خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
ایران انجمن لوتی / ایران /

چگونه می توانیم به كشورمان خدمت كنیم


صفحه  صفحه 2 از 7:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  پسین »
daryoushf مرد #11 | Posted: 20 Aug 2011 12:33 | Edited By: daryoushf
کاربر
 
یکی از عواملی که ازرشد وتوسعه اقتصادی ایران جلوگیری نموده نداشتن نهادهای نظارتی مستقل وهمچنین قوه قضاییه مستقل بدون گرایش سیاسی میباشد .
باداشتن نهادهای مستقل ودستگاه قضائیه بدون گرایش سیاسی میتوان جلوی سوئ استفاده از قوانین وعم التزام دولت به قانون برنامه وبودجه که خود منشائ تخریب اقتصادی کشور میبشد را گرفت وکمک شایانی به توسعه کشور نمود .
نمونه های سوئ استفاده دولت از قوانین بی شمار هستند از قبیل واگذاری های سهام عدالت , در این مورد قرار بودحجم معینی برای سهام عدالت اختصاص داده شود . اما حجمی به مراتب بیشتر از انچه در نظر گرفته شده بود , برای سهام عدالت اختصاص پیدا کرد وبه مردم عادی رسید .
درحالی که بخش بزرگی ازان قراربود به افرادمتخصص وسرمایه گذار واگذارشود .
تخلف دیگ دولت در اجرای اصل 44قانون اساسی بوده که طبق ان قراربوده برخی ازشرکتهای دولتی ویاکارخانه ها به بخش خصوصی واگذار شود, کنکاش درواگذاری هایی که برمبنای این اصل انجام شده است , نشان میدهد , بعضا واگذاری های رانتی وتخلفاتی که امکان وقوع داشته رخ داده است .
نمونه یک شرکت نفتی که باوجود مناقصه وهمه تشریفات صورت گرفته سال هاست که واگذارنمیشود و مدیر دولتی ازدادن کلید امتناع میکند وهیچ اتفاقی نمیافتد .
یا یک کارخانه ای است که درمقابل مبلغ اندکی واگذارشده است تادرسال های طولانی پول ان دریافت شود درحالی که همان کارخانه درهمان موقع مشتری دست به نقد بادوبرابرقیمت داشته است .
      
daryoushf مرد #12 | Posted: 21 Aug 2011 12:19
کاربر
 
دولت اگر گوش كند كویر بزرگ ترین مركز اشتغال زایی است .
گندم بریان درشمال :
گندم بریان درشمال ودرارتفاع بالای 400متر ازسطح دریاقرارداردولی یك گروه كه برای گردشگری به گندم بریان رفته اند درگزارش سفر خود بی انكه به اصل گفته های كردوانی مراجعه كرده باشند .
به نقل از وی درروزنامه همشهری به اشتباه نوشته اند : (اثبات شده كه گندم بریان دربیابان لوت بادمایی بیش از67درجه سانتیگراددرسایه , گرم ترین نقطه كره خاكی است ).
كردوانی تاكیددارد كه چاله مركزی لوت كه درفاصله 75كیلومتری شرق شهدادواقع است , توسط محققان ناسا نیزبه عنوان گرم ترین منطقه زمین وپست ترین نقطه بیابان لوت شناخته شده است .
وفاصله گندم بریان باپست ترین نقطه زمین بیش از100كیلومترمربع است .
      
daryoushf مرد #13 | Posted: 25 Aug 2011 09:44
کاربر
 
واردات بی رویه وقاچاق پارچه وپوشاك وكفش چینی = تعطیلی هزاران كارگاه وكارخانه + بیكاری صدها هزارنفر+ افزایش اسیب های اجتماعی
بیاییم باعزمی راسخ , باامتناع ازخریدومصرف پارچه وپوشاك وكفش چینی , برتولیدوصادرات واشتغال ملی بیافزاییم وازاسیب های اجتماعی بكاهیم .
      
daryoushf مرد #14 | Posted: 30 Aug 2011 12:26 | Edited By: daryoushf
کاربر
 
هر جامعه یی كه بخواهد به حدی مناسب از توسعه یافتگی برسد باید قواعد واصولی مشخص رارعایت كند كه این اصول , زمینه ولازمه پیشرفت ورشد وتوسعه است . مساله یی كه نباید فراموش كرد این است كه توسعه یافتگی كاملا تابع سرمایه نیست وضرورتا تابع تكنولوژی نیز نمی باشد . در حقیقت توسعه یافتگی نیاز به جامعه یی تربیت یافته وانسان هایی باذهن واستعدادهای شكوفا شده دارد وباید آنقدردر جهت تربیت و آموزش در راستای فرهنگ ومدنیت جامعه تلاش كرد تا تكنولوژی وسرمایه های هنگفت درعین بازده اقتصادی درمسیر افكار اهداف ارزشها واصول فرهنگی یك جامعه شكل گرفته وحركت كند
      
daryoushf مرد #15 | Posted: 14 Sep 2011 08:58
کاربر
 
ازبین بردن جهل موروثی :
یكی از آفت هایی كه در فروپاشی تمدن ها سهم موثری داشته ودارد , اعتنای مردمان وحكومت ها به باورهای موروثی است . باور كه می گویم , منظورم آیین های ملی وخیزوفرودهای مردمی وحكومتی نیست . مثلا در كشور ما , نوروز یك فرآیند ملی است و نه باور ملی . باور در نگاه من , آیین زرتشت است . آیین مزدك ومسیحیت است . اسلام است . باورشیعی وسایر مذاهب اسلامی است . اینها اگربه شكل موروثی دست به دست شوند ,خواه ناخواه , موجبات اضمحلال هر تمدن دیرپایی رادرخود می پرورند . باوری كه با عقل وعقلانیت در نیامیزد وازپدری وجامعه ای وحكومتی به فرزندان ومردمان آن تزریق شود ازبقاواستحكام لازم برخوردار نخواهد بود ورفته رفته , نسل های آتیخودراازدست خواهد داد . كه عامل عقب افتادگی یك ملت نیز خواهد سد
      
daryoushf مرد #16 | Posted: 18 Sep 2011 08:01 | Edited By: daryoushf
کاربر
 
در هفته ای که موضوع اختلاس سه هزارمیلیاردی بدل به مهم ترین موضوع سیاسی ایران شده بود , خبر سوئ استفاده مالی هم دربرزیل ظاهر شد . شماری از مطبوعات برزیل خبری منتشر کردند مبنی براینکه یکی از وزرامرتکب سوئ استفاده مالی شده است . اما سوئ استفاده مالی وزیر برزیل چه بود ؟
اوحقوق یکی از مستخدمین وکارکنان شخصی اش راازمحل بودجه عمومی پرداخت کرده بود , همین . اما همین خطا یا سوئ استفاده برزیل راتکان داد که چرایکی ازاعضای کابینه به خودش اجازه داده که به پول مامثلا ماهی 400یا 500تومان برای یکی از پرسنلش که کارهای شخصی اورا انجام می داده ازمحل بیت المال پرداخت کند ؟
وزیرمربوطه نخستین عملی که انجام داد, عذرخواهی رسمی ازمردم بود وبعدهمان روزازکابینه استعفا دادوازاینکه عملش نادانسته وغیرتعمدی باعث آبروریزی دولت شده بوده ازهمکارانش عذرخواهی مجزاکند .
رییس جمهوربرزیل هم جداگانه ازمردم عذرخواهی میكند ودستور میدهد كه یك كمیته حقوقی متشكل ازحقوقدانان مستقل به همراه شماری ازسناتورها ( وكلای مجلس یاپارلمان برزیل ) به موضوع رسیدگی كنند تا اساسا جلواین این گونه سوی استفادها درآینده گرفته شود . ( دوستان ادامه دارد )
      
daryoushf مرد #17 | Posted: 22 Sep 2011 05:37 | Edited By: daryoushf
کاربر
 
جبهه مطبوعات علیه فسادگران :

به جرات میتوان گفت كه شكوفایی , گسترش وشفافیت مطبوعات ازمهمترین ابزارهای رسانه ای به عنوان ركن چهارم دموكراسی ونشانه رشدوشكوفایی كشورهاست ونقش تعیین كننده ای درروشنگری افكارعمومی رابه عهده دارد دركشورهای پیشرفته صنعتی , سیاستمداران وقدرتمندان درمقابل مطبوعات كه تجلی گاه افكارعمومی جامعه هستند , پاسخگوبوده وبه همین سبب حداكثركوشش وتوان خودراجهت جلب افكارعمومی جامعه به نفع خودبه كارمیبندد.
زیراهرنقطه ضعفی مشروعیت ومحبوبیت آنان رازیرسوال برده ومرگ سیاسی واجتماعی آنان رارقم خواهد زد. ازاین روست كه بسیاری ازسیاستمداران یامسولان اقتصادی ترازاول این گونه كشورهادرمقام عجزازپاسخگویی به روزنامه ها ورسانه ها مجبوربه استعفا یاحتی خودكشی شده اند وجامعه راازشر مفاسدخوددرامان داشته اند . دركشورمارشا,ارتشا,اختلاس ورابطه بازی , تبارسالاری انگارفقط درادبیات وكتب اخلاقی وشرعی نهی ومذموم شده ولی درسطح اجتماع تاجایی رسوخ كرده كه گاهی ارتكاب این اعمال غیرانسانی ازكثرت تكراراموری عادی جلوه می كنندزیرامجموعه اقتصاددولتی , به سبب انسدادساختاری , تولیدكننده فساداست .
دراین مجموعه , یك سلسله قوانین ومقررات نرماتیووبیگانه بابافت جامعه ازبالابه پایین باشیوه های متفاوت به مردم تحمیل میشود
      
daryoushf مرد #18 | Posted: 3 Oct 2011 04:33
کاربر
 
گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاددرسال 2011نشان میدهد :
رتبه 15ایران در میان 16كشور توریستی منطقه
براساس گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاددرسال 2011كه درزمینه رتبه بندی شاخص رقابت پذیری درصنعت گردشگری وسفر منتشرشده است ایران درمیان 16كشور منطقه خاورمیانه وشمال آفریقا رتبه پانزدهم رادارد وتنها كشور بحران زده لیبی پس ازآن قراردارد .
      
daryoushf مرد #19 | Posted: 5 Oct 2011 08:24
کاربر
 
توسعه اقتصادی ایران -اجتماعی ایران بدون یك برنامه همه جانبه كه ناظر برتوسعه موزون نقاط مختلف كشور باشد , امكان پذیر نخواهد بود .
تدوین این برنامه نیز بدون درنظرگرفتن ویژگیهای خاص هریك ازاستانهای حاشیه ای ازجمله ویژگی فرهنگی ونیزعقب ماندگی مضاعف این نقاط میسرنیست .
متاسفانه هرگاه مبحث توسعه وتوسعه نیافتگی درایران مطرح بوده , به این مهم بی توجهی یاكم توجهی شده است .
      
daryoushf مرد #20 | Posted: 5 Oct 2011 08:40
کاربر
 
اقتصاد ایران , اقتصادی است برپایه مناسبات به ظاهرسرمایه داری ولی دراصل دلالی . درهمان حال , موجودیت آن وابسته وابسته به پولی است كه ازفروش نفت خام وسایرموادطبیعی وزیرزمینی به دست می آید .
اقتصادی است وابسته به اقتصادجهانی , كه زیرسلطه قدرتهای بزرگ سرمایه داری صنعتی اداره میشود ودرنتیجه ازهرنوع قدرت تولید, پویایی وخودزایی محروم است .
دراین اقتصاد بخش دلالی (باعنوان خدمات وبازرگانی ) به نحوبیمارگونه ای رشدیافته است , ولذامصرف زدگی ووابستگی , خصلت بارزآنست .
روندتشكیل سرمایه سیرنزولی دارد وبیكاری آشكاروپنهان وفقروتنگدستی توده ها درحال افزایش طبقاتی شدید وانباشت وتمركزثروت بی وقفه درحال پیشروی میباشد وبافت تولیدی آن مونتاژی وعقب مانده است
      
صفحه  صفحه 2 از 7:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  پسین » 
ایران انجمن لوتی / ایران / چگونه می توانیم به كشورمان خدمت كنیم

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا