گفتگوی آزاد

تعبیرخواب


صفحه  صفحه 10 از 22:  « پیشین  1  ...  9  10  11  ...  21  22  پسین »
 #91 Posted: 28 Mar 2012 11:15
تعبیر خواب حجامت 2

محمدبن سيرين گويد: اگربيند حجامي بيگانه در جايگاهي بيگانه او را حجامت كرد، دليل كه كتابي نويسد و ولايتي در گردن خود كند. اگر بيند كسي او را حجامت كرد دوست او بود، دليل كه امانتي به وي سپارد. اگر دشمن است از شر او ايمن شود و از غم فرج يابد و اگر آن كس جواني بود همين تاويل را دارد، اگر پير است عز و بزرگي يابد. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه پيري را حجامت كرد، كارش نيكو شود. اگر بيند پادشاهي را حجامت كرد، دليل كه مقرب پادشاه شود. اگر بيند جواني را حجامت كرد، دليل كه دشمن بر او ظفر يابد. اگر بيند شيشه ... 
او بشكست دليل كه زنش بميرد يا طلاقش دهد. جابر مغربي گويد: حجام پير بخت بيننده خواب بود و حجام جوان دشمن او بود. اگر بيند حجامي كرد شيشه بنهاد و خون برگرفت. اگر خداوند خواب عالم است، دليل كه مستوفي شود يا دبير پادشاه شود. اگر خداوند خواب عالم نبود، دليل كه در وام ها غره نام ها نويسند و آخر زشتي كنند. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن حجامت به خواب ، دليل بر هفت وجه است. اور امانت گذاردن. دوم: شرط خواندن. سوم: ولايت يافتن. چهارم: شادمان شدن. پنجم: با پيران صحبت داشتن. ششم: سنت پيغمبر نگاه داشتن. هفتم: اگر عالم است از علم معزول شدن، خاصه چون بيند كه حجام جوان است. اگر حجام پير است، ليل كه از علت رسته شود. بعضي از معبران گويند: اگر حجام جوان بيند، اگر پير، دليل كه دروغ بر وي گواهي دهند و از آن او را بيم هلاك است و حجام به قول بعضي كاتب و جراح است و بعضي از معبران گويند كه كار او گشاده شود.
عشق را دوست دارم ولي نه در قفس بوسه را دوست دارم نه در هوس تو را دوست دارم تا آخرين نفس
Edited By: mahan_84
     
 #92 Posted: 28 Mar 2012 11:18
تعبیر خواب حجرالاسود

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند دست در حجر الاسود مي مالد و اقتدا به امام كرد، دليل كه از اهل حجاز او را خير و منفعت رسد. اگر بيند حجر الاسود پراكنده است، دليل كه بدمذهب و بي اعتقاد و بيباك است. اگر بيند حجر الاسود را باز جاي خود نهاد، دليل كه باز به راه صلاح آيد. اگر بيند از آب زمزم مي خورد، دليل كه چيز گم شده را بازيابد به زودي... 
ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند حجر الاسود را بوسه مي داد و روي در آن مي ماليد، دليل كه او را خير و منفعت زياده شود و ميل به خيرات و اهل صلاح كند و با علما پيوندد.
عشق را دوست دارم ولي نه در قفس بوسه را دوست دارم نه در هوس تو را دوست دارم تا آخرين نفس
     
 #93 Posted: 28 Mar 2012 11:18
تعبیر خواب حد زدن

محمدبن سيرين گويد: حد زدن در خواب ، دليل بر فراهم كردن كار زنان كند. اگر بيند كه او را حد مي زند، تاويلش به خلاف اين است. جابر مغربي گويد: اگر كسي را بيند حد مي زدند، بيننده را نيك است و نيز دلالت بر صلاحيت او بود و صاحب خواب اگر مفسد است، دليل بر رنج و اندوه است.
عشق را دوست دارم ولي نه در قفس بوسه را دوست دارم نه در هوس تو را دوست دارم تا آخرين نفس
     
 #94 Posted: 28 Mar 2012 11:18
تعبیر خواب حرم

به تازي جاي امن و ايمني است. اگر بيند كه در حرم كعبه بود، دليل كه از آفات دنيا ايمني يابد و او را حج روزي شود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند در حرم پادشاه يا در حرم مردي بزرگوار شد، دليل كه از شر پادشاه ايمن شود و باشد كه از پادشاه چيزي بدو رسد و معبران گويند: او را حاجت افتد به اهل آن حرم. اگر بيند پادشاه او را در حرم خويش خواند و آنجا مقيم شد، دليل كه كارهاي پادشاه شروع كند و كارها كند كه او را بدنامي حاصل شود... 
حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر بيند به حرم پادشاهي عادل رفت، دليل كه از وي كارها صادر شود. اگر بيند به حرم پادشاهي ظالم رفت، دليل كه كاري كند كه از آن بدنامي يابد.
عشق را دوست دارم ولي نه در قفس بوسه را دوست دارم نه در هوس تو را دوست دارم تا آخرين نفس
     
 #95 Posted: 28 Mar 2012 11:20
تعبیر خواب حساب

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند كه حساب مي كرد با كسي ديگر دليل كه در محنت و عذاب افتد و خود را به كار زشتي بدارد. ابراهيم كرماني گويد: اگر كسي بيند در قيامت حق تعالي با وي حساب مي كرد و حساب بر وي آسان است، دليل بر رستگاري و خير كند. اگر به خلاف اين است، بد باشد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: حساب قيامت را درخواب ديدن بر شش وجه است. اول: پادشاه ظالم. دوم: دل مشغولي. سوم: سختي و رنج. چهارم: بدحالي. پنجم: اندوه وعزا. ششم: عمر كوتاه.
عشق را دوست دارم ولي نه در قفس بوسه را دوست دارم نه در هوس تو را دوست دارم تا آخرين نفس
     
 #96 Posted: 28 Mar 2012 11:20
تعبیر خواب حصیر

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند حصير داشت يا كسي بدو داد، دليل كه به قدر بزرگي و كوچكي حصير خير و منفعت بدو رسد. اگر بيند حصير مي بافت، دليل كه عاشق و مبتلا شود بر زني اگر بيند حصيري كه مي بافت دون و كم بها بود، دليل كه آن زن بي اصل و درويش است. اگر بيند حصير پاكيزه و قيمتي بود، دليل كه زنِ محتشم و اصيلي بود. جابر مغربي گويد: اگر بيند كه حصير مي بافت و مي فروخت، دليل كه او را غم و اندوه رسد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن حصير در خواب بر سه وجه است. اول: زن. دوم: منفعت به قدر و قيمت آن. سوم: خواستار ... 
كاري كه از آن وي را ملامت رسد و بدنامي حاصل شود.
عشق را دوست دارم ولي نه در قفس بوسه را دوست دارم نه در هوس تو را دوست دارم تا آخرين نفس
     
 #97 Posted: 28 Mar 2012 11:21
تعبیر خواب حقنه کردن

محمدبن سيرين گويد: حقنه كردن در خواب در خشم شدن باشد و از حالي به حالي، چنانكه از سخن آن بي خويشتن شود و بعضي معبران گويند: حقنه كردن در خواب نيكي شدن عيش و روزي باشد. جابر مغربي گويد: حقنه در خواب ، دليل بر بازگشتن كاري بود به خداوند خواب كه صلاح آن است. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر كسي به خواب ديد او را حقنه كردند و از آن حقنه او را رنج و گزند رسد، دليل بود بر بدي احوال وي. اگر به خلاف اين بيند، دليل بر عز و منفعت است.
عشق را دوست دارم ولي نه در قفس بوسه را دوست دارم نه در هوس تو را دوست دارم تا آخرين نفس
     
 #98 Posted: 28 Mar 2012 11:21
تعبیر خواب حمالی

محمدبن سيرين گويد: حمالي در خواب خطر بود از جهت گناه و معصيت بسيار. جابر مغربي گويد: اگر بيند حمالي بهر ديگران مي كرد بي اجرت و كرايه، دليل كه با مردي خير و احسان كند و آن به صاحب خواب بازگردد. اگر ديد حمالي مي كرد و مزد مي گرفت، دليل غم و اندوه است خاصه بار گران باشد و از آن گراني او را رنج و غم رسد.
عشق را دوست دارم ولي نه در قفس بوسه را دوست دارم نه در هوس تو را دوست دارم تا آخرين نفس
     
 #99 Posted: 28 Mar 2012 11:22
تعبیر خواب حنوط

بوي خوشي است كه بر مرده پراكنند. محمدبن سيرين گويد: اگر حنوط بر وي پراكنند، دليل كه تائب شود و به خداي تعالي بازگردد.اگر اين خواب را كسي بيند كه مصلح بود، دليل كه از ترس و بيم ايمن گشته از غم ها فرج يابد و كارها به مرادش شود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه حنوط خوش باز كرد، ستايش مردم است با خطر، زيرا بعضي زا معبران گفته اند: نيكنامي بود بر اهل بيت و خويشان به اندازه حنوط.
عشق را دوست دارم ولي نه در قفس بوسه را دوست دارم نه در هوس تو را دوست دارم تا آخرين نفس
     
 #100 Posted: 28 Mar 2012 11:22
تعبیر خواب حیض

محمدبن سيرين گويد: حيض، مردان را بقا بود در معصيت و زنان را زيادتي مال. اگر مردي بيند كه حائض شد، دليل كه به قدر آن خون او را مال حرام نصيب گردد. اگر مردي بيند كه زنش حائض شد، دليل كه كارهاي دنيا بر وي بسته شود. اگر صاحب خواب مستور بود، دليل كه در كار خويش متحير شود. اگر بيند زنش از غسل پاك شد، دليل كه كار دين و دنيا بر وي گشاده شود. اگر بيند با زن حائض جماع كرد، دليل كه كارهاي دنيائي بر وي آسان شود و بعضي از معبران گويند: كارش دشوار گردد.
عشق را دوست دارم ولي نه در قفس بوسه را دوست دارم نه در هوس تو را دوست دارم تا آخرين نفس
     
صفحه  صفحه 10 از 22:  « پیشین  1  ...  9  10  11  ...  21  22  پسین » 
گفتگوی آزاد
گفتگوی آزادتعبیرخواب

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

 

 
Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites