خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
علم و دانش انجمن لوتی / علم و دانش /

مقالات شیمی


صفحه  صفحه 7 از 10:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  پسین »
anna_nemati زن #61 | Posted: 12 Sep 2013 19:06
کاربر

 
تيتراسيون اسيد ضعيف توسط باز ضعيف

وقتي اسيد ضعيفي مثل اسيد استيک توسط باز ضعيف مثل آمونياک تيتر مي شود.
(در حين عمل تيتراسيون متوجه مي شويم که در ابتدا اسيد استيک به مقدار کمي بصورت و ولي به مقدار زيادي بصورت فرم ملکولی و يونيزه شده در محلول وجود دارد در ابتداي عمل تيتراسيون مقدار هدايت محلول کم مي شود و بتدريج که عمل خنثي شدن انجام ميگيرد، يونهاي هيدروژن هدايت محلول کمي پايين مي آيد پس از تشکيل شدن يونهاي استات مقدار هدايت بالا مي رود و پس از خنثي شدن اسيد موجود در محلول مقداري آمونياک در محيط اضافه باقي ميماند که ديسوسياسيون آن کم است بنابراين در اين مرحله مقدار هدايت کاهش پيدا مي کند و بنابراين پس از نقطه انتهايي منحنی بصورت خط افقي ديده مي شود جهت تعيين نقطه انتهايي در قسمت منحني را امتداد مي دهيم، چنانچه غلظت محلول اوليه تغيير مينمايد. شکل قسمت اول وقتي مطابق شکل زير تغيير خواهد کرد.
قبل از نقطه انتهايي در منحني ديده نمي شود. نقطه انتهايي مشخصي در اين مورد نمي توان پيدا کرد.

روش کار:
از نمونه اسيد استيک را در بالن ژوژه به حجم رسانيده، از نمونه را در بشر ريخته و به آن حدوداً آب مقطر اضافه کنيد، الکترودها را در بشر قرار دهيد و هدايت محلول را اندازه بگيريد، سپس محلول توسط آمونياک 05/0 مول تيتر گردد، عمل تيتراسيون بايد در فواصل حجمي 2/0 ميلي ليتري انجام گردد منحني تيتراسيون را در کاغذ ميليمتري رسم نموده نقطه انتهايي را بدست آوريد، فاکتور و غلظت نمونه را محاسبه نموده شکلي منحني را در روي هر شاخه با ذکر دليل توجيه نمائيد.
      
anna_nemati زن #62 | Posted: 12 Sep 2013 19:07
کاربر

 
تيتراسيون اسيد ضعيف(اسيد استيک)با باز قوی

تيتراسيون اسيد ضعيف(اسيد استيک)با باز قوی:
در طي اين آزمايش محلول اسيد استيک با محلول سود تيتر ميگردد، از روي منحنی رسم شده بر حسب هدايت محلول و ميلي ليتر سود اضافه شده نقطه انتهايي تيتراسيون و از آنجا غلظت محلول اسيد استيک را مي توان بدست آورد.
در ابتداي تيتراسيون هدايت محلول به مقدار کمي کم مي شود که مربوط به کم شدن غلظت يون هاي هيدروژن مي باشد سپس هدايت محلول تدريجاً بالا ميرود که اين قسمت مربوط به ازدياد يونهاي استات موجود در محلول است.
در نقطه انتهايي اسيداستيک موجود با سود خنثي مي گردد و سپس بعلت ازدياد يونهاي در محلول هدايت بالا رفته و منحنی با شيب تندتري تغيير مي کند نقطه انتهايي تيتراسيون مي باشد.
روش کار:
نمونه مجهول داده شده را در بالت ژوژه به حجم برسانيد کاملاً آنرا هموژن کنيد، مجهول اسيد استيک را به بشر منتقل کنيد و حدود آب مقطر به آن افزوده و آنرا به هم زن مربوط نمائيد، سلولهاي هدايت سنجي را در آن بگذاريد دستگاه هدايت سنج را روشن کنيد و هدايت محلول را قبل از تيتراسيون بخوانيد، سپس هدايت محلول را با افزودن محلول سود 2/0 نرمال داخل بورت در فواصل 2/0 ميلي ليتري و تا 10 ميلي ليتري در فواصل 2/0 ميلي ليتري، بخوانيد نرماليته و غلظت محلول اسيد استيک را محاسبه نموده و بعد از پايان کار سل هدايت سنج را با آب مقطر شسته در آب مقطر نگه داري کنيد.
      
anna_nemati زن #63 | Posted: 12 Sep 2013 19:07
کاربر

 
تيتراسيون اسيد کلريدريک توسط محلول سود(بخش اسيد قوي با باز):
هدف از آزمايش:
هدف از اين آزمايش تعيين وابستگي بين طبيعت ماده تيتر (اسيد قوي) و نوع تيتراسيون است. (اسيد ضعيف با باز قوی و باز ضعيف و اسيد قوي)تيتر ميگردد. منحنی تيتراسيون از روي اعداد بدست آمده رسم شده و از روي آن نرماليته و گرم اسيد محاسبه مي شود.
وسايل لازم:
هدايت سنج-پيپت 25 ميلي ليتر- بالن ژوژه 100 ميلي ليتري محتوي نمونه مجهول-بهمزن مغناطيسي- بورت 10 ميلي ليتري- بشر و محلول سود 2/0 مولار
روش کار:
در نمونه مجهول را به حجم رسانده بخوبي مخلوط کنيد، از مجهول را به بشر منتقل کرده به آن حدود آب مقطر اضافه نمائيد. بشر را به هم زن مربوط کنيد سل هدايت سنج را در بشر بگذاريد تا سطح آن کاملاً پوشيده شود دقت نمائيد که الکترود به بهم زن و جداره بشر تماس نداشته باشد، سرعت بهم زن را تدريجاً زياد کنيد. ولي توجه داشته باشيد که سرعت آنقدر زياد نشود که در محلول ايجاد حفره نمايد دستگاه هدايت سنج را روشن کنيد، يک دقيقه صبر کنيد تا گرم شود. قبل از شروع تيتراسيون عدد دستگاه را بخوانيد سپس در فواصل 2/0 ميلي ليتري به 2/0 ميلي ليتر که از ماده تيتراسيون به محلول اضافه مي کنيد اعداد را يادداشت کنيد. نتايج را در کاغذ ميليمتري ببريد بطوريکه مقدار هدايت محلول در محور ها بر عليه ميلي ليتر سود مصرف شده در محور ها رسم شود. نقطه انتهايي نرماليته و غلظت اسيد مجهول را بدست آوريد. شکل منحنی بدست آمده را با ذکر دليل در روي هر شاخه آن توجيه نموده و پيش بيني نمائيد که اگر چنانچه بجاي باز قوي از يک باز ضعيف مانند آمونياک جهت تيتراسيون استفاده مي کرديم چه تغييري در شکل منحني حاصل مي شد؟
(هنگاميکه يک اسيد قوي توسط باز ضعيف تيتر مي شود پس از نقطه اکي والان به دليل اينکه بازي ضعيف است و کم تفکيک مي شود، افزايش هدايت خيلي بکندي صورت مي گيرد، وجود مقدار زيادي نمک در محلول هم باعث کاهش شديد تفکيک باز مي گردد، همچنين به دليل هيدروليز نمک در حدود نقطه اکي والان ، منحني نمايش تغييرات در حدود نقطه اکي والان از حالت متقاطع خارج شود و خميدگي مي يابد.)
      
anna_nemati زن #64 | Posted: 12 Mar 2014 20:16
کاربر

 
انتقال پيام هاي بين سلول ها داغ کن
معلوم شد كه انتقال پيام هاي بين سلول ها را يك گاز معمولي انجام ميدهد:
با تحقيقاتي كه انجام شد مشخص گشت كه ماده شيميايي ساده نيتريك اسيد در كنترل برخي عملكردهاي زيستي بدن انسان اهميت ويژه اي دارد. در گذشته اين ماده به 2 دليل مورد توجه قرار نمي گرفت يكي اينكه در بدن فقط 5 ثانيه يا در همين حدود باقي مي ماند و دوم اينكه شباهت خاصي با هيچكدام از تنظيم كننده هاي زيست شناختي شناخته شده نداشت. اين يافته ها معلوم مي كند كه اين ماده شيميايي يك مولكول پيام آور است كه در بسياري از فعاليت ها دخيل است. اين مو لكول در كنترل فشار خون موثر است. به سيستم ايمني بدن در از بين بردن انگل هاي مهاجم كه واردسلولها مي شوند كمك مي كندوپيام هايي را بين ستول هاي مغز انتقال مي دهد به همين علت شركت هاي دارويي تحقيقات وسيعي در زمينه نحوه استفاده از اين كشف براي توليد داروهاي جديد كنترل فشار خون و معالجه سردردهاي ميگرني و كمك به سلول هاي مغزي آسيب ديده به علت بيماري هاي خاص و يا سكته مغزي را شروع كردند.
پژوهشگران موفق به سنتز ماده ضد سرطان تاكسول شدند:
تحقيقات مشخص كرده است كه فراورده طبيعي معروف به تاكسول در معالجه انواع سرطان از جمله سرطان تخمدان وسينه موثر است. تاكسول نخستين بار از پوست درخت سرخ دار اقيانوس آرام حاصل شد. اين درخت در جنگل هاي غربي ايالات متحده و كانادا رشد مي كند . تاكسول به مقدار كم در پوست اين درخت وجود دارد وحدودسه درخت از آن براي تامين يك دوره معالجه يك بيمار كافي است. چون درخت سرخ دار اقيانوس آرام انقدرزياد نيست كه پوست درخت به ميزان كافي جهت توليد تاكسول حاصل شود. از طرفي روش هاي آزمايشگاهي موجود براي به دست آوردن اين دارو از اين منبع آن را بسيار گرانقيمت كرده است. بنابراين شيميدان ها تصميم گرفتند كه تاكسول را از مواد اوليه و ساده سنتز كنند. بالاخره شيميدان ها پس از سال ها تلاشموفق به سنتز تاكسول شدند . با گذشت زمان روش عملي سنتز اين دارو پيشرفت كرده است و در واقع از تركيب هايي كه در شاخه هاي كوچك و برگ هاي سوزني درخت سرخ دار وجود دارند جهت سنتز تاكسول استفاده مي شود. اين فرايند احتمالا كمبود ناشي از اين دارو را متفع مي سازد و هزينه آن را كم مي كند.
      
anna_nemati زن #65 | Posted: 12 Mar 2014 20:17
کاربر

 
هيدروكربنهاي هالوژن دار
هيدروكربنهاي داراي كلرفلوئر برم و يد(هالوژنها) باهيدروكربنهاي نفتي تفاوت دارند چراكه اكثر انها براحتي طي اكسيداسيون شيميايي يا فعاليت باكتريايي تجزيه نمي گردند.مشابه فلزات الاينده هاي پايدار بوده واضافات دائمي در محيط زيست دريايي هستند.برخلاف فلزات بيشتر انها ساخته دست انسان بوده وبصودژرت طبيعي وجود ندارندو درضمن در رسوبات وبدن جانوران مجتمع ميشوند.اكثريت بزرگي از انها حاوي كلر هستند وتحت عنوان هيدروكربنهاي كلردارشناخته مي شوند.
تركيبات باوزن مولكولي كم
هيدروكربنهاي هالوژن دار شامل محدوده وسيعي از تركيبات هستند.هيدروكربنهاي با وزن مولكولي كم خصوصتا متان توسط جلبكهاي دريايي واحتمالا بوسيله تعداد كمي از بيمهرگان ساخته شده و معمولا حاوي كار برم يا ندرتا يد مي باشند.بنابراين شايد افزايش غلظت اين تركيبات ناشي از منابع طبيعي و نه نتيجه فعاليتهاي انساني باشد.
حتي هيدرو كربنهاي هالوژن دار فرار با وزن مولكولي كم درمقادير بسيار زياد ساخته شده و تقريبا تمامي اين توليدات به محيط زيست راه ميابند.گروه ديگري از هيدروكربن هاي هالوژن دار با وزن مولكولي پايين فرئونها يا كلرو فلوركربنها هستند.اين تركيبات شديدا پايدار غير قابل اشتعال يا سمي وبا توليد ارزان ميباشند.انها اساسا به عنوان سردكننده در يخچالها و دستگاههاي خنك كننده هوا به ميان امدهاند اما بعدها در مقياس وسيع بصورت محركهاي آئروسل و در فومهاي پلاستيكي بكار گرفته شدند.
برخي از هيدروكربن هاي هالوژنه با وزن مولكولي پايين بخصوص س ف س ها عامل تخريب لايه ازن در بالاي اتمسفر هستند.تاسال 1986 توليد جهاني س ف س ها به بيش از يك ميليون تن در سال رسيد امادر نشست بين المللي سال بعد براساس پروتكل مونترال قرار شد كه كاربرد س ف س ها تا سال 1996 به نصف تقليل يافته و تا سال 2000 تمامي انها كنار گذاشته شود.در حقيقت توليد جهاني س ف س ها بين سالهاي 1988 و 1992_ 40 درصد كاهش يافته واتحاديه اروپا و ايالات متحده امريكا توليد واستفاده از انها را تا پايان سال 1995 متوقف نمودند.
هيدروكربن هاي هالوژنه با وزن مولكولي پايين به عنوان يك تهديد جدي در دريا بشمار نمي روند اما اكثر انها شامل تتراكلريد كربن كلروفورم تري كلرو اتان همانند س ف س ها در حال كنار گذاشتن ميباشند.
هيدروكربن هاي مولكولي كلر دار با وزن مولكولي بيشتر موضوعي مورد توجه خاص ميباشند چرا كه برخلاف تركيبات سبك به اكوسيستمهاي دريايي راه يافته ودر بافتهاي حيواني خصوصا در بافتهاي چربي تجمع مي يابند.اين هيدروكربن هاي كلردار در برگيرنده چندين گروه از افت كشها و بي فنيلهاي پلي كلرينه مي باشند.
كاربردهايي كه منحصر به ايجاد آفت كشها و اكثر تركيبات پ س ب شدند توضيع گسترده انان در محيط زيست را به دنبال داشت.اما منبع اصلي پراكندگي الودگي آفت كشي استفاده كشاورزي انان است.انتقال هوايي مهمترين مسير انها براي رسيدن به درياست.
هيدروكربنهاي كلردار با وزن مولكولي كم فرار هستند. تمام آفت كشهاي كلردار آلي فرار اند وخصوصا در مناطق گرمسير كه همچنان در مقادير زيادي استفاده ميشوند شرايط اب و هوايي براي آزاد سازي انها به اتمسفر مناسب است.و صريعا در حضور بخار اب به جو راه مي يابند.
در برخي از اعمال كشاورزي پاشيدن هوايي آفت كشها مطلوب و مدنظر است.
*اسپري هوايي. در مناطق پرورش ميوه و سبزيجات كاليفرنيا جايي كه استفاده زيادي از آفت كش ها ميشود تخمين زده شده كه 50 درصد از افت كشهاي ناشي از هواپيماي اسپري محصول هرگز به زمين نرسيده و با تشكيل آئروسل ها و مانند انها مسافت هاي زيادي را طي مي كنند.
*كشت و زرع در مناطق خشك.احتمال دارد كه مناطق باير باكمك سيستم ابياري تحت كشت قرار بگيرند اما خاك خشك با ذخيره فراوان از آفت كشها جذب شده توسط طوفانهاي خاك انتقال مي يابند.
انتقال هوايي موجب گسترش همه جانبه آفت كشهاي كلردار آلي مي گردد. د د ت يك تركيب ساخته دست بشر بوده و بطور طبيعي يافت نمي شود و تنها از سال 1940 مورد استفاده فرار گرفته است. با اين حال طي 20 سال د د ت وبقاياي ان به كل بيوسفر نفوذ كرده اند. حتي در پنگوئن هاي امپراتور در قطب جنوب چند هزار كيلومتر دورتر از مكانهاي استفاده از د د ت مقادير قابل رديابي از اين تركيب يافت مي شود.
هيدروكربن هاي كلردار كاملا غير محلول در اب با يك غلظت اشباع كمتر از پ پ ب هستند اما در چربي ها حل شده و شديدا بر روي ذرات و قطعات جذب مي گردند بنابراين توزيع انها در دريا يك نواخت نيست.
لايه سطحي دريا يك فيلم باضخامت متفاوت از چند ميكرومتر تا يك ميلي متر است.مطالعه اين منطقه بسيار مشكل است و هم چنان توجهي به ان نمي شود اما معلوم شده داراي اسيد هاي چرب استتر كيبات الي كلر دار به دليل حلاليت درچربياحتمالا در اين ناحيه تجمع مي يابند.در حالي كه بايد در مقدار كلي زياد نباشند غنا وپر باري فيلم سطحي از تركيبات آلي كلردار اهميت زيادي براي موجودات زنده سطح زي يا پرندگاني مانند مرغ طوفان كه چربي را از سطح دريا جدا مي كنند خواهند داشت.از انجا كه سطح دريا جايگاه تبادل با اتمسفر است تركيبات آلي كلردار توسط قطرات آئروسل به هوا انتقال مي يابند.
در جايي كه توده هاي آب با ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي متفاوت با هم برخورد مي كنند يك جبهه شكل مي گيرد جبهه هاي اقيانوسي و ساحل مواد شناور مانند نفت سطحي را جمع مي كنند.جبه ها داراي توليد گسترده اي بوده و تعداد زيادي از ماهيان پرندگان و پستانداران دريايي را بسوي خود جلب مي كنند كه در نتيجه رژيم غذايي پر بار از تركيبات آلي كلردار دريافت مي كنند.يك مقدار قابل ملاحظه از تركيبات آلي كلردار برسي ذرات مطلق يا روي ميروارگانيسم ها است. اين مسئله مشكلاتي رابراي آناليز فراهم مي كند چرا كه جدا از مشكل تشخيص هيدروكربن هاي هالوژن دار مختلف تصميم گيري در مورد اينكه چه موادي در داخل موجودات و چه موادي به سطح خارجي انها جذب شده اند دشوار است.مورد اول روي موجودات اثري مي گذارد در حالي كه مورد دوم نمي تواند اما از نظر بيولوژيك براي موجودات تغذيه كننده از ارگانيسم هاي آلوده در دسترس خواهد بود.
هيدروكربن هاي كلردار جذب شده بر روي قطعات و ذرات غير آلي در نهايت به بستر دريا حل شده و به عنوان يك جايگاه براي اين تركيبات عمل مي كنند. با اين حال قطعات معلق يا دوباره معلق شده اگر داراي اندازه يا دانسيته مناسب باشند توسط حيوانات فيلتر كننده هضم شده و هيدروكربن هاي كلردار طي اين مسير وارد زنجيره هاي غذايي مي گردند.
هيدروكربن هاي هالوژن دار به ويژه د د ت و مشتقات ان در تمام موجودات زنده ودر همه محيطهاي زيست وجود دارند و مقدار قابل ملاحظه اي از كل تركيبات هالوژن دار در دريا در بدن موجودات زنده دريايي است و به چرخش در داخل شبكه هاي غذايي ادامه خواهند داد.
تاثير سوء هيدروكربن هاي كلردار
كاربرد زياد آفت كشها وبيش از حد د د ت عواقب بدي براي محيط زيست در پي دارد مثال هايي از وقوع چنين عواقب بدي:
1- ماهيان مرده در مناطق اطراف خروجي يك كارخانه دانماركي توليد كننده آفت كش .
2- درهاي در كاليفرنيا كه يكي از غني ترين مناطق كشاورزي در مورد سبزيجات سالادي است . رودخانه اي كه دره را شستشو مي دهد به دليل اينكه يك مانع شني دهانه ان را مسدود مي كند در تابستان جريان نمي يابد طي فصل باراني رودخانه از سدي عبور كرده به داخل خليج جاري مي شود گر چه اين خليج به اقيانوس آرام راه دارد جريان چرخشي بي قاعده گستردهاي داشته و هرگونه آلودگي براي مدت زماني در ان باقي مي ماند طي فصول باراني رودخانه طقيان نموده و مناطق وسيعي از زمين هاي كشاورزي را مي پوشاند در سال 1969 زماني كه رودخانه سد شني را در هم شكسته و مقدار زيادي از خاك را به داخل خليج وارد كرده وبه همراه سيلاب بقاياي آفت كش به داخل خليج حمل گشت.اين واقعه با مرگ و مير استثنايي تعداد زيادي پرنده دريايي درمان هاي بعد ادامه يافت كه همه انها داراي كبدهايي باغلظت هايي بسيار بالااز بقاياي د د ت بودند.
      
anna_nemati زن #66 | Posted: 12 Mar 2014 20:21
کاربر

 
خاصيت آهنربايي لايه ي نازك:
خاصيت آهنربايي در فلزات از روابط موجود ميان الكترون هايي كه هسته اتم هاي فلزي را احاطه كرده اند ناشي مي شوند. در بيشتر فلزات الكترون ها جفت شده اند و ميدان مغناطيسي ايجاد شده از يك الكترون چرخان با ميدان مغناطيسي بوجود آمده از الكترون چرخان جفت شده با آن كه اسپين مخالف دارد خنثا مي شود. ولي در بعضي فلزات الكترون هاي جفت نشده وجود دارند. اين الكترون ها موجب ظهور خواص مغناطيسي در فلزات مي شوند. درجه ي رفتار مغناطيسي به تعداد نسبي الكترون هاي جفت نشده اي بستگي دارد كه در اتمها در يك جهت در حال چرخش اند. هر قدر مقدار الكترون هايي كه در يك جت مي چرخند بيشتر باشد رفتار مغناطيسي فلز نيز بيشتر خواهد بود. مدتهاست كه تكنولوژي در جستجوي راههايي براي ساخت مغناطيس هاي قويتر د ابعاد كوچكتر است. پژوهشهاي اخير نشان داده است كه يك لايه ي نازك آهن با ضخامت يك اتم مي تواند نسبت به يك لايه ي ضخيم تر آهن ميدان مغناطيسي قويتري به وجود آورد. دريك بلور هر اتم آهن با هشت اتم مجاور احاطه شده است و هر يك از اين اتمها در اطراف خود بيست و ش الكترون دارند. تداخل بين الكترون ها زياد است و توان القا پذيري الكترون ها براي چرخيدن در يك جهت در يك ميله يا مغناطيس ضخيم كاهش مي يابد. ولي در يك لايه ي منفرد اتم ها در سه بعد احاطه نشده اند. در نتيجه الكترونها براي حركت كردن آزادي بيشتري دارند وبا سهولت بيشتري براي چرخيدن در يك جهت القا مي شوند. مهمترين مسئله در ورقه هاي نازك يك اتمي يا تك لايه ها اين است كه نمي تواند باقي بماند. در نتيجه از شبيه سازيهاي كامپيوتري استفاده شده تا معتوم شود كه آيا تك لايه ها را مي توان بر روي يك فلز ديگر بصورت پوشش قرار داد. دانشمندان حدس زده اند كه اگر بتوان يك تك لايه را بروي يك فلز ديگر قرار داد در آن صورت اين فلز مناطيس مي شود. نقره و طلا هيچكدام الكترون جفت نشده ندارند. ولي شبيه سازي نشان مي دهد كه هر دو مي توانند يك تك لايه ي آهني را برروي خود بپذيرند وبنابر اين خواهند توانست مانند خود آهن خاصيت اهنربايي نشان دهند. ازمايشهاي واقعي بعدي كه برا جلو گيري از آلودگي در خلا زياد انجام شده نشان داده اند كه شبيه سازيكامپيوتري درست بوده است. كي از ويژگي هاي جالب توجه اين پوشش تك لايه اين است كه ميدان مغناطيسي آن به جاي آنكه افقي باشد عمودي جهت گرفته است. اين واقعيت امكانهاي جالب توجهي در نوار هاي مغناطيسي گردآوري اطلاعات فراهم آورده است. جهت گيري معمولي مغناطيسها در امتداد يك نوار مغناطيسي افقي است. تعداد مغناطيسهايي كه مي توانند در طول يك نوار جاي بگيرند مقدار اطلاعاتي را كه مي توان ذخيره كرد محدود مي سازد. تصورش را بكنيد اگر مغناطيسها بجاي قرار گرفتن در وضعيت افقي بر يك سر اتم راست بايستند چه حجم از اطلاعات را مي توان ذخيره كردبا آزمايش معلوم شده است كه فشردگي اطلاعات دست كم 40 مرتبه اغزايش مي يابد. كشف وكاربرد لايه اي نازك تك اتمي يكي ديگر از مثالهايي است كه دانشمندان با استفاده از ذهنيآماده و تكنولوژي معاصر از روي كنجكاوي علمي يك تكنولوژي پيشرفته بوجود مي آورند.
      
anna_nemati زن #67 | Posted: 12 Mar 2014 20:21
کاربر

 
شيمي در زندگي روزمره داغ کن

پختن نان :
از روزگاران قديم پختن نان يكي از مظاهر اساسي تمدن بوده است. نان خوب حاصل واكنشهاي شيميايي است. اجزاي اصلي نان مخمر، آرد، آب و نمك است. هر يك ازاين اجزاءدر پختن نان نقش دارد.آرد شامل نشاسته و پروتئين است.آرد وآب با مخمرآميخته مي شودتا خمير به دست آيد. درخميرآميخته، آب وپروتئين زنجيره ههاي ملكول درهم پيچيده اي به نام گلوتن ايجاد مي كنند. وقتي كه خميرورزداده مي شود اين زنجيره ها رديف مي شود وخمير صاف ويكدست مي شود. نشاسته ي موجود در خمير هم با آب به صورت ماده اي ژله اي شكل درمي آيدو ساختارخاصي به خميرمي دهد. مخمرموجودي زنده و تك سلولي از نوع قارچ يا كپك است. وقتي مخمربا آب فعال مي شود، نشاسته ي موجود درآرد را هضم مي كندوبا اين عمل كربن دي اكسيد و الكل آزاد مي شود. در پختن نان كربن دي اكسيد به صورت حباب در مي آيد و گلوتن موجود در خمير، اين حبابها را محبوس مي كند. وقتي كه مخمر، كربن دي اكسيد توليد مي كند، خميردراين حالت«پف مي كند» يا به اصطلاح ور مي آيد. نمك، طعم نان را بهترميكند واز فروپاشي گلوتن و ورآمدن بسيار سريع نان جلوگيري مي كند. به هنگام پخته شدن نان ،گاز هاي محبوس در حبابها منبسط وسبب بيشتر ور آمدن خمير مي شود. در اين حال مخمركشته والكل تبخير مي شود كه رنگ بوي فريبنده اي به نان مي دهد.
قوطي هاي نوشابه
در چند سال گذشته بيش از 90% قوطي هاي نوشابه از آلمينيم ساخته مي شد. اين درصد بالا ازاين جهت است كه ساخت قوطيهاي نوشابه از ورقه هاي آلمينيم ارزانترتمام مي= شود، بازيافت آلميينيم آسانتر، وزن قوطي ها سبكتر و بنابراين هزينه ي حمل ونقل آن كمتر است. سي سال پيش، بيشتر قوطي ها از فولاد قلع اندود ساخته مي شد كه همان «قوطي قلعي» سابق باشد. اين قوطي ها سنگين بودند، به آساني سوراخ مي شدند و محتويات قوطي بو ومزه فلز به خود مي گرفت. تنها امتيازاين قوطي ها زنگ زدن و «از بين رفتن» آهني بود كه فولاد از آن ساخته مي شد. اكنون شركتهاي فولاد سازي امكانات توليد را بهبود بخشيده اند و تصور مي كنند كه مي توانند با بازار مصرف قوطيهاي آلمينيمي به رقابت برخيزند. اين شركتها اكنون مي توانند قوطيهاي فولادي خيلي نازكتر توليد كنند و چون بهاي آلمينيم افزايش يافته است، ساختن قوطيهاي فولادي عملا ارزانترتمام مي شود. ولي مشكل اصلي اين است كه قوطيهاي فولادي باز هم به درپوشهاي آلمينيمي نياز دارند. هنوز «در باز كن» فولادي كاملا رايج نشده است . تغيير جهت به سمت استفاده از قوطيهاي فولادي ممكن است ساليانه ميليونها دلار در بهاي مواد مصرفي صرفه جويي شود ولي، بر پا كردن خطوط توليد به نوسازي ابزار وبرنامه = ريزي براي بازيابي نياز دارند. مردم انتظار دارند كه قوطيها بازيابي شوند. همه ساله بيش از چهل ميليون قوطي آلمينيمي،يعني بيش از نصف قوطيهاي توليد شده، بازيابي مي شود. بيشتر سازندگان فولاد مي گويند كه بازيابي يك قوطي فولادي گرانتر از توليد يك قوطي نو تمام مي شود. تا وقتي مشكل «در باز كن فشاري» را سازندگان فولاد بتوانند حل كنند و از عهده ي بازيابي برآيند، برتري قوطيهاي آلمينيمي احتمالا همچنان ادامه خواهد داشت.
كاربرد ليتيم
ليتيم براي افزودن استحكام آلياژهاي روي، منيزيم و آلمينيم مصرف مي شود. تركيبات سديم مصارف مهمي در صنعت دارند. ساليانه ميليونها تن سود از طريق الكتروليز محلول توليد مي شودكه در مواردي ازجمله توليد شوينده ها، بهره برداري ازبوكسيت Naclآبي
ودر صنعت ماده هاي سلولزي كاربرد دارند.كربنات سديم نيزازديگرتركيبات سديم مي = باشدكه به مقدار زياد توليد دردرجه ي اول براي توليد شيشه به كار مي رود. همچنين در توليد فسفات هاي سديم و سيليكات هاي سديم و نيز به منظور توليد پودر لباس شويي و انواع صابون ها كاربرد دارد.
      
anna_nemati زن #68 | Posted: 12 Mar 2014 20:22
کاربر

 
تصفيه آب:
اين مايع بي رنگ يكي از خالص ترين مواد موجود در روي كره زمين و در عين حال از پيچيده ترين محلولهاست. تا دو دهه اخير انرژي مهمترين سرمايه ملي كشور ها بود ولي اكنون يا بهتر است بگوييم در اينده اي نه چندان دور اب سرمايه ملي كشور ها خواهد شد. بنابراين توجه بيشتري از صنعت؛ ملت ؛ دولت و همه عناصر هر كشوري را به خود جلب خواهد كرد . در چگونگي انجام فرايندهاي باز ساختي و تصفيه اب و همچنين قابل استفاده كردن فاضلاب هاي شهري و صنعتي طره ها و روشهاي مفيد تر و كم هزينه تر مورد توجه بيشتري واقع خواهد شد.

انواع تصفيه :


تصفيه خارجي : كليه روشها براي رهايي از مشكلات ناشي از وجود ناخالصي قبل از ورود اب به داخل واحد صنعتي را تصفيه خارجي گويند كه شامل روشهايي چون اهك زني استفاده از رزين ها ي تعويض يوني و فيلتراسيون مي باشد.
تصفيه داخلي : در صورت كم بودن دبي اب ممكن است هزينه تصفيه اب به روشهاي خارجي خيلي زياد باشد لذا براي حذف كامل نا خالصي ها با افزودن مواد شيميايي مناسب به اب در خود واحد صنعتي عمل تصفيه انجام مي پذيرد كه به ان تصفيه داخلي مي گويند.


روشهاي كلي تصفيه اب:

جذب ته نشيني ساده
فيلتراسيون پيشرفته «=» فيلتراسيون ساده «= سبك كردن با اهك «= اب خام
هوا دهي
الكترو دياليز0 تعويض يون 0 اسمز معكوس =» اب خالص



به خاطره اهميت ويژه استفاده از رزين بسي تعويض يوني (ro)الكترود ياليز در سيستم اي جديد تصفيه اب به اين روشها توجه بيشتري مي شود.

" تاريخچه رزين هاي تعويض يوني"

رزين هاي تعويض يوني ذرات جامدي هستند كه مي توانند يون هاي نا مطلوب در محلول را با همان مقدار اكي والان از يون مطلوب با بار الكتريكي مشابه جايگزين كنند.
در سال 1850 يك خاك شناس انگليسي متوجه شد محلول سولفات امينيومي در لايحه هاي خاك عبور مي كند امونيوم خود را با كلسيم عوض كرده و به صورت سولفات كلسيم در مي ايد كه ادامه تعقيبات منجر به شناسايي سيليكات الومينيوم به عنوان يك ماده تعويض كننده يون گرديد . به رزين هاي معدني زئوليت مي گويند كه قادرند يونهاي كلسيم و منيزيوم را از اب حذف كرده و به جاي ان سديم ازاد كنند از اين رو به زئوليتهاي سديمي مشهور شده اند اما زئوليتهاي سديمي قادر به تصفيه سيليس اب نبودند و اين علت دانشمندان را بر ان داشت تا زئوليتهايي در هلند ساخته شود كه به جاي سديم فعال هيدروژن فهال دالشتند كه به زئوليتهاي كاتيوني معروف شدند و مي توانستند تمام نمكهاي محلل در اب را به اسيدهاي مربوطه تبديل كنند در حال حاظر رزينهاي كاتيوني ضعيف و قويو همچنين رزينهاي انيوني ضعيف و قوي توليد گرديده است .
رزين ها در داخل ستونهاي مخصوص از جنس استيل (فولاد زنگ نزن) روي لايهاي سيليس مشبك ريخته مي شود و اب خام از بالا روي ان ريخته و از پايين ستون خارج مي شود .






احياي رزين:
پس از اينكه مدتي از رزين استفاده گرديد مدت تصفيه ان كم مي شود و بايد عمل احيا روي ان انجام گيرد كه شامل مراحل زير مي باشد.

شستشوي معكوس كه اب از كف بستر رزين به طرف بالا جريان پيدا مي كند كه هدف معلق كردن دانه اي رزين مي باشد .
تزريق ماده شيميايي احيا كننده (هنگامي كه نمك استفاده مي شود تا زماني كه اب خروجي تلخ است يعني منيزيم)
شستشوي اهسته : به خاطر توزيع ماده شيميايي در سرتاسر بستر رزين و در نتيجه تماس بهتر ماده شيميايي با دانه هاي رزين
شستشوي سريع به خاطر حذف باقيمانده ماده احيا كننده تا دستگاه براي سرويس دهي مجدد اماده گردد.


الكترو دياليز:

كمتر از ربع قرن است الكترودياليز به عنوان يك روش صنعتي براي تصفيه اب در جهان مطرح شده است . الكترودياليز همانند روش رزينهاست ولي به جاي دانه هاي ريز از غشاهاي صفحه اي با مقاومت مكانيكي بالا استفتده مي شود . اين غشاء داراي دو نوع كاتيوني و انيوني مي باشد كه غشاءهاي انيوني داراي بار الكتريكي مثبت بوده و فقط انيونها مي توانند از ان عبور كنند .
_غشاءهاي كاتيوني داراي بار الكتريكي منفي بوده و تنها كاتيونها اجازه عبور را دارند

:اسمز معكوس :

فرايندي فيزيكي است كه مي توان از محلولي به كمك يك غشاء نيمه تراوا حلال تقريبا خالص تهيه كرد .
اسمز معكوس مي تواند 99% مواد معدني حل شده و 97% مواد الي و كلوئيدي اب را حذف كند . در اسمز معكوس اب خام توسط پمپ به داخل محفظه اي كه داراي غشاء نيمه تراوا مي باشد رانده مي شود چون تقريبا فقط اب خالص مي تواند از غشاء عبور كند.
      
anna_nemati زن #69 | Posted: 12 Mar 2014 20:23
کاربر

 
قوطي هاي نوشابه
در چند سال گذشته بيش از 90% قوطي هاي نوشابه از آلمينيم ساخته مي شد. اين درصد بالا ازاين جهت است كه ساخت قوطيهاي نوشابه از ورقه هاي آلمينيم ارزانترتمام مي= شود، بازيافت آلميينيم آسانتر، وزن قوطي ها سبكتر و بنابراين هزينه ي حمل ونقل آن كمتر است. سي سال پيش، بيشتر قوطي ها از فولاد قلع اندود ساخته مي شد كه همان «قوطي قلعي» سابق باشد. اين قوطي ها سنگين بودند، به آساني سوراخ مي شدند و محتويات قوطي بو ومزه فلز به خود مي گرفت. تنها امتيازاين قوطي ها زنگ زدن و «از بين رفتن» آهني بود كه فولاد از آن ساخته مي شد. اكنون شركتهاي فولاد سازي امكانات توليد را بهبود بخشيده اند و تصور مي كنند كه مي توانند با بازار مصرف قوطيهاي آلمينيمي به رقابت برخيزند. اين شركتها اكنون مي توانند قوطيهاي فولادي خيلي نازكتر توليد كنند و چون بهاي آلمينيم افزايش يافته است، ساختن قوطيهاي فولادي عملا ارزانترتمام مي شود. ولي مشكل اصلي اين است كه قوطيهاي فولادي باز هم به درپوشهاي آلمينيمي نياز دارند. هنوز «در باز كن» فولادي كاملا رايج نشده است . تغيير جهت به سمت استفاده از قوطيهاي فولادي ممكن است ساليانه ميليونها دلار در بهاي مواد مصرفي صرفه جويي شود ولي، بر پا كردن خطوط توليد به نوسازي ابزار وبرنامه = ريزي براي بازيابي نياز دارند. مردم انتظار دارند كه قوطيها بازيابي شوند. همه ساله بيش از چهل ميليون قوطي آلمينيمي،يعني بيش از نصف قوطيهاي توليد شده، بازيابي مي شود. بيشتر سازندگان فولاد مي گويند كه بازيابي يك قوطي فولادي گرانتر از توليد يك قوطي نو تمام مي شود. تا وقتي مشكل «در باز كن فشاري» را سازندگان فولاد بتوانند حل كنند و از عهده ي بازيابي برآيند، برتري قوطيهاي آلمينيمي احتمالا همچنان ادامه خواهد داشت.
كاربرد ليتيم
ليتيم براي افزودن استحكام آلياژهاي روي، منيزيم و آلمينيم مصرف مي شود. تركيبات سديم مصارف مهمي در صنعت دارند. ساليانه ميليونها تن سود از طريق الكتروليز محلول توليد مي شودكه در مواردي ازجمله توليد شوينده ها، بهره برداري ازبوكسيت Naclآبي
ودر صنعت ماده هاي سلولزي كاربرد دارند.كربنات سديم نيزازديگرتركيبات سديم مي = باشدكه به مقدار زياد توليد دردرجه ي اول براي توليد شيشه به كار مي رود. همچنين در توليد فسفات هاي سديم و سيليكات هاي سديم و نيز به منظور توليد پودر لباس شويي و انواع صابون ها كاربرد دارد.
      
anna_nemati زن #70 | Posted: 12 Mar 2014 20:23
کاربر

 
فاضلاب هاي اكسيژن خواه
مقدار اكسيژن محلول در آب، اثر عميق بر روي گياهان و جانوران ساكن در آن دارد پس فاضلاب هايي كه بصورت مستقيم يا غير مستقيم بر غلظت اكسيژن تأثير مي گذارد. اهميت زيادي دارد. از ديرباز، بيشترين حجم مواد زائد تخليه شده به منابع ابي، مصب ها و دريا، فاضلاب هاي شهري با ماهيت آلي تحت تأثير تخريب باكتريايي بوده اند نتايج حاصل از تجزيه باكتريايي اكسيداسيون مولكولهاي آلي و تبديل به تركيبات معدني پايدار است.
باكتري هاي هوازي از اكسيژن محلول در آب براي دست يابي به فرمول زير استفاده مي كنند:
(كربن دي اكسيدكربن) (آب) (اكسيژن) (گلوكز)
در نتيجه فعاليت اين باكتري ها، غلظت اكسيژن آب كاهش مي يابد، اما اين حالت با جذب اكسيژن اتمسفري جبران مي گردد. اگر غلظت اكسيژن به پايين تر از 1/5 mgilit برسد، نرخ اكسيداسيون هوازي كاهش مي يابد. باكتري هاي بي هوازي قادرند بدون اكسيژن، ملكولهاي آلي را اكسيد كنند. اما محصولات نهايي اين واكنش شامل تركيباتي مانند H2S (سولفيد هيدروژن) NH3 (آمونياك) و CH4 (متان) كه براي بسياري از موجودات زنده سمي هشتند، مي باشند. برخي از زائدات غيرآلي در آب بدون دخالت باكتريها اكسيده شده و در نتيجه اكسيژن آب را مصرف مي كنند.
سنجش نياز به اكسيژن
به هنگام برنامه ريزي براي تخليه هر نوع فاضلاب به داخل اب، اطلاع از مقدار اكسيژن مورد نياز براي تجزيه آن به منظور اجتناب از پيامدهاي زيست محيطي ناخواسته مهم است. تقريباً تركيب شيميايي تمام فاضلاب هاي آلي پيچيده بوده و اجزاي مختلف به مقادير متفاوتي از اكسيژن به منظور دست يابي به اكسيداسيون كامل نياز دارند.
آناليز يك تركيب از فاضلاب جهت كشف محتوي واقعي آن غير عملي است. در نتيجه كل اكسيژن مورد نياز فاضلاب خروجي براي اكسيداسيون كامل بطور مستقيم اندازه گيري مي گردد.نياز به اكسيژن شيميايي (cod) با افزودن يك اكسيد كننده همانند پر منگنات پتاسيم (KMN04) يا دي كرومات پتاسيم (k2cr2o4) به همراه اسيد سولفوريك (H2SO4) به يك نمونه از هرز آب سنجيده مي شود. پس از يك فاصله زماني استاندارد، نمونه به منظور تعيين مقداري باقي مانده اكسيد كننده تيتر مي گردد. از اين طريق كل مقدار ماده قابل اكسيد شدن قابل ملاحظه خواهد بود. اكسيژن بيوشيميايي مورد نياز (bod) روش معمول براي سنجش نياز اكسيژن فاضلاب آلي است. غلظت اكسيژن در يك نمونه قبل و بعد از هضم باكتريايي و طي يك زمان استاندارد اندازه گيري مي شود. در صورت كمبود، نياز به افزودن باكتري و نيترات به نمونه اوليه وجود خواهد داشت. بدين ترتيب سنجش مستقيم اكسيژن مورد استفاده در تجزيه باكتري نمونه صورت مي گيرد.
تصفيه فاضلاب
آب رودخانه اي باBOD5كمتر از 2mg1lit غير آلود و با BOD5 بيشتر lomgllit‌ كاملاً آلوده محسوب مي گردد. بين اين دو حد، استانداردهاي متفاوتي بسته به هدف استفاده از آب رودخانه وجود خواهد داشت. آب مورد نياز براي آزاد ماهي يا ماهي قزل آلا مي بايد BOD5 كمتر از 3mgllit داشته، باشد و براي ماهيان كم توقع (بغير از آزاد ماهيان) كمتر از 6mgllit احتمال دارد كه آب آشاميدني BOD5 تا حد 7mgllit داشته باشد اما كيفيت آب آشاميدني توسط فاكتورهاي متعددي هم چون نيترات، فلزات سنگين حشره كش ها و محتواي باكتريايي تعيين مي گردد. آب مورد استفاده براي آبياري مي تواند ...بسيار بالايي را دارا باشد.
تصفيه اوليه: فاضلاب شهري حاوي بيش از 95% و علاوه بر زائدات انساني، فاضلابهاي صنعتي و خانگي جامدات، زباله و آبهاي حاصل از زهكشي زمينهاي كشاورزي است. در تصفيه اوليه، فاضلاب براي جداسازي و قطعات بزرگ جامد صاف شده، سپس به منظور ايجاد يك توده آبكي، قطعه قطعه و خيسانده مي گردند و در نهايت آشغال باقي مانده، جدا ميشود. براي تصفيه اوليه باقي مانده جدا مي شود. براي تصفيه اوليه باقي مانده در ظروف ته نشيني قرار ميگيرد. مايع رويي كه هنوز هم bod بالا و سهم زيادي از جامدات معلق دارد. به داخل آبهاي دريافت كننده ريخته مي شود. لجن ته نشين شده از محل ديگري تخليه مي گردد. تصفيه ثانويه: در صورت نياز به كاهش BOD مايع تحت تأثير تصفيه بيولوژيك قرار داده مي شود. اين مايع از طريق بسترهاي 5-15 سانتي متري سنگريزه يا كك به منظور ايجاد سطح تماس وسيع براي باكتري هاي تجزيه كننده مواد آلي در اب، به هنگام عبور از اين سطوح، فيلتر مي گردد. پس از ته نشيني مايع رويي به داخل منابع آبي تخليه شده و مواد رسوبي هم از طريق ديگر دفع مي شوند. لجن حاصل از اوليه هضم تعداد بسياري زيادي باكتري دارد. اين لجن قابل استفاده مجدد است، هوا از ميان سوسپانسيون، هرزآب و لجن فعال دميده شده و بدين طريق فعاليت باكتريايي شديدي حاصل مي گردد.
تصفيه سوم: پايه پاسخگويي كمي به اين سؤالات و درك اهميت انواع گوناگون از آلودگي هاي جمعي، استوار است. ثانويه، به منظور جداسازي اجزاء جامد معلق از فيلترهاي خاكي يا شني عبور داده شده و يا در حوضچه هاي ته شيني ريخته مي شوند. براي كاهش مواد غذايي گياهي، نيتراتها از طريق رشد جلبكها در حوضچه هاي بازيابي و فسفاتها طي روشهاي الكتروليتي حذف مي گردد.
      
صفحه  صفحه 7 از 10:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  پسین » 
علم و دانش انجمن لوتی / علم و دانش / مقالات شیمی

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا