گفتگوی آزاد

Major libraries and universities |كتابخانه های بزرگ و دانشگاههای معروف


صفحه  صفحه 3 از 8:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  پسین »
 #21 Posted: 24 Jun 2011 11:23
كتابخانه تخصصي تاريخ معاصر و مطالعات آرشيوی

تازه هاي كتاب


كتابخانه تخصصي تاريخ معاصر و مطالعات آرشيوي كه شامل مجموعه هاي دو كتابخانه روابط عمومي و كتابخانه تخصصي پژوهشكده سازمان اسناد ملي است از تير ماه 1384 تاسيس و زير نظر اداره كل اطلاع رســانــي و ارتباطات فعاليت خود را شروع کرده است .

مجموعه
كتابخانه داراي مجموعه اي بالغ بر 19000 جلد كتاب فارسي و لاتين در زمينه تاريخ خصوصا تاريخ معاصر و 240 عنوان نشريه ادواري و روزنامه هاي صحافي و جاري و همچنين مقادير قابل توجهي پايان نامه چكيده نامه و جزوات و گزارشات دولتي است. فهرست نويسي كتب در كتابخانه بر اساس نظام رده بندي كنگره است و خدمات دهي به مراجعان به صورت سيستم باز ( open ) انجام مي گيرد .

بخش ها
كتابخانه تخصصي داراي بخش هاي امانت، مرجع، مجموعه سازي و سفارشات، و فهرست نويسی و بخش پيايندهاست كه هر كدام توسط مسئولان مربوط اداره مي شوند .

اعضا
اعضاي كتابخانه را منحصرا كاركنان سازمان تشكيــل مي دهند و هدف عمده آن كمك به كاركنان سازمان در ا مور تحقيقاتي و فعاليت هاي پژوهشي مربوط به سازمـان است.
محققان و دانشجويان نيز در صورت نياز با معرفي نامه مي توانند از خدمات و امكانات كتابـخا نـه بهره مند شوند.
لازم به ذكر است كه كتابخانه اخيرا اقدامات گسترده اي را در جهت رايانه اي كردن كتابخانه ا نجام داده و سعـــــي بر آن دارد كه اطلاعات تمامي منا بع كتابخانه را وارد رايانه کرده و به صورت پیوسته(online) در اختيار محققان قــرار دهد .

كتابخانه تخصصي تاريخ معاصر و مطالعات آرشيوي كتا ب هاي جديد خود را در پايان هر فصل با عنوان تازه هاي كتاب منتشرمی کند واز اين پس نيز سعي بر آن دارد تا در پايان هر ماه گزيده اي از تازه ترين كتاب های خود را در مـعرض ديد همكاران و پژوهشگران عزيز قرار دهد
من هم خدایی دارم
     
 #22 Posted: 24 Jun 2011 11:24
قانون اساسنامة كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايرانماده (1):
كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران كه در اين اساسنامه كتابخانة ملي ناميده مي‌شود مؤسسه‌اي است آموزشي (علمي)، تحقيقاتي و خدماتي زيرنظر مستقيم رياست جمهوري كه طبق مقررات اين اساسنامه اداره خواهد شد و محل آن تهران است.
ماده (2):
كتابخانة ملي مؤسسه‌اي است دولتي و بودجه آن در بودجة كل كشور و در رديف مستقل ذيل رديف رياست جمهوري منظور مي‌گردد.

ماده (3) - اهداف:
1. گردآوري، حفاظت، سازماندهي و اشاعة اطلاعات مربوط به آثار مكتوب (چاپي و خطي) و غيرمكتوب در ايران و يا متعلق به ايرانيان خارج از كشور.
2. گردآوري، حفاظت، سازماندهي و اشاعة اطلاعات مربوط به آثار مكتوب (چاپي و خطي) و غيرمكتوب در زمينة ايران‌شناسي و اسلام‌شناسي، خصوصاً انقلاب اسلامي به رهبري حضرت امام خميني (قدس سره‌الشريف).
3. گردآوري، حفاظت، سازماندهي و اشاعة اطلاعات مربوط به آثار مكتوب و غيرمكتوب معتبر علمي، فرهنگي، فني از كشورهاي ديگر.
4. پژوهش و برنامه‌ريزي علمي كتابداري و اطلاع‌رساني و شركت در تحقيقات و فعاليت‌هاي بين‌المللي ذيربط.
5. اتخاذ تدابير و اخذ تصميمات لازم براي صحت، سهولت و سرعت امر تحقيق و مطالعه در همة زمينه‌ها به‌منظور اعتلاي فرهنگ ملي و انجام تحقيقات مربوطه.
6. انجام مشاوره، نظارت، هدايت و ارائة خدمات فني و برنامه‌ريزي و سازماندهي كتابخانه‌هاي كشور.
7. ارائة روشهاي مطلوب به‌منظور هماهنگ كردن خدمات و فعاليت‌هاي كتابخانه‌هاي عمومي و تخصصي جهت تسهيل مبادله اطلاعات.ماده (4) – اركان كتابخانه:
اركان كتابخانة ملي عبارتند از:
1. هيأت امناء.
2. رئيس كتابخانة ملي.

ماده (5):
هيأت امناء كتابخانة ملي مركب از افراد زير خواهد بود:
1. رياست جمهوري اسلامي ايران (رياست عاليه كتابخانة ملي).
2. وزير فرهنگ و آموزش عالي.
3. وزير آموزش و پرورش.
4. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي.
5. دو نفر از صاحبنظران در امر كتاب، كتابداري يك نفر به پيشنهاد وزير فرهنگ و آموزش عالي و يك نفر به پيشنهاد وزير ارشاد اسلامي و تأييد رئيس هيأت امناء.
6. رئيس كتابخانة ملي.
تبصره (1): رياست هيأت امناء با رئيس جمهوري خواهد بود.
تبصره (2): رئيس كتابخانة ملي با پيشنهاد رئيس و تأييد هيأت امناء براي مدت چهار سال منصوب مي‌شود و انتخاب مجدد وي بلامانع است.
تبصره (3): رئيس كتابخانة ملي سمت دبيري هيأت امناء را به عهده خواهد داشت.

ماده (6):
تصميمات هيأت امناء با اكثريت مطلق اعضاي حاضر معتبر خواهد بود.

ماده (7) – وظايف هيأت امناء:
الف: تصويب سازمان و تشكيلات اداري كتابخانة ملي.
ب: تهيه و تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي كتابخانه به پيشنهاد رئيس كتابخانة ملي.
ج: تأييد بودجة كتابخانة ملي و پيشنهاد آن به مراجع ذيربط.
د: تصويب چگونگي جلب هدايا و كمك‌هاي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي.
ﻫ : تصويب شركت نمايندگان كتابخانة ملي در جلسات و كنفرانس‌ها، كنگره‌ها، نمايشگاه‌ها و همكاري‌هاي بين‌المللي، بين‌الدولي يا منطقه‌اي مربوط به كتاب و كتابخانه.
و: استماع گزارش فعاليت‌هاي سالانه رئيس كتابخانة ملي و اتخاذ تصميم دربارة آن و تعيين خط‌مشي كلي كتابخانه.
ز: تصويب آيين‌نامه‌هاي داخلي موردنياز كتابخانة ملي.
ح: پيشنهاد هرگونه تغيير يا اصلاح مواد اساسنامه به مراجع ذيربط.
ط: ارائة طرح‌ها جهت بسيج امكانات به‌منظور تهية آمار حفاظت كتب و اسناد و مدارك خطي و تاريخي همة كتابخانه‌ها (دولتي و غيردولتي) با استفاده از روش‌هاي علمي پيشرفته در كلية كتابخانه‌ها و مراكز اطلاعات كشور و جلوگيري از اتلاف و يا غارت آنان.
ي: برنامه‌ريزي جهت دريافت دو نسخه از كلية آثار مكتوب و غيرمكتوب اعم از كتب، نشريات ادواري، جزوه، بروشور، گزارش‌هاي علمي و تحقيقاتي، تمبر و امثال اينها كه موردنياز و استفادة كتابخانة ملي باشد.
ك: اتخاذ تدابير لازم جهت تأمين كسري موجودي كتابخانة ملي توسط كلية كتابخانه‌هاي دولتي و غيردولتي كشور، از طريق خريد يا دريافت هديه و يا مبادلة نسخ مكرر، كپي، ميكروفيلم و يا ميكروفيش آنها.
ل: تصويب نصب و عزل رئيس كتابخانة ملي.

ماده (8):
وظايف و اختيارات رئيس كتابخانة ملي عبارتند از:
الف: ادارة امور كتابخانه با توجه به مصوبات هيأت امناء.
ب: مراقبت بر حسن اجراي اساسنامه و آيين‌نامه‌ها و مصوبات هيأت امناء.
ج: پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و اداري، استخدامي و تشكيلاتي كتابخانه به هيأت امناء.
د: ارائة گزارش فعاليت‌هاي سالانة كتابخانه و همچنين گزارش ميزان نحوة پيشرفت كار به هيأت امناء.
ﻫ : دعوت اعضاي هيأت امناء براي شركت در جلسات موضوع مادة 5 اساسنامه.
و: پيشنهاد تشكيل جلسات فوق‌العاده به هيأت امناء برحسب ضرورت.
ز: امضاء كلية قراردادها و اسناد مالي و افتتاح حساب در بانك‌ها و معرفي امضاهاي مجاز و اجازة پرداخت در حدود مقررات مربوطه و بودجة مصوب.
ح: پيشنهاد بودجة سالانه كتابخانة ملي به هيأت امناء.
ط: نمايندگي كتابخانة ملي در كلية مراجع اداري و قضايي با حق انتخاب وكيل به منظور استيفاي حقوق كتابخانه.
ي: پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي داخلي كتابخانة ملي به هيأت امناء جهت اتخاذ تصميم.
ك: نصب و عزل كلية كاركنان كتابخانة ملي براساس تشكيل مصوب.
ل: انجام ساير وظايف محوله از طرف هيأت امناء.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره در جلسة علني روز چهارشنبه مورخ دوم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/8/1369 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.قانون الحاق يك ماده به‌عنوان ماده (9) به اساسنامة
كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران

ماده واحده:
مادة زير تحت عنوان مادة (9) به قانون اساسنامه كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران الحاق مي‌گردد.

ماده (9):
كلية اموال منقول و ساختمان اصلي كتابخانة ملي (واقع در خيابان امام خميني) و دارايي‌ها و تعهدات كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران كه در زمان تصويب اساسنامه تحت‌ اختيار و استفادة كامل آن كتابخانه بوده است، از وزارت فرهنگ و آموزش عالي منتزع و به كتابخانة مذكور منتقل مي‌شود.
تبصره: ساير ساختمان‌هايي كه در حال حاضر در اختيار كتابخانة ملي ايران مي‌باشد، با حفظ مالكيت وزارت فرهنگ و آموزش عالي تا زمان اتمام ساختمان جديد كتابخانه، به‌طور كامل و با تمام امكانات موجود در اختيار كتابخانه خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر مادة واحده و يك تبصره در جلسة علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم خردادماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/3/1370 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
من هم خدایی دارم
     
 #23 Posted: 24 Jun 2011 11:25
قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران
مصوب 17/2/1349

ماده اول:
به منظور جمع‌آوري و حفظ اسناد ملي ايران در سازمان واحد و فراهم آوردن شرايط و امكانات مناسب براي دسترسي عموم به اين اسناد وهمچنين صرفه‌جويي در هزينه‌هاي اداري و استخدامي از طريق تمركز پرونده‌هاي راكد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و امحاء اوراق زائد، سازماني به نام سازمان اسناد ملي ايران وابسته به سازمان اموراداري واستخدامي كشور تأسيس گرديد.
تبصره: اسناد مذكور در اين ماده شامل كلية اوراق، مراسلات، دفاتر، پرونده‌ها، عكس‌ها، نقشه‌ها، كليشه‌ها، نمودارها، فيلم‌ها، ميكروفيلم‌ها، نوارهاي ضبط‌‌ضوت و ساير اسنادي است كه در دستگاه دولت تهيه شده و يا به دستگاه دولت رسيده است و به‌طور مداوم و غيرمداوم در تصرف دولت بوده و از لحاظ اداري، مالي، اقتصادي، قضايي، سياسي، فرهنگي، علمي، فني و تاريخي به تشخيص سازمان اسناد ملي ايران ارزش نگهداري دائمي داشته باشند.

ماده دوم:
سازمان اسناد ملي ايران داراي يك رئيس و يك شورا و تشكيلات لازم خواهد بود.

ماده سوم:
رئيس سازمان اسناد ملي از بين مستخدمين عالي‌رتبه دولت كه داراي تحصيلات عالي و سابقة تحقيق و تخصص در اموراداري و تشخيص بايگاني اسناد باشند به پيشنهاد دبيركل سازمان اموراداري و استخدامي كشور و به تصويب هيأت وزيران انتخاب مي‌شود. رئيس سازمان اسناد ملي ايران مأمور اجراي مصوبات شورا و مسئول ادارة امور سازمان است.

ماده چهارم:
شوراي سازمان مركب از اشخاص زير خواهد بود:
1. وزير امورخارجه
2. وزير فرهنگ وآموزش عالي
3. دادستان كل كشور
4. دبيركل سازمان اموراداري و استخدامي كشور
5. دادستان ديوان محاسبات
6. دو نفر از اشخاص متبحر در فرهنگ و تاريخ ايران به پيشنهاد وزير فرهنگ و آموزش عالي و تصويب هيأت وزيران كه براي مدت سه سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. به جاي اعضاء مذكور در چهار بند اول ممكن است معاونان آنها حضور يابند. اعضاء شورا از بين خود يك نفر را به عنوان رئيس انتخاب مي‌كنند.
تبصره (1): رئيس سازمان اسناد ملي به‌عنوان دبير شورا در جلسات شركت مي‌كند ولي حق رأي نخواهد داشت.
تبصره (2): نمايندة وزارتخانه يا سازماني كه اتخاذ تصميم دربارة اوراق راكد و يا اسناد و پرونده‌هاي آن وزارتخانه يا سازمان در شورا مطرح است، براي تبادل‌نظر به جلسات شورا دعوت مي‌شود.
تبصره (3): آيين‌نامه طرز تشكيل جلسات شورا و ترتيب انتخاب رئيس و نحوة اتخاذ تصميمات به تصويب شورا خواهد رسيد.

ماده پنجم:
وظايف شورا به شرح زير است:
الف: تشخيص اوراق زائد قابل امحاء و تصويب فهرست مشروح آنها كه قبلاً از طرف سازمان اسناد ملي و وزارتخانه يا مؤسسة دولتي ذيربط طبق مقررات اين قانون تهيه و تنظيم شده باشد.
ب: تصويب آيين‌نامه‌هاي مربوط به نحوة بررسي و نقل و انتقال پرونده‌هاي راكد و اسناد ملي.
ج: تصويب آيين‌نامه‌هاي مربوط به تنظيم و نگهداري اسناد ملي و گذاشتن آنها در دسترس عامه و همچنين مقررات مربوط به اسناد محرمانه و نحوة مراجعه به آنها.
د: تصويب مقررات و ضوابط و معيارهايي كه وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت بايد در تنظيم و ضبط و نگهداري پرونده‌ها و اسناد و مدارك رعايت كنند.
ﻫ : تدوين تعرفه‌اي كه طبق آن سازمان اسناد ملي در ازاي تهية ميكروفيلم و فتوكپي و رونوشت گواهي شده و با انجام خدمات مشابه از اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي) حق‌الزحمه دريافت خواهد كرد.
تبصره: وجوه حاصل از بند (ﻫ) اين ماده به حساب درآمد خزانه دولت منظور خواهد شد.

ماده ششم:
الف: وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مكلفند طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران برسد بايگاني‌هاي خود را براساس اصول و روش‌‌هاي متحدالشكلي كه شوراي سازمان طبق بند (د) از وظايف خود تهيه كرده در مدتي كه در آيين‌نامه مزبور براي هريك از سازمان‌ها تعيين خواهد شد، تنظيم و پرونده‌هاي راكد را از پرونده‌هاي جاري تفكيك و طبقه‌بندي كنند.
ب: وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مكلفند كلية اسناد و پرونده‌هاي راكد را كه احتياجي به نگهداري آنها در سازمان‌هاي مربوط نيست، براي نگهداري موقت به سازمان اسناد ملي بسپارند مگر آنكه از تاريخ تهيه و تنظيم سند و يا تاريخ آخرين برگ پرونده مدت چهل سال گذشته باشد كه در اين صورت بايد به‌طور دائم به سازمان اسناد ملي منتقل شود.
تبصره: وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و همچنين شوراي سازمان اسناد ملي مكلفند اسناد و پرونده‌هايي را كه طبق اين ماده در اختيار سازمان اسناد ملي قرار گرفته است و افشاي مطالب آنها به حقوق اشخاص و يا مصالح دولت لطمه مي‌زند براي مدت مقرر محرمانه محسوب دارند و سازمان مكلف است كه اين اسناد و پرونده‌ها را برحسب مورد تا انقضاي مدت مقرر و يا اعلام ثانوي وزارتخانه‌ و يا مؤسسة مربوط و يا تصميم مجدد شورا در دسترس مراجعان به استثناي مراجع صالحه قانوني قرار ندهد.

ماده هفتم:
آيين‌نامة مربوط به تشخيص اوراق زائد و ترتيب امحاء آنها به پيشنهاد رئيس سازمان اسناد ملي و تأييد شورا به تصويب كميسيون‌هاي مربوط به مجلسين مي‌رسد.

ماده هشتم:
وزارت دفاع از شمول مقررات اين قانون مستثني است و ترتيب نگهداري و حفظ اسناد ملي و همچنين امحاء اوراق زائد در ارتش جمهوري اسلامي ايران با اطلاع سازمان اسناد ملي به تشخيص هيأت صلاحيت‌داري خواهد بود كه به اين منظور تشكيل مي‌‌شود. طرز تشكيل هيأت مزبور و نحوة اجراي مفاد اين ماده به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت دفاع تدوين و تصويب مي‌شود.


مصوبة شوراي عالي اداري
«ايجاد سازمان اسناد و كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران»

شوراي عالي اداري در نود و پنجمين جلسة مورخ 2/6/1381 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به منظور ساماندهي مديريت اسنادي و ايجاد هماهنگي براي نگهداري آثار و اسناد مكتوب (چاپي و خطي) و غيرمكتوب و اوراق، مراسلات، دفاتر و ساير اسناد ملي در دستگاه‌هاي اجرايي و نظاير آن و همچنين تسهيل در نگهداري و دسترسي به اسناد و صرفه‌جويي در هزينه‌هاي مربوط و جلوگيري از انجام وظايف تكراري تصويب نمود:
1. سازمان اسناد ملي ايران با كلية وظايف، اختيارات، امكانات، اعتبارات، نيروي انساني، اموال، مدارك و تعهدات از تاريخ 1/8/1381 از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور منتزع و با كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران ادغام و عنوان آن به »سازمان اسناد وكتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران» تغيير مي‌يابد.
2. سازمان اسناد و كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران موظف است:
الف: با بررسي و تطبيق وظايف دو سازمان مذكور نسبت به احصاء و ادغام وظايف، مأموريت‌ها و واحدهاي مشابه، تكراري و موازي اقدام نمايد.
ب: كلية وظايف و واحدهاي پژوهشي سازمان‌هاي تجميع شده در يك واحد سازماندهي و واحدهاي مربوطه در هم ادغام گردند.
ج: وظايف و مأموريت‌هاي تخصصي اسناد ملي ايران و همچنين كتابخانة ملي در قالب دو معاونت مستقل تحت‌عنوان كتابخانة ملي و اسناد ملي با برنامه مستقل در قوانين بودجة سنواتي فعاليت خواهند نمود.
د: سازمان مذكور موظف است با رعايت مفاد بندهاي فوق تشكيلات خود را حداكثر ظرف مدت سه ماه تهيه و به تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور برساند.
3. سازمان اسناد و كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران براساس قانون اساسنامة كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران مصوب 2/8/1369 مجلس شوراي اسلامي اداره مي‌شود و قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران مصوب 7/2/1349 در كلية موارد به استثناي مواردي كه با اساسنامه فوق‌الذكر مغايرت دارد لازم‌الاجرا مي‌باشد.
تبصره (1): سازمان اسناد و كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند وظايف اجرايي سازمان اسناد ملي ايران در زمينة فروش و امحاء اوراق و اسناد زايد را به دستگاه‌هاي اجرايي واگذار نمايد.
تبصره (2): سازمان اسناد و كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران، مكلف است ساختمان و امكاناتي كه با اجراي اين مصوبه موردنياز نمي‌باشد به فروش رسانده و از محل درآمد آن با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به تكميل ساختمان‌ها و تأسيسات نيمه‌تمام، انجام طرح‌هاي تكميلي و خريد تجهيزات موردنياز اقدام نمايد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است تسهيلات قانوني لازم را براي اجراي اين بند به عمل آورد.
4. وظايف مربوط به ساماندهي بايگاني‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي و تنظيم روش‌هاي نگهداري و بايگاني از طريق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور انجام مي‌گردد.
5. سازمان اسناد و كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور استاندارد‌سازي و استفاده از اسناد، حداكثر ظرف مدت 6 ماه استانداردهاي مربوط به فهرستنويسي، نمايه‌سازي و زمينة ايجاد شبكه را تدوين و به واحدها و مؤسسات اسنادي كشور ابلاغ نمايد.
6. كلية واحدهاي اسنادي مربوط به دستگاه‌هاي كشور نظير وزارت امورخارجه، رياست جمهوري، مؤسسة مطالعات تاريخ معاصر ايران وابسته به بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي و غيره موظفند طبق ضوابط و استانداردهايي كه توسط سازمان اسناد و كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ مي‌گردد، نسبت به فهرستنويسي، نمايه‌سازي و اسكن اسناد و قرار گرفتن در شبكه اسنادي كشور اقدام نمايند، به نحوي كه براساس برنامة زمانبندي شدة كلية واحدهاي اسنادي توسط سازمان مذكور به شبكة اسناد ملي متصل گردند.
تبصره: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است پس از مطالعه و بررسي فعاليت‌ها و جايگاه واحدهاي اسنادي وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ظرف مدت سه ماه پيشنهاد مربوط به تجميع، تعيين جايگاه و ادغام آن دسته از واحدهايي كه از همبستگي و سنخيت لازم برخوردار هستند در سازمان اسناد و كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران را به شوراي عالي اداري ارائه نمايد.
7. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است به منظور تحقق تكاليف مقرر در اين مصوبه و بهسازي شيوة نگهداري اسناد ملي و ايجاد زمينة شبكة اسناد كشور، اعتبار لازم در اختيار مؤسسات و واحدهاي ذيربط قرار دهد تا امكان فهرست‌نويسي، نمايه‌سازي و اسكن اسناد ملي و شبكه‌سازي آنها به‌وجود آيد.
8. سازمان اسناد و كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران موظف است، به نحوي برنامه‌ريزي نمايد كه در تطبيق با استانداردهاي مقرر و طبقه‌بندي مناسب، ضمن به هنگام نگهداشتن كلية اطلاعات اسناد ملي كشور، در صورت درخواست اطلاعات اسناد توسط دستگاه‌هاي ذيربط و افراد حقيقي و حقوقي، طبق دستورالعملي كه به تصويب شوراي اسناد ملي مي‌رسد، ظرف مهلت مناسب و منطقي در اختيار متقاضيان به‌ويژه دستگاه‌هاي صاحب سند قرار دهند.
9. سازمان اسناد و كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران، مسئول حسن اجراي اين مصوبه مي‌باشد و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است چگونگي اجراي اين مصوبه را به شوراي عالي اداري گزارش نمايد.
من هم خدایی دارم
     
 #24 Posted: 24 Jun 2011 11:26
ساختار سازمانی


رئیس سازمان /علی اکبر اشعری
اداره‌كل حوزه رياست، روابط عمومي / حامد یاری
- اداره روابط بين‌الملل
- اداره روابط عمومي
- اداره بازرسي و نظارت
- اداره دبيرخانه مجامع و شوراهاي عالي اداره‌‌كل حراست / امير حسن عظيمي
- اداره آموزش
- اداره حفاظت فيزيكي
- اداره اسناد و مدارك
- اداره اموراستان ها

معاونت كتابخانه ملي /دکتر حبيب‌اله عظيمي
اداره‌كل كتابهاي خطي و نادر / فتح الله کشاورز
- گروه فراهم‌آوري
- گروه سازماندهي
- گروه مخازن چاپ سنگي‌و‌مخطوطات
- گروه اطلاع‌رساني اداره‌كل اطلاع‌رساني / دكتر فريبرز درودي
- گروه مخازن تخصصي مرجع و كتابخانه‌هاي عمومي
- گروه منابع غيركتابي
- گروه‌پيايندها
- گروه خدمات روشندلان، معلولان، كودكان
- گروه ايران‌شناسي و اسلام‌شناسي
- اداره پذيرش


اداره‌كل پردازش و سازماندهي / دکتر رضا خاني‌پور ماچياني
- گروه سازماندهي منابع فهرستنويسي
- گروه سازماندهي منابع غيركتابي
- گروه نمايه‌سازي
- گروه مستندسازي اداره‌كل فراهم‌آوري و حفاظت / مهندس عبداله حسینیان
- گروه فراهم‌آوري، آماده‌سازي و كنترل منابع كتابي
- گروه فراهم‌آوري، آماده‌سازي و كنترل منابع غيركتابي و پيايندها
- گروه مبادله و اهدا
- گروه واسپاري و ثبت آثار
- اداره حفاظت و صحافي


معاونت اسناد ملی / دکتر اميرمسعود شهرام نيا
اداره‌كل شناسايي و فراهم‌آوري اسناد ملي /
نرگس محسنی مفرد
- اداره شناسايي و گردآوري
- اداره ارزشيابي و امحاء
- گروه اسناد پيش‌آرشيوي
- اداره مخازن و اطلاع‌رساني اسناد عمومي اداره کل تنظيم و پردازش اسناد / غلامرضا اميرخاني
- گروه تنظيم و پردازش اسناد ملي
- گروه مستندسازي
- اداره پردازش اسناد ديداري و شنيداري
- اداره ورود ‌اطلاعات بانك‌هاي ‌اطلاعاتي


اداره‌كل حفاظت و نگهداري / صدیقه روحی
- گروه آسيب‌زدايي و مرمت
- اداره ميكروفيلم‌ها و اسناد ديجيتال
- اداره حفاظت از منابع ديداري و شنيداري
- گروه آسيب‌شناسي و آزمايشگاه اداره کل اطلاع‌رساني و ارتباطات/ مهندس فریبا فرزام
- گروه اطلاع‌رساني اسناد
- گروه اطلاع‌رساني منابع ديداري و شنيداري
- اداره مخازن آرشيوي
- گروه ارتباطات آرشيوي


معاونت پژوهش، برنامه‌ريزي و فناوري

اداره كل منابع ديجيتال / مهندس رضا شهرابی
- گروه توليد و محتواي ديجيتال و كنترل بانك‌هاي
- گروه وب سايت و پروتال
- گروه كتابخانه و اسناد ملي ديجيتال
- گروه پردازش اطلاعات ديجيتال اداره‌كل فناوري و ارتباطات/ مهندس رضا شهرابی
- اداره خدمات رايانه
- اداره ارتباطات و امنيت شبكه
- گروه معماري و طراحي
- گروه نگهداري سيستم‌ها
- اداره خدمات داده‌ها


اداره‌كل پژوهش و آموزش / حبيب الله حبيبي فهيم
- مركز آموزش علوم كتابداري‌و‌آرشيوي
- پژوهشكده اسناد
- مركزپژوهش‌هاي توسعه‌اي كتابداري و فناوري اطلاعات
- اداره نشر منابع كتابي‌و‌غيركتابي
- گروه پژوهش‌هاي اسلام‌شناسي و ايرانشناسي اداره‌كل برنامه‌ريزي و توسعه / مهندس سید حسین قاسمی
- گروه برنامه‌ريزي راهبردي
- گروه كنترل كيفيت، اصلاح روش‌ها و تحول اداري
- گروه برنامه‌ريزي بازيابي اطلاعات
- گروه تعريف پروژه و نظارت


پژوهشکده اسناد / غلامرضا عزيزي
- گروه تاریخ معاصر ایران
- گروه پژوهشی حفاظت و نگهداری
- گروه پژوهشی مطالعات آرشیویمعاونت پشتيباني /غلام حسین صفری
اداره‌كل امورحقوقي و‌ هماهنگي‌استانها / علیرضا دباغی
- اداره حقوقي
- اداره هماهنگي امور اسناد
- اداره هماهنگي امور كتابخانه
- اداره هماهنگي امور مجلس اداره‌كل تداركات و خدمات عمومي / اسماعيل علي اكبري
- اداره خريد
- اداره امور انبارها
- اداره تأسيسات و ساختمان
- اداره خدمات عمومي


اداره‌كل امورمالي / بهرام رضايي
- اداره بودجه
- اداره رسيدگي
- اداره اختيارات و تعهدات
- اداره دريافت و پرداخت
- اداره دفترداري و تنظيم حساب ها
- اداره اموال اداره‌كل اموراداري / مسعود نوري
- اداره كارگزيني
- اداره تأمين و ارزشيابي نيروي انساني
- اداره رفاه و امور اجتماعي
- اداره دبيرخانه
من هم خدایی دارم
     
 #25 Posted: 24 Jun 2011 11:36
كتابخانه كنگره آمریكا
کتابخانه کنگره آمریکا

ترجمه و تدوین: فرشته مرادی

در 24 آوریل سال 1800م "جان آدامز"، رییس جمهور وقت آمریکا لایحه ای را به کنگره آمریکا فرستاد که بر اساس آن علاوه بر انتقال پایتخت این کشور از فیلادلفیا به شهر جدید واشنگتن،‌ با اختصاص مبلغ 5000 دلار برای تاسیس کتابخانه ای حاوی کتب قابل استفاده و مفید برای اعضای کنگره آمریکا نیز موافقت می گردید. بدین ترتیب با گردآوری یک مجموعه 3000 جلدی در بخشی از کاپیتول – ساختمان جدید کنگره آمریکا- سنگ بنای اولین کتابخانه کنگره امریکا گذاشته شد.

اما در حقیقت پایه گذاری آنچه هم اکنون به عنوان بزرگترین کتابخانه جهان شناخته می شود،‌ مدیون وقایعی است که 15سال بعد اتفاق افتاد. در آگوست سال 1814 ارتش مهاجم انگلستان با به آتش کشیدن ساختمان کنگره کتابخانه کوچک آنرا نیز نابود کرد. یکسال بعد "تامس جفرسون"،‌ رییس جمهور بازنشسته آمریکا در ازای دریافت 23950 دلار،‌ کتابخانه شخصی خودش را که حاوی 6487 جلد کتاب در موضوعات گوناگون هنری،‌ فلسفی،‌ ریاضیات، علوم پزشکی، روانشناسی و غیره بود، تقدیم کنگره کرد. جفرسون در واقع با اظهار این مطلب که "گمان می کنم هیچ موضوعی وجود ندارد که یک عضو کنگره زمانی نیازمند مراجعه به آن نباشد"، توجه اعضا را برای پذیرفتن این حجم کتاب با موضوعات متنوع و گوناگون جلب نمود.


در فاصله سالهای 1864 تا 1897 " آنیثورس راند"‌ ، کتابدار کنگره، این کتابخانه را به یک مرکز تحقیقاتی ملی مبدل نمود. در سال 1886 و به دنبال تصمیمی که 13پ سال قبل کنگره به منظور تغییر معماری ساختمان کتابخانه گرفته بود،‌ "جان اسمیث میر" و "پل پلز" مسوولیت ساخت بنایی با معماری دوره رنسانس ایتالیا را بر عهده گرفتند.

سرانجام در اوایل نوامبر سال 1897 بزرگترین، مجهزترین، ایمن ترین و طولانی ترین کتابخانه جهان در ساختمان تامس جفرسون در واشنگتن دی سی افتتاح شد. دو ساختمان دیگر با نامهای جان آدامز و جیمز مدیسون نیز در سالهای 1938 و 1981 به عمارت قبلی اضافه شدند.

در کتابخانه کنگره آمریکا مجموعه ای از 29 میلیون کتاب و مقاله با بیش از 130 میلیون موضوع، دو میلیون و 700 هزار صفحه گرامافون و آثار صوتی،‌ 12 میلیون قطعه عکس، چهار میلیون و 800 هزار نقشه و 58 میلیون نسخه خطی در 2/77 کیلومتر (30 مایل)‌جای گرفته است. در میان این آثار می‌توان به 600 هزار نسخه از نشریات، کتابها و دست نوشته های فارسی اشاره نمود که در طی50 سال و به دلیل علاقه یک قاضی آمریکایی به زبان و ادبیات و عرفان فارسی توسط یک شرق شناس ایرانی مقیم آمریکا به نام "ابراهیم پورهادی" جمع آوری گردیده است.

از سال 1870 به منظور حمایت از حقوق مولفین (کپی رایت) همه نویسندگانی که خواستار استفاده از این حق باشند، بایستی دو نسخه از آثارشان را به این کتابخانه بفرستند. بدین ترتیب روزانه تقریبا 22000عنوان کتاب جدید در ایالات متحده به این کتابخانه وارد می شود که تقریبا 10 هزار عنوان آن در هر روز به مجموعه دائمی کتابخانه افزوده می گردد.
من هم خدایی دارم
     
 #26 Posted: 24 Jun 2011 11:37
كتابخ[b]انه كنگره آمریكا2[/b]
مطالعه‌ی نیمه آزاد، امانت ممنوع!

با وجود آنکه تنها اعضای کنگره آمریکا و برخی مقامات رسمی دولتی می توانند کتب موجود در این کتابخانه را به امانت بگیرند، هر فرد بالاتر از سن دبیرستان در این کشور قادر است با ارائه کارت شناسایی، مجوز لازم برای ورود به سالن قرائت این کتابخانه را دریافت کند. البته عناوینی که برای همه در دسترس است، با لحاظ محدودیتهای امنیتی در اختیار درخواست کنند قرار می گیرد. برخی کتب نیز مارک دار هستند، یعنی در صورت درخواست؛ به طور اتوماتیک درخواست کنند تحت نظر قرار می گیرد. برخی از کتب دینی بویژه اسلام از این جمله اند. بطورکلی ورود به کتابخانه کنگره جهت انجام پژوهش های دانشگاهی برای عموم آزاد است و علاوه بر وجود تورهای ویژه برای بازدید از این مجوعه فرهنگی، متقاضیان خارج از آمریکا نیز می توانند از امکانات ویژه ای که در سایت مرکزی این کتابخانه www.loc.com)) فراهم شده نیز استفاده کنند. از امکانات موجود در سایت این کتابخانه می توان به سند دیجیتال American Memory به عنوان یک منبع بایگانی صوتی و تصویری، کاتالوگهای کتابخانه و آرشیو آنلاین خلاصه مذاکرات کنگره آمریکا اشاره نمود. در واقع برخورداری از سایتهای ارزشمند علمی و پژوهشی، کتابخانه کنگره آمریکا را به یکی از بزرگترین منابع اطلاعاتی خصوصا در حوزه فزهنگ و تاریخ کشورهای جهان بدل کرده است.

یکی دیگر از ویژگیهای بارز این کتابخانه شیوه فهرست نویسی آن است. این کتابخانه علاوه بر نقش عمده ای که در تدوین قواعد فهرست نویسی انگلوامریکن داشته، فعالیتهای گسترده ای را نیز در زمینه انجام امور فنی و توزیع فهرست برگه های چاپی (از آغاز قرن بیستم)،‌ توزیع نوارهای مارک (از سال 1968) و توزیع دیسک فشرده CD-MARK و LASERCAT در سالهای اخیر به ثمر رسانده است. این کتابخانه همچنین مدیریت "سرویس کتابخانه ملی برای نابینایان و معلولین" را نیز به عهده دارد که یک برنامه کتابخانه ای گویا و با خط بریل است و به 766 هزار آمریکایی خدمات می رساند.یک آرشیو گسترده‌ی آمریکایی

در 22 سالن مطالعه و همچنین وب سایت مجهز این کتابخانه امکان دسترسی به بزرگترین مجموعه جهانی نسخ خطی، ‌عکسها،‌ فیلمها، نقشه ها، نوارهای صوتی، نقاشی ها و پوسترها و انبوهی از امکانات بصری دیگر وجود دارد.

هنگامیکه "فرد اوت"،‌ دستیار توماس ادیسون، عطسه کرد شاید هرگز نمی دانست که در حال ساختن تاریخ است. اما فیلم گرفته شده از عطسه او توسط کمپانی سازنده ادیسون، در سال 1894 به عنوان اولین فیلم زنده ای که مشمول قانون کپی رایت قرار می گرفت، انتخاب شد. از آن زمان، کلکسیونهای تصاویر متحرک کتابخانه تا حدی پیشرفت کردند که از اولین روزهای تصاویر تلویزیونی تا آخرین تولیدات سینمایی را در بر می گیرند. بسیاری از این فیلمها در برنامه های نمایش رایگان سالن نمایش "مری پیکفورد" کتابخانه به نمایش درآمده اند.

نمونه دیگری از مجموعه های کامل و دست نخورده کتابخانه، به تاریخچه فن آوری صوتی مربوط است. مبدا جمع آوری این مجموعه از سال 1926 و مصادف با اهدای بیش از 400 دیسک از نوارهای ویکتور بوده است و هم اکنون اولین سیلندرهای وکس، صفحات وینیل، نوارها و آخرین محصولات ضبط شده دیجیتالی را شامل می شود.

در کنار آثار دست نویسی که نامه های 23 رییس جمهور پیشین آمریکا، قوانین دادگاه عالی و حقوق مدنی را در برمی گیرند، بیش از 8/4 میلیون نقشه از قرن چهاردهم تاکنون نیز وجود دارند که بسیاری از این آثار را می توان روی وب سایت کتابخانه کنگره مشاهده نمود.مرکز تحقیقاتی برای قانونگذاران کشور

امروزه سرویس تحقیقات کنگره (CRS)‌ کتابخانه، با رسیدگی به بیش از 500 هزار درخواست در سال، امکان انجام تحقیقات علمی و هدفمند را برای "اعضای کنگره" فراهم می کند. در سال 1914 ابتدا کنگره مرکز تحقیقاتی قوه مقننه را به عنوان بخشی از کتابخانه تاسیس کرد و با تصویب قانون سازماندهی مجدد این قوه در سال 1970، اختیارات این بخش را افزایش داد و نام آن نیز به مرکز تحقیقات کنگره تغییر یافت.

ضمن بهره گیری گسترده از مجموعه های بی مانند کتابخانه، CRS با فراهم آوردن امکانات به موقع و محرمانه از اعضا و کمیته ها در تمامی حوزه های مورد علاقه ایشان، نقش منحصر بفردی را در کنگره ایفا می کند.

هنگامیکه کنگره مشتاق دانستن قوانین سایر کشورها باشد، نظرها متوجه کتابخانه حقوق کنگره می شود. مکانی که متخصصان چند زبانه آن به راحتی امکان بررسی قوانین 200 کشور دیگر جهان را فراهم می کنند. وجود منبع اطلاعاتی آن لاین "شبکه اطلاعات قانونی جهانی" نیز به اعضای آمریکایی و با ملیتهای دیگر اجازه می دهد که به قوانین، اساسنامه ها، مقررات و سایر احکام قانونی به زبان خود دسترسی داشته باشند.
من هم خدایی دارم
     
 #27 Posted: 24 Jun 2011 11:38
كتابخانه كنگره آمریكا 3
منابع اینترنتی

وب سایت کتابخانه کنگره گنجینه ای از اطلاعات رایگان برای تمام سنین به حساب می آید:

کودکان امکان استفاده از داستانهای آمریکایی کتابخانه را دارند.

معلمان می توانند با مراجعه به صفحه آموزش، منابع درسی و مواد آموزشی دیگر را بیابند.

محققان هم می توانند از کاتالوگ آن لاین و سایتهای سالن مطالعه استفاده نمایند.

و برای خوانندگان مسن نیز سایتهای جذابی همچون Wise Guide تدارک دیده شده است، یک ماهنامه آن لاین که بسیاری از منابع آموزشی و مفید موجود در سایت کتابخانه را به نمایش می گذارد که عبارتند از: سایت نمایشهای آن لاین، THOMAS که به اطلاعات مربوط به قوانین در حال بحث در کنگره مربوط می شود، مجموعه گسترده ای از تاریخ آمریکا در بخش "حافظه آمریکایی" و گنجینه های جهانی در "دروازه جهانی".

برنامه کتابخانه ملی دیجیتالی کتابخانه کنگره نیز از آغاز پیدایشش در سال 1994 تاکنون به عنوان برترین منبع قابل دسترس عموم در زمینه مندرجات خردمندانه باکیفیت و غیر تجاری روی شبکه جهانی اینترنت قابل دسترس بوده است. از اکتبر 2003 بیش از 5/8 میلیون نمونه از کلکسیونهای کتابخانه به صورت همگانی و تمام وقت در اختیار کاربران قرار گرفته است. سایت مذکور که یکی از محبوبترین بخشهای دولت فدرال است، سالانه بیش از دو بیلیون معامله را اداره می کند.طرح ترویج کتاب‌خوانی!

کتابخانه کنگره آمریکا با اعمال برنامه های ملی متعددی سعی دارد تا سطح مطالعه را در این کشور ارتقا بخشد:


بیش از یک قرن پیش، کتابخانه امکانات ویژه ای را در اختیار آن دسته از کاربرانش در واشنگتن که مشکل جسمی یا بینایی داشتند، قرار داد. سپس در سال 1931،‌ قانونی در کنگره به تصویب رسید که هم اکنون به سرویس ملی کتابخانه ای برای نابینایان و معلولان جسمی مشهور است. امروزه صدها نفر از هزاران خواننده این کشور،‌ میلیونها کتاب و روزنامه بریل و مواد ضبط شده را از طریق شبکه ای متشکل از 140 کتابخانه مرتبط در سراسر این کشور دریافت می کنند.

"مرکز کتاب" کتابخانه که در سال 1997 تاسیس گردیده است،‌ مسوولیت افزایش اشتیاق عمومی به کتاب و کتابخوانی و کتابخانه ها در مراکز مرتبط خویش در ایالات مختلف را برعهده دارد.

"مرکز ادبیات کودکان" نیز نمونه دیگری است که با موسسات،‌ مربیان، کتابداران و تمامی کسانی به کودکان خدماتی ارائه می دهند همکاری می کند تا ایشان را در زمینه مطالعه، تفسیر و انتشار کتابهای ویژه کودکان یاری رساند.

از سال 2001 ، کتابخانه مسوولیت برگزاری و تامین مالی فستیوال ملی سالانه کتاب را نیز بر عهده گرفته است و موجبات گردهمایی نویسندگان مشهور، قصه گویان و کتاب دوستان را در تفرجگاه ملی واشنگتن دی سی فراهم می آورد.

همچنین در سال 1936، کتابخانه موقعیتی را ایجاد نمود که امروزه به رایزنی برای انتخاب برجسته ترین شاعر مشهور است.مشارکت در کلاس درس

کتابخانه کنگره در قالب یک برنامه توسعه آموزش و پرورش، با شبکه گسترده‌ی معلمان سراسر آمریکا همکاری می کند تا مجموعه های موجود در کتابخانه را در برنامه های متداول کلاسهای درسی جای دهد.

بدین منظور برنامه های آموزش آن لاین با بهره گیری از منابع مقدماتی، اهداف حمایت کننده آموزشی، کارگاههای گروهی و طرح ایجاد یک کرسی مرجع آن لاین برای مربیان اجرا می گردند.

وب سایتهای "صفحه آموزش" و "امروز در تاریخ" هم طراحی شده اند تا به مربیان در استفاده از مجموعه های "حافظه‌ی آمریکایی" برای تدریس تاریخ در کلاس درس کمک کنند.

برنامه "سرگذشت افکار آمریکایی" نیز طرح دیگری است که توسط کنگره تصویب شد و توسط کتابخانه کنگره و ائتلاف آموزش و تحقیقات کارولینای غربی به اجرا در آمده است تا با در اختیار گذاشتن ابزار و منابع آموزش الکترونیکی به معلمان، توانمندیهای مجموعه های آن لاین کتابخانه را به دانش آموزان نشان دهد.
من هم خدایی دارم
     
 #28 Posted: 24 Jun 2011 11:39
مرکزی برای مطالعات بین الملل

تقریبا نیمی از کتابهای کتابخانه کنگره به زبانهایی غیر از انگلیسی هستند. برای بسیاری از نقاط جهان همچون چین، روسیه و آمریکای لاتین مجموعه های این کتابخانه کاملترین و عالیترین مرجع نمونه های خارج از کشور هستند.مرکز هنرهای نمایشی

صرفنظر از سلیقه ای که مراجعین کتابخانه کنگره در زمینه موسیقی داشته باشند، می توانند از انواع آهنگهای کلاسیک، جاز،‌ تئاترهای آمریکایی، عامیانه، قومی، پاپ و غیره در کنسرتهای رایگان استفاده کنند.

در زمینه تحقیقات مربوط به موسیقی نیز امکانات فراوانی در مجموعه های صوتی ضبط شده، روی وب سایت و یا در سالنهای مطالعه فراهم گردیده است.نمایشگاه آثار مشهور

کتابخانه کنگره بنا به ادعای گردنندگانش "پناهگاهی" برای آثار نادر، منحصر به فرد، و غیر قابل انتظاری است که دوران کاملی از تجربیات بشری را به نمایش می گذارد. البته بسیاری از این آثار؛ اجبارا و از سر ناچاری، به اینجا پناهنده شده اند!

"گنجینه های آمریکایی کتابخانه کنگره" اولین نمایشگاه این موسسه است که در آن در هر زمان بیش از 300 اثر به نمایش گذاشته می شود و این آثار بطور متناوب تغییر می کنند،‌ از اینرو بازدید از این نمایشگاه حتی برای چندمین بار هم جذاب خواهد بود.

در میان نمایشهای دائمی کتابخانه دو کتاب بسیار با ارزش از مجموعه های این کتابخانه نیز قابل مشاهده اند که هر دو به قرن 15 میلادی تعلق دارند: یک کتاب مقدس گوتنبرگ که یکی از سه کپی کامل این اثر در جهان است که روی پوست گوساله نوشته شده اند و کتاب مقدس و بزرگ ماینز که نمونه ای بسیار جذاب از یک دست نوشته به حساب می آید.

بسیاری از مجموعه های موجود در کتابخانه بصورت سررسید یا کتاب نفیسی به چاپ رسیده است که قابل خریداری است.محافظت از سنتهای ملی یا بنیاد حفظ و نشر آثار جنگهای مقدس!

"مرکز عقاید بومی آمریکایی" مسوولیت محافظت و در دسترس قرار دادن میراث سنتی آمریکایی(توجه کنید: منظور همین تاریخ 400 ساله است.) را بر عهده دارد که بدین منظور به جمع آوری داستانهای شفاهی و آثار ثبت و ضبط شده موسیقی دانان، نویسندگان و قصه گویان از اشخاص شناخته شده و معروف گرفته تا شهروندان عادی می پردازد. این مرکز همچنین "طرح تاریخ سربازان" را نیز به اجرا در می آورد و تاریخچه های شفاهی که به صورت نوارهای ویدیویی یا صوتی ضبط شده اند را در کنار اسنادی همچون نامه ها، خاطرات، نقشه ها، عکسها و فیلمهای خانگی از سربازان شرکت کننده در جنگهای آمریکا و حامیان آنها،‌ جمع آوری و محافظت می کنند.

در کنار مسوولیت جمع آوری مجموعه ها،‌ کتابخانه عهده دار وظیفه مراقبت و محافظت از آنها نیز هست. بیش از 200 سال است که ‌کتابخانه کنگره از کتابها، عکسها، نقشه ها،‌ دست نوشته ها، نوارها و دیگر داده های خود محافظت کرده است. برای دستیابی به این هدف روشهای پیشرفته ای برای اولین بار در این کتابخانه پایه گذاری شد که هم اکنون در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرند.رهبری سیستم دیجیتالی بین المللی

امروزه، مردم به طور فزاینده ای علاقمندند که اطلاعات مورد نیازشان را به صورت دیجیتالی از طریق اینترنت یا نشریات الکترونیکی در اختیار بگیرند. بسیاری از این اطلاعات در صورتیکه تحت مراقبت قرار نگیرند،‌ هرگز به "نسلهای آینده" نخواهند رسید. در سال 2000، برنامه محافظت و سازماندهی اطلاعات ملی دیجیتالی برای جمع آوری و حفظ منابع باارزش دیجیتالی آغاز شد.

۱۳۸۵/۰۱/۰۶
كتابخانه كنگره آمریكا
من هم خدایی دارم
     
 #29 Posted: 24 Jun 2011 11:41
کتابخانه بریتانیانمای بیرونی ساختمان موزه ـ کتابخانه بریتانیا


موزه و کتابخانه بریتانیا. ( (British Museum Library یکی از معتبرترین موزه‌ها و کتابخانه‌های جهان در لندن با آثار بسیاری از تاریخ طبیعی و تمدن بشری در دوران‌های مختلف؛ از جمله آثار اسلامی از قرن دوم هجری و بعد. این مرکز در 1753 با مجموعه اهدایی "سر هانس سلون" طبیعی‌دان، شامل دستنوشته‌ها کتاب‌های چاپی و آثار باستانی رسما تأسیس شد و در 1759 با افزوده شدن مجموعه‌های دیگر برای استفاده همگانی گشایش یافت. این موزه با بیش از پنج میلیون بازدیدکننده در سال برخی از نفیس‌ترین آثار تاریخ تمدن بشری را در خود جای داده است. از جمله آثاری از آتن، مصر، سومر، (اور) آشور، چین و آثار هنر اسلامی.

این کتابخانه در سال 1972 بنا بر قانونی که در همان سال به تصویب رسید در کتابخانه بریتانیا که در واقع "کتابخانه ملی انگلیس" است، ادغام شد. کتابخانه موزه بریتانیا اکنون بخش نسخ خطی کتابخانه بریتانیا است؛ چرا که کتاب‌های دیگر آن به ساختمان جدید کتابخانه بریتانیا منتقل شده است. ساختمان موزه بریتانیا و کتابخانه آن در اواسط دهه 1800 پایان گرفت. آنتونی پانتیسی که ابتدا مسوول کتب چاپی و سپس به ریاست کتابخانه منصوب شد، طرح سالن قرائت مدور آن را داد که شهرت بسیاری دارد، داد. این کتابخانه معظم در سال 1857 افتتاح شد.


بخش‌های مختلف موزه عبارتند از: نقاشی و تصویر، سکه و نشان (مدال)، آثار باستانی مصر و آسیای غربی و روم قرون وسطی و دوره های بعد، آثار باستانی شرقی، آثار پیش از تاریخ و رومی ـ بریتانیایی، آثار قوم شناختی. موزه بریتانیا به دلیل امکانات مالی اشیایی کمیاب و عتیقه را از سراسر دنیا جمع آوری کرده است. بسیاری از این آثار حاصل کاوش‌هایی است که در بعضی از آنها موزه مشارکت داشته است.


تالار مدور کتابخانه بریتانیا

موزه بریتانیا غنی‌ترین گنجینه‌های هنر اسلامی (از قرن دوم هجری به بعد) را در زمینه‌های گوناگون و از سرزمین‌های مختلف اسلامی گردآورده است؛ از جمله نامه‌ای به زبان عربی بر روی پارچه که احتمالا به اوایل قرن دوم تعلق دارد و نیز آثار کمیاب و کم نظیری از دوره عباسیان فاطمیان مصر (قرن چهارم و پنجم) ایوبیان شام (قرن ششم) و دوره‌های مختلف ایران و عثمانی در رشته های فلزکاری، سفال، بلور و کاشی. بخش سکه های این موزه نیز مجموعه تقریبا کاملی از ادوار مختلف اسلامی است. همچنین در این موزه آثار بسیار کهن از هنر ایران پیش از اسلام وجود دارد. مانند سفالینه های 3300 پیش از میلاد، مجموعه‌ای از ظروف سیمین و زرین احتمالا از گنجینه‌های معابد مغان از قرن ششم تا چهارم پیش ازمیلاد و استوانه فرمان کوروش کبیر. آثار عتیقه ایران پیش از اسلام درموزه بریتانیا بیشتر اشیایی است که در نتیجه کاوش‌های باستان‌شناسی به دست آمده اما آثار متعلق به پس از اسلام غالبا از مجموعه‌های شخصی و قدیمی جمع آوری شده وبه همین علت معرف ذوق شخصی انگلیسی‌هایی نظیر: برادران شرلی، سر جان ملکم و سر گور اوزلی است که به شرق سفر کرده اند. از هنرهای ایرانی اسلامی آثاری در دو رشته تصویر و تذهیب، کتب خطی و صنعت فرش و قالی بیش از نمونه‌های دیگر به چشم می‌خورد. برخی از آثار نفیس ایران پس از اسلام عبارتند از: "خمسة نظامی" که برای شاه طهماسب در تبریز تهیه شده است، اسطرلابی که برای سلطان حسین صفوی در 1133 ساخته شده، کلاهخود و زرهی به نام شاه عباس اول، سفال‌های لعابدار نیشابور و کاشی‌های عهد سلجوقی.


تالار ورودی موزه ـ کتابخانه بریتانیا

کتابخانه موزه بریتانیا تا 1352 ش /1973 بخشی از موزه بود. در این سال کتابخانه ملی امانی، کتابخانه ملی مرکزی و سازمان کتابشناسی ملی بریتانیا نیز به این کتابخانه پیوست و به نام "کتابخانه بریتانیا" با پانزده میلیون جلد کتاب به صورت یکی از غنی‌ترین کتابخانه‌های جهان درآمد. در مجموعه‌های مختلف این کتابخانه آثاری به بیشتر زبان‌های دنیا نگهداری می‌شود که فقط در مجموعه‌های شرقی به بیش از سیصد و پنجاه زبان کتاب موجود است.


نسخه خطی دیوان عطار نیشابوری در موزه ـ کتابخانه بریتانیا

از قسمت‌های مهم کتابخانه بخش مجموعه های خاص مشتمل بر: نسخ خطی عربی، کتب شرقی و مجموعه کتابخانه دیوان هند (مجموعه های ایندیا آفیس)، نقشه، آثار موسیقی و تمبر است. بخش "کتب شرقی" و مجموعه دیوان هند مجموعه بزرگی از کتاب‌های چاپی و خطی نفیس اسلامی به زبان‌های مختلف است. این مجموعه اکنون دارای بیش از 000 40 نسخه خطی و 000 400 کتاب چاپی است. بخش عربی که از مهم‌ترین بخش‌هاست، دارای 000 6 نسخه خطی و 000 30 جلد کتاب چاپی و نمونه هایی از خط عربی و تذهیب است. احتمالا قدیم‌ترین قرآن موجود در اروپا نیز در این بخش قرار دارد. همچنین تصویرهایی از نسخه‌های منحصر به فرد عربی گردآوری شده است که منبع مهمی برای مطالعات عربی و اسلامی شمرده می‌شود. تعداد زیادی از اولین چاپ‌های کتاب‌های عربی نیز در کتابخانه نگهداری می‌شود. بخش فارسی شامل حدود 000 3 نسخه خطی و 000 10 کتاب چاپی است. کتب تاجیکی نیز در این بخش قرار دارد. تعدادی از کتاب‌های فارسی از مجموعه‌های خصوصی به تملک کتابخانه در آمده است.


تالار فعالیت آزاد موزه ـ کتابخانه بریتانیا

این کتابخانه همچنین دارای تعداد بسیاری از نگارگری‌های هنرمندان مسلمان و بویژه ایرانی است که قسمتی از آن‌ها در کتابخانه و بقیه در موزه نگهداری می‌شود. فهرست مفصلی از نگارگری‌های ایرانی (مشتمل بر 404 مجموعه) در 1356 ش /1977 تدوین شده که در واقع مکمل فهارس نسخ خطی فارسی پیشین این کتابخانه است. برای کتاب‌های عربی، فارسی، ترکی، بنگالی، اتیوپیایی، عبری، هندی گجراتی، پالی، سوری و سنسکریت این کتابخانه هم فهرست‌هایی تهیه شده است
من هم خدایی دارم
     
 #30 Posted: 24 Jun 2011 11:43
کتابخانه‌ سینما

نگار پرنیان / parnian@ketabnews.comداخلی / روز / فضای کتابخانه
نمای بسته‌ای از کتابی با جلد مشکی رنگ، که روی آن نوشته شده: HEARING FILM. دستی وارد کادر می‌شود و کتاب را بر می‌دارد.

نما باز می‌شود. کتاب در دستان مردی جوان قرار دارد. در دستش چند کتاب لاتین دیگر هم دیده می‌شود. پشت میز می‌نشیند و کتاب را باز می‌کند و هم چنان که آن را تورق می‌کند می‌گوید: در حوزه‌ی ترجمه‌ی سینما، کتاب به‌روز خیلی کم پیدا می‌شود. مجبوریم که از کتاب‌های لاتین استفاده کنیم...

نمای بسته‌ا‌ی از "میترا پیش‌نماز"، مدیر کتابخانه در حالی که کتابخانه‌ی پشت سرش پیداست. نما به سمت کتابخانه باز می‌شود و: "... البته ما تا چند سال پیش امکان تهیه‌ی این کتاب‌ها را نداشتیم و با درخواست‌های مکرر اعضا، تصمیم به تهیه‌ی این آثار گرفتیم. الان حدود 100 تا 200 عنوان کتاب لاتین داریم. که هم تکنیک‌های سینما را در بر می‌گیرد و هم دائرة‌المعارف‌های این رشته را."

در پس زمینه قفسه‌ی مجلات سینمایی، میز مطالعه‌ای با چهار صندلی و مرد جوانی در حال مطالعه دیده می‌شود.
در نمای بسته‌‌ی روی میز مجلاتی مثل "صنعت سینما"، "فیلم نگار" و "فیلم" جای گرفته است؛ در کنارشان چند مجله‌ی خارجی هم خودنمایی می‌کند.مرد جوان ادامه می‌دهد: "من خودم مشترک چند مجله‌ی خارجی هستم. ولی خب از مجلات خارجی موجود در اینجا هم به عنوان مکمل استفاده می‌کنم." از جایش بلند می‌شود و نشریات خارجی را از روی قفسه بر می‌دارد و بر سر میز باز می‌گردد. مجله‌ی "film comment" را در دست می‌گیرد و می‌گوید: "این یک دوماه‌نامه‌ی آمریکایی است. نقد و شرح فیلم های هالیوودی. اگر به سایت مجله هم سری بزنید می توانید آرشیو آنلاین فیلم‌های روز را در آن پیدا کنید."

مجله‌ی دیگری را بر می‌دارد.
نمای بسته‌ی روی جلد: "film India word wide" صدای جوان روی تصویر شنیده می‌شود: "این یکی هم منحصراً در زمینه‌ی فیلم‌های بالیوود کار می‌کند. نیمچه سایتی هم در دنیای مجازی دارد. ولی آن قدرها حرفه‌ای نیست!"

جوان مجله‌ی "Sight & sound" را بر می‌دارد و ادامه می‌دهد: "این هم وابسته به یک انستیتو فیلم در انگلیس است. مجله‌ی تخصصی تکنیک‌های صدابرداری و موسیقی فیلم است. در تبلیغات فیلم هم کارهایی انجام می‌دهد."

هفت ردیف قفسه‌ی کتاب در این نمای کلی دیده می‌شود. بخشی از کتاب‌ها،- چهارده – پانزده سال قبل- کتابخانه‌ی بنیاد سینمایی فارابی را تشکیل می‌داده‌اند و بعد از انتقال به اینجا، نامشان در بین 1500 عنوان کتاب موجود در این کتابخانه، به ثبت رسیده است. اگرچه کتابخانه، فارق از غنی‌سازی منابع تخصصی خود، به تهیه‌ی کتب مختلف در زمینه‌ی جامعه شناسی، تاریخ، روانشناسی، ادبیات و فلسفه نیز پرداخته است.

نما به "پیش‌نماز" مدیر کتابخانه قطع می‌شود: "شاید در نگاه اول برای استفاده از منابعی با این موضوعات در چنین کتابخانه‌ای، ضرورتی وجود نداشته باشد. اما لزوم این کار را تولید فیلم‌نامه‌های مستند و مستدل تعیین می‌کند. چرا که به هر حال فیلم‌سازان برای خلق هر اثری، احتیاج به یک پشتوانه‌ی علمی- فرهنگی دارند که تنها با مطالعه و تحقیق در این زمینه به دست می‌آید. البته نباید هم توقع داشت که کتاب‌های سینمایی فقط ما مورد استفاده‌ی سینماگران قرار گیرد. مسلماً یک فیلم‌ساز نسبت به اکثر مسائلی که در یک کتاب سینمایی مطرح می‌شود، مسلط است و نیازی به مطالعه‌ی دوباره‌ی چنین کتبی نمی‌بیند. مگر این که کتاب‌های به‌روز را پیگیری کند. لذا اغلب مخاطبان کتاب‌های سینمایی را، دانشجویان سینما و علاقه‌مندان به این رشته تشکیل می‌دهند."دختر جوانی در بین قفسه‌ها، کتابی را جست و جو می‌کند. تلاشش بی‌فایده است.

از مسوول میز امانت، کمک می خواهد.

" آیدا براهیمی"، همراه او به قفسه‌های کتاب، رجوع می‌کند.

لحظه‌ای بعد، کتاب در دستان دختر جوان است؛ در حالی که آن را تورق می‌کند.

دختر جوانی که پشت رایانه‌ی کتابخانه مشغول است: " سیستم باز قفسه‌ها، یکی از محاسن این کتابخانه است. به نظرم اگر ساعت کار کتابخانه را افزایش دهند، خیلی بهتر می‌شود. مراجعان دانشجو و شاغل سخت می‌توانند بین ساعات 9 تا 5 بعد از ظهر به کتابخانه بیایند. ولی با این همه، تا الان نشده است دنبال کتابی باشم و اینجا پیدایش نکنم. حتی کتاب‌های جدید!"

قطع نما به پیش‌نماز: "منابع کتاب خانه دو ماه یک بار، به روز می‌شود. گزینش کتاب‌ها را غالباً بر اساس تجربه‌ای که در طی این سال‌ها به دست آورده‌ام، انجام می‌دهم. بعضاً هم بنا بر نظر کارشناس‌ها. البته اعضا هم می‌توانند کتاب‌های مد نظر خود را پیشنهاد دهند، تا بعد از بررسی، خریداری شود."

نما به فرم‌های ثبت‌نام قطع می‌شود. بلافاصله برگه‌‌ی شرایط ثبت در کادر قرار می‌گیرد. بندها به ترتیب و در یک نمای بسته مرور می‌شود:
متقاضیان صنف سینما و دانشجویان این رشته با پرداخت 20,000 هزار ریال، دانشجویان غیر سینما 40,000 ریال و افراد آزاد 100,000 ریال، به مدت یک سال، می‌توانند به عضویت کتابخانه در آیند.


داخلی / روز / اتاق مدیر
پشت میز مدیر، قفسه‌ی آرشیو فیلم‌های ایرانی و خارجی دیده می‌شود.
نمای بسته از "موسسه رسانه‌های تصویری" که روی بعضی از فیلم‌های کتابخانه درج شده است.

نمای قفسه‌های رو به رو که فیلم‌های تاریخ جهان است.
نمای بسته از اسامی برخی فیلمها: برباد رفته،‌ پدر خوانده، پنجره عقبی.

در حاشیه‌ی دیوار، آرشیو مجلات گوناگون دیده می‌شود. نما تک به تک برخی از مجلات را در بر می‌گیرد: از هفته‌نامه‌ی "سینما" گرفته تا ماهنامه‌ی "دنیای تصویر" و " فیلم"؛ و بعضاً مجلات قبل از انقلاب؛ مثل "سخن _ 1320تا1330".خارجی / روز / ورودی خانه سینما
نمایی از پلاک29 که در کنار تابلوی "خانه سینما" روی دیوار، نصب شده است.

تابلوی قرمز رنگ خانه سینما کمی پایین‌تر از تابلوی کوچه "سمنان"، در کادر جای می‌گیرد.

تابلوی خیابان "بهار جنوبی"، نما را پر می‌کند.
من هم خدایی دارم
     
صفحه  صفحه 3 از 8:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  پسین » 
گفتگوی آزاد

Major libraries and universities |كتابخانه های بزرگ و دانشگاههای معروف

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

 

 
Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites