خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
ایران انجمن لوتی / ایران /

Imperial Iranian world | شاهنشاهی جهانی ایران


صفحه  صفحه 10 از 10:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
mohan25 مرد #91 | Posted: 21 Aug 2016 16:34
کاربر

 
در ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺳﺨﻦ از ﺟﻨﮓ دﯾﮕﺮي اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﯿﮑﺎل(۱) ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن روز ﻧﺒﺮد ‫اﻓﺴﺎﻧﻪاي ﭘﻼﺗﻪ روي داده و ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ دوﺑﺎره ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن از ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن، آﻧﻬﺎ ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ درﯾﺎﻫﺎي ﻣﺮﻣﺮه و ‫اژه و ﺗﻨﮕﻪﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﻮﺳﻔﻮر و ﻫﻠﺴﭙﻮﻧﺖ را از دﺳﺖ داده و ﺑﻪ ﭘﺸﺖ دروازهﻫﺎي آﺳﯿﺎ‬‬ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ! ‬‬

ﺧﻮد ‫ﻫﺮودوت ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﺎور ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺑﺎ اﺻﺮار ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺮد ﻣﯿﮑﺎل در‫ﻋﺼﺮ ﻫﻤﺎن روز از ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﮐﻪ ﻧﺒﺮد ﭘﻼﺗﻪ روي داد، ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ! ﺣﺎل ﭼﻄﻮر ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﻠﺐ ﮐﺸﻮر ‫ﺧﻮد در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﺮدوﻧﯿﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﻮﻧﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﺒﺮدﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ، ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺳﺮ از اﯾﻦ ﺳﻮي درﯾﺎ ‫درآورده و ﺑﺎ ﻧﺎوﮔﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﮐﻪ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ آﻧﺠﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ؟ در ﯾﮏ ﮐﻼم از‫ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺮودوت ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﺎﯾﺎرﺷﺎ آﻧﭽﻪ دارﯾﻮش ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺑﻮد را از دﺳﺖ داده و ﻗﻠﻤﺮو ‫ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﻪ دوران ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‫وﻟﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ردﭘﺎﯾﯽ از ﻗﯿﻮﻣﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﺮ اروﭘﺎ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓﻫﺎي‬‫ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد. اومستِد (۲)، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎي ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ: از‬‬سال ۴۷۸پ. م (ﭘﺲ از ﻧﺒﺮد ﻣﯿﮑﺎل ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﺮان و ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ آن ﺑﻪ آﺳﯿﺎ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ) ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ‫ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﻮﻧﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺰار اﺳﭙﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺎﺋﻮﺳﺎﻧﯿﺎس ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﻮﻧﯿﻔﻮرم اﯾﺮاﻧﯽ ‫ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ و در ﮐﻨﺎر ﯾﮏ اﻓﺴﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ارﺗﻪ ﺑﺎزو ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد.‬‬‬‬‬‬‬‬

او ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺸﺎﯾﺎرﺷﺎ ‫ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻮﺳﺎﻧﯿﺎس را در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد آورده ﮐﻪ در آن ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه از ﺟﻨﮓ او ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺗﺒﻬﮑﺎران در آﻧﺴﻮي‬ بیزانتیوم (۳) س‍‍‍‍پاسگزاری کرده و قول داده برای رسیدن به اهداف نظامی در اروپا،از هیچ کمکی به او و اوته بازو دریغ نکند(۴) .پلوتارک می نویسد : «پاٰئوسانیاس برای شاه ایران نامه ها می نوشت و راه خیانت پیش گرفته بود .(۵)‬‬‬‬‬‬‬

ﭘﺎﺋﻮﺳﺎﻧﯿﺎس در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻮرد ﻧﻔﺮت ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺷﺪ. و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي او ‫ﺑﻮد ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺗﻤﯿﺴﺘﻮﮐﻠﺲ ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﻧﺸﺎن داده و او را از ﻗﺪرت ﺑﻪ زﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪ. ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ‫ﺗﻤﯿﺴﺘﻮﮐﻠﺲ و ﭘﺎﺋﻮﺳﺎﻧﯿﺎس ﮐﻪ ﻫﺮودوت آﻧﻬﺎ را ﺳﺮداران ﺷﮑﺴﺖ دﻫﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن‫ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ، روﺷﻨﮕﺮ ﻣﺎﺟﺮاﺳﺖ. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ﻓﺮﺟﺎمﮔﯿﺮي درﺑﺎره ﺟﻨﮕﻬﺎي ﭘﺎرﺳﯽ و ‫ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮕﻬﺎي ﭘﺎرﺳﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا اﯾﺮان ﺑﻪ ‫ﺳﺨﺘﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده و از اروﭘﺎ راﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ، ﭼﻄﻮر رﻫﺒﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﭙﺎرت ﻣﺰدور ﺧﺸﺎﯾﺎرﺷﺎ ‫اﺳﺖ؟ و رﻫﺒﺮ آﺗﻦ (ﺗﻤﯿﺴﺘﻮﮐﻠﺲ) ﭼﻄﻮر ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ ﺧﺸﺎﯾﺎرﺷﺎ از ﯾﻮﻧﺎن ﻓﺮاري ﺷﺪه و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ‫ﺑﻪ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ﻫﺎروﻟﺪ ﻟﻤﺐ(۶) ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ : « ﻧﺴﻞﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬرد ﺗﺎ در ﺟﻨﮕﻬﺎي اﯾﺮان و‫ﯾﻮﻧﺎن، ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﺎي ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪاي ﮐﻪ آﯾﺲﺧﻮﻟﻮس ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺮي ﮐﻪ ﻫﺮودوت ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده را ﺑﮕﯿﺮد».‬‬‬

ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﻨﺎﭘﺎرت ﺳﺮدار ﺳﺮﺷﻨﺎس ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻧﯿﺰ درﺑﺎره ﺟﻨﮓ ﺧﺸﺎﯾﺎرﺷﺎ ﺑﺎ ﯾﻮﻧﺎن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ : « اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ‫ﻧﺎﻣﯽ، ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﭘﺎرﺳﯽ ﮔﺸﺘﻪ، ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﺮﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ‫ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺮاي ﺧﻮد ﭘﯿﺮوزي ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ. ﺧﺸﺎﯾﺎرﺷﺎ ﺑﻪ آﺳﯿﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ، ﺧﺮﺳﻨﺪ از اﯾﻨﮑﻪ آﺗﻦ را ﮔﺮﻓﺖ و ‫ﺳﻮزاﻧﺪ و وﯾﺮان ﮐﺮد و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽﻫﺎ ﭘﯿﺮوزي ﺧﻮد را ﺑﺰرگ ﮐﺮدﻧﺪ، ﻣﻐﺮور از اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎﻻﻣﯿﺲ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻧﺎﺑﻮد ‫ﻧﺸﺪﻧﺪ».‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ (۷)‬‬‬‬‬‬‬‬...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...۱ . ﻣﯿﮑﺎل در اﯾﻮﻧﯽ در ﮐﺮاﻧﻪ آﺳﯿﺎﯾﯽ درﯾﺎي اژه اﺳﺖ و ﭘﻼﺗﻪ در ﻗﻠﺐ ﯾﻮﻧﺎن. ‬‬‬‬‬‬
۲ . ‪ A.T. Olmstead‬ﺧﺎورﺷﻨﺎس آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ‪ History of the Persian Empire‬ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﭙﺮاﺗﻮري ﭘﺎرﺳﯽ را ‫ﻧﻮﺷﺘﻪ. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﺪم ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
۳ . ﺑﯿﺰاﻧﺘﯿﻮم ﯾﺎ ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﺷﻬﺮي ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ در ﮐﻨﺎر ﺗﻨﮕﻪ ﺑﻮﺳﻔﻮر ﮐﻪ ﺑﻌﺪا رﻣﯽﻫﺎ آﻧﺮا ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﯿﻦ ﭘﻮل ﺧﻮاﻧﺪه و اﻣﺮوز اﺳﺘﺎﻣﺒﻮل ‫ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد. ﺣﺎل ﺧﻮد داوري ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﺴﻮي ﺑﯿﺰاﻧﺘﯿﻮم ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎﻣﻮران ﺧﺸﺎﯾﺎرﺷﺎ ﺑﻮده ﮐﺠﺎﺳﺖ؟‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
۴ . اوﻣﺴﺘﺪ : ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ. ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺗﻮﮐﻮدﯾﺪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
۵ . ﭘﻠﻮﺗﺎرك : ﻫﻤﺎن / زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ﮐﯿﻤﻮن‬‬‬‬
۶ . ﻫﺎروﻟﺪ ﻟﻤﺐ: ﮐﻮروش ﮐﺒﯿﺮ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
۷ . ﺧﺎﻃﺮات ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن در ﺳﻨﺖ ﻫﻠﻦ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
Signature
      
mohan25 مرد #92 | Posted: 21 Aug 2016 16:43
کاربر

 
ﯾﻮﻧﺎنﻣﺪاري‬‬ﺑﺴﯿﺎري از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﭘﺲ از رﻧﺴﺎﻧﺲ ﻋﺎﺷﻖ و دﻟﺒﺎﺧﺘﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي اروﭘﺎي ‫ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﺪﻧﺪ، ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﻨﮓﻫﺎي ﻣﯿﺎن ﯾﻮﻧﺎن و اﯾﺮان را ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺪن و ﺿﺪ ﺗﻤﺪن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ‫ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن، اﺳﺎﺳﺎ ﺷﺮق را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و آﻧﻘﺪر ﻏﺮق در دﻧﯿﺎي ﻣﺤﺪود ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ‫ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﺑﺮﺑﺮ (وﺣﺸﯽ) ﺑﺨﺸﺒﻨﺪي ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.‬‬‬

آﻧﺎن حتی ﻣﺼﺮيﻫﺎ و ﺑﺎﺑﻠﯽﻫﺎ ﮐﻪ 1500‫ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻧﺒﺮدﻫﺎي اﯾﺮان و ﯾﻮﻧﺎن، ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻤﺪن و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﻮدﻧﺪ، را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺑﺮ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ! ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬و اﯾﻦ ‫درﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺮودوت ﻫﻤﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ از ﻣﺼﺮ آﻣﺪﻧﺪ و آﻧﺎن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ را از ﻣﺼﺮﯾﺎن ‫آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ و ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﺑﺘﻬﺎي ﺧﺪاﯾﺎن، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﺮد. ‬‬‬

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ‫ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺷﺪﯾﺪا در اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻣﺤﻮر ﮐﺎﺋﻨﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ. وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭽﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﻬﻦﭘﺮﺳﺘﯽ ‫ﻧﺒﻮد. ‬‬‬‬‬‬‬‬ﭼﺮاﮐﻪ در ﯾﻮﻧﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﻫﯿﭻ اﺗﺤﺎدي ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و حتی در ﯾﮏ ﺟﺰﯾﺮه ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ‫ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺮاي رﻫﺒﺮي اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪ. و اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ذاﺗﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮدﭘﺮﺳﺖ و ﺣﺴﻮد ﺑﻮدﻧﺪ. و از اﯾﻦ روي « ﮔﺬار از ﺟﻤﻬﻮري ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ» و « ﻗﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﯿﺖ »‬‬ را ﻃﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ. ‬‬‬‬‬

ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﻧﮋادي ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﺎن ﯾﻮﻧﺎن، ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﯿﺎن ﺳﺎﮐﻨﺎن ﭘﻠﻮﭘﻮﻧﺲ ‫ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﮋاد دُری ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺮدﻣﺎن آﺗﯿﮏ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﺪ.(۱) در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن دو‫ﺷﻬﺮ آﺗﻦ و اﺳﭙﺎرت ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن دﯾﮕﺮ را ﺑﺮده ﺧﻮد ﺳﺎزﻧﺪ. آﺗﻦ ﺑﺎ ﻗﺪرت اﻧﺪﯾﺸﻪ و داﻧﺶ و ‫ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮد و اﺳﭙﺎرت ﺑﺎ ﻧﯿﺮوي ﺟﻨﮕﺎورياش. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وﻟﯽ حتی ﻏﯿﺮت ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﻦ دو ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ‫ﺣﺲ ﻣﯿﻬﻦﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﻮد. آﺗﻨﯽﻫﺎ ﺗﺸﻨﻪ ﭘﻮل و ﺛﺮوت ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ‫ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ ﺗﺎ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ. اﺳﭙﺎرﺗﯽﻫﺎ ﻫﻢ از ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺮاي ﺟﻨﮕﯿﺪن و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ . ‫وارون ﻫﻤﻪ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺘﻤﺪن، در اﺳﭙﺎرت ﻗﺎﻧﻮن ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ‫ﻣﻌﻠﻮل زاده ﺷﺪه، ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ! ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻣﺮدي ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺮي ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎري ﻗﺪرت آوردن ﭘﺴﺮان ﺗﻨﺪرﺳﺖ‫را ﻧﺪاﺷﺖ، ﻫﻤﺴﺮش را ﺑﻪ ﻣﺮدان دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺪادﻧﺪ. ﭼﺮاﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ زن ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ داﺷﺖ و آن زاﺋﯿﺪن ‫ﻣﺮدان ﺗﻨﺪرﺳﺖ ﺑﻮد و ﻣﺮد ﻧﯿﺰ ﮐﺎري ﻧﺪاﺷﺖ ﺟﺰ ﺟﻨﮕﺎوري. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ ﻣﺎدران ﺑﻪ ﭘﺴﺮاﻧﺸﺎن ‫ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ : « ﺑﺎزﮔﺮد زﯾﺮ ﺳﭙﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﯾﺎ روي آن».‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﻮﺑﺎرﯾﺲ : « ﻧﻤﯽﺗﻮان آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي ﻣﺮگ و‬ از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ اﺳﭙﺎرﺗﯽﻫﺎ را در ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎي ﺟﻨﮓ ﺳﺘﻮد، زﯾﺮا ﻣﺮگ ﺗﻨﻬﺎ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺠﺎت آﻧﻬﺎ از ﮐﺎرﻫﺎي ‫دﺷﻮار و زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﺒﺖ ﺑﺎرﺷﺎن اﺳﺖ».(۲) و اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ. اﺳﭙﺎرﺗﯽﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺨﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ .(۳) ‫ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ در ﺳﭙﺎه اﯾﺮان در زﻣﺎن دارﯾﻮش و ﺧﺸﺎﯾﺎرﺷﺎ دهﻫﺎ ﻫﺰار ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ. ‬‬‬‬‬‬
ﭼﻪ ‫از ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن آﺳﯿﺎ و ﭼﻪ اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ و ﺣﺘﺎ آﺗﻨﯽﻫﺎ و اﺳﭙﺎرﺗﯽﻫﺎ. ﭘﯿﺶ از دارﯾﻮش، ﻋﻤﺪه ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮاي ‫ﻣﺼﺮيﻫﺎ و ﻟﯿﺪﯾﻪاي ها ﻣﺰدوري ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺮاي ارﺗﺸﻬﺎي دﯾﮕﺮان ﺟﻨﮕﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺟﺰو‬‬ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﯾﻮﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ. ﭘﯿﺮوزيﻫﺎي ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ‫ﮐﻤﯽ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﮔﺸﻮده و ﻗﺪرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻫﻠﻨﯽ ﻣﺴﻠﮏﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﯾﻦ را درك ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺮﺑﺮﻫﺎي وﺣﺸﯽ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ‫و اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﻤﺴﻨﺠﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺑﺴﯿﺎري زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ، از ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.‬‬ ‫ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ از داﻧﺶ و ﻋﻠﻢ ﯾﻮﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﺮا ﺑﺎ اﯾﺮان ﻫﻤﺴﻨﺠﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ‫ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ آﺗﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ داراي داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﻮد و آﺗﻦ ﯾﮏ ﺟﺰﯾﺮه در ﻣﯿﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از دﯾﮕﺮ‫ﻣﺮدﻣﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺳﻮادﺗﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ از ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن و ﭼﻪ ﭘﺲ از ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن، آﺗﻦ ﺗﻨﻬﺎ ‫ﻣﺮﮐﺰي ﺑﻮد ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري و اراﺋﻪ داﻧﺶ و ﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن. در زﻣﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ﻣﺮزﻫﺎ از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ و ‫آﺗﻨﯽﻫﺎ ﭘﺲ از ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن، آﻧﻬﻢ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از اﻣﮑﺎﻧﺎت و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه ﻓﺮاﻫﻢ‬‬ ﮐﺮده ﺑﻮد، ﺑﻪ آﺗﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﻋﻠﻮﻣﯽ ﮐﻪ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻫﻨﺪ و اﯾﺮان و ﺑﺎﺑﻞ و ﻣﺼﺮ و ... آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ را ﯾﮑﺠﺎ ﮔﺮدآوري ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.‬‬‬‬‬‬

اﯾﻦ اﺳﺖ ﻋﺼﺮ ﻃﻼﯾﯽ ﻋﻠﻢ آﺗﻦ. و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺪهﻫﺎ ﺑﻌﺪ وارون اﯾﻦ رخ داد. ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮري ﻋﺒﺎﺳﯽ، اﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﺮده و ‫ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻮم از ﻣﺼﺮ و ﯾﻮﻧﺎن ﺗﺎ اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ را آﻣﻮﺧﺘﻪ و ﺳﭙﺲ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ‫ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ و ﺑﺨﺎرا و ﻣﺮو و ري و ﺑﻐﺪاد آﻧﻬﺎ را ﯾﮑﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ و اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ دوران ﻃﻼﯾﯽ ﻋﻠﻢ ‫ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن (اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن) ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ در ﻗﺮون وﺳﻄﺎ داﻧﺶ در اﻧﺤﺼﺎر اﯾﺮاﻧﯿﺎن ‫ﺑﻮد، ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ در دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن، داﻧﺶ در اﻧﺤﺼﺎر ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﻮد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‫از ﻧﻈﺮ ﺗﻮان ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻫﻤﺴﻨﺠﯽ اﯾﺮان و ﯾﻮﻧﺎن ﺑﯽﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺴﻨﺠﯽ ﺷﺘﺮ و ﻣﻮش اﺳﺖ. در آن زﻣﺎن ‫ﻫﻤﻪ اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ واﻗﻌﯿﺖ را درك ﮐﺮده و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ. وﻟﯽ آﺗﻨﯽﻫﺎ ‫و ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ‬‬‬
‫ﺳﺮ ﺑﻪ ﺷﻮرش ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ در زﻣﺎن دارﯾﻮش و ﻫﻢ در زﻣﺎن ﺧﺸﺎﯾﺎرﺷﺎ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﻧﺮﺳﯿﺪﻧﺪ.‬

اﯾﺮان ‫ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺑﺮ ﯾﻮﻧﺎن ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد. ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ‫ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﯾﻮﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ آن ﻧﺮﺳﯿﺪﻧﺪ. ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ‫ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻧﺎن دوﺧﺘﻪاﻧﺪ.‬‬‬‬‬‬‬

اﯾﻦ را از آﻧﺠﺎ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ اﺳﭙﺎرﺗﯽﻫﺎ ﭘﺲ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ‫اﯾﺮان و دﯾﺪن ﺷﻮﮐﺖ و ﺛﺮوت و ﻟﺒﺎسﻫﺎ و ﻏﺬاﻫﺎي اردوﮔﺎه اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﺮزﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ : « در ﺷﮕﻔﺘﻢ ‫از ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺑﺮﺑﺮﻫﺎ! ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺛﺮوت ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺪﺑﺨﺖﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﺎ آﻣﺪه اﻧﺪ.» ‬‬

ﺑﯽﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ‫ﮐﻪ ﺧﺸﺎﯾﺎرﺷﺎ ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺎور ﯾﻮﻧﺎﻧﯽاش از ﺛﺮوت ﺧﻮد و ﺑﯽﭼﯿﺰي ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﻧﺎآﮔﺎه ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وارون ‫دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن، ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ﺑﻪ اﺳﺎرت ﮐﺸﯿﺪن ﺷﻬﺮﻫﺎي ﯾﻮﻧﺎن را ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ. ﺧﺸﺎﯾﺎرﺷﺎ و اﯾﺮان ‫آﻧﻘﺪر ﺑﺮاي ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﺰرگ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻣﺒﺪا ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد را ﺣﻤﻠﻪ ﺧﺸﺎﯾﺎرﺷﺎ ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎن ﻗﺮار دادﻧﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬

و ﺑﻤﺎﻧﺪ ‫ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﭼﺮا ورود ﺧﺸﺎﯾﺎرﺷﺎ ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎن اﯾﻦ اﻧﺪازه ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺮاي ‫ﯾﻮﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورد؟ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﺪه ﭘﻨﺠﻢ پ.م اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان آﺗﻦ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از آﺳﯿﺎﯾﯽﻫﺎ ﻋﻘﺐ ‫اﻓﺘﺎده اﻧﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در اﻓﮑﺎر ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژي ﺳﺎزي در دﺳﺘﻮر ‫ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻮﯾﺖ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ. ﻣﺒﻨﺎي ﮐﺎر ﻧﯿﺰ اﻓﺴﺎﻧﻪﺳﺎزي و ‫دﺳﺖ ﺑﺮدن در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺮودوت ﺑﻪ ذﻫﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت اﺳﺘﻮرهﺳﺎز ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎي ‫ﺧﺮدورزي داﺷﺘﻨﺪ ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ. ﻫﺮودوت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﻧﮋاد ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد،(۴) ﺑﺴﯿﺎري از اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎي ‫ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن را ذﮐﺮ و ﻧﻘﺪ ﮐﺮده و ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎي ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد را ﺧﻨﺪه آور و ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ‫ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ او در ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ آﯾﻨﺪه، اﺻﻼ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺖ.(۵) ‬‬‬

و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ‫آﻧﭽﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن در اﺻﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﺟﻬﺎن از آﻧﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ. ﭘﺮﺳﺶ‬ ‫اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺧﻮد ﻫﺮودوت ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎري ﻣﻮارد در ﭘﻨﺞ ﮐﺘﺎب ﻧﺨﺴﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ‫ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن را ﺑﻪ ﺳﺨﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎي آﻧﺎن را ﺑﺎورﻧﺎﭘﺬﯾﺮ داﻧﺴﺘﻪ و ﮔﻔﺘﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺮدﻣﺎن را ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮ ‫ﻣﯽداﻧﺪ، در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎي ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪﺳﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن و ﺑﻪ ﺿﺮر اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯽﭘﺮدازد؟ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬


...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...


۱ . ﯾﻮﻧﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ در دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺘﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺘﻤﺪن ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ اروﭘﺎ ﺑﻮد داراي دو ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﭘﻠﻮﭘﻮﻧﺲ و آﺗﯿﮏ‫اﺳﺖ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﭘﻠﻮﭘﻮﻧﺲ اﺳﭙﺎرت ﯾﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﻻﮐﻪدﻣﻮن ﺑﻮد و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ آﺗﯿﮏ، آﺗﻦ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
۲ . دوراﻧﺖ : ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن
۳ . ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﯽ از اوﺿﺎع ﯾﻮﻧﺎن و ﺳﻨﺠﺶ آن ﺑﺎ اﯾﺮان، ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ن.ﺑﺨﺘﻮرﺗﺎش ـ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺟﻬﺎن دﺳﺘﻮر ﻣﯿﻨﻮﺷﺖ ـ ‫وﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﻮﻧﺎن‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
۴ . ﻣﺎ ﻋﺎدت ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ را ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ. ﺣﺘﺎ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن از آﻧﺎن ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ. ﻓﺮﻫﻨﮓ و ‫زﺑﺎن ﻫﻠﻨﯽ در ﻫﻤﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﻬﺎي اﻃﺮاف ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ در آﺳﯿﺎ و اروﭘﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎ و در ﺟﺰاﯾﺮ ﭘﺮﺗﻌﺪاد آﻧﺠﺎ ﮔﺴﺘﺮش داﺷﺖ و حتی ‫ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﯿﻨﻮﺷﺘﻨﺪ. وﻟﯽ از دﯾﺪ ﻧﮋادي ﻣﺮدﻣﺎن ﯾﻮﻧﺎن اروﭘﺎ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ‫اﯾﻮﻧﯽ آﺳﯿﺎ ﮐﻪ از ﻧﮋاد دُري، اِ‬ﺋﻮﻟﯽ و ﯾﻮﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ را ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬
۵ . ﻫﺪاﯾﺘﯽ: ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺮودوت
Signature
      
anything زن #93 | Posted: 16 Oct 2016 16:56
کاربر

 
موهان عزیز ممنونم از محبت و بزرگواریتون
کار ارزشمندی بود برام . سپاسگزارم
هر شب دلم بهانه ی تـــو را ، هیچ ... بگذریم ...
امشب دلم دوباره تـــو را ... ، هیــچ ... بگذریم ...
      
anything زن #94 | Posted: 16 Oct 2016 16:57
کاربر

 
ﭘﺎﺳﺦ ‫اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮودوت اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ را در آﺗﻦ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺎن ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ و ﻫﺪف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻧﺶ ﻫﻤﺎن‫ ‫اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژي ﺳﺎزي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻣﺮوزه ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺮودوت از آﻧﺰﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه‫اﺳﺖ. وﻟﯽ در آن زﻣﺎن صدﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر دوﻟﺖ آﺗﻦ ﺷﺐ و روز در ﺷﻬﺮﻫﺎ داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻨﮓﻫﺎي ‫ﭘﺎرﺳﯽ ﻣﯽﺳﺮاﯾﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﯾﻮﻧﺎن ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ﯾﮑﯽ از اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم « ﺗﺮاژدي ﭘﺎرﺳﯿﺎن» ﻧﻮﺷﺘﻪ ‫آﯾﺲﺧﻮﻟﻮس(۱) ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﭘﺮﯾﮑﻠﺲ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار آﺗﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎي ﺷﮑﺴﺖﻫﺎي اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻨﺮي ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.‬‬ ‬

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دوران دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ پریکلِس (۴۲۹ – ۴۶۱ پ.م) ﮐﻪ دوران ﻃﻼﯾﯽ آﺗﻦ ﺑﻮد ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ‫دﻟﯿﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﯾﺮان ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺖ. ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن آﻧﺰﻣﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ از اﻧﺰوا ﺑﯿﺮون ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ. از اﯾﻦ ‫رو ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎي ﺟﻨﮓﻫﺎي ﺑﺎ اﯾﺮان را ﺑﺎ آب و ﺗﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ. در واﻗﻊ ﻫﯿﭽﮑﺪام از اﯾﻦ ﺟﻨﮓﻫﺎ در ‫آﻧﺪوران ﺑﻪ اﻧﺪازهي اﻣﺮوز ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺮوزي ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺘﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮي ﺑﺮ ﻗﺪرت و ‫اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﺎن اﯾﺮان ﺑﮕﺬارد. ‬‬‬‬

ﭼﺮاﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺎن ﻣﺘﺸﮑﻞ از آﺗﻦ و اﺳﭙﺎرت از ‫ﻧﻈﺮ ﺑﺰرﮔﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﺳﺎﺗﺮاﭘﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد و ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﯾﺮان از ۲۰ ﺗﺎ ۳۰ ﺳﺎﺗﺮاﭘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻮﻓﻖ ‫ﻧﺸﺪ. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﭼﯿﺮﮔﯽ اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮ و ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮ ﺟﻬﺎن آﻧﺰﻣﺎن ‫ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽﺷﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮد. وﻟﯽ اﻣﺮوزه ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ‫در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻮرش ﻣﺼﺮ ﯾﺎ ﺑﺎﺑﻞ را در ﭼﻨﺪ ﺧﻂ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، آﻧﮕﺎه ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ۵۰۰ ﺻﻔﺤﻪاي را ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻬﺎي اﯾﺮان و ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﻨﺪ!‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫اﻣﺮوز ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺦ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﺰﻣﺎن ﺟﻬﺎن ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺑﻮد از دو ﺑﺨﺶ. ﯾﮑﯽ‫اﯾﺮان و دﯾﮕﺮي ﯾﻮﻧﺎن و اﯾﻦ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ و ﮔﺎﻫﯽ اﯾﺮان و ﮔﺎﻫﯽ ﯾﻮﻧﺎن ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ. وﻟﯽ ﯾﻮﻧﺎن ‫ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه داﺷﺖ و ﺳﭙﺲ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻬﺎي دروﻧﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ ‫ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ. ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اروﭘﺎ در آﻧﺰﻣﺎن از ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﺪا ﺑﻮده و ﻫﯿﭻ ﻧﻤﻮدي در ﺳﯿﺎﺳﺖ ‫ﻧﺪاﺷﺖ و اﺳﺎﺳﺎ ﺻﺤﺒﺖ از ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﯾﻮﻧﺎن ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ. ﭼﺮاﮐﻪ « ﯾﻮﻧﺎن» ﻫﺮﮔﺰ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر‫ﻧﺒﻮد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮد داراي ﭼﻨﺪ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه و ﺑﯿﺶ از ۵۰ ﺟﺰﯾﺮه درﯾﺎي اژه ﺑﺎ ﺳﺪﻫﺎ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ‫از ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن و ﭼﻪ ﭘﺲ از آﻧﻬﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪﻧﺪ(۲) و ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ در ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻣﺎﻧﻬﺎ زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه ﺑﻮدﻧﺪ و « اﯾﺮان » اﮔﺮ آﻧﺮا ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻠﻤﺮو ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ، ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺟﺰ دو ﺷﻬﺮ آﺗﻦ واﺳﭙﺎرت.‬‬‬‬

ﭘﺲ ﺣﺘﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻬﺎي ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﻫﺮودوت ‫ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﯾﺮان دﭼﺎر دودﻟﯽ ﺑﻮده و ﭼﻪ در زﻣﺎن دارﯾﻮش و ﭼﻪ در ‫زﻣﺎن ﺧﺸﺎﯾﺎرﺷﺎ اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ، اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ و ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .‫ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن آﺳﯿﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ارﺗﺶ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ.‬‬‬

و ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺨﺶﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اروﭘﺎ ﮐﻪ ﯾﺎ ‫ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺗﺮاﮐﯿﻪ و ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻠﻨﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره ﺧﻮاﻫﺎن دوﺳﺘﯽ و ‫آﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﺮودوت در ﮐﺘﺎب ﻫﺸﺘﻢ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدوﻧﯿﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ‫ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه، ﺑﺮاي اﺑﻼغ ﭘﯿﺎم ﺧﺸﺎﯾﺎرﺷﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم آﺗﻦ، اﺳﮑﻨﺪر ﺷﺎه ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ را ﺑﻪ آن ﺷﻬﺮ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ.(۳)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

و‫ﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﻧﻬﻢ ﻫﺮودوت ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺲ و ﺑﺴﯿﺎري از دﯾﮕﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﻣﺮدوﻧﯿﻪ را در ورود‬ ‫ﺑﻪ آﺗﻦ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ دﺷﻤﻨﯽ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺪن ﯾﻮﻧﺎن آﻧﻄﻮر ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﻧﮕﺎرﻧﺪ روﺷﻦ ﺑﻮد و ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن آﺳﯿﺎ اﺳﯿﺮ و ﺑﺮده اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﭼﺮا ۵۰ ﻫﺰار ‫ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﺪد ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ آﺳﯿﺎﯾﯽ و دﯾﮕﺮ ﻫﻠﻨﯽ ﻣﺴﻠﮏﻫﺎ در ﻧﺒﺮد ﻧﺎﻣﻮر ﺑﻪ ﭘﻼﺗﻪ ‫در ﺳﭙﺎه ﻣﺮدوﻧﯿﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؟ ‬‬‬‬‬

و ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﺘﺮي از ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن اروﭘﺎ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ اﻋﻼم ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﮐﺮده و ﻫﯿﭻ ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ ﺟﻨﺎح ﺟﻨﮓﻃﻠﺐ ﯾﻮﻧﺎن در ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻧﺒﺮدﻫﺎ ‫ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﯾﯽ وﯾﮋه ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺧﻮد را ﮔﺮدآوري ﮐﺮد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‫ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎي ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ را ﺑﺎور ﮐﺮدﻧﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺎن اﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮون وﺳﻄﺎ ﻋﻠﻢ ﮐﻨﻨﺪ. ﭘﺲ ﺧﻮد را ﺷﯿﻔﺘﻪ ‫و دﻟﺒﺎﺧﺘﻪ رم ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن داﻧﺴﺘﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﮔﻤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن، ‫ﯾﻮﻧﺎن ﯾﮕﺎﻧﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻣﺪﻧﯿﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.‬‬‬

و ﭼﻮن ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﺳﯿﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎي اﻣﺮوزﯾﻦ (ﺳﺪه ۱۸ و ۱۹) ‫در دوران ﺳﯿﺎه ﻗﺮون وﺳﻄﺎي ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮده و از اروﭘﺎ در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده، ﺗﺼﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ‫در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده و اﺳﺎﺳﺎ ﺷﺮﻗﯽﻫﺎ ﺑﺮﺑﺮ و ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ ﻣﺘﻤﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ! ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ در زﻣﯿﻨﻪ ‫ﺟﻨﮓﻫﺎي ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻨﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و از اﯾﻨﮑﻪ آﺗﻦ از اﯾﺮان ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺨﻮرد، اﺑﺮاز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ‫ﮐﺮدﻧﺪ. ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻮد، ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻣﺼﺮ از اﯾﺮان ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮش آﻣﺪ؟ آﯾﺎ ﺗﻤﺪﻧﺶ از ‫ﻣﯿﺎن رﻓﺖ؟ آﯾﺎ ﺗﻤﺪن ﺑﺎﺑﻞ از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ؟(۴) ‬‬‬

ﻣﮕﺮ ﭼﯿﺮﮔﯽ ۲۲۰ ﺳﺎﻟﻪ اﯾﺮان ﺑﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن آﺳﯿﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ‫دﺳﺖ از ﺗﻤﺪن و دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و زﺑﺎن و دﯾﻦﺷﺎن ﺑﮑﺸﻨﺪ؟(۵) آﻧﻬﻢ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا دﯾﺪﯾﻢ وﻗﺘﯽ ﻗﺪرت ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻠﻨﯽﻫﺎ اﻓﺘﺎد، ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻤﺪن ﺟﻬﺎﻧﯽ آوردﻧﺪ. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‫روز ﺑﻪ روز ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ وارون اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده و در ﺳﺪهﻫﺎي ۲۰ و ۲۱ ﺑﯿﻨﻨﺪه اﯾﻦﺑﻮدﯾﻢ و ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ آﺗﻦ و ﯾﻮﻧﺎن را ﯾﮕﺎﻧﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻣﺪﻧﯿﺖ و دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺟﻬﺎن ‫را دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻤﺪن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. و اﺳﺎﺳﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻨﮕﻬﺎي ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮان و ﯾﻮﻧﺎن ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﺮﺳﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬


...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...

۱ . ‪ Aeschylus‬ﮐﻪ آﺷﯿﻠﻮس ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد‬
۲ . ﮐﺸﻮر ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ، ۱۸۰ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺪرﺗﻬﺎي اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد دﯾﻮار ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ - ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻠﻮي ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﮔﺸﺖ.‬‬‬
۳ . ﺷﮕﻔﺖ آﻧﮑﻪ در اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺧﺒﺮي از ﺗﺴﻠﻂ ﺷﺎه اﯾﺮان ﺑﺮ آﺗﻦ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺸﺎﯾﺎرﺷﺎ از دوﺳﺘﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﺮان و آﺗﻦ ﺳﺨﻦ ‫ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ اﺳﭙﺎرت، آﺗﻨﯽﻫﺎ ﺻﻠﺢ را رد ﮐﺮده و ﺟﻨﮓ را اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬
۴ . ﺑﺮﺧﯽ اﯾﺮاﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻏﺮﺑﯽ، ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﻞ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن، ﺑﺎ اﻧﺤﻄﺎط و اﻓﻮل در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻤﯽ و اداري ‫و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﺮاد از آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﮕﺬاري اﺳﻨﺎد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺎﺑﻞ دوران ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ، ﻫﺮﺟﺎ ﻧﺎم‬‬ ‫دارﯾﻮش دﯾﺪﻧﺪ، آﻧﺮا ﺑﻪ دارﯾﻮش ﺑﺰرگ ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ و ﻫﺮﺟﺎ اردﺷﯿﺮ دﯾﺪﻧﺪ، آﻧﺮا اردﺷﯿﺮ ﯾﮑﻢ داﻧﺴﺘﻨﺪ. آﻣﻠﯽ ﮐﻮرت در ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ، ﺟﻠﺪ ﯾﮑﻢ، ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻔﺮضﻫﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
۵ . ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ آﺗﻦ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎن آن ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓﻫﺎي ﭘﺎرﺳﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ "اﺻﻮل ﺣﮑﻮﻣﺖ آﺗﻦ" ﻧﻮﺷﺘﻪ ارﺳﺘﻮ.
هر شب دلم بهانه ی تـــو را ، هیچ ... بگذریم ...
امشب دلم دوباره تـــو را ... ، هیــچ ... بگذریم ...
      
صفحه  صفحه 10 از 10:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ایران انجمن لوتی / ایران / Imperial Iranian world | شاهنشاهی جهانی ایران

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا