تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
ایران

Lurs | لر ها

صفحه  صفحه 5 از 8:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  پسین »  
#41 | Posted: 9 Aug 2016 08:05 | Edited By: sepanta_7
سلسله اِپَرتی (ح۱۹۷۰ تا ح۱۵۰۰پ.م)
 • اِپَرتی دوم (همزمان با ایدین دَگَن شاه ایسین) (سوکل ماه و شاه انشان و شوش) با دختر ایدین دَگَن شاه ایسین در ۱۹۷۳پ.م ازدواج کرد.
 • شیلهَهَه (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه) پسر اِپَرتی دوم
 • کوک نشوریکم پسر (خواهرزاده) شیلههه
 • اَتَه هوشو (۱۹۲۸؟ تا پس از ۱۸۹۴پ.م) (شبان مردم شوش) پسر کوک نشوریکم(؟)
 • تِتِپ مَدَه (پس از ۱۸۹۰پ.م) (شبان مردم شوش) پسر کوک نشوریکم(؟)
 • پَلَر ایشن (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه)
 • کوک سَنیت
 • کوک کیروَش (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه، سوکل ایلام، سوکل سیماشکی، سوکل شوش) پسر لَن کوکو و برادرزاده پَلَر ایشن
 • تِم سَنیت (تاریخ نامشخص) پسر کوک کیروَش
 • کوک نَهونته (تاریخ نامشخص) پسر کوک کیروَش
 • کوک نَشور دوم (تاریخ نامشخص)
 • شیروکدوه (همزمان با شَمشی اَدَد یکم شاه آشور) (سوکل ماه) پسر کوک نَشور یکم
 • شیموت وَرتَش یکم (تاریخ نامشخص)
 • سیوه پَلَر هوپَک (ح۱۷۶۵پ.م) (سوکل ماه) پسر شیروکدوه
 • کودوزولوش یکم (تاریخ نامشخص) پسر شیروکدوه
 • کوتیر نَهونته یکم (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه) پسر کودوزولوش یکم
 • اَتَه مِرَه هَلکی (تاریخ نامشخص)
 • تَتَه دوم (تاریخ نامشخص) برادر اَتَه مِرَه هَلکی
 • لیلَه ایرتَش (تاریخ نامشخص) پسر کودوزولوش یکم
 • تمتی اَگون (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه) پسر کوتیر نَهونته یکم
 • کوتیر شیلهَهَه (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه) پسر تمتی اَگون
 • کوک نشور سوم (ح۱۶۴۶پ.م) (سوکل ماه، سوکل سیماشکی و شوش) پسر کوتیر شیلهَهَه
 • تمتی رَپتَش (تاریخ نامشخص) پسر کوتیر شیلهَهَه
 • شیموت وَرتَش دوم (تاریخ نامشخص) پسر کوتیر شیلهَهَه
 • شیرتوه (تاریخ نامشخص) پسر کوک نشور دوم
 • کودوزولوش دوم (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه) پسر شیموت ورتش دوم
 • تَن اولی (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه)
 • تمتی هَلکی (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه ایلام و سیماشکی) پسر تن اولی
 • کوک نشور چهارم (تاریخ نامشخص) پسر تن اولی
 • کوتیک مَتلَت (ح۱۵۰۰پ.م) پسر تن اولی

     
#42 | Posted: 9 Aug 2016 08:09 | Edited By: sepanta_7
سلسله کیدینو (ح۱۵۰۰ تا ح۱۴۰۰پ.م)
 • کیدینو (سده ۱۵پ.م) شاه انشان و شوش
 • این شوشینک سونکیر نَپیپیر (تاریخ نامشخص) شاه انشان و شوش
 • تَن روهورَتیر دوم (سده ۱۵ پ.م) شاه انشان و شوش
 • شَلَه (تاریخ نامشخص) شاه انشان و شوش
 • تمتی اَهَر (همزمان با کدشمن انلیل شاه بابل) شاه انشان و شوش

     
#43 | Posted: 9 Aug 2016 08:09
سلسله ایگه هَلکی (ح۱۴۰۰ تا ح۱۲۱۰پ.م)
 • اَتَه هَلکی (تاریخ نامشخص)
 • اَتَر کیتَه یکم (تاریخ نامشخص) پسر اَتَه هَلکی
 • ایگه هَلکی (تاریخ نامشخص)
 • پَهیر ایشن یکم (همزمان با کوریگلزو یکم شاه بابل) پسر ایگه هَلکی
 • کیدین هوتران یکم (تاریخ نامشخص) پسر پَهیر ایشن یکم
 • اَتَر کیتَه دوم (تاریخ نامشخص) پسر ایگه هَلکی
 • هومبان نومِنَه یکم (همزمان با بورنَه بوریَش دوم شاه بابل) پسر اَتَر کیتَه دوم
 • اونتَش نَپیریشَه (یا اونتَش هومبان) (تاریخ نامشخص) پسر هومبان نومنه یکم
 • کیدین هوتران دوم (تاریخ نامشخص) پسر اونتش نپیرییشه
 • نپیریشه اونتش (یا هومبان اونتش) پسر کیدین هوتران دوم
 • پَهیر ایشن دوم (تاریخ نامشخص)
 • اونپَتَر نپیریشه (یا اونپتر هومبان) (تاریخ نامشخص) پسر پهیر ایشن دوم
 • کیدین هوتران سوم (همزمان با انلیل ندین شومی و ادد شومه ایدینه شاهان بابل) پسر پهیر ایشن دوم

     
#44 | Posted: 9 Aug 2016 08:09
سلسله شوتروکی (ح۱۲۱۰ تا ح۹۷۰پ.م)
 • هلوتوش این شوشینک (از ح۱۲۱۰پ.م)
 • شوتروک نهونته یکم (ح۱۱۵۸پ.م)
 • کوتیر نهونته دوم (ح۱۱۵۵پ.م)
 • شیلهک این شوشینک یکم (تاریخ نامشخص)
 • هوته لوتوش این شوشینک (ح۱۱۱۰پ.م)
 • شیلهینه همرو لَکَمَر (پس از ۱۱۱۰پ.م)
 • هومبان نیمنه دوم (اوایل سده ۱۱پ.م)
 • شوتروک نهونته دوم (اوایل سده ۱۱پ.م)
 • شوتور نهونته یکم
 • اَکشیر شیموت (تاریخ نامشخص)
 • اَکشیر نهونته (تاریخ نامشخص)
 • کَرَه ایندَش (تاریخ نامشخص)
 • مَربیتی اَپلَه اوصور (پیش از ۹۸۳ تا پس از ۹۷۸پ.م)

     
#45 | Posted: 9 Aug 2016 08:11
سلسله هومبان تَهرَه (نوایلامیان) (ح۸۳۰ تا ۵۱۹پ.م)
 • شاه ناشناس دوم ایلام (ح۸۲۱پ.م همزمان با شَمشی اَدَد پنجم شاه آشور)
 • هومبان تَهرَه یکم (تا ۷۴۲پ.م)
 • هومبان نیکَش یکم (۷۴۲ تا ۷۱۷پ.م) پسر هومبان تهره یکم
 • شوتور نهونته دوم (۷۱۷ تا ۶۹۹پ.م) پسر (خواهرزاده) هومبان نیکش یکم
 • هلوشو این شوشینک (۶۹۹ تا اکتبر ۶۹۳پ.م) برادر شوتور نهونته دوم
 • کوتیر نهونته سوم (اکتبر ۶۹۳ تا ژوئیه ۶۹۲پ.م) پسر هلوشو این شوشینک
 • هومبان نیمنه سوم (ژوئیه ۶۹۲ تا فوریه ۶۸۸پ.م) پسر هلوشو این شوشینک
 • هومبان هَلتَش یکم (فوریه ۶۸۸پ.م تا اکتبر ۶۸۱پ.م)
 • هومبان هلتش دوم (اکتبر ۶۸۱ تا سپتامبر ۶۷۵پ.م) پسر هومبان هلتش یکم
 • اورتَک این شوشینک (سپتامبر ۶۷۵ تا ۶۶۳پ.م) برادر هومبان هلتش دوم
 • تمتی هومبان این شوشینک یکم (۶۶۳ تا سپتامبر ۶۵۳پ.م) برادر اورتک این شوشینک
 • هومبان نیکش دوم (سپتامبر ۶۵۳ تا ۶۵۱پ.م) پسر اورتک این شوشینک
 • تَمَریتو (۶۵۲ تا ۶۴۹ و ۶۴۷پ.م) پسر هومبان نیکش پسر هومبان هلتش یکم
 • ایندَه بیبی (۶۴۹ تا پس از ژوئیه ۶۴۸پ.م)
 • هومبان هلتش سوم (پس از ژوئیه ۶۴۸ تا ۶۴۵/۴پ.م)
 • هومبان نیکش سوم (۶۴۷پ.م) پسر اَتَه مِرَه هَلکی
 • اومهولومَه (۶۴۷پ.م)
 • ایندَتو این شوشینک چهارم (۶۴۷ تا پس از پائیز ۶۴۶پ.م)
 • هومبان هَپوئَه (۶۴۷پ.م)
 • پائه (پس از پائیز ۶۴۶ تا ۶۴۵/۴پ.م)
 • شوتور نهونته سوم (پس از پائیز ۶۴۶پ.م) پسر ایندتو این شوشینک چهارم
 • هومبان کیتین (تاریخ نامشخص) پسر شوتور نهونته سوم
 • هومبان تهره دوم (تاریخ نامشخص)
 • هَلوتَش این شوشینک (تاریخ نامشخص) پسر هومبان تهره دوم
 • اومانونو یکم (تاریخ نامشخص)
 • شیلهک این شوشینک دوم (تاریخ نامشخص) پسر اومانونو یکم
 • تمتی هومبان این شوشینک دوم (پیش از ۵۵۰پ.م) پسر شیلهک این شوشینک دوم
 • هَلکَتَش (ح۵۴۹/۸پ.م)
 • آسینَه (اکتبر تا ۱۰ دسامبر ۵۲۲پ.م) پسر اوپَدرَمَه
 • اومانونو دوم یا هومبان نیکش چهارم (ایمانیش) (دسامبر ۵۲۲ تا فوریه ۵۲۱پ.م)
 • اَتَه هَمیتی این شوشینک (تا ۵۲۰/۱۹پ.م)

     
#46 | Posted: 9 Aug 2016 08:12
شاهان اَیَه پیر حدود سده هفتم پ.م
 • تاخی هی (تاریخ نامشخص)
 • هنی (همزمان با شوتورنهونته سوم شاه ایلام) پسر تاخی هی
 • زشه شی (تاریخ نامشخص) پسر هنی

     
#47 | Posted: 9 Aug 2016 08:13
شاهان گیساتی حدود سده هفتم تا ۵۱۹پ.م
 • شاتی هوپیتی (اواخر سده هفتم پ.م)
 • هومبان شوتوروک (اوایل سده ششم پ.م) پسر شاتی هوپیتی
 • هوتران تمتی (اواسط سده ششم پ.م)
 • اَتَه هَمیتی این شوشینک (تا ۵۲۰/۱۹پ.م) پسر هوتران تمتی

     
#48 | Posted: 9 Aug 2016 08:14
شاهان زامین حدود سده هفتم و ششم پ.م
 • بَهوری یکم (اواخر سده ۷پ.م)
 • بهوری دوم (اوایل سده ۶پ.م)

شاهان زَری حدود سده ۶پ.م
 • اپه لایه

     
#49 | Posted: 9 Aug 2016 08:15
شاهان سَماتی حدود سده ۶پ.م
 • دابالا
 • آمپیریش پسر دابالا
 • آنی شیلهَه پسر دابالا
 • اونزی کیلیک پسر آنی شیلهه
 • زیتیاش
 • اونسَک پسر زیتیاش

     
#50 | Posted: 9 Aug 2016 08:18
پلی
کتیبه گلی که فهرست شاهان سلسله آوان در آن نوشته شده این کتیبه در موزه لوور پاریس نگهداری می شود


 • لقب(ها) اولین شاه سلسله آوان
 • پیش از تته یکم
 • پس از کورایشک
 • دودمان آوان

پلی اولین شاه سلسله آوان در عیلام بود. که حدود ۲۵۰۰ سال پیش از میلاد زندگی میکرد.
     
صفحه  صفحه 5 از 8:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  پسین » 
ایران انجمن لوتی / ایران / Lurs | لر ها بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites