تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
علم و دانش

Electrical Engineering | مهندسی برق

صفحه  صفحه 8 از 8:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  
#71 | Posted: 29 Nov 2016 21:54
فصل دوم سيم كشي برق


مشخصات فني و موارد كاربرد سيم ها و كابل ها بر اساس استانداردهاي مليسيمها و كابلهاي داراي عايق پليوينيلكلرايد (PVC) با ولتاژ اسمي تا و خود ۴۵۰/۷۵۰ ولت كه براي نصـب ثابـت در تاسيسات برقي كارهاي ساختماني به كار ميروند، بايد برابر استانداردهاي ملي ايران بـه شـماره -1 607- ،3 607، -4 607 ،ساخته شده باشد . كابلها و بندهاي قابل انعطاف و نيز كابلهاي بالابر و كابـلهـاي اتصـالات متحـرك بـا عايق پليوينيل كلرايد با ولتاژ اسمي تا و خود ۴۵۰/۷۵۰ ولت كه در تاسيسات برقي كارهاي ساختماني مـورد اسـتفاده قرار ميگيرند بايد براساس استانداردهاي ملي ايران به شماره -5 607 و -6 607 توليد شده باشند .
مهم چنـين سـي هـا كابلها و بندهاي قابل انعطاف با پوشش لاستيكي (طبيعي، مصنوعي و يا مخلوطي از آن دو) با ولتـاژ اسـمي حـداكثر ۷۵۰ ولت و مورد مصرف در تاسيسات ياد شده بايد بر طبق استاندارد ملي ايران با شماره ۱۹۲۶ ساخته شـده باشـند
در مواردي كه براي سيم و كابل مورد نياز استاندارد ايراني موجود نباشد بايد از استاندارد كميسيون بين المللي الكترونيـك (IEC) و يا ساير استانداردهاي معتبر جهاني مانند CENELEC،VDE ،BS و مشابه آن استفاده نمود.

در بخشهاي زير انواع سيم و كابل هايي كه مطابق با استانداردهاي ملي ايران در كشور توليـد و در تاسيسـات برقـي كارهاي ساختماني مورد استفاده قرار ميگيرند، بر اساس كـد مشخصـه طبقـه بنـدي وضـمن ارايـه مشخصـات فنـي عمومي، موارد كاربرد آنها نيز مشخص و درج گرديده است . لازم به يادآوري است انواع سيم و كابلها بـا عـايق PVC و تحت پوشش استاندارد ملي ايران به شماره ۶۰۷ با دو رقم مشخص شده اند كه بعـد از شـماره ايـن اسـتاندارد قـرار ميگيرند .

رقم اول نشاندهنده گروه اصلي سيم و كابل و رقم دوم مصرف نوع بـه خصـوص سـيم و كابـل در گـروه اصلي ميباشد
چند گروه اصلي سيم و كابل به عنوان نمونه در اين استاندارد عبارتند از:

۰- سيم ها براي سيمكشي نصب ثابت
۱- كابل ها براي سيمكشي نصب ثابت
۴- بندهاي قابل انعطاف براي كاربردهاي سبك
۵- كابل هاي قابل انعطاف براي مصارف معمولي
۷- كابل هاي قابل انعطاف براي مصارف مخصوص


سيم از نوع ISIRI ۶۰۷-۱

اين نوع سيم بايد داراي ولتاژ اسمي ۴۵۰/۷۵۰ ولت بوده و هادي هاي آن از جنس مس به صورت تك مفتولي (گـروه ۱) ويا چند مفتولي تابيده شده منظم (گروه ۲ ) مطابق ضوابط استاندارد ملي شماره ۳۰۸۴ ساخته شود. جنس عايق بايد آميزهاي از پليوينيل كلرايد نوع C مطابق استاندارد ملي شماره ۱-۶۰۷ بوده وهادي را در برگرفتـه باشـد .

ضـخامت و مقاومت عايق و هم چنين قطر خارجي سيم بايد مطابق مقررات و جدول ۱ از استاندارد ملـي شـماره ۳-۶۰۷ باشـد .
حداكثر دماي هادي در استفاده عادي اين گونه سيم ها ۷۰ درجه سانتيگراد اسـت . سـيمهـاي نـوع ۱-۶۰۷ ممكـن است با سطح مقطع اسمي ۱ تا ۴۰۰ ميليمتر مربع ساخته شده و به صورت ثابت در محيطهاي خشك، در دستگاه ،ها تابلوهاي سوييچ وتوزيع ونيزداخل لوله، به صورت روكاره يا توكار به كار ميرود. اسـتفاده از ايـن نـوع سـيم بـه طـور
مستقيم زير گچ مجاز نخواهد بود.

سيم از نوع ISIRI ۶۰۷-۲

اين نوع سيم بايد داراي ولتاژ اسمي ۴۵۰/۷۵۰ ولت بوده و هادي هاي قابل انعطاف آن از جنس مس بايد بـا مقـررات داده شده براي گروه ۵ هادي ها در استاندارد ملي شماره ۳۰۸۴ مطابقت نمايد.
عايق بايد آميزهاي از پلي وينيل كلرايد نوع C بوده و هادي را پوشش دهد . ضخامت و مقاومت عايق و هـمچنـين قطـر خارجي سيم بايـد مطـابق مقـررات و جـدول۳ از اسـتاندارد ملـي شـماره ۳-۶۰۷ باشـد . حـداكثر دمـاي هـادي در بهره برداري از اين نوع سيم ها ۷۰ درجه سانتيگراد است . سيم هاي نوع ۲-۶۰۷ ممكن است با سـطح مقطـع اسـمي 1/5 تا 240 ميليمتر مربع ساخته شده و براي سيمكشي نصب ثابت در مصارف عمومي مشابه سيم نـوع ۱-۶۰۷ بـه كار ميرود.

سيم از نوع ISIRI ۶۰۷-۵

اين نوع سيم بايد داراي ولتاژ اسمي ۳۰۰/۵۰۰ ولت بوده و هـادي هـاي آن از جـنس مـس بـه صـورت تـك مفتـولي گروه ۱ مطابق استاندارد ملي شماره ۳۰۸۴ ساخته شود. جنس عايق بايد آميزهاي از پليوينيل كلرايـد نـوع C بـوده و هادي را در برگرفته باشد. ضخامت و مقاومت عايق و هم چنين قطر خارجي سيم بايد مطابق مقررات و جدول شـماره ۵ از استاندارد ملي شماره ۳-۶۰۷ باشد . حداكثر دماي هـادي در اسـتفاده عـادي ۷۰ درجـه سـانتيگـراد مـيباشـد. اينگونه سيم ها ممكن است با سطح مقطع اسمي ۰/۵ ،۰/۷۵ و ۱ ميليمترمربع ساخته شده و در مكـانهـاي خشـك براي سيم كشي داخلي به كار رفته و بايد از مصرف آن به طور مستقيم در زير گچ خودداري شود.

سيم از نوع ISIRI ۶۰۷-۶

اين نوع سيم بايد داراي ولتاژ اسمي ۳۰۰/۵۰۰ ولت بوده و هادي هاي آن از نوع مس قابل انعطـاف بايـد بـا مقـررات داده شده براي گروه هاديها در استاندارد ملـي شـماره ۳۰۸۴ مطابقـت داشـته باشـد.جـنس عـايق بايـد آميـزهاي از پليوينيل كلرايد نوع C بوده و هادي را پوشش دهد. ضخامت و مقاومت عايق و هـمچنـين قطـر خـارجي سـيم بايـد مطابق مقررات و جدول شماره ۷ از استاندارد ملي شماره ۳-۶۰۷ باشد . حداكثر دماي هادي در بهـره بـرداري عـادي ۷۰ درجه سانتيگراد ميباشد. اينگونه سيم ها ممكن است با سطح مقطع اسمي ۰/۵ تا ۷۰ ميليمترمربع توليد شـده و در تاسيسات برقي نصب ثابت،در نقاط خشك و براي اتصالات مدارهاي روشنايي، داخـل لولـه روي ديـوار يـا داخـل ديوار به كار رفته ولي استفاده از اين سيم به طور مستقيم در زير گچ مجاز نميباشد.

سيم از نوع ISIRI ۶۰۷-۷

اين نوع سيم بايد داراي ولتاژ اسمي ۳۰۰/۵۰۰ ولت بوده و هادي جنس آن از مس به صـورت تـكمفتـولي گـروه۱ مطابق استاندارد ملي ۳۰۸۴ ساخته شود.جنس عايق بايد آميزهاي از پلي وينيلكلرايد نوع E بوده و هـادي را پوشـش دهد. ضخامت و مقاومت عايق و همچنين قطر خارجي سيم بايد مطابق مقررات و جدول شماره ۹ از اسـتاندارد ملـي شماره ۳-۶۰۷ باشد.اين نوع سيمها ممكن است با سـطح مقطـع اسـمي ۰/۵ تا ۶ ميلـيمترمربـع توليـد شـده و در مكانهاي خشك براي نصب ثابت و سيمكشي داخلي وقتي كه دماي هادي حداكثر ۱۰۵ درجه سانتيگـراد گـردد بـه كار ميرود.

سيم از نوع ISIRI ۶۰۷-۸

اين نوع سيم بايد داراي ولتاژ اسمي ۳۰۰/۵۰۰ ولت بوده و هادي هاي آن از نوع مس قابل انعطاف گـروه ۵ مطـابق استاندارد ملي شماره ۳۰۸۴ ساخته شود.جنس عايق بايد آميزهاي از پليوينيل كلرايد نوع E بوده و هادي ها را پوشـش دهد. ضخامت و مقاومت و همچنين قطر خارجي سيم بايد بر اساس مقررات و جدول شـماره ۱۱ از اسـتاندارد ملـي شماره ۳-۶۰۷ باشد . سيمهاي نوع ۸-۶۰۷ ممكن است با سطح مقطع اسمي ۰/۵ تا ۶ ميلـيمترمربـع توليـد شـده و براي تاسيسات نصب ثابت در مكانهاي خشك وقتي كه دماي هادي حـداكثر ۱۰۵ درجـه سـانتيگـراد گـردد مـورد استفاده قرار ميگيرد.

سيم از نوع ISIRI ۶۰۷-۱۰

اين نوع كابل بايد داراي ولتاژ اسمي ۳۰۰/۵۰۰ ولت بوده و هادي هاي آن از جنس مس به صورت تك مفتـولي گـروه ۱ و يا چند مفتولي تابيده شده منظم گروه ۲ بايد با مقررات استاندارد ملي شماره ۳۰۸۴ مطابقت نمايـد. عـايق بايـد آميزهاي از پليوينيل كلرايد نوع C بوده و هاي را دربر گرفته باشد. رشته هاي به هم تابيده شده بايـد بـه وسـيله يـك پوشش داخلي اكسترود شده شامل لاستيك غيرولكانيزه يا آميزهاي از پلاستيك پوشانيده شود. غلاف بايد آميـزهاي از پليوينيل كلرايد نوع ST4 استاندارد ملي شماره ۱-۶۰۷ بوده و پوشش داخلي را در بر گيـرد. غـلاف بايـد كـاملاً بـا پوشش داخلي در تماس بوده ولي به آن نچسبد . ضخامت و مقاومت عايق و نيز ضخامت غلاف و قطر خـارجي كابـل بايد مطابق مقررات و جدول شماره ۱ از استاندارد ملي شماره ۴-۶۰۷ باشد . حداكثر دماي هادي در استفاده عادي از اين كابل ۷۰ درجه سانتيگراد است . اين نوع كابل ممكن است به تعداد ۲،۳،۴ يا ۵ رشته و به سـطح مقطـع اسـمي ۱/۵ تا ۳۵ ميليمترمربع و براي تاسيسات ثابت و در مكانهاي خشك يـا مرطـوب، در محوطـههـا و فضـاي آزاد بـه صورت رو كار تا توكار به كار ميرود. استفاده از اين كابل به صورت دفن مستقيم در زمين مجاز نميباشد.

سيم از نوع ISIRI ۶۰۷-۴۱

اين نوع بند با انعطاف پذيري بالا بايد داراي ولتاژ اسمي ۳۰۰/۳۰۰ و دو هادي بوده و هرهادي از دسـته هـاي بـه هـم تابيده يا گروه هايي از اين دسته ها كه به هم تابيده شدهاند تشكيل شده باشد. هر دسته تابيده شـده از يـك يـا تعـداد بيشتري از مفتولهاي نازك تخت مسي يا آلياژ مس تشكيل شده كه به صورت مارپيچ روي نخي از پنبه پلي آميـد يـا مواد مشابه ديگر پيچيده شده است . عايق بايد آميزه اي از پلـي وينيـلكلرايـد نـوع D بـوده و هـادي را در بـر گرفتـه باشد.مقاومت هادي و ضخامت و مقاومت عايق و نيز ابعاد خروجي اين نوع بند بايد بر اساس مقررات و جدول شـماره ۱ از استاندارد ملـي شـماره ۵-۶۰۷ باشـد.بنـد نـوع ۴۱-۶۰۷ ممكـن اسـت بـا سـطح مقطـع اسـمي ۰/۵ و ۰/۷۵ ميليمترمربع ساخته شده و در كاربردهاي سبك و وسايل الكتريكي قابل حمل وقتـي كـه دمـاي هـادي حـداكثر ۷۰ درجه سانتيگراد باشد مورد استفاده قرارميگيرد.

سيم از نوع ISIRI ۶۰۷-۴۲

اين نوع بند تخت بدون غلاف بايد داراي ولتاژ اسمي ۳۰۰/۳۰۰ ولت و دو هادي بوده و هادي ها بايد با مقـررات داده شده براي گروه ۶ هاديها در استاندارد ملي شماره ۳۰۸۴ مطابقت نمايد.عايق بايد آميزهاي از پليوينيل كلرايد نـوع D بوده و هادي را پوشش دهد.هاديها بايد موازي قرار گرفته و با عايق پوشانيده شود.بايـد در دو طـرف عـايق شـياري بين هاديها در نظر گرفته شوند تا جداسازي رشته ها از هم به سهولت انجام گيرد. ضخامت و مقاومـت عـايق و نيـز ابعاد خارجي بايد بر طبق مقررات و جدول شماره ۳ از استاندارد ملي شماره ۵-۶۰۷ باشد . حـداكثر دمـاي هـادي در استفاده عادي ۷۰ درجه سانتيگراد ميباشد. اين نوع بند ممكن است باسطح مقطع اسمي ۰/۵ و ۰/۷۵ ميلـيمترمربـع توليد شده و در محيطهاي خشك براي اتصال وسايل الكتريكي قابل حمل و در مكانهايي كـه تـنشهـاي مكـانيكي كمي وجود دارد ميتواند استفاده شود . كاربرد اين نوع بندها در تجهيزات گرمازا مجاز نميباشد.

سيم از نوع ISIRI ۶۰۷-۴۳

اين نوع بند بايد داراي ولتاژ اسمي ۳۰۰/۵۰۰ ولت بوده و هادي مسي آن بايـد بـا مقـررات داده شـده بـراي گـروه ۵ هاديها در استانداد ملي شماره ۳۰۸۴ مطابقت نمايد. عايق بايد آميزه اي از پليوينيل كلرايد نوع D بوده و هادي را در بر گرفته باشد. پوشش بافته شده از منسوجات بر روي عايق اختياري است.بافت در صورت وجود بايد از پنبـه، ابريشـم يا جنس مشابهي بوده كه ممكن است با آميزه مناسبي اشباع شده باشد . ضخامت و مقاومت عايق ونيـز قطـر خـارجي بايد مطابق مقررات و جدول شماره ۵ از استاندارد ملي شماره ۵*۶۰۷ باشد . حداكثر دماي هـادي در اسـتفاده عـادي ۷۰ درجه سانتيگراد ميباشد. اين نوع بند ممكن است با سطح مقطع اسمي ۰/۵ و ۰/۷۵ ميليمترمربع ساخته شـده و به عنوان بند براي زنجيرهاي تزييني به كار ميرود.

سيم از نوع ISIRI ۶۰۷-۵۲

اين كابل قابل انعطاف سبك بايد داراي ولتاژ اسمي ۳۰۰/۳۰۰ ولت بوده و هادي هـاي مسـي آن بـه تعـداد ۲ و ۳ بـا مقررات داده شده براي گروه ۵ هـادي هـا در اسـتاندارد ملـي شـماره ۳۰۸۴ مطابقـت نمايـد. عـايق بايـد آميـزهاي از پليوينيل كلرايد نوع D بوده و هادي را در بر گرفته باشد. رشته ها در كابل گرد بايد به هم تابيده شده ودر كابل تخـت رشتها بايد به طور موازي قرار گيرند.غلاف بايد آميزهاي از پلي وينيلكلرايد نوع ST5 بوده و رشتهها را در بـر گرفتـه باشد.ضخامت و مقاومت عايق و نيز ضخامت غلاف و ابعاد خارجي كابل بايد بر طبق مقررات و جـدول شـماره ۷ از استاندارد ملي شماره ۵-۶۰۷ باشد . اين نوع كابل ممكن است با سطح مقطع اسمي ۰/۵ و ۰/۷۵ ميليمتر مربع توليـد شده و براي تجهيزاتي كه تنشهاي مكانيكي كم را تحمل كرده و دماي كار آنها حداكثر ۷۰ درجه سانتيگـراد اسـت به كار ميرود.

سيم از نوع ISIRI ۶۰۷-۵۳

اين كابل قابل انعطاف معمولي با غلاف PVC بايد داراي ولتاژ اسمي ۳۰۰/۵۰۰ ولت بوده و هادي هاي مسي آن بـه تعداد ۲ ، ۳ ، ۴ و ۵ بايد با مقررات داده شده براي گروه ۵ هادي ها در استاندارد ملي شده ۳۰۸۴ مطابقت نماينـد . عـايق بايد آميزهاي از پليوينيل كلرايد نوع D بوده و هادي را پوشش دهد . در كابل گرد، رشتهها و پركننـدههـا (fillers ) در صورت وجود، بايد به هم تابيده شوند و در كابل تخت رشته ها بايد به طور موازي قرار گيرند. غـلاف بايـد آميـزهاي از پليوينيل كلرايد نوع ST5 بوده و رشته ها را در بر گرفته باشد.ضخامت و مقاومت عايق و نيز ضخامت غـلاف و ابعـاد خارجي كابل بايد مطابق جدول شماره ۹ از استاندارد ملي شماره ۵-۶۰۷ باشد . اين نوع كابل ممكن است بـا سـطح مقطع اسمي ۲/۵ و ۰/۷۵ميليمترمربع توليد شده و در مكانهاي خشك و در تجهيزاتـي كـه تـنشهـاي مكـانيكي متوســطي را تحمــل كــرده و دمــاي كــار آنهــا حــداكثر ۷۰ درجــه ســانتيگــراد اســت بــه كــار مــيرود.

سيم از نوع ISIRI ۶۰۷-۷۱

اين كابل تخت با غلاف PVC بايد داراي ولتاژ اسمي ۳۰۰/۵۰۰ ولت براي كابلهايي كه سطح مقطع اسـمي هـادي آنها از يك ميليمترمربع بيشتر نباشد و ۴۵۰/۷۵۰ ولت براي ساير كابل ها بوده و هاديهاي مسي آن بايد بـا مقـررات داده شده براي گروه ۵ هادي ها در استاندارد ملي شماره۳۰۸۴ مطابقت نمايند. تركيب سطوح مقطـع اسـمي و تعـداد هاديهاي مربوطه بايد بر اساس مقررات استاندارد ملي شماره ۶-۶۰۷ باشد . عايق بايد آميـزهاي از پلـي وينيـل كلرايـد نوع D بوده و هادي را در برگرفته باشد. همچنين غلاف بايد آميزهاي از پلي وينيلكلرايد نوع ST5 بوده و رشته هـا را در بر گرفته باشد.ضخامت و مقاومت عايق و نيز ضـخامت غـلاف بايـد بـر اسـاس مقـررات و جـدول شـماره ۱ از استاندارد ملي شماره ۶-۶۰۷ باشد . حداكثر دماي هادي در استفاده عادي ۷۰ درجه سانتيگراد است . اين نوع كابلهـا براي آسانسورها و بالابرها در تاسيساتي كه طول معلق و آزاد كابل ها از ۳۵ متر و سـرعت حـداكثر آنهـا از ۱/۶ متربـر ثانيه بيشتر نشود، به كار ميرود.


سيم كابل،ها ها و بندهاي قابل انعطاف با عايق لاستيكي

سيم ،ها كابلها و بندهاي قابل انعطاف با عايقبندي لاستيكي بايد بر اساس استاندارد ملي شماره 1926 توليد شـوند.

اين استاندارد براي سيم ،ها كابل ها و بندهاي قابل انعطافي با ولتاژ اسمي حداكثر ۷۵۰ ولت است كـه داراي عـايقي از جنس لاستيك طبيعي يا مصنوعي يا مخلوطي از آنها بوده و براي استفاده در دماي هـادي تـا ۶۰ درجـه سـانتيگـراد مناسب ميباشند . انواع كابل ها و بندهاي قابل انعطاف مشمول اين استاندارد با دو رقم مشخص ميشـوند كـه قبـل از آن شماره استاندارد ذكر ميگردد. اولين رقم نشاندهنده طبقه اصلي كابل يا بنـد قابـل انعطـاف بـوده و دومـين رقـم نشاندهنده نوع مخصوص در طبقه اصلي است . کد مشخصـه انـواع مختلـف كابـلهـا و بنـدهاي قابـل انعطـاف بـا عايقبندي لاستيكي بر اساس استاندارد ملي شماره ۱۹۲۶ به شرح زير ميباشد.

     
#72 | Posted: 29 Nov 2016 21:54
کد مشخصـه انـواع مختلـف كابـلهـا و بنـدهاي قابـل انعطـاف بـا عايقبندي لاستيكي بر اساس استاندارد ملي شماره ۱۹۲۶


     
#73 | Posted: 29 Nov 2016 21:55
فصل دوم سيم كشي برق

مشخصات فني و موارد كاربرد سيم ها و كابل ها بر اساس استانداردهاي بين الملليدرمواردي كه براي سيم، كابل و بند موردنظر استاندارد ايراني تدوين و ابلاغ نگرديده است، استانداردهاي IEC و سـاير استانداردهاي معتبر جهاني از قبيل CENELEC ،VDE و BS بايد ملاك عمل قرار گيرد.

در تدوين اسـتانداردهاي ملي شماره ۱-۶۰۷ الي ۶-۶۰۷ و نيز شماره ۱۹۲۶ ،استانداردهاي كميسيون بينالمللي الكتروتكنيك به شـماره IEC 1-60227 الي 6-60227 IEC و نيز 1-60245 IEC الي 4-60245 IEC مبناي كـار بـوده و در بسـياري مـوارد دقيقاً ملاك عمل قرار گرفتهاند . بدين علت از تكرار مشخصات فني وموارد كاربرد سيم ،ها كابلها و بنـدها بـر اسـاس استانداردهاي IEC و كدهاي مشخصه آنها پرهيز ميگردد.

در استاندارد بين المللي سيستم هماهنگ (System Harmonized CENELEC) نشانه شناسايي سيم ها و كابـلهـا عبارت است از حروف HAR يا نخي با رنگهاي متوالي مشكي– قرمز - زرد، كه همراه با نشانه هاي استاندارد كشـور سازنده بايد حداقل بر روي يك هسته علامت ،گذاري شود به طوري كه مثلاً سيمها و كابلهـاي اسـتاندارد آلمـان در سيستم هماهنگ با علامت VDA HAR مشخص ميشود.

در مواردي كه از نخ شناسايي اسـتفاده مـيشـود مليـت استاندارد توليدكننده ممكن است با استفاده از طول رنگهاي مختلف نيز مشخص شود

کد شناسايي مشخصات سيم ها و كابل ها در سيستم هماهنگ(CENELEC) در جدول ۱-۲ ارايه شـده اسـت.

نشـانه شناسايي سيم ها و كابل ها در سيستم استاندارد VDE وبا توجه به كاربرد وسيع و با سابقه آنها بـراي كابـلهـاي فشـار ضعيف و متوسط در اين كشور، در فصل ۷ كابلهاي فشار ضعيف مطرح و معرفي گرديده اسـت . عمـده تـرين انـواع سيم ها و كابل هاي عايق دار مورد استفاده در تاسيسـات برقـي كارهـاي سـاختماني بـر اسـاس اسـتانداردهاي سيسـتم هماهنگ CENELEC و VDE در جدول زیر نمایش داده میشود.

     
#74 | Posted: 29 Nov 2016 21:55
جدول ۱-۲ كد شناسايي مشخصات سيم ها و كابل ها در سيستم هماهنگ ( CENELEC)


     
#75 | Posted: 1 Dec 2016 23:33
فصل دوم سيم كشي برق

مشخصات فني و موارد كاربرد سيم ها و كابل ها بر اساس استانداردهاي بين الملليسيم از نوع NYA يا HO7V-U


اين نوع سيم با ولتاژ اسمي 750/450 ولت داراي هادي مفتولي از جنس مس نرم شده ميباشد كه با مـاده PVC بـه رنگ هاي مختلف پوشيده شده است . اينگونه سيمها در تابلوهاي برق و تاسيسات نصب ثابت در محيطهـاي خشـك در داخل لوله، روي ديوار يا داخل آن به كار ميرود . استفاده از اين سيم بهطور مستقيم در داخل ديـوار مجـاز نخواهـد بود . اين نوع سيم معادل سيم ۱-۶۰۷ (ISIRI) هـادي گـروه1 (مـيباشـد. هـمچنـين ايـن نـوع سـيم معـادل سـيم 227 IEC 01 است .


سیم از نوع NYAB يا HO7V-R


اين نوع سيم با ولتاژ اسمي 750/450 ولت داراي هادي رشته اي (نيمه افشان) از مـس نـرمشـده بـا پوششـي از مـاده PVC به رنگهاي مختلف ميباشد و در تاسيسات نصب ثابت در محيطهاي خشك درون لوله به صورت روكـار يـا توكار به كار ميرود. استفاده از اين سيم به طور مستقيم در داخل ديوار مجاز نخواهد بود .سيم نوع NYAB نسبت بـه NYA داراي نرمش بيشتري است . اين نوع سيم معادل سيم ۱-۶۰۷ (ISIRI) هادي گروه2 (ميباشد. همچنـين ايـن نوع سيم معادل سيم 01 IEC 227 است.


سیم از نوع NYAF يا HO7V-K

اين نوع سيم با ولتاژ اسمي 750/450 ولت داراي هادي افشان (قابل انعطاف) از مس نـرمشـده بـا پوششـي از مـاده PVC به رنگهاي مختلف ميباشد و در تاسيسات نصب ثابت در محيطهاي خشك در داخل لوله به صـورت روكـار يا توكار به كار ميرود. استفاده از اين سيم به طور مستقيم در داخل ديوار مجاز نيسـت. ايـن نـوع سـيم معـادل سـيم ۲-۶۰۷ (ISIRI) ميباشد. همچنين اين نوع سيم معادل سيم 02 IEC 227 است.


سیم های NYFAF يا HO5V-K و NYFA يا HO5V-U

اين نوع سيم با ولتاژ اسمي 500/300 ولت داراي پوشش عـايق از جـنس PVC مـي باشـد. سـيم U-HO5V داراي هادي مسي تك مفتولي و سيم K-HO5V داراي هاديهاي مسي افشان (قابل انعطاف ) اسـت . ايـنگونـه سـيمهـا در محيطهاي خشك براي سيمكشي داخلي يا اتصالات لوازم و دستگاههاي اندازهگيري و كنترل تاسيسـات نيـرو، لـوازم برقي و چراغها و در تاسيسات حفاظتشده نصب ثابت مورد استفاده قرار ميگيرند . اين نوع سيمها معـادل سـيمهـاي ۵-۶۰۷ (ISIRI و ۶-۶۰۷ (ISIRI) ميباشند. همچنين اين نوع سيم ها معادل سيم 01 IEC 227 است.


كابل پلاستيكي سبك NYM

اين نوع كابل با ولتاژ اسمي 500/300 ولت داراي هاديهاي مسي مفتولي يا افشـان، عـايق ترموپلاسـتيك (PVC) پوشش مشترك بر روي هسته و غلاف ترموپلاستيك ميباشد و در محيطهاي خشك، تر و مرطوب، در زيـر يـا روي كار به صورت نصب ثابت به كار ميرود. استفاده از كابل مزبور در فضاي بـاز در صـورتي كـه در برابـر نـور مسـتقيم خورشيد محافظت شود بلامانع است، ليكن دفن آن در زيـرزمين مجـاز نخواهـد بـود. ايـن نـوع كابـل معـادل كابـل ISIRI) ۱۰-۶۰۷) است.


سیم NYZ يا HO3VH-H

اين نوع سيم كه به صورت بند تخت دوتايي ساخته ميشود داراي ولتاژ اسمي 300/300 ولت، هـادي از رشـته هـاي مسي خيلي نازك و عايق از جنس PVC ميباشد، در محيطهاي خشك با تنشهاي مكانيكي خيليكـم بـراي تغذيـه تاسيسات برقي فشار ضعيف و فشار متوسط وسايل برقي كممصرف كه گرمازا نميباشند مانند راديو، چراغ روميزي و ساعت مورد استفاده قرار مي گيـرد. ايـن نـوع سيم معادل سيم ۴۲-۶۰۷ (ISIRI) ميباشد. همچنين اين نوع سيم معادل سيم 42 IEC 227 است.


كابلهاي قابل انعطاف NYMHY يا HO5VV-F و NYLHY يا HO3VV-F

اين نوع كابل ها با ولتاژ اسمي 300/300 ولت و 500/300 ولت، داراي هـادي از رشـته هـاي مسـي نـازك، عـايق و غلاف PVC ميباشد . كابل اتصال F-HO3VV در محيطهاي خشك با تنشهاي مكانيكي كم براي تغذيـه وسـايل الكتريكي كوچك كه گرمازا نميباشد مانند چراغهاي روشنايي معمولي، لوازم برقـي آشـپزخانه ولـوازم برقـي دفتـري مورد استفاده قرار ميگيرد.اين كابل معادل كابل 43 IEC 227 ميباشد .كابل اتصال F-HO5VV كـه معـادل كابـل 53 IEC 227 است در محيطهاي خشك، مرطوب و تر جز در هواي آزاد، براي تغذيـه لـوازم برقـي، درمـواردي كـه تنشهاي مكانيكي متوسط وجود دارد مانند ماشين لباسشويي و يخچال به كار ميرود. اين نـوع كابـلهـا بـه ترتيـب معادل کابل های ISIRI) ۵۳-۶۰۷) و ISIRI) ۵۲-۶۰۷) میباشد.


سیم از نوع NYIF

اين نوع سيم با ولتاژ اسمي 380/220 ولت، داراي هادي مسي مفتولي و عايق پلاستيكي است كه چند رشته از آن بـا فاصله به موازات يكديگر قرار داده شده و با يك روپوش مشترك لاستيكي پوشانيده شده اسـت و بـراي سـيمكشـي نصب ثابت در محيطهاي خشك درون گچكاري و يا زير آن به كار مـيرود. اسـتفاده از ايـن نـوع سـيمهـا در حمـام آپارتمانها و هتلها نيز مجاز است.


سيمهاي نوع N4GAF و N4GA

سيم هاي نوع N4GA با هادي مسي قلعاندود مفتولي و نوع N4GAF با هاديهاي مسي قلع انـدود افشـان، بـا ولتـاژ اسمي 750/450 ولت و عايق مقاوم حرارت از جنس لاستيك مصنوعي در تاسيسات حفاظت شده نصب ثابت به كـار ميرود. اينگونه سيمها در مواردي كه حرارت محيط بيش از 55 درجه سانتيگراد باشد در محيطهـاي خشـك بـراي سيمكشي داخلي وسايل حرارتي، ماشينهاي برقي، تابلوهاي توزيع و به ويژه براي عبور سيم از داخل چـراغهـا مـورد استفاده قرار ميگيرد.


سیم از نوع N2GAPI و H05SJ-K

اين نوع سيم با ولتاژ اسمي 500/300 ولت داراي هادي مسي افشان، عايق از لاستيك سليكون و روكش پشم شيشـه با اندود وارنيش ميباشد. سيم مزبور در مواردي كه حرارت محيط بيش از 55 درجه سانتيگراد باشـد در محـيطهـاي خشك براي سيمكشي داخلي چراغهاي روشنايي داراي شدت نور زياد يا با نور متمركـز، موتورهـاي بـرق و تمـامي انواع وسايل حرارتي به كار ميرود. همچنين اين نوع سيم ممكن است در شرايطي كه نصب وسايل برقي مشـكل یــا ، با تنشهاي مكانيكي زياد همراه باشد مورد استفاده قرار گيرد و درمقاطع 1/5 ميليمترمربع به بالا نيز ممكـن اسـت از آن در تاسيسات حفاظتشده نصب ثابت در لوله به صورت روكار يا توكار استفاده شود .

     
#76 | Posted: 8 Dec 2016 11:10

دوستان و مهندسین محترم


در صورت ارائه مقاله و پذیرفته شدن ، و ثبت در ISC ، معادل چهار سال سابقه جهت اخذ پایه در نظام مهندسی تهران خواهد بود( در دیگر شهر ها اطلاعی ندارم)

البته فقط مربوط به اعضاء نظام مهندسی می شود

اعضاء عادی سازمان پس از قبولی مقاله ، به پایه ۳ ارتقاء پیدا خواهند کرد
مهندسین پایه ۳ به پایه ۲ و مهندسین پایه ۲ ، در صورت داشتن ۲ سال سابقه ، به پایه ۱


فرصت استثنایی و طلایی برای کلیه رشته ها، هست
از دست ندید

     
صفحه  صفحه 8 از 8:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8 
علم و دانش انجمن لوتی / علم و دانش / Electrical Engineering | مهندسی برق بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites