گفتگوی آزاد

Major libraries and universities |كتابخانه های بزرگ و دانشگاههای معروف


صفحه  صفحه 1 از 8:  1  2  3  4  5  6  7  8  پسین »
 #1 Posted: 19 Jun 2011 14:11
در این تاپیك میخواهم كتابخانه های بزرگ دنیا رو معرفی كنم.
البته شاید توی یك كشور چند تا كتابخانه بزرگ وجود داشته باشه كه در این صورت آنها را هم معرفی میكنم
اول از كتابخانه ملی ایران شروع میكنم
من هم خدایی دارم
     
 #2 Posted: 24 Jun 2011 10:43
تاریخچه كتابخانه ملی ایران
تـاريخچـه تشكيـل مجمـوعـه كتابخانه بـه آغـاز دهـه 1240 ش. بـاز مي گردد. در 1268 ق./1231ش.، مدرسه دارالفنون در تهـران كار خود را آغاز كرد، و 12 سال بعد ( 1280ق./1243ش.) كتابخانه كوچكي در آن مدرسه تأسيس شد و تقدير چنين بود كه اين مجموعه كوچك در مدرسه اي كه به سبك اروپايي، ساخته شده بود، هسته اوليه مجموعه كتابخانه ملّي ايـران شـود كـه 73 سـال بعـد، در سوم شهريور 1316ش. رسماً، در تهران، گشايش يافت؛ و يكي از مظاهر تجدد در اين كشور به شمار مي رفت.
در عهد مظفرالدين شاه كه آشنايي ايرانيان با تمدن غرب بيشتر شد، در 1315ق./ 1276ش.، به منظور اشاعه فرهنگ و تأسيس مـدارس جـديـد، انجمـن معـارف تهران تشكيل شد. انجمن يك سال بعد، در 17 جمادي الثاني 1316/1277 ش. ‌« كتابخانه ملي معارف » را با مجموعه اي كه با كوشش فراوان گردآوري كرده بود، در جنب مدرسه دارالفنون، در محل انجمن، تأسيس كرد. نكته مهم اينكه واژه « ملّي » كه در نـام ايـن كتابخانه بـه كـار رفتـه، بـه هيچ وجه به معناي « مليتي » و « ملي گرايانه » نبـود، بلكـه بيـانگـر آن بـود كـه اين كتابخانه هيچ گونه وابستگي به دولت ندارد و مؤسسه اي است غير انتفاعي و مردمي از اين رو، بي جا نيست اگر آن را نخستيـن كتابخانه عمـومي ايران بدانيم كه در تهران تأسيس شد؛ كما اينكه تا چند دهه بعد كتابخانه ملي تبريز،كتابخانه ملي فارس، كتابخانه ملي كرمان، و كتابخانه ملي رشت نيز، كه جملگي كتابخانه عمومي بودند، در ايران تأسيس شدند. والا در هركشوري فقط يك كتابخانه ملّي مي تواند وجود داشته باشد. از اين رو، صحيح نيست « كتابخانه ملي معارف» را سلف كتابخانه ملـي ايـران بدانيم.
در 1324ق./1284ش.، در زمان وزارت علاء الملك، كتابخانه ملي معارف به مدرسه دارالفنون منتقل و با كتابخانه آن مدرسه ادغـام شد. در 1338ق./1298ش.، در زمـان وزارت معارف حكيم الملك، نـام « كتـابخـانـه معـارف » را بـر ايـن كتابخانه نهادند و بالاخره در 1353ق./1313ش.، در دوره وزارت معـارف علي اصغر حكمت، بـه نـام « كتابخانه عمومي معارف » خـوانـده شـد. بنـا بـر نـظام نـامـه كتابخانه عمومي معـارف ( مصوب 9 دي 1313 ش. ) كتابخانه « از دواير اداره انطباعات بـوده « و حدود 5000 جلد كتاب و به طور متوسط 31 نفر مراجعه كننده در هر روز داشته است.
بـخش « وظايف » نيـز فقـط بـه شـرح وظايف كاركنان كتابخانه اختصـاص دارد و هيـچ اشاره اي به وظايف كتابخانه نمي كنند. اما در نظامنامه اداره انطباعات ( سازمان مادر كتابخانه معارف ) در بخش دايره كتابخانه ملّي، وظايف كتابخانه عبارت بودند از:

الف) تنظيم و مواظبت كتب موجود در كتابخانه و تدوين و طبع فهرست هاي لازم براي كتب.
ب ) جمع آوري كتب منطبعه و جرايد و مجلات داخله و خارجه كه به كتابخانه مي رسد.
ج ) انتخاب و تعيين كتب خطي و چاپي كه همه ساله بايد براي تكميل كتابخانه خريداري شود.

اينهـا بيشتـر وظايف كلي يك كتابخانه عمومي است. رياست كتابخانه معارف در اين زمان بر عهده جهانگير شمس -آوري بـوده كـه بـه تازگي از آمريكا به ايران برگشته و با كتابخانه هاي جديد آشنا بود. رويداد مهم ديگر، در 1313ش.، برگزاري كنگره و جشن هزاره فردوسي در تهران بود، شايد براي نخستين بار بود كه گروه چشمگيري از ايران شناسان و خاورشناسان سراسر جهـان در ايران گرد مي آمدند. در مدرسه دارالفنون تالاري به نام فردوسي نام گذاري شد و آثار خـاورشنـاسـان و ايـرانشنـاسـان ميهمـان و كتـاب هـايـي كـه به كنگره اهدا كرده بودند ، در آنجا گردآوري شد. پس از برگزاري كنگره، اين كتاب ها نيز به مجموعه كتابخانه عمومي معارف اضافه شد.
من هم خدایی دارم
     
 #3 Posted: 24 Jun 2011 10:44
نخستين ساختمان كتابخانه ملّي
در اواخـر 1313ش. مهدي بياني كـه به رياست كتابخانه عمومي معارف منصوب شـده بـود، در تـلاش و مكاتبات خـود بـراي رفـع مشكل جا و فضاي كتابخانه عمومي معارف، از فرصت استفاده كرد و تأسيس « كتابخانه ملّي ايران » را بـه علي اصغر حكمت، وزيـر معـارف، پيشنهاد كرد كه مورد قبول قرار گرفت و با اقبال روبـه رو شـد. در هميـن زمان موزه ايران باستان، در بخش غربي ميدان مشق ( نبش خيابان امام خميني و سي تير كنوني ) در دست ساخت و ساز بـود و در قسمت شمالي ساختمان موزه ايران باستان قطعه زميني باير بود به مساحت حدود 3500 متر مربع. در 1315ش. علي اصغر حكمت از رضا شاه اجازه خـواسـت كـه در اين زمين كتابخانه اي تخصصي براي موزه ايران باستان ساخته شود و به نام ابوالقاسم فردوسي، كتابخانه فردوسي نام گذاري شود.

با درخواست حكمت موافقت شد از آندره گدار، باستان شناس و معمار فرانسوي، كـه نقشـه موزه ايران باستان را تهيه كرده بود خواسته شد تا نقشه اي براي كتابخانه ارائـه دهد تا سبك دو ساختمان بسيار به هم شبيه شـود. كـار ساختمان در 1316 بـه اتمـام رسيـد و در مكـاتبـات نيـز بـا نـام كتـابخـانـه فردوسي از آن اسم رفته است. در 1316 دستور داده شد كه ساختمان به مهدي بياني تحويل شود.

در خرداد 1316، رضا شاه دستـور داد كتاب هاي مكرر چاپي و خطي كتابخانه سلطنتي نيز به كتابخانه عمومي معارف تحويل داده شود. مجموعاً 13،712 نسخـه چاپي و خطي – در چند نوبـت – بـه بياني تحويل داده شد. همچنين كتابخانه خصـوصـي عزيرخان ندائي ( عزيز خان خواجه ) كه اموال خود را وقف كرده و پادشاه وقت را متولي قـرار داده بـود، به كتابخانه معارف منتقل شد. مجمـوعـه ديگـري كـه در زمـان افتتـاح بـه كتـابخـانـه ملـي منتقـل شد، حدود 5000 جلد كتاب به زبان هاي روسي، فـرانسـوي، و آلماني متعلق به كتابخانه بانك استقراضي روسيه بود. اين بانك در 1268 ق. ، در رقابت با بانك شاهنشاهي ( متعلق به بريتانيا ) در ايران با اجاره ناصرالدين شاه تأسيس شد. پس از انقـلاب اُكتبـر 1917 و روي كـار آمـدن حكومت شـوروي در روسيه، در 1299ش. به موجب قرارداد ايران و شـوروي قـروض دولت ايـران كه متجاوز از چهل ميليون منات بود بخشيده شد. دارايي بانك نيز به دولت ايران واگذار شد و كتاب هاي بانك در اختيار كتابخانه ملّي قرار گرفت. بـا كوشش و همت مهـدي بيـانـي مجموعه كتابخانه عمومي معـارف ( همراه با كتاب هاي اهدايي كتابخانه سلطنتي و مجموعه عزيزخان خواجه و مجموعه بانك استقراضي و تعدادي مجمـوعـه هاي خصوصي ) كه روي هم 000/30 نسخه خطـي و چـاپـي مـي رسيـد بـه ساختمان جديد- جنب مـوزه ايـران باستان- منتقـل و با نام « كتابخانه ملي ايران » در سوم شهريور 1316 برابر 1356ق. افتتاح شد. حبيب يغمايي ماده تاريخ افتتاح كتابخانه ملي ايران را اين چنين سروده است:

زفردوسـي آمـوز تاريخ آن مياساي زآموختن يك زمان

از اين رو مي توان گفت تاريخ وسرآغاز مجموعه كتابخانه ملّي به 1280ق. برمي گردد، اما تاريخ كتابخانه ملّي ايران از 1316ش. آغـاز مي شود. چنين امـري در بسيـاري از كتابخانه هاي ملّي جهـان اتفـاق افتـاده است، به عنوان مثال تاريخ مجمـوعـه كتـابخـانـه ملّـي فرانسه بـه كتابخانه كوچك 917 جلدي شارل پنجم بر مي گردد ( در 1368م. )، در حالي كه تاريخ كتابخانه ملّي فرانسه، از سال 1789، بعد از پيروزي انقلاب كبير فرانسه آغاز مي شود. مسـاحـت زيـر بنـاي نخستيـن سـاختمـان كتابخانه ملّـي ايران 550 متر در دوطبقـه اسـت. طبقه اول مشتمل بود بر تالار نمايش، تـالار فـردوسـي ، بخش نشـريـات و خدمات فني؛ و طبقـه دوم بـه تالار مـطالعـه ( براي حدود 60 نفر ) و مخازن كتاب ها اختصاص داشت. مخازن كتابخانه كلاً براي 40000 جلد كتاب طـراحي و ساخته شـده بـود، از اسناد و مدارك چنين بر مي آيد كـه علي رغم افتتـاح كتابخانه ملّي ايـران در تاريخ سـوم شهريور 1316، ساختمان كتابخانه به طور كامل ساخته و آماده نشده بود و بعضي از قسمت هاي آن در سال هاي بعد – لااقل تا 1320 ش. – كـامـل شده اند. از ايـن رو، در روزنـامـه اطلاعات مـورخ 18/3/1318ش. خبـر « افتتـاح كتابخانه ملي ايـران » ايـن چنين درج شـده اسـت: « عمـارت جـديـد كتابخانه ملي كه در شمال عمارت موزه ايران باستان در خيابان رفائيل ساختمان شده است از هر حيث آماده شد، و از روز دوم تير ماه افتتاح و تالار مطالعه كتابخانه همه روزه به استثناي ايام تعطيل از ساعت هفت صبح تـا يكساعت بعـد از ظهر براي استفاده مراجعه كنندگان داير خواهد بود».
من هم خدایی دارم
     
 #4 Posted: 24 Jun 2011 10:45
سير تحولات كتابخانه ملّي
هنوز مدتي از افتتاح كتابخانه نگذشته بود كه مشكل جا و فضا دوباره مطرح شد و بياني مكـاتبـات خـود را بـا آندره گدار ( كـه مـديـر كـل اداره باستان شناسي بود ) آغاز كرد. بالاخره در نيمه دوم دهه 1330 ساختمان ديگـري به مساحت 570 متر مربع زيربنا در حد فاصل ساختمان قبلي و ديوار وزارت امور خارجه ( كه در شرق كتابخانه ملّي بود ) سـاختـه شـد و لااقـل براي يك دهه، كتابخانه ملّي كمتر تحت فشار كمبود جا بود.در دهه بعد مجدداً مشكـل جـا و فضا پديدار شد. ليكن چون بحث احداث كتابخانه ملّي پهلوي پيش آمد، عملاً موضوع كمبود جا و فضاي كتابخانه ملي در ساختمان جنب موزه كنار گذاشته شد. پيشنهـاد احـداث كتابخانه ملّي ديگـري بيشتر بـه اين دليل بود كه كتابخانه ملّي موجود از زمان احداث ( سوم شهريور 1316ش.) بـه هيـچ وجـه، چـه از نظر تشكيلات و اساسنامه و چه از نظر وظايف و نيروي انساني ، به گونه اي عمل نكرده بود كه بتوان آن را يك كتابخانه ملّي بـا معيارها و استانداردهاي كتابداري به حساب آورد. اساسنامه و آيين نامه هاي آن به گونه اي تدوين شده بود كه بيشتر پاسخگوي نيازهاي يك كتابخانه عمومي بود. در شـرح وظايف و آيين نامه هاي آن نيز هيچ اثر و ردّي از وظايف كتابخانه ملّي به چشم نمي خورد، بدين معني كه مسئـول گـردآوري انتشارات كشور و سازماندهي آنها و بالاخره نشر كتابشناسي ملي؛ و گردآوري انتشارات درباره ايران از سراسر جهـان و بـه موازات اين وظيفه كمك و ياري به كتابداري و كتابخانه هاي كشور نبود. حتي كتابخانه ملّي ايران قـانـون واسپـاري كتاب را كـه نـاشـران را موظف مي كرد « از هـر نسخـه كه به طبع مي رسد، دو نسخه را براي ضبط در كتابخانه ملّي و تكميـل مجموعه مطبوعات » بفرستند ( ماده 5 قانون مطبوعات مصوب 5 محرم الحرام 1326ق.، فصل دوم – طبع كتاب )، پيگيري نمي كرد و به انجام نمي رساند. در واقـع كتابخانه ملّي ايـران در حـد يك كتابخانه عمومي و شايد يك قرائت خانه انجام وظيفه مي كرد. به خصوص از اوايـل دهـه 1340، متأسفانه بـه پوششي بـراي سازمان اداري مميـزي و سانسور بدل شده بود و بنا بر آيين نامه اصلاحي تأسيس چاپخانه ( مصوب 1343)، مـديـران چاپخانه ها مكلف بودند دو نسخـه از نشريه مورد چاپ را بعد از چاپ متن و قبـل از صحـافـي بـا ذكـر كامل هويت مؤلف يا مترجم و تعيين تعداد نسخي كه از اثر منظور منتشر مي شود « به كتابخانه ملّي تهران ارسـال دارنـد تا حداكثر ظرف مدت ده روز در دفتر مخصوصي كه براي اين موضوع ترتيب داده مي شود به ثبت » برسد. آيين نامه ثبت كتاب- بـه طـور مستقـل- در تاريخ دهم اسفند 1356 در هيئت وزيـران به تصويب رسيد. كتابخانه ملّي ايـران، كتابشناسي ملي ايـران را نيز از سال 1342 بـه طور ناقص و نامرتب منتشر مي كرد كه از نظر خدمات فني و اصول علمـي و جهاني كتابداري نيـز به قدري عقب بود كه امكان نداشت قـادر باشد بـه ساير كتابخانه هاي كشور ياري برساند. بيشتر فعاليت سه تا چهار دهه اول عمر كتابخانه ملّي صرف انتشار فهرست نسخه هاي خطي آن شد. در نيمـه دهـه 1340 رويدادهاي مهمـي در كتابداري ايران رُخ داد كه هيچ گونه نشان و ارتباط تعاملي با كتابخانه ملّي در آنها به چشم نمي خورد. از آن جمله اند: تأسيس گروه كتابداري در دانشگاه تهران و برگزاري دوره كارشناسي ارشد كتـابـداري، تأسيس انجمن كتابداري ايـران، و مـركـز خـدمـات كتابداري كـه بـا مركز توأمان خود- مركز اطلاعات و مدارك علمي- در وزارت علوم و آموزش عالي، در 1347، تأسيس شدند. از اين رو، تأسيس يك كتابخانه ملّي با اصول و ضوابط علمي و جهاني، فـرصتـي بود براي بهره گيري هرچه بيشتر اين مؤسسات كتابداري و ايجاد ارتباط و تعامل ميان كتابخانه هاي مختلف كشور و سازماندهي نظام ملي كتابداري و اطلاع رساني. از اين رو، در 1352، از ايفلا درخواست شد كه ايران را در تأسيس كتابخانه ملّي جديد ياري دهد. در همايش جهاني ايفلا – در 1352- نمايندگان ايـران از آقاي ليبارز، رئيس ايفلا كه در عين حال سرپرستي طرح كتابخانه ملّي پهلوي را بر عهـده داشـت، خواستند كـه در تأسيس كتابخانه ملّي، بـه عنوان يك رويداد مهم فرهنگي در تاريخ ايران، نقش مهمي به كتابداران ايراني سپـرده شـود. از ايـن رو طـرح تأسيس كتابخانه ملّي پهلـوي به مركز خدمات كتابداري و مركز مدارك علمي ايران ارسال شد. در 1354، ناصر شريفي، رئيس وقـت دانشكـده كتابـداري پـرات، در ايـالات متحـده- 60 تن از كتابداران و معماران مشهـور جهـان را دعـوت كرد تا بـراي بررسي معمـاري و كتابخانه هاي ايران به مدت يك ماه به ايران سفر كنند. در اين مـدت 15 تن از كتـابـداران ايـرانـي نيـز با اين گـروه همكـاري كـردنـد. حاصل اين گردهمايي نخستيـن برنامه پيشنهادي ناصر شريفي بـود كـه بـه دولت ايـران ارائـه شـد: كتابخانه اي با 350 هزار متر مربع زير بنا. اين طرح را كميته فني ايفلا و كتابداران ايراني، غير قابل قبول، بلند پروازانه، و غير عملي دانستند. پس از بررسي هاي لازم و تجديد نظـرهـا، طـرح پيشنهادي دوم كه ژان پيركلاول، رئيس كتابخانه دانشگاه لوزان تهيه كـرده بـود ارائه شد: كتابخانه اي در 94 هزار متر مربع. اين طرح در مهر 1355 به تصويب هيئت داوران رسيد و به مسابقه گـذاشتـه شـد. از مجمـوع 600 نقشـه اي كه از سراسر جهان ارسال شد، هيئت داوران، مركب از معماران و كتابداران ايراني و خارجي، در اسفند 1356ش. شركت آلماني « فن گركان، مارك و شركا » را برنده اعلام كرد. هنـوز بـررسـي هـا و تجديد نظرهاي نهايي بـه انجام نرسيده بود كه با پيروزي انقلاب اسلامي كار متوقف شد. پس از پيـروزي انقـلاب اسـلامـي، نخستين گـام بـراي ساماندهي كتابخانه ملّي در 1358 برداشته شد: طـرح ادغام مركز خدمات كتابداري و كتابخانه ملّي ايـران كه هر دو زير مجموعه وزارت فرهنگ و آموزش عالي بودند به وزير فرهنگ و آموزش عـالـي ارائـه شـد و مـورد تصـويـب قـرار گرفت. ولـي ادغـام عملاً در 1360 انجام شد و مركز خدمات كتابداري با همه تجهيـزات و كارمندانش بـه سـاختمـان قـديمـي كتابخانه ملي ايران منتقل شدند، يعني همان مكاني كه حـدود دو دهـه از كمبود جا و فضا رنج مي برد. بررسي هاي جديدي انجام شد، تا شايد بتوانند از ساختمان هاي دولتي يا نيمه دولتي براي رفع مشكلات كتابخانه ملّي استفـاده كنند. در 1359، كميتـه اي 7 نفـره، مركب از نمايندگان مركز خدمات كتابداري، كتابخانه ملّـي، چنـد مهنـدس و نمـاينـده اي از قـم از ساختمان هاي مـوجـود در تهـران بـازديـد كـردنـد و بالاخره ساختماني را كه براي دفتر فرهنگي فرح پهلوي، در نيـاوران و در قسمت شمالي فرهنگسراي نيـاوران ساخته شده بود به اين منظور انتخاب كردند. در آخرين روزهـاي 1359 گـزارش نهـايـي كميتـه بـراي وزير فرهنگ و آموزش عالي ارسال شد و در 18 فروردين 1360ش. مورد موافقت قرار گرفت. اما تغيير وزير و دخالت هاي افراد غير متخصص و غير مسئول موجب شد كه انتقال، عملي نشود. بـا عملـي شـدن ادغـام مـركـز خدمات كتابداري در كتابخانه ملّي، در 1362، بحران كمبود جا به مراتب شديدتر شد. سـرانجـام بخشـي از ساختمان نياوران بــه كتابخانه ملّي تحـويـل داده شـد و متعاقب آن كتابخانه ملّي، عملاً در سـه نقطـه تهـران مستقـر شـد. پراكندگي نيروهاي انساني و بخش هاي مختلف كتابخانه ملّي موجب مي شد كه وظايف و كارهاي كتابخانه بـا كُندي و مشكـلات زيادي انجام پذيرد. در 1369 ش. بار ديگر اجراي طرح ساختمان كتابخانه ملّي مطرح شد و كليـه سـوابـق در اختيار مهندسان مشاور شركت پيرراز كه از طرف وزارت مسكن و شهرسازي به كتابخانه معرفي شده بود، قرار گرفت. برنامه ها و نقشـه هـا مجـدداً بررسي و جرح و تعديل شد. حاصل مطالعات جديد طرحي بود در 90 هزار متر مربع كه بـراي تهيـه نقشه ها و اجـرا بـه مسابقه ملي گذاشته شد. در تـاريـخ 7 مـرداد 1374 هيئت داوران از مجمـوع 5 طرحي كـه ارائه شده بود شركت مهندسان مشاور پيرراز را برنده اعلام كرد. كار ساختمان در منطقه عباس آباد تهران آغاز و فاز اول در 11 اسفند 1383 افتتـاح شـد و كليـه واحدها و نيروهاي انساني كتابخانه ملّي ايـران در يك مكـان جمع شدند. فاز دوم ساختمان ( احداث مخازن كتاب ها و منابع ) قرار است تا نيمه 1385 به اتمام برسد.
من هم خدایی دارم
     
 #5 Posted: 24 Jun 2011 10:46
ادغـام سازمان اسناد ملي كشور با كتابخانه ملّي ايـران
در 29/8/1378 سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، در كتابخانه ملّي ادغام شد و عملاً تعداد ساختمان هاي كتابخانه ملّي به هشت ساختمان افزايش يافت. اتفاق مهم ديگري كه در دهه 1380 در كتابخانه ملّي روي داد، ادغـام سازمان اسناد ملي كشور با كتابخانه ملّي ايـران و تأسيس « سازمان اسناد و كتابخانه ملّي جمهوري اسلامي » بـود. شـوراي عالي اداري در نـودوپنجمين جلسـه مـورخ 2/6/1381 ، بـه پيشنهـاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشـور « و بـه منظـور ساماندهي مديريت اسنادي و ايجاد هماهنگي بـراي نگهـداري آثـار و اسناد مكتوب ( چاپي و خطي ) و غير مكتوب و اوراق، مراسلات، دفاتر، و ساير اسناد ملّي در دستگاه هاي اجرايي و نظاير آن، و همچنين تسهيل در نگهداري و دسترسي به اسناد و صرفه جويي در هزينه هاي مربوط و جلوگيري از انجام وظايف تكراري» كتابخانه ملّي اين ادغام را تصويب كرد. در بنـد ج مـاده 2 ايـن تصويب نامه كـه بـه امضاي معاون وقت رئيس جمهور و دبير شوراي عالي اداري رسيده، آمده اسـت كـه « وظايف و مأموريت هاي تخصصي سـازمـان اسنـاد ملّـي ايـران و همچنيـن كتابخانه ملّي در قالب دو معاونت مستقـل، تحت عنـوان كتابخانه ملّي و اسناد ملّي با برنامه مستقل در قوانين بودجه سنواتي فعاليت خواهند نمود». بار ديگر در مـاده 3 تصويب نامه بـر ايـن استقلال مهر تأييد زده شـده است. « سازمان اسناد و كتابخانه ملّي جمهوري اسلامي ايران بـراسـاس قـانـون اساسنامه كتابخانه ملّي جمهـوري اسلامي ، مصوب 2/8/1369 مجلس شوراي اسلامي، اداره مي شود و قـانـون تأسيس سازمان اسنـاد ملّي ايـران مصـوب 7/2/1349 در كليـه موارد به استثناي مواردي كه با اساسنامه فوق الذكر مغايرت دارد، لازم الاجرا مي باشد». تصويب نامه بر « ادغام وظايف، مأموريت ها و واحدهاي پژوهشي سازمان هاي تجميع شده ‌[ سازمان اسناد و كتابخانه ملّي ] در يك سازماندهي و واحدهاي مربوط « تأكيد مي كند و از سازمان جديد التأسيس مي خواهد كـه « ... تشكيلات خود را حداكثر ظرف مدت سه ماه تهيه و به تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور » برساند [ بند هاي الف، ب، ج، د ماده يك تصويب نامه ] و مجدداً در تبصره ماده 6 بر مهلت سه ماهه تأكيد مي كند. در مـاده 4 تصويب نامه، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشـور، « وظايف مربوط بـه ساماندهي بايگاني هاي دستگاه هاي اجـرايـي و تنظيم روش هاي نگهـداري و بايگاني از طـريـق سـازمـان مديريت و برنامه ريزي كشـور » را بـراي خود محفـوظ نگـه مي دارد و عمـلاً، و بدرستي، كار گردآوري، بررسي، امحـاء و بالاخره نگهداري اسنادي كه به دلايل ملّي ارزش آرشيـوي دارنـد را به معاونت اسناد ملّي « سازمان اسناد و كتابخانه ملّي ايران » واگذار مي كند. همچنين در ماده 5 تصويب نامه از سازمان جديد التأسيس مي خواهد كه « به منظور استاندارد سازي و استفاده از اسناد، حداكثر ظرف مدت 6 مـاه استانداردهاي مربوط بـه فهرستنويسي، نمايه سازي، و زمينـه ايجاد شبكه را تدوين و به واحدها و مؤسسات اسنادي كشور ابلاغ نمايد. و بالاخره در مـاده 7 تصويب نامه آمـده اسـت كـه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است اعتبارات لازم را تأمين كند تـا سازمان اسناد و كتابخانه ملّي « امكان فهرستنويسي، نمايه سازي، اسكن اسناد ملي و شبكه سازي آنها » را به وجود آورد. برابر نمـودار تشكيلاتي مصـوب دي 1381 ، رياست سازمان اسنـاد و كتابخانه ملّي جمهـوري اسلامي ايران به انتخاب هيئت امنـاي سازمان انتخـاب و بـا حكم رياست جمهوري منصوب مي گردد. هيئت مميزه و شوراي اسناد ملي دو بازوي مشـورتـي و كمكي رياست سازمان هستنـد و زيـر نظـر او سه معاونت كتابخانه ملّي، معاونت اسناد، و معاونت پشتيباني؛ و چهـار مديريت پژوهش و آموزش، حـوزه رياست و روابـط عمومي و بين المللي، حراست، گزينش، و مديريت تـوسعـه فناوري اطلاعات انجام وظيفه مي كنند. در نمـودار تشكيلاتي پنـج مديريت كل به طور مستقيم زير نظر معاونت كتابخانه ملّـي انجـام وظيفـه مي كنند. اين مديريت هاي كـل عبـارتنـد از : مديريت پـردازش، كـه وظيفـه مجمـوعـه سـازي و سازماندهي منابع زير نظر آن است؛ مديريت توليد منابع ديجيتال؛ مديريت كتاب هاي خطي و نادر،كه وظيفه گردآوري، سازماندهي، و به خصوص حفظ و نگهداري كتاب هاي خطي، چاپ سنگي، و نادر با آن است. مديريت اطلاع رساني همگاني، كه به مراجعه كنندگان كتابخانه در يافتن منابع و استفاده از آنها (سيستم هاي دستي و ماشيني ) كمك مي كند؛ و بـالاخـره مديريت مرجع و اطلاع رساني تخصصي، كـه بخش هاي مختلف منابع تخصصي ( علوم انساني و اجتماعي، هنـر، و فنـاوري )، بخش ايران شناسي و اسلام شناسي، منابع غير كتابي و پيايندها زير مجموعه آن را تشكيل مي دهند. معـاونـت پشتيبـانـي ( شـامـل مديريت هاي مالي، اداري، و طـرح و برنامه و بودجه ) در كنـار دو معـاونـت كتابخانه ملّي و اسنـاد ملّي مي كوشد تا شـرايـط را بـه گونه اي فراهم و آمـاده سازد كـه آنها بتوانند وظايف و رسالت هاي خود را انجام دهند و به اهداف خود دست يابند.

ساختمان جديد كتابخانه ملّي
اين ساختمان بـه گونه اي طراحي و ساخته شده كـه عـلاوه بـر مديريت، واحدهاي پشتيباني، و پاركينگ، هشت مـركـز مهم و تخصصـي كتابداري و مجمـوعـه هـاي كتاب هاي مرجع و غيـر مرجع چاپي، نسخـه هـاي خطـي و كتاب هاي نادر، منابع غيركتابي را در خود جا بدهد و قابليت آن را داشته باشدكه بتواند با تغييراتي كه در حوزه فناوري – به خصوص فناوري اطلاعات- روي مي دهد هماهنگ شود. همچنين ساختمان جديد ايـن امـكان را فراهم مي آورد كه مراكز تخصصي كتابداري بتوانند با هم در ارتباط مستقيم و تعاملي باشند. مجمـوعـه اصلـي كتابخانه ملـي در مخزن هاي بسته و در زير زمين نگاهداري مي شود ولي مجموعه ها و منـابـع مرجع ( عمومي و تخصصي ) در سالن هاي قرائت و به صورت نظام قفسه باز در دسترس مراجعه كنندگان هستند. بـخش نسخـه هـاي خطـي و كتاب هاي نادر از امكانات و تجهيزات ويژه اي ـ به منظور حفظ و نگهداري اين ميراث فـرهنگـي كشـور ـ برخوردار است. با استفاده از تجهيزات مدرن امكان انتقال كتاب از مخازن به بخش هاي امانت امكان پذير است. اين ساختمان گنجايش حداكثر هفت ميليون نسخه را دارد.
من هم خدایی دارم
     
 #6 Posted: 24 Jun 2011 10:49
اهداف و وظایف کتابخانه ملی
گردآوري، حفاظت، سازماندهي و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مكتوب (چاپي و خطي) و غير مكتوب در ايران و يا متعلق به ايرانيان خارج از كشور.
گردآوري، حفاظت، سازماندهي و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مكتوب (چاپي و خطي) و غير مكتوب در زمينه ايران‌شناسي و اسلام‌شناسي، خصوصاً انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني(ره).
گردآوري، حفاظت، سازماندهي و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مكتوب (چاپي و خطي) و غير مكتوب معتبرعلمي، فرهنگي و فني از كشورهاي ديگر.
پژوهش و برنامه ريزي علمي كتابداري و اطلاع رساني.
شركت در تحقيقات و فعاليت هاي بين المللي ذيربط.
اتخاذ تدابير و اخذ تصميمات لازم براي صحت، سهولت و سرعت امر تحقيق و مطالعه در همه زمينه ها به منظور اعتلاي فرهنگ ملي و انجام تحقيقات مربوطه.
انجام مشاوره، نظارت، هدايت و ارائه خدمات فني و برنامه ريزي و سازماندهي كتابخانه هاي كشور.
ارائه روشهاي مطلوب به منظور هماهنگ كردن خدمات و فعاليت هاي كتابخانه هاي ملي، عمومي و تخصصي جهت تسهيل مبادله اطلاعات.

در قانون تأسيس اسناد ملي ايران نيز كه در سال 1349 به تصويب رسيده است، اهداف ذيل را براي تأسيس آن بر مي شمارد:
« به منظور جمع آوري و حفظ اسناد ملي ايران در سازمان واحد و فراهم آوردن شرايط و امكانات مناسب براي دسترسي عموم به اين اسناد و همچنين صرفه جويي در هزينه هاي اداري و استخدامي از طريق تمركز پرونده هاي راكد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و امحاء اوراق زائد سازماني به نام سازمان اسناد ملي ايران وابسته به سازمان امور اداري و استخدامي كشور تأسيس مي گردد».
من هم خدایی دارم
     
 #7 Posted: 24 Jun 2011 10:51
فعاليت های کتابخانه ملی


فعاليتهايي‌ را كه‌ در ساختمان‌ كتابخانه‌ ملي‌ ايران‌ انجام‌ مي‌شود مي‌توان‌ در موارد ذيل‌ خلاصه‌ كرد:فراهم آوري منابع
نوع آثار
كتابخانه ملّي بـراسـاس وظيفـه قانوني خـود، جمـع آوري آثـاري با ويژگي هاي زير را در دستور كار خود دارد:
كليه آثار منتشره در داخل ايران
آثـار منتشـره شـده راجـع بـه ايـران، زبـان فـارسـي و پژوهش هاي اسـلام شناسي ( بـه ويژه شيعه شناسي ) به زبان هاي مختلف در ساير كشورها.
آثار ايرانيان خارج از كشور
آثـار مهـم و مـرجـع در حـوزه هـاي مختلـف علمي و ادبي و متون كلاسيك، به ويژه به زبان هاي انگليسي و عربي .
شيوه هاي فراهم آوري
واسپاري: تمـامي مؤسسات انتشاراتي، نشريات ادواري و توليدكنندگان منابع ديداري و شنيداري، بر طبق قـانـون مـوظـف بـ‌ه ارسـال دو نسخـه از محصـولات خـود بـه كتابخانه ملّي هستند. برخي از اقلامي كه شامل اين قانون مي شود، عبارتند از : كتاب، نشريه، بروشور، كاتالوگ، لوح فشرده (CD)، پوستر، نقشه، نوار كاست، نوار ويديويي، اسلايد و نظاير آن.
خريد: كتابخانه ملّـي از طريق ثبت سفارش نسبت به خريداري آثار منتشره در خارج كشور اقدام مي كند.
همچنين دو كميته به نام هاي كميته خريد نسخه هاي خطي و كميته خريد منابع ( غير خطي ) نسبت به ارزش گذاري و خريد مجموعه هاي ارائه شده به كتابخانه اقدام مي كنند.
اهداء: كتابخانة ملّـي از ديـر بـاز پذيراي مجموعه هاي اهـدايـي از جانب بزرگان، اهل علم، نويسندگان و ساير اقشار جامعه بوده است.
بـرخـي از نيازهاي كتابخانه نيز از طريق مبادله با ساير كتابخانه ها و مراكز فرهنگي داخل و خارج كشور تهيه مي شود.
سازماندهي
در فرايند سازماندهي يـا بـه عبـارت ديگر پردازش، هدف نهايي عبارت است از تسهيل دستيابي به اطلاعات و منابع اطلاعاتي با استفاده از روش هاي استاندارد و رايج در سطح بين المللي .
عمده فعاليت هايي كه در اين راستا صورت مي پذيرد، عبارت است از :
فهرستنويسي

فهرستنويسي پيش از انتشار ( فيپا ):
از سال 1377 كليه ناشران مـوظـف شدند كتاب هاي خـود را قبـل از چـاپ به كتابخانه ملّي ارسال نمايند تا براي آنها فهرستنويسي پيش از انتشار تهيه گردد. وجود اطلاعـات فهرستنويسي در ابتـداي كتاب ها، سـالانـه ميلياردهـا ريال صرفه جويي در بخش سازماندهي كتابخانه هاي مختلف در سراسر كشور را به همراه داشته است.
فهرستنويسي پس از انتشار :
پس از ايـن كـه كتاب هاي چاپ داخل كشور، طبق قانون واسپاري، به كتابخانه ملّي تحويل و ثبت شد، وارد فرايند فهرست نويسي شـده، اطلاعات كتاب ها در نرم افزار كتابشناسي ملّي درج و كتاب ها داخل مخازن كتابخانه مي شود.
بديهي است اين مراحل در موردكتاب هاي خريداري از خارج كشور و ديگر منابع نيز اعمال مي گردد.
رده بندي
كتابخانه ملّي بـه منظـور تسهيل كـار فهرستنويسان در كتابخانه هاي مختلف، از هر دو نظام رده بندي رايج در سطح جهـان، يعني نـظام رده بنـدي كتـابخـانـه كنگـره ( L.C.C ) و نظام دهدهي ديويي ( D.D.C ) استفاده كرده و به هر كتاب دو شماره مختلف اختصاص مي دهد.
نمايه سازي
از آنجـا كـه نظام فهرستنويسي بـراي كتاب ها مناسب بـوده و بـراي مقالات مندرج در روزنامه ها و مجلات فاقد كارايي لازم است، از روش نمايه سازي بدين منظور استفاده مي شود.
بـر ايـن اسـاس، واحـد نمايه سازي بـا بررسي تمـامي نشريات منتشره در داخل كشور، نسبت به نمايه سازي مقالات مندرج در آنها اقدام مي كند. اين روش منطبق بر نظام اصطلاحنامه اي ( Thesarus ) است و به كمك اصـطلاحنـامه فرهنگي فارسي ( اصفا ) صورت مي پذيرد.
اطلاع رساني
كتابخانه ملّي علاوه بر خدماتي كـه بـه صورت حضوري به اعضاء و مراجعان (عضويت، تالارهاي مطالعه، خدمات مرجع) ارائه مي كند، به روش هاي زير هم خدمات اطلاع رساني را عرضه مي كند:

ارائه اطلاعات به صورت پيوسته:
سايت سازمان اسنـاد و كتابخانه ملّي در برگيرنده بانك هاي اطلاعاتي نظير: كتابشناسي ملّي، نمايه ملّي و متن كامل مقالات فصلنامه كتاب است.
ارائه اطلاعات به صورت ناپيوسته:
بانك هاي اطلاعاتي كتابشناسي و نمـايـه ملّـي روي لـوح فشـرده نيز عرضه شده و در اختيار محققان، كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني قرار دارد.
ارائه اطلاعات به صورت تلفني:
كتابداران مشاور و مرجع كتابخانه آمـاده پاسخگويي بـه سؤالات و نيازهاي اطلاعات محققـاني هستند كـه از طريق تلفن سؤالات خود را مطرح مي كنند
من هم خدایی دارم
     
 #8 Posted: 24 Jun 2011 10:52
فعاليت هاي پژوهشي
تدوين استانداردها
كتابخانه ملّـي در جـايگـاه كتابخانه مـادر و مطابق بـا قانون اساسنامه خود، وظيفه گردآوري و تدوين استانداردها و دستور العمل هاي رايج در حوزه كتابداري و اطلاع رساني را بر عهده دارد كه برخي از آنها به شرح زير است:

سر عنوان هاي موضوعي فارسي
ايـن اثـر در برگيرنده شكـل مستنـد موضوعات مطروحه در كتاب هاي منتشر شده در داخل ايران است. تاكنون سه ويرايش از آن به چاپ رسيده است.
فهرست مستند اسامي مشاهير و مؤلفان
نـام صحيـح و تـاريـخ تولد يـا فوت افراد سرشناس، نويسندگان و مترجماني كه كتابي از ايشان يا راجع به ايشان در ايـران منتشـر شـده بـاشـد را مي توان در ايـن اثر يافت. به عبارت ديگر اين اثر مانند سر عنوان هاي موضوعي فارسي و داراي پشتوانه انتشاراتي است.
سر عنوان هاي موضوعي پزشكي
بـه علـت تنـوع و گستردگي موضوعات در علـم پزشكي، سر عنوان هاي اين حوزه به صورت مبني جداگانه در دو جلد از جانب كتابخانه ملّي ايران تدوين و منتشر شده است.
گسترش هاي رده بندي
از آنجـا كـه رده بندي هاي مـوجـود در سطح جهان در موضوعات مختص ايران و اسلام، جوابگو نيست، كتابخانه ملّي سالهاست كه به تدوين گسترش هاي مختلفي از رده بندي هاي ديويي و كنگره مي پردازد.
گسترش هاي ديويي

تاكنون گسترش رده بندي ديويي براي تاريخ ايران، ادبيات ايران، زبان هاي ايران، جغرافياي ايران و اسلام تدوين و منتشر شده است.
گسترش هاي كنگره

عـلاوه بـر تاريخ، ادبيات و جغرافياي ايران و اسلام با رده هاي فلسفه اسلامي ( BBR ) ، سازمان هاي آموزشي در ايـران ( LGR ) ، ادبيـات فرانسه ( PQ ) ، ادبيـات عربي ( PJA ) و ادبيات روسي ( PG ) نيز مطابق با استانداردهاي كتابخانه كنگره، گسترش يافته است.

نشانه مؤلف فارسي براي رده بندي هاي ديويي و كنگره .
تدوين و انتشار مارك ايران .
استانداردهاي كتابخانه هاي آموزشگاهي، دانشگاهي، تخصصـي، نابينـايـان و زنـدان ؛ از جمله استانداردهايي است كه تاكنون به چاپ رسيده است.
تدوين كتابشناسي ها و فهرست ها
برخي از اين منابع عبارتند از :
كتابشناسي آذربـايجـان، كتابشناسي تاريخ ايـران، كتابشناسي اطلاعات و ارتباطات، كتابشناسي آداب و رسوم اصفهان، فهرست نسخه هاي خطي پزشكي، فهرست كتب درسي چاپ سنگي، فهرست توصيفي سفرنامه هاي آلماني ،انگليسي، روسي و فرانسوي و فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه ملّي كه تا به حال 23 جلد از آن منتشر شده است.
راهنماي روزنامه ها و مجله هاي ايران
ايـن راهنمـا كـه هـر سـال منتشـر مي شود، فهـرسـت الفبـايـي همـراه بـا مشخصـات كـامل از روزنامه ها و نشريات ادواري است كه در ايران منتشر شده و به كتابخانه ملّي رسيده است.
دايره المعارف كتابداري و اطلاع رساني
اين اثر كه در زبان فارسي اولين و تنها نمونه به شمار مي رود، در دو جلد و در طي بيش از ده سال، به دست ده ها نويسنده و پژوهشگر در حوزه هاي مختلف علم كتابداري، اطلاع رساني و نسخه شناسي نوشته شده است. جلد اول آن از حرف آتا ژ در سال 1381 و جلد دوم آن از حرف س تا ي در سال 1385 منتشر شده است.
احياي نشريات قديمي
از ابتـداي دهـه 1370، كتابخانه ملّي اقدام به تجديد چاپ پاره اي از نشريات قديمي و ناياب مربوط به دوره قاجار نمود كه تاكنون عناوين زير از اين مجموعه روانه بازار شده است:
1- روزنامه وقايع اتفاقيه
2- روزنامه دولت عليه ايران
3- روزنامه ايران و ايران سلطاني
4- روزنامه انجمن تبريز
5- روزنامه اختر
6- روزنامه حبل المتين
7- روزنامه حكمت
8- روزنامه ثريا
9- روزنامه شكوفه و دانش
10- روزنامه تربيت
من هم خدایی دارم
     
 #9 Posted: 24 Jun 2011 10:54
بروشور کتابخانه ملی


سازمان اسناد و کتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران
مؤسسه ای آموزشی، علمی، پژوهشی و خدماتی است که اساسنامة آن در تاریخ 2/8/1369 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و زیر نظر هیئت امنایی که ریاست عالیة آن با رئیس جمهور است، فعالیت می‌ کند.
افتتاح و شروع به کار رسمی کتابخانة ملی به سال 1316 شمسی باز می ‌‌‌‌گردد. در سال 1358 شمسی کتابخانة پهلوی سابق، در سال 1362 شمسی مرکز خدمات کتابداری و در سال 1378 شمسی سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی در کتابخانة ملی ادغام شد و سرانجام در سال 1381 شمسی با تصویب شورای عالی اداری، سازمان اسناد ملی در کتابخانة ملی ادغام شد و سازمان فعلی شکل گرفت. سازمان اسناد و کتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران با چهار معاونت (معاونت اسناد ملی، معاونت کتابخانة ملی ، معاونت پژوهش ، برنامه ریزی و فناوری، و معاونت پشتیبانی ) در دو ساختمان مستقل " کتابخانة ملی ایران " و " گنجینة اسناد ملی ایران " فعالیت می کند.
1.کتابخانة ملی ایران
الف) وظایف و فعالیتها
گردآوری: کتابخانة ملی براساس وظایف قانونی خود، ملزم به گردآوری و حفظ منابعی با ویژگیهای زیر است:
- تمام آثار مکتوب و غیر مکتوب منتشر شده در داخل کشور، اعم از کتاب، پیایند، جزوه، خبرنامه، پوستر، نقشه، نوارهای صوتی و تصویری، مدارک الکترونیکی و دیجیتالی، و نظایر آن از طریق قانون واسپاری یا خرید؛
- آثار منتشر شده در خارج از ایران در حوزة مطالعات ایرانی و اسلامی به زبانهای غیر فارسی به ویژه انگلیسی و عربی، و همچنین کلیة آثار منتشر شده به زبان فارسی؛
- منابع مرجع و آثار معتبر در موضوعهای گوناگون به زبانهای غیر فارسی خصوصاً انگلیسی و عربی.
سازماندهی: در اجرای این وظیفه، کارهای گوناگونی چون فهرستنویسی، رده بندی، نمایه سازی و چکیده سازی، منطبق با استانداردهای بین المللی انجام می پذیرد. فهرستنویسی و
رده بندی کلیة منابع کتابخانه اعم از فارسی و غیر فارسی به زبان فارسی انجام می گیرد. این امر موجبات سهولت، سرعت و جامعیت را در امر بازیابی فراهم کرده است. از سال 1377 شمسی که کلیة ناشران ملزم به فهرستنویسی پیش از انتشار (فیپا) برای کتابها گردیده اند، کتابخانة ملی با انجام این خدمت برای ناشران که به رایگان صورت می گیرد، در امر سازماندهی کمک بسیار مهمی به کتابخانه های سراسر کشور نموده است.
بر مبنای تصمیم سازمان بین المللی استاندارد (ایزو) مقرر شد همان گونه که به کتاب شمارة ISBN (شابک) داده
می شود، به هر پیایند نیز شمارة خاصی تعلق بگیرد تا بازیابی و شناسایی آنها نیز به سهولت امکان پذیر گردد. همین امر دربارة شناسایی کتابخانه های هر کشور نیز به کار گرفته شد بنابراین کتابخانة ملی به عنوان مرکز ملی ISSN (شاپا) و ISIL (شابکا) عهده دار تخصیص شمارة استاندارد بین المللی پیایندها (شاپا) و نیز شمارة استاندارد بین المللی کتابخانه ها (شابکا) به متقاضیان گردید تا از این راه نه تنها حضور کتابخانة ملی را در صحنة جهانی اعلام کند بلکه امکان هر گونه مبادله و همکاری بین المللی را در زمینه های مربوطه فراهم نماید.
ثبت آثار: کتابخانة ملی ایران به منظور حفظ مالکیت معنوی آثار اعم از مکتوب و غیر مکتوب از تاریخ 21/2/1378 بر مبنای تقاضای صاحبان اثر اقدام به ثبت آثار آنها نموده و تاکنون (بهمن 1385) حدود 10500 اثر را ثبت کرده است.
انتشارات: واحد انتشارات کتابخانة ملی مسئول چاپ و نشر متون پژوهشی، کاربردی، درسی و فرهنگی است که در بخشهای مختلف کتابخانه تدوین یا گردآوری می شود. این واحد تاکنون به انتشار 500 عنوان اثر اقدام کرده است و هر ساله فهرست انتشارات سازمان را منتشر می کند.
اشاعة اطلاعات: رئوس فعالیتهای کتابخانة ملی در این حوزه به قرار زیر است:
- ارائة خدمات گوناگون در زمینة اطلاع رسانی به مراجعان؛
- انتشار طیف گسترده ای از منابع در موضوعهایی چون کتابداری و اطلاع رسانی، نسخه های خطی، کتابشناسیها، ابزارها و استانداردهای لازم برای کتابخانه ها و مباحث مربوط؛
- عرضة دو بانک اطلاعاتی مهم به نامهای "کتابشناسی
ملی ایران" و "نمایة ملی ایران" در قالب لوح فشرده که پیش از این تنها به صورت چاپی در دسترس بود؛
- عرضة اطلاعات کتابشناختی انواع منابع و آثاری که کتابخانة ملی به نحوی سازماندهی نموده، از طریق پایگاه اطلاعاتی به نشانی www.nlai.ir ، همراه با اخبار و اطلاعات روزآمد دنیای کتاب، کتابخانه و کتابداری؛
- عرضة خدمات به کودکان و نابینایان از طریق کتابخانة تخصصی کودکان و کتابخانة ویژة نابینایان، و نیز امانت کتاب و ارائة سایر خدمات اطلاعاتی به عامة مردم از طریق کتابخانة عمومی.
پژوهش و آموزش: پژوهش و آموزش در کتابخانة ملی به منظور اعتلا و بهبود فعالیتهای کتابداری و اطلاع رسانی کشور انجام می گیرد. این کتابخانه دارای بیش از شصت پست هیئت علمی مصوب است که به لحاظ قوانین و مقررات تابع قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد و اهم فعالیتهای پژوهشی آن به قرار زیر است:
- تدوین راهنماها و استانداردها لازم برای انواع کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی به صورت استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی، استانداردهای کتابخانه های تخصصی، استانداردهای کتابخانه های مدارس، استانداردهای
کتابخانه های زندان، راهنمای کتابخانه های ایران و مانند آن؛
- پدید آوردن و تدوین ابزار و منابع لازم برای تسهیل فعالیتهای کتابداری و اطلاع رسانی کشور مانند تدوین سرعنوانهای موضوعی فارسی، فهرست مستند مشاهیر، اصطلاحنامة سه زبانة اصفا، مارک ایران، گسترش رده های مربوط به ایران، اسلام و نظایر آن در دو رده بندی کنگره و دیویی؛
- سعی بر باروری و غنابخشی حوزة کتابداری و اطلاع رسانی کشور و تدوین متون پایه و علمی؛
- انتشار فصلنامة کتاب، تدوین دایرة المعارف کتابداری و اطلاع رسانی، انتشار فصلنامة ایران و اسلام، انتشار راهنمای مجله ها و روزنامه های ایران و کتابهایی در این حوزة علمی برای ایجاد تعامل بین متخصصان و پویایی بیشتر این حرفه؛
- انجام پژوهشهای کاربردی و بنیادی. این طرحهای پژوهشی پس از تصویب در شورای پژوهشی به اجرا در می آید. همچنین کتابخانه از پژوهشهایی که در حوزة کتابداری،
اطلاع رسانی و ایران شناسی و اسلام شناسی باشد حمایت
می کند؛
- برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی؛
- برگزاری سخنرانیها و سمینارهای علمی؛
- کمک به انجمنها و گروههای علمی و پژوهشی.
ب ) مجموعه ها
1. کتابهای چاپی: در حال حاضر بیش از یک میلیون و پانصد هزار جلد کتاب به زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه، آلمانی، روسی و سایر زبانها در کتابخانة ملی نگهداری
می شود. با وجود تنوع موضوعی کتابها، منابع دو حوزة
"ایران شناسی و اسلام شناسی" و "کتابداری و اطلاع رسانی" در کشور بی نظیر است؛
2. نسخه های خطی و نادر: این مجموعه در برگیرندة 25000 عنوان کتاب خطی فارسی و عربی، و 26000 جلد کتاب چاپ سنگی است که حدود 135 عنوان آن را می توان جزو کتابهای نفیس به حساب آورد. کتابخانة ملی تاکنون فهرست نسخه های خطی را در 23 جلد منتشر کرده است؛
3. ایران شناسی و اسلام شناسی: یکی از وظایف اصلی کتابخانة ملی گردآوری کتابهایی است که به زبانهای
غیر فارسی دربارة ایران یا اسلام نوشته می شود. این مجموعه که عمدتاً به زبانهای انگلیسی، فرانسه، آلمانی و روسی است شامل 40000 جلد می باشد و بخش عمدة آن از قدمت و نفاست چشمگیری برخوردار است. کتابخانة ملی
دست اندرکار چاپ اطلاعات کتابشناختی این آثار است که به زودی تقدیم علاقه مندان و پژوهشگران این حوزه خواهد شد؛
4. پیایندها: بسیاری از مجلات، روزنامه ها، بولتنها،
خبرنامه ها و سایر پیایندهای منتشر شده در داخل کشور از دورة قاجار تا امروز، همراه با پیایندهایی چند از دیگر کشورها در این مجموعه نگهداری می شود. مجموعة پیایندهای ایران که براساس آخرین آمار، بیش از 000/150 مجلد صحافی شده را در 13 هزار عنوان در بر می گیرد، به انضمام پیایندهای جاری شامل 1800 عنوان مجله، 70 عنوان روزنامه و 550 عنوان
هفته نامه و غیره جزء غنی ترین مجموعه های کشور است. مجله ها و روزنامه های ایران شناسی و اسلام شناسی کتابخانة ملی نیز چشمگیر می باشد؛
5. منابع غیر کتابی: منابع غیر کتابی شامل اشکال مختلف مواد دیجیتالی، دیداری – شنیداری و آثاری دیگر نظیر
پایان نامه، بروشور، پوستر، نقشه، عکس، کارت پستال، مجسمه، تمبر، تقویم و نظایر آن است که بالغ بر حدود 47 نوع و جمعاً یک میلیون رکورد می باشد.
ج) ساختمان
کتابخانة ملی در ساختمانی به مساحت 97000 متر مربع و در هشت طبقه فعالیت می کند. خدمات اطلاع رسانی به
مراجعه کنندگان در سالنهای زیر در طبقات همکف، 1- و 1+ ارائه می شود:
-تالار خواجه نصیر الدین طوسی (اسناد و کتابهای خطی و نادر)؛
-تالار دهخدا (پیایندها)؛
- تالار کمال الدین بهزاد (منابع غیر کتابی)؛
- تالار ابن ندیم (مرجع و کتابشناسی)؛
- تالار خوارزمی (علوم و فنون)؛
- تالار ویژة کودکان و نوجوانان؛
- تالارهای حافظ و سعدی (کتابخانه های عمومی)؛
- تالار رودکی (ویژة نابینایان)؛
- تالار ابن سینا (علوم انسانی)؛
- تالار فارابی (علوم اجتماعی)؛
- تالار شهید مطهری (مرکز مطالعات ایران شناسی و
اسلام شناسی)؛
- تالار شیخ طوسی (اسلام شناسی).
- تالار ابوریحان بیرونی (ایران شناسی)؛
سایر مراکز خدماتی و تسهیلاتی نیز به صورت زیر است:
• کتابفروشی: محل فروش انتشارات کتابخانه.
شمارة تماس: 81623315؛
• چایخانه و بوفه: (ورود برای عموم آزاد است) طبقة همکف. شمارة تماس:‌81623314؛
• نمایشگاه: طبقة همکف، روابط عمومی.
شمارة تماس: 81623226؛
• بانک: طبقة 3-. در دست تاسیس؛
• پست: طبقة 3-. شمارة تماس: 81623164 .
• سالنهای همایش: روابط عمومی .
شمارة تماس : 81623226؛
شمارة تماس با کتابخانه: 37-88644001 .
دورنگار: 88644082 .
پست الکترونیک : nli@nli.ir .
نشانی: بزرگراه شهید حقانی، بعد از مترو حقانی، بلوار کتابخانة ملی ایران، کد پستی 1537614111.
من هم خدایی دارم
     
 #10 Posted: 24 Jun 2011 11:00
ساختمان کتابخانه


اين ساختمان بـه گونه اي طراحي و ساخته شده كـه عـلاوه بـر مديريت، واحدهاي پشتيباني، و پاركينگ، هشت مـركـز مهم و تخصصـي كتابداري و مجمـوعـه هـاي كتاب هاي مرجع و غيـر مرجع چاپي، نسخـه هـاي خطـي و كتاب هاي نادر، منابع غيركتابي را در خود جا بدهد و قابليت آن را داشته باشدكه بتواند با تغييراتي كه در حوزه فناوري – به خصوص فناوري اطلاعات- روي مي دهد هماهنگ شود. همچنين ساختمان جديد ايـن امـكان را فراهم مي آورد كه مراكز تخصصي كتابداري بتوانند با هم در ارتباط مستقيم و تعاملي باشند.
ساختمان جدید كتابخانه ملي حدود 97000 مترمربع بنا دارد و هشت واحد در آن پيش‌بيني شده است. اين ساختمان در شرايط عادي 4 ميليون جلد و در صورت استفاده از قفسه‌بندي فشرده تا 7 ميليون جلد كتاب و نشريه ادواري را در خود جاي مي‌دهد.
فضاهاي لازم براي فعاليت كتابخانه ملي دسته بندي شده‌اند و هشت واحد در برنامه كالبدي طرح شكل گرفته است. اين واحدها تقسيم‌بندي فضايي كتابخانه به شمار مي‌روند كه بر مبناي نوع فعاليت در يك گروه آمده‌اند و بايد از لحاظ ساختماني به يكديگر مرتبط شوند :واحد 1، براي فعاليتهاي همگاني با 7410 متر مربع زيربنا.
واحد 2، كتابخانه پژوهشي با 16000 مترمربع زيربنا.
واحد 3، خدمات پشتيباني اجرايي با 4560 مترمربع زيربنا.
واحد 4، مديريت خدمات ماشيني اداري و تسهيلات خاص كارمندان با 7960 مترمربع زيربنا.
واحد 5، خدمات نگهداري، با 7130 مترمربع زيربنا.
واحد 6، مخزنهاي بسته، با 20000 مترمربع زيربنا.
واحد 7، مركز تحقيقات اسلام‌شناسي – ايران شناسي، براي 1150 استفاده كننده با 2080 مترمربع زيربنا.
واحد 8، تسهيلات پاركينگ با 7000 مترمربع زيربنا.

جمع زيربناي واحدها با احتساب ضريب 25% براي آمد و شد افقي و عمودي 90000 مترمربع است. در ساختمان جديد كتابخانه ملي پنج تالارمطالعه تخصصي وجود دارد:

تالار مطالعه منابع علوم و فنون
تالار مطالعه منابع و مراجع
تالار مطالعه منابع علوم اجتماعي
تالار مطالعه منابع علوم انساني و هنر
تالار مطالعه نسخه‌هاي خطي

‌گنجايش اين تالارها بالغ بر 1500 نفر است.
براساس خواص ذاتي و ماندگار طرح و ديگر شرايط پيراموني و معيارهاي طراحي اندام بنا به صورت گسترده، فشرده و با تركيبي از نظم و آزادي در نور و هواي اين سرزمين شكل مي‌گيرد و عناصر آن جاي خود را در اين اندام مي‌يابند. فضاهايي كه مورد مراجعه مردم است به طور طبيعي در طبقه همتراز ميدان و يك طبقه زير و يك طبقه روي آن قرار مي‌گيرند و چون شاخه‌هاي درخت يا درختاني در زير نور در هم بافته مي‌شوند.
نور افق از روزنه هاي حاشيه فضاها و نور خط الراسي از نورگيرهاي سقفي و نور پيشاني از پنجره‌هاي اسپري همه اين فضاها را غرق در نور مي‌كند. جستجوي نور، سقف بعضي از فضاهاي داخلي را كه در جوار فضاهاي پيراموني با سقف كوتاه قرار دارند تا ارتفاع سه طبقه مي‌رساند كه يادآور تالارهاي مرتفع معماري گذشته در تركيب با شاه‌نشين‌هاي اطراف آن است. مخازن همجوار تالارهاي مطالعه كه به روشنايي نياز ندارند به طرف جبهه غرب كه پنجره‌هاي گسترده را برنمي‌تابد كشيده مي‌شوند. مخازن بسته مركزي، سنگين‌ترين فضاهاي طرح، زير اين فضاها قرار مي‌گيرند و مركز قفل بنا را پايين مي‌آورند و براي احتراز از نور و سيلات احتمالي از حاشيه بنا دور مي‌شوند.
سبك‌ترين عنصر طرح يعني دفاتر رياست و دفاتر خدمات اداري تا بالاترين تراز ساختمان صعود مي‌كنند و بر فراز اين دفاتر فضاي محصور آنتنها و بشقابهاي مخابراتي قرار مي‌گيرند.
من هم خدایی دارم
     
صفحه  صفحه 1 از 8:  1  2  3  4  5  6  7  8  پسین » 
گفتگوی آزاد

Major libraries and universities |كتابخانه های بزرگ و دانشگاههای معروف

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

 

 
Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites