تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
گفتگوی آزاد

تعبیرخواب

صفحه  صفحه 18 از 22:  « پیشین  1  ...  17  18  19  20  21  22  پسین »  
#171 | Posted: 28 Mar 2012 12:00
تعبیر خواب چاقی - چاق شدن
چاقي

1ـ اگر خواب ببينيد چاق شده ايد ، نشانة آن است كه هر دم بر ثروت و شاديهایشما افزوده خواهد شد .2ـ اگر در خواب ديگران را چاق ببينيد ، علامت آن است كه اوقات و فعاليتهایلبريز از موفقيت خواهيد داشت .

3ـ اگر خواب ببينيد بيش از اندازه چاق شده ايد ، دلالت بر آن دارد كه بايد بيشتر مراقب رفتار و اعمال خود باشيد .

عشق را دوست دارم ولي نه در قفس بوسه را دوست دارم نه در هوس تو را دوست دارم تا آخرين نفس
     
#172 | Posted: 28 Mar 2012 12:00
تعبیر خواب چاقو تیز کن
ديدن چاقوتيزكن درخواب ، علامت آن است كه برای به ثمر رساندن وظايف خود بايد بيشتر از حد معمول دقت كنيد . احتمالاً به سفری پر اضطراب خواهيد رفت .

عشق را دوست دارم ولي نه در قفس بوسه را دوست دارم نه در هوس تو را دوست دارم تا آخرين نفس
     
#173 | Posted: 28 Mar 2012 12:01
تعبیر خواب چیدن علف هزز
1ـ اگر خواب ببينيد علفهایهرز را میچينيد ، علامت آن است كه در به پايان رساندن كاریكه برایشما امتيازیدر بر دارد با مشكل روبرو میشويد .2ـ اگر خواب ببينيد ديگران مشغول چيدن علفهایهرز هستند ، علامت آن است كه دشمنان طرحهایشما را نابود خواهند ساخت .

عشق را دوست دارم ولي نه در قفس بوسه را دوست دارم نه در هوس تو را دوست دارم تا آخرين نفس
     
#174 | Posted: 28 Mar 2012 12:01
تعبیر خواب چوب حراج
1ـ ديدن چوب حراج در خواب ، نشانة آن است كه بار مسئوليتیبه دوش شما میافتد كه چندان سودیبه دنبال ندارد .2ـ استفاده از چوب حراج در خواب ، علامت آن است كه برایكمك به دوستان خود علاقة فراوانینشان خواهيد داد .

عشق را دوست دارم ولي نه در قفس بوسه را دوست دارم نه در هوس تو را دوست دارم تا آخرين نفس
     
#175 | Posted: 28 Mar 2012 12:02
تعبیر خواب چوبدستی
ديدن چوبدستیدر خواب ، نشانة غم و اندوه است .

عشق را دوست دارم ولي نه در قفس بوسه را دوست دارم نه در هوس تو را دوست دارم تا آخرين نفس
     
#176 | Posted: 28 Mar 2012 12:02
تعبیر خواب چوب بست
ديدن چوب بست در خواب ، نشانة آن است كه در رشته ایبه كار میپردازيد كه هيچ موفقيتیبرایشما به همراه نمیآورد .

عشق را دوست دارم ولي نه در قفس بوسه را دوست دارم نه در هوس تو را دوست دارم تا آخرين نفس
     
#177 | Posted: 28 Mar 2012 13:10
jojo13:
دری وری

شماحتما صفحه اولو مطالعه کن شایدم حق باشما باشه!ولی ماکه شمارو زور نکردیم بیاین تواین تاپیک!
بفرما بیرون عزیزم!

ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
     
#178 | Posted: 28 Mar 2012 14:31
تعبیر خواب چنگ
1ـ شنيدن نوایشيرين و محزون چنگ در خواب ، نشانة آن است كه كاریكه سودمند به نظر میرسيد پايان غم انگيزیخواهد داشت .2ـ ديدن چنگ شكسته در خواب ، علامت بيماریو شكستن پيمان ميان عشاق است .

3ـ اگر در خواب چنگ بنوازيد ، نشانة‌ آن است كه بخاطر آنكه هيچ گاه دچار شك و ترديد نمیشويد بايد در انتخاب همسر با يقين و اعتماد كاملیپيش نرويد .

عشق را دوست دارم ولي نه در قفس بوسه را دوست دارم نه در هوس تو را دوست دارم تا آخرين نفس
     
#179 | Posted: 28 Mar 2012 14:32
تعبیر خواب چراغ پایه

محمدبن سيرين گويد: چراغ پايه در خواب ، خدمتكار خانه است. اگر بيند چراغ پايه داشت يا كسي بدو داد، دليل كه خادمه او خوش طبع و مهربان است اگر چراغ پايه زنگ گرفته بود، دليل كه زن خادمه متكبر و خودبين است و دينش ضعيف است. اگر ديد چراغ پايه چوبين است، زن خادمه سفله و دون است و بر قول او اعتماد نبود.

عشق را دوست دارم ولي نه در قفس بوسه را دوست دارم نه در هوس تو را دوست دارم تا آخرين نفس
     
#180 | Posted: 28 Mar 2012 14:33
تعبیر خواب چراغ دان

محمدبن سيرين گويد: چراغدان در خواب زن است و معبران گويند: خدمتكار خانه است و فتيله و چراغدان، كارفرما است. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند چراغدان آهنين بود، دليل كه اصل آن خدمتكاري گبر بوده باشد. اگر سفالين بيند، اصل آن خدمتكار مسلمان است و ديندار و با امانت. اگر بيند چراغدان از دست او افتاد و شكست، دليل كه زن ياخدمتكار او بميرد.

عشق را دوست دارم ولي نه در قفس بوسه را دوست دارم نه در هوس تو را دوست دارم تا آخرين نفس
     
صفحه  صفحه 18 از 22:  « پیشین  1  ...  17  18  19  20  21  22  پسین » 
گفتگوی آزاد انجمن لوتی / گفتگوی آزاد / تعبیرخواب بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites