انجمن لوتی
صفحه  صفحه 15 از 15:  « پیشین  1  2  3  ...  13  14  15
مناسبتها

22 مهر زادروز شهبانو فرح پهلوی

 
#141   Posted: 14 Oct 2017 20:17


 2 Star

ارسالها: 2297

سیاه پوشیده بود، به جنگل آمد... من هم استوار بودم و تنومند! من راانتخاب کرد...
دستی به تنه و شاخه هایم کشید، تبرش را در آورد و زدو زد... محکم و محکم تر...
به خودم میبالیدم، دیگرنمیخواستم درخت باشم، آینده ی خوبی در انتظارم بود.
میتوانستم یک قایق باشم، شاید هم چیز بهتری...
درد ضربه هایش بیشتر می شد و من هم به امید روزهای بهتر توجهی به آن نمیکردم...
اما ناگهان چشمش به درخت دیگری افتاد، شاید او تنومند تر بود، شاید هم نه! اما حداقل به نظر مرد تبر به دست آن درخت چوب بهتری داشت، شاید هم زود از من سیرشده بود و دیگر جلوه ی برایش نداشتم،
مرا رها کرد با زخم هایم، واو‌ را برد...
من نه دیگر درخت بودم، نه تخته سیاه مدرسه، نه عصایی برای پیرمرد و نه قایق و... خشک شدم...
میگویند این رسم شما انسانهاست، قبل از آن که مطمئن شوید انتخاب میکنید و وقتی با ضربه هایتان طرف مقابل را آزار می دهید او را به حال خودش رهامیکنید!
ای انسان تا مطمئن نشدی تبر نزن! تا مطمئن نشدی، احساس نریز... دیگری زخمی می شود... خشک می شود

22 مهر زادروز شهبانو فرح پهلوی
فرخنده باد
 
     
  
 مرد
#142   Posted: 14 Oct 2017 20:32ارسالها: 12548
22 مهر زادروز شهبانو فرح پهلوی
 
     
  
 مرد
#143   Posted: 15 Oct 2018 01:44


 3 Star

ارسالها: 3161
دختــــــــــرخــــــــــوب خــــــــــدا

پاییز را بهاری ترازهمیشه می بینم
عطروجودتو راخوش ترازهمیشه احساس می کنم
من هنوز بیدارم تادمیدن سپیده را ببینم
من هنوزبیدارم تا ببینم ...
که چگونه ماه بانوی من مهربانو می شود
کاش می توانستم رازهزاران سپاس رابنویسم
شاه بانوی من ! ماه بانوی من !..
تونزدیک تراز همیشه ای
تو فرداخواهی آمد
بازهم با محبت تو خارها گل خواهد شد
وکودک گرسنه آرام خواهد گرفت
وبرباد رفته به خاک سبزخواهد رسید
تو فرداخواهی آمد
باتو عشق هم می آید
بخشش می آید گذشت می آید
با تو زندگی به مردگان لبخندمی زند
ای مسیحای سرزمین ما !...
ای مریم پاییزی ما !..
ای بانوی صبر وصداقت!
بگو تو ازکدامین مکتبی
که درس زندگی و انسانیت را
آن جا بیاموزیم
زورق ها راآماده خواهیم کرد
وبه دریای اشک شوقمان خواهیم فرستاد
تا تو را به سلامت به ساحل انتظار برساند
هنورهم باورم نمی شود
که خداوند موجودی چون توآفریده باشد
وقتی چون تو می توان آفرید
چراشیطان آفریده می شود ؟!
چرا از فرشته می گوئیم ؟!
توادت مبارک ای همه رویای من
ای همه دین و دنیای من
آری همین روزها تو خواهی آمد
و من با تمام وجود
با سپاس و با عشق
بی هیچ تملق و انتظار
بردستانت بوسه خواهم زد
تولدت مبارک ای همه رویای من !
ای همه دین و دنیای من !...

ایرانی
در رفتن جان ازبدن , گویندهرنوعی سخن
من خود به چشم خویشتن , دیدم که جانم می رود
 
     
  
 مرد
#144   Posted: 15 Oct 2018 01:55


 3 Star

ارسالها: 3161
و تــــــــــو خــــــــــواهــــــــــی آمــــــــــد

خورشیدهمچنان می درخشد
حتی اگر ابرهای تیره و تار
آسمان سرزمین مرا پوشانده باشد
عشق تو را فریادمی زند
مرغ سحربرای تومی خواند
ومن چشمانم را به ابرهای تیره شب تیره دوخته ام
ابرهای سیاه به گورسیاه می روند
وقتی ستارگان سپید بیایند
من با امید در انتظارطلوع خورشید خواهم بود
و تو می آیی
و تو خورشید مقدس سرزمین مقدس من
تابناک ترازآن روزها می آیی
با نگاهی پراز هزاران معنی
و می دانم
وقتی ازتوبپرسند چه احساسی داری
اشک امانت نخواهد داد
آخرازکدامین احساست بگویی
که اشکهای پاکت
آتش احساست را می شوید ..
و رویای من
دیدن تو بانوی خوبی هاست
هیچ کس ..چون تو نشد
هیچ کس چون تو
اشکهایش را پشت لبخند هایش پنهان نکرد
هیچ کس چون تو غریبانه وقریبانه نبخشید
هیچ سربلندی چون توسربه زیر نشد
تومشکی بودی که خود ببوئیدی
چه گویم ازتوچه نویسم
که قلم دروصف تو ناتوان است
کفران نعمت خواهد بود
اگر شکر نعمت وجود تو را نکنم
به خدا که پرستش مخصوص خداست
به خدا که من ستایشت می کنم
و من درهر زادروزت
به امید زادروزدیگرت می نشینم
تا تو سوگلی گلها را
میان گلهای سرزمین خود ببینم
تو خواهی آمد
چکمه بلندت را به پا خواهی کرد
به آب خواهی زد
و بی خانمانان را با خانمان خواهی کرد
و باز هم برسرفرشته کوچولوها ..
دست نوازش خواهی کشید
وجذامیان را نوازش خواهی کرد
توخواهی آمد و به انسان خواهی گفت ...
که انسانیت نمرده است
چقدردلم هوای تو را دارد
چقدردلم تو را می خواهد
دلم می خواهد همگان بدانند که توکه بوده ای
که تو چه بوده ای
به خدا که خدا می داند
اما این کافی نیست
نمی دانم تاریخ منتظرچیست ؟
نمی دانم خدا تا به کی صبرخواهد کرد ؟
تولدت مبارک خورشیدایران زمین
تولدت مبارک بانوی مهر و مهربانی ها
تو نیکو ترین بی ادعای تاریخی
و بی ادعا ترین نیکوی تاریخ
خیلی سخت است خوب بودن
و چه سخت است عمری دردکشیدن و صبوری کردن !
این همه نمک نشناسی دیدن و دندان بر جگر نهادن
خیلی سخت است کینه رادرسینه کشتن
اما همه اینها را درتو می بینم
به خدا وقت است که بازآیی
ایران درانتظاربانوی خود است
درانتظار شهبانو ..مهربانو ..پاک بانو
درانتظارآن که می گرید
تا خنده و امید را به ملت خود بازگرداند
وچه سخت است خندیدن با قلبی که اشک می ریزد
به خدا که نزدیک است ..نزدیک است
که با دل پاک و مهربان خود بخندی
وچه زیباست اشکهای شوق !
وقتی که لحظه وصال فرارسد
به خداکه اگرخدا عمردوباره ای به من دهد
هرگزنخواهم توانست
یک ازصدکردار نیکت راوصف کنم
ای همیشه تابنده ! دلم تنگ توست
زنده بمان ..زنده بمان بازهم زنده بمان
و به کالبدهای افسرده روح زندگی بدم
تولدت مبارک ای مظهرهرچه خوبی !....

۲۲ مهرماه ..زاد روز بانوی محبت ورزی بی ریا ..
زادروزشهبـــــانو فـــــرح پهلـــــوی برپاکدلان دنیا مبارک باد

نویسنده : ایرانی
در رفتن جان ازبدن , گویندهرنوعی سخن
من خود به چشم خویشتن , دیدم که جانم می رود
 
     
  
 مرد
#145   Posted: 15 Oct 2018 07:41


 3 Star

ارسالها: 3161
بانوی بزرگوار ! این که چه کرده ای را خود تاریخ گواه آن است حتی اگر تاریخ شاهد آن نمی بود جغرافیا هم ازفروغ مهرتو می گفت ..همان سازندگی ها و آثاری که از تو به جای مانده . می گویند و نمی کنند ..شعارمی دهند و بی شعورند ..اما تومی کنی و نمی گویی ...توشعارنمی دهی توشعورمی دهی .به خاطر انسان و باگوهر انسانیت نیکی می کنی نه به خاطرآن که محبوب باشی وهمین است که محبوب ترینت می سازد ..ای مایه غرور و افتخارایران زمین ! طوفان اشک شوق و امیدم به سایبان چشمان منتظرم امان نمی دهد ...ای خوبتر ازخوبان ! وقت است که بازآیی ...تولدت مبارک ..ای دوست داشتنی ترین ! مهربان ترین ..ای بهترین ! ....ایرانی
در رفتن جان ازبدن , گویندهرنوعی سخن
من خود به چشم خویشتن , دیدم که جانم می رود
 
     
  
 زن
#146   Posted: 15 Oct 2018 12:50ارسالها: 224131
تولد مادر ایرانزمین شهبانو فرح پهلوی خجسته
اصل ولایت فقیه یعنی‌ توهین به شعور یک ملت
نه به حجاب اجباری تسلیت به ایران#مهسا امینی
 
     
  
صفحه  صفحه 15 از 15:  « پیشین  1  2  3  ...  13  14  15 
مناسبتها

22 مهر زادروز شهبانو فرح پهلوی


این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید.

 

 
DMCA/Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2023 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites

RTA