضخيم نوك تيز در محل نشتي موقتاً آنرا متوقف نمود .

5- در صورت سوراخ شدن بدنه سيلندر بايد با كمربندي كه به همين منظور قبلاً آماده شده محل نشت مسدود شود .

6- هرگز نبايد بر روي سيلندر در حال نشتي آب پاشيده شود يا سيلندر داخل حوضچه آب انداخته شود .در هنگام خروج گازاز سيلندر، بدليل سرماي تبخير ،كلر مايع داخل سيلندر منجمد شده و بدنه بيروني سيلندر برفك مي زند كه اين خود باعث كندي يا توقف خروج گاز مي شود پاشيدن آب بر روي سيلندر باعث ذوب كلر مايع وتشديد تبخير مي گردد .

7- اگر كلر مايع از سيلندر بيرون بريزد بايد هر چه زودتر روي آن بوسيله نايلن ضخيم ، ماسه خشك يا پودر آتش نشاني پوشانيده شود . در اين حالت كلر مايع با لايه اي از كلر كريستال منجمد شده و از سرعت تبخير آن كاسته خواهد شد. سپس ميتوان كلر مايع را بهمين صورت به داخل مخزن سود منتقل نمود .

8- با پاشيدن آب بر روي گاز خارج شده از سيلندر مي توان تا حدي آنرا جذب يا مسير حركت آنرا تغيير داد ولي همانطور كه ذكر شده آب به هيجوجه نبايد مستقيماً بر روي كلر مايع يا سيلندر معيوب پاشيده شود .


ه- كمك هاي اوليه و رسيدكي به مصدومان :

1- فرد يا افراد را هر جه سريعتر از محل آلودگي خارج نموده و به محلي با هواي تميز و ترجيحاً يك اتاق گرم منتقل نمود . گرم نگاه داشتن بدن شخص در حال اثرات مسموميت را تخفيف مي دهد.

2- خوابيدن شخص به حا لتيكه سر بالاتر از بدن قرار گيرد باعث راحت ترشدن تنفس مي گردد.

3- ضمن خارج نمودن البسه آلوده از بدن شخص ، بايد كليه نقاط بدن كه با كلر تماس داشته اند با آب زياد يا محلول رقيق جوش شيرين كاملاً شستشو داده شوند .

4- اگر تنفس كند يا قطع شده باشد به شخص تنفس مصنوعي داده شود . تنفس بوسيله ماسك اكسيژن بايد در صورت صلاحديد افراد مسئول و نظارت پزشك يا پرسنل امدادي صورت گـيـرد.

5- در صورت مسموميت خفيف همراه با سوزش گلو و سرفه ، نوشيدن شير يا چاي گرم باعث تسكين شخص مصدوم مي گردد .

6- درموارد مسموميت خفيف گاز كلر، استراحت در محيط گرم براي حداقل24 ساعت باعــــث بهبودي كامل مي شود ولي در موارد مسموميت هاي شديدتر بايد شخص مصدوم هرچه سريعتر تحت نظر پزشك قرار گيرد چون عوارض بعدي ممكن است 48 ساعت بعد نيز ظاهر شوند.
     
#32 | Posted: 19 Jun 2012 06:43
مثال هایی از کاتالیست های ناهمگن

• هیدروژن دار کردن پیوند دوگانه ی کربن - کربن
ساده ترین مثال برای این کاتالیست ها، واکنش بین اتان و هیدروژن در حضور کاتالیست نیکل است...
انواع کاتالیست ها

در عمل، این واکنش بی معنی به نظر می رسد؛ زیرا اتان که ماده ای فوق العاده مفید است، به اتان نسبتاً بی مصرف تبدیل می شود. با این وجود، همین واکنش با هر ترکیبی که شامل ترکیب دوگانه ی کربن - کربن باشد، اتفاق خواهد افتاد.

یکی از مصارف صنعتی مهم، هیدروژن دار کردن روغن های گیاهی برای به دست آوردن مارگارین است. که شامل:

انواع کاتالیست ها

واکنش دهی پیوند دوگانه ی کربن- کربن در روغن گیاهی با هیدروژن در حضور کاتالیست نیکل است. مولکول های اتان روی سطح نیکل، جذب می شوند؛ پیوند دوگانه بین اتم های کربن می شکند و الکترون ها برای پیوند اتم های کربن روی سطح نیکل به کار گرفته می شوند...انواع کاتالیست ها

انواع کاتالیست ها

مولکول های هیدروژن نیز روی سطح نیکل جذب می شوند.

وقتی این اتفاق افتاد، مولکول های هیدروژن به اتم های هیدروژن تجزیه می شوند. این اتم ها می توانند اطراف سطح نیکل حرکت کنند...انواع کاتالیست ها

انواع کاتالیست هااگر اتم هیدروژن به نزدیکی یکی از کربن های پیوند یافته به روی سطح، پخش شود؛ پیوند بین کربن و نیکل با پیوند بین کربن و هیدروژن جایگزین می شود.انواع کاتالیست ها

اکنون انتهای اتان اصلی از سطح جدا می شود و در نهایت همین فرایند برای انتهای دیگر نیز اتفاق می افتد...انواع کاتالیست هاانواع کاتالیست ها

همانند قبل، یکی از اتم های هیدروژن، پیوندی با کربن تشکیل می دهد. اکنون فضایی روی سطح نیکل برای مولکول های واکنش دهنده ی جدید وجود دارد تا این فرایند از نو تکرار شود...انواع کاتالیست هاانواع کاتالیست هاالبته توجه داشته باشید که برخی فلزات از جمله نیکل، به همان نسبت که هیدروژن را جذب سطح خود می کنند، قابلیت جذب هیدروژن به درون ساختار خود را نیز دارند. در این موارد، مولکول های هیدروژن باز هم به اتم های هیدروژن تبدیل می شوند که می توانند درون ساختار فلز پخش شوند.

این اتفاق برای نیکل زمانی خواهد بود که هیدروژن تحت فشار بالا قرار گیرد (البته در این مقاله به این اشاره نشده است که هیدروژن دار کردن تحت فشارهای کم باعث جذب در ساختار نیکل خواهد شد یا نه).
     
#33 | Posted: 19 Jun 2012 06:44
تبدیل کننده های کاتالیستی:

تبدیل کننده های کاتالیستی، مولکول های سمی مانند مونوکسیدکربن و اکسید های مختلف نیتروژنی در اگزوز ماشین ها را به مولکول هایی کم خطر مانند دی اکسید کربن و نیتروژن تبدیل می کنند. این مواد از فلزات گران قیمتی مانند پلاتین، پالادیوم و رودیوم که نقش کاتالیست های ناهمگن را دارند، استفاده می کنند.فلزات ذکر شده به صورت لایه ی نازکی بر روی سطح لانه زنبوری سرامیک پاشیده می شوند (به این عمل، لایه نشانی گفته می شود)؛ این عمل باعث افزایش دادن مساحت سطح شده و مقدار فلز مصرف شده را حداقل می کند (بهینه سازی مصرف فلزات گران و افزایش فعالیت کاتالیستی) .

حال واکنش بین مونوکسیدکربن و مونوکسید نیتروژن را بررسی می کنیم:انواع کاتالیست ها

مانند روش مثال قبل، مونوکسیدکربن و مونوکسید نیتروژن، جذب سطح کاتالیست خواهند شد و در همان سطح کاتالیست با هم وارد واکنش خواهند شد. سپس دی اکسید کربن و نیتروژن از سطح کاتالیست جدا می شوند.

• استفاده از اکسید وانادیوم (V) در فرایند اتصال:

انواع کاتالیست ها

طی فرایند اتصال برای ساخت اسید سولفوریک، دی اکسید گوگرد به تری اکسید گوگرد تبدیل می شود. این فرایند با عبور دادن دی اکسید گوگرد و اکسیژن از روی کاتالیست اکسید وانادیوم(V) انجام می شود:این واکنش کمی متفاوت از واکنش قبلی است زیرا در حقیقت گازها با سطح کاتالیست واکنش می دهند و به طور موقت سطح کاتالیست را تغییر می دهند. این مثال خوبی از توانایی انتقال فلزات و ترکیبات آن ها در کاتالیست بودنشان است زیرا قادرند حالت اکسایش خود را تغییر دهند.به کمک اکسید وانادیوم، دی اکسید گوگرد به تری اکسید گوگرد اکسایش پیدا می کند. در این فرایند، اکسید وانادیوم (V) به اکسید وانادیوم (IV) کاهش پیدا می کند:
انواع کاتالیست ها

اکسید وانادیوم (IV) توسط اکسیژن دوباره اکسایش پیدا می کند:
انواع کاتالیست ها

این فرایند، مثال خوبی از روشی است که کاتالیست می تواند در طول مسیر واکنش تغییر کند. اما در هر حال، در پایان واکنش، به طور شیمیایی همان کاتالیست موجود در ابتدای واکنش خواهد بود.
     
#34 | Posted: 19 Jun 2012 06:46
بمب نيترات آمونيم

انفجار ساختمان فدرال اوکلاهاما در آمريکا عجين خواهد بود. نيترات آمونيم ماده منفجره قدرتمند و غير حساسي است که به عنوان کود شيميايي نيتراته استفاده ميشود. اين ماده که در ايران هم توليد و پخش ميشود, ماده منفجره به شدت قدرتمندي است و قابل مقايسه با TNT ميباشد. اما در حالت خالص, حساسيت آن نسبت به حرارت و ضربه بسيار کم است و به همين دليل ماده منفجره امني براي نگهداري است. معروف است که "اگر يک کيسه نيترات آمونيم را زير بالش خود بگذاريد, احتمال انفجار بالش شما بسيار بيشتر از انفجار نيترات آمونيم است!". براي حساس تر کردن نيترات آمونيم, به آن بنزين يا نفت سفيد اضافه ميکنند. نسبت ايده آل آن 96% نيترات آمونيم و 4% بنزين است.

نيترات آمونيم را به صورت خالص و يا با يک ماده افزودني که از استفاده از آن به عنوان ماده منفجره جلوگيري کند به عنوان کود شيميايي به فروش ميرسانند. براي جدا کردن ماده افزودني کافي است کود را داخل آب حل کنيد. نيترات آمونيم داخل آب حل ميشود و مواد افزودني باقي ميمانند. محلول را با يک تکه پارچه صاف کنيد و در يک تشت بزرگ بريزيد تا آب اضافي بخار شود و نيترات آمونيم خالص باقي بماند.

يک منبع ديگر براي تهيه نيترات آمونيم, کيسه هاي يخ فوري است که به Instant Cold معروفند و در داروخانه ها براي "کمپرس سرد" فروخته ميشوند. درون اين کيسه ها مقداري آب و يک کيسه کوچکتر محتوي نيترات آمونيم است. تعدادي از اين کيسه ها را تهيه کنيد و با قيچي آنها را پاره کنيد و آب آنها را خالي کنيد و کيسه هاي داخلي را بيرون بياوريد. قبل از خريد, نگاهي به برچسب آن بکنيد تا مطمئن شويد از نيترات آمونيم ساخته شده. اين موضوع را سوال نکنيد, چون بلافاصله منظور اصلي خود را لو ميدهيد.

صدها روش براي ساخت بمب با نيترات آمونيم وجود دارد. که در زير, چند روش آن را شرح ميدهيم :

1 - با استفاده از يک ورق بزرگ روزنامه, يک پاکت کاغذي چند لايه درست کنيد و چند قاشق غذاخوري نيترات آمونيم داخل آن بريزيد, يک تکه پنبه را به بنزين آغشته کنيد و درون پاکت بگذاريد. در پاکت را ببنديد و با نوار چسب بچسبانيد. براي انفجار, ميتوانيد گوشه پاکت را آتش بزنيد و آنرا زير يک ماشين بيندازيد و به سرعت فرار کنيد. از اين بمب نميشود براي مدتهاي طولاني نگهداري کرد, زيرا بنزين, روزنامه را خيس ميکند.

2 - يک تکه فلز مس را سوهان کنيد و مقداري پودر مس تهيه کنيد. نيترات آمونيم را داخل يک ظرف پلاستيکي بريزيد و روي آن پودر مس بريزيد. بعد از 2 الي 3 روز مس در مجاورت نيترات آمونيم واکنش ميدهد و انفجار صورت ميگيرد. اين روش براي منفجر کردن اماکن نظامي و صنعتي مناسب است.

3 - نيترات آمونيم را داخل يک ظرف پلاستيکي دهن گشاد بريزيد و مقدار کمي به آن بنزين اضافه کنيد. با يک گلوله پنبه اي بزرگ درب ظرف را ببنديد و روي پنبه بنزين بريزيد. حالا پنبه را آتش بزنيد و ظرف را پرتاب کنيد. بوووووم!

4 - نيترات آمونيم و اندکي بنزين را داخل يک ظرف فلزي بريزيد و درب ظرف را ببنديد. و کمي ترمايت روي درپوش ظرف بريزيد و با يک نوار منيزيمي آتش بزنيد. ترمايت درپوش ظرف را ذوب ميکند و به قطرات فلز مذاب به داخل ظرف ميريزد. بوووووم!

چند نکته در مورد نيترات آمونيم وجود دارد. اين ماده بشدت رطوبت هوا را بخود جذب ميکند و اين موضوع, خاصيت انفجاري آن را از بين ميبرد. ش عده اي معتقند که براي انفجار نيترات آمونيم, نياز به چاشني و ماده انفجاري اوليه است. براي اينکار ميتوانيد از چاشني هايي که با فلومينات نقره و يا باروت درست شده اند استفاده کنيد.

“Better to fight for something than live for nothing”
Lieutenant General George S. Patton
     
#35 | Posted: 19 Jun 2012 06:46
چسب آکواریوم

یکی از چیزهایی که در ساخت بسیاری از پروژه های دانش آموزی به آن نیاز پیدا خواهید نمود، چسب آکواریوم باشد. نام لاتین این چسب، چسب سیلیکون می باشد (Silicone glue) و خواص و کاربرد های منحصر به فردی دارد. این چسب در بسته بندی های مختلفی به فروش می رسد که رایج ترین آن ها، بسته های استوانه ای شکل می باشد که در شکل بالا مشاهده می شود. فروش این چسب به شکل تیوپ خمیر دندان نیز رایج می باشد.

چسب آکواریوم

در صورتی که از نوع استوانه ای استفاده می نمایید، نیاز به استفاده از تفنگ مخصوص این چسب را نیز خواهید داشت. این تفنگ در حقیقت وسیله ای است که تیوپ استوانه ای شکل درون آن جا سازی می شود تا استفاده از چسب برای ما میسر گردد.
چسب آکواریوم چسب آکواریوم

این چسب در رنگ های مختلفی از جمله سفید، مشکی و بیرنگ موجود می باشد. نوع بی رنگ آن معمولاً برای ساخت آکواریوم و چسباندن دو شیشه به هم به کار می رود.
چسب آکواریوم

نوع سفید آن معمولاً در حمام و برای درز گیری پنجره و رو شویی و کاشی استفاده می شود.
چسب آکواریوم

نوع مشکی آن نیز عموماً برای چسباندن شیشه اتومبیل به بدنه به کار می رود.
چسب آکواریوم

کاربرد اصلی این چسب، چسباندن قطعات شیشه ای به هم می باشد، ولی چسب سیلیکون، چسبندگی خوبی به کاشی، سرامیک، PVC، آلومینیوم، مس و استیل نیز دارد.

از خواص این چسب می توان به انعطاف پذیری بسیار بالا، مقاومت در برابر فشار و دما های بالا و قابلیت چسبندگی و درز گیری عالی اشاره نمود. این چسب ها در برابر اشعه uv نیز مقاوم می باشند و خاصیت خود را از دست نمی دهند. این چسب ها برای ماهی ها بی خطر بوده و باعث از بین رفتن آن ها نمی شود.از خواص این چسب می توان به بوی تند آن قبل از خشک شدن و خشک شدن نسبتاً دیر آن اشاره نمود. این چسب برای خشک شدن کامل به 48 ساعت زمان نیاز دارد. برای پاک کردن این چسب ها از روی شیشه باید از روش های فیزیکی مانند کاتر استفاده نمایید. برای تهیه این چسب می توانید به فروشگاه های لوازم ساختمانی، ابزار فروشی ها یا چسب فروشی ها مراجعه کنید. یک محل مناسب برای تهیه چسب در تهران، میدان امام خمینی می باشد که در شکل زیر نشان داده شده است.
     
#36 | Posted: 19 Jun 2012 06:49
ساخت فلومينات جيوه

فلومينات جيوه, يکي از شناخته شده ترين مواد جهت ساخت چاشني هاي انفجاري است. اين ماده دوام بالايي دارد و نسبت به پروکسيد استن پايدار تر است و به همين دليل مورد علاقه ارتشها و همچنين آنارشيستهاي جهان است. اين ماده را ميتوان توسط شوک ناشي از ضربه يا حرارت منفجر ساخت. به زمين ريختن حتي مقداري کمي از آن هم ميتواند موجب انفجار شود. براي ساخت آن دو روش وجود دارد :

روش اول :
1 - 5 گرم فلز جيوه (از داخل دماسنجهاي جيوه اي تهيه کنيد) را با 35 ميلي ليتر اسيد نيتريک درون يک ظرف پيرکس ترکيب کنيد.
2 - ترکيب را بر روي شعله بسيار ملايم حرارت بدهيد؛ به محض اينکه محلول به رنگ سبز در آمد و در آن حباب هايي ظاهر شد, يعني ترکيب جيوه درون اسيد به پايان رسيده.
3 - حال محلول را به آرامي و به تدريج درون ظرف ديگري محتوي الکل اتيليک (الکل سفيد خالص) بريزيد.
4 - مخلوط شروع به بيرون دادن بخار به رنگ قرمز ميکند. اين بخار را تنفس نکنيد چون به شدت سمي است.
5 - بعد از حدود نيم ساعت, رنگ بخارها به تدريج سفيد ميشود و واکنش به اتمام ميرسد.
6 - بعد از چند دقيقه, به محلول آب مقطر اضافه کنيد و آنرا رقيق کنيد.
7 - حالا کل محلول را به وسيله کاغذ صافي رقيق کنيد و با آب مقطر سرد, چندين بار کريستالهاي ته نشين شده در کاغذ صافي را بشوئيد.
8 - اين کريستالها, فلومينات جيوه خالص هستند. اما بايد خوب شسته شوند تا اسيد در آنها باقي نماند.

روش دوم :
1 - در صورتي که به اسيد نيتريک دسترسي نداريد از اين روش استفاده کنيد.
2 - اکسيد جيوه و محلول آمونياک را با نسبت وزني 1 به 10, مخلوط کنيد.
3 - بعد از حدود 8 الي 10 روز, کريستالهاي فلومينات جيوه تشکيل ميشوند.
4 - محلول را با آب مقطر رقيق کرده و سپس با کاغذ صافي, کريستالها را از آن جدا کنيد و چندين بار با آب مقطر بشوئيد.

دقت کنيد که کليه مواد اين آزمايشها سمي هستند و از دست زدن به آنها و همچنين تنفس آنها خودداري کنيد و اين دستورات را در محلي که خوب تهويه ميشود انجام دهيد. فلومينات جيوه ماده بسيار حساسي است و نگهداري آن بايد در ظرفهاي کوچک و ترجيحاً بدور از نور و حرارت باشد. با اين ماده ميتوانيد چاشني هاي الکتريکي بسيار کار آمدي درست کنيد.

“Better to fight for something than live for nothing”
Lieutenant General George S. Patton
     
#37 | Posted: 19 Jun 2012 06:51
چسب CA

یکی از وسایل مورد استفاده در بسیاری از پروژه ها چسب است همچنین می دانیم که برای هر سازه چسب خاصی لازم است؛ در انجام پروژه های هوافضا نیز چسب CA بهترین چسب است. چسب ها انواع مختلفی دارند و بنا به مورد استفاده و کاربردشان دسته بندی می شوند.چسب CA یا چسب 123 فرمولی نسبتاً جدیدتر از چسب های معمول دارد ولی دامنه ی استفاده ی آن خیلی زیاد است. این چسب که شبیه چسب قطره ای عمل می کند در زمینه های مختلف به کار گرفته می شود و بازار آن گسترش پیدا کرده است. از مدار های الکترونیکی تا چسباندن قطعات MDF به یکدیگر.CA که مخفف CIANO ACRYLATED است به ساختار این چسب اشاره دارد (اتیل - 2- سیانو اکریلیت).

این نوع چسب در دو نوع مختلف به فروش می رسد، نوع اول آن که معروف تر است به همراه اسپری فعال کننده به فروش می رسد.
چسب ca

قوطی مایع حاوی خود چسب می باشد و اسپری دارای فعال کننده ی آن است(ACTIVATOR) که باعث تسریع واکنش می گردد.
چسب ca چسب ca

نحوه ی استفاده ی آن به این شکل است که باید 2 یا 3 قطره چسب را به یک طرف و اسپری را به قطعه ی دوم که می خواهیم بچسبانیم بزنیم و آن دو را حدود 10 ثانیه به هم بفشاریم.
چسب ca

نوع دوم این چسب در بسته های 50 یا 100 گرمی فروخته می شود و بسیار رقیق تر از نوع اسپری دار آن است.
چسب ca

استفاده ی این چسب بیشتر در جاهایی است که نیاز داریم تا چسب به خورد قطعه برود. به دلیل کشش سطحی و رقیق بودن چسب به راحتی این کار انجام می شود.مثلا در ساخت هواپیمای گلایدر سازه ای یا ساخت هاورکرافت از این چسب باید استفاده شود تا قطعات چوب بالسا به خوبی به هم بچسبند.
     
#38 | Posted: 19 Jun 2012 06:51
سوخت جهنمي

ترمايت (Thermite), ماده بسيار وحشتناکي است. به همين دليل به آن لقب "سوخت جهنم" داده اند. اين ماده در صورت آتش گرفتن, حرارتي معادل 4000 درجه سانتيگراد ايجاد ميکند که براي ذوب کردن تقريباً هر چيزي کافي است و به همين دليل عملاً غير قابل خاموش کردن است. از آن به عنوان ماده اصلي براي ذوب کردن جداره هاي فلزي, از قبيل جداره تانکرهاي سوخت و گاز و يا سوراخ کردن گاو صندوق استفاده ميکنند. ماده اي بسيار مطمئن است و تحت شرايط عادي هيچ نوع خطري ندارد؛ در حقيقت روشن کردن ترمايت, احتياج به ابزار خاصي دارد!

براي درست کردن ترمايت, به اکسيد آهن خالص احتياج داريد. براي بدست آوردن اکسيد آهن دو راه وجود دارد. اول اينکه ميتوانيد آهن زنگ زده (قرمز يا نارنجي) را سوهان بزنيد و پودر نارنجي رنگ اکسيد آهن را بدست بياوريد. اما اين روش وقت گير است و مقدار زنگ آهني که بدست مي آوريد ناچيز است. روش علمي بدست آوردن اکسيد آهن, به صورت زير است :

1 - يک منبع تغذيه DC (جريان برق مستقيم), تهيه کنيد. آداپتور وسائل برقي يا باطري ماشين مناسب است. هر چقدر ولتاژ آن بالاتر باشد بهتر است. (يادآوري : برق شهر AC متناوب است و بدرد نميخورد)
2 - در يک ظرف شيشه اي يا پلاستيکي بزرگ (به اندازه يک سطل) مقداري آب بريزيد و در آن يک قاشق نمک خوراکي حل کنيد.
3 - يک تکه آهن بدون روکش و آبکاري نشده که رنگ آن تقريباً مشکي متمايل به آبي است را به قطب مثبت منبع تغذيه وصل کنيد. (اگر به قطب منفي وصل کنيد, واکنش اشتباه ميشود و اکسيد آهن درست نمي شود. حتماً بايد قطب مثبت باشد.)
4 - به قطب منفي, يک الکترود ذغالي وصل کنيد. (الکترود ذغالي را ميتوانيد از داخل يک باطري قلمي معمولي بدست بياوريد, باطري قلمي را باز کنيد و هسته آنرا در بياوريد و خوب تميز کنيد.)
5 - حالا آهن و الکترود ذغالي را درون ظرف آب نمک رقيق فرو کنيد. دقت کنيد که اين دو داخل آب به هم اتصال نکنند چون ممکن است منبع تغذيه شما منفجر شود!
6 - واکنش الکتروليز به تدريج شروع ميشود و ذرات نارنجي رنگي به تدريج در اطراف آهن تشکيل ميشود. حالا 24 ساعت صبر کنيد تا واکنش ادامه پيدا کند. بعد از 24 ساعت, تکه آهن را تميز کنيد و دوباره واکنش را ادامه بدهيد. از آنجايي که درست کردن اکسيد آهن زحمت زيادي دارد, بهتر است مقدار زيادي درست کنيد.
7 - حالا بايد مقدار زيادي اکسيد آهن ته ظرف شما ته نشين شده باشد. منبع تغذيه را قطع کنيد و الکترود و آهن را بيرون بياوريد. آب نمک و ذرات زنگ آهن درون آنرا به کمک يک تکه پارچه صاف کنيد. درون پارچه اکسيد آهن قرمز رنگ داريد! پارچه را جلو آفتاب پهن کنيد تا اکسيد آهن خوب خشک شود. اگر خواستيد ميتوانيد اکسيد آهن خيس را داخل يک ظرف روي گاز گرم کنيد تا خشک شود. سپس داخل يک هونگ آنرا بکوبيد تا ذرات به هم چسبيده آن ار هم جدا شود.

حالا به جزء دوم, يعني براده آلومينيم احتياج داريم. براده آلومينيم را يا ميتوانيد از تراشکاري ها تهيه کنيد يا اينکه يک تکه آلومينيم (در و پنجره هاي آلومينيمي) را برداريد و آنرا سوهان بزنيد؛ دقت کنيد که ذرات آن از شکر درشت تر نباشد. حالا پودر آلومينيم و اکسيد آهن را با نسبت وزني 3 به 8 مخلوط کنيد (300 گرم براده آلومينيم + 800 گرم اکسيد آهن). هر چقدر ذرات آلومينيم و زنگ آهن شما ريزتر باشد بهتر است. مخلوط شما بايد بسيار همگن و يکنواخت باشد. حالا ترمايت شما آماده است!!!

براي روشن کردن ترمايت, کافي است تکه اي حدود 10 سانتي از نوار منيزيم را درون آن فرو کنيد و نوار را آتش بزنيد. نوار منيزيم را ميتوانيد خيلي راحت از فروشگاههاي لوازم آزمايشگاهي بخريد (خريد و فروش آن هيچ محدوديتي ندارد). ترمايت را بهتر است بصورت کپه روي يک سطح صاف (مثل کاپوت يا صندوق عقب يک ماشين) بريزيد و آتش بزنيد. ترمايت با جرقه و حرارت زياد شروع به آتش گرفتن ميکنيد و براحتي کاپوت و صنوق عقب را ذوب ميکند و بداخل موتور يا صندوق عقب ميريزد. ترمايت در صورتي که خوب درست شده باشد, ميتواند فولاد را بخار کند! ترمايت هيچ خطري از نظر ساخت و نگهداري ندارد و نسبت به شوک و حرارت معمولي و ضربه و انفجار حساسيتي ندارد؛ به همين دليل ميتوانيد مقادير زياد آنرا درست کنيد و براي مصارف بعدي نگهداريد.

“Better to fight for something than live for nothing”
Lieutenant General George S. Patton
     
#39 | Posted: 19 Jun 2012 06:51
چسب UV


یکی از پرکاربردترین چسب در ساخت انواع پروژه ها، چسب UV می باشد. شاید تا به حال میزهایی را دیده باشید که در آنها صفحه شیشه ای میز به یک پایه فلزی چسبیده باشد.
چسب uv
چسب uv

یا میزها و قفسه های تمام شیشه ای که از چسبیدن تکه های شیشه به هم ساخته شده باشند:
چسب uv
چسب uv

آیا تا به حال این سؤال را از خود پرسیده اید که از چه نوع چسبی می توان برای ساخت این گونه وسائل استفاده نمود؟
چسب uv

چسب بکار رفته برای ساخت این وسائل چسب UV یا چسب ماوراء بنفش می باشد.

چسب UV یک چسب تک جزئی، با ظاهری شفاف و روان می باشد، در برابر اکثر حلال های شیمیایی مقاومت دارد و برای چسباندن شیشه به شیشه، فلز و سایر مواد به کار می رود.

چسب UV جهت خشک شدن به کاتالیزر و شیمیایی نیاز ندارد ولی باید در معرض تابش اشعه UV قرار گیرد. برای خشک کردن چسب UV از لامپ های UV مخصوصی استفاده می شود. با توجه به نوع چسب بکار رفته شده، باید لامپی با طول موج مناسب را انتخاب نمود. اکثر این چسب ها برای خشک شدن به اشعه UV با طول موج بالا (حدود 365 نانو متر) نیاز دارند.
چسب uv

اشعه UV در طبیعت نیز وجود دارد. برای خشک نمودن این چسب می توان از نور شدید خورشید نیز کمک گرفت ولی این روش ممکن است به زمان زیادی نیاز داشته باشد. از آن جایی که اشعه UV برای پوست و چشم مضر می باشد، در هنگام کار کردن با این چسب نباید به نور UV نگاه نماییم و باید تا حد امکان از آن دوری کنیم و بهتر است از عینک های ضد UV و لباس پوشیده استفاده نماییم.چسب UV در طول زمان در مجاورت با آب استحکام خود را از دست می دهد و لذا برای ساخت آکواریوم مناسب نمی باشد. برای تهیه چسب UV باید به فروشگاه های چسب و مواد شیمیایی مراجعه نمایید. در تهران می توانید به میدان امام خمینی مراجعه کنید. همچنین لامپ UV نیز از فروشگاه های لوازم الکتریکی قابل تهیه است. در تهران مرکز فروش لوازم الکتریکی خیابان لاله زار می باشد.
     
#40 | Posted: 19 Jun 2012 06:52
نحوه ی کار با روکش حرارتی


یکی از مهارت های که لازم است در انجام پروژه های هوافضا آموخته شود، روش کار با روکش حرارتی است. در هواپیمای مدل برای پوشاندن رویه بدنه و سازه ی بال و ... از روش های مختلفی استفاده می شود. یک نوع از این روش ها که روشی معمول و مناسب و نسبتا کم هزینه تر است، استفاده از روکش حرارتی مخصوص این کار است. البته دقت کنید که انتخاب روش مناسب برای روکش کردن بستگی به تیپ هواپیما، وزن، نوع موتور و ... دارد.برای روکش کردن، روکش حرارتی را به ابعاد مورد نیاز بریده و بر روی سطح بدنه گذاشته و با اتوی مخصوص (اتوی مدل) بر روی آن بکشید تا به خوبی بر سطح بدنه بچسبد. این روکش ها دارای چسب در پشت خود هستند که به محض حرارت دیدن آن چسب ها عمل کرده و بر سطحی که روی آن قرار گرفته اند می چسبند.
نحوه ی کار با روکش حرارتی
نحوه ی کار با روکش حرارتی

می توانید با اتوی معمولی نیز این روکش ها را بچسبانید اما باید درجه حرارت مناسب برای روکش کردن را پیدا کنید. به این روش که تکه ای از روکش را می برید و روی چوب اضافه ای قرار می دهید.
ببینید با اتو کردن، روکش چروک شده و جمع می شود یا نه. اگر جمع شد که حرارت زیاد است و اگر که نچسبید حرارت کم است.

نکته ای که درباره روکش حرارتی باید ذکر شود این است که این روکش ها بر اثر حرارت دیدن خود را جمع می کنند. پس نگران چروکی های به وجود آمده بر روی سطح روکش نباشید زیرا با اتوی مخصوص می توانید بر سطح این روکش آنقدر بکشید تا خود را کاملا چسبانده و سطحی کاملا صاف را به خود بگیرد. البته بهتر است که این اتفاق نیفتد و با درجه حرارت مناسب این کار انجام شود.چروک های به وجود آمده بر روی بال که در بالا ذکر شدند را در تصویر زیر می بینید.
نحوه ی کار با روکش حرارتی

در این تصویر نیز بعد از اتوکشی نهایی (shrink) را می بینید که چروک ها جمع شده اند.
نحوه ی کار با روکش حرارتی

تهیه: امین کریمی
+ نوشته شده در یکشنبه یکم خرداد 1390ساعت 11:17 توسط دوست | نظر بدهید
پلاستیك بسازید
پلاستیك‌ها همه جا اطراف ما هستند. از انواع مختلف و با ویژگی‌ها و خصوصیات متفاوت. تعدادی سخت تعدادی نرم. تعدادی شفاف تعدادی كدر. بیشتر آن‌ها را در كارخانه‌ها ساخته می‌شوند ولی در این مطلب خواهید دید می‌توانید در خانه هم پلاستیك بسازید.

پلاستیك بسازید

برای این آزمایش به موارد زیر نیاز دارید:

• 1 قاشق چای‌خوری پودر لباس‌شویی (5 سانتی‌متر مكعب)

• 1 قاشق سوپ‌خوری چسب (مانند سریش)

• رنگ‌دهنده غذا (اختیاری)

• دو لیوان

• قاشق

• آبچه باید كرد؟

1. در یك لیوان، 1 قاشق چای‌خوری پودر لباس‌شویی را در 5 قاشق سوپ‌خوری آب (75 میلی‌لیتر) حل كنید. باید این محلول را تكان دهید تا حل شود. (اگر مقدار كمی از پودر حل نشد مهم نیست).

2. درلیوان دیگر 1 قاشق سوپ‌خوری آی و 1 یك قاشق سوپ‌خوری چسب را تركیب كنید. اگر بخواهید می‌توانید چند قطره‌ای رنگ خوراكی اضافه كنید. با یك قاشق تمیز، به‌صورت یكنواخت آن را هم بزنید.

3. دو قاشق چای‌خوری محلول پودر را از لیوان اول به لیوان دوم كه محلول چسب است بریزید. هم بزنید.

4. همچنان كه هم می‌زنید، محلول به توده‌ای نسبتاً سفت تبدیل می‌شود. بعد از اینكه این توده شكل گرفت، از لیوان برداشته و در دست‌تان چند دقیقه‌ای آن را خمیر كنید.چیزی كه ساختید نامش گلوپ (چیزی شبیه چسب) است و برای آزمایش آماده است.

• آن را به صورت یك توپ درآورید و كنار بگذارید. آیا به‌همان شكل باقی می‌ماند؟

• یك تكه گلوله شده از آن را روی میز بیندازید. چه اتفاقی می‌افتد؟

• آن را به‌صورت یك نوار نازك تخت كنید. چه اتفاقی برای نوار می‌افتد؟

• آن را به‌صورت یك استوانه درآورید و به آرامی از یك انتهایش بكشید. چه اتفاقی برای استوانه می‌افتد؟

• آن‌ را به‌صورت یك استوانه درآورید و به‌سرعت از یك انتها بكشید. چه اتفاقی می‌افتد؟
پلاستیك بسازید

موادی كه ما آن ها را پلاستیك می‌نامیم از مولكول‌های بزرگ بهم پیوسته‌ای مثل زنجیر تشكیل شده‌اند. این مولكول‌ها از واحد‌های بسیار كوچكی ساخته شده‌اند (مثل حلقه‌های زنجیر). شبیه یك زنجیر مولكول‌های پُلیمر باریك و طویل هستند. نام پلاستیك شامل گستره‌ی وسیعی از موادی است كه تعدادی سخت تعدادی نرم هستند. اساساً پلاستیك را به‌صورت موادی تغییر پذیر و تقریباً نرم می‌شناسیم. با این حال مواد پُلیمری جدید هم بودند كه سخت بودند و نام پلاستیك روی آن‌ها هم گذاشته شد.
پلاستیك بسازیدچسب سفید تركیبی از آب و یك نوع پُلیمر است. مولكول‌های پُلیمر شكلی شبیه ماكارونی دارند. مولكول‌های درهمی كه چسب را ضخیم و چسبنده‌ می‌كند. وقتی هوا زده می‌شود، آب آن بخار شده و مولكول‌ پُلیمر شكل می‌گیرد. این مولكول‌ها به سطوح مختلف می‌چسبند و دو سطح را نا زمانی كه خیس نشوند كنار هم نگه می‌دارند.محلول پودر رخت‌شویی شامل یون‌های بورات است. این یون‌ها گیره‌هایی را می‌توانند بین مولكول‌ها پُلیمری نازك و طویل شكل دهند كه شبكه‌ی 3 بُعدی تشكیل دهد. این شبكه گلوپ را شبیه جامد می‌كند تا مایع روان. شبكه‌ برای زمانی كوتاه تا هنگام شكسته شدن مولكول‌ها شكل خود را حفظ می‌كند. وقتی گلوپ ساكن است، شبكه قابل انعطاف به تدریج حركت می‌كند تا در ظرف یا سطح جای ثابتی پیدا كند و تخت شود. وقتی گلوپ به‌سرعت كشیده شود، حلقه‌ی زنجیره‌ی مولكولی شكسته شده و به تكه‌های مختلف تقسیم می‌‌شود.


مولكول‌های پُلیمر در چسب سفید استات پُلی‌وینیل نامیده می‌شوند. این مولكول‌ها تركیبی از زنجیره‌ی طویل اتم‌های كربن هستند كه به گروه استات متصل شده‌اند.پلاستیك بسازید استات از اسید استیك می‌آید كه تركیبی است كه سركه. به همین دلیل است كه چسب سفید كمی بوی سركه می‌دهد. وقتی پودر با چسب تركیب می‌شود، هر یون پودر دو گروه استات را جابه‌جا می‌كند كه تشكیل یك بورات بین مولكول‌های پُلیمر می‌دهد.

گلوپ شامل مقدار زیادی آب نفوذ كرده در شبكه‌ی مولكول‌های پُلیمر است. این آب در شكل مایع‌گونه چسب سهیم است. اگر گلوپ در معرض هوای آزاد قرار گیرد، آب بخار شده و گلوپ سفت می‌شود. برای حفظ حالت آن گلوپ باید آن را در ظروف پلاستیكی به دور از هوا نگه داشت.
پلاستیك بسازید

ماده‌ای شبیه گلوپ می‌تواند از ژل چسب در محل چسب سفید هم درست شود. سیال ژل چسب شامل پُلی‌وینیل الكل به‌جای استات پُلی‌وینیل است. یون‌های بورات حلقه‌هایی را بین این مولكول‌ها تشكیل داده و گروه‌های الكلی برای شكل دادن آب جایشان عوض می‌شود.
     
صفحه  صفحه 4 از 6:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  پسین » 
علم و دانش انجمن لوتی / علم و دانش / رشته صنایع شیمیایی بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites