تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
گفتگوی آزاد

مهاجرت نخبگان

صفحه  صفحه 1 از 3:  1  2  3  پسین »  
#1 | Posted: 3 Aug 2011 08:47
دردوسپاس بادمدیران انجمن لوتی را

پیروزوبهروزباشیدخواستم یك تایپك به نام مهاجرت نخبگان ایجادكنید تاكاربران نظراتشان را عنوان كنند
     
#2 | Posted: 3 Aug 2011 11:22
متاسفانه کشور ایران با اینکه دانشمندای زیادی توش هستن و کلا استعدادهای زیادی داره به دلایل خواستی به این استعدادها توجه نمی شه و این جوانها با پینهاد زندگی بهتر از ایران میرن . ولی خوشبختانه بیشتر جونهای نخبه توی مملکت خودمون هستن و دارن کار می کنن . فقط خدا کنه شناسایی و ترور نشن

من عاشق سینه بزرگم
     
#3 | Posted: 3 Aug 2011 12:32
ابعاد وعلل مهاجرت ازنوع فرار مغزها درایران :
مهاجرت ازنوع فرارمغزها پدیدیهای است كه نوعاازقرن بیستم وبه دنبال شكوفائی علم وتكنولوزی درغرب ایجادشد وحالتی است كه دران افرادمتخصص درعلوم وفنون ,نوابغ ,نخبگان وفرهیختگان وافراد باهوش یك كشوربه كشور دیگری عمدتاازكشورهای جهان سوم وكمترتوسعه یافته به سمت كشورهای توسعه یافته مهاجرت وبه یك معنی فرارمی كنند
دراین نوع مهاجرت ,عوامل كشش بیشترازعوامل فشاردرامرمهاجرت دخالت دارند . این نوع مهجرت اززیانبارترین نوع مهجرت است . زیراعلاوه بربه هدر رفتن سرمایه گذاری های مادی وانسانی درتعلیم وتربیت ,مراحل استعماردركشورمقصدراهم محكمتر میكند
مسئله فرارمغزها ازنظرعلوم اجتماعی ضعف روابط اجتماعی واصول حاكم بران ازنظرعلوم اقتصادی كمبود نیروی انسانی وازنظرسیاسی ضعف نظام وتشكیلات سیاسی وازنظرعلوم طبیعی نقصان بارفرهنگی اموزش میدانند
     
#4 | Posted: 4 Aug 2011 03:10
عضو كمیسیون فرهنگی مجلس باانتقادازسیاست های بخش دولتی واموزشی كه منتهی به فرار مغزها میشوند , معتقداست :دعواهای بی خاصیت سیاسی ,عدم معرفی وارائه اصولی امكانات موجوددركشورواعتمادكم رنگی كه بین دولت ونخبگان وجوددارد, پدیده فرارمغزها راشدت میدهد
     
#5 | Posted: 4 Aug 2011 03:45
بیكاری ومدیران ناشایست ,علت خروج نخبگان :
عباسپوردرگفت گو باروزنامه روزگار بابیان اینكه خروج متخصصان ازكشورراقبول داریم ,ازبیكاری ,رانت خواری ومدیریت ناشایست دستگاههای دولتی به عنوان عوامل تاثیر گذاردرتشدید روندخروج نخبگان از كشور صحبت میكند. به اعتقادایشان مدیریت ناشایست دستگاههای دولتی وقرارنگرفتن متخصصان درجایگاه واقعی خودشان ,زمینه دلسردی متخصصان وخروج انها ازكشور است . اوبابیان اینكه متاسفانه شایسته سالاری دردستگاههای دولتی موردتوجه قرارنمیگیرد میگوید:این موضوع باعث میشود مدیران ناشایست ,افرادی به مراتب بی تخصص ترازخودشان رابرای رده های پایین انتخاب كنند .عضو كمیسیون اموزش مجلس به مسائل اقتصادی همچون بیكاری ورانت خواری نیز به عنوان علل تشدید روندخروج نخبگان اشاره میكند . ثروت دركشور مابراساس نبوغ وفكرافرادتوزیع نشده است متاسفانه توزیع ثروت وجایگاه دركشورمابراساس رانت خواری وبعضا ارتباطات ناسالم بین افرادودستگاها
ست . به اعتقاداودراین میان فردمتخصصی كه درفعالیت های اقتصادی فاقدهرگونه روابط است ,با مشكلات عدیده ای روبرو میشود,ونهایتا كاردركشوررارهامیكند. عباسپوردرپاسخ به این سوال كه اقداماتی همچون افزایش 100درصدی ظرفیت پذیرش دانشگاه درمقطع دكتراكه ازسوی رئیس جمهور صورت گرفت تاچه اندازه میتواندروندخروج نخبگان راازكشوركاهش دهد , میگوید:تازمانی كه اعتبارات لازم برای این افزایش ظرفیت برای دانشگاههاتامین نشود ,دانشگاههاحاضربه پذیرش دانشجوی بیشتر
نیستند. اوبیان اینكه بسیاری ازدانشگاههایی كه به عنوان مقصدازسوی دانشجویان ماانتخاب میشوند,
سطح علمی پایینی دارند ,معتقداست :تازمانی كه امكانات واعتبارات برای دانشگاههای داخلی فراهم نشود,افزایش ظرفیت پذیرش تاثیری دركاهش نخبگان ندارد ,نماینده مردم تهران درپاسخ به این سوال كه ایامجلس وكمیسیون اموزش قصدندارددرارتباط بااین موضوع واردعمل شود وازوزارت علوم درموردوضعیت امزش عالی دركشورتوضیح بخواهدوادامه میدهد:مجلس دراین زمینه اقدام كرده است وازحدود یك سال پیش كمیته بررسی وضعیت نخبگان تشكیل شده است اوبابیان اینكه موضوع خروج نخبگان تنهابه وزارت علوم مربوط نمیشود ,میگوید: متاسفانه دستگاههای مربوطه حتی تعریف مشخصی ازخروج متخصصان ندارند ,به همین دلیل هیچ اماردقیقی ازخروج متخصصان ازكشوروجودندارد
     
#6 | Posted: 11 Aug 2011 12:48 | Edited By: daryoushf
عوامل مهم درمهاجرت متخصصان :

1- عوامل اقتصادی :
نابرابری دستمزدها , درآمدها وامكانات نسبی تحصیل درآمدبیشتر , سبب گریز نیروی انسانی ماهر از كشورهای توسعه نیافته وجذب آنان به كشورهای پیشرفته صنعتی میگردد .

2- عوامل اجتماعی :
همانطوركه بین دستمزدهاودرآمدهای مبداومقصدتفاوتهای فاحشی وجوددارد, به همان نسبت نیز نابرابرهای زیادی درامكانات رفاهی ,بهداشتی وتفریحی وجوددارد كه سبب جذب نیروهای متخصص میگردد.
3- عوامل فرهنگی وعلمی :
تفاوتهای نظام آموزشی ,امكانات پژوهشی وتحقیقی ومطالعات علمی ونیز تسهیلات فراوان دردسترسی به ابزار , تكنیك وكتب علمی , خودمیتوانند موجب متخصصانی كه اشتیاق بسیار به پژوهش های علمی دارند , گردند .
4- عوامل سیاسی
درمواقع كودتای نظامی , دگرگونی ریشه ای وانقلاب های اجتماعی كه جوسیاسی بطورناگهانی تغییرمی یابد وقشری ازجامعه (مطرود)وقشردیگری (مقبول )میگردد. مهجرت وسیع وباشتاب آغاز میشود .
همچون انقلاب های شوروی (1917),ایران (1357)وكودتای عراقی (1958و1963) .
5- عوامل ایدئولوژیك :
اگرچه دردوران عادی عامل ایدئولوژیك نمیتواند ازاهمیت بسیاری برخوردارباشد , اما دردوره های بحرانی همچون عوامل سیاسی , تبدیل به عامل مهمی میشود . به عنوان مثال كمونیستی سبب گریز دانشمندان واندیشمندان (ساخاروف وسولژنیتسین ) به غرب شد.
بایدتوجه داشت كه نقش این عوامل همیشه یكسان نبوده , بلكه درمواردمتعددودرمقاطع زمانی خاص هریك از آنها اهمییت پیداكرده وموجب تسریع مهجرت ها میشوند .
     
#7 | Posted: 11 Aug 2011 13:29
درایران پدیده های مهجرت نخبگان ومتخصصان به خارج ازمرزها به عنوان یك آسیب اجتماعی از دهه ی 40ظهاورگسترده یافت . باپیروزی انقلاب شكوهمنداسلامی , بادرون مایه های عمیق فرهنگی , این روندتا پس ازپایان جنگ تحمیلی كاهش محسوسی پیداكرد , اما درسالهای اخیر مجددا شاهد شكل جدید ودرعین حال وسیعی ازپدیده ی مهاجرت نخبگان هستیم .
     
#8 | Posted: 13 Aug 2011 08:24 | Edited By: daryoushf
پدیده مهاجرت متخصصان :
جامعه شناسان ونیز اقتصاددانان , معمولا درتبیین پدیده مهاجرت ازعوامل (دافعه داخلی )و ( جاذبه خارجی ) استفاده میكنند ومعتقدند كه افرادغالباتحت تاثیرعوامل جذب كننده نقاطمهاجرپذیر(مقصد)و عوامل دفع كننده نقاط مهاجرفرست ( مبدا) اقدام به مهاجرت میكنند .
طبق این نظریه میان مقصدومبدا , تفاوت های فاحشی درسطوح وبخش های مختلف اقتصادی , فرهنگی , سیاسی وایدئولوژیكی وجود دارد كه عامل عمده ای درمهجرت افرادبه ان نقاط است .
بایدتوجه داشت كه كنترل نیروی انسانی متخصص سطح بالا كه درداخل كشور تحصیل كرده اند , موضوعی بسیارحساس است . كنترل مهجرت بالقوه , نقض حقوق بشروآزادی انتخاب محل كارفرد است ولذا به سادگی قابل اجرا نیست .
     
#9 | Posted: 22 Aug 2011 12:22
فقط به متن این استعفا دقت کنید:

ریاست محترم تربیت بدنی استان فارس
با سلام
نظر به اینکه این اداره به خاطر عدم توجه به هیئت کشتی استعفاء خود را از مسئولین هیئت کشتی استان را دارم انشااله با مدیریت جنابعالی در ورزش استان هیئت کشتی را موفق باشد!!!!
میگویند اسکندر قبل از حمله به ایران درمانده و مستأصل بود. از خود میپرسید که چگونه باید بر مردمی که از مردم من بیشتر میفهمند حکومت کنم؟ یکی از مشاوران میگوید: « کتابهایشان را بسوزان، بزرگان و خردمندانشان را بکش و دستور بده به زنان و کودکانشان تجاوز کنند » اما یکی دیگر از مشاوران پاسخ میدهد: « نیازی به چنین کاری نیست. از میان مردم آن سرزمین: آنها را که نمیفهمند و کم سوادند، به کارهای بزرگ بگمار و آنها را که میفهمند و باسوادند، به کارهای کوچک و پست بگمار. بی سوادها و نفهم ها همیشه شکرگزار تو خواهند بود و هیچگاه توانایی طغیان نخواهند داشت. فهمیده ها و با سوادها هم یا به سرزمینهای دیگر کوچ میکنند یا خسته و سرخورده، عمر خود را تا لحظه مرگ، در گوشه ای از آن سرزمین در انزوا سپری خواهند کرد...».


و همینطور هم شد

عشق من عاشقتم!
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
پرنسس
     
#10 | Posted: 25 Aug 2011 00:41
شما بگين وقتي امكانات نميدن چيكار كنم؟
مجبورم برم كانادا.

مرگ آن نیست که در قبر سیاه دفن شوم مرگ آن است که از خاطر تو با همه ی خاطره ها محو شوم
     
صفحه  صفحه 1 از 3:  1  2  3  پسین » 
گفتگوی آزاد انجمن لوتی / گفتگوی آزاد / مهاجرت نخبگان بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites