تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
گفتگوی آزاد

Spectacular & Amazing Facts | واقعيت های جالب و عجیب از هر گوشه دنيا!

صفحه  صفحه 2 از 11:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  پسین »  
#11 | Posted: 2 Jul 2010 08:01
١٠ - تا سال ١٩٨۴ ، بلژیکی ھا مجبور بودند نام فرزندشان را از یک لیست ١۵٠٠ نفری در روزھا ن یا پلگون
بطور رندوم انتخاب کنند.
١١ - در برمه دسترسی به اینترنت غیر قانونی است. اگر فردی با اتھام داشتن مودم دستگیر شود، به زندان
محکوم می شود.
١٢ - اتریش اولین کشوری بود که مجازات مرگ را در سال ١٧٨٧ حذف کرد.
١٣ - در انگلستان، سر لاشه ھر نھنگی که پیدا شود متعلق به پادشاه است و دم آن متعلق به ملکه.
١۴ - در فرانسه صدا زدن خوک با نام ناپلئون ممنوع است.
١۵ - در ویکتوریای استرالیا، تنھا متخصصان برق اجازه تعویض لامپ برق را دارند.
١۶ - در انگلستان چسباندن برعکس تمبر حاوی عکس ملکھ، نشانگر خیانت و پیمان شکنی با سلطنت است.
١٧ - در ورمونت، زنان تنھا با اجازه کتبی ھمسرانشان حق استفاده از دندان مصنوعی را دارند.
١٨ - در واشنگتون، وانمود کردن به داشتن خانواده پولدار ممنوع است.
١٩ - در اوھایو آمریکا, ماھیگیری در زمان مستی ممنوع است.

من تو را دوست دارم.. دیگری تو را دوست دارد.. دیگری دیگری را دوست دارد.. و این چنین است که ما تنهاییم..
     
#12 | Posted: 4 Jul 2010 18:00
٢٠ - در میامی آمریکا، تقلید کردن رفتار جانواران ممنوع است.
٢١ - زمانی در کشور سوئیس، محکم بستن در خودرو جرم به حساب می آمد.
٢٢ - در روآتای ایتالیا، عبور افراد غیر مسیحی از ٢٠ متری کلیسا ممنوع است. اما عبور بزرگراھی از
فاصله ١۵ متری کلیسای آن منطقه موجب دردسر پلیس شده بود، زیرا امکان توقف خودرو ھا در آن منطقه
بزرگران برای چک کردن مسیحی بودن یا نبودن شان وجود نداشت.
٢٣ - در سوئیس داشتن یک پناھگاه برای شھروند الزامی است.
٢۴ - در لینوئیس آمریکا دادن سیگار روشن به حیوانات ممنوع است.
٢۵ - در تایلند انداختن آدامس جویده شده تان ۵٠٠ دلار جریمه دارد.
٢۶ - در قرن ١۶ و ١٧ میلادی نوشیدن قھوه در ترکیه ممنوع بود و اگر کسی در حین خوردن قھوه دستگیر
می شد، به اعدام محکوم می شد
.
٢٧ - در ٢۴ ایالت آمریکا ضعف جنسی مجوز اصلی طلاق است.
٢٨ - صد ھا سال پیش ھر فردی که قصد داشت از کشور خارج شود، به سرعت اعدام می شد.
٢٩ - در طول جنگ جھانی اول ھر سربازی که به ھمجنس بازی متھم می شد، اعدام می شد.
٣٠ -در زمان حکومت طالبان در افعانستان، پوشیدن جوراب سفید برای زنان به علت تحریک آمیز بودن آن
برای مردان ممنوع بود. در ضمن ماموران پلیس دستور داشتند پنجره خانه ھا را با رنگ سیاه بپوشانند تا
زنان حاضر در خانه ھا دیده نشوند.

من تو را دوست دارم.. دیگری تو را دوست دارد.. دیگری دیگری را دوست دارد.. و این چنین است که ما تنهاییم..
     
#13 | Posted: 6 Jul 2010 17:21
٣١ - در ایالت میسوری بخش سنت لوئیس، ھنوز ھم نجات دادن زنان با لباس خواب، برای ماموران آتش
نشانی ممنوع است.
٣٢ - در ویکتوریای استرالیا پوشیدن شلوارک ھای صورتی تحریک آمیز در غروب ھای شنبه ممنوع است.
٣٣ - در منطقه کنورسویل ویسکانسین آمریکا، مردان در ھنگام اوج لذت شھوانی (ارگاسم) ھمسرانشان حق
تیراندازی ندارند.
٣۴ - در اندونزی مجازات استمنا, مرگ است.
٣۵ - .در بخش اروکای ایالت نوادا، بوسیدن زنان توسط مردان سبیلو ممنوع است.
٣۶ - در لوای آمریکا، بوسیدن بیش از ۵ دقیقه مجاز نیست.
٣٧ - در سوئیس داشتن یک پناھگاه برای شھروند الزامی است.
٣٨ - در منطقه ھستینگ نبراسکا, قانون می گوید ھتلداران باید پیراھن سفید تمیز برای خواب به ھر یک از
مھمانان بدھند. ھیچ زوجی ھم حق ندارد تا قبل پوشیدن این لباس ھا سكس داشته باشد.
٣٩ - در بحرین پزشکان حق ندارند در ھنگام معاینه به آلت تناسلی زنان مستقیم نگاه کنند، اما اجازه دارند
تصویر آنرا در اینه ببینند.
۴٠ - در منطقه ترمونتون یوتا در آمریکا, زنان حق سكس با مردان در آمبولانس را ندارند و در صورت انجام
این کار گناھکار شناخته شده و نامشان در روزنامه محلی درج خواھد شد.

من تو را دوست دارم.. دیگری تو را دوست دارد.. دیگری دیگری را دوست دارد.. و این چنین است که ما تنهاییم..
     
#14 | Posted: 7 Jul 2010 18:41
۴١ - ورود ھر حیواني به پارلمان انگلیس ممنوع است . به غیر از بز گاندي این قانون را پارلمان انگلیس
قبل از سخنراني گاندي تصویب كرد.
۴٢ -این قانون مربوط به شھر لیورپول واز قوانین مجلس محلي این شھر است . طبق این قانون ھیچ كس
حق ندارد.در مكان ھاي عمومي عریان باشد. بعد ھا مسئولان وجود این قانون را تكذیب كردند.
۴٣ - لرد كرامول كه در بریتانیا به وضع كننده قانون ھاي احمقانه مشھور است .این قانون احمقانه را وضع
كرد.ھیچ كس حق ندارد در روز كریسمس رولت گوشت چرخ كرده بخورد. این قانون را براي مبارزه با
پرخوري در بریتانیا وضع كرد.
۴۴ - در اسكاتلند; اگر كسي به منزل فرد دیگري مراجعه كند. و در خواست رفتن به توالت كند .قانونا اجازه
چنین كاري ندارد.
۴۵ - در بریتانیا ; ھر زن حامله اي حق دارد . در ھر زمان وھرمكان قضاي حاجت كند .حتي در كلاه یك
افسر پلیس لندن. این قانون با وجود مخالفت ھاي زیاد ھنوز پا بر جاست.
۴۶ -زمانی مسخره تر به نظر می رسد که بدانیم گوردون براون – نخست وزیر فعلی بریتانیا– یک اسکاتلندی
است و بعد از مدت ھا، دوباره یک اسکاتلندی رھبری بریتانیا را برعھده گرفته است. آقای گوردون براون
خوشحال نخواھد شد اگر بداند در کتاب قوانین دولتش، قانونی وجود دارد که می گوید در شھر یورک، ھرکس
حق دارد درصورت دیدن یک اسکاتلندی، با تیر و کمان در دروازه قدیمی شھر او را به قتل برساند. چون
قطعا او از زمان گذشته آمده است تا تغییری در آینده ایجاد کند.
۴٧ -در ایالت اوھایو آمریكا ھیچ كس حق ندارد. یك ماھي را با شراب مست كند.
۴٨ - در میلان ایتالیا خندیدن در ھمه حالات الزامي است ; مگر در تشییع جنازه یا عیادت بیماران
۴٩ - در دانمارك فرار زنداني از زندان غیر قانوني است.
۵٠ -در سان سالواردو راننده ھاي مست میتوانند بمیرند قبل از اینكه تیرباران شوند.

من تو را دوست دارم.. دیگری تو را دوست دارد.. دیگری دیگری را دوست دارد.. و این چنین است که ما تنهاییم..
     
#15 | Posted: 8 Jul 2010 06:48
۵١ - درایالت آركانزاس آمریكا مرد قانونا میتواند ھمسرش را كتك بزند اما فقط ماھي یك بار.
۵٢ - در ایالت آلاباما آمریكا رانندگي در حالي كه یك چشم بند روي چشم ھا باشد .غیر قانوني است .
۵٣ در ایالت اوكلاھاما آمریكا پلیس میتواند كساني را كه براي سگ ھا شكلك در مي آورند .دستگیر كند.
۵۴ –در ایالت اوھایو فروختن كورب فلكس ( پف فیل ) در روز یكشنبه در مغازه ھا ممنوع است .
۵۵ -درایالت ایلینویز صحبت كردن به زبان انگلیسي غیر قانوني است. زبان رسمي شناخته شده آمریكایي
است.
۵۶ - درایالت ایندیانا سیگار كشیدن میمون ھا ممنوع است .
۵٧ - درایالت تنسي انداختن كمند براي گرفتن ماھي غیر قانوني است .
۵٨ - در ایالت اوھایو تمام كردن بنزین در وسیله نقلیه جرم محسوب میشود.
۵٩ - در ایالت جورجیا رد شدن جوجه از عرض خیابان غیر قانوني است .

من تو را دوست دارم.. دیگری تو را دوست دارد.. دیگری دیگری را دوست دارد.. و این چنین است که ما تنهاییم..
     
#16 | Posted: 9 Jul 2010 07:09
۶٠ - در ایالت شیكاگو بردن یك سگ پودل فرانسوي به اپرا غیر قانوني است.
۶١ - در ایالت فلوریدا چتر بازي زنان متاھل در روز یكشنبه غیر قانوني است .
۶٢ - درایالت كالیفرنیا مرد قانونا میتواند ھمسرش را با كمربند چرمي كتك بزند ; به شرطي كه قطر كمربند
بیشتر از ۵سانت نباشد.
۶٣ - در ایالت كولومبوس نمیتوان به صورت تصادفي روي نرده خانه كسي نشست .
۶۴ - در ایالت لوییزیانا قرقره كردن در مكان ھاي عمومي غیر قانوني است .
۶۵ -بستن روكش از چرم تمساح به كپسول آتش نشاني ممنوع است.
۶۶ -زدن بانك وبعد شلیك كردن به كاركنان بانك با تفنك آب پاش غیر قانوني است.
۶٧ یك زن تا وقتي كه ھمسرش پرچم جلوي ماشین گرفته نباید رانندگي كند.
۶٨ -گاز گرفتن كسي با دندان ھاي طبیعي حمله ساده است ولي گاز گرفتن با دندان مصنوعي حمله مسلحانه.
۶٩ - در ایالت ماساچوسف گذاشتن ریش پروفسوري بدون مجوز ممنوع است.
٧٠ - ھمراه داشتن اسلحه فضایي غیر قانوني محسوب مي شود.

من تو را دوست دارم.. دیگری تو را دوست دارد.. دیگری دیگری را دوست دارد.. و این چنین است که ما تنهاییم..
     
#17 | Posted: 9 Jul 2010 20:36
٧١ - در ایالت مونتانا زن طبق قانون حق ندارد نامه ھاي ھمسرش را باز كند.
٧٢ - درایالت میشیگان طبق قوانین ;دندان پزشكان در اسناد رسمي مكانیك محسوب میشوند.
٧٣ - در ایالت نبراسكا اگر كودكي ھنگام مراسم مذھبي در كلیسا آروغ بزند. پلیس میتواند .
پدر ومادر كودك را دستگیر كند.
٧۴ - در ایالت ورمونت سوت زدن زیر آب ممنوع است .
٧۵ - .در تایلند انداختن آدامس جویده شده تان ٥٠٠ دلار جریمه دارد و قبل از خارج شدن از
خانه حتما باید لباس زیر پوشیده باشید.
٧۶ - در فنلاند زماني بخش كارتون دونالد داك به علت شلوار نپوشیدن شخصیت اصلي سریال ممنوع بود.
٧٧ - در شھر ژوھانسبورگ آفریقای جنوبی زنان می توانند به ازای ھر بار معاشقه از شوھر خود تقاضای
پول کنند.
این کشور، Gippsland واقع در جنوب شرقی استرالیا و نیز در منطقه Tazmanya ٧٨ - در جزیره
عروس و داماد حین جشن عروسی روی حصیری که در میانه مجلس پھن شده، در برابر میھمانان اولین
رابطه جنسی خود را برقرار می کنند.
٧٩ - در کشور اندونزی واقع در جنوب شرقی آسیا ، اگر ثابت شود که فردی عمل استمنا انجام داده، سر آن
فرد را به عنوان مجازات می توانند از تنش جدا کنند.ز

من تو را دوست دارم.. دیگری تو را دوست دارد.. دیگری دیگری را دوست دارد.. و این چنین است که ما تنهاییم..
     
#18 | Posted: 13 Jul 2010 10:27
٨٠ - بنا به سنتی در تایوان ، واقع در شرق آسیا ، یکی از خویشاوندان یا دوستان داماد باید بکارت عروس
را از بین ببرد. بدین ترتیب داماد می تواند از انجام این وظیفه ناراحت کننده و نامطلوب رھایی پیدا کند.
٨١ - بر اساس سنتی درھندوستان ، زنانی که برای انجام نظافت به خانه ھای دیگران می روند، می توانند
وظیفه پاسخ دادن به نیازھای جنسی نوجوانان مجرد ساکن خانه را نیز به عھده بگیرد.
واقع در اقیانوس کبیر ، مردھا می توانند شغلی متفاوت و بی نظیر در سراسر جھان Guam ٨٢ - در جزیره
را داشته باشند. مردانی که این شغل را انتخاب می کنند، شھر به شھر می گردند و در ازای دریافت پول از
ازدواج Guam دختران باکره، اقدام به برقراری رابطه جنسی با آنھا می کنند. بر اساس سنتی در جزیره
دختران باکره به ھیچ وجه مجاز شمرده نمی شود.
کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی ، اولین رابطه جنسی عروس جوان و شوھرش توسط Cali ٨٣ - در شھر
مادر عروس به طور کامل زیر نظر گرفته می شود.
که در ایالت آریزونای آمریکا جاری است، زوج ھا نمی توانند Cottonwood ٨۴ - بنا به قانون موسوم به
دراتومبیلی که لاستیک آن پنجر شده به معاشقھ بپردازند.
قوانین رانندگي زنان در عربستان
٨۵ - زن راننده حداقل ٣٠ سال سن داشته باشد
٨۶ - ولی زن(شوھر یا پدرش)با رانندگی او رسما موافقت کنند.
٨٧ - گرفتن گواھینامه از مرکز آموزش رانندگی مخصوص زنان.
٨٨ - لباس زن راننده باید بدون ھیچگونه زینت باشد.
٨٩ - اجازه رانندگی زنان فقط شامل نواحی داخل شھر است و در بیرون شھر و حتی روستا ھا و حومه شھر
اعتبار ندارد مگر اینکه یکی از محارم ھمراه او باشدز

من تو را دوست دارم.. دیگری تو را دوست دارد.. دیگری دیگری را دوست دارد.. و این چنین است که ما تنهاییم..
     
#19 | Posted: 12 Sep 2010 14:02
با اعجوبه های دنیا آشنا شوید:

“کیم اونگ یونگ”، باهوشترین فرد دنیااین فوق نابغه کره ای در سال ۱۹۶۲ به دنیا آمد و در حال حاضر باهوشترین فرد دنیا محسوب میشود. او در چهار سالگی میتوانست زبانهای ژاپنی، کره ای، آلمانی و انگلیسی را بخواند. در پنج سالگی سختترین مسئله های دیفرانسیل و انتگرال را حل میکرد و بهره هوشی بسیار بالا یعنی بالای ۲۱۰ داشت. کیم از ۳ تا ۶ سالگی دانشجوی افتخاری دانشگاه هانگ یانگ بود و در ۷ سالگی به «ناسا» دعوت شد. او در پانزده سالگی دکترای خود را گرفت.


“گریگوری اسمیت”، کاندیدای صلح نوبلگریگوری اسمیت در سال ۱۹۹۰ به دنیا آمد در دو سالگی میتوانست بخواند و در ده سالگی وارد دانشگاه شد. ولی نبوغ تحصیلی، تنها نیمی از داستان گریگوری اسمیت است. او عاشق صلح میباشد و از سنین کم به عنوان حامی و یکی از فعالان حقوق کودک و صلح جهانی به کشورهای مختلف دنیا سفر کرده است. او موسس سازمان بین المللی دفاع جوانان است که اصول صلح را به کودکان و جوانان سراسر دنیا آموزش میدهد. او با بیل کلینتون و میخائیل گورباچوف مذاکره داشته و در مقابل سازمان ملل سخنرانی کرده است. گریگوری در ۱۲ سالگی کاندیدای اخذ جایزه صلح نوبل شد.


“اکریت جاسوال”، جراح هفت سالهاکریت جاسوال یک نوجوان هندی است که باهوشترین فرد هندی به شمار میرود. او در سال ۲۰۰۰ و در هفت سالگی اولین موفقیت پزشکی خود را به دست آورد. بیمار او دختری هشت ساله بود که پول کافی برای رفتن به بیمارستان نداشت. دست این دختر به حدی سوخته بود که جمع شده و به شکل مشت درآمده بود. اکریت هیچ تجربهای در جراحی نداشت، ولی این دختر را عمل کرد و او دیگر میتوانست انگشتان خود را باز و بسته کند. اکریت به مطالعات پزشکی خود ادامه داد و در دوازده سالگی دارویی برای درمان سرطان ساخت. او هم اکنون کوچکترین دانشجوی دانشکده پزشکی هند است.


“کلئوپاترا استراتان”، خواننده سه سالهکلئوپاترا در اکتبر ۲۰۰۲ در مولداوی به دنیا آمد. پدر او نیز یک خواننده است. کلئوپاترا کوچکترین خواننده پردرآمد دنیا به حساب میآید. او در سال ۲۰۰۶ آلبوم «در ۳ سالگی» را روانه بازار کرد و رکورد فروش آلبومهای موسیقی دنیا را شکست. او برای هر آهنگ خود هزار یورو میگیرد.


“آلیتا آندره” نقاش دو سالهآلیتا دو ساله است ولی نقاشی را پیش از این آغاز نموده است. وقتی «مارک جمیسون» رئیس گالری نقاشی ملبورن استرالیا نقاشیهای این هنرمند را دید آنقدر از آن خوشش آمد که تصمیم گرفت آنها را در یک نمایشگاه به نمایش بگذارد. این نمایشگاه با استقبال گرم تماشاچیان مواجه شد و همه میخواستند خالق آن آثار را ببینند در آن زمان بود که جمیسون تازه متوجه شد نقاش اصلی آن تابلوها دختر ۲۲ ماهه هنرمند یعنی «آلیتا آندره» است.


“آرون کریپکه” در دوران دبیرستان استاد هاروارد شدسائول در سال ۱۹۴۰ در نیویورک به دنیا آمد. او یک نابغه به تمام معنی بود. در چهار سالگی جبر را کشف کرد و در پایان دوره ابتدایی هندسه، حساب و فلسفه را به پایان رساند. در نوجوانی یک سری مقاله نوشت که معلوم شد همه اصول منطق کیفی هستند. در همان زمان از سوی دانشگاه هاروارد نامهای به او رسید که از وی دعوت میکرد برای تدریس به آن دانشگاه برود. او میگوید: «مادرم گفت باید اول دبیرستان را تمام کنم و بعد به دانشگاه بروم» بعد از دبیرستان، سائول استاد هاروارد شد و اکنون بزرگترین فیلسوف زنده دنیا میباشد.


“مایکل کرنی” لیسانسیه ده ساله و میلیونر تلویزیونیمایکل کرنی ۲۴ سال دارد. او در ده سالگی مدرک لیسانس خود را گرفت و در سال ۲۰۰۸ در مسابقه «کی میخواهد میلیونر شود» شرکت کرده و برنده یک میلیون دلار جایزه شد. او رکوردهای جهانی بسیاری دارد که یکی از آنها تدریس در دانشگاه در ۱۷ سالگی است.


“الینا اسمیت” مشاور رادیویی ۷ سالهایستگاه رادیویی شهر الینا زمانی به او به عنوان مشاور یا سنگ صبور یک شغل داد که او به رادیو زنگ زد و در پاسخ به زن شنوندهای که از کار بیکار و افسرده شده بود، گفت: «عزیزم فقط باید با دوستانت به ورزش بولینگ بروی و روزی یک لیوان شیر بنوشی.» توصیه الینا آنقدر برای شنوندگان جالب بود که این ایستگاه رادیویی هفته ای یک ساعت او را به عنوان سنگ صبور به استودیو دعوت میکرد. الینا مشاورههای مختلفی به شنوندگان میدهد و مشکلات بسیاری از به هم خوردن نامزدی تا از بین بردن بوی بد عرق را پاسخ میدهد. وقتی یک شنونده برای او نوشت که چطور شوهر پیدا کند؟ الینا پاسخ داد: «به خودت برس ولی زیاد آرایش نکن.» و وقتی شنونده دیگری پرسید چه کار کند تا نامزدش به سوی او بازگردد، گفت: «این مرد ارزش دلشکسته شدن ندارد. زندگی آنقدر کوتاه است که نباید به خاطر یک مرد آن را خراب کرد.

عشق من عاشقتم!
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
پرنسس
     
#20 | Posted: 6 Feb 2011 21:11
سوییس:
- نباید لباس را در روز یکشنبه برای خشکاندن، آویزان کرد.
- نباید ماشین تان را در روز یکشنبه بشویید.
- دختران جوان نبایستی با مردان دست دهند.

سنگاپور:
- فروش آدامس غیر قانونی است.
- کشیدن سیگار در تمام مکان های عمومی غیر قانونی است.
- اگر شما به آشغال پاشی برای سه بار مقصر شناخته شوید، بایستی خیابان ها را در روز یکشنبه با یک پیشبند با عنوان: “من آشغال پاش هستم”، پاک کنید.

کانادا:
- ۳۵ درصد از برنامه های ایستگاه های رادیویی باید “محتوایی کانادایی” داشته باشند.
- شهروندان نبایستی در عموم، بانداژشان را بردارند.
- چرخیدن به راست در هنگام چراغ قرمز در هر زمانی غیر قانونی ست.
- تولید کننده های مارگارین نمی توانند مارگارین شان را به رنگ زرد تولید کنند.

دانمارک:
- تلاش برای فرار از زندان، غیر قانونی نیست.
- گزارش نکردن مرگ یک فرد، مجازات ۳٫۵ دلاری دارد.

فرانسه:
- بین ساعت های ۸ صبح تا ۸ شب، بایستی ۷۰ درصد موزیک رادیوها، متعلق به هنرمندان فرانسوی باشد.
- گرفتن عکس از افسران پلیس یا وسایل نقلیه پلیس غیر قانونی است. حتی اگر آنها در پس زمینه ی تصویرتان باشند.
- زیرسیگاری، یک اسلحه ی مرگبار فرض می شود.

کامبوج:
- تفنگ آبی نباید در جشن های سال نو استفاده شوند.

آلمان:
- هر محل کاری بایستی دیدی، هر چند کوچک، به آسمان داشته باشد.

استرالیا:
- کودکان نمی توانند سیگار بخرند اما می توانند آن را مصرف کنند.
- پیاده روی در سمت راست پیاده رو غیر قانونی است.
- تنها متخصصان برق دارای مجوز می توانند یک چراغ برق را تعویض کنند.

بهرحال، تعدادی از این قوانین منطقی به نظر می رسند. مثلا “تنها متخصصان برق دارای مجوز می توانند یک چراغ برق را تعویض کنند”. این طور نیست؟!

عشق من عاشقتم!
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
پرنسس
     
صفحه  صفحه 2 از 11:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  پسین » 
گفتگوی آزاد انجمن لوتی / گفتگوی آزاد / Spectacular & Amazing Facts | واقعيت های جالب و عجیب از هر گوشه دنيا! بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites