خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
ایران انجمن لوتی / ایران /

چگونه می توانیم به كشورمان خدمت كنیم


صفحه  صفحه 1 از 7:  1  2  3  4  5  6  7  پسین »
daryoushf مرد #1 | Posted: 3 Aug 2011 13:42
کاربر
 
درود وسپاس بادبركلیه بچه انجمن لوتی را
پرنسس عزیز پیروزوبهروزباشی همیشه
خواستم یك تاپیك جدید درخصوص اینكه چگونه میتوانیم به كشورمان خدمت كنیم ایجاد كنید تا ازنقطه نظرات بچه های لوتی استفاده كنیم
سپاسگذارم از زحماتتان
      
daryoushf مرد #2 | Posted: 4 Aug 2011 12:50
کاربر
 
1اولین ومهمترین خدمتی كه میتوانیم به كشورمان داشته باشیم دروهله اول بهش اسیب نرسانیم

2باتقویت روح ملی وهویت ملی میتوانیم به كشورمان خدمت كنیم

روح ملی وجدان بیداریك ملت است كه دحركت كلی اودرتاریخ راهدایت میكند

3خداان ملتی راسروری داد كه تقدیرش به دست خویش بنوشت

به ان ملت ,سروكاری ندارد كه دهقانش برای دیگر كشت

4ابادی یك كشور ازروی نسبت ازادیش سنجیده میشود , نه ازروی حاصلخیزی زمین هایش

5اولین قدم اساسی كه میتوانیم جهت ابادانی سرزمین عزیزمان ایران برداریم این است ابتدا عواملی كه باعث عقب ماندن كشورمان شده است راشناسایی ودرجهت رفع عوامل مذكور با اتحاد ملی ضمیمه پیشرفت كشورمان راحل كنیم به نظر من عوامل ذیل بایدبرداشته شود :

تلاش برای جدایی دین ازسیاست
تلاش برای جدایی سیاست از اقتصاد
تلاش برای برچیده شدن باندهاومافیای اقتصادی سپاه
برچیده نمودن باند بازی ادارات وسازمانها از باند فامیلی وباندهای قدرت


6بزرگترین جهادمابایداین باشدكه به موازنه نزدیك شویم . اگربی اعتنایی رادراین زمینه ادامه دهیم ,
چگونه خواهیم توانست بانیازهای دنیای امروزروبرو گردیم ؟
انچه برای ماازنان شب واجب تر است , گسترش سلطه عقل وضابطه وقاعده است
      
Hossein27 #3 | Posted: 4 Aug 2011 12:54
کاربر
 
خدمت به کشور ... توی کارت بهترین باش . حق مردم رو نخور و بهشون کمک کن . اگه کاره ای هستی دزدی نکن . با کارهای کوچیک ولی همگانی مثل مثالهای بالا بهترین خدمت رو می تونیم به مملکت خودمون بکنیم
من عاشق سینه بزرگم
      
leaderlover #4 | Posted: 4 Aug 2011 13:09
کاربر
 
یادمه بچه که بودیم تو انشا هامون می نوشتیم درس بخونیم و دکتر مهندس بشیم ولی حالا که فکر می کنم می بینم بهترین راه برای خدمت به این ملک اینه که انسان باشیم،فرهنگساری کنیم و به حقوق هم احترام بزاریم.
hi dr!
      
Hoohoo مرد #5 | Posted: 4 Aug 2011 13:14
کاربر

 
به خاطر رسيدن به مقاصدمون زيراب كسي رو نزنيم
انسانيت داشته باشيم
مطمئن باشيم اگه حق باهامون باشه بدون اينكه زيرپاي كسي رو خالي كنيم ميتونيم به مقصد و هدف برسيم
تو ماه ی و من ماهی این برکه کاشی
اندوه بزرگیست زمانی که نباشی
      
daryoushf مرد #6 | Posted: 10 Aug 2011 07:48 | Edited By: daryoushf
کاربر
 
هنر فرصت سوزی مان راازبین ببریم :
یك رجوع كوتاه وسطحی به تاریخ دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران هرفرداگاه ودلسوزی رااندوهگین وهرناظرعاقلی رادچار تعجب میكند . زمانی یكی از متخصصان واستادان درس ژئوپولتیك این اموزه رامطرح میكرد كه اقلیم ایران , به دلیل پیوندهای فرهنگی ومذهبی , كیفیت استقرارمنطقه ای , منابع بالادستی وپایین دستی انرژ, دسترسی به بازارهای تازه ,داشتن مرزهای آبی وزمینی مهم , وسرانجام عرض وطول وسیع جغرافیایی درنقطه بسیارحساسی ازجهان , خودبه خود یك قدرت جهانی محسوب میشود فرمایش استادالبته صحیح ومتین بود اماماوقتی مواجهه ای باتاریخ پیدامیكنیم ,خلاف این نظرراهم بسیارمیبینیم یعنی همه عوامل كه ذكرشد,دریك نظر گاه دیگر میتواند عامل تهدید ومشكلات وبلواوهزینه های گزاف برای ما باشد بارهاهمین عوامل سبب شده به كشورمایورش آورند وقطعاتی راجداسازندوهیچ گاه وسعت ومرزهای بزرگ وعوامل اقتصادی متعدد, تضمینی برارامش وپیشرفت نبوده است . ای بساسركنگبین صفرافزودوهمین هاموجب پیشرفت رقباوهمسایگان ما, وعامل گرفتاری خود خودماشده است . علت اصلی رابایددرجای دیگری جست وجو كرد .
كشورهایی مثل ژاپن یادانمارك یاافریقای جنوبی یامالزی ازموقعیت ممتازمابه لحاظ ژئوپولتیكی یا ثروت های خدادادی بهره ای ندارند امادرعوض مدیریت انسانی وبرنامه ریزی ودیپلماسی پیشرفته وقدرتمندی دارند كه هزاربرابرفرصت های طبیعی وخدادادی كه برای مافراهم است , به انها فایده میرساند . دورنرویم ,دوكشور اشنای معروف , یكی اروپایی ودیگری آسیایی , كره جنوبی وانگلستان , به واسطه نظم ومدیرت وتعامل باجهانی پیچیده درجهت منافع ملی وسرانجام سختكوشی وواقع نگری , قدرت های ممتازی دركل جهان محسوب میشوند وثروتمند وپرنفوذ هستند . همه مامیدانیم كه كره باچه تهددات ومشكلات عظیمی روبه رو است ولی دراقتصادوسیاستش چگونه وسواس ودقت عمل میشود چنان كه ازرشد اقتصادی بالایی برخورداراست ومردم آن كشور نیزدرآمدسرانه چشمگیری دارند .
تاریخ فرصت سوزی های مایكی دوتا تانیست .
امااگربه مهمترین انها اشاره كنیم یكی پس ازفروپاشی اتحادجماهیر شوروی سوسیالیستی بودكه ازكسرآن دولت ,كثیری نووكشورهای نوپابالای سرماظاهرشدوفرصت های پرشماریوعجیبی دراختیارمانهاد.
میوه تاریخ بودكه رسیده ویكباره به دامن ماافتاده بود . طبعاباتوجه به اینكه باقیمانده ماترك سابق شوروی درمسكو , دچاربحران بودوتقریبا یك دهه طول كشیدتابه استقرارنسبی برسد , زمینه ای عالی برای تحرك دیپلماتیك , فرهنگی واقتصادی فراهم شده بود .
گویی این كشورها ازكتم عدم به عالم وجودآمده بودند , امامروزه درمقایسه بانفوذهمان روسیه روسیه ای كه این كشورها ازآن جداشدند , تركیه امریكا ,اتحادیه اروپا وحتی دربرخی مناطق چین وعربستان , كشور ما كمترین بهره رابرده وهرروزجای پای ماسست میشود .
ازآذربایجان تاازبكستان , فقط پول خرج كردیم وچون واقع بین وآینده نگرنبودیم ,امروزپولدارهایشان میروند تركیه وامارات واروپا, زوارشان میروندعربستان ,تجارتشان هم ازجنس ترك وژاپنی وغربی واگرنشد روسی استفاده میكنند .
حتی سیاست های فرهنگی ومذهبی مانیزتعلق ژرفی ایجادنكرده گاهی وازدگی هم داشته ایم .
ازمبلغان دولت اذربایجان تاسلفی های شرقی اسیای میانه علیه ماوعقایدمان هستند ونمتوانیم بازبان فارسی زبانان بخاراوسمرقند حرف بزنیم یاازسركوب وحشتناك انهادفاع كنیم . روابمان راباروسیه هم به گونه ای تنظیم كرده ایم كه بسیاری ازخطوط منافع مادرتقاطع خط كشی انها قرارمیگیرد .
مثلا درموضوع چچن وجنایاتی كه علیه این مسلمانان مظلوم صورت گرفت ,اغلب كشورهای اسلامی , ازتركیه تاعربستان وحتی كشورهای مسلمان درشرق اسیا مواضع تندومحكوم كننده ای علیه روسیه داشتند ولی دستگاه دیپلماسی ماخاموش بود .
یك برهه دیگر , هنگامه حمله امریكا به افغانستان وسپس به عراق بود .
درغیاب یك ثبات منطقه ای ,درحالی كه درشرق لیران پاكستان وحتی كشمیربه نحوی دیگرماجراودرغرب كشورمان نیزعراق وكویت وتاحدودی عربستان وبقیه عرب ها ملتهب بودند وموضع وبرنامه ثابتی رادنبال نمی كردند , تنهاایران ازوضع وامكانات قدرتمندی برای بهره گیری ازچنین اوضاعی بهره مند بود .
مادوستان متنفذ وقابل اعتمادی درعراق وحتی درافغانستان داشتیم واگرنقشه درستی اززمینه های حركت خودترسیم می كردیم , بخش مهمی ازراقتصاد وزمینه های قدرت منطقه ای در این دوكشورنصیب مامیشد.
هنوزهم مابزیگرمهمی هستیم .امامارهاومطالعات نشان میدهد عمدتاسرمایه گذاری میكنیم وبه هزینه ملت ایران دربازسازی ها شركت داریم اماازبازارهای تجاری وصنعتی عراق وافغانستان سهم اندكی داشته ایم وبازهم این سهم درحال كاهش است . به تدریج فقطزواربه عراق میفرستیم ودرمسائل امنیتی یابه اصطلاح موردعلاقه برخی برادران دكترین امنیت فرامرزی یابدون مرزی پول خرج میكنیم ونیروی انسانی مصرف میكنیم .درعرصه فرهنگی نیزكشمكش های اخیردرغرب تظاهرات افغان هادرحمله به سفارت ودفاتر ایران دركابل وهرات وچندشهر دیگر,زنگ خطری مهم وجدی برای ماست . برخلاف مادولت تركیه ازاین بحران كمال بهره برداری تجاری وفرهنگی وحتی نظامی وامنیتی راكرده وبه رغم لشگركشی وسیع هوایی وزمینی به كردستان عراق .سودزیادی ازپروژه ها وبازارهای عراق برده است .درعین حال واكنش های فرهنگی وحساسیت های زیاده نیزبرانگیخته نشده است اوجالان همچنان زندانی است امابادیگررهبران پ ك ك مذاكره میشود و مدت هاست جنگ مسلحانه به دیپلماسی فعال تبدیل شده ودربدترین حالت دردیاربكرومناطق كردنشین تظاهرات خیابانی صورت میگیرد مسائلی كه ظاهرا بااستقرارقدرت وارایش جدیددراقلیم كردستان عراق می باید علیه دولت ترذكیه تشدیدمی شد اماباتدابیراردوغان
      
daryoushf مرد #7 | Posted: 14 Aug 2011 05:01
کاربر
 
سنگ بنای هركشور آموزش وپرورش است كه كانون ساختن وپرورش عامل اساسی نیروی انسانی یك كشور میباشد لذا اگر كشور ما ذبخواهد پیشرفت اصولی داشته باشد باید به آموزش وپرورش به عنوان بنیادی ترین ومادر كلیه وزارت خانه ها نگاه كنه طوریكه باید بودجه اش ازتمام وزارت خانه بیشتر باشد
متاسفانه دراین سه دهه اخیر یكی از وزارت خانه هایی كه عملكرد ضعیف داشته آموزش وپرورش بوده طوریكه شده موش آموزشگاهی
      
daryoushf مرد #8 | Posted: 20 Aug 2011 04:47 | Edited By: daryoushf
کاربر
 
باایجاداشتغال وتولیدثروت ملی میتوان به كشورخدمت كنی به گفته حمیدرضاكاتوزیان رئیس كمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی :
اگربخواهیم رفاه ایجادكنیم ابتدابایداشتغال ایجادكنیم , نمی توانیم گداهای كشوررازیادكنیم وبه آنها پول توجیبی بدهیم ,بعدادعاکنیم که رفاه ایجاد کرده ایم .
روزی شود که همه ملت یارانه دریافت کنند ودست شان راجلوی دولت دراز کنند . همه ملت ازکمیته امدادپول بگیرند وبعدادعاکنیم , رفاه عمومی ایجاد کرده ایم رفاه عمومی تنهاباایجاداشتغال عمومی امکان پذیراست ولازمه ایجاداشتغال هم همان طور که گفتم تولید ثروت است
      
daryoushf مرد #9 | Posted: 20 Aug 2011 05:09 | Edited By: daryoushf
کاربر
 
ثبات مدیریتی واستفاده ازتکنوکراتها هررشته دررشته مخصوص خودمیتواند به عمران وابادانی یک کشور منجر شود .
در این چندسال گذشته , ایران شرایط اقتصادی ناهمواری راتجربه کرده است که دلائل متفاوتی دارد عمده ترین دلائل ان به نظرحقیرتحریمهای صورت پذیرفته ازسوی سازمان بین الملل ودیگری هم نحوه مدیریت داخلی وحوزه های قانونی ان میباشد .
اگربخواهیم در بحث های مدیریتی ریزترشویم یک عدم ثبات بسیارعظیم دربخش های نفتی وگازی دیده میشود . درشش سالی که ازریاست جمهوری اقای احمدی نژاد میگذرد , نزدیک به شش نفریاسر پرست یاوزیرمهم ترین واستراتژیک ترین وزارتخانه ایران جابه جا شده اند .
این تغییروتحولات پی درپی نوعی ناپداری رادرساختار مدیریتی به وجود میاورد که بدنه سازمان اطمینان خودرانسبت به ماندگاری مدیرازدست میدهد .
وبه طورطبیعی انگیزه کادر سازمانی نسبت به پیشبرد امور ضعیف میشود وهر لحظه منتظر است اقدامی جدید رخ دهد
      
daryoushf مرد #10 | Posted: 20 Aug 2011 12:11 | Edited By: daryoushf
کاربر
 
با ایجاد مشوق های خوب جذاب وارائه امتیازهای ویژه وسود اور جهت جذب سرمایه گذار داخلی وخارجی میتوان برای كشور ایجادثروت نمود كه ایجاد ثروت مساوی است با ایجاد اشتغال وكارافرینی كه منشائ تحرك اقتصادی كشور میباشد به كشور خدمت نمود .
یكی از عواملی كه در دههای اخیر سدراه پیشرفت وابادانی كشور گردیده نگاه حزبی برخی ازمسئولین كشور به مسائل كلان بوده است . بطوریكه برای بیرون راندن رقیب از صحنه اجرایی وسیاسی كشور با تصمیم های احساسی ولحظه ایی برخی از اقایان وبا دوست ورفیق بازی ها به اقتصاد كشور خسارت های جبران ناپذیری زده اند .
البته این نوع تفكر بیشتر نزد جناح محفظه كار یا به قول معروف اصولگرایان فعلی میباشد . بطوریكه درزمان ریاست جمهوری اقای خاتمی اكثرائمه جمعه ودستگاه قوه قضائیه واعضای شورای نگهبان با پیش كشیدن ثروت های باد اورده وجلوگیری از افزایش ثروت ثروتمندان میخواستند خودرانزد مردم عادی جامعه حافظ ونگهبان بیت المال معرفی كنند ولی نیت وقصدشان جلوگیری از سرمایه گذاری , سرمایه دار بوده كه بااین حربه جلوی پیشرفت اقتصادی وایجاداشتغال وتولید ثروت دولت رابگیرند ودر محافل عمومی با بوق وکرنا اعلام کنند با مبارزه با ثروت های باد اورده وجلوگیری ازافزایش ثروت , ثروتمندان عدالت اجتماعی راایجادکرده وازایجادفاصله طبقاتی جلوگیری کرده وازطرف دیگر اعلام نمیند برنامه اقتصادی دولت جهت جذب سرمایه گذار باشکست مواجه شده است
      
صفحه  صفحه 1 از 7:  1  2  3  4  5  6  7  پسین » 
ایران انجمن لوتی / ایران / چگونه می توانیم به كشورمان خدمت كنیم

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا