خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
ایران انجمن لوتی / ایران /

Lurs | لر ها


صفحه  صفحه 5 از 8:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  پسین »
sepanta_7 مرد #41 | Posted: 9 Aug 2016 09:05 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
سلسله اِپَرتی (ح۱۹۷۰ تا ح۱۵۰۰پ.م)
 • اِپَرتی دوم (همزمان با ایدین دَگَن شاه ایسین) (سوکل ماه و شاه انشان و شوش) با دختر ایدین دَگَن شاه ایسین در ۱۹۷۳پ.م ازدواج کرد.
 • شیلهَهَه (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه) پسر اِپَرتی دوم
 • کوک نشوریکم پسر (خواهرزاده) شیلههه
 • اَتَه هوشو (۱۹۲۸؟ تا پس از ۱۸۹۴پ.م) (شبان مردم شوش) پسر کوک نشوریکم(؟)
 • تِتِپ مَدَه (پس از ۱۸۹۰پ.م) (شبان مردم شوش) پسر کوک نشوریکم(؟)
 • پَلَر ایشن (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه)
 • کوک سَنیت
 • کوک کیروَش (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه، سوکل ایلام، سوکل سیماشکی، سوکل شوش) پسر لَن کوکو و برادرزاده پَلَر ایشن
 • تِم سَنیت (تاریخ نامشخص) پسر کوک کیروَش
 • کوک نَهونته (تاریخ نامشخص) پسر کوک کیروَش
 • کوک نَشور دوم (تاریخ نامشخص)
 • شیروکدوه (همزمان با شَمشی اَدَد یکم شاه آشور) (سوکل ماه) پسر کوک نَشور یکم
 • شیموت وَرتَش یکم (تاریخ نامشخص)
 • سیوه پَلَر هوپَک (ح۱۷۶۵پ.م) (سوکل ماه) پسر شیروکدوه
 • کودوزولوش یکم (تاریخ نامشخص) پسر شیروکدوه
 • کوتیر نَهونته یکم (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه) پسر کودوزولوش یکم
 • اَتَه مِرَه هَلکی (تاریخ نامشخص)
 • تَتَه دوم (تاریخ نامشخص) برادر اَتَه مِرَه هَلکی
 • لیلَه ایرتَش (تاریخ نامشخص) پسر کودوزولوش یکم
 • تمتی اَگون (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه) پسر کوتیر نَهونته یکم
 • کوتیر شیلهَهَه (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه) پسر تمتی اَگون
 • کوک نشور سوم (ح۱۶۴۶پ.م) (سوکل ماه، سوکل سیماشکی و شوش) پسر کوتیر شیلهَهَه
 • تمتی رَپتَش (تاریخ نامشخص) پسر کوتیر شیلهَهَه
 • شیموت وَرتَش دوم (تاریخ نامشخص) پسر کوتیر شیلهَهَه
 • شیرتوه (تاریخ نامشخص) پسر کوک نشور دوم
 • کودوزولوش دوم (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه) پسر شیموت ورتش دوم
 • تَن اولی (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه)
 • تمتی هَلکی (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه ایلام و سیماشکی) پسر تن اولی
 • کوک نشور چهارم (تاریخ نامشخص) پسر تن اولی
 • کوتیک مَتلَت (ح۱۵۰۰پ.م) پسر تن اولی

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #42 | Posted: 9 Aug 2016 09:09 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
سلسله کیدینو (ح۱۵۰۰ تا ح۱۴۰۰پ.م)
 • کیدینو (سده ۱۵پ.م) شاه انشان و شوش
 • این شوشینک سونکیر نَپیپیر (تاریخ نامشخص) شاه انشان و شوش
 • تَن روهورَتیر دوم (سده ۱۵ پ.م) شاه انشان و شوش
 • شَلَه (تاریخ نامشخص) شاه انشان و شوش
 • تمتی اَهَر (همزمان با کدشمن انلیل شاه بابل) شاه انشان و شوش

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #43 | Posted: 9 Aug 2016 09:09
کاربر

 
سلسله ایگه هَلکی (ح۱۴۰۰ تا ح۱۲۱۰پ.م)
 • اَتَه هَلکی (تاریخ نامشخص)
 • اَتَر کیتَه یکم (تاریخ نامشخص) پسر اَتَه هَلکی
 • ایگه هَلکی (تاریخ نامشخص)
 • پَهیر ایشن یکم (همزمان با کوریگلزو یکم شاه بابل) پسر ایگه هَلکی
 • کیدین هوتران یکم (تاریخ نامشخص) پسر پَهیر ایشن یکم
 • اَتَر کیتَه دوم (تاریخ نامشخص) پسر ایگه هَلکی
 • هومبان نومِنَه یکم (همزمان با بورنَه بوریَش دوم شاه بابل) پسر اَتَر کیتَه دوم
 • اونتَش نَپیریشَه (یا اونتَش هومبان) (تاریخ نامشخص) پسر هومبان نومنه یکم
 • کیدین هوتران دوم (تاریخ نامشخص) پسر اونتش نپیرییشه
 • نپیریشه اونتش (یا هومبان اونتش) پسر کیدین هوتران دوم
 • پَهیر ایشن دوم (تاریخ نامشخص)
 • اونپَتَر نپیریشه (یا اونپتر هومبان) (تاریخ نامشخص) پسر پهیر ایشن دوم
 • کیدین هوتران سوم (همزمان با انلیل ندین شومی و ادد شومه ایدینه شاهان بابل) پسر پهیر ایشن دوم

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #44 | Posted: 9 Aug 2016 09:09
کاربر

 
سلسله شوتروکی (ح۱۲۱۰ تا ح۹۷۰پ.م)
 • هلوتوش این شوشینک (از ح۱۲۱۰پ.م)
 • شوتروک نهونته یکم (ح۱۱۵۸پ.م)
 • کوتیر نهونته دوم (ح۱۱۵۵پ.م)
 • شیلهک این شوشینک یکم (تاریخ نامشخص)
 • هوته لوتوش این شوشینک (ح۱۱۱۰پ.م)
 • شیلهینه همرو لَکَمَر (پس از ۱۱۱۰پ.م)
 • هومبان نیمنه دوم (اوایل سده ۱۱پ.م)
 • شوتروک نهونته دوم (اوایل سده ۱۱پ.م)
 • شوتور نهونته یکم
 • اَکشیر شیموت (تاریخ نامشخص)
 • اَکشیر نهونته (تاریخ نامشخص)
 • کَرَه ایندَش (تاریخ نامشخص)
 • مَربیتی اَپلَه اوصور (پیش از ۹۸۳ تا پس از ۹۷۸پ.م)

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #45 | Posted: 9 Aug 2016 09:11
کاربر

 
سلسله هومبان تَهرَه (نوایلامیان) (ح۸۳۰ تا ۵۱۹پ.م)
 • شاه ناشناس دوم ایلام (ح۸۲۱پ.م همزمان با شَمشی اَدَد پنجم شاه آشور)
 • هومبان تَهرَه یکم (تا ۷۴۲پ.م)
 • هومبان نیکَش یکم (۷۴۲ تا ۷۱۷پ.م) پسر هومبان تهره یکم
 • شوتور نهونته دوم (۷۱۷ تا ۶۹۹پ.م) پسر (خواهرزاده) هومبان نیکش یکم
 • هلوشو این شوشینک (۶۹۹ تا اکتبر ۶۹۳پ.م) برادر شوتور نهونته دوم
 • کوتیر نهونته سوم (اکتبر ۶۹۳ تا ژوئیه ۶۹۲پ.م) پسر هلوشو این شوشینک
 • هومبان نیمنه سوم (ژوئیه ۶۹۲ تا فوریه ۶۸۸پ.م) پسر هلوشو این شوشینک
 • هومبان هَلتَش یکم (فوریه ۶۸۸پ.م تا اکتبر ۶۸۱پ.م)
 • هومبان هلتش دوم (اکتبر ۶۸۱ تا سپتامبر ۶۷۵پ.م) پسر هومبان هلتش یکم
 • اورتَک این شوشینک (سپتامبر ۶۷۵ تا ۶۶۳پ.م) برادر هومبان هلتش دوم
 • تمتی هومبان این شوشینک یکم (۶۶۳ تا سپتامبر ۶۵۳پ.م) برادر اورتک این شوشینک
 • هومبان نیکش دوم (سپتامبر ۶۵۳ تا ۶۵۱پ.م) پسر اورتک این شوشینک
 • تَمَریتو (۶۵۲ تا ۶۴۹ و ۶۴۷پ.م) پسر هومبان نیکش پسر هومبان هلتش یکم
 • ایندَه بیبی (۶۴۹ تا پس از ژوئیه ۶۴۸پ.م)
 • هومبان هلتش سوم (پس از ژوئیه ۶۴۸ تا ۶۴۵/۴پ.م)
 • هومبان نیکش سوم (۶۴۷پ.م) پسر اَتَه مِرَه هَلکی
 • اومهولومَه (۶۴۷پ.م)
 • ایندَتو این شوشینک چهارم (۶۴۷ تا پس از پائیز ۶۴۶پ.م)
 • هومبان هَپوئَه (۶۴۷پ.م)
 • پائه (پس از پائیز ۶۴۶ تا ۶۴۵/۴پ.م)
 • شوتور نهونته سوم (پس از پائیز ۶۴۶پ.م) پسر ایندتو این شوشینک چهارم
 • هومبان کیتین (تاریخ نامشخص) پسر شوتور نهونته سوم
 • هومبان تهره دوم (تاریخ نامشخص)
 • هَلوتَش این شوشینک (تاریخ نامشخص) پسر هومبان تهره دوم
 • اومانونو یکم (تاریخ نامشخص)
 • شیلهک این شوشینک دوم (تاریخ نامشخص) پسر اومانونو یکم
 • تمتی هومبان این شوشینک دوم (پیش از ۵۵۰پ.م) پسر شیلهک این شوشینک دوم
 • هَلکَتَش (ح۵۴۹/۸پ.م)
 • آسینَه (اکتبر تا ۱۰ دسامبر ۵۲۲پ.م) پسر اوپَدرَمَه
 • اومانونو دوم یا هومبان نیکش چهارم (ایمانیش) (دسامبر ۵۲۲ تا فوریه ۵۲۱پ.م)
 • اَتَه هَمیتی این شوشینک (تا ۵۲۰/۱۹پ.م)

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #46 | Posted: 9 Aug 2016 09:12
کاربر

 
شاهان اَیَه پیر حدود سده هفتم پ.م
 • تاخی هی (تاریخ نامشخص)
 • هنی (همزمان با شوتورنهونته سوم شاه ایلام) پسر تاخی هی
 • زشه شی (تاریخ نامشخص) پسر هنی

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #47 | Posted: 9 Aug 2016 09:13
کاربر

 
شاهان گیساتی حدود سده هفتم تا ۵۱۹پ.م
 • شاتی هوپیتی (اواخر سده هفتم پ.م)
 • هومبان شوتوروک (اوایل سده ششم پ.م) پسر شاتی هوپیتی
 • هوتران تمتی (اواسط سده ششم پ.م)
 • اَتَه هَمیتی این شوشینک (تا ۵۲۰/۱۹پ.م) پسر هوتران تمتی

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #48 | Posted: 9 Aug 2016 09:14
کاربر

 
شاهان زامین حدود سده هفتم و ششم پ.م
 • بَهوری یکم (اواخر سده ۷پ.م)
 • بهوری دوم (اوایل سده ۶پ.م)

شاهان زَری حدود سده ۶پ.م
 • اپه لایه

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #49 | Posted: 9 Aug 2016 09:15
کاربر

 
شاهان سَماتی حدود سده ۶پ.م
 • دابالا
 • آمپیریش پسر دابالا
 • آنی شیلهَه پسر دابالا
 • اونزی کیلیک پسر آنی شیلهه
 • زیتیاش
 • اونسَک پسر زیتیاش

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #50 | Posted: 9 Aug 2016 09:18
کاربر

 
پلی
کتیبه گلی که فهرست شاهان سلسله آوان در آن نوشته شده این کتیبه در موزه لوور پاریس نگهداری می شود


 • لقب(ها) اولین شاه سلسله آوان
 • پیش از تته یکم
 • پس از کورایشک
 • دودمان آوان

پلی اولین شاه سلسله آوان در عیلام بود. که حدود ۲۵۰۰ سال پیش از میلاد زندگی میکرد.
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
صفحه  صفحه 5 از 8:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  پسین » 
ایران انجمن لوتی / ایران / Lurs | لر ها

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا