گفتگوی آزاد

Types of Omen and Horoscope | انواع فال و طالع بینی


صفحه  صفحه 16 از 18:  « پیشین  1  ...  15  16  17  18  پسین »
 #151 Posted: 10 Aug 2015 18:17
مقایسه طالع ماه ها با یکدیگر / اردیبهشت با ... ؟

«※✥☼✥※»

اردیبهشت با خرداد ( ۲ + ۳ )
پيوند يا شراكت خوبي نخواهيد داشت. اغلب با هم ناسازگار بوده و حتي ممكن است كارتان به جدايي و طلاق بكشد. اگر صاحب فرزند شويد، فرزند خوبي نصيبتان خواهد شد. روزهاي جمعه براي شما خوش يمن است .

اردیبهشت با تیر ( ۲ + ۴ )
پيوند و شراكت خوبي خواهيد داشت. در بين شما محبت و توافق خواهد بود. به ندرت ممكن است كدورت پيش بيايد. صاحب چند فرزند ميشويد و از رفاه نسبي خوبي برخوردار خواهيد شد. روزهاي جمعه براي شما خوش‎يمن است .

اردیبهشت با مرداد ( ۲ + ۵ )
پيوند خوبي نخواهيد داشت. پيوسته در نظر يكديگر بد جلوه مي‎كنيد و حرف يكديگر را نمي‎پذيريد. اغلب دوستان و همكارن از شما در رنج خواهند بود. درآمد خوبي نخواهيد داشت. فرزند نيز كم خواهيد داشت. يك يا دو تا. روزهاي جمعه براي شما خوب است .

اردیبهشت با شهریور ( ۲ + ۶ )
پيوند و شراكت خوبي خواهيد داشت و همواره با هم سازگار و مهربان خواهيد بود. زندگي خوشي در طالع داريد. ملك و مال خوبي به دست مي‎آوريد. اگر گاه اختلاف جزئي بين شما پيش بيايد، مقصر متولد شهريور خواهد بود. فرزندان شما بيشتر دختر خواهند بود. روزهاي شنبه براي شما خوش يمن است .

اردیبهشت با مهر ( ۲ + ۷ )
پيوند خوبي خواهيد داشت. با هم در نهايت آرامش و خوشي زندگي خواهيد كرد. كمتر ممكن است بين شما كدورت پيش بيايد. اگر هم پيش بيايد، بيشتر از جانب متولد مهر است. با هم زندگي و عمر طولاني خواهيد داشت. فاصله مرگ بين شما يك سال خواهد بود. فرزند زيادي خواهيد داشت. روزهاي سه‎شنبه و جمعه براي شما خوش يمن است .

اردیبهشت با آبان ( ۲ + ۸ )
پيوند و شراكت خوبي خواهيد داشت. زندگي خوشي خواهيد داشت و در آسايش و رفاه زندگي خواهيد كرد. اگر رنجشي هم بين شما پيش بيايد، اغلب از جانب متولد ارديبهشت است. اگر كمي خوددار باشيد. جز مرگ، چيزي بين شما جايي نخواهد انداخت. روزهاي جمعه و شنبه براي شما خوش يمن است .

اردیبهشت با آذر ( ۲ + ۹ )
پيوند و شراكت خوب و زندگي خوب و عمر طولاني خواهيد داشت. با هم به مهرباني زندگي ميكنيد و طاقت جدايي يكديگر را نخواهيد داشت. پول خوبي به دست مي‎آوريد و در آخر ثروت خوبي اندوخته خواهيد داشت. روزهاي يكشنبه و دوشنبه براي شما خوش يمن است .

اردیبهشت با دی ( ۲ + ۱۰ )
پيوند و شراكت شما خوب است. اغلب با هم سازگار خواهيد بود. اگر گاه اختلافي پيش بيايد، مقصر اغلب متولد دي خواهد بود. از لحاظ مالي رفاه نسبي خواهيد داشت. فرزند كم در طالع داريد. روزهاي چهارشنبه براي شما خوش يمن است .

اردیبهشت با بهمن ( ۲ + ۱۱ )
پيوند بسيار خوبي خواهد بود. با هم به توافق و شادماني زندگي خواهيد كرد. هم خودتان و هم فرزندانتان در رفاه خواهيد بود. گاه تقصير و گناهي از جانب متولد ارديبهشت سر مي‎زند كه لازم است مراقب اعمال خود باشد .

اردیبهشت با اسفند ( ۲ + ۱۲ )
پيوند و شراكت خوبي خواهيد داشت. نسبت به يكديگر مهربان بوده و با خوشي زندگي خواهيد كرد. تعدادي فرزند خواهيد داشت و از جانب آنان به شادي و نشاط دست مي‎يابيد . روزهاي شنبه براي شما خوش يمن خواهد بود .
... الله ...
با هر چه عشق نام تو را می توان نوشت
با هر چه رود نام تو را می توان سرود
بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را‍‍
با دست های روشن تو می توان گشود
     
 #152 Posted: 10 Aug 2015 18:22
مقایسه طالع ماه ها با یکدیگر / خرداد با ... ؟

«※✥☼✥※»

خرداد با خرداد ( ۳ + ۳ )
پيوند و شراكت شما خوب است. ممكن است در اوايل خيلي خوب نباشد، اما به ترتيب شرايط بهتر و بهتر مي‎شود و انس و الفت بيشتري با هم پيدا ميكنيد و اين تا آخر عمر پايدار خواهد بود. اولاد خوش قدم و نيك سيرتي نصيب شما میشود. روزهاي شنبه و چهارشنبه براي شما خوش يمن است .

خرداد با تیر ( ۳ + ۴ )
پيوند و شراكت شما ميانه است. نه چندان خوب و نه چندان بد. گاه با هم سازگار و موافق، و گاه در جنگ و ناسازگار خواهيد بود. معمولاً بين جنگ و آشتي فاصله زيادي نداريد. اغلب تقصير با متولد خرداد است. روزهاي چهارشنبه با شما سازگار است .

خرداد با مرداد ( ۳ + ۵ )
پيوند و شراكت خوبي نخواهيد داشت. اغلب نسبت به هم ظنين و بدگمان ميشويد. اگر بديني و كينه‎توزي را كنار بگذاريد، اين پيوند يا شراكت بهتر خواهد شد. البته متولد مرداد بايستي بيشتر مدارا كند. در ضمن فرزند كمي خواهيد داشت، زيرا اغلب فرزند شما قبل يا بعد از تولد خواهد مرد. روزهاي چهارشنبه براي شما خوب است .

خرداد با شهریور ( ۳ + ۶ )
پيوند و شراكت شما بسيار خوب است. با هم سازگار و متفق خواهيد بود. اگر گاه جزئي كدورت هم پيش بيايد، ديگران عامل آن خواهند بود. به دليل شرايط و موقعيت متولد خرداد، فرزندي نخواهيد داشت يا تعداد يك يا دو فرزند بيشتر نخواهيد داشت. روزهاي چهارشنبه و جمعه براي شما خوش يمن است .

خرداد با مهر ( ۳ + ۷ )
پيوند و شراكت خيلي خوبي خواهيد داشت. سود زيادي به يكديگر ميرسانيد. زندگي خوش و سعادتمندي خواهيد داشت. اگر اختلاف جزئي پيش بيايد، مقصر متولد خرداد است. تعداد فرزندان شما كم خواهد بود. روزهاي چهارشنبه براي شما خوش يمن است .

خرداد با ابان ( ۳ + ۸ )
پيوند و شراكت شما ميانه است. گاه با هم خوش و سازگار هستيد و گاه ناسازگار. بايد هر دو مراقب گفتار و زبانتان باشيد . اگر كار و زندگي شما با خوشي و موفقيت توأم باشد در زندگي صاحب فرزند نيز خواهيد شد. روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه براي شما خوب است .

خرداد با اذر ( ۳ + ۹ )
پيوند و شراكت شما ميانه است . بيشتر در قهر و ستيز زندگي خواهيد كرد. اغلب مقصر متولد خرداد است. يك تا دو فرزند نصيب شما ميشود. متولد خرداد عمر طولاني خواهد داشت. روزهاي شنبه و يكشنبه براي شما خوش يمن است .

خرداد با دی ( ۳ + ۱۰ )
پيوند و شراكت خوبي خواهيد داشت. اغلب موافق و مطيع هم بوده به خوبي زندگي خواهيد كرد. به ندرت ممكن است اختلاف جدي بين شما پيش بيايد كه آن هم به زودي برطرف ميگردد . روزهاي يكشنبه براي شما خوب خواهد بود .

خرداد با بهمن ( ۳ + ۱۱ )
پيوند و شراكت نه چندان خوب و نه چندان بد خواهيد داشت. گاه بين شما خصومت و اختلاف پيش مي‎آيد كه عامل آن حسودان و بدگويان هستند. افراد بيگانه را به منزل راه ندهيد و به هر كس اعتماد نكنيد. شما صاحب چند فرزند كه بيشتر پسر خواهد بود مي‎شويد. روزهاي شنبه و پنجشنبه براي شما خوب است .

خرداد با اسفند ( ۳ + ۱۲ )
پيوند و شراكت خيلي خوبي خواهيد داشت. پيوسته سازگار و مطيع هم خواهيد بود. از لحاط مادي در رفاه و آسايش خواهيد بود و بيشتر عمرتان را با خوشي سپري خواهيد كرد. تعداد فرزندان شما كم خواهد بود. روزهاي پنجشنبه براي شما خوش يمن است .
... الله ...
با هر چه عشق نام تو را می توان نوشت
با هر چه رود نام تو را می توان سرود
بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را‍‍
با دست های روشن تو می توان گشود
     
 #153 Posted: 10 Aug 2015 18:27
مقایسه طالع ماه ها با یکدیگر / تیر با ... ؟

«※✥☼✥※»

تیر با تیر ( ۴ + ۴ )
پيوند و شراكت خوبي نخواهيد داشت. اغلب با هم ناسازگار بوده و زندگي را بر خود تلخ مي‎كنيد. اگر اين پيوند و شراكت صورت نگيرد، بهتر است. زيرا ممكن است منجر به جدايي و طلاق شود. روزهاي يكشنبه و چهارشنبه براي شما خوب است .

تیر با مرداد ( ۴ + ۵ )
پيوند و شراكت خوبي خواهيد داشت. با هم سازگار و موافق و خوشبخت خواهيد بود. در اين پيوند به سعادت و خوشي دست ميابيد. به ندرت ممكن است بين شما كدورت پيش بيايد. در زندگي صاحب چند فرزند ميشويد وروزهاي يكشنبه و جمعه براي شما خوش يمن است .

تیر با شهریور ( ۴ + ۶ )
پيوند و شراكت شما متوسط است. حفظ ظاهر ميكنيد، اما توافق و محبت پايداري نسبت به هم نخواهيد داشت. فرزندان شما هم زندگي متوسطي خواهند داشت. عمر متولد تير بيشتر خواهد بود. روزهاي شنبه براي شما خوش يمن است .

تیر با مهر ( ۴ + ۷ )
پيوند و شراكت خوبي خواهيد داشت.با هم سازگار و موافق و مهربان خواهيد بود. هر چه بيشتر برويد، انس و الفت بيشتري با هم پيدا مي‎كنيد. اگر هم گاه اختلاف يا كدورتي هم پيش بيايد. به زودي بر طرف مي‎شود. كه البته بيشتر مقصر متولد مهر خواهد بود. فرزندان زيادي خواهيد داشت. روزهاي جمعه براي شما خوش يمن خواهد بود .

تیر با ابان ( ۴ + ۸ )
پيوند يا شراكت خوبي نيست، بهتر است صورت نگيرد. زندگي تلخ و توأم با فتنه و فساد خواهيد داشت. مال و روزي كمي نصيب شما ميشود. در صورت فرزندار شدن، فرزندان نافرماني خواهيد داشت. روزهاي شنبه براي شما خوب است .

تیر با اذر ( ۴ + ۹ )
پيوند و شراكت خوبي خواهيد داشت. در اكثر موارد با هم موافق بوده و زندگي خوب و راحتي در پيش خواهيد داشت. بعد از سه سال، خصومتي بين شما پيش مي‎آيد كه به زودي برطرف ميشود. تعدادي فرزند در طالع شما ديده ميشود. روزهاي شنبه براي شما خوش يمن خواهد بود .

تیر با دی ( ۴ + ۱۰ )
پيوند و شراكت نسبتاً خوبي است. ابتداي زندگي يا شراكت ، رفاه نسبي خواهيد داشت. اندكي خصومت بين شما پيش مي‎آيد كه بيشتر مقصر متولد تير خواهد بود. اما كم كم رفاه بيشتري پيدا ميكنيد و با هم زندگي خوب و طولاني خواهيد داشت. روزهاي شنبه و يكشنبه براي شما خوش يمن است .

تیر با بهمن ( ۴ + ۱۱ )
پيوند و شراكت خيلي خوبي است. با هم در توافق و مهرباني زندگي ميكنيد. پول و موقعيت خوبي به دست خواهيد آورد. فرزندان خوشبخت و موفقي خواهيد داشت. به ندرت ممكن است بين شما كدورت يا دلخوري پيش بيايد. روزهاي شنبه و پنجشنبه براي شما خوش يمن است .

تیر با اسفند ( ۴ + ۱۲ )
شراكت و پيوند گرمي خواهيد داشت. با هم رفيق و سازگار بوده با احترام زندگي خواهيد كرد. در اغلب امور صبور و استوار بوده و مصلحت يكديگر را در نظر ميگيريد. تعداد فرزندان شما كم است، زيرا فرزند براي شما نميماند. روزهاي يكشنبه براي شما خوش يمن خواهد بود .
... الله ...
با هر چه عشق نام تو را می توان نوشت
با هر چه رود نام تو را می توان سرود
بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را‍‍
با دست های روشن تو می توان گشود
     
 #154 Posted: 10 Aug 2015 18:31
مقایسه طالع ماه ها با یکدیگر / مرداد با ... ؟

«※✥☼✥※»

مرداد با مرداد ( ۵ + ۵ )
پيوند و شراكت شما متوسط خواهد بود. گاه سازگار و گاهي ناسازگار خواهيد بود. صدمه يا جراحتي به يكي از متولدين مرداد وارد ميشود كه دو تا شش ماه در او باقي مي‏ماند. يكي از متولدين مرداد كارمند دولت خواهد بود. روزهاي يكشنبه و چهارشنبه براي شما خوب است .

مرداد با شهریور ( ۵ + ۶ )
در شراكت يا ازدواج ، ابتدا موافق و سازگار خواهيد بود. اما بعد متولد مرداد ناسازگار شده با هم خصومت و مجادله ميكنيد. حتي ممكن است يكي بر ديگري آسيب برسانيد. آن وقت از يكديگر جدا زندگي كنيد و مدتي در مشكلات و گرفتاري به سر ببريد. اگر چنين وصلت يا شراکتي صورت نگيرد، بهتر است . روزهاي يكشنبه و سه‎شنبه براي شما خوب است .

مرداد با مهر ( ۵ + ۷ )
پيوند يا شراكت شما متوسط است. اغلب ناموافق و ناسازگار خواهيد بود. بيشتر مقصر متولد مرداد است و بايد از خود خويشتنداري بيشتري نشان دهد. فرزندان كمي خواهيد داشت، اما آنها در رفاه و آرامش خواهند بود. روزهاي يكشنبه و سه‎شنبه براي شما خوب است .

مرداد با آبان ( ۵ + ۸ )
پيوند و شراكت خوبي خواهيد داشت. نسبت به هم سازگار و مهربان خواهيد بود. زندگاني مرفه و طولاني خواهيد داشت. اگر گاه كدورتي پيش بيايد، به خاطر حرف نادرست و بدي است كه يكي از شما دو نفر میزنيد. تعداد فرزندان شما كم خواهند بود. روزهاي پنجشنبه براي شما خوب است .

مرداد با آذر ( ۵ + ۹ )
پيوند و شراكت متوسطي است. در اوايل با هم لجاجت ميکنيد كه بيشتر متولد آذرماه مقصر خواهد بود. متولد مرداد بايد تحمل بيشتري از خود نشان دهد بعد كم و بيش زندگي بهتري خواهيد داشت. اولاد كمي خواهيد داشت. روزهاي يكشنبه و پنجشنبه براي شما خوش يمن است .

مرداد با دی ( ۵ + ۱۰ )
پيوند و شراكت نسبتاً خوبي خواهيد داشت. گاه يكي از شما دو نفر ناسازگار مي‎شويد، ولي زود سازش مي‎كنيد. اگر كمي بيشتر به هم احترام بگذاريد، شرايط زندگي بهتري در پيش خواهيد داشت. هر چه بيشتر برويد، زندگي بهتر و آرام‎تري خواهيد داشت. روزهاي يكشنبه براي شما خوش يمن است .

مرداد با بهمن ( ۵ + ۱۱ )
پيوند و شراكت خوبي نخواهيد داشت. پيوسته با هم ناسازگاري ميكنيد و زندگي تلخ و سختي خواهيد داشت. اگر اين پيوند يا شراكت صورت نگيرد، بهتر خواهد بود. روزهاي شنبه براي شما خوب خواهد بود.

مرداد با اسفند ( ۵ + ۱۲ )
پيوند و شراكت خوبي خواهيد داشت. موافق و سازگار زندگي مي‎كنيد و كمتر به اختلاف ميرسيد. عمري را با خوشي و رضايت سپري خواهيد كرد و از رفاه و آرامش برخوردار خواهيد بود. فرزند زيادي نصيب شما مي‎شود. روزهاي شنبه و يكشنبه براي شما خوش يمن است .
... الله ...
با هر چه عشق نام تو را می توان نوشت
با هر چه رود نام تو را می توان سرود
بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را‍‍
با دست های روشن تو می توان گشود
Edited By: SARA_2014
     
 #155 Posted: 10 Aug 2015 18:39
مقایسه طالع ماه ها با یکدیگر / شهریور با ... ؟

«※✥☼✥※»

شهریور با شهریور ( ۶ + ۶ )
پيوند و شراكت نامباركي است بهتر است صورت نگيرد. چون همواره در كشمكش و نزاع خواهيد بود و در موارد كمي ممكن است سازگاري بين شما وجود داشته باشد. اولاد كم و ناموفق نصيب شما خواهد شد. روزهاي شنبه براي شما خوب است .

شهریور با مهر ( ۶ + ۷ )
پيوند و شراكت خوبي خواهد بود. پيوسته در توافق و شادماني به سر برده و رفاه و درآمد خوبي خواهيد داشت و به ندرت ممكن است با هم اختلاف پيدا كنيد. زندگي خانوادگي خوب همراه با فرزنداني خوب و موفق خواهيد داشت. روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه براي شما خوش يمن خواهد بود .

شهریور با ابان ( ۶ + ۸ )
پيوند و شراكت خيلي خوبي نخواهد بود. ابتداي زندگي يا شراكت، وضع بهتري خواهيد داشت، اما اواسط عمر گرفتار سختي مي‎شويد. آخر عمر وضع متعادل و بهتر خواهد شد. فرزند كمي خواهيد داشت، زيرا فرزند براي شما نميماند. روزهاي چهارشنبه براي شما خوش يمن خواهد بود .

شهریور با اذر ( ۶ + ۹ )
پيوند و شراكت خوبي خواهيد داشت. به خوبي ايام را پشت سر خواهيد گذاشت و روز به روز براي يكديگر عزيزتر ميشويد. از لحاظ مالي نيز به ترتيب شرايط بهتري خواهيد داشت. همچنين فرزندان خوبي پرورش خواهيد داد. روزهاي شنبه براي شما خوش يمن خواهد بود .

شهریور با دی ( ۶ + ۱۰ )
پيوند و شراكت خوبي نخواهد بود. در زندگي گاه سازگار و خوش و گاهي ناسازگار خواهيد بود. هيچ وقت به توافق كامل نمي‎رسيد و اين بيشتر تقصير متولد دي خواهد بود. در صورت پيوند فاصله مرگ بين شما چهار سال خواهد بود. روزهاي چهارشنبه براي شما خوب است .

شهریور با بهمن ( ۶ + ۱۱ )
پيوند و شراكت خوبي خواهد بود. با هم موافق و يكدل و سازگار خواهيد بود. فرزند كم، اما سر به راه خواهيد داشت. از لحاظ مالي هر چه جلوتر برويد، موقعيت بهتري پيدا مي‎كنيد. به ندرت ممكن است بين شما كدورت پيش بيايد. روزهاي پنجشنبه براي شما خوب است .

شهریور با اسفند ( ۶ + ۱۲ )
پيوند و شراكت بسيار خوبي است. زندگي خوش و موافق و توام با محبت و يكرنگي خواهيد داشت. اغلب در رفاه و آسايش به سر خواهيد برد. فرزند كم اما با هوش و فهيم نصيب شما خواهد شد. روزهاي جمعه براي شما خوش يمن خواهد بود .
... الله ...
با هر چه عشق نام تو را می توان نوشت
با هر چه رود نام تو را می توان سرود
بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را‍‍
با دست های روشن تو می توان گشود
     
 #156 Posted: 10 Aug 2015 18:43
مقایسه طالع ماه ها با یکدیگر / مهر با ... ؟

«※✥☼✥※»

مهر با مهر ( ۷ + ۷ )
پيوند و شراكت خوبي نخواهد داشت. در ظاهر موافق و در باطن بدخواه يكديگر میشويد. اگر چه زندگي غير قابل تحملي نخواهيد داشت. با اين حال مصلح اين است كه اين پيوند صورت نگيرد. روزهاي سه‎شنبه براي شما خوب است .

مهر با آبان ( ۷ + ۸ )
پيوند و شراكت شما ميانه است. چون حال متغيري خواهيد داشت. گاه سازگار و زماني ناسازگار خواهيد بود. اغلب در حال بگو مگو و مجادله خواهيد بود. بيشتر متولد آبان مقصر ميباشد. صاحب فرزند ميشويد، ولي از فرزند خيري نمي‎بينيد. روزهاي جمعه براي شما خوب خواهد بود .

مهر با آذر ( ۷ + ۹ )
شراكت و پيوند خوبي نخواهيد داشت و با آن كه در ابتدا مطيع و سازگار هستيد، اما به ترتيب متولد آذر ناسازگار شده گاه حيله‎گري ميكند و بالاخره باعث جدايي و طلاق میشود. اگر زندگي مشترك شما دوام بياورد، صاحب فرزند كمي خواهيد شد. روزهاي جمعه براي شما خوب است .

مهر با دی ( ۷ + ۱۰ )
پيوند و شراكت خوبي خواهيد داشت. اغلب سازگار و موافق و مهربان زندگي خواهيد كرد. گاه متولد مهر ناسازگاري ميكند، ولي به زودي وضع عادي ميشود. فرزندي شجاع و هوشمند نصيب شما ميشود. در هر حال زندگي خوبي را پيش رو خواهيد داشت. روزهاي جمعه و شنبه براي شما خوب خواهد بود .

مهر با بهمن ( ۷ + ۱۱ )
پيوند و شراكت خوبي خواهيد داشت. با هم به خوبي و خوشي زندگي مي‎كنيد. گاه به خاطر مال دنيا با هم كدورت پيدا مي‎كنيد كه بيشتر مقصر متولد مهر خواهد بود. از لحاظ مالي در رفاه خواهيد بود. صاحب چند فرزند خواهيد بود. روزهاي يكشنبه براي شما خوش يمن است .

مهر با اسفند ( ۷ + ۱۲ )
پيوند و شراكت خيلي خوبي خواهيد داشت. پيوسته در زندگي موافق و سازگار و مهربان خواهيد بود تا آنجا كه ديگران بر شما حسادت خواهند كرد. روز به روز موقعيت مالي بهتري پيدا خواهيد كرد . فرزندان زيادي خواهيد داشت. روزهاي يكشنبه براي شما خوش يمن است .
... الله ...
با هر چه عشق نام تو را می توان نوشت
با هر چه رود نام تو را می توان سرود
بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را‍‍
با دست های روشن تو می توان گشود
     
 #157 Posted: 10 Aug 2015 18:45
مقایسه طالع ماه ها با یکدیگر / آبان با ... ؟

«※✥☼✥※»

آبان با آبان ( ۸ + ۸ )
پيوند و شراكت خوبي نخواهيد داشت. زندگي شما پيوسته با اختلاف، عصبانيت و ناسازگاري همراه است. فرزند زياد، اما بعضاً ناصالح خواهيد داشت. بهتر است اين پيوند انجام نگيرد. روزهاي يكشنبه روز خوبي براي شماست .

آبان با آذر ( ۸ + ۹ )
پيوند و شراكت خوبي خواهيد داشت. سازگار و مطيع و مهربان با هم زندگي كرده هرگز از هم جدا نمي شويد سراسر زندگي را به خوبي طي ميكنيد. فقط بايد از آب پرهيز كنيد زيرا آب موجب مرگ يكي از شما دو نفر خواهد شد. روزهاي جمعه و شنبه براي شما خوش يمن است .

آبان با دی ( ۸ + ۱۰ )
اين پيوند و شراكت ، همراه با توافق سازگاري است به شرط آن كه متولد دي اهل مدارا باشد. گاه در رفاه مالي و گاه تنگدست خواهيد بود. صاحب چند فرزند ميشويد. كم كم شرايط بهتري پيدا ميكنيد. روزهاي سه‎شنبه براي شما خوش يمن است .

آبان با بهمن ( ۸ + ۱۱ )
پيوند و شراكت خوب و موافق و سازگار خواهيد داشت. اغلب در توافق و شادماني به سر خواهيد برد. مال و ثروت نسبتاً خوبي به دست خواهيد آورد. صاحب فرزندان خوبي ميشويد ولي بعضي از آنها در كودكي خواهند مرد. روزهاي پنجشنبه براي شما خوش يمن است .

آبان با اسفند ( ۸ + ۱۲ )
شراكت و پيوند خوبي خواهيد داشت. با هم به خوشي زندگي خواهيد کرد. هرگاه قهري پيش بيايد، فوراً با هم آشتي خواهيد كرد. عجيب اين كه مرگ شما دو نفر با هم يا شبيه هم اتفاق خواهد افتاد. روزهاي شنبه براي شما خوش يمن است .
... الله ...
با هر چه عشق نام تو را می توان نوشت
با هر چه رود نام تو را می توان سرود
بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را‍‍
با دست های روشن تو می توان گشود
     
 #158 Posted: 10 Aug 2015 18:47
مقایسه طالع ماه ها با یکدیگر / آذر با ... ؟

«※✥☼✥※»

آذر با آذر ( ۹ + ۹ )
پيوند و شراكت خوبي خواهيد داشت. اغلب سازگار و موافق زندگي خواهيد كرد. فرزند كمي خواهيد داشت كه عمرشان طولاني است. در ابتداي زندگي ممكن است گاه كدورتي پيش بيايد كه به زودي بر طرف میشود. روزهاي پنجشنبه براي شما خوش يمن است .

آذر با دی ( ۹ + ۱۰ )
پيوند و مشارکت خوبي خواهيد داشت. اگر چه گاه در بين شما مشاجره و كدورت پيش خواهد آمد، اما هر بار فوراً آشتي خواهيد كرد. يكي از شما دو نفر از آب صدمه خواهد خورد. در زندگي داراي چند فرزند ميشويد. عمر متولد دي ماه طولاني‎تر خواهد بود. روزهاي شنبه و پنجشنبه براي شما خوب است .

آذر با بهمن ( ۹ + ۱۱ )
پيوند و شراكت خوبي نخواهيد داشت زيرا پيوسته در سوءظن و مخالفت با يكديگر به سر خواهيد برد. بيشتر مقصر متولد آذر است. در صورت ازدواج صاحب چند فرزند ميشويد كه بعضي از آنها خواهند مرد. بهتر است اين ازدواج و شراكت صورت نگيرد. روزهاي جمعه و شنبه براي شما خوب است .

آذر با اسفند ( ۹ + ۱۲ )
پيوند و شراكت خوبي خواهيد داشت. زندگي سازگار و موافق با عمري طولاني خواهيد داشت. مال و ثروت خوبي نصيب شما ميشود. تعدادي فرزند خواهيد داشت كه بيشتر پسر خواهند بود. اگر چه بعضي از آنها به بيماري سختي گرفتار میشوند، اما به سلامت و عافيت ميرسند. روزهاي شنبه و يكشنبه براي شما خوش يمن است .
... الله ...
با هر چه عشق نام تو را می توان نوشت
با هر چه رود نام تو را می توان سرود
بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را‍‍
با دست های روشن تو می توان گشود
     
 #159 Posted: 10 Aug 2015 18:49

مقایسه طالع ماه ها با یکدیگر / دی با ... ؟

«※✥☼✥※»

دی با دی ( ۱۰ + ۱۰ )
پيوند و شراكت خوبي نخواهيد داشت چون سخت نسبت به هم ناسازگار بوده پيوسته در جنگ و جدال به سر خواهيد برد. صاحب فرزند كمی ميشويد. در زندگي رفاه و درآمد خوبي نخواهيد داشت. بهتر است اين پيوند صورت نگيرد. روزهاي شنبه و يكشنبه براي شما خوب است .

دی با بهمن ( ۱۰ + ۱۱ )
پيوند و شراكت خوبي خواهيد داشت. با هم مهربان و سازگار و موافق بوده، روز به روز براي هم عزيزتر ميشويد. تا آخر عمر از هم جدا نخواهيد شد و عمري طولاني خواهيد داشت. داراي چند فرزند ميشويد و درآمد خوبي نيز خواهيد داشت. روزهاي جمعه و يكشنبه براي شما خوب است .

دی با اسفند ( ۱۰ + ۱۲ )
پيوند و مشاركت خيلي خوبي خواهيد داشت. پيوسته سازگار و موافق هم بوده روز به روز از لحاظ مالي نيز در ترقي و رفاه بيشتري قرار ميگيريد تا آنجا كه ممكن است حسادت ديگران را موجب ميشويد. در ضمن داراي چندين فرزند ميشويد. رزهاي شنبه براي شما خوش يمن است .
... الله ...
با هر چه عشق نام تو را می توان نوشت
با هر چه رود نام تو را می توان سرود
بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را‍‍
با دست های روشن تو می توان گشود
     
 #160 Posted: 10 Aug 2015 18:52
مقایسه طالع ماه ها با یکدیگر / بهمن با ... ؟

«※✥☼✥※»

بهمن با بهمن ( ۱۱ +۱۱ )
پيوند و مشاركت شما ميانه است. ابتدا موافق و سازگار خواهيد بود. ولي به ترتيب ناسازگار شده كم و بيش در اختلاف و كدورت به سر خواهيد برد. بيشتر متولد بهمن مقصر خواهد بود. بايد هر دو خويشتندار باشيد. فرزندان شما كم خواهد بود. روزهاي شنبه براي شما خوش يمن است .

بهمن با اسفند ( ۱۱ + ۱۲ )
پيوند و شراكت متوسطي خواهيد داشت. ابتدا موافق و سازگار هم بوده، اما بعد بين شما مشاجره و گفتگو پيش خواهد آمد كه اغلب عامل آن ديگران خواهند بود. اگر خويشتندار باشيد، كم كم شرايط مناسب‎تر خواهد شد. در زندگي صاحب چد فرزند ميشويد. روزهاي شنبه براي شما خوش يمن است .

مقایسه طالع ماه ها با یکدیگر / اسفند با ... ؟

«※✥☼✥※»

اسفند با اسفند ( ۱۲ + ۱۲ )
پيوند و شراكت خوبي خواهيد داشت. اغلب نسبت به هم سازگار و موافق بوده و از رفاه نسبي نيز برخوردار خواهيد شد. گاه بين شما كدورت و اختلاف پيش مي‎آيد كه بهتر است هر دو خويشتندار باشيد. روزهاي جمعه و شنبه براي شما خوش يمن خواهد بود .
... الله ...
با هر چه عشق نام تو را می توان نوشت
با هر چه رود نام تو را می توان سرود
بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را‍‍
با دست های روشن تو می توان گشود
     
صفحه  صفحه 16 از 18:  « پیشین  1  ...  15  16  17  18  پسین » 
گفتگوی آزاد

Types of Omen and Horoscope | انواع فال و طالع بینی

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

 

 
Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites