تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
علم و دانش

Genetics| ژنتیک

صفحه  صفحه 14 از 16:  « پیشین  1  ...  13  14  15  16  پسین »  
#131 | Posted: 9 Sep 2014 14:20
لیگازليگاز-ترميم


ابزار اتصال ۲ قطعهٔ دی‌ان‌ای هستند و در ترمیم قطعه‌های شکسته شدهٔ دی‌ان‌ای نقش مهمی را ایفا می‌کند. وبرای فعالیت نیازمند ATPیاNADH می‌باشند که به ترتیب در هوهسته‌ها و پیش هسته‌ای‌ها دیده می‌شود. آنزیم با تشکیل یک هم آرا با یک مولکول NADیاATPبه صورت آدنیله در می‌آید و باعث اتصال یک AMPبه آنزیم می‌شوند در مرحلهٔ دوم یعنی آدنیلاسیون دی‌ان‌ای AMPبه انتهای فسفات ۵́موجود در جایگاه شکاف ترارسان داده می‌شود که به این شکل انتهای ۵́ را برای حمله گروه هیدروکسیل فعال می‌کند در مرحلهٔ سوم با اتصال ۲ انتهای محل شکاف مولکول AMPآزاد و به این ترتیب شکاف رخنه گیری می‌شود.
     
#132 | Posted: 9 Sep 2014 14:23 | Edited By: sepanta_7
پرایمر

پرایمر در زیست شناسی مولکولی به رشته‌ای از نوکلئیک اسید گفته می‌شود که برای آغاز همانندسازی به‌کار می‌رود. پرایمر از این رو در همانندسازی نیاز است که آنزیم همانندساز، دی‌ان‌ای پلمیراز، تنها توانایی افزوند نوکلئوتید به یک رشته را دارد. پلیمراز همانندسازی را از انتهای ۳٬ پرایمر آغاز می‌کند و از روی رشته‌ی مخالف الگوبرداری می‌کند. در طبیعت و در بیشتر موردها، پرایمری که برای همانندسازی به کار می‌رود، یک رشته‌ی کوتاه آران‌ای است، که خود می‌تواند نوپدید سنتز شود. پرایمرها در بسیاری از آزمایش‌های مولکولی و بیوشیمیایی که از دی‌ان‌ای پلیمراز بهره می‌برند، همانند واکنش زنجیره پلی‌مراز یا توالی‌یابی دی‌ان‌ای، به کار می‌روند. این گونه پرایمرها بیشتر اولیگونوکلئوتیدهای کوتاهی هستند که اغلب به صورت شیمیایی تولید شده‌اند و با درازای ۱۸-۲۵ نوکلئوتید هستند.

پروتئین دی‌ان‌آ پیوست

پروتئین دی‌ان‌آ پیوست به پروتئین‌هایی می‌گویند که دارای بخشهای دی‌ان‌آ-پیوند می‌باشند، از این رو کشش ویژه‌ای برای پیوند با دی‌ان‌آی تک‌رشته‌ای یا دورشته‌ای دارند. راه‌اندازها نمونه‌ای از پروتئین‌های دی‌ان‌آ پیوست می‌باشند.
     
#133 | Posted: 9 Sep 2014 14:27
تلومرازتلومراز (به انگلیسی: Telomerase) نوعی آنزیم است که یک ریبونوکلئوپروتئین نیز می‌باشد، و با الگو قراردادن بخش اسید ریبونوکلئیکی خود، توالی‌های تکراری تلومر را به پایانهٔ رشتهٔ پیرو متصل کرده و این بخش اضافه برای سنتز پرایمر جدید الگو قرار گرفته و همانندسازی انتهای دی‌ان‌ای کامل می‌شود. خود پرایمر نیز تا نزدیکی انتها الگو قرار گرفته و دو رشته‌ای می‌شود. اما در انتها با توجّه به عدم وجود پایانهٔ ۳ مشکل تکرار می‌شود و این بار با توجّه به اینکه تلومر توالی غیر کدکننده است بدون ایجاد مشکلی سنتز رشتهٔ مکمّل متوقّف شده و انتهای تلومر همانطور که گفته شد تک‌رشته‌ای باقی می‌ماند و در تشکیل T-loop دخالت می‌کند.
     
#134 | Posted: 9 Sep 2014 14:31
دی‌ان‌ای-پلی مرازهادی‌ان‌ای پلی‌مراز در حال حرکت بر روی یک رشته دی‌ان‌ای


دی‌ان‌ای-پلی مرازها (به انگلیسی: DNA Polymerase) مولکول‌های دی‌ان‌ای را از زیر واحدهای داکسی ریبونوکلئوتید (dNTP)، سنتز می‌کنند. DNAپلی مرازها بیشتر به خاطر نقشی که در همانندسازی دارند شناخته می‌شوند. به طور کلی دو نوع DNAپلی مراز وجود دارد ؛ DNAپلی مرازهای وابسته به الگو و DNAپلی مرازهای غیر وابسته به الگو.


دسته اول رشته جدید DNA را از روی یک رشته الگو (DNAیا RNA) سنتز می‌کنند و دسته دوم برای سنتز رشته جدید، نیازی به الگو ندارند. آنزیم ترانس کرپیتاز معکوس از DNAپلی مرازهای وابسته به الگو می‌باشد و DNA را از روی RNA الگو، سنتز می‌کند.

DNAپلی‌مراز بر روی DNA حرکت می‌کند و با استفاده از نوکلئوتید‌های آزاد که در سیتوپلاسم وجود دارند هر نوکلئوتید را در مقابل نوکلئوتید مکمل خود قرار می‌دهد.

آنزیم DNAپلی‌مراز توانایی دیگری نیز دارد و آن ویرایش است: در صورتی که نوکلئوتید اشتباهی به DNAهای دختر اضافه‌شود، یعنی مکمل نباشد، این آنزیم برمی‌گردد و نوکلئتید غلط را جدا و آن را با نکلئوتید صحیح تعویض می‌کند.
     
#135 | Posted: 9 Sep 2014 14:34
مکان آغازش همتاسازی

همتاسازی فرآیندی اجباری در همه ی یاخته هاست که طی آن ژنوم دو برابر می شود. آغاز آن از مکان هایی است که به آن ها مکان آغازش همتاسازی می گویند. و در آنجا، دو چنگال همتاسازی در این محل ایجادمی شود.

به مکان آغازش در اشریشیا کلای Orici می گویند. که حدود ۲۴۵ نوکلئوتید دارد. این ناحیه دارای ۲ قطعه ی تکراری کوتاه است، که یکی از ۹ نوکلئوتید و دیگری از ۱۳ نوکلئوتید ساخته شده است. توالی ۹ تایی ۵ نسخه دارد و محل اتصال برای پروتئین دنا A است حدود ۳۰ نسخه از این پروتئین با این ناحیه میانکنش می دهند. اتصال، تنها هنگامی صورت می گیرد که دنا دارای ابر مارپیچ منفی یا در واقع در حالت وضعیت طبیعی کروموزوم اشریشیاکلای است . نتیجه ی اتصال دنا A باز شدن مارپیچ دوتایی در محل ۳ توالی تکراری ۱۳نوکلئوتیدی پشت سرهم و غنی از ATاست؛ که در یک انتهای توالی Oriciقرار دارد. اولین مرحله، اتصال یک هم آرای پیش آغاز گردر هر یک از این ۲ محل است .


  • توالی مکان آغازش در مخمر

این مکان، توالی مستقل همتاسازی نامیده می شود که کوتاهتر از مکان شروع در اشریشیاکلای است و طولی حدود ۲۰۰ bp دارد، امّا شبیه مکان اشریشیاکلای دارای قطعاتی با نقش های عملکردی متفاوت است و از ۴ زیر بخش ساخته شده است . دوتای آنها زیربخش AوB۱ هستند که حدود ۴۰ جفت باز را تشکیل می دهند و محل اتصال برای مجموعه ی تشخیص دهنده ی شروع هستند که ۶ پروتئین را شامل می شوند.


  • در پستانداران

این مکان در هوهسته های عالی به راحتی قابل تشخیص نیست این نواحی با روش های بیوشیمیایی مختلف مثل شروع همتا سازی در حضور نوکلئوتید های نشان دار و تعیین موقعیت این رشته ها ی تازه سنتز شده در ژنوم قابل ترسیم است .امّا باید گفت شباهت بسیاری بین مخمر و سایر هوهسته ها دیده می شود زیرا پروتئین های شروع در هر دو بسیار مشابه هستند. انتخاب توالی همانند سازی با تشکیل هم آرای پیش همانند ساز Pre_Rc انجام میشود که ترکیبی از ۴ پروتئین مجزا است .
     
#136 | Posted: 9 Sep 2014 14:43
جهش

جهش یا موتاسیون یک تغییرِ ژنتیکیِ است که صفاتِ زیستی بعضی از افرادِ یک گونه را تغییر می‌دهد. به عبارتِ دقیق تر، جهش‌ها تغییراتی در توالیِ DNA هستند. جهش‌ها می‌توانند در هر ناحیه‌ای از DNA رخ دهند.

در هر یک از فعالیتهای سلولی نظیر فرایندهای همانندسازی، رونویسی، ترجمه، ترکیب مجدد یا نوترکیبی کروموزومها و بروز و ظهور اطلاعات ژنتیکی احتمال خطا و اشتباه وجود دارد.

در مواردِ نادر ممکن است تغییرِ خود بخودی در قسمتی از DNA رخ دهد. این تغییر که جهش نامیده می‌شود، ممکن است تغییر در رمز ایجاد نموده و به تولیدِ یک پروتئین ناقص منجر شود. گاهی نتیجهٔ خالص به صورت ِ تغییری در ظاهرِ فرد و یا تغییری در یک شاخص قابلِ اندازه گیریِ موجود زنده، بنامِ ویژگی یا صفت مشاهده می‌گردد. طی فرایند جهش، یک ژن ممکن است به دو یا چند شکلِ متفاوت به نامِ آلل تغییر یابد.
     
#137 | Posted: 9 Sep 2014 14:45
انواع جهش

می‌توان جهش‌ها را بسته به این که چه تاثیری بر فنوتیپ موجود زنده وارد می‌کنند، به سه دسته تقسیم نمود:

  • جهش‌های مضر (detrimental): به جهش‌هایی گفته می‌شود که شایستگیِ فرد را کاهش می‌دهند. جهش‌های مضر غالباًاز جمعیت حذف می‌شوند زیرا انتخاب طبیعی علیهِ افرادِ واجدِ این گونه جهش‌ها عمل می‌کند.
  • جهش‌های خنثی (neutral): جهش‌های خنثی آنهایی هستند که تاثیراتِ فنوتیپیکِ آنها نه سودمند است و نه مضر و معمولاً توسطِ انتخابِ طبیعی تحت تاثیر قرار نمی‌گیرند و به عنوانِ نتیجهٔ یک شکافِ ژنتیکی ممکن است در جمعیت باقی بمانند یا از بین بروند.
  • جهش‌های مفید (benefical): جهش‌های سودمند آنهایی هستند که آلل‌های حاصله به دلیلِ اینکه سازگاری فردِ حاملِ جهش را افزایش می‌دهند، باقی می‌مانند. نهایتاً این جهش‌ها تمایل دارند که در جمعیت تثبیت شوند. طی فرایند تثبیت، یک آلل جایگزینِ آللِ دیگری می‌شود.

     
#138 | Posted: 9 Sep 2014 14:46
جهش‌های زیان آور و سودمند

بیشتر جهش‌ها از نظرِ ارزش بقاء زیان آور یا بی فایده‌اند، از آنجاییکه ما و دیگر موجوداتِ زنده فراوردهٔ انتخابِ طبیعی هستیم، مجموعهٔ ژن‌های موجودِ ما باید نزدیک به آن چیزی باشد که محیطی که ما و اجدادِ ما در آن زیسته‌ایم آن را بیشتر ایجاب می‌کرده‌است. علاوه بر این، مجموعهٔ کاملِ ژن‌های موجود در یک فرد، باید ترکیبِ متوازنی را بوجود آورده باشند. بنابراین اگر بسیاری از این ژن‌ها جهش پیدا کنند، احتمال اینکه توازنِ موجود برقرار بماند بسیار اندک خواهد بود. از این رو به ندرت، جهش‌ها باعثِ ایجادِ تغییرات مفید در ژن‌ها می‌شوند.

اما در موارد به نسبت نادری نیز این این جهش‌ها سودمند هستند. برخی از این جهش‌ها به جانوران در رقابت با دیگران برتری می‌دهند. در این گونه موارد، افرادی که دارای ژن‌های جهش یافته هستند باقی می‌مانند و افرادی که فاقد آنها هستنند از میان خواهند رفت. این فرایند هم علتِ تغییراتِ جزئی در درونِ یک گونهٔ معین و هم بسیاری از تغییراتِ عمده‌ای را که منجر به از بین رفتنِ کاملِ یک گونه می‌شود توضیح می‌دهد.


علت وقوع جهش

وقوعِ جهش، گوناگونیِ ژنتیکی را در جمعیت افزایش می‌دهد. جهشِ جدیدی که به سلول‌های جنسی (گامت‌ها) منتقل می‌گردد، به دلیلِ جانشین شدنِ آللی با آللِ دیگر، بلافاصله باعثِ بروزِ تغییراتی در مجموعِ آلل‌های (خزانهٔ ژنی) یک جمعیت می‌شود. در یک دورهٔ طولانی، جهش برای وقوعِ تطور زیستی(فرگشت) بسیار مهم است، زیرا جهش منبعِ اصلی تفاوت‌های ژنتیکی است که به عنوانِ مادهٔ خام برای انتخابِ طبیعی عمل می‌کند.
     
#139 | Posted: 9 Sep 2014 14:47
بیماری‌های ژنتیکیبیماری‌های ژنتیکی در اثر وقوع انواع مختلف جهش‌ها (جهش‌های نقطه‌ای، حذف، تعویض، مضاعف شدن، جابجایی و معکوس شدن)، در ژن‌ها ایجاد می‌شوند. این جهش‌ها ممکن است در توالی‌های ساختاری ژن و یا توالی‌های تنظیمی روی دهند. جهش در توالی‌های ساختاری ممکن است باعث بیان پروتئینی شود که فعالیت زیستی آن کاهش یافته و یا از بین رفته‌است. برخی جهش‌ها در توالی‌های ساختاری باعث بیان پروتئین‌هایی می‌شوند که دارای فعالیت زیستی جدیدی هستند. این نوع جهش‌ها، جهش‌های نئومورف (نوریخت) نامیده می‌شوند. برای مثال، در بیماری هانتینگتون، جهش نئومورف در ژن کد کننده پروتئین هانتینگتین، منجر به بیان پروتئینی می‌شود که دارای خواص جدیدی است. این پروتئین‌های جهش یافته با اتصال به یکدیگر، توده‌های درون سلولی ایجاد می‌کنند که باعث بیماری هانتینگتون می‌شوند. در صورتیکه جهش در توالی‌های تنظیمی واقع شود، میزان بیان ژن تغییر کرده و در نتیجه ژن از میزان عادی بیشتر و یا کمتر بیان می‌شود. در برخی موارد تغییر در الگوی متیلاسیون توالی‌های تنظیمی، بر میزان بیان ژن تأثیر می‌گذارد. به جهشی که باعث افزایش بیان ژن می‌شود، جهش هیپرمورف و به جهشی که منجر به کاهش بیان ژن می‌شود، جهش هیپومورف، گفته می‌شود. برخی جهش‌ها در توالی‌های تنظیمی، به طور کلی مانع از بیان ژن می‌شوند. این جهش‌ها آمورف (بی‌شکل) نامیده می‌شوند.
     
#140 | Posted: 9 Sep 2014 14:49
نظریه ی دووریسدر اوایل قرن بیستم یک دانشمند هلندی به نام دووریس نظریه ی جهش را اائه داد. دووریس معقتد بود، صفاتی بطور ناگهانی در یک فرد ظاهر می شوند و این صفات قابل انتقال به نسل های بعدی نیز هستند. جاندارانی را که در آن ها صفات جدید بوجود می آید در اصطلاح جهش یافته می نامند. صفات جدیدی که در یک جهش بوجود می آیند اغلب مضر هستند و سبب نابودی جاندار می شوند، گاهی به ندرت در یک جهش صفات مفیدی هم ظاهر می شدند. جاندارانی که در آن ها یک یا چند صفت مفید ظاهر می شود. نسبت به همنوعان خود سازگاری بیشتری با محیط پیدا می کنند و رفته رفته تعداد آن ها در محیط افزایش پیدا می کند.


چگونگی بروز جهشمی دانید که صفات ارثی از طریق کروموزوم ها داخل هسته به ارث می رسند. مشاهد هی دقیق کروموزم ها هم نشان داده است که ماده ی اصلی زنده ی آن ها، مولکول های DNA است که در سلول های همه ی جانداران وجود دارد و امروزه آن ها را عوامل بوجود آورنده صفات مختلف در همه ی جانداران می شناسیم. پس اگر قرار باشد تغییر در صفات جانداران پدید آید. این تغییر (جهش) باید در ساختمان DNA اثر بگذارد. DNA مولکولی بسیار با ثبات است و ساختمان کم تر دچار تغییر می شود عواملی که سبب بروز تغییر در ساختمان چنین مولکولی می شوند، باید بسیار قوی باشند. مواد رادیو اکتیو بعضی از ماد شیمیایی و دارویی را از جمله ی این عوامل می دانند.
     
صفحه  صفحه 14 از 16:  « پیشین  1  ...  13  14  15  16  پسین » 
علم و دانش انجمن لوتی / علم و دانش / Genetics| ژنتیک بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites