تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
علم و دانش

Electrical Engineering | مهندسی برق

صفحه  صفحه 6 از 8:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  پسین »  
#51 | Posted: 21 Nov 2016 01:03
مشخصات فني عمومي و اجرايي تاسيسات الکتریکال

نشریه شماره ۱۱۰-۱

تاسيسات برقي فشار ضعيف و فشار متوسط
فهرست


۱- لوله كشي برق

 • تعاريف و اصطلاحات
 • استاندارد ساخت
 • طبقه بندي انواع لوله و موارد كاربرد
 • مشخصات فني عمومي لوله هاي برق
 • اصول و روشهاي نصب لوله هاي برق

۲- سيم كشي برق

 • تعاريف و اصطلاحات
 • استاندارد ساخت
 • مشخصات فني و موارد كاربرد سيم ها و كابل ها بر اساس استانداردهاي ملي
 • مشخصات فني و موارد كاربرد سيم ها و كابل ها بر اساس استانداردهاي بين المللي
 • ضوابط طراحي سيستم سيم كشي
 • اصول و روش هاي نصب در سيم كشي
 • نشانه هاي ترسيمي الكتريكي

۳- كليد و پريز

 • تعاريف و اصطلاحات
 • استاندارد ساخت
 • كليدهاي برق
 • كليدهاي الكترونيكي
 • پريزهاي مصارف خانگي و مشابه
 • پريزها و پلاگهاي صنعتي
 • انتخاب پريزهاي برق
 • سيستم هاي سيم كشي مدار و تعداد پريزها
 • اصول و روشهاي نصب كليد و پريز

۴- چراغهاي روشنايي

 • تعاريف و اصطلاحات
 • استاندارد ساخت
 • طبقه بندي چراغها
 • طراحي و محاسبه روشنايي
 • مشخصات فني و موارد كاربرد چراغها
 • اصول و روشهاي نصب چراغها
 • نشانه هاي ترسيمي الكتريكي

۵- تابلوهاي فشار ضعيف

 • تعاريف و اصطلاحات
 • استاندارد ساخت
 • طبقه بندي انواع و موارد كاربرد
 • مشخصات فني ساخت و روش نصب
 • لوازم، وسايل و تجهيزات داخل تابلو
 • شرايط بهره برداري عادي
 • شرايط بهره برداري خاص
 • مشخصات فني كليدهاي خودكار
 • كنتاكتورها و راه اندازهاي الكترومكانيكي فشار ضعيف
 • كنتاكتورهاي الكترومكانيكي هوايي مصارف خانگي و مشابه
 • فيوزهاي فشارضعيف
 • كليدهاي خودكار مينياتوري
 • ترانسفورماتورهاي اندازه گيري جريان
 • وسايل اندازه گيري و نمايشگر
 • پلاكهاي مشخصات و نشانه گذاري تابلو
 • آزمايش تابلوهاي فشار ضعيف
 • جداول دادهها و شكلهاي نمونه تابلوهاي فشار ضعيف

۶- تابلوهاي فشار متوسط

 • تعاريف و اصطلاحات
 • استاندارد ساخت
 • انواع تابلوهاي ايستاده تمام بسته فشار متوسط
 • مشخصات فني ساخت تابلوهاي قدرت و فرمان فشار متوسط،ايستاده، تمام بسته با پوشش فلزي
 • لوازم، وسايل و تجهيزات داخل تابلو
 • تركيب كلي تابلو فشار متوسط
 • نصب تابلوهاي فشار متوسط
 • آزمايش تابلوهاي فشار متوسط
 • نمونه شكلها و نشانههاي ترسيمي تابلوهاي فشار متوسط

۷- كابلهاي فشار ضعيف

 • تعاريف و اصطلاحات
 • استاندارد ساخت
 • مشخصات فني و موارد كاربرد كابل ها
 • ضوابط اساسي در طراحي سيستم كابل كشي
 • اصول و روشهاي نصب كابل ها
 • كابلشوها،سركابل ها و مفصل ها
 • نشانه هاي ترسيمي الكتريكي

۸- كابلهاي فشار متوسط

 • تعاريف و اصطلاحات
 • استانداردهاي ساخت و مراجع
 • مشخصات فني و موارد كاربرد كابلهاي فشار متوسط
 • ضوابط اساسي در طراحي سيستم كابل كشي فشار متوسط
 • اصول و روشهاي نصب كابلهاي فشار متوسط
 • كابلشوها، سركابل ها و مفصل ها

۹- مولدهاي برق

 • تعاريف و اصطلاحات
 • استاندارد ساخت
 • طبقه بندي مولدها
 • موارد استفاده از نيروي برق اضطراري وسيستم برق بدون وقفه
 • مشخصات فني مولدهاي برق
 • مشخصات فني موتور ديزل
 • تابلوي وسايل اندازهگيري موتور
 • سيستم اگزوست موتور و دودكش
 • سيستم سوخت
 • ژنراتور
 • تابلو كنترل الكتريكي
 • مشخصات فني اضافي براي مولدهاي برق اضطراري
 • اصول و روشهاي نصب دستگاهها آزمون
 • نشانه هاي ترسيمي الكتريكي

۱۰- ترانسفورماتورهاي قدرت فشار متوسط

 • تعاريف و اصطلاحات
 • انواع و موارد كاربرد
 • استاندارد و مشخصات فني ترانسفورماتورها
 • آزمونهاي ترانسفورماتورهاي قدرت
 • اصول و روشهاي نصب ترانسفورماتور
 • محافظت ترانسفورماتور در برابر ازدياد جريان
 • نشانه هاي ترسيمي الكتريكي

۱۱- خازنهاي قدرت موازي

 • تعاريف و اصطلاحات
 • استاندارد و مشخصات فني خازنهاي قدرت موازي
 • آزمونهاي خازن
 • توان واحدهاي خازني فشار ضعيف و روش محاسبه خازن مورد نياز
 • وسايل قطع و وصل و حفاظت خازنهاي فشار ضعيف
 • روشهاي كنترل خودكار توان راكتيو
 • اصول و روشهاي نصب
 • نشانه هاي ترسيمي الكتريكي

۱۲- منابع تغذيه جريان مستقيم با ولتاژ پايين

 • تعاريف
 • استانداردها و مشخصات فني منابع تغذيه برق مستقيم
 • الزامات آزمون
 • اصول و روشهاي نصب
 • نشانه هاي ترسيمي الكتريكي

۱۳- وسايل شبكه

 • تعاريف
 • انواع و موارد كاربرد پايه هاي شبكه توزيع هوايي
 • استانداردها و مشخصات فني پايه هاي برق
 • اصول و روشهاي نصب پايه هاي برق
 • كنسولها و براكتها
 • مقرهها
 • بستها
 • هاديها و مفتولهاي خطوط هوايي توزيع
 • مهارها و حايلها
 • حفاظتي برقگير
 • نشانه هاي ترسيمي الكتريكي

۱۴- سيستم حفاظت در برابر آذرخش

 • تعاريف
 • استانداردها و مشخصات فني سيستم هاي حفاظت در برابر آذرخش
 • موارد استفاده و ضوابط محاسباتي برقگيرها
 • اصول و روشهاي نصب سيستم هاي حفاظت در برابر آذرخش

۱۵- سيستم اتصال زمين

 • كليات و تعاريف
 • استانداردها و مشخصات فني سيستم اتصال زمين
 • محاسبه تعداد لازم چاه اتصال زمين لازم
 • هم بندي براي هم ولتاژكردن
 • اصول و روش هاي نصب سيستم اتصال زمين
 • شكلها، فرمولها و نشانه هاي ترسيمي


     
#52 | Posted: 21 Nov 2016 01:22 | Edited By: limoshirin65
فصل یک لوله كشي برق


تعاريف و اصطلاحات


واژهها و اصطلاحات مورد استفاده در اين مبحث داراي تعاريف زير خواهد بود:


لوله برق (conduit)

بخشي از سيستم سيم كشي پوشيده با سطح مقطع گرد يا غيرگرد مي باشد كه هـاديهـا يـا كابـلهـا را در تاسيسـات الكتريكي دربرميگيرد و امكان سيم كشي و تعويض آنها را فراهم ميسازد.


لوله صاف يا ساده (plain conduit)

لوله هاي است كه برش طولي آن صاف باشد.


لوله خرطومي يا موجدار (corrugated conduit)

لوله هاي است كه برش طولي آن موجدارباشد.


لوله قابل رزوه شدن (threadable conduit)

لوله صافي كه دو انتهاي آن به منظور اتصالات، داراي رزوه بوده و يا بتوان بعدآ آن را رزوه دار كرد.


لوله غيرقابل رزوه شدن (non-threadable conduit)

لوله هاي كه براي اتصالات بدون رزوه مناسب ميباشد.


لوله صلب يا سخت (rigid conduit)

لوله هاي كه فقط مي توان آن را به كمك ابزارمكانيكي با انجام يا بدون انجام عمليات خاصي (treatment ) خم كرد.


لوله خم پذير (pliable conduit)

لوله هاي است كه آن را ميتوان به وسيله دست با نيروي متعارف وبدون استفاده از ابزاركمكي خم كرد


لوله ارتجاعي يا خود برگردان (self-recovering conduit)

لوله خم پذيري است كه وقتي نيرويي گذرا درمدت زمان كم به آن اعمال شود، تغييير شكل داده و با از بين رفـتن ايـن نيرو درمدت زمان كوتاهي به حالت اوليه خود بازگردد.


لوله قابل انعطاف (flexible conduit)

لوله خم پذيري است كه ميتوان به وسيله دست و با نيروي معمولي و بدون استفاده از ابزار آن را خـم كـرد و قابليـت
خم شدن هاي متعدد را درمدت زمان كاربري خود دارا ميباشد.

لوله فلزي

لوله هاي است كه جنس آن تنها از فلز است.


لوله عايق

لوله هاي كه جنس آن فقط از عايق باشد و هيچ قسمتي از آن داراي اجزاي هادي به شكل پوشش داخلي يا بـه صـورت بافت يا پوشش فلز بيروني نباشد.


لوله مركب

لوله هاي كه جنس آن تركيبي از هادي و عايق ميباشد.


لوله مقاوم دربرابر گسترش شعله

لوله هاي كه در اثر شعله آتش گرفته ولي آتش درآن منتشر و شعله ور نشود و در زمان كمي پس از حذف شعله خـود بـه خود خاموش شود.


لوله بدون گازهاي هالوژن

لوله هاي كه در زمان سوختن، گاز اسيدي كمي را منتشر كند.

يادآوري: اصطلاح "بدون گازهاي هالوژن" بهتر است به مفهوم بي ضـرر يـا غيرآلاينـده در نظـر گرفتـه نشـود، چـون
ممكن است ساير اثرات آتش را منتشر كند.عوامل بيروني

عوامل بيروني شامل آب، روغن، مصالح ساختماني، دماهاي بالا يا پايين، مواد آلاينده و خورنده و پرتوهاي خورشـيد
ميباشدفصل یک لوله كشي برق


استاندارد ساختلوله هاي فلزي، عايق و مركب و اتصالات مربوط به آنها كه براي حفاظت هادي هاي عايقدار وكابلهـا در تاسيسـات
الكتريكي ساختمان به كار ميرود، بايد برابر جديدترين اصلاحيه استانداردهاي موسسـه اسـتاندارد و تحقيقـات صـنعتي
ايران و يا يكي از اســتانداردهاي شــناخته شــده و معتبر جهاني مانند كميســيون بــين المللــي الكتروتكنيــك
( IEC, Commission Electrotechnical International ) طراحي، ساخته و مورد آزمون قرارگيرد

     
#53 | Posted: 21 Nov 2016 16:13 | Edited By: limoshirin65
فصل یک لوله كشي برق


طبقه بندي انواع لوله و موارد كاربردطبقه بندی


لوله هاي برق با توجه به نوع جنس، روش اتصال، ويژگي هاي الكتريكي و مكانيكي، قابليـت انعطـاف، مقاومـت در برابـرحرارت و آتش و حفاظت در برابر اثرات عوامل بيروني به شرح زير طبقه بندي شده است (1-60614 IEC)

طبقه بندي برحسب جنس لوله

 • لوله هاي فلزي
 • لوله هاي عايق
 • لوله هاي مركب

طبقه بندي برحسب روش اتصال لوله

 • لوله هاي داراي قابليت رزوهشدن
 • لوله هاي ساده
 • لوله هاي بدون قابليت رزوهشدن
 • لوله هاي موجدار

طبقه بندي براساس خواص مكانيكي

 • لوله هاي مناسب براي تنشهاي مكانيكي خيلي سبك
 • لوله هاي مناسب براي تنشهاي مكانيكي سبك
 • لوله هاي مناسب براي تنشهاي مكانيكي متوسط
 • لوله هاي مناسب براي تنشهاي مكانيكي سنگين
 • لوله هاي مناسب براي تنشهاي مكانيكي خيلي سنگين

طبقه بندي برحسب قابليت خمش

 • لوله هاي سخت
 • لوله هاي قابل خمش
 • لوله هاي خود ترميمشونده
 • لوله هاي قابل انعطاف

طبقه بندي برحسب درجه حرارت طبق جدول زير:

طبقه بندي بر حسب پايداري در برابر گسترش شعله

 • لوله هاي پايدار در برابر گسترش شعله
 • لوله هاي ناپايدار در برابر گسترش شعله (آتشگير): استفاده از اين نوع لوله ها دراين مشخصات فني غيرمجاز است.

طبقه بندي برحسب ويژگي هاي الكتريكي

 • لوله هاي بدون پيوستگي مسير هدايت الكتريكي
 • لوله هاي با پيوستگي مسير هدايت الكتريكي
 • لوله هاي بدون خواص عايقبندي
 • لوله هاي داراي خواص عايقبندي

طبقه بندي برحسب مقاومت در برابر اثرات عوامل بيروني

حفاظت در برابر نفوذ آب

 • لوله هاي بدون حفاظت (IPX0)
 • لوله هاي داراي حفاظت در برابر ترشح آب(water spraying (IPX3
 • لوله هاي داراي حفاظت در برابر پاشيدگي آب (water splashing (IPX4
 • لوله هاي داراي حفاظت در برابر فوران آب (jets water (IPX5
 • لوله هاي داراي حفاظت در برابر امواج دريا (seas heavy (IPX6
 • لوله هاي داراي حفاظت در برابر فرو رفتن در آب (Immersion (IPX7
 • لوله هاي داراي حفاظت در برابر فرورفتن نامحدود در آب (submersion (IPX8

حفاظت در برابر ورود اجسام سخت بيروني

 • لوله هاي داراي حفاظت در برابر اجسام سخت با قطربيش از 2/5 ميليمتر IP3X
 • لوله هاي داراي حفاظت در برابر اجسام سخت با قطربيش از يك ميليمتر IP4X
 • لوله هاي داراي حفاظت در برابر گرد و غبار IP5X
 • لوله هاي غيرقابل نفوذ در برابر گرد و غبار tight-dust IP6X

مقاومت در برابر مواد خورنده يا آلاينده


الف ) لوله هاي داراي حفاظت يكسان در سطوح داخلي و خارجي
 • لوله هاي داراي حفاظت كم
 • لوله هاي داراي حفاظت متوسط
 • لوله هاي داراي حفاظت زياد

ب ) لوله هايي كه حفاظت سطح خارجي آن بيش از سطح داخلي آن است.

 • لوله هاي داراي حفاظت متوسط بيروني و حفاظت كم داخلي
 • لوله هاي داراي حفاظت زياد بيروني و حفاظت كم داخلي
 • لوله هاي داراي حفاظت زياد بيروني و حفاظت متوسط داخلي

طبقه بندي بر حسب ميزان مقاومت در برابر پرتو خورشيد

 • لوله هاي بدون حفاظت در برابر پرتو خورشيد
 • لوله هاي داراي حفاظت در برابر پرتو خورشيد


     
#54 | Posted: 21 Nov 2016 16:14
فصل یک لوله كشي برق


طبقه بندي انواع لوله و موارد كاربرد


انواع لوله و موارد كاربرد


لوله هاي فولادي سياه

اين نوع لوله و لوازم مربوط به آن، كه به وسـيله رنـگ يـا وارنـيش مقـاوم مـيشـود، را مـي تـوان صـرفا در داخـل ساختمانها (فضاهاي سرپوشيده) مورد استفاده قرارداد. اين گونه لوله ها بايد برابر استاندارد 1-2-3450 ISIRI سـاخته شده و برابر استاندارد 13455 ISIRI داراي قابليت رزوه شدن باشد. مصرف اين قبيل لوله ها در ارتباط مستقيم با زمين و يا در محلهايي كه در معرض نفوذ عوامل زنگ زدگي و خوردگي شديد است مجاز نخواهد بود.


لوله هاي گالوانيزه

اين نوع لوله و لوازم مربوط به آن را كه در برابر زنگ زدگي وخوردگي با ماده مقاومي مانند روي يا كادميم از داخـل و خارج پوشيده ميشود ميتوان متناسب با ميـزان حفاظـت و اسـتحكام مكـانيكي در زيرانـدودگچي، محـل هـاي تـر و مرطوب و مانند آن مورد استفاده قرارداد . اين گونه لوله ها بايد برابر استاندارد 1-2-3450 ISIRI سـاخته شـده و برابـر استاندارد 3455 ISIRI قابليت رزوه دار شدن داشته باشد.

لوله هاي فولادي گالوانيزه عمقي داغ

اين نوع لوله و لوازم مربوط به آن بايد در بتن، درتماس مستقيم با زمين، در لوله كشي هـاي روكـار كـه در فضـاي آزاد انجام ميشود، يا در مواردي كه در معرض زنگ زدگي و خـوردگي قرارمـيگيـرد ماننـد محـلهـاي تـر و مرطـوب و همچنــين درمــواردي كــه اســتحكام مكــانيكي زيــاد مــورد نيــاز اســت، مــورد اســتفاده قرارگيــرد. ايــن گونــه لوله ها بايد برابر استاندارد 49020 DIN يا استاندارد IEC مشابه ساخته شده باشد.

لولههاي فولادي گالوانيزه بدون درز ضد انفجار

اين گونـه لولـه هـا و لـوازم مربـوط بـه آن بايـد درلولـه كشـي هـاي مكـان هـاي مخـاطره آميز،طبقـه بنـدي شـده،
(locations-classified-hazardous) به كاربرده شود. در اين گونه مناطق به علت وجود گازهـا، بخارهـا، غبارهـا و مايعات قابل اشتعال، الياف و رشته هاي آتشگير و مانند آن، امكان به وجود آمـدن آتـش سـوزي و انفجـار در اثرجرقـه، قوس الكتريكي و دماي بيش از حد، بسيار است، از اين رو تمام مصالح، وسايل و تجهيزات برقي و از آن جملـه لـوازم لوله كشي برق شامل لوله، زانو، سه راه، جعبه هاي تقسيم يا كشش و غيره بايد به نحوي انتخاب شود كه بـراي محـل مورد نظر مناسب باشد.


مناطق مخاطره آميز براساس استاندارد 2002 Edition ،70 NFPA به شرح زيرطبقه بندي شده است.مكانهاي كلاس يك Class I Locations

مكانهايي است كه درآن گازها و بخارهاي قابل اشتعال به مقدار كافي براي ايجاد مخلوط هـاي آتشـگير و انفجـاري، موجود يا محتمل باشد.مكانهاي كلاس يك به دو مكان به شرح زير تقسيم ميشود:

الف ) مكانهاي كلاس يك، قسمت يك

اين عنوان به مكانهايي اتلاق ميشود كه گازها و بخارهاي قابل اشتعال درشرايط عادي كار غالبا وجـود دارد، ماننـد اتاقهاي جراحي كه درآن از گازهاي بيهوشي قابل اشتعال استفاده ميشود، يا فضاهاي رنگ آميزي با پمپ،كـه درآن از حلال هاي قابل اشتعال فرار استفاده مي گردد.

ب ) مكانهاي كلاس يك، قسمت دو

اين طبقه بندي مكانهايي را دربر ميگيرد كه مايعات قابل اشتعال فرار يا گازها و بخارهاي قابل اشتعال مـورد اسـتفاده قرار ميگيرد و فقط درصورت حادثه يا شرايط غيرعادي بهره برداري خطرزا ميشود، مانند فضاهايي كه گازهـاي قابـل اشتعال مايع شده از مخزني به مخزن ديگر نقل و انتقال مي يابد. سيستمهاي لوله كشي برق در مكانهاي كلاس يك، قسمت يك و همچنين درمكانهاي كـلاس يـك، قسـمت دو، بايد از نوع ضد انفجار(proof explosion) بوده و برابر ماده 4.501 از آيين نامه 70 NFPA طراحي و اجرا شود.


مكانهاي كلاس دو Class II Locations


مكان هايي است كه درآن غبارهاي آتشگيربه مقدار كافي بـراي ايجـاد مخلـوطهـاي آتشـگير و انفجـاري موجـود يـا محتمل باشد. مكانهاي كلاس دو به دو نوع مكان به شرح زير تقسيم ميشود.

الف ) مكانهاي كلاس دو قسمت يك Locations I Division II CLASS

در اين نوع طبقه بندي غبارهاي قابل انفجار و غيرهادي الكتريسيته (مانند غبارهاي گندم وغلات) يا غبارهـاي هـادي الكتريسيته (مانند غبارهاي آلومينيوم يا منيزيم) در شرايط عادي كار يا براثر خرابي مكانيكي دستگاههـا بـه مقـداركافي براي انفجار درفضا به وجود مي آيد.

ب) مكانهاي كلاس دو قسمت دو Locations II Division II CLASS

در اين نوع طبقه بندي غبارهاي قابل انفجار در شرايط عادي كار به مقدار كافي براي انفجار در محيط ايجاد نميشـود بلكه بر اثر شرايط غيرعادي بهره برداري به وجود ميآيد.

سيستمهاي لوله كشي در مكانهاي كلاس دو، قسمت يك و همچنين در مكـانهـاي كـلاس دو، قسـمت دو، بايـد متناسب با مورد مصرف از نوع ضدغبار(tight dust (يا از نوع "ضد اشـتعال غبـار" ( proof ignition dust) بـوده و برابر ماده 4.502 از آييننامه 70 NFPA طراحي و اجرا شود.


مكانهاي كلاس سه Class III Locations

مكانهايي است كه در آن الياف و رشته هاي آتشگير موجود باشد ليكن اين گونه الياف و رشته هابه مقدار كـافي بـراي ايجاد مخلوط هاي قابل آتشگيري در فضا به وجود نمي آيـد. مكـانهـاي كـلاس سـه بـه دو قسـمت بـه شـرح زيـر طبقه بندي ميشود.


الف ) مكانهاي كلاس سه، قسمت يك

در اين نوع مكانها الياف و رشته هاي آتشگير مانند پنبه و ابريشم مصنوعي(rayon) مورد فرابري يا توليد قرارميگيرد.

ب) مكانهاي كلاس سه، قسمت دو

در اين نوع طبقه بندي الياف و رشته هاي آتشگير انبار شده و يا مورد فرايند غير از توليد قرار ميگيرد. سيستمهاي لوله كشي درمكانهاي كلاس سه قسمت يك و همچنين در مكانهاي كـلاس سـه، قسـمت دو بايـد از نوع ضد غبار بوده و برابر ماده 3.503 از آييننامه NFPA70 طراحي و اجرا شود.

لوله هاي فولادي قابل انعطاف

درمواردي كه لوله هاي برق از درز انبساط ساختمان عبـور مـيكنـد و همچنـين بـراي اتصـال بـرق بـه موتورهـا يـا ماشين آلاتي كه ايجاد لرزش ميكند بايد از لوله هاي فولادي قابل انعطاف متناسب با نـوع لولـه كشـي اسـتفاده شـود. داخل اين نوع لوله ها بايد داراي پوششي از لاستيك، يا مواد مشابه باشد.


موارد عدم مصرف

لوله هاي فولادي قابل انعطاف درموارد زير نبايد مورد استفاده قرارگيرد:


 • الف ) نصب در مكانهاي نمناك سيم كشي به گونه اي باشد كه ورود آب به داخل آن نامحتمل باشد.
 • ب ) استفاده در چاه آسانسور به استثناي موارديكه درآيين نامه مربوط مشخص شده باشد.
 • پ) نصب دراتاق باتري هاي ذخيره اي (batteries storage)
 • ت) كاربرد درمحيط هاي مخاطره آميز به استثناي مواردي كه درآيين نامه مربوط تعيين شده است.
 • ث) استفاده درمواردي كه هاديها درمعرض مواد فاسدكننده همچون بنزين، روغن و مانند آن قرار دارد.
 • ج) استفاده در زيرزمين يا در بتن ريزيها
 • چ) كاربرد در مواردي كه در معرض صدمه و آسيب فيزيكي قرار گيرد.


     
#55 | Posted: 21 Nov 2016 16:14
فصل یک لوله كشي برق


طبقه بندي انواع لوله و موارد كاربرد


انواع لوله و موارد كاربرد


لوله های فلزی قابل انعطاف مقاوم در برابر مایعات (liquid tight flexible metal conduit)

موارد مصرف

اين گونه لوله ها در موارد زير به صورت روكار يا در زيركار مورد استفاده قرار ميگيرد:

 • الف) در مواردي كه به علت شرايط نصب يا بهره برداري و نگهداري، انعطاف پذيري يا حفاظت در برابر مايعات، بخارها يـا جامدات ضروري باشد.
 • ب ) درمواردي كه در مكانهاي مخاطره آميز برابر ضوابط مربوط استفاده از آن مجاز باشد.
 • پ ) دفن مستقيم در زمين در مواردي كه براي اين منظور ساخته شده و علامتگذاري شده باشد.

موارد عدم مصرف

لوله هاي فلزي قابل انعطاف مقاوم مايعات درموارد زير نبايد مورد استفاده قرارگيرد:

 • الف ) در مورادي كه درمعرض صدمه و آسيب فيزيكي قرارگيرد.
 • ب) درمواردي كه هر تركيبي از حرارتهاي محيطي و هادي از حرارت كاركردي مصوب لوله متجاوز باشد.

لوله هاي غيرفلزي

اين لوله ها و لوازم مربوط به آن در مواردي كه در بالاي سطح زمين مورد استفاده قرار ميگيرد بايد در برابـر رطوبـت، فضاهاي شيميايي، ضربه، فشار، شعله، تغيير شكل ناشي از حرارت در شرايط بهره برداري، برودت و اثرات نورخورشـيد مقاومت كافي داشته باشد.

لوله هاي غيرفلزي مورد استفاده در زير سطح زمين بايد از موادي ساخته شـود كـه در برابـر رطوبت و عوامل خورنده مقاوم بوده و در برابر ضربه و فشارهايي كه ممكن است درحمل و نقل و هنگام نصب بـه آن وارد شود نيز مقاومت نمايد. در مواردي كه اين نوع لولهها بدون غلاف بتني مستقيما در زمين نصب مـيشـود بايـد از موادي ساخته شده باشد كه بارهاي مداوم محتمل پس از نصب را تحمـل كنـد.
برخـي از مـوادي كـه داراي خـواص فيزيكي نامبرده ميباشد،براي مصارف زيرزميني عبارت است از فيبر، سيمان ازبسـت، سـنگ صـابون (soapstone) ، پلي واينال كلرايد سخت (pvc) ، فايبرگلاس اپوكسـي (epoxy fiberglass) ، پلـياتـيلن بـا غلظـت زيـاد، و بـراي مصارف بالاي سطح زمين پلي واينالكلرايد سخت ممكن است به كار برده شود.

موارد مصرف

استفاده از لوله هاي غيرفلزي سخت و لوازم مربوط به آن درموارد زير مجاز است:

 • الف ) نصب توكار درديوار، كف وسقف
 • ب) در محيط هايي كه لوله ها درمعرض عوامل ايجاد خوردگي شديد قرار ميگيرد و يا در مكان هايي كـه در معـرض مـواد شيميايي باشد. در اين گونه موارد بنا بر نوع عامل خورنده جنس لوله خاص مربوط بايد به كار رود.
 • پ ) در مكان هاي تر از قبيل محلهايي كه ديوارها غالبـا شسـته مـيشـود و يـا قسـمت هـايي از برخـي كارخانـه هـا و كارگاهها مانند لبنيات سازي، لباسشويي، كنسرو سازي و امثال آن، كليه سيستم لولـه كشـي شـامل جعبـه هـا و لـوازم مربوط به لوله كشي بايد به گونهاي مجهز و نصب شود كه از ورود آب به داخـل آن جلـوگيري شـود. همچنـين كليـه پايه ها، پيچ ها، بست ها، مهره ها و مانند آن بايد از نوع مقاوم در برابر زنگزدگي وخوردگي بوده و يا بـا پوششـي از مواد مقاوم مورد تاييد ساخته شدهباشد.
 • ت) استفاده در محلهايي كه با پوكه پر شود.(fill cinder)
 • ث ) كاربرد در مكانهاي خشك يا مرطوب منوط به اين كه دربند 2-7-5-1 مصرف آن منع نشده باشد.
 • ج ) نصب روكار در موارد مجاز مشروط بر اين كه درمعرض صدمه و آسيب فيزيكي يا تابش مستقيم خورشيد نباشد.
 • چ ) نصب مستقيم در زير سطح زمين منوط به اين كه لوله ها براي اين منظـور سـاخته شـده باشـد و ضـوابط مربـوط بـه حداقل عمق نصب رعايت شود.

موارد عدم مصرف

كاربرد لوله هاي غيرفلزي سخت در موارد زير مجاز نخواهد بود:

الف) استفاده درمحيط هاي مخاطره آميز (طبقه بندي شده) به استثناي موارد زير:
- مكانهاي كلاس سه، قسمت يك
- استفاده در سيمكشي هاي خود ايمن (wiring safe intrinsically)
- نصب در عمق حداقل ۶۰ سانتيمتر از سطح زمين كه دراين صورت بايد سيسـتم اتصـال زمـين اضـافي بـراي حفـظ
مداومت الكتريكي مجاري فلزي و قسمت هاي فلزي ماشين آلات كشيده شود و لوله قبل ازخروج از زمين بـه طـول
۶۰ سانتيمتر از نوع فلزي باشد.

 • ب) كاربرد به عنوان پايه نگهدارنده چراغ ها و ساير وسايل برقي
 • پ) استفاده درمواردي كه درمعرض صدمات فيزيكي قراردارد مگر اين كه براي همين منظور ساخته شده باشد.
 • ت) استفاده در مواردي كه حرارت محيطي از 50 درجه سانتيگراد متجاوز باشد.
 • ث) كاربرد درمواردي كه محدوديت حرارتي عايقبندي هاديها بيش از حرارت مجاز لوله ها باشد.
 • ج) استفاده در تصرفهاي تجمعي مگر اين كه با يك غلاف بتني با ضخامت حداقل پنج سانتيمتر پوشيده شود.

فصل یک لوله كشي برق

مشخصات فني عمومي لوله هاي برق
عمده ترين مشخصات فني عمومي لوله هـاي محـافظ بـرق و لـوازم مربـوط براسـاس اسـتاندارد هـاي 1-3450 ISIRI و ISIRI 3455 و ISIRI 3450-2-4و ISIRI 3450-2-1 به شرح زیر خواهد بود:

الزامات عمومي

لوله هاي محافظ برق بايد به گونه اي طراحي و ساخته شود كه سـيم هـا يـا كابـل هـايي كـه درون آن قـرار مـيگيـرد از نظر مكانيكي محافظت شود. اين گونه لوله ها درصورتي كه از نوع فلزي باشد بايد در موارد لازم حفاظت الكتريكـي كـافي را نيز تامين كند.
علاوه بر اين،لوله هاي محافظ هاديها بايد در برابر تنشهايي كه ممكن است دراثرجابـه جـايي، انبـارش و هنگـام نصـب
طبق دستورالعمل توصيه شده پيش آيد، مقاوم باشد.

     
#56 | Posted: 21 Nov 2016 16:14
فصل یک لوله كشي برق


مشخصات فني عمومي لوله هاي برقابعاد رزوه ها و ضخامت ديواره هاي لوله

قطرهاي بيروني لوله هاي محافظ و جزييات رزوه ها و اتصالات مربوط به آن برابر استاندارد 3455 ISIRI بايد با جدول 1-1 مطابقت نمايد.

ضخامت ديواره لوله هاي فلزي محافظ بدون قابليت رزوه شدن، برابر استاندارد 1-2-3450 ISIRI بايد با جدول منـدرج در شكل 2-1 مطابقت نمايد .

ضخامت ديواره و طول رزوه لوله هاي فلزي محافظ با قابليت رزوه شـدن، برابـر اسـتاندارد 1-2-3450 ISIRI بايـد بـا جدول مندرج در شكل 3-1 مطابقت نمايد.

حداقل قطر دروني لوله هاي عايقي خم پذير ارتجاعي محافظ، برابر استاندارد 4-2-3450 ISIRI بايد با جـدول منـدرج در شكل 4-1 مطابقت نمايد.

حداقل قطر بيروني لولههاي عايقي خم پذيرارتجاعي محافظ، برابر استاندارد 4-2-3450 ISIRI بايد بـا شـاخصهـاي كنترل مندرج درشكل 5-1 بررسي گرديده و مطابقت نمايد.

ساختمان لوله

سطوح دروني و بيروني لوله هاي برق، بايد فاقد زبري، پليسه و عيوب مشابه باشد.همچنين لبه هايي كه ممكـن اسـت هاديها روي آن كشيده شود، نبايد باعث آسيب ديدن غلاف يا عايق بندي هاديها يا كابلها شود.

مشخصه هاي الكتريكي

لوله هاي محافظ با مشخصه پيوستگي الكتريكي بايد به گونه اي ساخته شود كه درسيسـتم نصـب بـه عنـوان هـادي اتصال زمين يا حفاظتي مورد استفاده قرارگيرد.

لوله هاي محافظ با مشخصه عايق الكتريكي بايد از نظر استقامت الكتريكـي عـايقي و مقاومـت عـايقي مـورد آزمـون قرارگيرد.


عوامل بيروني

لوله هاي محافظ بايد از نظر حفاظت در برابر آب، روغن يا مصالح سـاختماني دماهـاي كـم يـا زيـاد، مـواد آلاينـده و خورنده و پرتوهاي خورشيدي مورد آزمون قرار گيرد.

خواص مكانيكي وآزمون ها

لوله هاي محافظ بايد برابر استاندارد 1-3450 ISIRI متناسب با جنس لوله در موارد زير مورد آزمون قرارگيرد:

- آزمون خمش - آزمون شكست
- آزمون فشار - آزمون مقاومت در برابر سوختن
- آزمون مقاومت در برابر حرارت - آزمون انتشار گاز اسيدي
- آزمون ضربه


نشانه گذاري

لوله هاي محافظ بايد به صورت با دوام و خوانا در فواصل منظم (ترجيحا يـك متروحـداكثر سـه متـر) بـه شـرح زيـر نشانه گذاري شود:

الف) نام توليد كننده يا علامت تجاري آن

ب) كد طبقه بندي

پ) هر نوع نماد يا نشانه استاندارد لازم

ت) درصورت مقتضي كلمه "بدون هالوژن" يا عبارت اختصاري آن FH) Free Halogen)

     
#57 | Posted: 21 Nov 2016 16:14
جدول : 1 -1 قطرهاي بيروني لوله هاي محافظ و جزييات رزوهها و اتصالات مربوط به آن


     
#58 | Posted: 21 Nov 2016 16:15
شکل ۱-۱ : نمای ساده رزوه های پیچ


     
#59 | Posted: 21 Nov 2016 16:15
شكل ۱-۲ : ضخامت ديواره لوله هاي فلزي محافظ بدون قابليت رزوه شدن برابر استاندارد 1-2-3450 ISIRI
طول ساخته شده:
- حداقل : ۳ متر
- ترجيحي : ۳ يا ۴ متر

رواداري براي اندازه نامي بايد بر طبق استاندارد ملي ايران ۳۴۵۵ باشد

     
#60 | Posted: 21 Nov 2016 16:15
شكل ۱-۳ : ضخامت ديواره و طول رزوه لوله هاي فلزي محافظ با قابليت رزوه شدن برابر استاندارد 1-2-3450 ISIRI
رزوههاي پيچ بر طبق استاندارد ملي ايران ۳۴۵۵ مي باشند.

طول هاي ساخته شده:
- حداقل ۳ متر
- ترجيجي : ۳ يا ۴ متر

     
صفحه  صفحه 6 از 8:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  پسین » 
علم و دانش انجمن لوتی / علم و دانش / Electrical Engineering | مهندسی برق بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites