گفتگوی آزاد

ندای انسان | من یک فاحشه ام | پست اول خوانده شود


صفحه  صفحه 11 از 14:  « پیشین  1  ...  10  11  12  13  14  پسین »
 #101 Posted: 11 Dec 2012 12:17
بویــ گند خيانت تمامــ شهر را گرفته...

مردانــ چشم چرانــ...

زنانــ خائن...

دخترانــ شهوتیــ و پسرانــ شهوتى تر...

پســ چه شد؟؟!!!

چيدانــ يك سيب واين همه تقاص؟؟!!!

بيچاره آدمــ...

بيچاره آدميتــ...
از امروز این آیدی رو به بکی از دوستان واگذار کردم ...درپناه دوست
فرشاد
     
 #102 Posted: 18 Dec 2012 15:56
دخترک برگشت
چه بزرگ شده بود
پرسیدم پس کبریتهایت کو؟
پوزخندی زد...
گونه اش آتش بود ، سرخ، زرد...
..............
گفتم می خواهم امشب با کبریتهای تو این سرزمین را به آتش بکشم
دخترک نگاهی انداخت ،تنم لرزید..
گفت : کبریتهایم را نخریدند
سالهاست تن می فروشم...
Signature
     
 #103 Posted: 18 Dec 2012 16:04
ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﯾﺪﻭﻥ ﻓﺮﺧﺰﺍﺩ ﺑﻪ یک فاحشه...
ﺍﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺭﺳﻢ، ﻭ ﮔﻔﺘﻦ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻧﻨﮓ ﺍﺳﺖ!
ﺍﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ
ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﻡ، ﺗﻦ ﻣﯽ ﻓﺮﻭﺷﯽ، ﺑﺮﺍﯼ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎﻥ!
… ﭼﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﮐﺒﯿﺮﻩ ﺍﯼ!…
ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﺗﺮﺍ ﭘﻠﯿﺪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ،
ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺍﻡ
ﺭﺍﺳﺘﯽ ﺭﻭﺳﭙﯽ!
ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﭘﺮﺳﯿﺪﯼ ﭼﺮﺍ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ،
ﺯﻧﯽ ﺯﻧﺎﻧﮕﯽ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺭﺩ ﺭﮒ ﻏﯿﺮﺕ ﺍﺭﺑﺎﺑﺎﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯽ
ﺯﻧﺪ !!
ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﻫﻤﺎﻥ ﺯﻥ ﮐﻠﯿﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﻧﯽ ﺑﺨﺮﺩ
ﻭ ﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺍﺵ ﺁﺯﺍﺩﺷﻮﺩ ﺍﯾﻦ»ﺍﯾﺜﺎﺭ« ﺍﺳﺖ !
ﻣﮕﺮ ﻫﺮﺩﻭﺍﺯ ﮏﯾ ﺗﻦ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﻣﮕﺮ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺟﺴﻢ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺗﻦ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﺎﻥ ﻧﻨﮓ ﺍﺳﺖ…
ﺑﻔﺮﻭﺵ ! ﺗﻨﺖ ﺭﺍ ﺣﺮﺍﺝ ﮐﻦ…
ﻣﻦ ﺩﺭ ﺩﯾﺎﺭﻡ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻡ
ﮐﻪ ﺩﯾﻦ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﭼﻮﺏ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺩﻧﯿﺎﯾﺸﺎﻥ
ﺷﺮﻓﺖ ﺭﺍ ﺷﮑﺮ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﯿﻔﺮﻭﺷﯽ ﺍﺯ ﺗﻦ ﻣﯽ ﻓﺮﻭﺷﯽ
ﻧﻪ ﺍﺯ ﺩﯾﻦ .
ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﻡ ﺭﻭﺯﻩ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ،
ﻏﺴﻞ ﻣﯿﮑﻨﯽ،
ﻧﻤﺎﺯ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﯽ،
ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ ﻧﺬﺭ ﺣﺮﻡ ﺍﻣﺎﻣﺰﺍﺩﻩ ﺻﺎﻟﺢ ﺩﺍﺭﯼ،
ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻓﻄﺎﺭ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ،
ﻣﺤﺮﻡ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ.
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ،
ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﯾﻦ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻩ ﮐﻨﻢ، ﺯﻫﺪ ﺭﺍ ﺑﺴﺎﻁ ﮐﻨﻢ،
ﻏﺴﻞ ﻫﻢ ﻧﮑﻨﻢ،
ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺮﻡ ﺍﻣﺎﻣﺰﺍﺩﻩ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺮﻭﻡ،
ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﻓﻄﺎﺭ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻓﻄﺎﺭ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﺎﺷﻢ،
ﻣﺤﺮﻡ ﻫﻢ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﮑﻨﻢ!
ﻓﺎﺣﺸﻪ !!
ﺩﻋﺎﯾﻢ ﮐﻦ...
Signature
     
 #104 Posted: 18 Dec 2012 16:07
nazi

اگر بین دستان تو فاحشه ام بخوانند
بهتر است از این است
باکره ای باشم
در دست هزاران
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
Edited By: nazi220
     
 #105 Posted: 29 Dec 2012 14:36
_ سیران از کلاس اخراج شدیم یا زنگِ تفریحه؟!
_ نه سارینا، اینجا نه کلاسِ درسه نه زنگ تفریح!
_ پس کجاست سیران؟! من امروز صبح رسیدم.
_سارینا اینجا بهشتِه خدا آوردمون اینجا تا دیگه از سوختن درد نکشیم.
_ سیران، کاش خدا بقیه بچه ها رو هم بیاره بهشت؛ تا اونام دیگه درد نکشن!
_ سارینا اینجور نگو شاید بقیه بچه ها جای خالی ما رو برای مامان باباهامون پُر کنن، بعدشم به همه بگن 16 آذر چه اتفاقی افتاد تا ما فراموش نشیم.
     
 #106 Posted: 13 Jan 2013 21:49
‎این ندای مـــــــــــــن است.شرم بر من‎

چندی پیش ویدیویی از زن جوانی که برهنه در کوچه و خیابان می گردید منتشر شد. بسیاری از مردان با گوشی های موبایل خود به دنبال این زن بی پناه افتاده بودند و از او فیلم برداری می کردند. هیچکس سعی نکرد به او نزدیک شود و مشکل و دلیل اینکار او را جویا شود. و یا اینکه ببیند چرا این زن بی پناه در حالت عادی نیست. یا به اورژانس بیمارستان تماس بگیرد. تنها صدای خنده و الفاظ رکیک مردان در این ویدیو ها شنیده می شد. اما دقیقا چه اتفاقی برای این زن افتاده بود؟. این زن بی پناه قربانی گروگانگیری و تجاوز گروهی مردانی بی شرافت بود. یک گروه از مردان متجاوز او را دزدیده بودند به او مواد مخدر تزریق کرده بودند و سپس او را برهنه در خیابان رها کرده بودند!.
شگفتی اینجاست که این ها مردانی هستند که برای بانوان خانواده خود به اصطلاح تعصب و غیرت ابلهانه و حتی خشونت وار به خرج می دهند!. اما همین گروه اراذل و اوباش به این زن بی پناه تجاوز کردند. و مردان درخیابان نیز به این زن توهین می کردندو از او فیلم و عکس می گرفتند. پس شرافت و مردانگی یک انسان به اندازه لباس هایش بسته نیست بلکه وابسته به اعمال انسان دوستانه ای است که انجام می دهد. نه نامردانی که ادعای شرافت دارند، ولی به جای کمک به زنی عریان بی پناه و مورد تجاوز قرار گرفته. او را دستمایه تفریح کثیف و بیمارگونه خود قرار می دهند.
     
 #107 Posted: 27 Jan 2013 18:55
اصــولا آدم هـایی که ارزش دوسـت داشـتـه شـدن را نـدارنـد
درسـت هـمـان آدم هـایـی هـسـتـنـد
کـه مـا مُـصـرانـه سـعـی مـی کـنـیـم
دوسـتـشـان داشـتـه باشـیـم…!
ایـن قـانـون نـیـازی بـه اثـبـات نـدارد
از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
 #108 Posted: 27 Jan 2013 19:19
جسمی شکسته و روحی پُر از خراش عاشق نمی شوم
دلواپسم نباش !
دستانی از تهی ، پاهایی از ورم فکر مرا نکن
امروز بهترم حال مرا نپرس
چیزی مهم که نیست
این دل شکسته گی ، اقرار بی کسی ست درگیر من نشو
همدم نمی شوم مرا ببخش !
آدم نمی شوم شکل خودم شدم ، تلخ و بدون رحم در انتهای خویش
حال مرا بفهم
از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
 #109 Posted: 27 Jan 2013 19:19
موسیقی غمگین ساعت دیواری افسرده ام می کند این وقت شب گنجشک از کجا بیاورم ؟
تا آوازش به زندگی برم گرداند ؟
آه گراهامبل
کاش اختراع نکرده بودی تلفنی را
که زنگ نمی خورد
از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
 #110 Posted: 25 Feb 2013 19:00
فاحشه، فاحشه نيست
يک اسم است به آواي شهواني من و تو
فاحشه يک نقاش است
تمام آنچه که تو نميتواني با زنت انجام دهي
براي توي ناتوان به تصوير ميکشد
فاحشه يک شاعر است
تمام آن بوسه هاي عاشقانه
جانم جانمهاي از ته دل و جاني که زنت نميتواند ارزانيت کند
براي توي مرد نامرد در طبق اخلاص ميگذارد
فاحشه، فاحشه نيست
يک بازيگر است
بهترين بازيگر روي زمين حتي فراتر از اسکار
که تمام ميزانسن هاي توي کارگردان پورنو را
به بهترين و ناب ترن شکل
با نازلترين دستمزد برايت بازي ميکند
فاحشه يک موزيسين است
که تمام آواهاي مسکوت مانده ي دل وامانده ي تو
خفه شده به حنجره ي زير نافت، به پنجه ي سنت و مذهب را
در تمامي گوشه و کناره هاي آوازي راستگاه جنونت
برايت مرکب خواني ميکند حتي!
فاحشه، فاحشه نيست
فاحشه يک روانکاو است
که تمام عقده هاي فرو خورده ي فرويدي تو را درمان ميکند
فاحشه سنگ صبور تمام دردهاي تاريخ بشريته مردانگي است
فاحشگي شغل نيست
عار هم نيست
يک هنر است
فاحشه، فاحشه نيست
يک انسان است
يک انسان بي پناه
که به توي نامرد سرشار از گناه، ميدهد پناه
فاحشه، فاحشه نيست
فاحشه نام مقدس بي پناهي زن است ..

بعضي وقت ها تو زندگي
مجبوري جايي وايسي
که ســـخت ترين جا واسه وايسادنه .... !

     
صفحه  صفحه 11 از 14:  « پیشین  1  ...  10  11  12  13  14  پسین » 
گفتگوی آزاد

ندای انسان | من یک فاحشه ام | پست اول خوانده شود

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

 

 
Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites