تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
فرهنگ و هنر

آشنایی با جنگ های تاریخی و بزرگ جهان

صفحه  صفحه 2 از 7:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  پسین »  
#11 | Posted: 25 Dec 2012 16:02
(سال 1114 ميلادي)
از سال 1114 تا 1185 م،‌آلفویس اول پسر هانری معروف به جوان نخستین پادشاه دولت پورتوگال در شعبه جزیره اسپانیا بود.
(سال 1118 ميلادي)
گارد معبد در نزدیکی معبد سلیمان در بیت المقدس با تاسیسات مربوطه به آن برایحمایت و حفاظت از مهاجرنشینانسرزمین مقدس به وجود آورد. اینگارد به وسیله سربازان تاسیس شد و به شهسواران معبد معروف شد.
(سال 1122 ميلادي)
هانری پنجم امپراتور آلمان عهدنامه ای در شهر وورمز با پاپ سوم کالکیست منعقد و استقلال داخلی و روحانی کلیسا را به نفع پاپ تامین نمود. مطابق این عهدنامه پاپ می بایستی تنها به توسط هیاتکاردینال ها انتخاب شده و تاجگذاری قیاصره به دست پاپ می باید بر طبق این عهدنامه خلعت پوشی روحانیون را که برای رسمی شدن کار و ماموریت آنها به عمل می آمد به دو قسمت تقسیم کردند. قسمت سیاسی عبارت از یک عصا که توسط قیصر آلمانی مرحمت می شد و قسمت روحانی عبارت از صلیب و انگشتر که توسط پاپ اعطا می شد.
(سال 1123 ميلادي)
8 آوریل بوروئن دوبورک پادشاه اورشلیم به دست امیر ارتقی اسیر و در قلعه خارپورت دیارکر زندانی شد.
(سال 1124 ميلادي)
7 ژوئیه بندر تریوتسط نائبالسلطنه اورشلیم به نام گیوم دوبور از تصرف مصری ها خارجشد.
(سال 1127 ميلادي)
جنوب ایتالیا و سیسیل تحت فرمان روژه نخستین پادشاه سیسیل در آمد.
(سال 1129 ميلادي)
در سپتامبر بودئن دوم سلطان اورشلیم سعی کرد از راه خدعه و یا فریب،‌ حشاشین (حشاشیندر زبان های غربی همان اسماعیلیه هستند. انتساب این فرقه به این نام احتمالاً به علت مصرف حشیش بوده است.فدائیان اسماعیلیه با ترور شاهزادگان سلجوقی و خلفای بغداد نقش موثری در جنگ های صلیبی داشته اند) را وادار به ترور امرای سلجوقی کند.
(سال 1137 ميلادي)
از 10 تا 20 اوت فولک داتر (جانشین بودئن دوم) پادشاه اورشلیم دیمونر دوم کنت طرابلسرا به اسارت گرفت. ولی کمیبعد از ترس قدرت گیری امپراتوری بیزانس آنان را آزاد ساخت...

ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
     
#12 | Posted: 25 Dec 2012 16:04
(سال 1138 ميلادي)
کنسرادسوم از خاندان دوکهای زوایی به پادشاهی نشست. او دوک باویر را مغلوب کرد. اما شکست او در جنگ دوم صلیبی مانع پیشرفت جنگ های داخلیشگردید.
(سال 1140 ميلادي)
اتابک زنگی که در صدد تسخیر دمشق بر آمده بود به علت اتحاد بین پادشاه اورشلیم و معین الدین انور حکمران دمشق روز 4 مه از محاصره دمشق دستکشید.
(سال 1143 ميلادي)
توروس دوم پادشاه دولت ارمنی کیلیکیه که توسط ژان کومنن امپراتور بیزانس اسیر شده بودو در قسطنطنیه بسر می برد فرار کرد.
(سال 1144 ميلادي)
اتابک موصول عمادالدین زنگی توانست ادسه را از تصرف مهاجمین صلیبی آزاد کند.
(سال 1146 ميلادي)
گروهی از اعراب به نام موحدین آفریقا به اسپانیا وارد شدند و به تسخیر امیرنشینان اسپانیا پرداختند. در سلطنت کزاز سوم با پاپ اوژینوس دوم نزاع رخ داد. در ماه ژوئن راجر دوم پادشاه سیسیل طرابلس را تسخیر کرد.
27 اکتبر اتابک نورالدین فرزند وجانشین زنگی که صلیب را در اختیار داشت به اورس تاخت. 3 نوامبر اورس توسط نورالدین و جانشین زنگی تصرف شد. درماه مارس سن برنارد در مجمع روحانی وزلی بیش از روحانیون دیگر برای جنگ دوم صلیبی فعالیت کرد. ادسوم امپراتور ژرمنی و لوئی هفتم پادشاه فرانسه رهبری نهضت جدید برای جنگ صلیبی را بر عهده گرفتند، جنگ دوم در حقیقت یک جنگ صلیبی بود.
(سال 1147 ميلادي)
از سال 1147 تا سال 1149 م، جنگ دوم صلیبی اتفاق افتاد. مسلمانان تحت رهبری صلاح الدین بیت المقدس را تسخیر کردند.
وگی دولوزیتیان حکمران مسیحیبیت المقدس به دست او اسیر شد. کنرادسوم امپراتور ژرمن در آسیای صغیر در ناحیه دوریله، راجر دوم پادشاه یونانی جزیره سیسیل یک واحد از سپاه خود را برای غارت و چپاول نواحی او به،‌تبس و کورینت به یونان اعزام داشت. کزاد سوم امپراتور ژرمن در خلال جنگ دوم صلیبی درصدد برآمد به قسطنطنیه حمله کند....

ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
     
#13 | Posted: 25 Dec 2012 16:07
(سال 1148 ميلادي)
لوئی هفتم پادشاه فرانسه و کزاد امپراتور آلمان به علت از دست دادن نقدینه و عدم تامین مخارج سپاه خسته و ناتوان خود به فاصله یکسال به اروپا بازگشتند. مجمع بزرگی از سران اشراف عیسوی در شهر وزلی ویون فرانسه توسط سنت برنارد فراهم گردید تا جنگجویان تازه نفس به اورشلیم اعزام نمایند.
(سال 1149 ميلادي)
29 ژوئن،‌نورالدین اتابک زنگی حلب در محل معارقه بر ریموند دوپواتیه غلبه یافت و او راکشت و تمام متصرفات شاهزاده نشین انطاکیه را در ماوراءالنهر اورونت تصرف نمود. دولت کنت نشین ادس سرانجام منقرض شد.
(سال 1151 ميلادي)
کوروس دوم پادشاه دولت ارمنیکیلیکیه که توسط ژان کومنن امپراتور بیزانس در قسطنطنیه اسیر بود بعد از فرار به کیلیکیه آمد و نیروی بیزانس را دز این سال از کیلیکیه راند.
(سال 1153 ميلادي)
19 اوت بودئن سوم پادشاه اورشلیم اسکالون را که تنها تکیه گاه مصریان در کرانه آسیا بود از تصرف آنان بیرون آورد.
(سال 1155 ميلادي)
فردریک باربروس واژه مقدس را به القاب خویش افزود و در رم پاپ هاردین چهارم تاج امپراتوری مقدس را بر سرش گذاشت. آرنولدبرس واعظ ایتالیائی که از تجمل روحانیونانتقاد می کرد،‌توسط کلیسا به دار آویخته و جسدش سوخته شد.
(سال 1156 ميلادي)
اعراب،‌اسفاکس را از نورمانهاباز گرفتند.
(سال 1158 ميلادي)
اعراب طرابلس را از نرمانها گرفتند. مانوئل کومنن امپراتور بیزانس به کیلیکیه حمله کرد ولی تو.روس دوم پادشاه دولت ارمنی کیلیکیه در کوهستان ها مقاومت کرد.
(سال 1160 ميلادي)
اعراب،‌مهدیه را از نرمانها باز گرفتند داوود الداعی که خود رامسیحی خواند. یهودیان بین النهرین را برانگیخت و به آنهاوعده داد بیت المقدس را آزاد و به ایشان مسترد کند. پدرزنش وی را در خواب به قتل رساند.
(سال 1168 ميلادي)
آموری پادشاه اورشلیم به مصر حمله برد. مصریان از اتابکنورالدین کمک خواسته او شیرکوهرا برای دفع آموری فرستاد و اموری در نوامبر و دسامبر مجبور به ترک خاک مصر شد. شیرکوهدر آخرین لحظه پیروزی وفات یافت. برادرزاده اش صلاح الدینایوبی پس از راندن فرانک ها ازمصر حکومت فاطمی را هم منقرض ساخت....

ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
     
#14 | Posted: 25 Dec 2012 16:09
(سال 1169 ميلادي)
صلاح الدین ایوبی به قدرت رسید. مصر را تسخیر کرد و مصر و سوریه را تحت سرپرستی خود متحد نمود.
(سال 1174 ميلادي)
ملی برادر و جانشین توروس دوم پادشاه دولت ارمنی نیروی بیزانس را از کیلیکیه به عقب راند. صلاح الدین ایوبی دمشق رااز جانشین اتابک گرفت.
(سال 1177 ميلادي)
25 نوامبر بودوئن چهارم پسرو جانشین آموری پادشاه اورشلیم در محلی بین مونژیسار و تل الصافیا در نبردی با صلاح الدین ایوبی به یکی از پیروزی های مهم در جنگ های صلیبی نائل آمد و بعد با صلاح الدین قرارداد متارکه جنگ امضاء کرد.
(سال 1183 ميلادي)
صلاح الدین ایوبی حلب را از جانشین اتابک گرفت.
(سال 1185 ميلادي)
صربستان از زیر سلطه روم شرقی درآمد.
(سال 1186 ميلادي)
تاج و تخت اورشلیم به سیبیلخواهر بورئن چهارم رسید و او شوهرش گی دولو زینیان را که مخالف صلح با مسلمین و فردی نالایق بود در سلطنت خویش شریک ساخت.
(سال 1187 ميلادي)
هانری دوم مالیات مخصوصی بر ملت انگلیس بست. یهودیان مجبور شدند یک ربع دارایی خود و عیسویان یک عشر دارایی خویش را برای منظور تسلیم نمایند. در این مورد تقریباً نصف تمام مالیات را یهودیان پرداختند. این مالیات برای شرکت در جنگصلیبی وضع شده بود و به نام تماممالیات عشر صلاح الدین معروف بود. 4 ژوئیه صلاح الدین ایوبی صلیبیون را در خطین در اطراف دیاچه تیرباد با ساتفاده از شناسایی منطقه و کورکردن قنوات آب شکست سختی داده.گی دولوزینیان پادشاه اورشلیم را در این جنگ اسیر کرد و تمام سربازان فرانک کشته یا اسیر شدند. در این جنگ که به فرماندهی گی دولوزینیان بود درپیشاپیش سپاه صلیبیون چوبه دار مقدس مسیح(ع) بوسیله هیئتی از روحانیون حرکت می کرد.
10 ژوئیه صلاح الدین ایوبی یافاو بیروت (در عروات) را بهتصرف در آورد و از دست صلیبیون خارج نمود. 12 اکتبر اورشلیم به تصرف صلاح الدین ایوبی در آمد و سقوط الورشلیم موجبات دعوت جنگ سوم صلیبی را فراهم ساخت. بعد از نبرد حطین و شکست عیسویان کسانیکه از این مهلکه جان سالم بدر بردند در صور جمع شدند و ژوزیا اسقف اعظم شهر را به پیشگاه پاپ و سلاطین باختر فرستادند. تا نیاز بی امان ایشان را به آنانگوشزد کند.....

ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
     
#15 | Posted: 25 Dec 2012 16:12
... لذا اسقف اعظم در اواخر تابستان این سال از صوربه کشتی نشست و به بارگاهویلیام دوم پادشاه سیسیل رسید.ولی پس از شنیدن شرح مفصلماجرا به تمام شاهان هم قطار خود نامه نوشت و از آنان خواست تا به قصد جهاد مهیاشوند و خود نیز دست اندر کار تهیه لشکر شد تا روانه شرق گردد. پاپ اربان شوم مرد کهنسال از فرط غصه ی شنیدن اینخبر در 20 اکتبر درگذشت و گریگوری هفتم به مسند پاپی نشست.
(سال 1188 ميلادي)
در ژوئیه صلاح الدین محاصره حصین الاکرا در ابر چید و از حملهبه طرابلس صرف نظر کرد. در ژوئیه صلاح الدین شاه گی را آزاد کرد. در اواخر اوت سلطان گی دفعتاً لشکرگاه را برداشت به اتفاق هواخواهان خویش به قصد تسخیر عکا از طریق راه ساحلی عازم جنوب شد.
در 28 ماه اوت به عکا رسید و بر تپه توروق،‌ تل العصلبین لشگرگاه زد و در اولین یورش خود توفیقی نیافت. اوایل ماه سپتامبر نیروی کمکی از باختر برای سلطانگی به عکا رسید. 4 اکتبر فرنگیان بعد از آن که لشگرگاهرا سنگر بستند و به جفری برادر گی سپردند به سربازان صلاح الدین حمله ای شدید بردند و بعد از تلفاتی سنگین فتح نصیب مسلمانان شد. در پائیز و نوامبر از باختر زمین باز هم قوای تازه نفس رسید و فرنگیان به یاری این قوای تازه نفس موفق نشدند شهر را از طریق خشکی به محاصره درآورند و از طرف دیگر صلاح الدین نیز از جانب سایه مسلمینبلاد دیگر تامین نیروی نظامیمی شد و بعد از چندی قدرت وی به آنجا رسید که توانست عیسویان را در میان گیرد و محاصره کنندگان خود را در محاصره اندازد.
(سال 1189 ميلادي)
در 19 ماه مه صلاح الدین ایوبی به اردوگاه عیسویان حمله برد و بعد از 80 روز جنگ مدام دفع شد. دومين پيكار در 25 ژوئيه در روزيعقوب حوراي در گرفت كه منجر به كشته شدن بسياري از مجاهدان و عيسويان شد. در اوايل ماه اكتبر فردريك سوابيايي يا بازماندگان سپاه فردريك باربروسا به عكا رسيد. امپراتور فردريك باربروس امپراتور ژرمن در ضمن جنگ سوم صليبي درصدد حمله به قسطنطنيه افتاد. سومين جنگ هاي صليبي از 1189 تا 1192 ادامه پيدا كرد و منجر به امضاي قرارداد صلاح بين صلاح الدين ايوبي و ريچارد شيردل (پسر هانري دوم،پادشاه انگلستان) شد....

ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
     
#16 | Posted: 25 Dec 2012 16:14
(سال 1190 ميلادي)
در اواخر مارس فردريك باربروسامپراتور ژرمن از سرزمين هاي اروپايي بيزانس گذشت و از راهگاسپور وارد آسيا شد. 20 يا 18 مه فردريك باربروس شهر قونيه پاييتخت سلاجقه را تصرف كرد. در 21 ماه ژوئن اين لشگر به انطاكيه رسيد و در پايان ماه اوت از انطاكيه بيرون آمد. (لشگر فردريك باربروس) در 4 ژوئيه فيليپ آگوست پادشاه فرانسه و ريشارد كورد و ليوين پادشاه انگلستان از مبدا وزلي عازم جنگ صليبي شدند و در سيسیل به خشكي نشستند.
(سال 1191 ميلادي)
در 20 آوريل فيليپ آگوست پادشاه فرانسه در لشگرگاه روبروي عكا از آب برآمد و هفتهفته بعد او در 8 ژوئن ريشارد كرود وليون پادشاه انگلستان بهاو پيوست. 12 ژوئيه فيليپ آگوست پادشاه فرانسه و ريشارد كورد و ليون شهر عكا را تصرف كردند. فيليپ آگوست پادشاه فرانسه در 31ژوئيه عكا را به قصد صورشيت نرك كرد.12 اوت سرهنگان عيسوي تحت لواي ريشارد به لشگرگاه صلاح الدين ايوبي آمدهو موافقت او را با پيشنهاد صلاح الدين كه پرداخت پول و آزادي اسيران بايد در 3قسط ماهانه صورت پذيرد به اطلاع سلطان رساندند. 30 اوت در حاليكهعيسويان به قيصريه نزديك مي شدند لشگر مسلمين و مسيحيان به يكديگر نزديك شدند و برخورد ميان آنان آغاز شد.
5 سپتامبر ريشارد پادشاه انگلستان درخواست مذاكره كرد و با العادل برادر صلاح الدين ديدار نمود و جز استرداد كامل اورشليم چيزي نطلبيد. در 7 سپتامبر ريشارد در آرسوف بر صلاح الدين غلبه يافت. دولت پادشاهي فرانك كه هنوز عنوان پادشاهي اورشليم را حفظ كرده بود در شهر سن ژان داكنر مستقر گرديد و مدت يك قرن 1291-1191 دوام يافت. هانير ششم پادشاه آلمان در روم تاج امپراتوري مقدس بر سر گذاشت....

ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
     
#17 | Posted: 25 Dec 2012 16:16
(سال 1192 ميلادي)
در ماه مه ريچارد كورد و ليون متصرفات خود را در قبرس به گي دولوزينيان پادشاه اورشليم واگذاشت و كانون شرق لاتين كه صلاح الدين ايوبي آن را به هم زده بود مجدداً در قبرس احيا شد. در5 آوريل مشكل پادشاهي اورشليم حل شد و مردم با انتخاب كنزاد به عنوان به عنوان شاه آينده به كشاكش سران صليبي خاتمه دادند. در 20 ژوئن ريچارد شيردل بر كاروان مسلمانان در هبرون تاخت و مجاهدان مسيحي پيروزمندانه به اردوگاه خود بازگشتند. 27 ژوئيه صلاح الدين مردان خود را از اورشليم بيرون كشيد و فرداي آن روز به مقابل يافا رسيد و مردم دست به حمله زدند و به درون شهر هجوم آوردند. ريچاردكور دو ليون در 1 اوت در يافا بر صلاح الدين پيروز شد.
3 سپتامبر صلاح الدين ايوبي و ريشارد شيردل در صدد صلح برآمدند فلسطين كه شامل اورشليم مي شد در دست صلاح الدين ايوبي باقي ماند اما طبققرارداد صلح مسيحيان اجازه يافتند با آزادي به زيارت بيت المقدس بروند و جنگ صليبي به همزيستي مسالمت آميز بين مسيحيان و مسلمانان انجاميد. در نهم اكتبر ريچارد سرزمين فلسطين را به عزم اروپا ترك كرد. چرا كه در غياب وي اشراف ژان برادرش را وليعهد و جانشين او معرفي كرده بود.
(سال 1193 ميلادي)
در اوايل ماه مارس صلاح الدين ايوبي در گذشت.
(سال 1195 ميلادي)
الكسيس لوژون فرزند امپراتوري مخلوع، براي استمداد از صليبيون به ((زارا)) شتافت و به صليبيون وعده مبلغ هنگفتي درازاء‌ كمك آنها را داد و صليبيوندعوت الكسي را پذيرفتند و عازم قسطنطنيه شدند.
(سال1196 ميلادي)
در ماه ژوئيه، العادل و العزيز، با ياري يكديگر دمشق را تسخير و سرتاسر قلمرو الافضل را ضميمه خاك خود كردند. العزيز،ولي نعمت خاندان ايوبي شد.
(سال1197 ميلادي)
24 اكتبر آلوري دولويز ياتان پادشاه قبرس، بيروت را از دست مسلمين خارج ساخت.
(سال1198 ميلادي)
در اول ژوئيه عهدنامه اي بين آمارليك و العزيز به امضاء رسيد كه به موجب آن يافا، به العادل واگذار شد و بيروت و جميل به فرنگان(منظور فرانسوي ها بود) تعلق گرفت و شهر صيدا نيز ميان آنها تقسيم گشت. اعتبار اين عهدنامه 5 سال و 8 ماه بود.....

ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
     
#18 | Posted: 25 Dec 2012 23:32
......
پاپ انيوسان سوم به منظور تدارك مقدمات مقدمات جنگ چهارم صليبي به كليه ملك زادگان عيسوي فرمان داد تا هرجا عيسويان به يهوديان مقروض باشند، آنها را از پرداخت كليه ربعي كه به قرونشان تعلق مي گيرد معاف سازند. از 1198 تا 1216 دوران انيوسان سوم اوج اشتهار و اقتدارپاپ هاي قرون وسطي بود. پاپ انيوسان سوم تاج امپراتوري را بر سر اتون چهارمگذاشت(امپراتوري آلمان)
(سال1199 ميلادي)
تيباله خواهرزاده ريچارد شيردل و برادرزاده ي فيليپ اگوستوس بود، همگي(گروهي از دوستان وهمسايگان) در اين مجمع عهد بستند كه صليب بگيرند و شرحاين تصميم مقدس را به اطلاع پاپ انيوسان سوم رساندند كروي شادمانه از اين تصميم استقبال كرد.
(سال1200 ميلادي)
العادل تا پايان سال1201 خداوندگار قلمرو صلاح الدين گرديد و لقب سلطان يافت و جهان اسلام بار ديگر روي يكرنگي به خود ديد.
(سال1202 ميلادي)
پاپ انيوسان سوم،‌جنگ چهارمصليبي را برانگيخت. انگيزه ي وي تسلط بر كليساي شرق بود. جنگ چهارم صليبي ياز 1202 تا 1204 ادامه داشت.(سال 1203 ميلادي)
در ماه ژوئن صليبيون از سفر گذشتند و در نه مايلي قسطنطنيه متوقف شدند. 11 ژوئيه شهر قسطنطنيه به محاصره ي صليبيون درآمد. 18 ژوئيه مردم شهر به قصر امپراتوري حمله كردند و الكسيوسسوم از سلطنت خلع شد و از قسطنطنيه فرار كرد ولتيان امپراتور سابق ايزاك را كه نابينابود، از زندان بيرون كشيدند و به تخت آموردند. الكسيوس فرزندش به عنوان وليعهد باقي ماند. جنگ متوقف شد. در اول اوت طي مراسمي رسمي در كليساي سنت صوفيا در حضور بزرگان لشكر صليبي، الكسيس هارم تاج بر سر نهاد.(براي همكاري با پدر)
(سال1204 ميلادي)
در هنگامي كه امپراتوري بيزانس بين فاتحين صليبي تقسيم شد، جزيره ي او به و فكرين به عده اي از سينيورهايايتاليايي اهل ورونا از خانواده ي كار سري رسيد و آنها نواحي مزبور را به سه قسمت تقسيم كردند. 28 و 29 ژانويه روساي صليبيون از ايزاك دوم و الكسيس چهارم تقاضاي تاديه مبلغ وعده داده شده را نمودند. مردم كه اين مبلغ را بسيار گزاف مي دانستند بر ضد آنها شوريدند....

ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
     
#19 | Posted: 25 Dec 2012 23:34
....
الكسيس و پدرش را بركنار كردند و رئيس و رهبر فرقه ضد فرانك الكسيوس موند رابه نام الكسيوس پنجم به تخت نشاندند. 6 آوريل صلبيون كه تعهدات قول داده شده را انجام نشده يافتند تصميم به تسخير قسطنطنيه و انتخاب يكي از باختريان به عنوان امپراتور آن گرفتند. بنابراين بهقسطنطنيه حمله بردند كه با شكست مواجه شد. 12 آوريل حمله به قسطنطنيه صورت گرفت و استحكامات شهر توسط صلبيون تسخير شد. آلكسيوس پنجم گريخت . صلبيون به غارت شهر پرداختند. قدرت از يونانيان به لاتيني ها در پي فتح قسطنطنيه منتقل شد.
(سال1208 ميلادي)
پاپ انيوسان برو و فرقه بدعت گذار به نام وودوا و كاتارها كه با دستگاه پاپ بهمخالفت برخاسته بودند و مركز عمده آنان در آلپ بود و معروف به ( ALBIGEOIS ) بودند اعلام جنگ صليبي نمود كه 20 سال به طول كشيد.
(سال1212 ميلادي)
نيروهاي متحد آراگون و كاتالوني و پرتقالي در نزديكي لاس ناواس دوتو لوزا شكست سختيبه اعراب دادند و پس از آن غلبه بر اعراب به سرعت انجام گرفت.
(سال1214 ميلادي)
آلبرت به طريق اورشليم، به دست فدائيان اسماعيلي كشته شد.
(سال1215 ميلادي)
جنگ پنجم صليبي در چهارمين شوراي لاتران، به عنوان حمله اروپا به مصر مطرح شد.
(سال1216 ميلادي)
پاپ ها نوريوس سوم فرمان جنگ پنجم صليبي را صادر كرد.
(سال1219 ميلادي)
5 نوامبر، صليبيان، بدون زد و خورد، شهر دمياط كه نقطه ي مهم ارتباطي ناحيه ي شرقي دلتاي نيل بود تصرف كردند. ملك الكامل پادشاه ايوبي حاضر شد اورشليم را در برابر استرداد مياط به صليبيون واگذار كند، ولي پلاژ مامور اعزامي از جانب پاپ با اين پيشنهاد مخالفت كرد....

ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
     
#20 | Posted: 25 Dec 2012 23:37
(سال1220 ميلادي)
در نوامبر فردريك دوم كه به شهر روم آمده بود، توسط پاپ انوريوس، او و همسرش كنستانتس، به عنوان امپراتور و ملكه تاجگذاري كردند و در برابر، فردريك قول داد كه در بهار آينده عزم خاور كند.
(سال1221 ميلادي)
در ژوئيه، پلاژيوس،‌علي رغم فرمان فردريك دوم كه فرمان داده بود تا رسيدن خودش كار عمده اي صورت نگيرد، قواي صليبي را در فارسكرا آرايش نبرد داد، اما پس از مدتي رود نيل طغيان كرد و صليبيان مجبور به عقب نشيني شدند. 28 اوت پلاژيوس، كساني را براي مذاكره، نزد سلطان الكامل فرستاد. 30اوت پلاژيوس، شرايط الكامل را پذيرفت و بر اساس آن صليبيان دمياط را ترك نمودند و متاركه اي7 ساله راكه مي بايست به تصويب امپراتور برسد، محترم مي داشتند و طرفين كليه اسراء‌ را معاوضه مي كردند و سلطان صليب را بازپس مي داد و تا تسليم كامل شهر دمياط به مسلمين، صليبيان رهبران خويشرا به گروگان نزد مسلمين فرستادند. 8 سپتامبر تمام لشگر صليبي بر كشتي نشست و سلطان الكامل به شهر دمياط فرود آمد.
(سال1227 ميلادي)
پاپ انوريوس درگذشت و گريگوار نهم جايش را گرفت. در ماه نوامبر پاپ گريگوار نهم، فردريك دوم، امراتور آلمان را به علت انجام تعهدات و درنگ در انجام جهاد،‌ در كليساي سن پطروس رسماً تكفير كرد.
(سال1229 ميلادي)
18 فوريه ميان فردريك دوم و نمايندگان الكامل قرارداد صلاح امضاء شد. به موجب اين قرارداد و شهر بيت اللحم و اورشليم كنار دريا مي بايست به علاوه شهر ناصره و جليله ي غربي و اراضي بازماند مسلمانان در كنار صيدا، ضميمهخاك و دولت صلبيان مشيد و قراربود عهد آشتی، طبق تقویم مسلمانان ده سال و پنج ماه و طبق تقویم عیسویان ده سال تمام محترم شمرده شود. 17 مارس فردریک ،‌با تشریفات رسمی وارد اورشلیم شد و 18 مارس به آرامگاه مقدس رفت و دستور داد تاجی بر مزار حضرت مسیح نهادند و با دست خود تاج بر سرش گذاشت. ژان دیبلن، فرمانروای بیروت، کریبانت سلطنت قبرس را بر عهده داشت، به علت اختلاف با فردریک دوم امپراتور آلمان، در قبرس، جنگ داخلي روي داد، ولي در 14ژوئيه ژان نيروهاي طرفدار امپراتور را در نزديكي نيكوزيا، شكست داد و .....

ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
     
صفحه  صفحه 2 از 7:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  پسین » 
فرهنگ و هنر انجمن لوتی / فرهنگ و هنر / آشنایی با جنگ های تاریخی و بزرگ جهان بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites