گفتگوی آزاد

تعبیرخواب


صفحه  صفحه 8 از 22:  « پیشین  1  ...  7  8  9  ...  21  22  پسین »
 #71 Posted: 28 Mar 2012 11:04
تعبیر خواب حجامت

حجامت خون گرفتن از انسان است و اسم فاعل آن حجام. در قدیم این عمل بسیار متداول بود و هر بهار بیشتر بچه ها خون می گرفتند و ایشان را حجامت می کردند با این تصور که خون کثیف از بین برود و به جای آن بدن خون تازه بسازد. امروز این کار را نمی کنند مگر در بیمارستان ها و به تجویز پزشکان متخصص. معبران درباره حجامت زیاد نوشته اند ولی چون رسم نیست و به ندرت احتمال دیدن آن در خواب هست مختصر اشاره ای می شود. ابن سیرین نوشته اگر کسی ببیند حجامت می شود آن که حجامت می کند اگر دوست باشد امانتی به حجامت شونده می سپارد و اگر بیگانه و دشمن باشد بر دشمن چیره می گردد. اما به نظر من حجامت سوء استفاده و تعدی است. چنانچه در خواب ببینید که شما کسی را حجامت می کنید شما به حدود آن شخص تجاوز و به حق او تعدی می کنید. چنانچه ببینید کسی شما را حجامت می کند اگر حجام نا آشنا باشد آشنایی به مال شما تجاوز می کند یا پول شما را می خورد و یا به شغل و مقامتان چشم می دوزد و اگر آشنا و دوست باشد از دشمن ناشناسی ضربه می خورید یا متضرر می شوید و یا به سبب او معزول می گردید چنانچه شاهد حجامت باشید اختلافی اتفاق می افتد منجر به تجاوز و سوء استفاده که شما هم در آن دخیل هستید.
عشق را دوست دارم ولي نه در قفس بوسه را دوست دارم نه در هوس تو را دوست دارم تا آخرين نفس
     
 #72 Posted: 28 Mar 2012 11:05
>> اژدها
اژدها يک جانور افسانه اي است. در خواب اژدها تصوير قدرت هاي بزرگ و غير مفيد و خطرناک و تزوير آميز است. و دشمني که تسلط بر او در عهده ما نباشد و از جانش بيمناک باشيم مي تواند در خواب ما به صوردت اژدها شکل بگيرد. معبران کهن نيزاژدها را دشمن قوي پنجه دانسته اند. اگر کسي در خواب ببيند که با اژدها مي جنگد نشان آن است که با دشمني قوي پنجه رو در رو قرار مي گيرد و اگر در عالم خواب بر اژدها چيره شود در بيداري بر خصم توفق مي يابد. کشتن اژدها بخصوص اگر خوابيدهباشد و حالت جنگ به خود نگيرد فراغت کلي از غم و غصه و رهائي از آرزوهاي محال رنج دهنده است. پس کشتن اژدها نجات از چنين غم هائي است که داريم.
بــه کــوتــاهــی آن لحــظــه شــادی کــه گذشــت،

غصــه هــم خــواهــد رفــت
     
 #73 Posted: 28 Mar 2012 11:05
تعبیر خواب حوض ماهی
حوض ماهي

1ـ ديدن حوض ماهیبا آبیگل آلود در خواب ، نشانة آن است كه در اثر عياشیبه بيماریمبتلا خواهيد شد .2ـ ديدن حوض ماهیبا آبیزلال در خواب ، نشانة آن است كه قراردادهايیسود آور خواهيد بست و در زندگیلذتهایفراوانیخواهيد برد .

3ـ ديدن حوضیخالیاز ماهی، علامت آن است كه دشمنانیبزرگ در نزديكیشما هستند .

4ـ اگر دختریخواب ببيند داخل حوض ماهیمیافتد ، علامت آن است كه بعد از ازدواج سعادتمند خواهد شد. اما اگر آب حوض گل آلود باشد ، تعبيریبر خلاف آنچه رفت دارد .
عشق را دوست دارم ولي نه در قفس بوسه را دوست دارم نه در هوس تو را دوست دارم تا آخرين نفس
     
 #74 Posted: 28 Mar 2012 11:06
تعبیر خواب حوض کوثر

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند قيامت برخاست و خلق نزديك حوض كوثر جمع میكردند،

دليل كه پادشاهیپيدا شود در ميان خلق عدل و داد كند. اگر بيند از حوض كوثر يك جام بخورد، دليل كه مرگ او بر مسلمانیاست. اگر بيند پيرامون حوض كوثر میگشت و آب میخواست و آب ندادند، دليل كه دشمنِ اولاد پيغمبر باشد. اگر بيند حضرت رسول (ص) او را آب داد و بخورد، دليل كه از شفاعت بهره يابد. ابراهيم كرمانیگويد: اگر بيند نامش در حوض كوثر نوشته بودند و جامیبستد و از آن آب میخورد، دليل كه او را با عالمیبزرگ صحبت افتد و از آن عالم او را منفعت دو جهانیحاصل شود. جابر مغربیگويد: اگر بيند از حوض كوثر آب میخورد، لكن آب ویتيره و ناخوش است، دليل كه بيننده منافق بود و او را از اخبار و قرآن هيچ خبر نباشد و اعتقادش بد است و دين اسلام در پيش ویحقير و خوار است. اگر بيند حوض كوثر به آن طريق است كه در اخبار آمده و از جمله آب حوض كوثر میخورد، دليل كه او را نزد حق تعالیقدریو محلیاست و از جمله بزرگان دين است.
عشق را دوست دارم ولي نه در قفس بوسه را دوست دارم نه در هوس تو را دوست دارم تا آخرين نفس
     
 #75 Posted: 28 Mar 2012 11:06
چه شلوغ کردین اصلا من رفتم
بــه کــوتــاهــی آن لحــظــه شــادی کــه گذشــت،

غصــه هــم خــواهــد رفــت
     
 #76 Posted: 28 Mar 2012 11:06
تعبیر خواب حوض

محمدبن سيرين گويد: اصل حوض در خواب علم ودانش است.

اگر بيند خويشتن با آب حوض همیشست، دليل كه توفيق يابد و ازگناه و عصيان باز ايستد. اگر ديد همه آب حوض فرو برد و آن آب او خوش آمد، دليل كه عمر خود به سلامت گذراند و مالش زياد شود. اگر اهل علم است علمش زياد شود.

ابراهيم كرمانیگويد: اگر بيند تن و جامه خود به حوض میشست، دليل كه اهل بيتش توبه كنند وسيرت نيك و راه دين جويند. اگر بيند جامه خود به حوض بشست و پليدیازجامه در زير آب ظاهر گشت، دليل كه به علم كار نكند و به بدیدر ميان خلق مشهور شود. اگر بيند كنار حوض سبز رسته بود، دليل كه از علم خود منفعت يابد و مردم نيز از علم او منفعت يابند، خاصه كه حوض مِلك او باشد. اگر بيند حوض ملك او نبود و از آنِ مسلمين بود زياده و نقصان آن حوض به علمایآن ديار باز گردد يا به كسیكه در آن شهر حاكم بود. اگر بيند آب حوض تيره و تلخ بود، دليل بر غم و اندوه كند. جابر مغربیگويد: اگر بيند آب حوض همیخورد مال يابد از مردیتوانگر و عاقبت كارش نيك است و مال يابد به قدر بزرگیحوض.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن حوض در خواب بر چهار وجه است. اول: مردم با منفعت. دوم: مردیتوانگر. سوم: مال جمع كرده. چهارم: عالمیكه از ویعلم و نفع حاصل كنند.

1ـ ديدن حوض در خواب ، نشانة ثابت ماندن شانس و اقبال شما و روبرو شدن با اتفاقاتیهيجان آميز است .

2ـ اگر خواب ببينيد آب حوض گل آلود است ، نشانة آن است كه درگير مشاجرات خانوادگیخواهيد شد
عشق را دوست دارم ولي نه در قفس بوسه را دوست دارم نه در هوس تو را دوست دارم تا آخرين نفس
     
 #77 Posted: 28 Mar 2012 11:07
تعبیر خواب حنا

ابراهيم كرمانیگويد: اگر بيند حنا بر دست و پایخود مینهد، دليل كه خويشان و اهل بيت خود را بيارايد و مزين كند، ليكن در دين ویرا كراهت بود و بعضیگويند حال خويشان و اهل بيت پوشيده كند

. اگر اين خواب را كسیبيند كه حنا بستن او را نشايد، دليل كه او را غم و اندوه رسد، لكن زود فرج يابد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: حنا بستن در خواب بر سه وجه است. اول: آرايش خويشان. دوم: ستر اهل بيت. سوم: غم و اندوه.
عشق را دوست دارم ولي نه در قفس بوسه را دوست دارم نه در هوس تو را دوست دارم تا آخرين نفس
     
 #78 Posted: 28 Mar 2012 11:07
تعبیر خواب حمایل نظامی
1ـ اگر خواب ببينيد حمايل نظامیبر لباس خود داريد ، نشانة آن است كه با رفتارتان تنها توجه افراد سيكسر را به خود جلب كرد .2ـ اگر خواب ببينيد برایدختریحمايل نظامیخريده ايد ، علامت آن است كه با صداقت و رفتار معقولانه خود ، شأن و مقامیبه دست میآوريد
عشق را دوست دارم ولي نه در قفس بوسه را دوست دارم نه در هوس تو را دوست دارم تا آخرين نفس
     
 #79 Posted: 28 Mar 2012 11:07
تعبیر خواب حلوا

ديدن حلوا در خواب ، غم و اندوه بود و خوردنش بيماري.:

حلوا در خواب مال بود، كه به دست پادشاه گذشته باشد و حرام بود. حلوایخشك دليل بر مال و اندوه كند، به جهت زعفران كه در آن بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: حلوا درخواب مال بسيار است و دين خالص. خوردن يك لقمه از آن، دليل فرزند بود. خوردن حلوائیكه در آن مغز بادام يا مغز باشد، دليل كه از مردیبخيل به او چيزیرسد به قدریكه خورده. جابر مغربیگويد: حلوا خوردن در خواب ، دليل است كه به قدر آن مال حاصل گردد چون زردیزعفران در آن نباشد. اگر سفيد بود بهتر بود و حلوا فروش در خواب مردیلطيف زبان و خوش طبع بود.

يوسف نبیعليه السلام گويد:

ديدن حلوا ها تعلق بخشدلیوتندرستیدارداز غم و رنج بيرون آيد
عشق را دوست دارم ولي نه در قفس بوسه را دوست دارم نه در هوس تو را دوست دارم تا آخرين نفس
     
 #80 Posted: 28 Mar 2012 11:09
تعبیر خواب حلقه ازدواج
لوک اويتنهاو میگويد :

حلقه ازدواج : دوستي

گم کردن آن: دردسر و ناراحتی، رنجش

هديه گرفتن : خوشبختیخانوادگي، وفاداري1ـ اگر خواب ببينيد حلقه ایبه انگشت داريد ، نشانة آن است كه كارهايیجديد انجام میدهيد و در به ثمر رساندن آنها توفيق میيابيد .

2ـ ديدن حلقة شكسته در خواب ، علامت روبرو شدن با مشاجرات و اختلافات است . اگر افراد متأهل چنين خواب یببينيد ، نشانة آن است كه از همسر خود جدا خواهند شد .

3ـ اگر دختریخواب ببيند از كسیحلقه ایمیگيرد ، نشانة آن است كه نگرانیو ترديدیكه نسبت به نامزدش دارد متوقف خواهد شد .

4ـ اگر در انگشت ديگران حلقه ایببينيد ، نشانة آن است كه بر خوشبختیشما افزوده خواهد شد و تعدادیدوست تازه خواهيد يافت .

1ـ اگر دختریخواب ببيند حلقة ازدواجش پر زرق و برق و درخشان است ، علامت آن است كه شوهر آيندة او مردیوفادار و مهربان خواهد بود .

2ـ اگر خواب ببينيد حلقة ازدواج خود را جايیگم كرده ايد ، علامت آن است كه اندوه فراوانیبه زندگیشما راه خواهد يافت .

3ـ اگر در خواب حلقة ازدواج را در انگشت يكیاز دوستان يا آشنايان خود ببينيد ، علامت آن است كه اصول اخلاقیرا زير پا میگذارند و به تفريحات نامشروع میپردازيد
عشق را دوست دارم ولي نه در قفس بوسه را دوست دارم نه در هوس تو را دوست دارم تا آخرين نفس
     
صفحه  صفحه 8 از 22:  « پیشین  1  ...  7  8  9  ...  21  22  پسین » 
گفتگوی آزاد

تعبیرخواب

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

 

 
Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites