تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
گفتگوی آزاد

اگر واقعاً شجاعی،پس اعتراف كن!

صفحه  صفحه 30 از 42:  « پیشین  1  ...  29  30  31  ...  41  42  پسین »  
#291 | Posted: 20 May 2016 23:57
اﻋﺘﺮاﻑ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ اﻧﺘﺨﺎﺏ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺗﻮ ﺭﺷﺘﻪ ي ﺗﺤﺼﻴﻠﻴﻢ ﻣﺴﻴﺮ ﺯﻧﺪﮔﻴﻢ ﺭﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩاﺩ.اﻋﺘﺮاﻑ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ اﻻﻥ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎﺭﻣﻮ ﺩاﺭﻡ ﻭﻟﻲ ﻟﺬﺕ اﻭﻥ ﭼﻴﺰﻱ ﺭﻭ ﻛﻪ اﺯﺵ اﻧﺘﻆﺎﺭ ﺩاﺷﺘﻢ ﺭﻭ ﻧﻤﻲ ﺑﺮﻡ.
     
#292 | Posted: 9 Jun 2016 16:57
اعتراف میکنم اعصابم از داعشی ها خورد بود امروز یکی رو سرکار زدم اما دست خالی بودم


خنده های زندگی را روزگار ازما گرفت
ای خوشا روزی که ماهم روزگاری داشتیم
     
#293 | Posted: 9 Jun 2016 21:32
اعتراف میکنم ادم خوبی نیستم اما تمام
سعی و تلاش و میکنم مفید باشم

قصــــــــه هـا بـــرای بیـــــــــــدار کـــــردن
مــــــا نــــوشـتـــــــه شـدنـــــــد؛
امــــــا تمـــــــام عمــــــــــر؛
مــــــا بــرای خـــــوابیـــــــدن از آنهــــــا
استـــــــــفاده میــــــــــکنیــــــم.......!
[اضـــــــطـراری]
     
#294 | Posted: 16 Jun 2016 16:01
اعتراف می کنم پنج و سال و نیم اشتباه کرده ام که سکسی نوشته ام ..
اعتراف می کنم که از ۱۱ سالگی که به سن تکلیف و بلوغ رسیده خیلی زود هم ریش و سبیلم درآمده است .. با وجود اعتقاد به خدا و قرآن و نهج البلاغه ... تنبلی اجازه نداده در آن مسیری باشم که خدا می پسندد ... ایرانی
     
#295 | Posted: 16 Jun 2016 17:29
اﻋﺘﺮاﻑ ﻣﻴﻜﻨﻢ اﻭﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﻪ ﻋﻘﺪ ﺑﻮﺩﻡ و ﻣﻲ ﺭﻓﺘﻢ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮﻣﻢ اﻳﻨﺎ, ﻳﻪ ﻫﻤﺸﻮﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺭﻭﺯﻡ ﻭﻟﻲ ﺧﺐ ﺧﺎﻧﻮﻣﻢ ﻣﻲ ﺩﻭﻧﺴﺖ و اﻭﻧﻢ ﺟﻠﻮ ﺧﺎﻧﻮاﺩﺵ ﻫﻮاﻣﻮ ﺩاﺷﺖ.ﻃﻔﻠﻲ ﺑﺎﺑﺎﺕ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻭﺯﻩ ﺑﻮﺩ ﻣﻨﻮ ﺑﻪ ﻳﻪ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﻣﻴﺎﻭﺭﺩ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺧﻮﻧﻪ,ﻣﺜﻼ ﻣﻴﮕﻔﺖ ﺑﺮﻳﻢ ﺗﺎ ﻭﻗﺖ ااﻓﻂﺎﺭ ﺑﺸﻪ ﻳﻪ ﺩﻭﺭ ﺑﺰﻧﻴﻢ. ﻣﻲ ﺭﻓﺘﻴﻢ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻳﻬﻮ ﻣﻲ ﺩﻳﺪﻡ اﺯ ﺗﻮ ﻛﻴﻔﺶ ﭼﻨﺪ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﻮﻥ و ﭘﻨﻴﺮ ﻛﻪ ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ اﻣﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻣﻲ ﺩاﺩ ﺑﺨﻮﺭﻡ.ﻣﻨﻢ ﻛﻪ ﺩﻟﻢ ﺿﻌﻒ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ و ﺧﻮﺷﻤﺰﮔﻲ اﻭﻥ ﻧﻮﻥ و ﭘﻨﻴﺮ و ﺭﻳﺤﻮﻥ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺸﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺩﻳﺪﻡ ﺧﺎﻧﻮﻣﻢ ﺑﻪ ﻓﻜﺮﻡ ﺑﻮﺩﻩ و ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﻟﻘﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭاﺳﻢ
     
#296 | Posted: 16 Jun 2016 23:39
salam_446:
اﻋﺘﺮاﻑ ﻣﻴﻜﻨﻢ اﻭﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﻪ ﻋﻘﺪ ﺑﻮﺩﻡ و ﻣﻲ ﺭﻓﺘﻢ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮﻣﻢ اﻳﻨﺎ, ﻳﻪ ﻫﻤﺸﻮﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺭﻭﺯﻡ ﻭﻟﻲ ﺧﺐ ﺧﺎﻧﻮﻣﻢ ﻣﻲ ﺩﻭﻧﺴﺖ و اﻭﻧﻢ ﺟﻠﻮ ﺧﺎﻧﻮاﺩﺵ ﻫﻮاﻣﻮ ﺩاﺷﺖ.ﻃﻔﻠﻲ ﺑﺎﺑﺎﺕ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻭﺯﻩ ﺑﻮﺩ ﻣﻨﻮ ﺑﻪ ﻳﻪ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﻣﻴﺎﻭﺭﺩ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺧﻮﻧﻪ,ﻣﺜﻼ ﻣﻴﮕﻔﺖ ﺑﺮﻳﻢ ﺗﺎ ﻭﻗﺖ ااﻓﻂﺎﺭ ﺑﺸﻪ ﻳﻪ ﺩﻭﺭ ﺑﺰﻧﻴﻢ. ﻣﻲ ﺭﻓﺘﻴﻢ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻳﻬﻮ ﻣﻲ ﺩﻳﺪﻡ اﺯ ﺗﻮ ﻛﻴﻔﺶ ﭼﻨﺪ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﻮﻥ و ﭘﻨﻴﺮ ﻛﻪ ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ اﻣﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻣﻲ ﺩاﺩ ﺑﺨﻮﺭﻡ.ﻣﻨﻢ ﻛﻪ ﺩﻟﻢ ﺿﻌﻒ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ و ﺧﻮﺷﻤﺰﮔﻲ اﻭﻥ ﻧﻮﻥ و ﭘﻨﻴﺮ و ﺭﻳﺤﻮﻥ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺸﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺩﻳﺪﻡ ﺧﺎﻧﻮﻣﻢ ﺑﻪ ﻓﻜﺮﻡ ﺑﻮﺩﻩ و ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﻟﻘﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭاﺳﻢ

خیلی درد داشت جملت!

     
#297 | Posted: 17 Jun 2016 11:19
sinarv1:
اﻋﺘﺮاﻑ ﻣﻴﻜﻨﻢ اﻭﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﻪ ﻋﻘﺪ ﺑﻮﺩﻡ و ﻣﻲ ﺭﻓﺘﻢ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮﻣﻢ اﻳﻨﺎ, ﻳﻪ ﻫﻤﺸﻮﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺭﻭﺯﻡ ﻭﻟﻲ ﺧﺐ ﺧﺎﻧﻮﻣﻢ ﻣﻲ ﺩﻭﻧﺴﺖ و اﻭﻧﻢ ﺟﻠﻮ ﺧﺎﻧﻮاﺩﺵ ﻫﻮاﻣﻮ ﺩاﺷﺖ.ﻃﻔﻠﻲ ﺑﺎﺑﺎﺕ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻭﺯﻩ ﺑﻮﺩ ﻣﻨﻮ ﺑﻪ ﻳﻪ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﻣﻴﺎﻭﺭﺩ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺧﻮﻧﻪ,ﻣﺜﻼ ﻣﻴﮕﻔﺖ ﺑﺮﻳﻢ ﺗﺎ ﻭﻗﺖ ااﻓﻂﺎﺭ ﺑﺸﻪ ﻳﻪ ﺩﻭﺭ ﺑﺰﻧﻴﻢ. ﻣﻲ ﺭﻓﺘﻴﻢ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻳﻬﻮ ﻣﻲ ﺩﻳﺪﻡ اﺯ ﺗﻮ ﻛﻴﻔﺶ ﭼﻨﺪ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﻮﻥ و ﭘﻨﻴﺮ ﻛﻪ ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ اﻣﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻣﻲ ﺩاﺩ ﺑﺨﻮﺭﻡ.ﻣﻨﻢ ﻛﻪ ﺩﻟﻢ ﺿﻌﻒ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ و ﺧﻮﺷﻤﺰﮔﻲ اﻭﻥ ﻧﻮﻥ و ﭘﻨﻴﺮ و ﺭﻳﺤﻮﻥ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺸﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺩﻳﺪﻡ ﺧﺎﻧﻮﻣﻢ ﺑﻪ ﻓﻜﺮﻡ ﺑﻮﺩﻩ و ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﻟﻘﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭاﺳﻢ

فوق العاده بود اعترافت

اعتراف میکنم همه عمرم اشتباه کردم اشتباه تصمیم گرفتم اشتباه درس خوندو اشتباه کار کردم اشتباه رفیقامو انتخاب کردم...همه عمرم همه کارام اشتباه بود...ای کاش زندگی از نو میشد شروع کرد
     
#298 | Posted: 17 Jun 2016 12:22
elahenanaz:
فوق العاده بود اعترافت

منو اشتباه نقل قول کردی

     
#299 | Posted: 17 Jun 2016 12:55 | Edited By: TootiKasko
اعتراف میکنم با یه متاهل رابطه دارم.......
میخوام دل بکنم ولی حس شهوت نمیزاره....
     
#300 | Posted: 24 Jun 2016 18:10
shahrzadc
اعتراف میکنم ترسوام زیاد


andishmand
     
صفحه  صفحه 30 از 42:  « پیشین  1  ...  29  30  31  ...  41  42  پسین » 
گفتگوی آزاد انجمن لوتی / گفتگوی آزاد / اگر واقعاً شجاعی،پس اعتراف كن! بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites