خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
گفتگوی آزاد انجمن لوتی / گفتگوی آزاد /

تعبیرخواب


صفحه  صفحه 1 از 22:  1  2  3  4  5  ...  19  20  21  22  پسین »
amirhoo3in مرد #1 | Posted: 26 Mar 2012 19:41
کاربر

 
دوستان من دراین تاپیک علاوه براطلاعات وتعبیرهایی که میذارم میتونم درتعبیرخوابتون کمکتون کنم!
راستی این تعبیرها فقط گفته بزرگانه!!پس 100درصدنیست!
ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
      
zoksi مرد #2 | Posted: 27 Mar 2012 06:23
کاربر
 
سلام
اينجا خواب رو تعبير ميكنين؟
من زياد به اين موضوع اعتقاد ندارم.
حالا
اگه خواب ببيني داري از يه بلندي سقوط ميكني تعبيرش چي ميشه؟
در دستانت گرمای دست دیگری را احساس میکنم.راستش را بگوحقیقت چیست؟؟؟

Signature
      
amirhoo3in مرد #3 | Posted: 27 Mar 2012 07:17
کاربر

 
zoksi:
سقوط کردن ازبلندی

تعبیر خواب سقوط کردن‌ و افتادن‌
خوابهای‌ مرتبط با سقوط کردن‌ و افتادن‌، خیلی‌ رایج‌ و متداول‌ هستند و اکثرا زمانی‌ رخ‌ می‌دهند که‌ کارجدیدی‌ را آغاز کرده‌اید، مثلا در هنگام‌ به‌ دست‌ آوردن‌ شغلی‌ جدید یا آغاز سال‌ تحصیلی‌ جدید. اگر درخوابتان‌، از ارتفاع‌ خیلی‌ بلندی‌ سقوط کنید و بدون‌ این‌ که‌ صدمه‌ای‌ بخورید، در کمال‌ صحت‌ و سلامت‌روی‌ زمین‌ فرود بیایید، یعنی‌، بایستی‌ به‌ ندای‌ درونی‌ و غرایزتان‌ اعتماد کنید تا به‌ واسطه‌ ارشاد وراهنمایی‌ آنها، از مشکلات‌ و گرفتاری‌ها خلاص‌ گردید.
ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
      
amirhoo3in مرد #4 | Posted: 27 Mar 2012 09:12
کاربر

 
تعبیر باد
باد انواع و جهات مختلف دارد که هر يک داراي تعبيري خاص است. مجلسي رحمت اله عليه ميگويد اگر ديديد بر باد نشسته ايد عزيز و کامياب مي شويد. محمد بن سيرين معتقد است که اگر در خواب ديديد باد شما را از جائي ديگر مي برد سفري در پيش خواهيدداشت که طول آن، از نظر بعد مسافت و زمانبستگي به مقدار جابه جائي به وسيله باد دارد. باد سخت در خواب وحشت و بيم و هراس است و باد ملايم راحت و آسايش. گرد باد آفت و بيماري است و چنانچه در خواب ديديد که بادي سخت مي وزد به طوري که درختان را از جاي مي کند و شيرواني ها را ويران ...
مي کند و به هر عنوان خرابي و ويراني بوجود مي آورد نوعي ناراحتي و تشويش به وجود مي آيد که جنبه عام دارد. گاه مي شود کهشما چنين باد مهيبي را در خواب مي بينيد اما در عالم رويا خويشتن را به جائي امن مي رسانيد و سر پناه مي يابيد به طوري که باد حتي دامن لباس شما را نمي جنباند. اين چنين خوابي براي شما بي ضرر و زيان است و مي گويد که شما ناظر وحشت و هراسو ناراحتي ديگران خواهيد بود اما اگر باد شما را هم در ميان گرفت بايد بدانيد که شما متحملا در کانون حادثه قرار خواهيد گرفت....
ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
      
amirhoo3in مرد #5 | Posted: 27 Mar 2012 09:22
کاربر

 
ادامه...
باد ملايم و معتدل نشاني از صحت و سلامت و تندرستي است به خصوص اگر در خانه خودتان باشيد و در خواب ببينيد که باد مي وزد و پرده اتاق شما را مي لرزاند اين گوياي شاديو شعفي است که براي شما و اهل خانه ميرسد و بشارت آن را باد معتدل و ملايم با خودهمراه آورده است . اگر باد گرد باشد و خاک برانگيزد و ظلمت و تاريکي بياورد به هيچ وجه خوب نيست. مجلسي رحمت اله عليه مي گويد اگر بادي ديديد که درختان را از جاي کندو افکند در آن ناحيه که در خواب ديده ايد يا نقصان زراعت پديد مي آيد و يا مرگ دامن عدهاي را مي گيرد. باد صبا، در صورتي که تشخيص دهيد بادي که چهره شما را نوازش مي کند همان باد صبح يعني باد صبا استخبر از تسلط و چيرگي بر دشمن مي دهد و بشارت راحت و سلامت مي رساند. چنانچه در خواب فقط صداي باد را شنيديد مطمئن باشيد خبري به شما مي رسد. اگر از آن صدا خوشتان آمد خبري خوش دريافت مي کنيد و اگراز صداي باد بيمناک شديد خبري ناخوش به شما مي دهند.
ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
      
slash00 مرد #6 | Posted: 27 Mar 2012 09:41
کاربر

 
اگه خواب ببيني هفتا گاو هفت بار يك نفر(مثلا مستر) رو شاخ زدن و هفت هكتار شاليزار برنج هفت خوشش زرد شده تعبيرش چيه؟
همه لات بازیات واسه مامانه بوده خون ریزیاتم که عادت ماهانه بوده
...
      
amirhoo3in مرد #7 | Posted: 27 Mar 2012 10:07
کاربر

 
Eyzed
چاکریم داداش!
slaSh
خواب شما آشفته است!
ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
      
amirhoo3in مرد #8 | Posted: 28 Mar 2012 07:45
کاربر

 
تعبیر گربه
محمدبن سيرين گويد: ديدن گربه درخواب، دليل بر مردي مفسد و دزد است. اگر ديد گربه درخانه اوآمد، دليل كه دزدي در آنجا رود. اگر ديد گربه از خانه او چيزي خورد، دليل كه دزد از آنجا چيزي بدزدد. اگر بيند گربه را بكشت، دليل كه دزدان را بكشد و قهر كند. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه گربه را بكشت وپوست او بكند، دليل كه مال دزدي بستاند. اگر بعد از صبح گربه را درخواب ديد، دليل كه شش روز بيمار شود...
حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن گربه برپنج وجه است.اول: دزد. دوم: عمار. سوم: بيماري. چهارم: زني مشفقه. پنجم: جنگ و خصومت كردن.
ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
      
amirhoo3in مرد #9 | Posted: 28 Mar 2012 07:51
کاربر

 
تعبیر گرسنگی
محمدبن سيرين گويد: اگر ديد گرسنه است و چيزي نداشت كه بخورد، دليل حرص است. جابرمغربي گويد: اگرديد گرسنه بود مصيبت است. اگر ديد گرسنه بود و چيزي خورد چنانكه سير شد، دليل كه از معصيت توبه كند. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن گرسنگي بر چهار وجه است.اول: عسرت و تنگي. دوم: حرص. سوم: گناه. چهارم: طمع داشتن به مردم.
ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
      
amirhoo3in مرد #10 | Posted: 28 Mar 2012 08:12
کاربر

 
آ محمدبن سيرين گويد: اگر بيند گرگ او را بدريد، دليل كه زن طلاق دهد. اگر بيند گرگ را بكشت و گوشت او بخورد، دليل كه به قدر آنميراث يابد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن گرگ بر سه وجه است. اول: زن. دوم: كنيزك. سوم: خادم.
ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
      
صفحه  صفحه 1 از 22:  1  2  3  4  5  ...  19  20  21  22  پسین » 
گفتگوی آزاد انجمن لوتی / گفتگوی آزاد / تعبیرخواب

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا