گفتگوی آزاد

تعبیرخواب


صفحه  صفحه 9 از 22:  « پیشین  1  ...  8  9  10  ...  21  22  پسین »
 #81 Posted: 28 Mar 2012 11:09
تعبیر خواب حلزون
1ـ ديدن حلزون در حال خزيدن در خواب ، نشانة آن است كه در موقعيت خطرناكیقرار خواهيد گرفت .2ـ پا نهادن رویحلزون در خواب ، نشانة آن است كه با مردمیبداخلاق معاشرت خواهيد كرد
عشق را دوست دارم ولي نه در قفس بوسه را دوست دارم نه در هوس تو را دوست دارم تا آخرين نفس
     
 #82 Posted: 28 Mar 2012 11:10
تعبیر خواب حکمت

محمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند كه حكمت و علم میخواند، دليل بود كه قران خواندن او را كرامت گردد.

اگر بيند كتابیدرحكمت و علم بخريد، دليل كه مصحفیبخرد. اگر بيند كتاب حكمت بسوخت، دليل بر تباهیدين او بود. ابراهيم كرمانیگويد: اگر بيند اوراق كتاب حكمت میخورد، دليل است كه علم و حكمت بسيار خواند. اگر ديد اوراق حكمت میدريد، دليل كه نمازها نگذارد. اگر بيند كتاب حكمت میخواندند و او میشنيد، دليل كه هوس علم و حكمت خواندن داشته باشد
عشق را دوست دارم ولي نه در قفس بوسه را دوست دارم نه در هوس تو را دوست دارم تا آخرين نفس
     
 #83 Posted: 28 Mar 2012 11:10
تعبیر خواب حقه - نیرنگ

محمدبن سيرين گويد: حقه درخواب زن است يا كنيزكی خرد. اگر بيند حقه او بشكست يا ضايع شد، دليل كه او را ازن زن جدا به مرگ يا به زندگاني. جابر مغربیگويد:

اگر بيند حقه داشت منقش كرده و پاكيزه، دليل كه زنیتوانگر به زنیگيرد و از او منفعت يابد. اگر به خلاف اين بيند، دليل كه زنیزشت رویو درويش بخواهد يا كنيزك خرد بدين صفت.
عشق را دوست دارم ولي نه در قفس بوسه را دوست دارم نه در هوس تو را دوست دارم تا آخرين نفس
     
 #84 Posted: 28 Mar 2012 11:10
تعبیر خواب حلاجی

محمدبن سيرين گويد: حلاج در خواب مرد قوی بود كه كارهایمردمان به دست او گشاده شود.

اگر بيند كه حلاجیمیكرد، دليل كه او را با مردیبه اين صفت كه گفتيم صحبت افتد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: حلاجیدر خواب بر دو وجه بود. اول: منفعت. دوم: گشايش كارهایفرو بسته.
عشق را دوست دارم ولي نه در قفس بوسه را دوست دارم نه در هوس تو را دوست دارم تا آخرين نفس
     
 #85 Posted: 28 Mar 2012 11:11
تعبیر خواب حصیر بافی
حصير بافي

1ـ اگر خواب ببينيد حصير پاره ایرا میبافيد ، نشانة آن است كه از فردیغايب خبرهايیدلپذير خواهيد شنيد .2ـ اگر خواب ببينيد حصير پاره ایرا میبافيد ، علامت آن است كه با امور نگران كنندهایروبرو خواهيد شد .
عشق را دوست دارم ولي نه در قفس بوسه را دوست دارم نه در هوس تو را دوست دارم تا آخرين نفس
     
 #86 Posted: 28 Mar 2012 11:11
تعبیر خواب حصبه
1ـ اگر خواب ببينيد به بيماریحصبه مبتلا شده ايد ، نشانة آن است كه بايد نسبت به دشمنان خود هشيار باشيد و از سلامتیخود نيز بيشتر مراقبت كنيد .2ـ اگر خواب ببينيد بيماریحصبه ميان مردم مسریشده است ، نشانة آن است كه در اثر فشارهایكار و زندگی، بيمار و نحيف خواهيد شد
عشق را دوست دارم ولي نه در قفس بوسه را دوست دارم نه در هوس تو را دوست دارم تا آخرين نفس
     
 #87 Posted: 28 Mar 2012 11:12
تعبیر خواب حفره
1ـ اگر خواب ببينيد به درون حفره ایعميق نگاه میكنيد ، نشانة آن است كه در رابطه با كار خود اقدامات حماقت آميزیانجام میدهيد ، و در راه كسب ثروت با موانعیروبرو خواهيد شد .2ـ اگر خواب ببينيد داخل حفره ایافتاده ايد ، علامت آن است كه به بدبختیو اندوهیعميق دچار میشويد .

3ـ اگر در خواب به هنگام افتادن به داخل حفره ناگهان بيدار شويد ، نشانة آن است كه به شكل معجزة آسايیاز اضطراب و پريشانینجات خواهيد يافت .

4ـ اگر خواب ببينيد به درون حفره ایمیرويد ، نشانة آن است كه آگاهانه برایبه دست آوردن ثروت بيشتر ، سلامتیخود را به خطر میاندازيد
عشق را دوست دارم ولي نه در قفس بوسه را دوست دارم نه در هوس تو را دوست دارم تا آخرين نفس
     
 #88 Posted: 28 Mar 2012 11:12
تعبیر خواب حصار

محمدبن سيرين گويد: اگر ديد به حصاری اندر شد، دليل كه از شر دشمنان ايمن شود.

اگر بيند از حصار بيرون آمد ياكسیاو را از حصار بيرون كرد، دليل كه دشمن بر ویظفر يابد. ابراهيم كرمانیگويد: اگر كسیبيند كه در حصاریمحكم بود و آن حصار ملك او بود، دليل كه از شر دشمنان ايمن شود. اگر بيند از حصار بيرون آمد به خلاف اين است. جابر مغربیگويد: اگر كسیخود را درحصار بيند نعمت و روزیبر ویفراخ گردد و، دليل بر خير و صلاح دين است. اگر به خلاف اين است، دليل بر تباهیحال و بستگیكارهایاو بود.
عشق را دوست دارم ولي نه در قفس بوسه را دوست دارم نه در هوس تو را دوست دارم تا آخرين نفس
     
 #89 Posted: 28 Mar 2012 11:13
تعبیر خواب حشرات
لوک اويتنهاو میگويد :

حشرات

ديدن : ضرر

نيش خوردن از حشرات : دوستتان به شما خيانت خواهد کرد1ـ ديدن حشرات در خواب ، علامت بيماریمسریاست و نزديك شدن دشمنان .

2ـ اگر دختریدر خواب حشرات را ببيند ، نشانة سختیو ناراحتیاست .

اما اگر در خواب حشرات را بكشد يا از خود براند ، علامت آن است كه با دانايیو استعداش به آنچه كه میخواهد دست میيابد .
عشق را دوست دارم ولي نه در قفس بوسه را دوست دارم نه در هوس تو را دوست دارم تا آخرين نفس
     
 #90 Posted: 28 Mar 2012 11:15
تعبیر خواب حج

محمد بن سيرين گويد: اگر به خواب بيند كه به حج همي رفت، دليل كه خداي تعالي او را حج روزي كند، اگر بيمار است عافيت يابد، اگر وام دارد وامش گذارده گردد، اگر بيم دارد ايمن شود، اگر در سفر است به سلامت بازآيد. اگر بيند كه به حج همي رفت و حج از وي فوت شد، دليل كه عمرش دراز شود و كارش به نظام بود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند در حرام لبيك مي زد، دليل كه او را ترس و بيم است. اگر بيند حج بر وي واجب شد، ليكن قصد حج نمي كرد، دليل كه در امانت خيانت كند. اگر بيند روز عرفه است، دليل كه با كسي صلح كند. اگر بيند ... 
در كعبه نماز مي كرد، دليل كه از بزرگان و مهتران كارش نيكو شود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: حج كردن در خواب بر هفت وجه است. اول: تزويج كردن. دوم: كنيزك خريدن. سوم: زيارت پادشاه كردن. چهارم: نيكوئي بر مردمان. پنجم: سعي كردن در كار خير. ششم: مزد و ثواب نمودن. هفتم: به صحبت اهل علم است.
عشق را دوست دارم ولي نه در قفس بوسه را دوست دارم نه در هوس تو را دوست دارم تا آخرين نفس
Edited By: mahan_84
     
صفحه  صفحه 9 از 22:  « پیشین  1  ...  8  9  10  ...  21  22  پسین » 
گفتگوی آزاد

تعبیرخواب

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

 

 
Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites