خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
علم و دانش انجمن لوتی / علم و دانش /

Electrical Engineering | مهندسی برق


صفحه  صفحه 7 از 8:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  پسین »
limoshirin65 مرد #61 | Posted: 21 Nov 2016 17:15
کاربر

 
شكل ۱-۴ : حداقل قطر دروني لوله هاي عايقي خم پذير ارتجاعي محافظ برابر استاندارد 4-2-3450 ISIRIاين ترسيم ها براي طراحي در نظرگرفته نشده اند مگر درجايي كه ابعاد داده شده باشند.
      
limoshirin65 مرد #62 | Posted: 21 Nov 2016 17:16
کاربر

 
شكل ۱-۵ : شاخص هاي كنترل حداقل قطر خارجي لوله هاي عايقي خم پذير ارتجاعي محافظ برابر استاندارد 4-2-3450 ISIRI

      
limoshirin65 مرد #63 | Posted: 21 Nov 2016 17:16 | Edited By: limoshirin65
کاربر

 
لوله كشي برق


طبقه بندي انواع لوله و موارد كاربرد


ظرفيت لوله ها

تعداد مجاز هاديها در هر لوله بستگي به درصد سطح مقطعي از لوله كه به وسيله هاديهـا اشـغال مـي شـود دارد و
نبايد از مقادير تعيين شده درجدول ۱-۲ تجاوز نمايد. انتخاب اندازه لوله ها بايد با توجه به قطـر داخلـي لولـه و شـمار
خمهاي موجود در آن، به گونه اي انجام شود كه سيم كشي و كابل كشي به آساني صورت گرفته وصدمه و آسـيبي بـه سيم ها و كابل ها و عايق بندي آن وارد نشود.


جدول ۱-۲ بر اساس شرايط عادي سيم كشي ، بـا توجـه بـه طـول نرمـال كشـش سـيم هـا يـا كابـل هـا و شـمار
خم هاي مجاز درنظر گرفته شده است. بديهي است كه در شرايط ويژه بايد اندازه لولـه و تعـداد سـيم هـا و كابـل هـا
متناسب با شرايط كار انتخاب شود
حداكثر تعداد مجاز هاديهاي روشنايي و نيرو در داخل لوله هاي فولادي عايق دار، بدون عـايق و پلاسـتيكي سـخت
برحسب سطح مقطع هاديها و قطر داخلي لوله ها به شرح مندرج در جدول شماره ۱-۳ خواهد بود.

حداكثر تعداد مجاز هاديهاي جريان ضعيف (تلفن، زنگ ومانند آن ) در لوله هاي فـولادي عـايق دار، بـدون عـايق و
پلاستيكي سخت برحسب سطح مقطع و يا قطر هاديها وقطر داخلي لوله ها به شرح منـدرج در جـدول ۱-۴ خواهـد
بود.

حداقل قطر داخلي لوله هاي فولادي عايقدار برق ۱۶/۴ ميلي متر(11 PG) وحداقل قطـر داخلـي لولـه هـاي فـولادي
بدون عايق و پلاستيكي سخت ۱۶ ميلي متر خواهد بود.
      
limoshirin65 مرد #64 | Posted: 21 Nov 2016 17:16
کاربر

 
جدول ۱-۳ : حداكثر تعداد مجاز هادي هاي روشنايي و نيرو در داخل لوله هاي فولادي عايق دار، بدون عايق و پلاستيكي سخت برحسب سطح مقطع هادي ها و قطر داخلي لوله ها

توضيحات ضروري:
۱- ارقام مندرج درجدول زير عنوان قطر نمايانگر قطرداخلي لوله ها بر حسب ميليمتر است.
۲- جدول فوق شامل سيمهاي NGA و NYA مي شود كه ممكن است در لوله زيركار و يا رويكار نصب شود.
۳- حرف "ت" نشان دهنده هاديهاي تك رشته اي و حرف "چ" معرف هاديهاي چند رشتهاي مي باشد.
۴- در ستونهايي كه لغت "فولادي" به كار رفته است منظور لوله هاي فولادي سياه و يا گالوانيزه است.
      
limoshirin65 مرد #65 | Posted: 21 Nov 2016 17:16 | Edited By: limoshirin65
کاربر

 
جدول ۱-۴ : حداكثر تعداد مجاز هادي هاي جريان ضعيف (تلفن، زنگ ومانند آن ) درلولههاي فولادي عايق دار، بدون عايق و پلاستيكي
اصول و روش هاي نصب لوله هاي برق


انتخاب سيستم هاي لوله كشي

سيستم هاي لوله بايد متناسب با شرايط محيطي مورد نظر و رعايت مقررات مربوط بـه هريـك طراحـي و اجـرا شـود.
عمده ترين شرايط مختلف محيطي و نوع لوله كشي مورد مصرف در آن به قرار زير است.

محيطهاي با شرايط عادي ( محيط خشك)

در اينگونه محيط ها شرايط دما و رطوبت عادي است و معمولا ژاله زايي يا تعريق صورت نمي گيـرد وهـوا از رطوبـت
اشباع نمي شود، مانند فضاهاي اداري، تجاري و مسكوني خشك.
در اين نوع محيطها طراحي و اجراي سيستمهاي لوله كشي تابع مقررات عمومي لولـه كشـي بـرق بـوده و اسـتفاده از انواع لوله هاي استاندارد فلزي، غيرفلزي و قابل انعطاف و لوازم مربوط متناسب با مورد مصرف مجاز است.

محيطهاي نمناك، مرطوب و گرم

در محيطهاي نمناك وجود نم، ژاله زايي يا آثار شيميايي و مانند آن ممكن است مانع كـار صـحيح وسـايل الكتريكـي
شود مانند فضاي آزاد، سردخانه، موتورخانه، گلخانه و غيره.
در محيطهاي مرطوب علاوه بر وجود نم، ديوارها وكف ها، براي نظافت،معمولا با آب تحت فشـار شسـته مـيشـود
مانند حمام، رختشوي خانه، كارواش،كارگاههاي اتوكشي، كارخانه هاي لبنيات سازي و غيره.

درمحيطهاي گرم دماي بيش از ۳۵ درجه سانتي گراد وجود دارد و معمولا شرايط محيطهاي نمنـاك و مرطـوب نيـز
حاكم است مانند موتورخانه، كارخانجات فولاد سازي، شيشه سازي، ذوب فلز و غيره.

سيستم لوله كشي توكار يا روكار درمحيطهاي نمناك و مرطوب و همچنين درمحيطهاي گرم تابع شرايط زيـر خواهـد
بود:


الف ) لوله كشي وكابل كشي برق بايد فقط با استفاده از لوله فولادي، لوله پلاستيكي سخت، وكابل هاي داراي غـلاف پلاستيكي، سربي و عايق بندي معدني انجام شود

ب) تجهيزات به كاررفته در اين محيط ها بايد مجهز به اتصالات مخصوص مربوط به نوع سيم كشي مورد اسـتفاده باشـد تا از نفوذ رطوبت به درون لوله ها وتجهيزات (چراغ ها، جعبه تقسيم ها، كليدها، پريزها، وسايل مصرف كننـده وغيـره)جلوگيري شود.

پ) با توجه به مفاد مندرج در بند "ب" كليه لوازم وتجهيزات به كار رفته در اينگونه محيط ها بايـد از درجـه حفاظـت زيـر
برخوردار باشد:
- در محيط هاي نمناك، لوازم و تجهيزات بايد از نوع ضد ترشح آب با درجه حفاظت حداقل IP44 باشد.
- درمحيط هاي مرطوب، لوازم و تجهيزات بايد از نوع ضد آب تحت فشار با درجه حفاظت حداقل IP45 باشد.

ت) كليه لوازم وتجهيزات به كاررفته بايد از نوع حفاظت شده، در برابر زنگ زدگي وخوردگي باشد.

ث) قطعات فلزي به كار رفته در تاسيسات، از جمله لوله هاي فولادي بايد داراي پوشش ضد زنگ باشد
      
limoshirin65 مرد #66 | Posted: 25 Nov 2016 22:02
کاربر

 
یادآوری های مربوط به فصل یک ( لوله کشی برق)


هماهنگي لوله كشي و نصب تاسيسات برقي

پيمانكار يا مجري تاسيسات برق به منظور ايجاد هماهنگي و احتراز از دوبـاره كـاري بايـد قـبلاٌ نقشـه هـاي سـاختماني و مكانيكي را مورد بررسي و مطالعه دقيق قرار داده و ترتيب انجام عمليات مربوط به لوله كشي و نصب تاسيسـات برقـي را به نحوي فراهم نمايد كه با ساير فعاليتهاي ساختماني همآهنگ بوده و موجبات تداخل و تاخير آن نشود.

بـديهي اسـت در صورتي كه عمليات مذكور تغييراتي در نقشه ها ايجاد كند، مراتب بايد به واحد نظارت گزارش و پس از تاييد اجرا شود


معيارهاي عمومي نصب مجاري و لوله هاي برق

تمامي سيم كشيهاي داخلي ساختمانها، اعم از روكار يا توكار، بايد در داخل لوله هاي مخصوص برق يا مجاري ويـژه اين كار (ترانكينگها) متناسب با شرايط محيطي انجام شود و براي اجـراي انشـعابهـا، خـمهـا، زانوها، سه يا چهارراه ها و غيره بايد از وسايل و متعلقات استاندارد و مخصوص هر نوع لوله يا مجرا استفاده شود.


سيستم هاي لوله كشيسيستمهاي زير بايد توسط لوله هاي جداگانه و يا تقسيم بندي هاي متفاوت در كانال (duct) انجام پذيرد:

الف) سيستم برق رساني به پريزهاي عمومي

ب) سيستم برقرساني به پريزهاي اضطراري

پ) سيستم برقرساني به فنكويلها

ت) سيستم روشنايي برق متناوب

ث) سيستم برق اضطراري - برق متناوب

ج) سيستم برق اضطراري - برق مستقيم

چ) سيستم آنتن و آنتن مركزي تلويزيون و راديو

ح) سيستم تلفن و فكس

خ) سيستم فراخوان

د) سيستم دربازكن

ذ) سيستم تصويري (تلويزيون مداربسته)

ر) سيستم مادر ساعت

ز) سيستم تشخيص، هشدار حريق و نشت گاز

ژ) سيستم صوتي

س) سيستم تلكس

ش) سيستم كنترل تاسيسات مكانيكي ازقبيل تهويه مطبوع، آسانسور و غيره

ص) دستگاههاي يك فاز

ض) سيستم شبكه رايانه و سيستم چند رسانهاي

ط) شـــبكه مـــديريت ســـاختمان (BMS-System Management Building) و شـــبكه مـــديريت انـــرژي (Energy Management System-EMS)
      
limoshirin65 مرد #67 | Posted: 25 Nov 2016 22:02
کاربر

 
نکات نهایی فصل یک ، لوله کشی برق


مدارهاي سيستم هاي جريان ضعيف در موارد زير ممكن است به صورت يكجا كشيده شود
مشروط بر ايـن كـه ولتـاژ هيچ يك از هاديها از ولتاژ اسمي عايقبندي هاديهاي فشار ضعيف مورد استفاده تجاوز نكند:


- تلفن، تلكس، فكس و نظاير آن

- زنگ اخبار، احضار، دربازكن

- خطوط ارتباطي سيستم اعلام حريق با مركز آتشنشاني يا مركز اصلي


لوله هاي حاوي هاديهاي الكتريكي، جعبه ها، كابلهاي زره دار، تابلوها، زانوها و ساير لوازم مربوط به لوله كشـي بـرق بايد براساس ضوابط انتخاب شود به نحوي كه براي محيط مورد مصرف مناسب باشد.

مجاري سيم كشي (ترانكينگها) اعم از فلزي يا پلاستيكي، توكار و يا روكار، بايد مجهـز بـه جعبـه تقسـيمهـا، جعبـه انشعابها، قطعات اتصالي و انتهايي و انواع زانوها، (داخلي و خارجي) و سه راهها و چهارراه هاي مناسب و مخصـوص به خود باشد. مجاري سيمكشي كه از داخل آن علاوه بر سيم كشيهاي مربوط به قدرت، سـيم كشـي هـاي تاسيسـات فشار ضعيف نيز عبور ميكند، بايد حداقل به يك ديواره جداكننده دو نوع سـيم كشـي مجهزباشـد وايـن جـدايي بايـد درسراسر مجرا وجعبه تقسيمها وجعبه انشعابها وغيره برقرار باقي بماند. مجاري فلزي بايد بـه پـيچهـاي مخصـوص مداومت الكتريكي بدنه مجهز باشد و در سراسر سيستم مجرا، بدنه ها به طوركامل به يكديگرمتصل وهمگي به هـادي حفاظتي تابلوي مربوط وصل شود.

تمامي لوله كشيهاي برق بايد از تابلوي برق مربوط شروع و به جعبه تقسيم يا جعبه كليـد و پريـز خـتم شـود، بـدين معني كه باقيگذاردن سرلوله به طور آزاد و يا استفاده از سر چپقي براي ختم لوله مجاز نيست.
درمكانهاي نمناك ومرطوب كليه اتصاليهاي مجراها و لولهها بايد در برابر رطوبت عايق وكليه درپـوشهـاي جعبـه تقسيمها داراي واشربوده وبا پيچ به جعبهها متصل شود.


درسيستم لولهكشي فلزي به منظور اجتناب از فعل و انفعالات گالوانيك بايد حتيالامكان لولههـاي فلـزي نـاهمجنس مورد استفاده قرارنگيرد.


درمواردي كه از لوله هاي غيرفلزي استفاده مي شود بايد كليه لوازم اتصال آن نيز از همان نوع انتخاب شود.

كليه لوله هاي روكار و يا توكار بايد با خط الراس ديوارها وسقف، موازي و يا عمود برآن،به طرز منظمـي نصـب شـود. همچنين فواصل لوله ها از يكديگر بايد مساوي بوده وشعاع خمش لوله ها يكسان باشد. اتصال لوله هاي روكار بـه ديـوار بايد به وسيله پيچ و مهره فلزي مناسب انجام شود به گونه اي كه ظاهركار كاملا تميز و مرتب باشد.

درمواردي كه لوله هاي برق از درز انبساط ساختمان عبور مي كند بايد از بوش منبسط شونده استفاده شود ويـا ممكـن است لوله اصلي را در داخل لوله بزرگتري قرارداد به نحوي كه بتواند آزادانه منقبض و منبسط شود وانتهـاي ديگرلولـه بزرگتر نيز به وسيله يك تبديل به دنباله لوله كشي وصل گردد و يك سيم رابط نيز بـه منظـور حفـظ مـداومت اتصـال زمين بين دو لوله كشيده شود.تعداد خمها – در مسير لولهكشي بين دو نقطه اتصال مكانيكي مانند دوجعبه (اعم از جعبه تقسـيم و يـا جعبـه كليـد و پريز) و يا يك جعبه و يك بوشن ويا دو بوشن در صورتي كه تعداد خمها از چهارخم 90 درجه (مجموع ۳۶۰ درجـه) بيشتر گردد بايد از جعبه كشش (box pull) استفاده شود.


درمواردي كه لوله ها دركارگاه بريده مي شود بايد لبه هاي تيز وبرنده آن از داخل وخارج لوله صاف، و به كلي برطـرف
شود.

لوله هاي له شده و زده دار نبايد در لوله كشي مصرف شود،و درهنگام نصب نيز بايد دقت و مواظبت به عمل آيد كه لولـه ها زخمي و معيوب نشود.

تمامي مجاري و لوله ها بايد از يك نقطه اتصال تا نقطه اتصال ديگر ( جعبه تقسيم به جعبه تقسـيم يـا پريـز بـه پريـز و مانند آن ) به صورت پيوسته امتداد يابد.

دهانه ورودي لوله هايي كه از ساختمان خارج و يا به ساختمان وارد مي شود بايد به طريـق مصـوب در برابـر آب وگـاز مسدود شود.

كليه لوله ها و مجاري وجعبه ها ومانند آن بايد درجريان نصب به طريق مناسب و به طور موقت مسدود شود تا از ورود گچ و شن و مواد خارجي مشابه به داخل آن جلوگيري شود.

لوله ها بايد در هنگام نصب خالي باشد وسيم ها يا كابلها پس از پايان لوله كشي به داخل آن هدايت شود.


در مسير لوله كشي روكار و يا توكار در هر نقطه اتصال چراغ، كليد، پريز و مانند آن بايد يك جعبـه متناسـب بـا مـورد
كاربرد نصب شود.


تغيير نوع لوله (مانند فولادي به پلاستيكي ) بدون تعبيه نوعي جعبه در محل تغيير مجاز نخواهد بود.


مجاري فلزي، جعبه هاي تقسيم و كشش، تابلوها، كابلهاي زره دار و لوازم لوله كشي مربوط، بايد بـه سيسـتم زمـين اتصال داده شود.

درمواردي كه لوله ها به كانال فلزي، يا تابلو، و يا هر نوع صفحه فلزي ختم مي شود، اتصـال بايـد بـه وسـيله بوشـن
برنجي و واشر سربي انجام شود.

كليه مجاري و لوله هايي كه به جعبه هاي تقسيم و يا كشش، تابلوها، كابينـت هـا و ماننـد آن خـتم مـي شـود، بايـد به طريق مقتضي، علامت گذاري و مشخص شود.


كليه لوازم الكتريكي، بايد به طور كاملا مستقل روي ديوارها نصب شـود و اتكـايي بـه لولـه هـاي بـرق مجـاور خـود نداشته باشد.

سيم هاي كشيده شده در لوله ها يا مجاري بايد از هر نظرسالم و بدون هيچ گونه شكستگي و پيچيدگي باشد و بين دو جعبه تقسيم يا درمحل هاي دسترسي به سرسيم ها بايد يكپارچه باشد.لوله كشي توكار

در ديوارهاي بتني براي نصب و عبور لوله هاي برق بايد هنگام قالب بندي محل لازم در نظرگرفته شود. كنـدن شـيار روي اين گونه ديوارها، يا سقف و كف بتني، پس از اتمام بتن ريزي، مجاز نخواهد بود.

در ديوارهاي آجري، شياركني ويا جاسازي و ايجاد سوراخ براي نصب لوله هاي برق، بايد پس از كاهگل كاري و يا گـچ و خاك ديوارها و يا سقف انجام شود. عمق اين گونه شيارها بايد به نحوي باشـد كـه اولآ، بـيش از نصـف ضـخامت ديوار برداشته نشود و ثانيا ،سطح خارجي لوله نصب شده، حداقل ۱/۵ سانتيمتر زير سطح تمام شده ديوار قـرار گيـرد.

تمامي جعبه هاي تقسيم، كشش وكليد و پريز بايد به گونه اي نصب شود كه لبه خارجي آن با سطح تمـام شـده ديـوار كاملا همسطح و تراز باشد.در مواردي كه اين گونه جعبـه هـا پـايين تـر از سـطح ديـوار قـرار گيـرد، بايـد بـه وسـيله حلقه هاي قابل تنظيم (rings extension) لبه هاي خارجي جعبه با سطح ديوار يكسان شود.

كاربرد لوله هاي بركمان و خرطومي پي – وي – سي در سيستم توكار به هيچ وجه مجاز نمي باشد.

لوله هاي توكار بايد به طريقي نصب شود كه از پيچ وخم هاي اضافي امتناع شود وحتي المقـدور از كوتـاهترين فاصـله استفاده شود.

لوله هاي توكار بايد حداقل ۱۵ ميلي متر زير سطح تمام شده ديوار يا سقف نصب شود.

در مواردي كه لوله ها در كف نصب مي شود حداقل فاصله از روي لوله تا سطح تمام شده، بايد سه سـانتيمتـر باشـد.


لوله كشي روكار

درسيستم لوله كشي روكار تمامي اتصالات بايد از نوع پيچي باشد و به وسيله پـيچ ومهـره و بوشـن و زانـو و سـه راه به يكديگر متصل شود. محكم كردن لوله ها بايد به وسيله لوازمي انجام گيـرد كـه سـبب زدگـي و يـا فرورفتگـي آن نشود.

محل و فاصله بستهاي لوله هاي روكار به وسيله مهندس ناظر تاسيسات برق دقيقا در كارگاه تعيين مي شود ليكن در هرحال فاصله بست ها نبايد از ۴۰ سانتي متر كمتر و از ۱۰۰ سانتي متر بيشتر باشـد. بسـت هـا بايـد بـه وسـيله رول پلاگ و پيچ به ديوار يا سقف محكم شود. اين گونه بست ها بايد دو پيچه و از انواعي باشد كه لوله با ديـوار يـا سـقف تماس پيدا نكند و حداقل ۶ ميلي متر با آن فاصله داشته باشد.در مواردي كه لوله بر روي سطح فلزي نصب مي شـود

لوله هاي برق، در سقف كاذب نبايد روي رابيتس نصب شود بلكه اين گونه لوله ها را بايد از سـقف اصـلي عبـور داد. در صورتي كه كليه لوله هاي برق حتي المقدور از كف اتاقها عبور داده شود از نظر آسيب ديـدگي بيشـتر مصـون خواهـد بود.

اتصال لوله كشي به دستگاه هاي داراي لرزش (ماننـد موتـور) بايـد بـه كمـك لولـه هـاي فـولادي قابـل انعطـاف بـا
بوشهاي مناسب، كه حداقل طول آن ۲۰ سانتيمترباشد، انجام شود.

در لوله كشي روكار درصورتي كه از لوله هاي فولادي سياه استفاده شود، كليه لوله ها، جعبه ها و سـاير وسـايل مربـوط بايد با يك دست رنگ ضد زنگ و يا رنگ ثانويه پوشانده شود. نصب لوله هاي فولادي سياه در مكانهـاي تـر، يـا در خارج ساختمان ها (فضاي آزاد) مجاز نخواهد بود.

درسيستم لوله كشي روكار در مكانهاي تر داخل ساختمان ها، لوله كشي روكار بايد بـه نحـوي انجـام شـود كـه بـين تمامي لوله ها، جعبه ها و ساير لوازم مربوط به آن، و ديوار يا سطح اتكايي حداقل شش ميليمتـر فاصـله وجـود داشـته باشد.


لوله كشي روكار ضد انفجار

در محيط هاي مخاطره آميز كه ايجاد جرقه، قوس الكتريكي و دماي بالا خطرساز است مانند محلهايي كـه گازهـاي محترق وقابل انفجار، بخارهاي هادي جريان برق، مواد نفتي، رشته هاي قابل اشتعال معلق در فضا و ماننـد آن وجـود دارد، بايد كليه لوله كشيهاي برق براساس طبقه بندي ها و استانداردهاي وزارت نفت، يا يكي از استانداردهاي شـناخته شده بين المللي مانند كميته بين المللي الكترونيك (IEC و 70 NFPA) انجام شود.

علايم ترسيمي الكتريكي براي لوله كشي برق درجدول ۵-۱ نشان داده شده است.
      
limoshirin65 مرد #68 | Posted: 25 Nov 2016 22:03 | Edited By: limoshirin65
کاربر

 
علايم ترسيمي الكتريكي براي لوله كشي برق

جدول ۵-۱


      
limoshirin65 مرد #69 | Posted: 29 Nov 2016 22:53
کاربر

 
فصل دوم سيم كشي برق


تعاريف و اصطلاحات
تعاريف و اصطلاحات

واژهها و اصطلاحات مورد استفاده در اين فصل داراي تعاريف زير خواهد بود:

هادي

هادي شامل مفتول هاي نازك مسي (افشان) در سيم قابل انعطاف و شامل تك مفتول يا مفتولهاي منظم تابيدهشـده در سيم غيرقابل انعطاف ميباشد.

سيم (رشته)

سيم شامل هادي است كه توسط پوششي (عايق) احاطه شده باشد.

كابل

مجموعه سيمها (رشته ها) كه توسط پوششي (غلاف) احاطه شده باشد.

پلي وينيلكلرايد (polyvinyl chloride, PVC)

آميزهاي از مواد كه به طور مناسـب انتخـاب شـده و متناسـب بـا هـم بـه عمـل آمـده و جـزء اصـلي آن پلاسـتومر (plastomer ) پليوينيلكلرايد يا يكي از كوپليمرهاي(copolymers )آن ميباشد.اين اصطلاح نيز براي آميـزههـايي شامل پليوينيلكلرايد و برخي از پليمرهاي آن به كار ميرود.

لاستيك

آميزهاي از مواد كه به طور مناسب انتخاب شده و متناسب با هم ولكانيزه(vulcanized )، يا كراس لينك شده و جزء شاخص آن لاستيك طبيعي و يا الاستومر سنتتيك (elastomer synthetic ) ميباشد.

پليكلروپرن (polychloroprene, PCP)

آميزهاي ولكانيزه كه الاستومر آن، پليكلروپرن است . از هر الاستومر سنتتيك ديگر نيز ميتوان استفاده كـرد مشـروط برآن كه خواص آميزه مشابه خواص pcp باشد.

لاستيك اتيلن وينيل آستات (EVA )

آميزهاي ولكانيزه كه الاستومر آن، اتيلن وينيل آستات است. از هر الاستومر سنتتيك ديگر نيز مـيتـوان اسـتفاده كـرد مشروط بر آن كه خواص آميزه مشابه خواص EVA باشد.

ولتاژ اسمي

ولتاژ اسمي سيم يا كابل ولتاژي است كه سيم يا كابل براي آن طراحي شده و آزمـونهـاي الكتريكـي بـر اسـاس آن انجام ميشود.ولتاژ اسمي به صورت U/U0 بر حسب ولت بيان ميشود.
U0 - مقدار موثر ولتاژ هر رشته و زمين (پوشش فلزي كابل يا هر پوشش ديگر) ميباشد.
U –مقدار موثر ولتاژ بين هر دو فاز يك كابل چند رشتهاي يا سيستمي از سيمها ميباشد.

جريان مجاز حرارتي يك هادي يا جريان اسمي

مقدار ثابتي از جريان، كه تحت شرايط تعيين شدهاي بدون اين كه درجه حرارت تعادل هادي از ميـزان معينـي تجـاوز نمايد، مي تواند از آن عبور كند.براي هادي ،ها جريان مجاز جريان اسمي آن در نظر گرفته ميشود.

اضافه جريان

هر جرياني است كه بيش از جريان اسمي باشد.

جريان اضافه بار

اضافه جريان به وجود آمده در مداري كه از نظر الكتريكي آسيب نديده باشد.

جريان اتصال كوتاه

اضافه جرياني است كه در اثر متصل شدن دو نقطه با ولتاژهـاي مختلـف، در هنگـام كـار عـادي از طريـق مقاومـت ظاهري (امپدانس) بسيار كم، به وجود آمده باشد.


      
limoshirin65 مرد #70 | Posted: 29 Nov 2016 22:53
کاربر

 
فصل دوم سيم كشي برق


استاندارد ساختاستاندارد ساخت

سيم ،ها كابلهاي قابل انعطاف و غيرقابل انعطاف و نيز بندهاي قابل انعطاف با عايق و غلاف PVC يـا لاسـتيكي كـه براي نصب ثابت يا اتصالات متحرك در تاسيسات برقي كارهاي ساختماني به كـار مـيرونـد بايـد برابـر جديـدترين اصلاحيه استانداردهاي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و يا يكـي از اسـتانداردهاي شـناخته شـده و معتبـر جهاني مانند كميسيون بينالمللي الكتروتكنيك (Commission Electrotechnical International, IEC) به شرح زيـر طراحي، ساخته و مورد آزمون قرار گيرد:

استانداردهاي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

سيمها و كابلها با عايق پليوينيل كلرايد با ولتاژ اسمي تا و خود ۴۵۰/۷۵۰ ولت

۱- بخش مقررات عمومي ISIRI 607-1
۲- بخش روش های آزمون ISIRI 607-2
۳- بخش سيمها براي سيمكشي نصب ثابت 3-607 ISIRI
۴- بخش كابلها براي سيمكشي نصب ثابت 4-607 ISIRI
۵- بخش كابلها و بندهاي قابل انعطاف 5-607 ISIRI
۶- بخش كابلهاي بالابر و كابلهاي اتصالات متحرك 6-607 ISIRI

سيم ،ها كابلها و بندهاي قابل انعطاف با عايقبندي لاستيكي و هاديهاي گرد و با ولتاژ اسمي تا ۷۵۰ ولتISIRI 1926

جريان مجاز هاديها براي تاسيسات الكتريكي ساختمانها 1936 ISIRI

آييننامه ايمني تاسيسات الكتريكي ساختمانها 1937 ISIRI


استانداردهاي كميسيون بين المللي الكترو تکنیک

كابلها با عايق پليوينيل كلرايد، با ولتاژ اسمي تا وخود ۴۵۰/۷۵۰ ولت

۱- بخش الزامات عمومي IEC 60227-1
۲- بخش روش های آزمون IEC 60227-2
۳- بخش كابل هاي بدون غلاف براي سيم كشي نصب ثابت 3-60227 IEC
۴- بخش كابل هاي داراي غلاف براي سيم كشي نصب ثابت 4-60227 IEC
۵- بخش كابل هاي (بندهاي) قابل انعطاف 5-60227 IEC
۶- بخش كابل هاي بالابر و كابلهاي اتصالات متحرك 6-60227 IEC
۷- بخش كابل هاي قابل انعطاف با و بدون حفاظ(screen) با دو هادي يا بيشتر 7-60227 IEC

كابل ها با عايق لاستيكي، با ولتاژ اسمي تا و خود ۴۵۰/۷۵۰ ولت

۱- بخش الزامات عمومي IEC 60245-1
۲- بخش روش های آزمون IEC 60245-2
۳- بخش كابلها با عايق سيليكون مقاوم در برابر حرارت 3-60245 IEC
۴- بخش بندها وكابلهاي قابل انعطاف 4-60245 IEC
۵- بخش كابل هاي بالابر IEC 60245-5
۶- بخش كابلها با عايق لاستيكي اتيلن وينيلآستات مقاوم در برابر حرارت 7-60245 IEC
۷- بخش بندها براي كاربردهايي با انعطافپذيري بالا 8-60245 IEC

تاسيسات الكتريكي ساختمان ،ها بخش ۱ اصول پايه اي

ارزيابي شاخصه هاي عمومي، تعاريف IEC 60364-1
تاسيسات الكتريكي ساختمان ها بخش انتخاب و نصب دستگاه الكتريكي ، مقررات عمومي IEC 60364-5-51
تاسيسات الكتريكي ساختمان ها بخش انتخاب و نصب دستگاه الكتريكي،سيم هاي سيم كشي IEC 60364-5-52
تاسيسات الكتريكي ساختمان ،ها بخش انتخاب و نصب دستگاه الكتريكي،ساختارهاي اتصال زمين و هاديهاي حفاظتي IEC 60364-5-54


استانداردهاي B.S

كابل هاي الكتريكي، كابلهاي عايق PVC بدون زره براي ولتاژهاي اسمي تا و خود ۴۵۰/۷۵۰ ولت BS 6004
كابل هاي الكتريكي،بندهاي قابل انعطاف با ولتاژ اسمي ۵۰۰-۳۰۰ ولت 6500 BS
كاربرد كابلهاي با ولتاژ اسمي حداكثر ۴۵۰/۷۵۰ ولت 7540 BS

استانداردهاي DIN VDE

نصب تاسيسات برقي با ولتاژ زير ۱۰۰۰ ولت 0100 VDE DIN
مقادير توصيه شده براي جريان مجاز –(پيوست )1 450-0100 VDE DIN
كابل ها سيم ها و بندهاي قابل انعطاف براي تاسيسات برقي 819/1-0250 VDE DIN
كابل ها و بندهاي قابل انعطاف لاستيكي براي تاسيسات برقي 808/1-0282 VDE DIN
كابل ها سيم ها و بندهاي قابل انعطاف با عايق پي - وي – سي براي تاسيسات برقي DIN VDE 0281-1/404

مقررات ملي ساختمان ايران، مبحث سيزدهم، طرح و اجراي تاسيسات برقي ساختمان ها سال ۱۳۸۲
      
صفحه  صفحه 7 از 8:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  پسین » 
علم و دانش انجمن لوتی / علم و دانش / Electrical Engineering | مهندسی برق

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا